Projekt Sylabusa

advertisement
Sylabus
A. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa
Komentarz
Zdrowie środowiskowe
Nazwa przedmiotu
Zdrowie Publiczne
Kierunek studiów
Zakład Zdrowia Publicznego
Jednostka prowadząca
dr hab.n.med. Beata Karakiewicz prof. PAM
Kierownik jednostki
Beata Karakiewicz, Maria Jasińska, Halina Brzeźniak
Osoba/y prowadzące
2010/2011, semestr letni
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany
Treści kierunkowe
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Wpływ biologicznych, psychospołecznych, chemicznych
Skrócony opis
środowiskowych czynników ryzyka na stan zdrowia ludności.
przedmiotu
i
fizycznych
Forma zajęć
dydaktycznych
Wykłady- 40 godz.
Seminaria – 20 godz.
Metody dydaktyczne
Pełny opis przedmiotu
/cele dydaktyczne
wynikające z realizacji
przedmiotu
Wykład informacyjny i konwersatoryjny.
Seminarium, burza mózgów, pogadanka, projekt.
Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym. Człowiek jako element środowiska
życia na Ziemi. Środowisko naturalne człowieka – podstawowe aspekty.
Metody oceny narażenia człowieka na czynniki szkodliwe. Skutki zdrowotne
środowiskowych czynników ryzyka – biologicznych, psychospołecznych,
chemicznych i fizycznych. Patomechanizmy działania czynników ryzyka.
Skażenie środowiska naturalnego człowieka – wpływ na zdrowie.
Wymagania wstępne
Nie dotyczy
Wykaz uzyskanych
umiejętności / Efekty
uczenia się
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: Student powinien: przedstawić wpływ
oddziaływania człowieka na środowisko, znać zagrożenia tkwiące w
środowisku życia człowieka fizyczne, chemiczne i biologiczne czynniki
zanieczyszczenia środowiska, umieć określić wpływ środowiskowych i
psychospołecznych czynników szkodliwych na organizm człowieka, znać
problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska pracy, akty prawne
regulujące ochronę środowiska
Punkty ECTS
5
Metody i kryteria
oceniania
Egzamin testowy na koniec semestru.
Ocena realizacji projektów.
Kolokwia oceniające poszczególne partie materiału - 2 w semestrze.
Sposób i forma zaliczenia Egzamin testowy.
Rodzaj przedmiotu
Treści kierunkowe, I rok studia stacjonarne II stopnia.
Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
Sala dydaktyczna, warunki naturalne
Literatura
Literatura podstawowa:
1. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa, 2007
2. Z. Jethon i A. Grzybowski (red.) Medycyna zapobiegawcza i
środowiskowa, PZWL, Warszawa
3. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, PWN,
Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca :
1. Medycyna środowiskowa, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny
Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
2. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.: Zdrowie publiczne.
Vesalius, Kraków 2001
Praktyki w ramach
przedmiotu
Nie dotyczy
Polski
B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Beata Karakiewicz, Maria Jasińska, Halina Brzeźniak
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
Wykłady
Cele dydaktyczne wynikające Zrozumienie, że człowiek jest elementem środowiska życia na Ziemi.
Skażenie środowiska naturalnego człowieka – wpływ na zdrowie. Metody
z realizacji wykładów
oceny narażenia człowieka na czynniki szkodliwe. Patomechanizmy
działania i skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka –
biologicznych, psychospołecznych, chemicznych i fizycznych.
Student powinien: znać środowiskowe czynniki wpływające na zdrowie
Efekty uczenia się
człowieka, przedstawić wpływ oddziaływania człowieka na środowisko,
zdefiniowane dla danej
określić zagrożenia tkwiące w środowisku życia człowieka fizyczne,
formy dydaktycznej zajęć w
chemiczne i biologiczne czynniki zanieczyszczenia środowiska, umieć
ramach przedmiotu
określić wpływ środowiskowych i psychospołecznych czynników
szkodliwych na organizm człowieka, znać problematykę prawną
i ekonomiczną ochrony środowiska pracy, akty prawne regulujące ochronę
środowiska
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Egzamin testowy
Semestr letni:
1. Pojęcie zdrowia. Człowiek jako element środowiska na Ziemi.
Wprowadzenie do tematyki zdrowia człowieka w ujęciu holistycznym.
2. Środowisko naturalne i środowiska bytowania człowieka– podstawowe
zagadnienia. Czynniki wpływające na zdrowie.
3. Konsekwencje zdrowotne palenia biernego i czynnego.
4. Niebezpieczne warunki pracy. Wypadki, urazy epidemiologia, działania
profilaktyczne.
