Jaskulski Karol

advertisement
Jaskulski Karol
Pompy Ciepła – ogrzewanie geotermiczne
1. Wprowadzenie
Sprężarkowa pompa ciepła działa identycznie jak klasyczne sprężarkowe urządzenia
chłodnicze, czyli lodówki. Inny jest tylko sposób zagospodarowania uzyskiwanego
ciepła i “zimna”. W pompie ciepła parownik służy do pozyskiwania, przy niskiej
temperaturze, ciepła z otoczenia. W skraplaczu to samo ciepło oddawane jest, przy
wyższej temperaturze, do ogrzewanego medium. “Transport ciepła” od niższej do
wyższej temperatury realizowany jest w zamkniętym obiegu termodynamicznym, w
którym krąży w sposób ciągły czynnik roboczy, będący nośnikiem energii cieplnej.
Podlega on następującym po sobie przemianom termodynamicznym, stanowiącym
zamknięty lewobieżny obieg termodynamiczny. Sprężarka pompy ciepła zasysa pary
czynnika chłodniczego z parownika przy niskim ciśnieniu (około od 3 bar do 6 bar) i
temperaturze (około od -5 °C do 5 °C) i spręża do wysokiego ciśnienia (około 25 bar)
i temperatury (około 90 °C). Za sprężarką pary czynnika są przegrzane. Pary te są
skraplane w skraplaczu, oddając ciepło przy temperaturze około 60 °C wodzie lub
powietrzu wykorzystywanemu do grzania. Skroplone pary czynnika chłodniczego są
dławione w zaworze rozprężnym do niskiego ciśnienia i temperatury panującej w
parowniku. W parowniku ciecz czynnika chłodniczego odparowuje, przy czym ciepło
potrzebne do parowania pobiera z obiegu dolnego źródła. “Pompowanie ciepła”
odbywa się kosztem energii elektrycznej zużywanej przez sprężarkę. O efektywności
transformacji ciepła (stosunek ilości energii cieplnej uzyskanej w skraplaczu pompy
do ilości energii doprowadzonej do napędu sprężarki), decyduje różnica między
temperaturami górnego i dolnego źródła. Mniejsza różnica powyższych temperatur
gwarantuje wyższą efektywność pracy pompy ciepła. Dlatego też, pompa ciepła
najefektywniej pracuje w układach grzewczych niskotemperaturowych (w których dla
uzyskania temperatury komfortu w pomieszczeniach wystarczająca jest temperatura
zasilania instalacji C.O. rzędu 35 °C ÷ 45 °C, przy współpracy z dolnym źródłem
ciepła o temperaturze nie niższej niż około 0 °C. O efektywności pracy pompy ciepła
mówi tzw. współczynnik efektywności (COP), określający stosunek energii cieplnej
uzyskanej (Qk) do energii elektrycznej pobranej przez silnik sprężarki (Pe). Pompa
ciepła jest nowoczesnym, ekologicznym, tanim w eksploatacji i w pełni
bezobsługowym urządzeniem, które samodzielnie może ogrzewać dom i zapewnić
ciepłą wodę użytkową C.W.U.
2. Terminologia
Dolny obieg – Jest to zamknięty lub otwarty obieg czynnika ( najczęściej wody).
Najprostszy w realizacji jest obieg otwarty pionowy, gdzie woda pobierana jest ze
studni głębinowej, równie dobrze może być pobierana z innego źródła np. staw,
jezioro, rzeka. Obieg zamknięty to taki, gdzie na jakieś powierzchni działki
„wkopuje” się wąż PCV, o określonej długości. Wąż ten napełniany jest
czynnikiem w postaci wody z dodatkiem alkoholu, najczęściej denaturatu,
mającego chronić przez zamarzaniem wody.
Dolny obieg otwarty łączy się z pompą głębinową, której zadaniem jest
pompowanie wody na powierzchnie, następnie trafia ona do wymiennika ciepła
(JAD), poczym wodę odprowadza się do ziemi – „oddaje”
Dolny obieg zamknięty podobnie łączy się z pompą obiegową, której zadaniem
jest zapewnienie cyrkulacji wody, następnie woda podobnie jak wyżej trafia do
wymiennika ciepła (JAD), i zmów trafia do obiegu.
Górny obieg (obieg CO) jest to połączona sieć grzewcza, w skład której wchodzą
grzejniki, rury, system ogrzewania podłogowego.
Obieg CWU – Ciepła woda użytkowa, w skład systemu wchodzą rury, oraz
baterie kranów.
