Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości

advertisement
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr OR-I.120.1.62.2012
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZASAD PROWADZENIA
RACHUNKOWOŚCI W
URZĘDZIE MIASTA OPOLA
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości
dla zasobu komunalnego miasta Opola
Zasady ogólne
1. Księgi rachunkowe dla zasobu komunalnego prowadzi się w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 152,
poz. 1233 z późniejszymi zmianami),
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861 z
późniejszymi zmianami),
3) Zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola,
4) Instrukcję kasową Urzędu Miasta Opola,
5) Inne procedury wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Miasta Opola.
2. Ewidencja księgowa prowadzona jest w całości w Zintegrowanym Systemie Informatycznym
Wspomagającym Zarządzanie Nieruchomościami GRANIT, zwanym dalej Systemem GRANIT.
Szczegółowe zasady obsługi systemu wraz z opisem zbiorów danych przedstawione są w
podręczniku użytkownika.
3. Ewidencja księgowa zasobu komunalnego jest ewidencją analityczną i jest integralną częścią
ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola, jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych
planu kont Urzędu określonych w Zasadach prowadzenia rachunkowości
w Urzędzie Miasta
Opola, zwanym dalej Urzędem z uwzględnieniem przepisów rozszerzających funkcjonalność kont
określonych w niniejszych szczegółowych zasadach prowadzenia rachunkowości zasobu
komunalnego.
4. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz miasta Opola
przychody, w szczególności w rozbiciu na: przychody z tytułu czynszów, dotyczące lokali
mieszkalnych i użytkowych, przychody z tytułu pozostałej sprzedaży, przychody finansowe,
pozostałe przychody operacyjne i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczącymi
roku obrotowego, w podziale na trzy rejony zarządzania (rejon I, rejon II, rejon III).
5. Konta ksiąg pomocniczych (analityczne) służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi
głównej – prowadzi się je w porządku systematycznym jako wyodrębnione zbiory danych w ramach
kont księgi głównej.
6. Symbole kont analitycznych tworzy się poprzez rozwinięcie (wg potrzeb) symboli kont księgi
głównej.
Zadania w zakresie ewidencji księgowej zasobu komunalnego
1. Prowadzenie ewidencji księgowej sprzedaży z tytułu najmu lokal mieszkalnych i użytkowych,
garaży, komórek, najmu powierzchni reklamowej i pozostałej sprzedaży,
2. Prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków i kosztów dla wspólnot mieszkaniowych,
3. Prowadzenie ewidencji księgowej z tytułu zakupu mediów i usług według miejsc powstawania
kosztów.
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
1. Księgi rachunkowe zasobu komunalnego prowadzone są z podziałem na trzy rejony.
2. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz miasta przychody
i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego;
- wszystkie koszty obciążające dany okres sprawozdawczy tj. miesiąc należy ujmować
za okres
sprawozdawczy: na podstawie dokumentów, które wpłyną do księgowości zasobu komunalnego
najpóźniej do 3-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzone jest
sprawozdanie,
- wszystkie przychody na rzecz miasta Opola dotyczące zarządzanego zasobu ujmuje się za dany
okres sprawozdawczy tj. miesiąc w którym wystawiony jest dokument sprzedaży.
3. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.
4. Na koniec każdego kwartału ujmuje się w księgach rachunkowych, pod datą ostatniego dnia
kwartału wysokość odsetek należnych.
5. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, jeżeli
występują przesłanki uzasadniające utworzenie takiego odpisu.
6. Polecenie przelewu dokonuje się drogą elektroniczną za pomocą programu komputerowego
wykonującego obsługę finansową miasta Opola dla danego rejonu zarządzania. Polecenia przelewu
sporządza się w Systemie GRANIT, a następnie przesyła do systemu bankowego Urzędu.
7. Zwroty kosztów z tytułu rozliczenia zaliczek przez wspólnoty mieszkaniowe, a dotyczące danego
roku budżetowego ujmuje się na zmniejszenie wydatków, natomiast zwrot poniesionych kosztów,
które wpłyną na rachunek w następnym roku budżetowym, ujmuje się na dochody budżetowe (po
31 grudnia).
8. W zakresie podatku VAT ustala się;
 rejestry sprzedaży VAT za dany miesiąc obrachunkowy, sporządzane są na każdy rejon
oddzielnie,
 rejestry zakupu VAT za dany miesiąc obrachunkowy, sporządzane są na każdy rejon oddzielnie.
Wykaz ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe zasobu komunalnego prowadzone są przy użyciu Zintegrowanego Systemu
Wspomagającego Zarzadzanie Nieruchomościami, zwanego dalej system GRANIT.
1. Księga główna – prowadzona jest w Systemie GRANIT.
System GRANIT umożliwia sporządzanie:
- księgi głównej,
- dziennika,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,
- zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.
Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się w Systemie GRANIT na poziomie analityk, zgodnie
z obowiązującym planem kont do prowadzenia ewidencji księgowej zasobu komunalnego.
Wszystkie uzgodnione obroty miesięczne z kont analitycznych dotyczących danego rejonu
zarządzania przenosi się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego obrotami zbiorczymi na konta
syntetyczne do programu komputerowego służącego prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednostce
księgowej „Spółek KSAT2000”.
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 2 z 18
Podstawą przeniesienia uzgodnionych obrotów miesięcznych są wewnętrzne dowody księgowe
(PK), sporządzone przez komórkę księgową zasobu komunalnego.
2. Księgi pomocnicze - konta analityczne prowadzi się w szczególności do ewidencji:
- rozrachunków z najemcami
- rozrachunków z kontrahentami
- rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi
- rejestrów sprzedaży
- rejestrów zakupu
- operacji gotówkowych i bankowych,
- innych w ramach potrzeb.
Konta księgi głównej
Konta księgi głównej służą do ujęcia zapisów księgowych w porządku systematycznym, na kontach
określonych w obowiązującym planie kont do prowadzenia ewidencji księgowej zasobu komunalnego.
Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.
Ewidencja syntetyczna winna być zgodna z zapisami dziennika (zgodność bilansujących się stronami
narastających od początku obrotów wszystkich kont syntetycznych z obrotami dziennika).
Wydruk księgi głównej wykonuje się na koniec każdego miesiąca z Systemu GRANIT, nie rzadziej niż na
koniec roku obrachunkowego.
Dziennik
Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach
gospodarczych.
