Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży

advertisement
Proces zarządzania personelem sprzedażowym firmy
Krzysztof Cybulski
Warszawa 2009 r.
[email protected]
Agenda
1.
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
2.
Fazy sekwencyjnego procesu zarządzania działem sprzedaży
3.
Podział funkcji i zadań pomiędzy menedżerów i sprzedawców
4.
Uwarunkowania zarządzania personelem sprzedaży
5.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
6.
Trendy w zarządzaniu personelem sprzedaży ich ocena i skutki
7.
Główne wyzwania dla menedżerów ds. sprzedaży XXI wieku
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Jakie funkcje spełnia menedżer sprzedaży?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Zadania menedżera ds. sprzedaży w obrębie funkcji
zarządzania personelem sprzedażowym?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
FUNKCJE MENEDŻERA SPRZEDAŻY

Zarządzanie personelem sprzedażowym firmy

Kierowanie bieżącą działalnością sprzedawców

Marketing

Sprzedaż bezpośrednia

Finanse
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Nowoczesne podejście do zarządzania personelem sprzedażowym oznacza,
że w obszarze kompetencji odpowiedzialnych menadżerów znajdują się nie
tylko kwestie związane z „czynnikiem ludzkim” bezpośrednio
zaangażowanym w kreowanie sprzedaży, ale również wszelkie działania
firmy wspierające sprzedaż, jak też wysiłki zmierzające do budowania
długotrwałych wzajemnie korzystnych relacji firmy z jej klientami.
Ten obszar aktywności firmy, w który w głównej mierze zaangażowany jest
jej personel sprzedażowy określany jest często terminem marketingu
relacji bądź sprzedażą relacyjną.
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Zarządzanie personelem sprzedażowym:
1.
Rekrutacja, selekcja i zatrudnianie sprzedawców
2.
Szkolenie sprzedawców
3.
Organizowanie działalności sprzedażowej
4.
Motywowanie personelu sprzedaży
5.
Monitorowanie, kontrola i ocena
sprzedawców
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Zarządzanie personelem
sprzedażowym może być zatem
definiowane jako: „analiza,
planowanie, wdrażanie i kontrola
działalności sprzedawców”.
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Zarządzanie służbami sprzedażowymi jest definiowane też jako:

Analiza działalności sprzedawców

Planowanie wysiłku sprzedawców

Wdrażanie strategii działania sprzedawców

Kontrola wyników działalności sprzedawców
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Koordynacja
działalności
sprzedawców
Przygotowywanie
raportów
Wyznaczanie
obszarów
Wyznaczanie
targetów
i zadań
Kierowanie
bieżącą
działalnością
sprzedawców
Egzekwowanie
realizacji
zadań
Prowadzenie
spotkań
handlowych
Administrowanie
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Marketing:

Pozyskiwanie i ocena informacji o klientach

Analizy rynku

Oceny konkurentów

Prognozy sprzedaży

Przygotowywanie planów sprzedaży i akwizycji

Organizacja i koordynacja działań wspierających sprzedaż
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Sprzedaż bezpośrednia
Sprzedaż ważnym
Realizacja sprzedaży
lub trudnym klientom
wspólnie
z przedstawicielami
handlowymi
Funkcje i zadania określające zakres procesu zarządzania
Finanse:
 Przygotowywanie budżetów sprzedażowych
 Kontrola kosztów
 Analizowanie wyników sprzedażowych
Fazy sekwencyjnego procesu zarządzania działem sprzedaży
Proces zarządzania personelem sprzedaży firmy
Projektowanie strategii
sprzedaży
Organizowanie procesu
sprzedażowego
Kierowanie operacyjną
działalnością sprzedawców
Kontrola wysiłku i ocena
efektywności sprzedawców
Podział funkcji i zadań pomiędzy menedżerów i sprzedawców
Czym się zatem różni praca menedżera ds. sprzedaży i sprzedawców?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Podział funkcji i zadań pomiędzy menedżerów i sprzedawców
Zadania menedżera sprzedaży
Pozyskiwanie personelu
sprzedażowego
Szkolenie i coaching
Kierowanie działalnością
zespołu sprzedawców
Kontrola i ocena
Podział funkcji i zadań pomiędzy menedżerów i sprzedawców
Typowe cele
Podstawowe zadania sprzedawców
•Znajdowanie potencjalnych nabywców
Identyfikacja
potencjalnych
nabywców
•Ocena i wersyfikacja ich możliwości płatniczych
•Selekcja nabywców w oparciu o określone kryteria
•Wybór najbardziej atrakcyjnych klientów
•Przekazywanie nabywcom informacji o ofercie firmy
Promocja firmy, jej
produktów i usług
•Informowanie o warunkach pozyskania produktów
•Nakłanianie nabywców do zakupów
•Motywowanie nabywców do przyśpieszonych zakupów (itp..)
•Prezentacja oferty potencjalnym nabywcom
Sprzedawanie
produktów
•Reagowanie i wyjaśnianie obiekcji
Świadczenie usług
na rzecz nabywców
•Oferowanie pomocy technicznej
•Zawieranie transakcji sprzedażowych
•Konsultowanie problemów związanych z produktem
•Aranżowanie usług finansowych
•Doradzanie klientom
•Zbieranie informacji o klientach (wywiad marketingowy)
Pozyskiwanie
informacji rynkowej
•Gromadzenie i analiza informacji marketingowej
•Wypełnianie raportów sprzedażowych i akwizycyjnych
Uwarunkowania zarządzania personelem sprzedażowym
Od czego zależy sukces w zarządzaniu personelem sprzedaży?
Jakie są kryteria sukcesu?
Co warunkuje skuteczne zarządzanie personelem sprzedażowym?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
Najważniejsze uwarunkowania wewnętrzne to:

Zasoby firmy

Jej strategia marketingowa (sprzedażowa)

Miejsce sprzedaży osobistej w strategii firmy

Miejsce działu sprzedaży w strukturze organizacyjnej

Pozycja menedżerów ds. sprzedaży w firmie

Kultura organizacyjna („model” zarządzania)

Umiejętności i kwalifikacje menedżerów ds. sprzedaży
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
Najważniejsze uwarunkowania zewnętrzne to:

Pozycja rynkowa firmy

Strategie i działalność konkurencyjnych służb sprzedaży

Możliwi do pozyskania menedżerowie i sprzedawcy

Dostępne technologie i know-how
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
Najważniejsze uwarunkowania obiektywne:

Uniwersalny charakter zadań i obowiązków menedżera

Możliwi do pozyskania menedżerowie i specjaliści ds. sprzedaży

Dostępne technologie i know-how

Zasoby firmy
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
Najważniejsze uwarunkowania subiektywne:

Umiejętności oraz kwalifikacje kadry menedżerskiej

Ocena sytuacji firmy w tym jej pozycji konkurencyjnej

Zrozumienie istoty nowoczesnej sprzedaży relacyjnej

Sposób percepcji pozycji działu sprzedaży w firmie
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
 Umiejętności techniczne: czyli umiejętności niezbędne do
wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z działalnością
sprzedażową firmy. Np. zarządzanie czasem, umiejętności z
zakresu tzw. sales automation, techniki sprzedażowe, znajomość
procedur oraz określonych technik i narzędzi przydatnych
zarówno w pracy sprzedawcy jak też menedżera ds. sprzedaży.
 Umiejętności interpersonalne: czyli umiejętności w zakresie
nawiązywania kontaktu, motywowania zarówno sprzedawców oraz
zespołów sprzedażowych, umiejętności negocjacyjne, przywódcze
oraz z zakresu komunikacji.
 Umiejętności koncepcyjne: tzn. umiejętności uzależnione od
abstrakcyjnego myślenia na przykład umiejętności analityczne i
diagnostyczne i w dziedzinie podejmowania decyzji.
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
Zarówno umiejętności interpersonalne jak też
koncepcyjne są ściśle ze sobą powiązane i należą do
zbioru zdolności, które M. Agrill nazywa
umiejętnościami społecznymi.
Są one wyuczalne i decydują o sukcesie zarówno w
pracy zawodowej jak też w życiu prywatnym.
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
Do podstawowych kompetencji społecznych jednostki należy zaliczyć:
► asertywność,
► umiejętność dawania gratyfikacji i wsparcia,
► komunikacja werbalna i niewerbalna,
► empatia, współpraca i uwaga poświęcona innym,
► rozumienie różnorodnych sytuacji i umiejętne rozwiązywanie problemów,
► autoprezentacja oraz,
► szczegółowe umiejętności potrzebne w różnorodnych sytuacjach i
związkach
Uwarunkowania procesu zarządzania personelem sprzedaży
Uwarunkowania
wewnętrzne
Uwarunkowania
obiektywne
Uwarunkowania
subiektywne
Uwarunkowania
zewnętrzne
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Co to jest przewaga konkurencyjna?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Jakie są najważniejsze źródła przewagi konkurencyjnej firmy?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Utrzymanie wysokiej efektywności
w długim przedziale czasu oraz harmonijny
rozwój firmy mogą się dokonywać tylko
wówczas, gdy dysponuje ona atutami
cenionymi przez rynek.
Zbiór tych atutów określamy mianem
przewagi konkurencyjnej.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Według M.E. Portera trwała przewaga konkurencyjna firmy
zwykle opiera się na jednej z trzech podstawowych rodzajach
strategii, a są nimi odpowiednio:

