ZASADY RACHUNKOWOŚCI

advertisement
Rachunkowość finansowa
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
FINANSOWA
Podstawy prawne
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań
finansowych, skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych
rodzajów jednostek.
Krajowe Standardy Rachunkowości
KRS nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"
KRS nr 2 „Podatek dochodowy”
KRS nr 3 "Niezakończone usługi budowlane"
KRS nr 4 „Utrata wartości aktywów”
KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
KRS nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
KRS nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie
błędów, zdarzenia
następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”
KRS nr 8 „Działalność deweloperska”
KRS nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości obowiązuje mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne (z
zastrzeżeniem pkt 2), a także innych osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i
Narodowego Banku Polskiego;
2)
osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki
partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji
finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie
polskiej 1 200 000 euro;
3)
jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie
papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez
względu na wielkość przychodów;
4)
gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także:
a) państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
b) gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
5)
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których
mowa w pkt 1 i 2;
6)
oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej;
7)
jednostki niewymienione w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych
dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego
lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje
zostały im przyznane.
Rachunkowość według Ustawy o rachunkowości
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej obejmuje:

opis stosowanych zasad rachunkowości, na który składa się zakładowy plan kont, wykaz
prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz dokumentację systemu przetwarzania danych przy
użyciu komputera i jej zmiany,

prowadzenie ksiąg rachunkowych, do których zalicza się dziennik, konta księgi głównej, w
której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, konta ksiąg
pomocniczych służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont ksiąg pomocniczych,

okresowe ustalenie i sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i
pasywów,

wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg
rachunkowych,

gromadzenie i przechowywanie opisu przyjętych zasad rachunkowości, ksiąg
rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań finansowych,

poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej
wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe
Jednostek, których sprawozdanie finansowe
podlega corocznemu badaniu, sporządzają
ponadto zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) własnym, a w przypadku funduszy
inwestycyjnych – zestawienie zmian w
aktywach netto, oraz rachunek przepływów
pieniężnych.
Sprawozdanie finansowe
Do rocznego sprawozdania finansowego
dołącza się sprawozdanie z działalności
jednostki, jeżeli obowiązek jego
sporządzania wynika z ustawy lub
odrębnych przepisów.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności jednostki
sporządza się w języku polskim i w
walucie polskiej. Dane liczbowe można
wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy
złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu
jednostki zawartego w sprawozdaniu
finansowym oraz w sprawozdaniu z
działalności.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub
ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków
regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
mogą być sporządzane zgodnie z MSR.
Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą
być sporządzane zgodnie z MSR.
Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie
z MSR, przez jednostki, o których mowa powyżej, podejmuje organ
zatwierdzający.
Ustawa o rachunkowości zmiany
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z 11.07.2014 r. o
zmianie ustawy o rachunkowości, wprowadzająca nowe
rozwiązania dla jednostek mikro.
Jednostki mikro według UoR
1) Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz spółki osobowe przez nie tworzone, także
oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej oraz jednostki sektora finansów publicznych – jeżeli jednostki te w roku
obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten
rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w
którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech
wielkości:
a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok
obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
Jednostki mikro według UoR
2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników,
organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności
gospodarczej,
Jednostki mikro według UoR
3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz
spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i
operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000
euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek
rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony
ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg
rachunkowych w sposób określony ustawą,
4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz
spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie ustawy o
rachunkowości na podstawie własnego wyboru, mimo że nie osiągnęły przychodów netto ze
sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w
wysokości 1.200.000 euro.
Jednostki mikro według dyrektywy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
rocznych sprawozdań finansowych,
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów
jednostek.
Jednostki mikro według dyrektywy
Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki osobowe przez nie
tworzone, które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów
dwóch z trzech następujących kryteriów:
1) suma bilansowa 350 000 euro,
2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów
700.000 euro,
3) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym – 10 osób.
ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM DLA JEDNOSTEK MIKRO
Informacje ogólne:
1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we
właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM DLA JEDNOSTEK MIKRO
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w
dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Bilans - Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
– zapasy
– należności krótkoterminowe
Aktywa razem
Bilans - Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
– kapitał (fundusz) podstawowy
– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwy na zobowiązania
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty
Rachunek zysków i strat
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A–B+C–D–E )
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust.
1b ustawy)
lub
G. Wynik finansowy netto ogółem (A–B+C–D–E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy).
Aktywa i Pasywa
Bilans
Bilans

