Kino i zaburzenia psychiczne

advertisement
Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu
Kierunek studiów: Psychologia
Rok akademicki 2014/2015
semestr zimowy/letni
Kino i zaburzenia psychiczne
Forma: warsztaty
Liczba godzin: 30h (24 h w sali/ i 6h w e-learningu) dla studentów dziennych/ 18h (14h w sali i 4
h w e-learningu) dla studentów zaocznych
ECTS: 3
Tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Wpis do indeksu: prowadzący jest zobligowany do poinformowania tych studentów, którzy wyrażają
chęć otrzymania wpisu w indeksie o możliwości uzyskania wpisu (terminie, miejscu).Dziekanat nie
uzupełnia wpisów imieniu prowadzących.
dr Marta Kuty-Pachecka
Prowadzący
[email protected]
Kontakt dla studentów
Wymagania; kursy
wprowadzające wymagane
lub zalecane
Opis zajęć
Zakres tematyczny i jego znaczenie, związek z praktyką i życiem codziennym. Przyjęte podejście do
zagadnienia.
Filmy są istotnym źródłem wiedzy o różnych formach zaburzeń psychicznych. Przedstawienie stanów
emocjonalnych i zachowań bohatera często pomaga zrozumieć złożoność ludzkiej psychiki,
wielowymiarowość etiologii chorób psychicznych. Film zatem można włączyć w program nauczania
psychopatologii.
Cele zajęć
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychopatologii, a na tym tle wzbogacenie ich
wiedzy na temat uwarunkowań życia psychicznego człowieka oraz społeczno-kulturowych źródeł
zaburzeń psychicznych. Filmowe przykłady zaburzeń psychicznych rozwiną umiejętność dostrzegania
i rozpoznawania różnych form cierpienia psychicznego. W ramach zajęć będą analizowane
szczegółowe zagadnienia z zakresu psychopatologii: zaburzenia afektywne, schizofrenia, zaburzenia
lękowe, zaburzenia seksualne, upośledzenie umysłowe, autyzm i in.
Forma i warunki zaliczenia:
Zajęcia będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy. Podstawą do zaliczenia jest pozytywna
ocena z realizacji projektu grupowego i aktywność w dyskusji na zajęciach.
1. Tematy poszczególnych zajęć
Psychopatologia ogólna
1. Kryteria zdrowia psychicznego . Główne założenia współczesnych modeli wiedzy
psychopatologicznej
2. Psychopatologia ogólna. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
3. Teoretyczne zagadnienia związane z filmoznawstwem i odbiorem dzieła filmowego
4. Film a zaburzenia psychiczne
5. Zaburzenia afektywne i zaburzenia psychotyczne
6. Ryzyko samobójstwa
7. Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno – buntownicze
8. Zaburzenia odżywiania i zaburzenia na tle seksualnym
9. Zaburzenia lękowe
10. Upośledzenia umysłowe i autyzm
11. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych
12. Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
Literatura:
Cameron A.D., Psychiatria. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004, s. 326, 43-50, 89-101, 109-114, 117-124, 133-148, 149-156, 161-165.
Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania,
GWP, Gdańsk 2004.
Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S., Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2005, t.1.
Cierpiałkowska L., Psychopatologia, Scholar, Warszawa 2012.
Czernianin W. (2005) Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii. Rekonesans, „Studia
Filmoznawcze“ nr 26, s. 89-99.
Demby Ł. (2001) Kino w zwierciadle psychoanalityka. Lacanowska „faza lustra” jako
fundament wrażenia realności w kinie, „Estetyka i Krytyka”, 1, s. 47-59.
Helman A. (red.), Słownik pojęć filmowych, t. I, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego
Jakubowski W., Lęk w kinie, 1997.
Kendall P., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji; Część Czwarta, GWP 2004
Kendall P.C., Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży, GWP,
Sopot 2013.
Konieczna E. (2003) Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków: Oficyna Wydawnicza
„Impuls”.
Kozubek M. (2008) Realny świat - możliwy świat. Rola filmu w kształtowaniu tożsamości
młodzieży społecznie niedostosowanej, „Kwartalnik Filmowy” nr 62-63, s. 292-306.
Kurzeja A. (red.), Uzależnienie od narkotyków, Difin, Warszawa 2012, s. 13 – 67.
Meyer R., Psychopatologia, GWP, Gdańsk 2003, s. 321-326.
Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, PZLW, Warszawa 2012
Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, PZLW, Warszawa 2012, s. 275-299,
317-326, 331-377, 379-395, 478-487.
Ogden, J., Psychologia odżywiania się, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2011, s. 211-255.
Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka.
Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań 2003
Szurowska, B., Anoreksja i bulimia, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.
Warmuz - Warmuzińska E., Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz
dorosłych scenariusze zajęć, Difin, Warszawa, 2013.
Wedding D., Boyd M.A., Niemiec R. M., Kino i choroby psychiczne. Filmy, które pomagają
zrozumieć zaburzenia psychiczne, Paradygmat, Warszawa 2014.
Download