Strategia wiodącej pozycji kosztowej

Strategia zróżnicowania (dyferencjacji) oferty

Strategia koncentracji na wybranej grupie nabywców.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Istotą formułowania
strategii jest to, jak
poradzić sobie z
konkurencją
Michael Porter
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Wiodąca pozycja kosztowa:
Celem tej strategii jest uzyskanie i utrzymanie
niskich w porównaniu z bezpośrednią konkurencją
kosztów operacyjnych umożliwiających firmie
skuteczną rywalizację cenową.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Co powinna zrobić firma aby uzyskać (utrzymać) kosztową
przewagę konkurencyjną?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Wiodąca pozycja kosztowa - podstawowe działania to:

inwestowanie w urządzania produkcyjne w celu stworzenie efektywnej skali produkcji

energiczne dążenie do obniżki kosztów poprzez zdobywanie doświadczenia

kontrola kosztów bezpośrednich i ogólnych

unikanie marginalnych klientów

minimalizacja wydatków w zakresie B+R, promocji, służb sprzedażowych i serwisu

konieczność uzyskania wysokiego względnego udziału w rynku

konieczność pozyskania przez firmę korzystnego dostępu ważnych zasobów

ograniczony tj. wąski i płytki asortyment produktów

podstawowe wersje asortymentowe tj. produkty proste do wytwarzania i serwisu
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Implikacje dla zarządzania służbami sprzedażowymi:

orientacja przede wszystkim na obsługę dużych nabywców

dążenie do pozyskania jak największych potencjalnych klientów

minimalizacja kosztów sprzedaży

agresywna polityka cenowa podstawowym narzędziem sprzedawcy

wynagradzania personelu sprzedażowego bazujące na systemie prowizyjnym
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Dyferencjacja (umiejętność różnicowania oferty):
Motywem przewodnim jest zróżnicowanie produktu lub usługi wytwarzanej przez firmę poprzez:

stworzenie czegoś co może zostać w branży uznane z unikalne

„odkrycie” skutecznego na danym rynku sposobu różnicowania oferty produktowej firmy

wytworzenie, komunikowanie i dostarczanie nabywcom podwyższonej wartości ze względu na
unikalność oferty

pozyskanie lojalności wybranych grup nabywców ze względu na określony sposób
różnicowania oferty

możliwość pobierania od klientów wyższych niż przeciętne rynkowe cen

szansa na zwiększenia wartości sprzedaży oraz rentowności przypadającej na przeciętnego
klienta ze względu na wysoką jakość i więzi lojalności
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Jak można różnicować skutecznie ofertę firmy i
jaki jest w tym udział personelu sprzedaży?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Co to jest zadowolenie klienta jako forma różnicowania oferty
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Jaki jest wpływ sprzedawców na jego powstanie?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Implikacje dla zarządzania służbami sprzedażowymi:





wysiłek sprzedażowy personelu jest skierowany na uzyskanie wysokiej
jakości obsługi sprzedażowej oraz posprzedażowej
głównym instrumentem wykorzystywanym przy sprzedaży produktów
firmy jest unikalność oferty i poziom usług oferowanych klientom
dążenie do pozyskania klientów o wysokiej potencjalnej rentowności tj. o
niskiej wrażliwości cenowej oraz dokonujących dużych zakupów
personelowi sprzedażowemu stawiane są bardzo wysokie wymagania
odnośnie wiedzy i kompetencji w zakresie sprzedaży, obsługi klienta oraz
komunikacji
wynagradzanie personelu sprzedażowego opiera się na skomplikowanych
tzw. mieszanych systemach kompensacji
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Koncentracja na potrzebach i preferencjach określonej grupy
nabywców:
Strategia ta zaleca:

koncentrowanie się firmy na określonej grupie nabywców,
określonej grupie asortymentowej, procesie technologicznym
bądź rynku geograficznym

perfekcyjne rozpoznanie potrzeb i preferencji wybranej grupy
nabywców

lepsze, niż bezpośredni konkurencji, dostosowanie oferty do
wymagań grupy docelowej bądź w inny sposób zdefiniowanego
rynku
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Jakie są korzyści oraz ograniczenia strategii koncentracji?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Jakie są implikacje wynikające ze strategii koncentracji dla zarządzania
personelem sprzedażowym?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Implikacje dla zarządzania służbami sprzedażowymi:

sprzedawcy dążą do uzyskania pozycji ekspertów w zakresie realizacji operacji
związanych z obsługą wybranego rynku

uwaga personelu sprzedażowego zaangażowanego w obsługę klientów koncentruje
się na eksponowaniu korzyści dla wybranej grupy nabywców

koncentracja czasu i wysiłku sprzedażowego na najbardziej opłacalnych klientach

oparcie systemu wynagradzania sprzedawców na narzędziach stymulujących
powstanie relacji lojalności pomiędzy firmą a jej służbami sprzedaży
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Przewaga konkurencyjna
bazująca na służbach sprzedaży
Aspekt ilościowy
Aspekt jakościowy
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
W czym się przejawia przewaga ilościowa?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
W jakich warunkach znajduje zastosowanie?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Aspekt ilościowy przewagi konkurencyjnej bazującej na służbach
sprzedażowych:
Firma A posiada 1000 docelowych klientów wymagających 2 efektywnych kontaktów na
miesiąc dla realizacji odpowiedniego poziomu sprzedaży i dla lepszego zaspokajania ich
wymagań. Oznacza to konieczność realizacji 24000 wizyt handlowych rocznie.
Każdy z zatrudnionych przez tę firmę sprzedawców może zrealizować przeciętnie jedynie 3
wizyty dziennie, przeznaczając na tę działalność 4 dni w tygodniu.
Zakładając, że każdy ze sprzedawców poświęca na pracę 50 tygodni w roku przekłada się
to na potrzebę posiadania 40 przedstawicieli handlowych.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Aspekt ilościowy przewagi konkurencyjnej bazującej na
służbach sprzedażowych:
Firma B posiada jedynie 20 handlowców. Nie może zatem zapewnić takiego samego
co firma A poziomu „pokrycia” rynku.
Oznacza to, że jej przedstawiciele rzadziej kontaktują się z klientami docelowymi, albo
docierają do 2 - krotnie mniejszej liczby klientów.
Tak więc ze względu na większą liczbę zatrudnionych przedstawicieli handlowych firma
A może zarówno docierać do większej liczby klientów, jak też lepiej ich obsługiwać.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
W czym się przejawia przewaga jakościowa?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
W jakich warunkach znajduje zastosowanie?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Aspekt jakościowy przewagi konkurencyjnej
bazującej na służbach sprzedażowych – firma
posiada lepszych sprzedawców i lepiej nimi
zarządza.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Ale co to właściwie oznacza, że mamy lepszych sprzedawców?

Nasi sprzedawcy są lepiej dopasowani do warunków pracy!

Nasi sprzedawcy potrafią skuteczniej i efektywniej sprzedawać!

Nasi sprzedawcy są lepsi w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji!