BILANS TO SPRAWOZDANIE
FINANSOWE BĘDĄCE
ZESTAWIENIEM WARTOŚCI
ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH
(AKTYWÓW) ORAZ ŹRÓDEŁ ICH
FINANSOWANIA (PASYWÓW).
Bilans

BILANS PREZENTUJE STANY
AKTYWÓW I PASYWÓW NA
OKREŚLONY DZIEŃ.
Aktywa

Aktywa mówią o sytuacji majątkowej
podmiotu w danym dniu. Stanowią
realną stronę bilansu.
Aktywa
Aktywa trwałe
(długoterminowe)

Majątek firmy, który
fizycznie jest
wykorzystywany w
jednostce powyżej
jednego roku
obrotowego
To składniki majątkowe,
które w ciągu jednego
roku zamienią się na
środki pieniężne
Aktywa obrotowe
(krótkoterminowe)
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne
(windykacja)
→
(zaopatrzenie)
↓
Należności
Materiały
↓
←
(sprzedaż)
(produkcja)
Produkty gotowe
Pasywa
To informacja o źródłach finansowania
majątku spółki.
2 źródła finansowania:
- Kapitały własne (kapitał właścicieli
firmy)
- Kapitały obce (zobowiązania).
Bilans

BILANS SPORZĄDZANY JEST
WEDŁUG ZASAD I WZORU
OKREŚLONEGO PRZEZ USTAWĘ
Wymogi formalne bilansu
PRAWIDŁOWY BILANS ZAWIERA:






OZNACZENIE PODMIOTU KTÓREGO DOTYCZY
OKREŚLNIE DNIA NA KTÓRY JEST ON SPORZĄDZONY
NAZWY POSZCZEGÓLNYCH AKTYWÓW I PASYWÓW
WRAZ Z ICH WARTOŚCIAMI WYRAŻONYMI W ZŁOTYCH
PODSUMOWANIA GRUP AKTYWÓW I PASYWÓW
PODPISY OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPORZĄDZENIE
I ZATWIERDZENIE
DATĘ SPORZĄDZENIA.
Bilans uproszczony
UPROSZCZONĄ WERSJĘ BILANSU MOGĄ SPORZĄDZAĆ
PODMIOTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWA Z
PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
 ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE
ETATY MNIEJSZE NIŻ 50 OSÓB

SUMA AKTYWÓW NIE WIĘKSZA NIŻ 2 MLN EURO

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH
NIE WIĘKSZY NIŻ 4 MLN EURO
Wyrażone w euro wielkości przelicza się według średniego kursu
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego.
Data sporządzenia bilansu
BILANS SPORZĄDZANY JEST NA DZIEŃ:
 KOŃCZĄCY ROK OBROTOWY
 ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI
 UPADŁOŚCI LUB LIKWIDACJI
 ZMIANY FORMY PRAWNEJ PODMIOTU
 PODZIAŁU PODMIOTU
 PRZEJĘCIA PODMIOTU
 POŁĄCZENIA PODMIOTÓW
Zasady sporządzania bilansu
Równowagi bilansowej
Aktywa = Pasywa
Aktywa = Kapitał własny +
Zobowiązania
Zasady sporządzania bilansu
Ciągłości bilansowej
 bilans zamykający rok obrotowy jest
jednocześnie bilansem otwierającym
rok następny;
 w kolejnych okresach stosuje się te
same sposoby wyceny
Zasady sporządzania bilansu
Rzetelnej wyceny

wykazane składniki bilansowe
odpowiadają stanowi rzeczywistemu
Zasady sporządzania bilansu
Ostrożnej wyceny
 określa sposób podejścia do wyceny
składników bilansowych – nie można
zawyżać ich wartości.
Zasady sporządzania bilansu




ujęte w ciągu roku obrotowego składniki majątku
wycenione w cenach faktycznie za nie zapłaconych
(cena nabycia) lub kosztach ich wytworzenia należy
wycenić na dzień bilansowy uwzględniając obniżenie
ich wartości wynikające z:
stopniowego zużycia (środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne)
utraty ich wartości rynkowej (udziały, akcje, wyroby,
towary)
obniżenia wartości użytkowej (zapasy).
Roczny raport spółki
(Annual Report)
Roczny raport
Sprawozdanie
>
spółki
finansowe
Zawartość rocznego raportu
spółki
Sprawozdania finansowe
 Dodatkowe opisowe raporty
 Inne materiały ilustrujące działalność
(np. sprawozdanie prezesa spółki,
sprawozdanie zarządu, sprawozdanie o
pracownikach, skrócone wyniki
finansowe spółki za kilka lat)

