ZNACZENIE WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI W WARUNKACH

advertisement
ZNACZENIE WIEDZY I
INNOWACYJNOŚCI W WARUNKACH
NOWEJ GLOBALNEJ GOSPODARKI
Adam P. Balcerzak
Wykorzystując dla celów naukowych oraz cytując poniższy teksty proszę
pamiętać, iż respektując prawa autorskie należy każdorazowo stworzyć
przypis bibliograficzny, który wskazuje: autora, tytuł, wydawnictwo, rok i
miejsce publikacji, strony. Spełnienie tego kryterium jest warunkiem zgody
na wykorzystanie publikacji dla celów dydaktycznych i naukowych.
When you use that paper for your research purposes and when you quote the
following texts, please remember that in order to respect the copyright, you
must create a bibliographic note (reference) which indicates: author of the
paper, title, publisher, year and place of publication, pages. The fulfillment
of this criterion is a prerequisite for permission to use the publication for the
purposes of teaching and research.
References for this paper:
Balcerzak A.P. (2009), Znaczenie wiedzy i innowacyjności w
warunkach nowej globalnej gospodarki [w:] A. P. Balcerzak, E.
Rogalska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej
konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 17-28
Rozdział 1.
Adam P. Balcerzak
ZNACZENIE WIEDZY IINNOWACYJNOŚCI
W WARUNKACH NOWEJ GLOBALNEJ
GOSPODARKI
Słowa kluczowe: wiedza, innowacyjność, nowa globalna gospodarka, rozwój
gospodarczy.
1.1. WPROWADZENIE
Ostatnie dekady naznaczone są rosnącym znaczeniem wiedzy odnoszącej się do
jakości kapitału ludzkiego oraz wiedzy zakorzenionej w produktach, które coraz częściej tracą namacalną materialną postać, a ich istotą są wartości nienamacalne, nowe
pomysły i rozwiązania, określane często jako wkład intelektualny. Bez obaw można
stwierdzić, że XX wiek stanowił pierwszy etap fundamentalnej transformacji instytucjonalnej, technologicznej i społecznej, której rezultatem stało się przewartościowanie
znaczenia tzw. namacalnych czynników produkcji oraz nienamacalnych zasobów,
w tym głównie wiedzy1. Peter Drucker określił tę transformację jako proces przechodzenia od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa postkapitalistycznego,
w przypadku którego wiedza i efektywne wykorzystanie informacji staje się głównym
czynnikiem podnoszenia produktywności, są tym samym najważniejszym zasobem
w procesie tworzenia bogactwa, głównym źródłem przewag komparatywnych i międzynarodowej konkurencyjności kraju 2 . Konsekwencją tego procesu jest powstanie
nowej globalnej gospodarki, w przypadku której dobra informacyjne-dobra cyfrowe
1
Zob. szerzej A. P. Balcerzak, E. Rogalska, Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach
nowej gospodarki, [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce. Tom II, pod. red. B. Polszakiewicza,
J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 71-87.
!
P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,
s. 22-60,148-156.
18
Adam P. Balcerzak
stają się kluczowym determinantem innowacyjności, produkcji, poziomu i jakości
3
konsumpcji, tym samym makroekonomicznej efektywności .
Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie zmian znaczenia niematerialnych
czynników gospodarczych takich jak wiedza i poziom innowacyjności w związku
z powyżej nakreśloną transformacją instytucjonalną systemu gospodarczego, która
prowadzi do powstania nowej globalnej gospodarki. Ponadto w niniejszej pracy
dokonano próby skonfrontowania rozważań o charakterze teoretycznym z dowodami empirycznymi, bazując na danych zagregowanych dla krajów należących do
OECD oraz danych przyjmujących perspektywę światową.
1.2, WIEDZA JAKO ZASÓB EKONOMICZNY
Jerzy Boehlke podkreśla, że siłą napędową procesu powstawania nowej globalnej
gospodarki jest prawo Moore'a, którego nie należy utożsamiać jedynie z wykładniczym tempem postępu wydajności obliczeniowej komputerów4, ale odnosi się ono
do wykładniczego wzrostu wiedzy wytwarzanej przez ludzkość. Analizując historię
ostatnich czterdziestu tysięcy lat człowieka można stwierdzić, że o ile początkowo
przyrost wiedzy oraz innowacji był bardzo powolny, to w XIX wieku powstało
więcej wynalazków niż w trakcie wszystkich poprzednich tysiącleci razem wziętych.