Sprawdzian liczności operacji stanowi numeracja porządkowa dziennika i łączna wartość sumy.
Poszczególne pozycje dziennika muszą zawierać:
numer i datę dowodu,
konta księgi głównej.
Sporządza się dzienniki częściowe oraz zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy.
Konta ksiąg pomocniczych
Konta ksiąg pomocniczych (konta analityczne) prowadzi się szczegółowo dla każdego najemcy, dostawcy,
odbiorcy, wspólnoty mieszkaniowej (osobno).
Analityka jest uszczegółowieniem zapisów na kontach księgi głównej.
Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są jako wyodrębniony zbiór kont, na którym powtarzane są zapisy
uprzednio dokonane na koncie głównym.
Konta jednej księgi pomocniczej mogą dotyczyć kilku kont księgi głównej.
Zestawienie obrotów i sald
Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej (konta syntetyczne) sporządza się na koniec każdego
miesiąca zestawienie obrotów i sald zawierające:
 symbole kont,
 salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za miesiąc i narastająco od początku roku
obrotowego oraz salda na koniec miesiąca,
 sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku
obrotowego oraz sald na koniec miesiąca.
Narastające od początku roku obrotowego, obroty tego zestawienia powinny być zgodne z narastającymi od
początku roku obrotowego obrotami dziennika.
Wydruk zestawienia sald wszystkich kont syntetycznych księgi głównej winien być dokonywany na dzień
zamknięcia ksiąg rachunkowych, na koniec każdego miesiąca.
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 3 z 18
Dowody księgowe
Każdy zapis w księgach rachunkowych winien być dokonany wyłącznie na podstawie dowodu księgowego;
 faktury VAT,
 faktury korygującej VAT.
 rachunku
 noty księgowej,
 korekty rachunku,
 korekty noty księgowej,
 rachunku rozliczeniowego,
 zbiorczego dowodu księgowego – sporządzonego w układzie tabelarycznym, zawierającego
zobowiązanie wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu należnych zaliczek za udział miasta Opola
we wspólnotach mieszkaniowych.
Podstawą zapisu w księgach rachunkowych mogą być również dowody księgowe (PK), a w szczególności:
 zbiorcze - służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, (muszą być w
dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione),
 korygujące poprzednie zapisy,
 inne wg aktualnych potrzeb.
Dowód księgowy stanowiący podstawę zapisu winien być rzetelny, powinien odzwierciedlać przebieg
operacji gospodarczej, nie powinien zawierać błędów (wymazań, przeróbek, itp.).
Dowód księgowy powinien być zweryfikowany pod względem merytorycznym i rachunkowym, co oznacza
dokonanie kontroli merytorycznej i rachunkowej. Potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej na
fakturach zakupu winno zawierać między innymi odwołanie się do numeru umowy oraz zawierać na
odwrocie oryginału szczegółowy opis zdarzenia gospodarczego, celowości zakupu, daty dokonania
czynności, wskazanie właściwej klasyfikacji budżetowej, zgodnej z ujętymi w planie budżetu źródłami
finansowania, wskazanie trybu zamówienia usługi, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, miejsce
postania kosztu.
Dowody księgowe muszą zawierać podpisy i pieczęcie osób dokonujących opisu merytorycznego i kontroli
formalno-rachunkowej.
Na dowodach księgowych zamieszcza się, sporządzony przez pracownika księgowości dekret na jakich
kontach po stronie Wn i Ma będzie zaksięgowany dokument lub dołącza się dowód księgowy. Zapisy
dekretu sporządzane są na podstawie opisu merytorycznego dokumentu, dekret winien zawierać wskazanie
kont z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
Raport kasowy- może być zaksięgowany tylko wówczas, gdy jest sprawdzony i podpisany przez osobę
materialnie odpowiedzialną.
Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych wpłacane do kasy Urzędu, przyjmowania są przez kasjerów
Urzędu w Systemie GRANIT. Dzienne raporty kasowe sporządzane są na każdy rejon oddzielnie. Otrzymane
dochody winny być przekazywane na właściwy rachunek bankowy danego rejonu.
Kasy prowadzone są zgodnie z instrukcją kasową obowiązującą w Urzędzie Miasta Opola.
Obieg dokumentów księgowych
1. Faktury VAT z tytułu najmu, dzierżawy oraz pozostałej sprzedaży wystawia komórka ds. czynszów i
windykacji w dwóch egzemplarzach do 10- go dnia miesiąca za dany miesiąc obrachunkowy z Systemu
GRANIT.
2. Faktury sprzedaży dla najemców lokali mieszkalnych, po wystawieniu przechowywane są w Urzędzie i
udostępnione do odbioru przez najemcę. Faktury sprzedaży dla najemców lokali użytkowych, po
wystawieniu, dostarczane są najemcom.
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 4 z 18
3. Faktury korygujące VAT z tytułu rozliczenia mediów wystawia komórka ds. rozliczeń mediów i
dostarcza je najemcom.
4.
Kopie faktur VAT podlegają archiwizacji, zgodnie z zasadami i terminami obowiązującymi w Urzędzie.
5. Po wystawieniu faktur VAT sprzedaży za dany miesiąc, komórka ds. czynszów i windykacji sporządza
rejestry sprzedaży i po sprawdzeniu przekazuje w terminie do dnia 8-go następnego miesiąca do stanowiska
ds. VAT Urzędu w celu ujęcia w deklaracji podatku VAT. Zbiorcze rejestry sprzedaży do dnia 05-go
następnego miesiąca przekazuje do komórki księgowej w celu ujęcia
w ewidencji księgowej.
6. Za bieżący stan kartotek najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, dokonywanie naliczeń odsetek z
tytułu nieterminowych wpłat, dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu na drodze postępowania sądowego i
wnioskowanie do Prezydenta Miasta Opola o umorzenie należności odpowiada komórka ds. czynszów i
windykacji i przekazuje stosowne dokumenty do komórki księgowej w celu ujęcia w ewidencji księgowej.
7. Otrzymane wezwania komornicze i sądowe do uiszczenia zaliczki na wydatki w sprawach egzekucji
należności weryfikowane są pod względem merytorycznym przez komórkę ds. czynszów i windykacji, która
potwierdza zasadność zapłaty stosownym opisem na odwrocie wezwania.