Aktywa i Pasywa
Jednostka gospodarcza
Aktywa
Zasoby majątkowe
Pasywa
Źródła finansowania
Aktywa
!! Aktywa – są to kontrolowane przez
jednostkę zasoby majątkowe o
wiarygodnie określonej wartości,
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń,
które zgodnie z oczekiwaniami
spowodują w przyszłości wpływ do
jednostki korzyści ekonomicznych.
Kontrolowane przez jednostkę:
Zdolność do sprawowania kontroli nad
dopływem korzyści do podmiotu – w
wyniku przejęcia przez jednostkę ryzyka
i korzyści z tytułu ich posiadania
Wpływ korzyści ekonomicznych
wykorzystanie aktywów do produkcji
 wymiana na inne aktywa
 regulowanie zobowiązań.

Aktywa trwałe i obrotowe
Aktywa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe
To część aktywów jednostki, które nie są
zaliczane do aktywów obrotowych,
wykorzystywane w jednostce przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Aktywa trwałe





Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Wartości niematerialne i prawne
To nabyte przez jednostkę aktywa trwałe
w postaci praw majątkowych
nadających się do gospodarczego
wykorzystania, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, przeznaczone do
używania na potrzeby własne jednostki.
Wartości niematerialne i prawne
Obejmują one:
 koszty zakończonych prac rozwojowych,
 nabytą wartość firmy,
 licencje, koncesje
 know-how,
 prawa do wynalazków, patentów, znaków
towarowych, wzorów użytkowych oraz
zdobniczych,
 autorskie prawa majątkowe.
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy – to różnica między ceną
nabycia określonej jednostki lub
zorganizowanej jej części, a niższą od
niej wartością godziwą przejętych
aktywów netto, to jest aktywów
pomniejszonych o przejęte
zobowiązania.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe:

1. Środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w
budowie
Środki trwałe
!! Środki trwałe - to rzeczowe aktywa trwałe i
zrównane z nimi, które spełniają następujące
warunki:
 przewidywany okres użyteczności
ekonomicznej jest dłuższy niż 1 rok,
 są zdatne i kompletne do użytku,
 przeznaczone do używania na potrzeby
własne podmiotu.
Środki trwałe
Do środków trwałych zalicza się:
 nieruchomości (grunty, prawo użytkowania wieczystego
gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
oraz użytkowego, budowle, budynki, będące odrębną
własnością lokale),
 maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 inwentarz żywy.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie – to środki
trwałe w okresie ich budowy, montażu
lub ulepszenia, (to ogół kosztów
poniesionych w związku z nie
zakończoną budową, to koszty
montażu).
Należności długoterminowe
To wynikające z kontraktu prawa do
otrzymania aktywów pieniężnych od
innej jednostki gospodarczej, które stają
się wymagalne w okresie dłuższym niż
12 miesięcy od dnia bilansowego, z
wyłączeniem należności z tytułu dostaw
i usług niezależnie od terminu
wymagalności, które zaliczane są do
aktywów obrotowych .
Inwestycje długoterminowe
Aktywa posiadane w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych w postaci:
 przyrostu wartości nabytych
aktywów,
 uzyskania z nich przychodów w
postaci odsetek, dywidend lub
innych pożytków, w tym również
transakcji handlowych.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje nie są użytkowane przez
jednostkę, lecz jednostka posiada je w
celu osiągnięcia określonych wyżej
korzyści.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe obejmują:
 nieruchomości,
 wartości niematerialne i prawne,
 długoterminowe aktywa finansowe
(udziały, akcje, inne papiery
wartościowe, udzielone pożyczki).
 inne inwestycje długoterminowe.
Inwestycje
Finansowe
-Akcje
- Obligacje
-Inne instrumenty
finansowe
Rzeczowe
-Nieruchomości
-W nowe środki trwałe
(obce i własne)
-Odtworzenie i
modernizacja ŚT
Niematerialne
-Badania i rozwój
- Szkolenie kadr
- Szeroko rozumiane
prawa
Przedmiotowa klasyfikacja inwestycji