Natomiast w XX wieku każde kolejne pokolenie tworzyło wiedzę przekraczającą
swymi rozmiarami tę która była efektem kumulacyjnego działania wszystkich
poprzednich pokoleń5.
Ekonomicznym empirycznym potwierdzeniem tego procesu jest to, że obecnie
rozwinięte gospodarki, jak również większość dynamicznie rozwijających się krajów
zmuszonych do nadrabiania zaległości rozwojowych, w coraz większym stopniu
są uzależnione od wytwarzania dóbr i usług, których istotą jest wiedza i własność
3
D. Quah, Digital Goods and the New Economy [w:] New Economy Handbook, pod red. D. C.
Jamesa, Elsevier Academic Press, San Diego 2003, s. 291-323.
4
Gordon Moore założyciel firmy Intel zauważył, że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów
w układzie scalonym podwaja się co 18-24 miesiące, przy jednoczesnym założeniu ich stałego poziomu cen. Zmiana ta przekłada się więc na wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej współczesnych
komputerów, co przy stałych ich cenach przekłada się na szybkie tempo spadku realnego kosztu
mocy obliczeniowej.
5
]. Boehlke, Prawo Moorea, gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja - wyzwania dla ekonomicznej teorii firmy [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, pod
red. B. Godziszewskiego, M. Haffera, M. J. Stankiewicza, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 2005,
s. 30-31.
Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki
19
intelektualna w nich zakorzeniona.6 Produkty takie już dawno wykroczyły tylko
poza wąsko traktowaną branżę najwyższych technologii. Obecnie w odniesieniu
do większości sektorów nawet przyjmowanych za tzw. tradycyjne dziedziny aktywności gospodarczej, procesy wytwarzania są nie tylko kapitałochłonne, ale przede
wszystkim wymagają dużego nakładu wiedzy zakorzenionej w wysokiej jakości
kapitale ludzkim oraz zasobów mających charakter własności intelektualnej7. Ze
względu na rosnące powiązania między podmiotami gospodarczymi, można mówić
o globalnym wymiarze tej tendencji. W wyniku tych zmian strukturalnych według
wyliczeń OECD już w połowie lat 90. XX wieku tzw. sektory oparte na wiedzy
oraz wytwarzające wiedzę były odpowiedzialne za wytworzenie ponad 50% PKB
w krajach wysoko rozwiniętych8.
Wiedza oraz nakłady o charakterze nienamacalnym były zawsze immanentnym
elementem procesu produkcyjnego. Jednak jak wskazuje Peter Drucker w realiach
tradycyjnej gospodarki industrialnej, gdy aktywność gospodarcza podmiotów
koncentrowała się na wytwarzaniu produktów materialnych, wiedza była głównie
wykorzystywana do podnoszenia efektywności procesu produkcyjnego, którego
finalnym efektem był namacalny produkt. Tymczasem obecnie wiedza wykorzystywana jest do produkcji dóbr opartych na wiedzy lub też dóbr informacyjnych 9 .
Według Halla Yariana produkcja takich dóbr, w odróżnieniu od produkcji dóbr
fizycznych charakteryzujących się stałymi lub malejącymi efektami skali, wiąże
się z możliwością osiągania rosnących efektów skali, efektów sieciowych, które
mogą w sposób fundamentalny wpływać na sposób funkcjonowania współczesnej
gospodarki10.
Gunnar Eliasson, Dań Johansson i Erol Tymaz sądzą, że te nowe realia nie muszą
się jednoznacznie przekładać na korzyści makroekonomiczne równo dostępne dla
6
Warto zwrócić uwagę choćby na zmiany prowadzące do wzrostu znaczenia gospodarki opartej
na wiedzy, jakie w ostatnich latach następują w Chinach. Zob. C. R. Burrows, D. L. Drummond,
M. G. Mortinsons, Knowledge Management in China, „Communication of the ACM" 2005, vol. 48,
no. 4, s. 73-76.
