Rekomendacje do zmiany PZPWP - Pomorskie Biuro Planowania

advertisement
Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego 2030
oraz
Plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru metropolitalnego Trójmiasta
SPOTKANIE INFORMACYJNE
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, 8 września 2014 r.
Izabela Siłkowska
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Osadnictwo i infrastruktura społeczna:
•
•
•
!!!•
wzmacnianie powiązań między węzłami sieci osadniczej - Pomorska Kolej Metropolitalna
kształtowanie relacji między miejskimi obszarami funkcjonalnymi i całą siecią osadniczą
(ponad granicami administracyjnymi poszczególnych jst.)
tworzenie standardów dostępności do usług publicznych przy uwzględnieniu uwarunkowań
geograficznych oraz sąsiedztwa i rangi ośrodków
minimalizacja konfliktów wynikających z postępującej suburbanizacji
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Usługi publiczne:
•
rozwój sieci szkolnictwa zawodowego i tworzenie nowych uczelni wyższych lub ośrodków
zamiejscowych publicznych uczelni wyższych uwzględniając potrzeby lokalnych rynków pracy;
!!!•
ukształtowanie docelowej struktury przestrzennej sieci szpitali publicznych w regionie, która
będzie dostosowana do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w ujęciu jakościowym
(demografia i epidemiologia) i ilościowym (przede wszystkim zapotrzebowanie na łóżka szpitalne
o odpowiednim profilu);
•
określenie hierarchii ośrodków i opowiadających im standardów w zakresie dostępności
i wyposażenia w usługi kultury;
•
kształtowanie przestrzeni publicznych związanych z nowopowstałymi (i powstającymi)
instytucjami kultury o znaczeniu europejskim i wzajemne ich powiązanie systemem
przestrzeni publicznych;
•
określenie hierarchii ośrodków i opowiadających im standardów w zakresie dostępności
i wyposażenia w obiekty sportowe;
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Gospodarka:
•
wyznaczanie obszarów ochrony gleb dla celów produkcji rolnej żywnościowej oraz obszarów ochrony
przed potencjalnymi funkcjami konfliktogennymi (np. zabudowa w strefach podmiejskich, eksploatacja
kopalin, produkcja roślin na potrzeby OZE);
!!!•
określenie rejonów predysponowanych do uprawy gatunków roślin energetycznych i oraz rejonów
o dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego (warunki przestrzenne dla rozwoju przetwórstwa
biomasy energetycznej);
•
wyznaczanie potencjalnych terenów inwestycyjnych (główne korytarze transportowe), stref
przemysłowych i obszarów rozwoju logistyki i budowy multimodalnych terminalami (np. suchy port
w Kościerzynie);
•
rozwój turystyki wodnej poprzez (1) funkcje turystyczne małych portów morskich i przystani morskich
jako ośrodków jachtingowych oraz (2) kreowanie wypoczynku turystycznego w oparciu o drogę wodną E-60,
(3) kontynuowanie projektu Pętla Żuławska i (4) rozwój turystyki kajakowej „Kajakiem przez Pomorze”;
•
rozwój ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych (np. EV-10 wzdłuż Morza Bałtyckiego i EV-9
Wiślana Trasa Rowerowa);
!!!
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Środowisko:
!!!•
weryfikacja i optymalizacja granic obszarów chronionych (wyznaczanie korytarzy ekologicznych
i określenie optymalnej struktury obszarów ochrony przyrody)
•
zachowanie najwartościowszych kompleksów glebowych dla funkcji rolniczej oraz ograniczenie
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane w obszarach cennych przyrodniczo
i krajobrazowo.
•
ochrona zasobów perspektywicznych (np. gaz z formacji łupkowych) i złóż udokumentowanych
(np. złoża soli kamiennej pasmo Łeba – Puck)
•
ochrona zasobów i jakości wód (Główne Zbiorniki Wód Podziemnych) i uwzględnienie zapisów
dokumentów dotyczących gospodarowania wodami (np. plany gospodarowania wodami
w dorzeczach Wisły i Odry)
!!!•
!!!•
•
rozwijanie gospodarki turystycznej w oparciu o walory lecznicze klimatu (uzdrowiska, sanatoria)
weryfikacja listy potencjalnych parków kulturowych i pomników historii oraz tworzenie sieci
szlaków kulturowych i określenie obszarów ochrony krajobrazu kulturowego (np. Obszar Żuław
i Powiśla, Kraina w Kratę)
weryfikacja stref ekspozycji zabytkowych zespołów miejskich lub obiektów zabytkowych
i historycznych sylwet panoramicznych, ekspozycji walorów krajobrazowych, ciągów alejowych
wzdłuż dróg oraz wodnych platform widokowych i punktów widokowych
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna (1):
!!!•
zaliczenie DK nr 22 (obok A1, S6, S7) do podstawowej infrastruktury drogowej poprawiającej
zewnętrzną dostępność województwa;
•
weryfikacja priorytetowych węzłów sieci transportowej w zakresie portów morskich (Ustka) oraz
lotnisk i przygotowywanych do budowy terminali multimodalnych (suchy port w Zajączkowie
Tczewskim i inne potencjalne lokalizacje np. Kościerzyna);
!!!•
zaliczenie linii kolejowych nr 203 (Tczew-Chojnice-Kostrzyn) i nr 201 (Gdynia-KościerzynaBydgoszcz), obok nr 9, nr 131, nr 202 i nr 204 do podstawowej infrastruktury kolejowej
poprawiającej zewnętrzną dostępność województwa;
•
ustalenie docelowej struktury przestrzennej sieci dróg wojewódzkich przy uwzględnieniu
nowych inwestycji drogowych o znaczeniu krajowym (S6, S7 oraz Obwodnica Metropolitalna
Trójmiasta);
•
hierarchia węzłów integracyjnych transportu publicznego;
•
identyfikacja potrzeb budowy obwodnic miast (np. Czersk, Malbork, Starogard Gdański) oraz obejść
miejscowości w ciągu dróg krajowych i ich powiązań z drogami wojewódzkimi (np. Kartuzy,
Sierakowice w ciągu DW nr 211 i 214);
!!!