Wymiennik ciepła typu JAD




K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika
ogrzewanego
K3 - wlot czynnika
ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
Wymiennik ciepła JAD składa się z dwóch
odizolowanych, niepołączonych hydraulicznie
systemów cienkich rurek do przyłączy K1 i K4
podłącza się obieg dolny, natomiast między K2 i
K3 przyłącza się instalację sprężarkową, krąży
tam czynnik chłodzący freon, który w czasie
pracy podlega rozszerzalności i kurczliwości
termicznej – zwiększając i zmniejszając swoja
objętość. Na rysunku obok zostały podane
wymiary dla typowego wymiennika JAD 14.163
specyfikacja przedstawia się następująco:
Powierzchnia wymiany ciepła: 24,7 m2, rura
gładka 8mm



Objętość str. rurek: 39,4 l
Objętość str. płaszcza: 48,6 l
Waga z przyłączami kołnierzowymi: 205 kg
Wymienniki JAD stosuje się najczęściej do ogrzania obiegu CO.
Wymiennik płaszczowy – „kanapka” jest to wymiennik do którego doprowadza się
ciepłą wodę z drugiego wymiennika JAD – schemat przedstawię w dalszej części
pracy. Wymiennik w pierwotnym obiegu za pomocą wody z drugiego JAD-a ogrzewa
skupione w zamknięte naczynia blachy aluminiowe. Wtórny obieg przedstawia się
następująco : do wymiennika wpływa woda z systemu wodociągów miejskich, bądź
też z instalacji Hydroforni, woda się nagrzewa z zamkniętych naczyniach z blach
miedzianych, poczym trafia do zasobnika CWU, popularnie zwanego bojlerem,
chociaż nazwa ta niema wiele wspólnego z bojlerem. Gdy woda w zasobniku CWU
osiągnie odpowiednie ciśnienie to elektrozawór odcina dopływ wody z Hydroforu, a
przełącza w jego miejsce zasobnik. Pompa pomieszania sprawia, że woda krąży
między zasobnikiem, a wymiennikiem nagrzewając się w tym czasie do ustalonej
przez sterownik programowalny temperatury. Użytkownik otwierając baterię kranową
obniża ciśnienie ciepłej wody z zasobniku, następnie zasobnik znów zostaje
napełniony wodą z hydroforu i tak cały proces się powtarza.
Zasobnik CWU – zbiornik z ciepłą wodą przypominający wyglądem bojler.
Sprężarka (agregat freonowy) – zadaniem sprężarki jest sprężanie czynnika
chłodzącego ( freonu) i wpompowywanie go w wymiennik jad.
Zawór rozprężny – jego zadaniem jest zmniejszenie ciśnienia freonu w obiegu.
Przemiana adiabatyczna – proces termodynamiczny podczas którego wyizolowany
układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość energii jest dostarczana lub
odbierana z niego jasko praca,na tej zasadzie odbywa się wymiana ciepła w
wymienniku typu JAD.
3. Ideowy schemat połączeń hydraulicznych pompy ciepła
1 - przegrzane pary czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu
2 - skraplanie czynnika chłodniczego w wymienniku
3 - dochłodzona ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu
4 - rozprężony czynnik chłodniczy o niskim ciśnieniu
5 - odparowanie czynnika chłodniczego w parowniku
6 - przegrzane pary czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu
7 - powrót wody z instalacji grzewczej
8 - podgrzewanie wody przez oddający ciepło skraplający się czynnik
9 - zasilanie instalacji podgrzaną w pompie ciepła wodą
10 - "ciepła" ciecz z obiegu dolnego źródła
11 - chłodzenie cieczy poprzez odparowywujący czynnik chłodniczy
12 - schłodzona w pompie ciepła ciecz obiegu dolnego źródła
3. Zasada działania
Schemat powyżej przedstawia bardzo uproszczoną idee działania ogrzewania
geotermalnego. Praktycznie spotykane rozwiązania są oczywiście o wiele
bardziej skąplikowane. Pisząc tą pracę nie zamierzam się jednak skupiać na
przedstawianiu szczegółów dotyczących systemów ogrzewania geotermalnego.