8. Faktury zakupu od dostawców materiałów i usług, po zarejestrowaniu w odpowiedniej ewidencji
wpływu, przekazywane są do komórki merytorycznej, na której spoczywa obowiązek weryfikacji
otrzymanych faktur z zawartymi umowami oraz merytorycznym wykonaniem usługi. Jak również dokonanie
kontroli formalno-rachunkowej. Realizacja powyższego następuje poprzez potwierdzenie na odwrocie
faktury należytego wykonania zadania, które powinno zawierać odwołanie do numeru umowy, szczegółowy
opis zdarzenia gospodarczego, celowość zakupu, daty dokonania czynności, wskazanie właściwej
klasyfikacji budżetowej, wskazanie trybu zamówienia usługi, wskazanie czy wydatek jest wydatkiem
strukturalnym oraz miejsca powstania kosztu.
9. Po dokonaniu kontroli merytorycznej i rachunkowej, faktury wraz z odpowiednimi dokumentami
(m.in. oryginały zlecenia usługi, kosztorysy, potwierdzone protokoły odbioru robót), przekazywane są do
komórki księgowej w czasie umożliwiającym dokonanie terminowej zapłaty.
10. Komórka księgowa po otrzymaniu faktury zakupu ujmuje ją w ewidencji księgowej i odpowiednim
rejestrze VAT zakupu, następnie dokonuje zapłaty.
11. Komórka ds. eksploatacyjnych sporządza za miesiąc bieżący zbiorcze zastawienia zaliczek (zbiorczy
dowód księgowy w układzie tabelarycznym) na pokrycie kosztów dotyczących udziału miasta we
wspólnotach mieszkaniowych, w podziale na zarządców poszczególnych wspólnot.
12. Zbiorczy dowód księgowy sporządzany jest na podstawie otrzymanych ze wspólnot mieszkaniowych
zawiadomień o wysokości miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów dotyczących udziału miasta we
wspólnotach mieszkaniowych.
13. Otrzymane ze wspólnot mieszkaniowych noty i rachunki dotyczące miesięcznych zaliczek na pokrycie
kosztów udziału miasta we wspólnotach mieszkaniowych, weryfikuje pod względem merytorycznym i
formalno-rachunkowym, komórka ds. eksploatacyjnych i dokonuje odpowiedniego opisu na odwrocie
dokumentu. Następnie przekazuje opisane noty i rachunki do komórki księgowej, która dołącza je do
wystawionych wcześniej zbiorczych dowodów księgowych,
na podstawie których wcześniej
dokonana została zapłata.
14. Otrzymane rachunki i noty księgowe, stanowiące korekty kosztów dotyczących udziału miasta we
wspólnotach mieszkaniowych, weryfikuje pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym,
komórka ds. eksploatacyjnych w zakresie zapłaconych zaliczek dotyczących kosztów eksploatacji i
remontów. Natomiast komórka ds. rozliczeń mediów weryfikuje noty i rachunki dotyczące rozliczeń
mediów. Realizacja powyższego następuje poprzez dokonanie odpowiedniego opisu na odwrocie
dokumentu.
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 5 z 18
15. Wspólnoty mieszkaniowe, które nie wystawiają miesięcznych not księgowych i rachunków, wystawiają
jeden rachunek zaliczkowy za media na dany rok budżetowy z zaznaczeniem, że płatność rachunku będzie
następowała w okresie 12 miesięcy do 10-go każdego miesiąca. Po rozliczeniu mediów za dany rok
wspólnota wystawi rachunek korygujący.
16. Komórka księgowa po otrzymaniu zbiorczych dowodów księgowych oraz rachunków i not księgowych
ujmuje te dokumenty w ewidencji księgowej, następnie dokonuje zapłaty na wskazane konta bankowe.
17. Wszystkie uzgodnione obroty miesięczne z kont analitycznych danego rejonu przenosi się na koniec
każdego miesiąca obrotami zbiorczymi na konta syntetyczne do programu komputerowego w jednostce
księgowej Spółek KSAT2000. Podstawą przenoszenia uzgodnionych obrotów miesięcznych są wewnętrzne
dowody księgowe PK, sporządzone przez komórkę księgową zasobu komunalnego.
Plan kont
do prowadzenia ewidencji księgowej w Zintegrowanym systemie informatycznym
wspomagającym zarządzanie nieruchomościami „GRANIT”.
1. Konta bilansowe
Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
101
101-10
101-10-…
101-10-...-0002
101-10-...-0690
101-10-...-0750
101-10-...-0920
101-10-...-0970
Kasa
Kasa - dochody
Kasa - dochody - Rejon...
Kasa - przekazanie środków do banku - Rejon...
Kasa - dochody z opłat sądowych - Rejon...
Kasa - dochody z najmu - Rejon...
Kasa - dochody z odsetek - Rejon...
Kasa - dochody pozostałe - Rejon...
130
130-00
130-00-0
130-00-0-0000
130-00-…
130-00-...-0000
130-00-...-0002
130-00-...-0580
Rachunek bankowy
Rachunek bieżący
Rachunek bieżący - wszystkie rejony
Rachunek bieżący - pozostałe operacje
Rachunek bieżący - Rejon...
Rachunek bieżący - pozostałe operacje - Rejon...
Przyjęcie środków z kasy - Rejon...
Rachunek bieżący - dochody z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
(kar, grzywień, odszkodowań)
130-00-...-0690
Rachunek bieżący - dochody z opłat sądowych - Rejon...
130-00-...-0750
Rachunek bieżący - dochody z najmu - Rejon...
130-00-...-0920
Rachunek bieżący - dochody z odsetek - Rejon...
130-00-...-0970
Rachunek bieżący - dochody pozostałe - Rejon...
130-00-...-2980
Rachunek bieżący - mylne wpływy - Rejon...
130-03
Rachunek bieżący-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem
komunalnym
130-03-…
Rachunek bieżący-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem
komunalnym Rejon ...
130-03-...-4260
Rachunek bieżący - zakup energii Rejon ...
130-03-...-4300
Rachunek bieżący - zakup usług pozostałych Rejon ...
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 6 z 18
130-03-...-4300-011
130-03-...-4300-012
130-03-...-4300-013
130-03-...-4480
130-03-...-4610
130-04
130-04-…
130-04-...-4270
130-05
130-05-…
130-05-...-4270
Rachunek bieżący - zakup usług pozostałych – eksploatacja Rejon,,,
Rachunek bieżący - zakup usług pozostałych - zarządzanie Rejon…
Rachunek bieżący - zakup usług pozostałych - wywóz śmieci Rejon…
Rachunek bieżący - podatek od nieruchomości ZZK/2012/03 Rejon ...