7
K. Szabo, Gospodarka „cegly i klawiatury". Zanikające granice pomiędzy sektorem IT a sektorem
produkcyjnym, [w:] „Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach
posocjalistycznych, pod red. G. W. Kołodko, M. Piątkowskiego, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona
Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 25-47.
8
OECD, The Knowledge-Based Economy, OECD Paris 1996, s. 9.
9
P. F. Drucer, op.cit., s. 22-60,148-156.
' H. R. Yarian, Market Structure in the Network Agę [w:] E. Brynjolfsson, B. Kohin (red.), Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research, The MIT Press, 2002, s. 143-145; H.
R. Yarian, High-Technology Industries and Market Structure [w:] Economic Policyfor the Information
Economy, A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 30 August - l September 2001, s. 67.
20
Adam P. Balcerzak
11
wszystkich gospodarek wysoko rozwiniętych , co zostało także potwierdzone przez
12
badania empiryczne OECD . Podstawowym warunkiem brzegowym wykorzystania
potencjału tkwiącego w tych nowych realiach jest adekwatny do potrzeb nowej rzeczywistości technologicznej poziom kompetencji podmiotów rynkowych, co może
być traktowane w szerokim ujęciu, jako ogół instytucji społecznych niezbędnych dla
absorpcji technologii nowej generacji13. Wśród głównych elementów instytucjonalnych można tu wymienić wystarczająco wysoką jakość ogólnie dostępnego kapitału
ludzkiego oraz efektywny narodowy system innowacji14, jak również szeroko pojęte
reguły gry i regulacje sprzyjające wysokiej presji konkurencyjnej, będącej źródłem
nagród ekonomicznych dla innowatorów. Kwestie te zostaną bardziej szczegółowo
omówione w następnym punkcie.
1.3. ROSNĄCE ZNACZENIE INNOWACYJNOŚCI
Obecnie wśród ekonomistów panuje szeroki konsensus, według którego
innowacyjność obejmująca wprowadzanie nowych produktów, nowych procesów
i udoskonalanie istniejących rozwiązań organizacyjnych oraz zmiany technologiczne obejmujące wprowadzenie oraz dyfuzję nowych rozwiązań technologicznych
stanowią kluczowe stymulanty wzrostu gospodarczego. Jednak j ak podkreśla Benoit
Godin ekonomia głównego nurtu jest cały czas daleka od wypracowania teorii, która
rozwiązywałaby problemy złożonego wpływu innowacji i zmian technologicznych
na proces wzrostu gospodarczego15. Ponadto cały czas można mówić o istotnych
trudnościach związanych z empirycznym uchwyceniem wpływu innowacyjności
11
G. Eliasson, D. Johansson, E. Tayma, Simulating the New Economy, „Structural Change and
Economic Dynamics" 2004, Vol. 15, s. 289-314. Nie trzeba oczywiście dodawać, że z większości tych
korzyści mogą skorzystać tylko nieliczne gospodarki zacofane i stojące wobec wyzwań nadrabiania
zaległości rozwojowych.
12
OECD, The Economic Impact of ICT, Measurement, Evidence and Implications, OECD, Paris
2004; OECD, Measuring the Information Economy, OECD, Paris 2002; OECD, The New Economy.
Beyond the Hype, OECD Paris 2001.
13
G. Eliasson, D. Johansson, E. Tayma, op.cit, s. 289-314.
14
C. Freeman, A Hard Landingfor the 'New Economy'? Information Technology and the United
States National System of Innovation, „Structural Change and Dynamics" 2001, vol. 12, s. 116.
15
B. Godin, The New Economy: What the Concept Owes to the OECD, "Research Policy" 2004,
Vol. 33, s. 687. Należy jednak tutaj zaznaczyć, że istotne osiągnięcia w tym zakresie mają ekonomiści
rozwijający modele spod znaku teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego zapoczątkowanej
przez Paula Romera. Zob. P. M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, „Journal of Political
Economy" 1986, vol. 94, no. 51, s. 1002-1037.
Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki
21
i postępu technologicznego na wzrost gospodarczy. Jest to względnie łatwe w przypadku badań o charakterze mikroekonomicznym ograniczających się do wybranego
sektora gospodarki czy określonej grupy przedsiębiorstw16. Jednak w przypadku
badań o charakterze makroekonomicznym, a już tym bardziej w odniesieniu do
17
porównań międzynarodowych jest to znacznie trudniejsze .
Ekonomiści prowadzący badania nad narodowymi systemami innowacji podkreślają, że próbując stworzyć teorię wyjaśniającą wpływ innowacji na tempo wzrostu
gospodarczego, nie można ograniczać się tylko do wąsko ujmowanego wpływu
instytucji R&D, a tym bardziej samego ich ilościowego ujęcia, lecz należy przyjmować szeroki kontekst społeczno-ekonomiczny tych działań.18 Jednak pomimo
powyższych zastrzeżeń analiza współczesnej literatury głównego nurtu ekonomii
z tego zakresu, teorii endogenicznego wzrostu oraz teorii ewolucyjnej, pozwala
na wskazanie związków i mechanizmów powiązań i oddziaływania pomiędzy
nakładami na badania i rozwój, innowacjami oraz zmianami technologicznymi
•tempem wzrostu gospodarczego, co zostało przedstawione na rysunku 1.1. Wydaje
się także, że mechanizmy te mają już względnie satysfakcjonujące poparcie analizami
empirycznymi prowadzonymi między innymi pod auspicjami OECD19.
Przyjmując perspektywę mikroekonomiczną, można stwierdzić, że podmioty
gospodarcze decydują się na inwestycje w badania i rozwój, wprowadzanie innowacji oraz przeprowadzanie zmian technologicznych, dążąc do podniesienia swojej
' T. F. Bresnahan, E. Brynjolfsson, L. M. Hitt, Information Technology, Workplace Organization,
fnd the Demandfor Skilled Labor: Firm-Level evidence, „Quarterly Journal of Economics" February
3002, s. 339-376.
' Do tradycyjnych problemów teoretycznych takich jak brak przełożenia korzyści mikroekonomicznych ze zmian technologicznych na korzyści makroekonomiczne, gdy zmiany te są źródłem
yiko redystrybucji istniejących korzyści a nie kreują nowych, dochodzą problemy z mierzeniem
makroekonomicznego wpływu innowacji oraz problemy nieefektywności międzynarodowych systemów statystycznych. Sama kwestia efektywności mierzenia wpływu innowacji na efekty makroionomiczne była źródłem ogromnych kontrowersji w ciągu ostatnich dwóch dekad. Obecnie został
wypracowany konsensus, zgodnie z którym tradycyjne systemy statystyczne, które nie były w stanie
uchwycić poprawy jakości dób i usług przy niezmienionym poziomie cen w sposób znaczący zaniżały statystyczny wpływ innowacji na produkt krajowy brutto. Dotyczyło to w szczególności branż
» wysokiej intensywności zmiany technologicznej i innowacyjności jak teleinformatyka. Ponadto
należy także pamiętać o opóźnianych czasowych w uzyskaniu makroekonomicznych korzyści, jakie
są powszechne w przypadku inwestycji w najnowsze rozwiązania technologiczne, które wynikają
z konieczności wprowadzenia komplementarnych innowacji technologicznych i organizacyjnych,
niezbędnego czasu na wystarczający poziom dyfuzji nowych rozwiązań w gospodarce.
' Badania te stanowią prawdopodobnie najbardziej rozwojowy program badawczy w ramach
współczesnej ekonomii ewolucyjnej.
' OECD, The Economic Impact ofICT, Measurement, Evidence and Implications, OECD, Paris,
2004; OECD, The New Economy. Beyond the Hype, OECD Paris 2001.
22
Adam P. Balcerzak
produktywności, ograniczenia kosztów funkcjonowania, oczekując uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, co przekłada się na zdolność firmy do zwiększania
udziału w rynku. Wszystkie te elementy są oczywiście silnie ze sobą powiązane.
