zasada-legalizmu-prawo

advertisement
Bartosz Muszyński Temat: Zasada legalizmu Idea legalizmu narodziła się w duchu oświeceniowego
nurtu legalistycznego, który podkreślał konieczność przestrzegania ustawowo obowiązującego
prawa w myśl paremii nullum crimen sine lege i nulla poena sine lege. Mimo iż legalizm narodził
się na gruncie prawa karnego, uniwersalizm tej zasady, przyczynił się do tego że jest ona nadal
aktualna i dotyczy wszystkich gałęzi prawa. Dzisiaj idea legalizmu jest jedną z podstawowych zasad
i gwarancji ustroju politycznego każdego państwa demokratycznego. W związku z tym, że zasada ta
najczęściej unormowana zostaje w konstytucji ma ona charakter nadrzędny i powinna być
przestrzegana niezależnie od okoliczność. Idea legalizmu, którą inaczej formułuje się jako zasadę
praworządności formalnej, jest podstawowym wymogiem każdego państwa prawnego. W polskiej
konstytucji idea legalizmu została zawarta w artykule 7 ,w świetle którego organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta obejmuje dyrektywę działania wyłącznie na
podstawie przepisów prawa i dyrektywę ścisłego przestrzegania nakazów i zakazów ustanowionych
przez prawo. Inaczej mówiąc wszystkie organy są zobowiązane do wykazania się legitymacją
prawną przy wykonywaniu wszelkiej władzy publicznej. Oznacza to, że sposób tworzenia,
kompetencje oraz tryb funkcjonowania organów muszą być oparte na podstawie ustawowej. W
konsekwencji prowadzi to do przyjęcia zasady, że to, co nie jest organowi prawnie dozwolone, jest
zabronione. Inaczej mówiąc organ państwowy może działać tylko wtedy, gdy prawo mu na to
zezwala. Aby działalność władcza organów państwowych była zgodna z zasadą legalizmu, oprócz
wspomnianych wyżej warunków powinny istnieć w danym systemie p
Bartosz Muszyński
Temat: Zasada legalizmu
Idea legalizmu narodziła się w duchu oświeceniowego nurtu legalistycznego, który podkreślał
konieczność przestrzegania ustawowo obowiązującego prawa w myśl paremii nullum crimen sine
lege i nulla poena sine lege. Mimo iż legalizm narodził się na gruncie prawa karnego, uniwersalizm
tej zasady, przyczynił się do tego że jest ona nadal aktualna i dotyczy wszystkich gałęzi prawa.
Dzisiaj idea legalizmu jest jedną z podstawowych zasad i gwarancji ustroju politycznego każdego
państwa demokratycznego. W związku z tym, że zasada ta najczęściej unormowana zostaje w
konstytucji ma ona charakter nadrzędny i powinna być przestrzegana niezależnie od okoliczność.
Idea legalizmu, którą inaczej formułuje się jako zasadę praworządności formalnej, jest
podstawowym wymogiem każdego państwa prawnego. W polskiej konstytucji idea legalizmu
została zawarta w artykule 7 ,w świetle którego organy władzy publicznej działają na podstawie i w
granicach prawa. Zasada ta obejmuje dyrektywę działania wyłącznie na podstawie przepisów prawa
i dyrektywę ścisłego przestrzegania nakazów i zakazów ustanowionych przez prawo. Inaczej
mówiąc wszystkie organy są zobowiązane do wykazania się legitymacją prawną przy wykonywaniu
wszelkiej władzy publicznej. Oznacza to, że sposób tworzenia, kompetencje oraz tryb
funkcjonowania organów muszą być oparte na podstawie ustawowej. W konsekwencji prowadzi to
do przyjęcia zasady, że to, co nie jest organowi prawnie dozwolone, jest zabronione. Inaczej mówiąc
organ państwowy może działać tylko wtedy, gdy prawo mu na to zezwala. Aby działalność władcza
organów państwowych była zgodna z zasadą legalizmu, oprócz wspomnianych wyżej warunków
powinny istnieć w danym systemie prawny takie normy
domniemanie wolności - omówienie
Elementy prawa konstytucyjnego - referendum
Zasady naczelne ustroju RP
System zabezpieczeń konstytucyjności prawa-opracowanie
Pojęcie demokratycznego państwa prawnego-opracowanie
Wykład - charakterystyka systemu RP
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download