Rachunek bieżący - koszty post. sądowego i prokuratorskiego Rejon…
Rachunek bieżący- Fundusz remontowy WM
Rachunek bieżący- Fundusz remontowy WM Rejon ...
Rachunek bieżący- Fundusz remontowy WM Rejon ...
Rachunek bieżący- Pozostałe remonty
Rachunek bieżący- Pozostałe remonty Rejon ...
Rachunek bieżący- Pozostałe remonty Rejon ...
139
139-01
139-01-…
139-01-...-0000
139-02
139-02-…
139-02-...-0000
141
141-01
141-01-0
141-01-…
Rachunek depozytowy
Rachunek depozytowy
Rachunek depozytowy Rejon ...
Rachunek depozytowy Rejon ...
Rachunek depozytowy - odsetki
Rachunek depozytowy - odsetki Rejon ...
Rachunek depozytowy - odsetki Rejon ...
Środki pieniężne w drodze
Środki pieniężne w drodze
Środki pieniężne w drodze - wszystkie rejony
Środki pieniężne w drodze - Rejon...
Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia
201
201-03
201-03-…
201-03-...-4260
201-03-...-4300
201-03-...-4300-11
201-03-...-4300-12
201-03-...-4300-13
201-03-...-4480
201-04
201-04-…
201-04-...-4270
201-05
201-05-…
201-05-...-4270
201-23
201-23-…
201-23-...-4260
201-23-...-4300
201-23-...-4300-11
201-23-...-4300-12
201-23-...-4300-13
201-24
201-24-…
201-24-...-4270
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z dostawcami - wydatki
Rozrachunki z dostawcami - Rejon...
Rozrach. z dostawcami z tyt. mediów - Rejon...
Rozrach. z dostawcami - Rejon...
Rozrach. z dostawcami z tyt. eksploatacji - Rejon...
Rozrach. z dostawcami z tyt. zarządzania - Rejon...
Rozrach. z dostawcami z tyt. wywozu śmieci - Rejon...
Rozrach. z dostawcami z tyt. pod. od nieruchomości - Rejon...
Rozrachunki z dostawcami- Fundusz remontowy
Rozrachunki z dostawcami- Fundusz remontowy Rejon ...
Rozrachunki z dostawcami- Fundusz remontowy we WM Rejon ...
Rozrachunki z dostawcami- Pozostałe remonty
Rozrachunki z dostawcami- Pozostałe remonty Rejon…
Rozrachunki z dostawcami- Pozostałe remonty Rejon …
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi Rejon...
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi z tyt. mediów Rejon...
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi Rejon...
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi z tyt. eksploatacji Rejon...
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi z tyt. zarządzania Rejon...
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi z tyt. wywozu śmieci Rejon...
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - fundusz remontowy
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - fundusz remontowy Rejon...
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - fundusz remontowy Rejon...
221
221-00
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z dostawcami - przychody
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 7 z 18
221-00-…
221-00-...-0580
Rozrachunki z dostawcami - Rejon ...
Rozrachunki z dostawcami z tyt. pozostałych przychodów operacyjnych (kar,
grzywien, odszkodowań) Rejon...
221-00-...-0970
Rozrachunki z dostawcami z tyt. pozostałej sprzedaży - Rejon ...
221-01
Rozrachunki z odbiorcami - lokale mieszkalne
221-01-…
Rozrachunki z odbiorcami - lokale mieszkalne Rejon...
221-01-...-0750
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu czynszu - LM Rejon...
221-01-...-0920
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek - LM Rejon...
221-02
Rozrachunki z odbiorcami - lokale użytkowe
221-02-…
Rozrachunki z odbiorcami - lokale użytkowe Rejon...
221-02-...-0750
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu czynszu - LU Rejon...
221-02-...-0920
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek - LU Rejon...
221-03
Rozrachunki z byłymi najemcami - lokale mieszkalne
221-03-…
Rozrachunki z byłymi najemcami - lokale mieszkalne Rejon...
221-03-...-0750
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu czynszu - LM Rejon...
221-03-...-0920
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek - LM Rejon...
221-04
Rozrachunki z byłymi najemcami - lokale użytkowe
221-04-…
Rozrachunki z byłymi najemcami - lokale użytkowe Rejon...
221-04-...-0750
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu czynszu - LU Rejon...
221-04-...-0920
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek - LU Rejon...
222
Rozliczenie dochodów budżetowych
222-01-1
Rozliczenie dochodów budżetowych Rejon I
222-01-2
Rozliczenie dochodów budżetowych Rejon II
222-01-3
Rozliczenie dochodów budżetowych Rejon III
223
Rozliczenia wydatków budżetowych
223-01
Rozliczenia wydatków budżetowych
223-01-…
Rozliczenia wydatków budżetowych - Rejon...
223-02
Rozliczenia wydatków budżetowych - pozostałe zadania
223-02-…
Rozliczenia wydatków budżetowych - Rejon ...
225
Rozliczenie z tyt. VAT
225-20
Podatek VAT
225-20-…
Podatek VAT - Rejon...
225-20-...-0001
Podatek VAT należny - Rejon...
225-20-...-0001-01
Podatek VAT należny 7%
225-20-...-0001-02
Podatek VAT należny 22%
225-20-...-0001-03
Podatek VAT należny 8%
225-20-...-0001-04
Podatek VAT należny 23%
225-20-...-0002
Podatek VAT naliczony - R...
225-20-...-0002-01
Podatek VAT naliczony odliczany bezpośrednio
225-20-...-0002-02
Podatek VAT naliczony do rozliczenia wskaźnikiem procentowym
225-20-...-0002-03
Podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu
225-20-...-0003
Podatek VAT - rozliczenie - Rejon...
225-20-...-0004
Podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu następnym - Rejon...
225-20-...-0004-01
Podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu następnym - odliczany
bezpośrednio - Rejon...
225-20-...-0004-02
Podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu następnym - do rozliczenia
wskaźnikiem procentowym - Rejon...
225-20-...-0004-03
Podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu następnym
nie podlegający odliczeniu - Rejon...
225-20-...-0005
Podatek VAT należny od faktur niepotwierdzonych - Rejon...
225-20-...-0005-01
Podatek VAT należny od faktur niepotwierdzonych - Rejon...