Jednakże jak pokazują badania prowadzone przez McKinsey Institute ze względu na
to, że działalność innowacyjna mikropodmiotu jest obarczona znacznym ryzykiem,
te potencjalne mikroekonomiczne korzyści nie wystarczają do stymulowania działań
innowacyjnych charakteryzujących się jednakową intensywnością we wszystkich
branżach ani krajach. Oznacza to, że nie muszą się one jednoznacznie przekładać
na makroekonomiczne korzyści20. Do najważniejszych czynników wymuszających
na podmiotach działania tego typu należy efektywność systemu instytucjonalnego,
Rysunek 1.1. Związki pomiędzy nakładami na badania i rozwój jako czynniku
wspierającym innowacyjność oraz stymulującym proces zmian
technologicznych a wzrostem gospodarczym
Nakłady na badania i rozwój
zmiana technologiczna, innowacje
o
=
i-T
Konsekwencje mikroekonomiczne
s-
Wysoka stopa
zwrotu
z inwestycji
Ograniczanie
kosztu
Wzrost zysku
3
n>
u> ni/> ui
.-»
-j
g"!
.li
o •<
,2.
Q. ° Cg
są
Konsekwencje makroekonomiczne
B=r -3
£
^
Wyższe tempo wzrostu gospodarczego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Griffith, S. Redding, J. Van Reenen, Mapping the Two
Faces ofR&D: Productwity Growth in a Panel ofOECD Industries, „Review of Economics and Statistics"
2004, vol. 86, no. 4, s. 883-895; S. Rao, A. Ahmad, W. Horsman, P. Kaptein-Russell, The Importance
of Innovation for Productivity, „International Productivity Monitor" 2001, no. 2, Spring, s. 11-12;
G. Cameron, Innovation and Growth: A Survey of the Empirical Evidence, Nuffield College, Oxford,
OXI INF, UK 1998.
20
McKinsey Global Institute, Reaching Higher Productwity Growth in France and Germany,
McKinsey Global Institute 2002; McKinsey Global Institute, US Productwity Growth 1995-2000.
Understanding the Contribution of Information Technology Relative to Other Factors, McKinsey Global
Institute, Washington D.C 2001.
Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki
23
który powinien przede wszystkim sprzyjać wysokiej presji konkurencyjnej oraz
dużej elastyczności gospodarki21. Gdy te warunki są spełnione, podmioty ponoszące
wysiłek innowacyjny zazwyczaj uzyskują ponadprzeciętną produktywność w swojej
branży, zwiększają swój udział w rynku, co w toku dynamicznej gry rynkowej
zmusza pozostałe mniej aktywne przedsiębiorstwa do analogicznego wysiłku
innowacyjnego, lub zostają one wyeliminowane z rynku w procesie schumpeteroweskiej kreatywnej destrukcji, a ich miejsce jest zajęte przed podmioty bardziej
efektywne.
Sprawne funkcjonowanie tego mechanizmu na poziomie mikroekonomicznym
przyspiesza proces dyfuzji innowacji, sprzyja osiąganiu pozytywnych efektów
zewnętrznych z tym związanych, co na poziomie makroekonomicznym ma odzwierciedlenie w podniesieniu ogólnej produktywności czynników produkcji oraz produktywności pracy, co jest warunkiem wyższego tempa wzrostu gospodarczego22.
Badania ekonometryczne potwierdzają statystyczną istotność wpływu nakładów
na badania i rozwój na wzrost produktu, który jest konsekwencją bezpośredniego
wpływu nakładów R&D na innowacyjność gospodarki oraz pośredniego wpływu
na efektywność transferu technologii, co z kolei przekłada się na podwyższenie
ogólnej produktywności czynników produkcji23.
Silniejszych argumentów na rzecz tezy o rosnącym znaczeniu innwacyjności
•r kreowaniu dobrobytu dostarczają także dane empiryczne dotyczące ilości
przyznawanych patentów w krajach OECD. Informacja zawarta we wskaźnikach
totyczących ilości przyznawanych patentów jest szczególnie istotna, gdyż wartość ta
stanowi główny syntetyczny miernik efektywności narodowego systemu innowacji
danego kraju. Na wykresach 1.1. i 1.2. przedstawiono ilość patentów przyznawanych w krajach OECD w latach 1985-2002 oraz odpowiednio ten sam wskaźnik
odnoszący się Stanów Zjednoczonych, Japonii i Niemiec. Dane te pokazują, że
w analizowanym okresie ilość przyznawanych patentów wzrosła aż czterokrotnie.