5. Rodzinny kontekst deprywacji potrzeb, zagrożeń rozwojowych i
zdrowia. Udział dzieci i młodzieży w zdrowiu środowiskowym.
6. Rola edukacji zdrowotnej i informowania o ryzyku zdrowotnym w
zapobieganiu skutkom działania na człowieka psychospołecznych,
chemicznych i fizycznych czynników środowiska.
7. Klimat a zdrowie. Globalne ocieplenie. Wypadki i katastrofy
środowiskowe.
8. Skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka (fizycznych,
chemicznych, biologicznych, psychospołecznych) oraz
patomechanizmy ich działania.
9. Skutki zdrowotne hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego i
elektromagnetycznego. Programy zwalczania hałasu. Promieniowanie
słoneczne. Działania edukacyjne związane bezpiecznym opalaniem
10. Choroby cywilizacyjne i choroby zakaźne.
11. Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia człowieka. Zachowania
ryzykowne i ich wpływ na zdrowie.
12. Bioterroryzm.
Metody dydaktyczne
Literatura
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny
Literatura podstawowa:
1. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa,
2007
2. Z. Jethon i A. Grzybowski (red.) Medycyna zapobiegawcza i
środowiskowa, PZWL, Warszawa
3. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania,
PWN, Warszawa, 2007
4. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania,
PWN, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca :
1. Medycyna środowiskowa, Czasopismo Polskiego Towarzystwa
Medycyny Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego
2. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.: Zdrowie
publiczne. Vesalius, Kraków 2001
3. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej; Kryteria zdrowotne
środowiska, PZWL, Warszawa
B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Maria Jasińska
Stopień naukowy
mgr
Forma zajęć dydaktycznych
Seminaria
Cele dydaktyczne wynikające Wyposażenie w wiedzę z zakresu koncepcji zdrowia środowiskowego,
organizacji i funkcjonowania struktur zdrowia środowiskowego w Polsce i
z realizacji seminariów
na świecie, zagrożeń wynikających z działania szkodliwych dla zdrowia
czynników środowiskowych, znajomości metod i możliwości kontroli i
ochrony środowiska. Rozpoznawanie, planowanie i realizacja działań na
rzecz środowiska lokalnego
Student powinien posiadać: umiejętność planowania i realizacji działań na
Efekty uczenia się
rzecz środowiska lokalnego, rozpoznawania zagrożeń wynikających z
zdefiniowane dla danej
działania szkodliwych dla zdrowia czynników środowiskowych, znać
formy dydaktycznej zajęć w
metody i możliwości kontroli i ochrony środowiska
ramach przedmiotu
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Kolokwia zaliczeniowe – 2 w semestrze, realizacja projektów
Semestr letni:
1. Możliwości kontroli i ochrony środowiska naturalnego. Program CEHAP i
cele NPL.
2. Koncepcja zdrowia środowiskowego, organizacja i funkcjonowanie
struktur zdrowia środowiskowego w Polsce i krajach europejskich.
3. Wpływ czynników środowiskowych na płodność, rozwój płodu i zdrowie
dzieci.
4. Typy zanieczyszczeń środowiska. Zanieczyszczenia powietrza stanowiące
zagrożenie dla człowieka. Metale ciężkie i substancje rakotwórcze w
środowisku.
5. Zaopatrywanie ludności w wodę. Jakość wody pitnej a stan zdrowia
ludności. Skażenie wody i ścieków.
6. Zdrowa żywność. Prawa konsumenckie.
7. Skutki promieniowania jonizującego. Ochrona przed skażeniem. .
8. Zdrowe miasto. Zagrożenia zdrowotne z powietrza, wody, gleby,
żywności i odpadów. Gospodarka odpadami.
9. Skażenie środowiska naturalnego, środowiska bytowania i pracy oraz
ich wpływ na zdrowie.
10. Planowanie działań na rzecz wybranych grup wiekowych w
środowisku lokalnym.
Metody dydaktyczne
Literatura
Seminarium, burza mózgów, pogadanka, projekt.
Literatura podstawowa:
1. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN,
Warszawa, 2007
2. Z. Jethon i A. Grzybowski (red.) Medycyna zapobiegawcza i
środowiskowa, PZWL, Warszawa
3. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania,
PWN, Warszawa, 2007
4. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania,
PWN, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca :
1. Medycyna środowiskowa, Czasopismo Polskiego Towarzystwa
Medycyny Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego
2. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.: Zdrowie
publiczne. Vesalius, Kraków 2001
3. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej; Kryteria zdrowotne
środowiska, PZWL, Warszawa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards