Przepisy prawa i BHP w górnictwie- górnik

advertisement
Wymagania edukacyjne na cykl kształcenia w zawodzie
górnik eksploatacji podziemnej
z przedmiotu: przepisy prawa i bhp w górnictwie
klasy 2g i 3g
Został opracowany na podstawie programu nauczania dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej 811101
KOWEZiU
Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające
(R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W). Wymienione poziomy wymagań
odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym.
Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę,
zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia.
Wymagania podstawowe (P) zawierają wymagania z poziomu (K) wzbogacone o typowe problemy
o niewielkim stopniu trudności.
Wymagania rozszerzające (R), zawierające wymagania z poziomów (K) i (P), dotyczą zagadnień
bardziej złożonych i nieco trudniejszych.
Wymagania dopełniające (D), zawierające wymagania z poziomów (K), (P) i (R), dotyczą zagadnień
problemowych, trudniejszych, wymagających umiejętności przetwarzania przyswojonych informacji.
Wymagania wykraczające (W) dotyczą zagadnień trudnych, oryginalnych, wykraczających poza
obowiązkowy program nauczania.
Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:
ocena dopuszczająca
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra
ocena celująca
–
–
–
–
–
wymagania na poziomie (K)
wymagania na poziomie (K) i (P)
wymagania na poziomie (K), (P) i (R)
wymagania na poziomie (K), (P), (R) i (D)
wymagania na poziomie (K), (P), (R), (D) i (W)
Organizacja zakładu górniczego i zagrożenia występujące w zakładzie górniczym
Poziom K lub P
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:
 rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu bhp
 podaje zasady higieny pracy i ochrony zdrowia w zakładzie górniczym
 wymienia komórki organizacyjne zakładu górniczego zajmujące się ochroną
przeciwpożarową i ochroną środowiska
 wyjaśnia pojęcie ergonomii
 podaje cele działań ergonomicznych
 omawia przepisy prawa pracy
 wymienia instytucje zajmujące się ochroną prawa pracy i środowiska zakładów
górniczych
 określa prawa pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w kopalni
 określa obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w kopalni
 podaje skutki dla zdrowia i życia za nie stosowanie się do aktualnych przepisów
obowiązujących w zakładzie górniczym
 wymienia zasad bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy
 podaje zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska
w zakładzie górniczym
 wymienia środki ochrony osobistej i zbiorowej stosowanych na dole kopalni
 podaje zasady ochrony przeciwpożarowej na dole kopalni
 wymienia przyczyny powstawania zagrożeń dla środowiska
 opisuje skład powietrza kopalnianego
 wymienia rodzaje gazów szkodliwych występujących na dole kopalni
 podaje przyczyny zagrożeń naturalnych w podziemnym zakładzie górniczym
 podaje skutki zagrożeń naturalnych w podziemnym zakładzie górniczym
 wymienia przyczyny zagrożeń technicznych w podziemnym zakładzie górniczym
 wymienia skutki zagrożeń technicznych w podziemnym zakładzie górniczym
 podaje najczęściej występujące przyczyny wypadków na dole kopalni
 podaje przykłady działań zapobiegających zagrożeniom w podziemnym zakładzie
górniczym
Poziom (R) lub (D)
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P)
oraz dodatkowo:
 charakteryzuje zasady higieny pracy i ochrony zdrowia w zakładzie górniczym
 wskazuje komórki organizacyjne zakładu górniczego zajmujące się ochroną
przeciwpożarową i ochroną środowiska
 korzysta z pojęcia ergonomii w zakładzie górniczym
 korzysta z przepisów prawa pracy
 wskazuje zadania instytucji zajmujących się ochroną prawa pracy i środowiska
zakładów górniczych
 analizuje prawa pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w kopalni
 analizuje obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w kopalni
 przewiduje skutki dla zdrowia i życia za nie stosowanie się do aktualnych
przepisów obowiązujących w zakładzie górniczym
 przestrzega zasad bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy
 charakteryzuje i dba o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochronę środowiska
w zakładzie górniczym
 charakteryzuje środki ochrony osobistej i zbiorowej stosowanych na dole kopalni
 stosuje się do rygorów ochrony przeciwpożarowej na dole kopalni
 analizuje przyczyny powstawania zagrożeń dla środowiska
 analizuje skład powietrza kopalnianego
 charakteryzuje gazy szkodliwe występujących na dole kopalni
 wykrywa zagrożenia metanowe, wybuchem pyłu węglowego, tąpaniami,
pożarowe, zagrożenia wodne, radiacyjne, wyrzutami gazów i skał
 omawia przyczyny i skutki powstawania wypadków na dole kopalni
 charakteryzuje działania zapobiegające zagrożeniom w podziemnym zakładzie
górniczym
Poziom (W)
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D)
oraz:




analizuje przyczyny i skutki powstawania wypadków na dole kopalni
analizuje i porównuje zagrożenia metanowe, wybuchem pyłu węglowego,
tąpaniami, pożarowe, zagrożenia wodne, radiacyjne, wyrzutami gazów i skał
analizuje różne czynniki zagrożeń w podziemnym zakładzie górniczym
analizuje przyczyny i skutki zagrożeń technicznych na dole kopalni
Opracowała: mgr Beata Dubiel-Wojtas
Download