!!!
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna (2):
•
!!!
aktualizacja struktury sieci kolejowej (z uwzględnieniem potrzeb obsługi portów morskich np.
Dolina Logistyczna Portu w Gdyni) i określenie polityki wobec linii nieeksploatowanych np. nr 230
(Wejherowo-Garczegorze) i nr 229 (Pruszcz Gdański – Lębork);
!!!•
określenie roli małych portów morskich (Ustka, Władysławowo) i możliwości wygenerowania na
ich zapleczu odpowiedniej masy ładunkowej (podstrefy SSE, węzły drogowe na S6) z uwzględnieniem
potencjalnych inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym (elektrownia atomowa w okolicach
Żarnowca, międzynarodowa baza lotnicza w Redzikowie pod Słupskiem);
•
rozważenie możliwości lokalizacji tras rowerowych w pasie drogowym dróg przewidzianych do
modernizacji (uwzględniając charakter trasy i BRD)
•
rozwój cyfryzacji poprzez rozbudowę sieci szkieletowych (gminy „białych plam” – południowozachodnia część województwa);
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna:
•
!!!
uwzględnienie granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz
mapach ryzyka powodziowego (Powiśle, Pojezierze Starogardzkie, Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie)
i występowanie zdarzeń ekstremalnych (w tym związanych ze zmianami klimatycznymi
i konsekwencjami np. niedobór wody);
•
zwiększenie naturalnej retencji wodnej i inwentaryzacja stanu wszystkich zbiorników retencyjnych
o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
•
konieczne jest utrzymanie na terenach zurbanizowanych jak największej powierzchni
obszarów biologicznie czynnych w celu naturalnej retencji;
•
kontynuowanie działań inwestycyjnych w zakresie naturalnej retencji w zlewniach rzek;
•
optymalizacja zasięgu obsługi systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (zbliżenie do 100%
wskaźnika obsługi ludności korzystającej z sieci wodociągowej)
!!!•
wyznaczenie obszarów poza aglomeracjami ściekowymi, na których preferowany jest rozwój
systemów indywidualnych tj. przydomowych oczyszczalni ściekowych
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna:
!!!•
dążenie do poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost produkcji energii
elektrycznej z nowych źródeł zlokalizowanych w województwie, w tym z farm wiatrowych oraz
w zakresie zwiększenia pojemności magazynowej i zdolności przeładunku ropy naftowej i gazu
ziemnego;
!!!•
określenie docelowej struktury przestrzennej sieci elektroenergetycznych, uwzględniającej ich
integrację w korytarzach infrastruktury przesyłowej (elektroenergetycznej i gazowej)
z uwzględnieniem obszarów chronionych, cennych krajobrazowo lub wrażliwych przyrodniczo;
•
!!!
wykorzystanie biomasy jako źródła zaopatrzenia w ciepło terenów wiejskich oraz włączenie
w system ciepłowniczy małych miast źródeł niskoemisyjnych nośników energii (np. gazu
ziemnego) i OZE (np. ogniwa fotowoltaiczne);
•
określenie kierunków gazyfikacji województwa (magistrala północna, gazociąg Kosakowo-Rafineria
„LOTOS”) oraz obszary dalszej gazyfikacji (np. poprawa zasilenia w gaz południowo-wschodniej
i zachodniej części regionu);
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna:
!!!•
ustabilizowanie struktury przestrzennej gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z systemem
Kawernowych Podziemnych Magazynów Gazu „Kosakowo” dla dalszej poprawy dostaw
gazu oraz zapewnianie warunków dla wprowadzenia do systemu przesyłowego gazu ze źródeł
niekonwencjonalnych (gazu z łupków);
!!!•
określenie strategicznych działań inwestycyjnych dotyczących paliw płynnych (np. podziemne
zbiorniki w kawernach solnych w Kosakowie, budowa drugiej nitki ropociągu z Płocka do Gdańska
oraz rozbudowa zdolności przeładunkowych i składowych Naftoportu)
!!!•
określenie działań inwestycyjnych istotnych dla lokalizacji gazoportu (gaz skroplony – LPG) oraz
stanowisk przeładunku gazu na Zatoce Gdańskiej (np. budowy KPMG „Kosakowo” i zakończenie
realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia)
REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna:
• utrzymanie i funkcjonowanie obiektów wojskowych: lotnisk i obiektów baz szkoleniowych
(pól roboczych poligonów wojskowych, strzelnic garnizonowych, stacji radiolokacyjnych, baz
paliwowych, składów bojowych środków technicznych) w celu weryfikacji i ustanowienia nowych
terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
struktur przestrzennych o wysokich walorach obronnych
!!!• kształtowanie
potencjalne zagrożenia terrorystyczne i katastrofy przemysłowe
i dużej odporności na
• dostosowanie głównych ciągów komunikacyjnych w dużych miastach do potrzeb szybkiego
przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych
• określnie standardów
bezpieczeństwa
wyposażenia
jednostek
osadniczych
w
odpowiednią
infrastrukturę
Dziękuję za uwagę
Izabela Siłkowska
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego/Oddział w Gdańsku
www.pbpr.pomorskie.eu
Download