240
Pozostałe rozrachunki
240-01
Pozostałe rozrachunki - mylne wpływy
240-01-…
Pozostałe rozrachunki - Rejon …
240-01-...-0001
Pozostałe rozrachunki - mylne wpływy - Rejon ...
240-01-...-0002
Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z tytułu szkód losowych
240-02
Pozostałe rozrachunki z dostawcami
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 8 z 18
240-02-…
240-02-...-4260
240-02-...-4270
240-02-...-4300
240-02-...-4300-11
240-02-...-4300-12
240-02-...-4300-13
240-03
240-03-…
240-03-...-0000
240-04
240-04-…
240-04-...-0000
240-05
240-05-…
240-05-...-0000
245
245-01
245-01…
290
290-01
290-01-…
290-02
290-02-…
Pozostałe rozrachunki z dostawcami - Rejon ...
Pozostałe rozrachunki z dostawcami z tyt. mediów - Rejon ...
Pozostałe rozrachunki z dostawcami z tyt. remontów - Rejon ...
Pozostałe rozrachunki z dostawcami - Rejon ...
Pozostałe rozrachunki z dostawcami z tyt. eksploatacji - Rejon ...
Pozostałe rozrachunki z dostawcami z tyt. zarządzania - Rejon ...
Pozostałe rozrachunki z dostawcami z tyt. wywozu śmieci - Rejon ...
Pozostałe rozrachunki - depozyty
Pozostałe rozrachunki - depozyty Rejon ...
Pozostałe rozrachunki - depozyty Rejon ...
Pozostałe rozrachunki - odsetki od depozytów
Pozostałe rozrachunki - odsetki od depozytów Rejon ...
Pozostałe rozrachunki - odsetki od depozytów Rejon ...
Pozostałe rozrachunki - dodatki mieszkaniowe
Pozostałe rozrachunki - dodatki mieszkaniowe Rejon ...
Pozostałe rozrachunki - dodatki mieszkaniowe Rejon ...
Wpływy do wyjaśnienia
Wpływy do wyjaśnienia
Wpływy do wyjaśnienia rejon ….
Odpisy aktualizujące należności
Odpisy aktualizujące należności - LM
Odpisy aktualizujące należności - LM - Rejon...
Odpisy aktualizujące należności - LU
Odpisy aktualizujące należności - LU - Rejon...
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
401
401-03
401-03-…
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - zużycie materiałów i energii
Koszty wg rodzajów - zużycie energii - koszty mediów (co, cw, zw, ścieki)
Koszty wg rodzajów - zużycie energii - koszty mediów ( co, cw, zw, ścieki)
Rejon ...
401-03-...-4260
Koszty wg rodzajów - zużycie energii - koszty mediów ( co, cw, zw, ścieki)
Rejon ...
401-03-...-4260-01
Centralne ogrzewanie i ciepła woda - Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem
gminy Rejon ...
401-03-...-4260-01-01 Centralne ogrzewanie - wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy
Rejon ...
401-03-...-4260-01-02 Ciepła woda - wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy Rejon...
401-03-...-4260-02
Centralne ogrzewanie i ciepła woda - gmina Rejon ...
401-03-...-4260-02-01 Centralne ogrzewanie - gmina Rejon ...
401-03-...-4260-02-02 Ciepła woda - gmina Rejon ...
401-03-...-4260-03
Zimna woda i ścieki - wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy
Rejon ...
401-03-...-4260-03-01 Zimna woda - wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy Rejon..
401-03-...-4260-03-02 Ścieki - wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy Rejon ...
401-03-...-4260-04
Zimna woda i ścieki - gmina Rejon ...
401-03-...-4260-04-01 Zimna woda - gmina Rejon ...
401-03-...-4260-04-02 Ścieki - gmina Rejon ...
401-03-...-4260-05
Energia elektryczna Rejon ...
402
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - usługi obce
402-03
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - wydatki związane
z gospodarowaniem
mieniem komun.
402-03-…
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - usługi obce Rejon ...
402-03-...-4300
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - usługi obce Rejon …
402-03-...-4300-11
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - usługi obce - koszty
eksploatacji Rejon…
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 9 z 18
Zaliczka eksploatacyjna we WM z udziałem Gminy Rejon ...
Sprzątanie zewnętrzne Rejon ...
Sprzątanie wewnętrzne Rejon ...
Deratyzacja i dezynfekcja Rejon ...
Pielęgnacja zieleni Rejon ...
Usługi kominiarskie Rejon ...
Przeglądy okresowe Rejon ...
Obsługa kotłowni Rejon ...
Ochrona obiektów Rejon ...
Konserwacja anten zbiorczych Rejon ...
Konserwacja domofonów Rejon ...
Opłaty w WM (windy, anteny, domofony) Rejon ...
Ubezpieczenie budynków Rejon ...
Zakup znaków sądowych Rejon ...
Prowizje bankowe Rejon ...
Pozostałe koszty eksploatacji Rejon ...
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - usługi obce - koszty
zarządzania Rejon ..
402-03-...-4300-12-01
Koszty zarządzania we WM z udziałem Gminy Rejon ...
402-03-...-4300-12-02
Koszty zarządzania Zarządcy Rejon ...
402-03-...-4300-13
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - usługi obce - koszty wywozu
śmieci i szamb Rejon ...
402-03-...-4300-13-01
Koszty wywozu śmieci we WM z udziałem Gminy Rejon ...
402-03-...-4300-13-02
Koszty wywozu śmieci Gmina Rejon ...
402-03-...-4300-13-03
Koszty opróżnienia szamba we WM z udziałem Gminy Rejon ...
402-03-...-4300-13-04
Koszty opróżnienia szamba Gmina Rejon ...
402-04
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - zaliczki na fundusz remontowy
we wspólnotach mieszkaniowych
402-04-…
Koszty wg rodz. i ich rozlicz. - zaliczki na fundusz remontowy we wsp.
mieszk. Rejon ...
402-04-...-4270
Koszty wg rodz. i ich rozlicz. - zaliczki na fundusz remontowy we wsp.
mieszk. Rejon ...
402-05
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - pozostałe remonty
402-05-…
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - pozostałe remonty Rejon…
402-05-...-4270
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - usługi obce - koszty remontów
Rejon…
402-05-...-4270-02
Remont instalacji co Rejon ...
402-05-...-4270-03
Remont instalacji gazowych Rejon ...