Papiery wartościowe

Udzielone pożyczki

Nieruchomości

Środki pieniężne i
inne aktywa

Nabyte prawa

Inne aktywa
finansowe

Walory kulturowe
Aktywa obrotowe
Są to składniki, które pod daną postacią
są przejściowo wykorzystywane w
działalności gospodarczej> Ulegają one
przekształceniu w trakcie procesu
produkcyjnego, przyjmując inną postać
zewnętrzną.
Aktywa obrotowe obejmują:
Rzeczowe aktywa obrotowe, które są
przeznaczone do zbycia lub zużycia w
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
lub w ciągu normalnego cyklu
operacyjnego właściwego dla danej
działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12
miesięcy,
Aktywa obrotowe obejmują:
Aktywa finansowe – które są płatne i
wymagalne lub przeznaczone do zbycia
w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego lub daty ich założenia,
wystawienia lub nabycia, albo stanowią
aktywa pieniężne,
Aktywa obrotowe obejmują:
Należności krótkoterminowe – jest to
ogół należności z tytułu dostaw i usług
bez względu na termin płatności oraz
całość lub część należności z innych
tytułów nie zaliczonych do aktywów
finansowych, a które stają się
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Zapasy




Materiały (podstawowe, pomocnicze,
paliwo)
Półprodukty i produkty w toku.
Produkty gotowe
Towary
Materiały
Są to składniki majątku, które jednostka
nabywa na własne potrzeby, a które
zużywają się całkowicie w cyklu
produkcyjnym, przenosząc swą wartość
na wytwarzane lub przetwarzane
produkty
Półprodukty i produkty w toku
To produkty, które nie przeszły jeszcze
całego procesu produkcyjnego.
Półprodukty mogą być magazynowane
lub sprzedane.
Produkty gotowe
Obejmują zdatne do sprzedaży wyroby
gotowe i usługi. Wyroby gotowe – są to
rzeczowe produkty pracy, które
powstały w wyniku procesu
produkcyjnego i są przeznaczone do
sprzedaży innym jednostkom.
Towary
Są to składniki majątku zakupione przez
jednostkę w celu odsprzedaży.
Należności krótkoterminowe
należności od odbiorców za sprzedane
produkty,
- należności od budżetu z tytułu
nadpłaconych podatków,
- należności dochodzone na drodze
sądowej.
-
ROSZCZENIE SPORNE

Należności dochodzone na drodze
sądowej powstają gdy kontrahent nie
akceptuje należności lub jej części.
Skierowanie sprawy do sądu sprawia,
że taką należność określa się mianem
roszczenia spornego.
Inwestycje krótkoterminowe
-
-
krótkoterminowe aktywa finansowe
przeznaczone do odsprzedaży w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego
(udziały, akcje, udzielone pożyczki
krótkoterminowe),
środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne (środki pieniężne w kasie, na
rachunku bankowym, czeki, weksle
obce).
Aktywa pieniężne
Aktywa w formie krajowych środków
płatniczych, walut obcych i dewiz.
Aktywa pieniężne
1)
2)
3)
Środki pieniężne w kasie, banku
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
Inne środki pieniężne
To łatwo dające się spieniężyć
ekwiwalenty środków pieniężnych o
nieznacznym ryzyku utraty płynności,
płatne w okresie nie dłuższym niż 3
miesiące od dnia bilansowego.
Aktywa
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
Pasywa
PASYWA
Pasywa
Kapitał własny
Zobowiazania
i rezerwy na
zobowiązania
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny – będący w dyspozycji jednostki bez
ograniczeń czasowych:
Kapitał podstawowy:
- kapitał zakładowy – spółki kapitałowe
- kapitał właścicieli – spółki jawne
- fundusz założycielski - przedsiębiorstwa państwowe
- fundusz udziałowy - spółdzielnie
KAPITAŁ WŁASNY
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością
nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Istota ekonomiczna kapitału własnego
Aktywa – Zobowiązania jednostki
Kapitał zapasowy
Obowiązek tworzenia kapitału
zapasowego mają spółki kapitałowe.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy przeznaczany jest na:
- na pokrycie starty bilansowej
- Na dywidendy
- Na umorzenie akcji/udziałów własnych
- Na podwyższenie kapitału
podstawowego
Kapitał z aktualizacji wyceny
Dotyczy:
- Aktualizacji wyceny środków trwałych
- Aktualizacji wyceny inwestycji
długoterminowych
Pozostałe kapitały rezerwowe
Tworzy się z zysku netto lub innych źródeł
(np. świadczenia wspólników) na
podstawie uchwały wspólników.
Przeznaczany np. na pokrycie strat i
innych wydatków, na pokrycie zakupu
akcji własnych.
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania –są to
zobowiązania, których termin
wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy tworzy się na bieżąco, nie
później niż na dzień bilansowy, na
pewne lub o dużym stopniu
prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania.
Zobowiązania

