Mezopotamia. Kodeks Hammurabiego.

advertisement
Literka.pl
Mezopotamia. Kodeks Hammurabiego.
Data dodania: 2011-05-24 16:27:11
Autor: Anna Zarzycka-Tomalska
Treści programowe:
— powstanie państwa babilońskiego
— Kodeks Hammurabiego
— Osiągnięcia cywilizacyjne
KONSPEKT LEKCJI HISTORII
KLASA I GIMNAZJUMTyp lekcji– lekcja wprowadzająca nowe treści.
Dział programowy– Starożytny Wschód.
Treści programowe:
- powstanie państwa babilońskiego
- Kodeks Hammurabiego
- Osiągnięcia cywilizacyjne
Temat: Mezopotamia. Kodeks Hammurabiego.
Cele dydaktyczno- wychowawcze:
Po lekcji uczniowie powinien:
- pamięta: pojęcia– cywilizacja, Międzyrzecze, państwo, kodeks, monarchia
despotyczna, pismo klinowe, Sumerowie, dorzecza,
- postać króla Hammurabiego.
- Rozumie: wymienione wyżej pojęcia
- Potrafi: prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji
- Wskazać na mapie Babilon
- Scharakteryzować monarchię despotyczna na przykładzie rządów Hammurabiego
- Umie określić położenie geograficzne Mezopotamii.
- Zna jakie warunki życia panowały w Mezopotamii
- Umie wymienić nazwy głównych rzek- Tygrys i Eufrat
- Umie wskazać lokalizacje rzek na mapie
- Wie jaką rolę w życiu miast odgrywali kupcy i handel
- Zna nazwę I ludu osiadłego w IV stuleciu na południu Mezopotamii
- Potrafi wymienić osiągnięcia cywilizacyjne
- Umie opisać miasto Babilon
- Umie ocenić myśl przewodnią kodeksu, wie kto podlegał władcy i jakie miał
obowiązki
W trakcie lekcji uczeń kształci umiejętności uniwersalne:
-efektywne współdziałanie w zespole
— skuteczne porozumiewanie się
- twórcze rozwiązywanie problemów
- poszukiwanie i wykorzystywanie informacji pochodzących z różnych źródeł
- planowanie własnych zainteresowań
- rozwijanie własnych zainteresowań
Czas : 2 godzina lekcyjna
Metoda (y): praca z podręcznikiem, praca z tekstem źródłowym, praca w grupie,
rozmowa nauczająca, Środki dydaktyczne:
- Jankowiak S., Razem przez wieki. Podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum,
Wydawnictwo Arka, Poznań 2000, ss. 23-26
- Arkusze papieru, pisaki, gazety.
- Laroussr Gallimord, Encyklopedia, Odkrycia młodych, nr 10. Babilonia i
Mezopotamia, ss. 146-147
- Encyklopedia Starożytność, tom I
- Mapa ścienna, atlasy szkolne
- Tekst źródłowy
Przebieg lekcji
I. Czynności organizacyjno- porządkowe
II. Realizacja nowych treści
Temat: Mezopotamia.
1. Ustalenie porządku omawiania zagadnień lekcyjnych.
Nauczyciel omawia warunki życia w Mezopotamii.
Wskazuje na mapie położenie geograficznego Mezopotamii, wyznaczony uczeń pokazuje
na mapie ściennej, pozostali uczniowie korzystają z atlasu szkolnego.
określa rolę rzek Eufratu i Tygrysu w gospodarce, Przedstawienie środowiska
naturalnego kraju, klimatycznego i uprawę ziemi.
Zapis notatki z możliwością sięgania do podręcznika. Redagowanie notatki.
1. Warunki życia w Mezopotamii.
Mezopotamia– to ziemia leżąca między rzekami Tygrysem i Eufratem.
Jednym z ważnych czynników lekcji jest wprowadzenie nazwy pierwszego ludu osiadłego
w IV stuleciu zamieszkującym południe Mezopotamii– Sumerowie. Kim byli Sumerowie?
Zapis notatki :
2. Ludność.
Pierwszym ludem, który zamieszkał Mezopotamię byli Sumerowie, stworzyli najstarszą
cywilizację istniejącą od 3500do 2000.
Nauczyciel dzieli klasę na kilka grup– zadanie klasy polega na zapoznaniu się z tekstem podręcznika i przygotowanie do krótkiego opowiadania na pytania:
Co przyczyniło się do rozwoju handlu?
Jakie towary sprzedawali kupcy w sąsiednich miastach?
Dlaczego nie wystarczały kupcom umowy ustne?
Dlaczego prowadzono ujednolocenie miary wagi, długości i powierzchni.
Uczniowie biorą aktywny udział w lekcji. Odpowiadają na zadane im pytania.
Zapis notatki:
3. Rozwój handlu wprowadzenie ujednolicenia miary wagi, długości i powierzchni.
4. Osiągnięcia cywilizacyjne.
Uczniowie przedstawiają osiągnięcia cywilizacyjne Sumerów: pismo klinowe, szkoły,
określenie wielkości, ciężkość przedmiotów, liczba zero, system sześćdziesiątkowy,
sztuka budowania z suszonej cegły, zdobnictwo barwne, wzory ceramiki, wysoki poziom
medycyny.
Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiająceówczesne budownictwo. Uczniowie
umiejętnie prowadzeni przez nauczyciela oglądają ilustracje miasta Ur, Uruk, Mari,
dochodzą do wniosku, że miasta są źródłem wiedzy o Mezopotamii. Oceniają w
kategoriach estetycznych jednym się podobają innym nie. Mezopotamia stanowiąca
wzory dla dalszych cywilizacji.
Nauczyciel komentuje, że nie wszystkim muszą się podobać, gdyż gusty mogą być różne
(o gustach się nie dyskutuje)
Zapis notatki:
5. Babilon jako największe miasto Mezopotamii.
Uczniowie na podstawie ilustracji i tekstu opisują miasto Babilon jako największe miasto
Mezopotamii. Oglądają Babilon oraz miasto Mari. Szukają na ilustracji mostów na
Eufracie, bram miejskich, świątyń, głównych ulic miast, który Babilończycy
nazywali:„Ulicą którą aby nie kroczył nigdy żaden wróg.”
Nauczyciel rozdaje kartki na których znajdują się ćwiczenia polegające na wpisaniu
właściwych wyrazów w odpowiednie miejsca. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia (ok.
6min.)nauczyciel wprowadza metodę programu liniowego.
Wyznaczony uczeń czyta uzupełnione ćwiczenie, a reszta klasy pod kierunkiem
nauczyciela sprawdza ich poprawność. Drugie ćwiczenie ma na celu porównanie Egiptu z
Mezopotamią.
III Rekapitulacja pierwotna
Dla podsumowania lekcji nauczyciel zadaje kilka pytań dla sprawdzenia wiedzy zdobytej
podczas lekcji.
- Jak nazywało się największe miasto w Mezopotamii?
- Jaką rolę odgrywało miasto w handlu i gospodarce?
- Jak wyglądała organizacja państwa
- Jaka była hierarchia społeczna w państwie.
- Dlaczego na obszarach Mezopotamii żyło więcej mieszkańców niż na terenach
przyległych?
Odpowiadają wyznaczeni uczniowie, którzy mogą posługiwać się zapisem z zeszytu oraz
treścią zamieszczoną w podręczniku. Stanowi to próbę utrwalenia poznanych treści na
lekcji. (duża aktywność)
IV. Ocena pracy uczniów na lekcji.
Udzielenie wielu pochwał w trakcie lekcji. Uczniowie otrzymują za udział w lekcji
wiele wysokich ocen i plusów z aktywność.
Nauczyciel zapisuje na tablicy nazwę twórcy państwa babilońskiego — Hammurabiego
Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciami: kodeks Hammurabiego, władca despotyczny
Zapis notatki:
1. Hammurabi– władca panujący w Babilonii w XVIII w. p.n.e. (1792-1750) król
ustawodawca.
2.Przyczyny spisania praw.
Uczniowie odpowiadają na pytania:
Jak w dawnych czasach ludzie wydawali wyroki?
Czy konieczne było wprowadzenie spisu praw?
Czy osoby biedne mogły liczyć na popiekę i oparcie u sędziów których nie interesowała
prawda, sprawiedliwość, ale własne korzyści?
Czy spisanie prawa przyczyniło uprządkowania państwa i zmniejszenia
niesprawiedliwości?
Zapis notatki:
3.Kodeks Hammurabiego
kodeks- to zbiór praw
4. Władza Hammurabiego
Nauczyciel odczytuje tekst źródłowy– fragment kodeksu Hammurabiego.
Wyjaśniają zasadę:„oko za oko, ząb za ząb” Jak rozumiesz tę zasadę? W jaki sposób
wszystkie zbiory praw karały winnych? Jaką władzę w państwie miał Hammurabi?
Król dowodził armią, przyjmował posłów od innych władców, zawierał przymierza bądź
wypowiadał im wojnę. Rozbudował prawa, wydawał wyroki w sprawach sądowych,
mianował urzędników, opiekował się świątyniami, składał ofiary bogom.
Uczniowie oglądają ilustrację obrazującą STELE kodeksu praw Hammurabiego.
Odnaleziony w 1901 roku w Suizie. Zawierający 282 artykuły prawa,
Dlaczego rzeźbiarz pokazał na steli boga siedzącego na tronie a Hammurabiego
stojącego?
Uczniowie ustalili, że król otrzymał władzę od Boga i stąd wszystkie jego postanowienia
maja boską moc.
I Nauczyciel dzieli klasę na zespoły, którym przydziela zadania:
Zespół I
Wybierzcie spośród siebie kierownika zespołu, sekretarza i sprawozdawcę. Wyobraźcie
sobie, że żyjecie w XVIII w. p.n. e. W państwie króla Hammurabiego. Jesteście
pracownikami redakcji gazety codziennej„Życie Babilonu.” Waszym zadaniem będzie
przygotowanie rubryki dotyczącej prawa.
Zespół II
Waszym zadanie będzie przygotowanie rubryki dotyczącej władcy.
Zespół III
Waszym zadanie będzie przygotowanie rubryki dotyczącej gospodarki.
Zespół IV
Waszym zadanie będzie przygotowanie rubryki dotyczącej wynalazków.
Uczniowie pracują w grupach ok. 15 minut przygotowują materiał do gazety
codziennej„Życie Babilonu” zgodnie z przydzielonymi tematami.
Prezentacja
Poszczególne zespoły przedstawiają efekty swojej pracy. Wszystkie cztery małe plakaty
zostają naklejone na duży arkusz papieru. Tak zredagowana strona gazety może zostać
umieszczona na gazecie w klasie.
Rekapitulacja pierwotna
Uczniowie dokonują charakterystyki władzy despotycznej. Dzielą się uwagami na temat
pracy w grupie i pełnionych przez siebie ról.
Zadanie pracy domowej
Wyobraź sobie, że jesteś kronikarzem. Opisz jeden dzień władcy. Czym się zajmował
Hammurabi. Ocena pracy uczniów na lekcji.
Udzielenie plusów za aktywność. Dane autora: Anna Zarzycka-Tomalska
Literka.pl Literka.pl
Download