Nasi sprzedawcy są bardziej lojalni wobec firmy!
Jak to wszystko „przekłada się” na sprzedaż, koszty, rentowność i zysk?
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Nasi sprzedawcy są lepiej dopasowani do warunków pracy
osobowościowo, oraz pod względem posiadanych kwalifikacji i
umiejętności.
Badania wskazują, że przeciętnie rzecz biorąc różnice w wynikach
osiąganych przez najgorszych, przeciętnych i najlepszych, pod
względem dopasowania, sprzedawców mogą się kształtować się jak
1:3:9.
Zatem najlepszy sprzedawca firmy może sprzedawać 9-krotnie
więcej niż jej najgorszy przedstawiciel handlowy i aż 3 –krotnie
więcej niż sprzedawca o przeciętnej wydajności!
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Nasi sprzedawcy potrafią skuteczniej sprzedawać, gdyż lepiej
opanowali proces skutecznej sprzedaży bezpośredniej oraz
techniki sprzedaży. Jak to wpływa na wyniki firmy?
1.
Nasi sprzedawcy potrafią pozyskać większą liczbę klientów w danej
jednostce czasu lub pozyskać zakładaną liczbę klientów w krótszym
przedziale czasowym. Efekt identyczny jak posiadanie przewagi
ilościowej.
2.
Nasi sprzedawcy potrafią, przeciętnie rzecz biorąc, sprzedać więcej
na 1 transakcję, uzyskują zwykle wyższe ceny a także lepsze warunki
płatności dzięki efektywnemu zastosowaniu technik sprzedażowych
3.
Nasi sprzedawcy potrafią przekształcić klientów nieopłacalnych w
klientów rentownych.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Nasi sprzedawcy są lepsi w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z
klientami oraz w dostarczaniu im wartości.
Są zatem w stanie utrzymać lojalnych (stałych i zadowolonych)
klientów.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Badania marketingowe potwierdzone obserwacją rynku wskazują, że:
1.
Stali nabywcy kupują z czasem coraz więcej, jeżeli są bardzo
zadowoleni
2.
Koszty obsługi stałego klienta stają się coraz niższe
3.
Bardzo zadowolony klient często poleca sprzedającemu innych
potencjalnych klientów
4.
Stali klienci nie są wrażliwi na cenę
5.
Stali klienci mogą być źródłem wielu cennych pomysłów oraz
innowacji rynkowych i szybciej akceptują nowe produkty
wprowadzane na rynek przez firmę.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Nasi sprzedawcy są bardziej lojalni wobec firmy.
Jak ten czynnik wpływa na jej pozycję (przewagę)
konkurencyjną?

Niższe wskaźniki defraudacji (czasu, środków finansowych i trwałych)

Mniejsza rotacja i niższe z tym związane koszty rekrutacji, szkoleń, itp..

Większe zaangażowanie w pracę

Mniejsze roszczenia płacowe (finansowe) wobec firmy.
Personel sprzedażowy jako źródło przewagi konkurencyjnej
Co to właściwie oznacza, że firma lepiej zarządza służbami sprzedaży?