Zobowiązania to wynikający z
przeszłych zdarzeń obowiązek
wykonania świadczeń o wiarygodnie
określonej wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów jednostki.
Zobowiązania długoterminowe
Obejmują zobowiązania wobec banków,
instytucji finansowych z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek o
terminie spłaty powyżej 12 miesięcy.
Zobowiązania krótkoterminowe
To ogół zobowiązań z tytułu dostaw i
usług (bez względu na termin zapłaty)
oraz wobec pozostałych jednostek z
tytułu kredytów, podatków, ubezpieczeń
społecznych, wynagrodzeń o terminie
zapłaty do 12 miesięcy.
Fundusze specjalne
Fundusze specjalne – tworzone przez
jednostkę na ściśle określone cele
(ZFŚS).
 Rozliczenia międzyokresowe

Koszty i przychody
Pojęcie kategorii wynikowych
Rachunek zysków i strat
Przychody i zyski
To prawdopodobne, przyszłe korzyści jednostki w
okresie sprawozdawczym, w postaci wpływów lub
innego zwiększenia wartości aktywów, albo
zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, o
wiarygodnie określonej wartości, które ostatecznie
doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub
zmniejszenia niedoboru kapitału własnego w inny
sposób niż wniesienie środków przez udziałowców
lub właścicieli.
KOSZTY I STRATY
To prawdopodobne zmniejszenia przyszłych
korzyści jednostki w okresie sprawozdawczym, o
wiarygodnie określonej wartości, w postaci
wydatków lub innego zmniejszenia wartości
aktywów, albo do zwiększenia wartości zobowiązań
i rezerw, które ostatecznie doprowadzą do
zmniejszenia kapitału własnego lub do zwiększenia
niedoboru kapitału własnego w inny sposób niż
pobranie środków przez udziałowców lub
właścicieli.
STRATY I ZYSKI
NADZWYCZAJNE
To zyski i straty powstające w bankach,
zakładach ubezpieczeń, zakładach
reasekuracji oraz spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych na skutek
zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza
działalnością operacyjną jednostki i
niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej
prowadzenia.
Wynik finansowy

Konta
przychodów
funkcjonują
podobnie do kont pasywnych zwiększenia po stronie Ct.
Wynik finansowy

Konta kosztów oraz „Podatku
dochodowego” funkcjonują jak konta
aktywne – zwiększenia po stronie Dt.
KLASYFIKACJA
PRZYCHODÓW
PRZYCHODY
PRZYCHODY OPERACYJNE
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
PRZYCHODY ZE SPRZEAŻY PRODUKTÓW
PRZYCHODY FINANSOWE
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
TOWARÓW I MATERIAŁÓW
Przychody z działalności
operacyjnej

- związane są z
operacyjną jednostki.
działalnością
Przychody ze sprzedaży:
- wyrobów gotowych,
- usług,
- materiałów i towarów.
Pozostałe przychody
operacyjne
(związane pośrednio z działalnością
operacyjną):
- przychody ze zbycia środków
trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych,
Pozostałe przychody
operacyjne
- odpisane
przedawnione
zobowiązania,
- otrzymane odszkodowania, kary,
grzywny oraz darowizny,
- związane ze zdarzeniami losowymi;
Przychody finansowe
-
-
przychody
z
tytułu
dywidend,
odsetek,
przychody ze sprzedaży aktywów
finansowych,
dodatnie różnice kursowe,
odpisy
aktualizujące
wartość
inwestycji.
KLASYFIKACJA KOSZTÓW
KOSZTY
KOSZTY OPERACYJNE
KOSZTY ZWYKŁEJ
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
KOSZTY FINANSOWE
POZOSTAŁE
KOSZTY OPERACYJNE
Koszty zwykłej działalności
operacyjnej
koszty działalności podstawowej –
koszty wytwarzania wyrobów, koszty
świadczenia
usług,
sprzedaż
towarów,
 koszty ogólnozakładowe (zarządu) –
koszty funkcjonowania jednostki
jako całości oraz zarządzania
jednostką.