402-05-...-4270-04
Remont instalacji elektrycznej Rejon ...
402-05-...-4270-05
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej Rejon ...
402-05-...-4270-06
Roboty malarskie Rejon ...
402-05-...-4270-07
Roboty murarskie Rejon ...
402-05-...-4270-08
Roboty zduńskie Rejon ...
402-05-...-4270-09
Roboty ślusarskie Rejon ...
402-05-...-4270-10
Remont elewacji Rejon ..
402-05-...-4270-11
Roboty dekarsko-blacharskie Rejon ...
402-05-...-4270-12
Roboty konstrukcyjne Rejon ...
402-05-...-4270-13
Roboty stolarskie Rejon ...
402-05-...-4270-14
Roboty konserwacyjne i drobne roboty Rejon ..
402-05-...-4270-15
Dokumentacja Rejon ...
402-05-...-4270-16
Pogotowie techniczne Rejon ...
402-05-...-4270-17
Ekspertyzy techniczne Rejon ...
402-05-...-4270-18
Inwentaryzacja mieszkań Rejon ...
403
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - podatki i opłaty
403-03
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - podatki i opłaty
403-03-…
Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie - podatki i opłaty Rejon ...
403-03-...-4480 Koszty wg rodz. i ich rozlicz. - podatki i opł. - koszty podatku od
402-03-...-4300-11-01
402-03-...-4300-11-02
402-03-...-4300-11-03
402-03-...-4300-11-04
402-03-...-4300-11-05
402-03-...-4300-11-06
402-03-...-4300-11-07
402-03-...-4300-11-08
402-03-...-4300-11-09
402-03-...-4300-11-10
402-03-...-4300-11-11
402-03-...-4300-11-12
402-03-...-4300-11-13
402-03-...-4300-11-14
402-03-...-4300-11-15
402-03-...-4300-11-16
402-03-...-4300-12
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 10 z 18
nieruchomości Rejon…
Zespół 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
640
640-00
640-00-…
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - Rejon ...
Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty
720
Przychody z tytułu dochodów budżetowych (najmu)
720-01
Przychody z tyt. najmu
720-01-…
Przychody z tyt. najmu - Rejon ...
720-01-...-0750 Przychody z tyt. najmu
720-01-...-0750-01
Przychody z tyt. najmu - czynsz - lokale mieszkalne
720-01-...-0750-02
Przychody z tyt. najmu - czynsz - lokale użytkowe
720-01-...-0750-03
Przychody z tyt. najmu - czynsz - garaże
720-01-...-0750-04
Przychody z tyt. najmu - czynsz - powierzchnie reklamowe
720-01-...-0750-05
Przychody z tyt. najmu - czynsz - komórki
720-01-...-0750-06
Przychody z tyt. najmu - czynsz - dzierżawa terenu
720-01-...-0750-07
Przychody z tyt. najmu - media
720-01-...-0750-07-01 Przychody z tyt. najmu - media - centralne ogrzewanie
720-01-...-0750-07-02 Przychody z tyt. najmu - media - ciepła woda
720-01-...-0750-07-03 Przychody z tyt. najmu - media - zimna woda
720-01-...-0750-07-04 Przychody z tyt. najmu - media - ścieki
720-01-...-0750-07-05 Przychody z tyt. najmu - media - śmieci
720-01-...-0750-07-06 Przychody z tyt. najmu - media -gaz
720-01-...-0750-07-07 Przychody z tyt. najmu - media -energia elektryczna
720-01-...-0750-08
Przychody z tyt. najmu - punkt świetlny
720-01-...-0750-09
Przychody z tyt. najmu - domofon
720-02
Przychody z tytułu otrzymanych dochodów budżetowych
720-02-…
Przychody z tyt. otrzymanych dochodów budżetowych różne wpłaty Rejon ...
720-02-...-0690
Przychody z tyt. otrzymanych opłat sądowych - Rejon ...
720-02-...-0970
Przychody z tyt. pozostałych należności - Rejon ...
750
750-01
750-01-…
750-01-...-0920
750-02
750-02-…
750-02-...-0920
760
760-01
760-01-…
760-01-...-0580
761
761-01
761-01-…
761-01-...-4610
761-01-2
761-02
761-02-…
761-02-...-0001
Przychody finansowe
Przychody finansowe
Przychody finansowe Rejon…
Przychody finansowe - przychody z tytułu przypisanych odsetek na
rachunkach bankowych Rejon ...
Przychody finansowe
Przychody finansowe Rejon ...
Przychody finansowe - przychody z tytułu odsetek za zwłokę
w zapłacie należności Rejon ...
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne Rejon ...
Pozostałe przychody operacyjne (kary, grzywny, odszkodowania)
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne Rejon ...
Pozostałe koszty operacyjne (koszty postępowania spornego
egzekucyjnego)
Pozostałe koszty operacyjne Rejon ...
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne Rejon ...
Odpisy aktualizujące - należności przedawnione
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
i
Strona 11 z 18
761-02-...-0002
761-03
761-03-…
761-03-...-0750
761-03-...-0920
761-04
761-04-…
761-04-...-0750
761-04-...-0920
770
770-00
770-00-…
770-00-...-0001
771
771-00
771-00-…
771-00-...-0001
Zobowiązania przedawnione
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne Rejon ...
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne - umorzenia
Pozostałe koszty operacyjne - umorzenia Rejon ...
Pozostałe koszty operacyjne - umorzenia czynszu Rejon ...
Pozostałe koszty operacyjne - umorzenia odsetek Rejon ...
Zyski nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne Rejon ...
Zyski nadzwyczajne Rejon ...
Straty nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne Rejon ...
Straty nadzwyczajne Rejon ...
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800
860
860-00
860-00-…
860-00-...-001
Fundusz jednostki
Wynik finansowy
Wynik finansowy
Wynik finansowy - Rejon ...
Wynik finansowy - Rejon ...
2. Konta pozabilansowe
Ewidencja pozabilansowa należności przedawnionych
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - konto
pomocnicze
920-00-…
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - konto
pomocnicze - Rejon ...
920-01
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - lokale
mieszkalne
920-01-…
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - lokale
mieszkalne Rejon...
920-01-...-0920 Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - lokale
mieszkalne Rejon...
920-02
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - lokale
użytkowe
920-02-…
Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - lokale
użytkowe Rejon...