Firma ma dobrą strategię i plan sprzedaży

Firma potrafi pozyskać dobrych kandydatów na sprzedawców

Firma potrafi przygotować sprzedawców do realizacji zadań

Firma potrafić wyznaczać i komunikować cele sprzedażowe

Firma potrafi prawidłowo zorganizować wysiłek sprzedawców

Firma potrafi należycie wspierać ich wysiłek sprzedażowy

Firma potrafi sprzedawców należycie motywować w tym nagradzać

Firma potrafi monitorować, kontrolować i oceniać wysiłek sprzedawców.
Trendy w zarządzaniu personelem sprzedażowych
Wymień i scharakteryzuj ważne trendy występujące w zarządzaniu
personelem sprzedażowym firmy?
Organizacja wysiłku sprzedażowego
Szkolenie i coaching
Kierowanie zespołem sprzedawców
Motywowanie sprzedawców
Nowa rola menedżera sprzedaży
Kontrola i ocena
Trendy w zarządzaniu personelem sprzedażowych
Obecnie
Kierunki zmian
W przyszłości
Maksymalizacja sprzedaży i
zysku w krótkim horyzoncie
czasowym
Rozwój długofalowych wzajemnie korzystnych relacji
z klientami
Wysiłek sprzedażowy
realizowany przez
pojedynczych sprzedawców
„gwiazdorów”
Sprzedaż i obsługa klientów realizowana przez
zespoły profesjonalnych
sprzedawców
Koncentrowanie się
personelu sprzedażowego na
wzroście wolumenu
sprzedaży
Koncentrowanie się personelu sprzedażowego na
poprawie
produktywności sprzedaży
Administrowanie sprzedażą i
kierowanie personelem
sprzedażowym
Przewodzenie sprzedawcom oraz wspomaganie ich
działalności
Obsługa lokalnych rynków
Obsługa rynków ogólnokrajowych i zagranicznych
Trendy w zarządzaniu personelem sprzedażowych
Menedżerowie skoncentrowani na
transakcjach z klientami
Menedżerowie skoncentrowani na
budowaniu i utrzymaniu
długotrwałych wzajemnie
korzystnych relacji
Ich podstawowym zadaniem jest zwiększanie
sprzedaży produktów i usług.
Uważają, że satysfakcja konsumentów stanowi istotę
sukcesu rynkowego firmy oraz podstawę jej
długofalowej rentowności.
Starają się systematycznie stymulować realizację
przez podległy im personel w kwot i zadań za pomocą
systemu prowizji oraz bonusów.
Starają się stymulować i nagradzać zachowania
podległego personelu sprzedażowego prowadzące do
wzrostu poziomu satysfakcji klientów firmy i poprawy
ich długookresowej lojalności.
Skupiają uwagę na „dzisiejszych” produktach,
rynkach i konsumentach oraz na aktualnych
strategiach sprzedażowych.
Antycypują w przyszłych potrzebach nabywców
poprzez budowanie solidnych i długotrwałych z nimi
więzi.
Główną uwagę poświęcają poznaniu potrzeb i
zaspokojeniu oczekiwań przeciętnego klienta.
Znaczną uwagę poświęcają na identyfikację,
zrozumienie oczekiwań, postaw, preferencji i opinii
kluczowych segmentów rynku.
Bazują w działalności sprzedażowej na aktywności
terenowych przedstawicieli handlowych. Często
trakują wysiłek poświęcony na pozyskiwanie
informacji i przygotowywanie planów za stratę czasu.
Opierają swoją działalności na zintegrowanych
systemach informacyjnych pozwalających lepiej
poznać oraz efektywniej zaspokajać potrzeby
aktualnych i potencjalnych nabywców.
Trendy w zarządzaniu personelem sprzedażowych
Punkt odniesienia
Podejście transakcyjne
Podejście relacyjne
Krótki bądź średni
Długi
Pozyskiwanie nowych klientów
Utrzymanie klientów
dotychczasowych
Pozyskanie dla firmy nowych
zamówień od klientów
Uzyskanie dla firmy statusu
preferowanego dostawcy
Personel sprzedażowy obsługuje
wszystkich możliwych do
pozyskania klientów
Personel sprzedażowy koncentruje
swoją uwagę na nabywcach o
znaczącym potencjale opłacalności
Podstawa oceny personelu
sprzedażowego
Maksymalizacja krótkookresowego
przychodu z tytułu realizacji
sprzedaży osiąganej na
wszystkich klientach firmy
Maksymalizacja długookresowego
zysku osiąganego z tytułu obsługi
konkretnych klientów firmy
Charakter więzi z klientami
Konfliktowy, oparty na
krótkookresowych umowach i
stałych negocjacjach
Harmonijny oparty na zaufaniu i
wzajemnej współpracy
Wymagany poziom inwestycji w
klientów
Niski
Wysoki
Możliwy poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Potencjalne korzyści
Małe
Duże
Poziom cen umożliwiający
pozyskiwanie zamówień od
klientów
Cena zapewniająca rentowną
obsługę klientów
Horyzont
czasowy
Obszar koncentracji wysiłków
personelu sprzedażowego firmy
Główne zadanie personelu
sprzedażowego
Rynek docelowy
Założenia odnośnie polityki
cenowej
Główne wyzwania dla menedżerów ds. sprzedaży XXI wieku
Jakie są najważniejsze wyzwania dla zarządzania personelem
sprzedażowym firmy?
Organizacja wysiłku sprzedażowego
Szkolenie i coaching
Kierowanie zespołem sprzedawców
Motywowanie sprzedawców
Nowa rola menedżera sprzedaży
Kontrola i ocena
Bardzo dziękuję za uwagę
teraz niech
(jak
zwykle)
przemówi
praktyka
Download