Koszty zwykłej działalności operacyjnej
-
-
amortyzacja majątku trwałego,
zużycie materiałów i energii,
zużycie usług obcych,
podatki i opłaty,
wynagrodzenia,
ubezpieczenia
społeczne
świadczenia,
pozostałe
(np.
koszty
służbowych).
i
inne
podróży
Koszty finansowe
-
-
-
odsetki i prowizje od zaciągniętych
kredytów i pożyczek, odsetki zwłoki w
zapłacie zobowiązań i inne,
wartość sprzedanych inwestycji,
odpisy aktualizujące wartość inwestycji,
ujemne różnice kursowe.
Pozostałe koszty operacyjne
-
-
(związane pośrednio z działalnością
operacyjną jednostki):
koszty związane ze zbyciem środków
trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych,
odpisane należności przedawnione,
umorzone, nieściągalne,
Pozostałe koszty operacyjne
-
-
-
obciążające jednostkę
odszkodowania, kary i grzywny,
nieodpłatnie przekazane przez
jednostkę aktywa (w tym w drodze
darowizny),
związane ze zdarzeniami losowymi.
Wynik finansowy
Wynik finansowy =
Przychody
– Koszty związane z
uzyskaniem przychodu
Koszty związane z uzyskaniem
przychodu

koszty sprzedanych produktów i
towarów niezależnie od tego, w jakim
okresie koszty te zostały poniesione.
W zależności od prowadzonej
działalności koszty działalności
podstawowej obejmują:
koszty handlowe – to w działalności
handlowej
koszty
utrzymania
punktów sprzedaży,
 koszty działalności usługowej –
koszty związane ze świadczeniem
usług,

W zależności od prowadzonej działalności
koszty działalności podstawowej obejmują:

koszty działalności produkcyjnej –
koszty wytwarzania wyrobów na
wydziałach produkcyjnych.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Element sprawozdania finansowego
jednostki.
 Źródło informacji o wynikach
działalności jednostki.
 Sporządza się go za rok bieżący i
poprzedni.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Występują dwa warianty rachunku
zysków i strat:
- kalkulacyjny,
- porównawczy.

Wymogi formalne rachunku
zysków i strat:
określenie podmiotu, dla którego jest
sporządzany,
 określenie roku obrotowego, którego dotyczy,
 datę sporządzenia i podpisy osób
odpowiedzialnych za gospodarkę finansową
jednostki,
 dane liczbowe wyszczególnione w
określonym porządku i układzie.

Wariant kalkulacyjny
W wariancie kalkulacyjnym w kosztach działalności ujmowane są wyłącznie koszty dotyczące
bieżącego okresu.
W wariancie tym przychodom ze sprzedaży przeciwstawia się koszt wytworzenia produktów
sprzedanych oraz koszty zarządu i sprzedaży.
Wariant porównawczy
W wariancie tym przychodom ze sprzedaży produktów przeciwstawia się koszty
rodzajowe poniesione przez podmiot gospodarczym w okresie sprawozdawczym.
Przychody korygowane są o zmianę stanu produktów.
Zmiana stanu produktów – to różnica między stanem początkowym na dzień 1
stycznia danego roku obrotowego kont zespołu 6 „Produkty i rozliczenia
międzyokresowe” a ich stanem końcowym, tj. na dzień 31 grudnia.
Koszty według rodzajów – zwiększenie stanu produktów = Koszt własny sprzedaży
Koszty według rodzajów + zmniejszenie stanu produktów = Koszt własny sprzedaży
Wariant porównawczy
W sytuacji, gdy podmiot prowadzi produkcję na własne potrzeby, to różnica
pomiędzy wartością kosztów według rodzaju a wartością kosztu własnego
sprzedaży stanowi sumę zmiany stanu produktów oraz kosztu wytworzenia
produktów na własne potrzeby.
Konta „Koszt obrotów wewnętrznych” i „Obroty wewnętrzne” to tzw. konta
uszczelniające krąg kosztowy (odpowiadają kosztom i przychodom wewnętrznym).
Konta te występują w sytuacji wystąpienia operacji powodujących „wyjście z kręgu”
kosztów działalności operacyjnej.
Obroty Wn „Koszt obrotów wewnętrznych” przeksięgowuje się na konto „Rozliczenie
kosztów” (tak jak KWS).
Obroty Ma „Obroty wewnętrzne” przeksięgowuje się na konto „Wynik finansowy”
(tak jak „Przychody ze sprzedaży”).
Rachunkowość finansowa
System rachunkowości finansowej – „zewnętrznie zorientowanej” stanowi podstawę do badania i weryfikacji przez biegłych
rewidentów. Udokumentowana rachunkowość finansowa ma moc
dowodową. Rachunkowość finansowa jest ściśle regulowana
przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W Polsce
regulacje te zawiera Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy
Rachunkowości, Dyrektywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej i inne
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza nie podlega
regulacjom prawnym, a jedynie
wewnętrznym, jej kształt zależy od
potrzeb kadry zarządzającej
przedsiębiorstwem.
Download