' M. N. Baily, R. Z. Lawrence, Do We Have a New E-Conomy?, „American Economic Review"
001,vol.91,no.2,s.308-313.
2
M. N. Baily, Macroeconornic Implications ofthe New Economy [w:] Economic Policyfor the Inrmation Economy, A Symposium Sponsored by The Federal Reserve of Kansas City, Jackson Hole,
O August-1 September 2001, s. 223-226.
J
R. Griffith, S. Redding, J. Van Reenen, Mapping the Two Faces ofR&D: Productmty Growth in
m Panel ofOECD Industries, „Review of Economics and Statistics" 2004, vol. 86, no. 4, s. 883-895.
24
Adam P. Balcerzak
Wykres 1.1. Ilość patentów przyznawanych w krajach OECD w latach
1985-2002
60000
*
<A
40000 '
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
Wykres 1.2. Ilość patentów przyznawanych w USA, Japonii i Niemczech
w latach 1985-2002
1985
1987
1989
1991
- Stany Zjednoczone
1993
1995
Japonia
1997
1999
2001
Niemcy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, OECD Compendium of Patent Statistics, 2005,
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398>en_2825_497105_l_l_l_l_l,00.html#500742
(15.12.2007).
Analizując wskaźniki względne jak np. relację ilości przyznawanych patentów
do PKB, czy też ilość przyznawanych patentów na milion mieszkańców, uzyskuje
się jeszcze silniejsze argumenty na rzecz analizowanej tezy. Na wykresie 1.3.
został przedstawiony pierwszy wspomniany wskaźnik dla roku 1991 oraz 2002.
Wykres 1.4. analogiczne dotyczy drugiego wspomnianego wskaźnika. Oba wykresy
potwierdzają silny wzrost relacji przyznawanych patentów do PKB oraz wzrostu
ilości patentów w porównaniu z liczbą mieszkańców danego kraju.
Częściowo wzrost ten jest często tłumaczony zmianami regulacji prawnych
w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności dotyczy to Stanów Zjednoczonych, gdzie od połowy lat 80. wprowadzano regulacje zwiększające
ochronę patentową w odniesieniu do innowacji z branż teleinformatycznych, które
Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki
25
wcześniej nie podlegały takiej ochronie. Jednak Robert Hunt dowodzi, że zmiany
te nie tylko nie musiały być odpowiedzialne za wzrost ilości patentów w branżach
•ajwyższych technologii, w których dynamika rejestrowanych patentów była naj»yższa. Przedstawia on formalny model wykazujący, że wspomniana modyfikacja
•kresu ochrony praw własności intelektualnej mogła prowadzić do zmniejszenia
kłonności do inwestycji w badania i rozwój w branży najwyższych technologii, co
ne nastąpiło dzięki zbiegowi innych czynników24. Także w większości krajów europejskich nie można mówić o podobnych modyfikacjach systemu instytucjonalnego,
natomiast wzrost ilości przyznawanych patentów w relacji do PKB dotyczy także
tfch krajów, co więcej w Finlandii, Szwecji, Niemczech, Holandii oraz krajach spoza
Europy jak Japonia, Szwajcaria i Izrael wzrost ten był jeszcze wyższy niż w USA.
^'skazuje to w znacznej mierze na uniwersalność tego zjawiska. Tym samym
dane te stanowią silne potwierdzenie dla rosnącego znaczenia innowacyjności dla
kreowania wzrostu gospodarczego w krajach wysoko rozwiniętych.
Hfykres 1.3. Relacja ilości przyznawanych patentów do PKB w wybranych
krajach w latach 1991 i 2002*
.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10. l
. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27.
idzie: l) Finlandia, 2) Szwajcaria, 3) Japonia, 4) Szwecja, 5) Niemcy, 6) Holandia, 7) Izrael, 8) USA, 9)
E, 10) Francja, 11) Belgia, 12) Dania, 13) Wielka Brytania, 14) Austria, 15) Islandia, 16) Luksemburg,
) Singapur, 18) Korea, 19) Kanada, 20) Australia, 21) Norwegia, 22) Włochy, 23) Irlandia, 24) Nowa
Idandia, 25) Węgry, 26) Chiny, 27) Hiszpania.
