N!! 88. August Zaleski August` Zaleski August

advertisement
986"
--~~-----==-----------
495.
492.
Oświadczenie rządowe
Oświadczenie rządowe
..... ..'
z dnia 6 sierpnia 1926 r.
.w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji
, .w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przviętej przez Międzynarodową, Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.
i :' .
,.'
!
Podaje sięmme)szem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia
'1 czerwca 1925, iż w dniu 6 marca 1925 r. zosŁała
zarejestrowana przez Sekretarjat Ligi Narodów dokonana 'przez Rzad Bułgarski ratyfikacja Konwencji
w spra:wie wieku dopuszczania dzieci do pra~y w rolnictwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję
Pracy w Genewie w r. 1921 (Dz. U.R. P. z 1925 r.,
Nr. 54, poz~ 376).
Minister Spraw Zagranicznych:
'
N!! 88.
Dziennik Ustaw. Poz. 492,493, 494, 495,496 i 497.
z <hlla 6 sierpnia 1926 r .
w sprawie ratyfikacji przez ' Bułgarię Konwencji
w sprawie używania bieli ołowianej \V malarstwie,
przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy
w Genewie w r. 1921.
Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia
4 czerwca 1925, ii w dniu 6 marca 1925 r. zosŁała
zarejestrowana przez Sekretarjat Ligi Narodów dokonana przez Rząd Bułgarski ratyfikacja Konwencji
w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie,
przyjętej przez Międz:ynarodOwą Konferencję Pracy
w Genewie w r. 1921 (Dz. U. R. P. z 1925 r., Nr. 54,
.
poz. 382).
Minister Spraw Zagranicznych:
August Zaleski
August Zaleski
496.
493.
Oświadczenie rządowe
Oświadczenie rządowe
z dnia 6 sierpnia 1926 r.
w sprawie ratviikacji przez Bułgarię Konwencji
o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemyslowych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku.
Podaje się nioiejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia
4 czerwca 1925, iż w dniu 6 marca 1925 r. została
zarejestrowana przez Sekretarjat Ligi Narodów dokona,na przez' Rząd Bułgarski ratyfikacja Konwencji
o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemy~'łowych, przyjętej przez Międzynarodową Konferen
cję Pracy w Genewie w 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r.
Nr. 54, poz. 384).
MinisłerSpraw Zagranicznych:
,z dnia 6 sierpnia 1926 r.
'.-...
Bułgarię Konwencji
o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rol'nych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję
j»racy w Genewie w roku 1921.
Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia
:4 czerwca' 1925, iż w dniu 6 marca 1925 r. została
zalejestrowana ~rzez SękretarjatLigi Narodów dokonana przez Rząd Bułgarski ratyfikacja Konwencji
o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję
Pracy w Genewie w r. 1921 (Dz. U. R. P. z r.1925,
Nr. 54, poz. 378).
Minister Spraw Zagranicznych:
.w sprawie ratyfikacji przez
ool
August Zaleski
August' Zaleski
497.
494.
'Oświadczenie rządowe
Oświadczenie rządowe
. . z dnia 6 sierpnia 1926 r.
w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji
ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocia ..
oych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych
i w ' kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową
Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku. '
Podaje się niniejszem do wiadomości, ' zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z , dnia
4 czerwca 1925, iż w dniu 6 marca 1925 r: została
zarejestrowana przez Sekretarjat Ligi Narodó.w do __
konana przez Rząd Bułgarski ratyfikacja Konwencji
ustalające: najniższy wiek dopuszczania młodocia;..
nych do pracy w pomieszczeniach p~dpokładowych
i w Kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową
Konferencję Pracy w Genewie, w 192t-r. (Dz. U. R.
P. z 1925 r., Nr. 54, poz. 386).
Minister Spraw Zagranicznych:
"
z dnia 6 sierpnia 1926 r. '
sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji
w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki
przy pracy na rOnt przyjętej przez Międzynarodową
Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921. -
w
Podil'je się nioiejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia
4 czerwca 1925,dż w dniu 6 marca 1925 r.została
zarejestrowana przez Sekretarjat Ligi Narodów dokonan;! przez Rząd Bułgarski ratyfikacia Konwencji
w ,sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki
przy pracy na roli, przyjętej przez Międzynarodową
, KonfereiJ,cję Pracy w Genewie w r. 1921 (Dz.U.R.
,P. z 1925 r., Nr. 54, poz. 380).
Minister Spraw Zagranicznych:
August Zaleski '
August Zaleski
Warszawa. Tłoczono w Drukarni Litęrackiej, Howy Świat 22 z polecenia Ministra SprawiedliwoścL
Konto czekowe Pocztowej Kasy
.
Oszczędności
Nt 30130.
Cena 60 groszy•
:
! "..
Download