Warunki realizacji zadania Załącznik nr 1 Nazwa zadania

advertisement
Warunki realizacji zadania
Załącznik nr 1
Nazwa zadania: Modernizacja układu odsysania pary z dławnic TUP
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.):
1. Stan istniejący.
W obecnej konfiguracji odsysanie pary z dławnic TUP odbywa się poprzez
schładzacz strumieniowy wykorzystujący kondensat ze zbiornika pod turbiną.
Kondensat ze zbiornika podawany jest poprzez pompę na wymiennik chłodzący JAD
i następnie na zasilanie schładzacza strumieniowego. Chłodzenie kondensatu w
wymienniku JAD odbywa się wodą z otwartego układu chłodzenia turbin z
wykorzystaniem chłodni wentylatorowych.
2. Modernizacja układu odsysania pary z dławnic oraz układu wody chłodzącej turbiny
ma na celu utworzenie alternatywnego zasilania wymiennika typu JAD wodą z
powrotu miejskiej sieci ciepłowniczej. W/w modernizacja pozwoli na odzysk ciepła
kondensatu i wprowadzenie go do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Szczegółowy zakres przedsięwzięcie obejmuje:
2.1. Wykonanie projektu wraz z dokumentacją wykonawczą w branżach:
technologicznej i AKPiA.
2.1.1. Dokumentacja projektowa swym zakresem powinna obejmować między
innymi:
- rozwiązania technologiczne umożliwiające pracę wymiennika JAD
zarówno w układzie wody sieciowej (układ podstawowy) jak i obecnego
układu wody chłodzącej (układ rezerwowy) z chłodni wentylatorowych
(Rys.1.),
- wykorzystanie istniejącego wymiennika ciepła typu JAD 6.50 EE, który
powinien umożliwić skuteczne chłodzenie kondensatu pracującego w
układzie wody sieciowej,
- dobór średnicy i trasy rurociągów wody sieciowej wraz z armaturą
odcinającą oraz instalacją odpowietrzeń i spustów,
- proponowane punkty wpięcia rurociągów przyłączeniowych – kolektor
tłoczny i ssący pomp obiegowych – projektowane rurociągi wody
sieciowej połączyć z istniejącymi rurociągami doprowadzającymi wodę
sieciową do skraplacza pod turbiną TP6,
- pomiar ciepła w układzie wody sieciowej (układ podstawowy) - licznik
ciepła spełniający wymagania dyrektywy MID, wyposażonym w protokół
komunikacyjny umożliwiający integrację z istniejącym systemem SCADA
opartym na protokole MODBUS TCP/IP,
- wskazania licznika ciepła zintegrować z istniejącym systemem SCADA z
wprowadzeniem w niej niezbędnych zmian,
- izolację termiczną.
2.2. Prace wykonawcze zadania wg. Dokumentacji projektowej obejmujące:
- dostawę wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji
zadania,
- demontaż rurociągów i armatury,
- montaż zaprojektowanych rurociągów, armatury i licznika ciepła,
- montaż izolacji termicznej.
3. W/w proces winien być prowadzony według niżej wymienionych warunków i
koniecznych rozwiązań technologicznych:
Warunki realizacji zadania
Załącznik nr 1
rozwiązania technologiczne, armatura odcinająca, izolacja termiczna i
licznik ciepła winny być zaprojektowane i wykonane w oparciu o istniejącą
infrastrukturę, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego
urządzeniami i rozwiązaniami technologicznymi,
- przeprowadzenie prób funkcjonalności całego układu oraz usunięcie
ewentualnych usterek,
- przeprowadzenie ruchu próbnego układu,
- przeprowadzenie szkolenia dla personelu technicznego i ruchowego
Zamawiającego z zakresu obsługi układu.
4. Prace wymagające postoju turbiny TUP powinny być zaplanowane i wykonane w jak
najkrótszym terminie nie przekraczającym 3 dni w terminie postoju technologicznego
części parowej EC (wstępny termin postoju 4.07 – 8.07.2016r.).
5. Wszystkie prace związane z modernizacją układu rurociągów muszą być prowadzone
według ścisłego harmonogramu prac, w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiającego, a przede wszystkim nie powinny zakłócać planowego toku pracy
elektrociepłowni.
-
Rys.1. Schemat proponowanego układu po modernizacji:
Warunki realizacji zadania
Załącznik nr 1
6. Parametry zainstalowanego wymiennika JAD:
Powierzchnia wymiany ciepła:
5,7m2
Płaszcz:
- ciśnienie
16 bar
- temperatura
165°C
Rury:
- ciśnienie
16 bar
- temperatura
165°C
Objętość strony rurek
11,4 l
Objętość strony płaszcza
12,8 l
Typ wykonania
STA; PRO
Typ i materiał przyłączy
kołnierz CS; kołnierz SS
Wymiary przyłączy
DN50 / DN65
7. Parametry wody z chłodni wentylatorowych (układ rezerwowy):
- temperatura wody
20˚C,
- ciśnienie:
0,2 ÷ 0,4MPa
8. Parametry wody sieciowej (układ podstawowy):
- temperatura wody
40°C ÷ 65°C,
- ciśnienie:
0,5 ÷ 1,2MPa max - 1,5MPa.
9. Ciepło do odebrania z układu chłodzenia kondensatu ok. 0,8 GJ/h
Wyliczona ilość ciepła jest szacunkowa – brak możliwości pomiaru przepływu wody i
kondensatu przez wymiennik.
Download