'KB, miliard 2000 USD z wykorzystaniem parytet siły nabywczej, UE odnosi się do UE - 15.
jodło: OECD, OECD Compendium of Patent Statistics, 2005, http://www.oecd.org/topicstatspor1
BL 0,3398,en_2825_497105_l_l_l_l_l,OO.html#500742 (15.12.2007).
* R. M. Hunt, Nonobviousness and the Incentive to Innovate: an Economic Analysis of Intellectual
*raperty Reform, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper no. 99-3, March 1999, s. 4-9;
. M. Hunt, Patent Reform: A Mixed Blessingfor the U.S. Economy?, "Federal Reserye Bank of Phiadelphia Business Review" 1999, November/December, s. 18-21. Dowodzi to jak ważną, a zarazem
idikatną kwestia w realiach nowej gospodarki, jest problem regulacji i modyfikacji kształtu systemu
ochrony praw własności intelektualnej. Zob. szerzej A. P. Balcerzak, E. Rogalska, op.cit., s. 71-87.
26
Adam P. Balcerzak
Wykres 1.4. Ilość patentów przyznawanych na milion mieszkańców
w wybranych krajach w latach 1991 i 2002
3.
4.
5.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
D1991 B2002
Gdzie: 1) Szwajcaria, 2) Finlandia, 3) Japonia, 4) Szwecja, 5) Niemcy, 6) USA, 7) Irlandia, 8) Izrael,
9) Luksemburg, 10) Dania, 11) Finlandia, 12) Belgia, 13) UE, 14) Austria, 15) Wielka Brytania,
16) Islandia, 17) Norwegia, 18) Kanada, 19) Singapur, 20) Australia, 21) Irlandia, 22) Włochy,
23) Korea, 24) Norwegia, 25) Chiny, 26) Hiszpania, 27) Węgry.
Źródło: OECD, OECD Compendium of Patent Statistics, 2005, http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398)en_2825_497105_l_l_l_l_l,00.html#500742 (15.12.2007).
1.4. WNIOSKI
Przytoczone powyżej argumenty empiryczne potwierdzają, że szeroko traktowana
innowacyjność jest obecnie jednym z najważniejszych elementów wpływających
na tempo wzrostu potencjału współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarek.
Uwaga ta odnosi się zarówno do perspektywy mikro-, jak i makroekonomicznej.
Z punktu widzenia pojedynczej firmy czy też branży, podmioty muszą wprowadzać
innowacje procesowe, produktowe oraz organizacyjne, aby móc spełnić rosnące
wymagania partnerów biznesowych i klientów, a jednocześnie utrzymać lub
zwiększyć dystans do swoich konkurentów, którzy niejednokrotnie funkcjonują
na rynkach globalnych. Z perspektywy makroekonomicznej międzynarodowe
badania potwierdzają, że kraje prowadzące politykę gospodarczą kompatybilną
z tymi fundamentalnymi procesami oraz będące w stanie efektywnie modyfikować
w wystarczająco szybkim tempie swoje systemy instytucjonalne, były w stanie
znacznie lepiej wykorzystywać potencjał tworzony przez ten proces ekonomiczno-technologicznej transformacji.
Oprócz tego historia wcześniejszych „rewolucji" technologiczno-ekonomicznych
dowodzi, że ignorowanie takich fundamentalnych zmian oraz brak adekwatnych
działań ze strony państwa nie tylko uniemożliwia efektywne wykorzystanie potencjału nowych realiów, ale także skutkuje erozją tradycyjnych silnych stron danej
gospodarki.
Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki
27
Literatura
Baily M. N., Lawrence R. Z., Do We Have a New E-Conomy?,„American Economic Review"
2001, vol.91.no. 2.
Baily M. N., Macroeconomic Implications ofthe New Economy, [w:] Economic Policyfor the
Information Economy, A Symposium Sponsored by The Federal Reserve of Kansas City,
Jackson Hole, 30 August-1 September 2001.