920-02-...-0920 Rozrachunki z odbiorcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu - lokale
użytkowe Rejon...
920-03
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu
- lokale mieszkalne
920-03-…
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu
- lokale mieszkalne Rejon...
920-03-...-0920
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu lokale mieszkalne Rejon...
920-04
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu lokale użytkowe
920-04-…
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu 920
920-00
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 12 z 18
lokale użytkowe Rejon...
Rozrachunki z byłymi najemcami z tytułu odsetek od zapłaty czynszu lokale użytkowe Rejon...
920-05
Ewidencja pozabilansowa należności przedawnionych
920-05-…
Ewidencja pozabilansowa należności przedawnionych Rejon...
988
Rozrachunki z tyt. post. sądowego
988-01
Rozrachunki z tyt. post. sądowego
988-01-…
Rozrachunki z tyt. post. sądowego - Rejon ...
998
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
998-03
Zaangażowanie wydatków budżetowych - wyd. związane.
z gospodarowaniem mieniem komunalnym
998-03-…
Zaangażowanie wydatków budżetowych - wyd. związane z gosp.
mieniem komunalnym Rejon...
998-03-...-4260
Zaangażowanie wydatków budżetowych - zakup energii Rejon…
998-03-...-4260-001
Zaangażowanie wydatków budżetowych - zakup energii
Rejon… Umowy
998-03-...-4260-002
Zaangażowanie wydatków budżetowych - zakup energii
Rejon... Pozostałe
998-03-...-4300
Zaangażowanie wydatków budżetowych - zakup usług pozostałych
Rejon...
998-03-...-4300-011
Zaangażowanie wydatków budżetowych – eksploatacja Rejon…
998-03-...-4300-011-001
Zaangażowanie wydatków budżetowych - eksploatacja
Rejon …Umowy
998-03-...-4300-011-002
Zaangażowanie wydatków budżetowych - eksploatacja
Rejon … Pozostałe
998-03-...-4300-012
Zaangażowanie wydatków budżetowych - zarządzanie Rejon…
998-03-...-4300-012-001
Zaangażowanie wydatków budżetowych - zarządzanie
Rejon…Umowy
998-03-...-4300-012-002
Zaangażowanie wydatków budżetowych - zarządzanie
Rejon... Pozostałe
998-03-...-4300-013
Zaangażowanie wydatków budżetowych - wywóz śmieci Rejon…
998-03-...-4300-013-001
Zaangażowanie wydatków budżetowych - wywóz śmieci
Rejon… Umowy
998-03-...-4300-013-002
Zaangażowanie wydatków budżetowych - wywóz śmieci
Rejon… Pozostałe
998-03-...-4480
Zaangażowanie wydatków budżetowych - podatek od nieruchomości
Rejon...
998-03-...-4480-002
Zaangażowanie wydatków budżetowych - podatek od nieruchomości
Rejon… Pozostałe
998-03-...-4610
Zaangażowanie wydatków budżetowych - koszty post. sąd.
i prokuratorskiego Rejon...
998-03-...-4610-002
Zaangażowanie wydatków budżetowych - koszty post. sąd.
i prokuratorskiego Rejon... Pozostałe
998-04
Zaangażowanie wydatków budżetowych - fundusz remontowy
998-04-…
Zaangażowanie wydatków budżetowych - fundusz remontowy
Rejon...
998-04-...-4270
Zaangażowanie wydatków budżetowych - fundusz remontowy
Rejon...
998-04-...-4270-002
Zaangażowanie wydatków budżetowych - fundusz remontowy
Rejon... Pozostałe
998-05
Zaangażowanie wydatków budżetowych - pozostałe remonty
998-05-…
Zaangażowanie wydatków budżetowych - pozostałe remonty
Rejon...
998-05-...-4270
Zaangażowanie wydatków budżetowych - pozostałe remonty
Rejon...
998-05-...-4270-001
Zaangażowanie wydatków budżetowych - pozostałe remonty
Rejon... Umowy
920-04-...-0920
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 13 z 18
998-05-...-4270-002
999
999-01
999-01-…
Zaangażowanie wydatków budżetowych - pozostałe remonty
Rejon... Pozostałe
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat - umowy
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat - umowy Rejon…
...
999-02
999-02-…
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat - pozostałe
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat - pozostałe
Rejon ...
Opis kont księgowych dla zasobu komunalnego – zasady ewidencji zdarzeń
1. Konta bilansowe
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
Konto 101 – Kasa
Konto 101- służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie z tytułu wpływów czynszowych, opłat
sądowych, odsetek za lokale komunalne, dokonywanych za pośrednictwem kas Urzędu.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest na poszczególne rejony zarządzania i poszczególnych najemców
dokonujących wpłaty czynszu.
Na koniec roku budżetowego konto 101 nie powinno wykazywać stanu środków.
Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki
Konto 130 - służy do ewidencji stanu środków budżetowych dotyczących danego rejonu zasobu
komunalnego, obrotów na rachunku bankowym z tytułu dochodów (wpływów) i wydatków budżetowych
objętych planem finansowym.
Zapisów na tym koncie dokonuje się na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić
pełna zgodność zapisów między księgowością a bankiem.
Na rachunek bieżący danego rejonu zasobu komunalnego przyjmowane są:




wpłaty dochodów budżetowych z tytułu należności czynszowych najmu lokali mieszkalnych
i
użytkowych oraz garaży, komórek, powierzchni reklamowych i dzierżawy terenu,
wpływy z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego rejonu, a w szczególności rozliczeń zaliczek
przekazanych na pokrycie kosztów części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem
miasta Opola, (jeżeli zwrot nastąpił po upływie roku budżetowego, w którym wydatków dokonano rozliczenia z lat ubiegłych - zaliczone winny być do dochodów budżetowych),
wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym dotyczącym danego rejonu zasobu
komunalnego,
opłaty sądowe, odsetki z tytułu nieterminowych płatności
Konto 130 - może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Konto 139 – inne rachunki bankowe
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych
rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia. W szczególności na koncie 139
prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych sum depozytowych.
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 14 z 18
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych
rachunkach bankowych.
Konto 141 Środki pieniężne w drodze
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Do środków pieniężnych w drodze zalicza się: środki pieniężne znajdujące się między kasą
rachunkiem bankowym lub odwrotnie.
a
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan sum pieniężnych w drodze.
Zespół 2- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Konta zespołu 2 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” służą do ewidencji rozrachunków,
służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z
rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszczególnych
grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu rozliczeń, stanu należności, roszczeń
spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów.
Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również
zaliczek na poczet dostaw (rozrachunki ze wspólnotami mieszkaniowymi). Ewidencja szczegółowa do konta
201 może być prowadzona wg podziału klasyfikacji budżetowej i zapewnia możliwość ustalenia należności i
zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan
zobowiązań.
Konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, a w szczególności
rozrachunków z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz komórek.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 221 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności
najemców i podziału klasyfikacji budżetowej
Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów z opłat czynszowych, a saldo Ma – stan zobowiązań z
tytułu nadpłat w tych dochodach.
Konto 223 – rozliczenie wydatkowe budżetowych
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń zrealizowanych wydatków budżetowych.
Konto 222 – rozliczenie dochodów budżetowych
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych
Konto 225 - Rozrachunki z budżetami
Konto 225 służy do rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT oraz do rozliczeń podatku
VAT należnego i naliczonego.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się w szczególności podatek VAT naliczony z tytułu zakupu towarów i
usług, na stronie Ma konta 225 księguje się podatek należny VAT od towarów i usług w przypadku jego
rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
Konto 225 może mieć dwa salda ustalone jako sumy sald kont ksiąg pomocniczych. Saldo Wn oznacza stan
należności, a saldo Ma – stan zobowiązań.
Konto 240 - Pozostałe rozrachunki
Konto 240 służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach
201-225, a w szczególności, rozliczenia niedoborów i nadwyżek, roszczenia sporne z tytułu szkód losowych,
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 15 z 18
sum depozytowych, dodatków mieszkaniowych.
Do konta 240 należy stosować ewidencje analityczną.
Na koncie 240 mogą występować dwa salda będące sumą sald występujących na kontach analitycznych.
Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu pozostałych
rozrachunków.
Konto 245 - Wpływy do wyjaśnienia
Konto służy do ewidencji wpłaconych, a nie wyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych.
Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.
Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Odpisów aktualizujących dokonuje się również w odniesieniu do należności spornych, jeżeli wątpliwe jest
wygranie sprawy lub niepewne jest późniejsze wyegzekwowanie wierzytelności mimo wygranej sprawy oraz
od zasądzonych kosztów postępowania i odsetek do czasu ich zapłaty.
Dokumenty stanowiące podstawę księgowania odpisu aktualizującego powinny szczegółowo określać
przesłanki jego dokonania. Aktualizacja nie zwalnia od działań służących ściągnięciu należności.
Konto 290 może wykazywać saldo Ma , które oznacza wartość odpisów aktualizujących należności a
jeszcze niezapłaconych.
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji kosztów dotyczących
zarządzanego zasobu komunalnego w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji (klasyfikacji budżetowej) planu finansowego, wg
miejsc powstawania kosztów oraz do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
Konto 401 służy do ewidencji zużycia materiałów i energii na cele utrzymania zasobu komunalnego (koszty
mediów - co, cw, zw, ścieki, koszty energii elektrycznej).
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych na cele utrzymania zasobu komunalnego
(koszty eksploatacyjne, remontowe, zarządzania).
Konto 403 służy do ewidencji podatku od nieruchomości
Konta zespołu 4 mogą wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość
poniesionych kosztów. Salda ww. kont przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Zespół 6 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz na wydatki
przyszłych okresów ( rozliczenia bierne).
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie wysokości tych kosztów
zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie oraz wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z
dalszym podziałem według ich tytułów.
Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma rezerwy na wydatki przyszłych okresów.
Zespół 7- Przychody, dochody i koszty
Konta zespołu 7 służą do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych (wpływów czynszowych),
przychodów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Konto 720 – służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych , a w szczególności z tytułu
najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych, komórek, dzierżawy terenu oraz
mediów).
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji (klasyfikacji) planu finansowego, wg miejsc
powstawania przychodów oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 16 z 18
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860 – na koniec roku konto 720 nie
wykazuje salda.
Konto 750 – Przychody finansowe
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych, a w szczególności odsetek za zwłokę w zapłacie
należności.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto
750 nie wykazuje salda.
Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne
Konto 760 służy do ewidencji przychodów, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną, a w
szczególności z odszkodowaniami, karami i grzywnami.
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860. Na koniec
roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną, a w
szczególności koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności
przedawnione, umorzenia czynszu i odsetek.
W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860 po stronie Wn. Na koniec roku obrotowego
konto 761 nie wykazuje salda.
Konto 770 – Zyski nadzwyczajne
Konto służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących
poza działalnością operacyjną, a w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące
zdarzeń losowych.
W końcu roku obrotowego saldo konta 770 przenosi się na konto 860 po stronie Ma.
Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.
Konto 771 – straty nadzwyczajne
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia,
następujących poza działalnością operacyjną, a w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi
do przewidzenia.
W końcu roku obrotowego saldo konta 771 przenosi się na konto 860 po stronie Wn. Na koniec roku
obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego i jego rozliczenia, rezerw i rozliczeń
międzyokresowych przychodów.
Konto 800 - Fundusz jednostki
Konto służy do ewidencji równowartości majątku jednostki.
Na stronie konta Wn ujmuje się zmniejszenie funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenie.
Konto 860 – Wynik finansowy
Konto służy do ustalenia wyniku finansowego.
Na koniec roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę poniesionych kosztów,
w korespondencji z kontami zespołu 4, pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,
strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę uzyskanych przychodów,
w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, pozostałych przychodów operacyjnych
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 17 z 18
w korespondencji z kontem 760, zysków nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 770.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy, saldo Wn – stratę netto, saldo Ma –
zysk netto.
2. Konta pozabilansowe należności przedawnionych
Konto 920 ewidencja pozabilansowa należności przedawnionych
Konto jest kontem pomocniczym, pozabilansowym, służącym wyłącznie celom informacyjnym
o należnościach z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty czynszu.
Ewidencję analityczną do konta 920 prowadzi się w podziale na poszczególne podmioty (najemców).
Konto 998 zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym
jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Na koniec roku obrotowego saldo konta 998 przenosi się na
konto 999
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
Konto 999 zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Na koniec roku
konto 999 może wykazywać saldo Ma, oznaczając zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.
Załącznik nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2012 PMO z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Strona 18 z 18
Download