Balcerzak A. R, Rogalska E., Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach nowej
gospodarki [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce. Tom II, pod red. B. Polszakiewicza,
J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Boehlke J., Prawo Moorea, gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja - wyzwania dla
ekonomicznej teorii firmy [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności
w gospodarce, pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera, M. J. Stankiewicza, TNOiK
"Dom Organizatora", Toruń 2005.
Bresnahan T. R, Brynjolfsson E., Hitt L. M., Information Technology, Workplace Organization,
and the Demandfor Skilled Labor: Firm-Level evidence, „Quarterly Journal of Economics"
2002, February, s. 339-376.
Burrows C. R., Drummond D. L., Mortinsons M. G., Knowledge Management in China,
„Communication of the ACM" 2005, vol. 48, no. 4.
Cameron G., Innovation and Growth: A Survey ofthe Empirical Evidence, Nuffield College,
Oxford, 0X1 INF, UK 1998.
Onicker P. R, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999.
Etasson G., Johansson D., Tayma E., Simulating the New Economy, „Structural Change and
Economic Dynamics" 2004, vol. 15.
freeman C., A Hard Landingfor the 'New Economy'? Information Technology and the United
States National System of Innovation,„Structural Change and Dynamics" 2001, vol. 12.
iodin B., The New Economy: What the Concept Owes to the OECD, „Research Policy"
2004,vol.33.
kiffith R., Redding S., Van Reenen }.,Mapping the Two Faces ofR&D: Productivity Growth in
a Panel ofOECD Industries, „Review of Economics and Statistics" 2004, vol. 86, no. 4.
Hunt R. M., Nonobviousness and the Incentive to Innovate: an Economic Analysis oflntellectual Property Reform, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper no. 99-3,
March 1999.
Hunt R. M., Patent Reform: A Mixed Blessingfor the U.S. Economy?, „Federal Reserve Bank
of Philadelphia Business Review" 1999, November/December.
McKinsey Global Institute, Reaching Higher Productivity Growth in France and Germany,
McKinsey Global Institute 2002.
28
Adam P. Balcerzak
McKinsey Global Institute, US Productivity Growth 1995-2000. Understanding the Contribution of Information Technology Relative to Other Factors, McKinsey Global Institute,
Washington D.C 2001.
OECD, OECD Compendium of Patent Statistks, 2005.
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_497105_l_l_l_l_l,00.html#500742
(15.12.2007).
OECD, The Economic Impact oflCT, Measurement, Evidence and Implications, OECD, Paris
2004.
OECD, Measuring the Information Economy, OECD, Paris 2002.
OECD, The New Economy. Beyond the Hype, OECD Paris 2001.
OECD, The Knowledge-Based Economy, OECD Paris 1996.
Quah D., Digital Goods and the New Economy [w:] New Economy Handbook, pod red.
D. C. Jamesa, Elsevier Academic Press, San Diego 2003.
Rao S., Ahmad A., Horsman W., Kaptein-Russell P., The Importance of Innovation for
Productivity, „International Productivity Monitor" 2001, no. 2, Spring.
Romer P. M., Increasing Returns and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy"
1986, vol. 94, no. 51.
Szabo K., Gospodarka „cegły i klawiatury". Zanikające granice pomiędzy sektorem IT a sektorem produkcyjnym, [w:] G. W. Kołodko, M. Piątkowski (red.), „Nowa gospodarka"i stare
problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Wydawnictwo
WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
Yarian H. R., Market Structure in the Network Agę, [w:] Understanding the Digital Economy.
Data, Tools, and Research, pod red. E. Brynjolfsson, B. Kohin, The MIT Press 2002.
Yarian H. R., High-Technology Industries and Market Structure [w:] Economic Policyfor the
Information Economy, A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas
City, Jackson Hole, Wyoming, 30 August-1 September, 2001.
THE SIGNIFICANCE OF KNOWLEDGE AND INNOYATIYENESS IN
THE REALITY OF NEW GLOBAL ECONOMY
The aim of the chapter is to present the increase in importance of some intangible
economic resources such as the knowledge and the level of innovativeness for economic
growth, which can be observed during current institutional transformation of economic
system, that leads to the creation of the new global economy. In the chapter the basie
theoretical ideas were confronted with the empirical arguments that were based on the
aggregated data for OECD countries.
Download