Opiszę jeszcze idee najczęściej spotykanego rozwiązania. Dolne źródło jest
wykonane jako pionowe w otwartym obiegu, w postaci dwóch studni. W
studzience „pracuje” pompa głębinowa, której zadaniem jest wytłaczanie wody na
powierzchnie. W specjalnym pomieszczeniu zaaranżowanym na kotłownie
znajduje się pompa powierzchniowa wspierająca pracę pompy głębinowej, a
następnie system filtrów wody, by zapobiec nadmiernemu osadzaniu się kamienia
na wymiennikach ciepła. Woda „zasilająca” trafia do pionowego wymiennika JAD,
który opisałem wcześniej. Następnie woda przez elektrozawór, zapobiegający
spadkowi wody i dalej do „zrzutu”, gdzie woda o ok. 2 st. C zimniejsza wraca
powrotem do ziemi. Woda pod pewnym ciśnieniem przepływa przez cienkie rurki
wymiennika JAD, przyjmijmy wymiennika 1. Jako czynnik ogrzewany został
wykorzystany freon, woda ogrzewa freon, sprawiając, że zmienia os swoją
objętość, wykorzystane zostało tu zjawisko rozszerzalności termicznej. Freon pod
wysokim ciśnieniem trafia do zaworu rozprężnego, który odpowiednio reguluje
ciśnienie, nie powodując przy tym zmiany temperatury czynnika. Obrobiony w ten
sposób freon trafia do wymiennika JAD 2, przepływając przez niego i oddając
ciepło czynnikowi ogrzewającemu, którym został wypełniony górny obieg, czyli po
prostu freon oddaje ciepło tej wodzie w grzejnikach, zmniejszając przy tym swoje
ciśnienie oziębia się. Następnie freon trafia do sprężarki, spręża się, zmniejszając
swoją temperaturę i znów do wymiennika 1, tak toczy się cały proces. Po drodze
freon trafia na aparaturę, jaką jest termistor, do kontroli temperatury tego
czynnika, oraz presostaty KP2 i KP5, obecnie produkowane jako zespolone pod
nazwą KP15, Na presostacie instalator ustawia więc maksymalne i minimalne
ciśnienie, które jeżeli zostanie przekroczone, to podawany jest impuls na
sterownik o stanie awarii. Woda z JAD 2 trafia do obiegu CU, oraz do
płaszczowego wymiennika, który został opisany wcześniej.
4.System sterowania ogrzewaniem geotermicznym
Sterownik COMPIT – lub inny PLC
Rolą sterownika jest odpowiednie załączanie i wyłączanie wszystkich elementów
wykonawczych (pompy, grzałki, elektrozawory) w zależności od stanów urządzeń
wejściowych sterownika ( czujniki temperatury, termostaty, czujniki pogodowe,
presostaty). W pamięci sterownika znajduje się odpowiedni program, którego
zadaniem jest regulowanie i załączanie w zależności od tego jaka została obrana
konfiguracja. Użytkownik ma możliwość napisania własnych odpowiednich
programów np. od poniedziałku do piątku od 6 do 8 i od 16 do 23 temperatura
CWU ma zostać utrzymana na poziomie 40 st. C. Natomiast w weekend przez
całą dobę. Możliwości jest bardzo wiele. Nowsze sterowniki umożliwiają
konfigurację wszelkich parametrów kotłowni za pośrednictwem komputera i
Internetu, ponieważ sterownik jest wyposażony w standardową magistralę
komunikacyjną RS485. Cały system jest bezobsługowy i nie wymaga częstych
ingerencji użytkownika jak np. przy paleniu drewnem czy węglem, ponadto jest
możliwość uzyskania bardzo nisko oprocentowanego kredytu, oraz dotacji
pochodzącej z uni europejskiej.
5. Efektywność
Efektywność, czyli moc cieplną w przeliczeniu na wydatek przelicza się za pomocą
specjalnie stworzonego na potrzeby ogrzewania geotermalnego współczynnika COP,
o którym pisałem na początku tekstu. W zwykłych systemach służących inwidualnym
odbiorcom mają zazwyczaj współczynnik COP równy 3,5 – 4,5.
6. Logika układu sterownika
Powszechnie w inwidualnych instalacjach ogrzewania geotermalnego urzywa się
sterowników compit, nie chcę robić tu kryptoreklamy, ale nalewna są warte polecenia
– WWW.compit.pl Sterowniki te montuje się na szynie TH-35. podłącza się tam
czujniki termistorowe typu Pt-1000, które wpina się, tak, aby uzyskać pomiar
temperatury dolnego źródle, pomiar temperatury zewnętrznej, pomiar temperatury
zasobnika CWU pomiar temperatury górnego źródła, termostat pokojowy, na którym
użytkownik ustawia temperaturę otoczenia i obiegu CWU oraz presostat z drugiej,
dolnej strony wpina się tylko do zacisków A1 styczników, które przełączają
odpowiednimi urządzeniami.
7. Wnioski końcowe
Warto dodać również, że energia geotermalna nie służy tylko do ogrzewania
budynków mieszkalnych, czy też urzytecznosci publicznej, ale także do chłodzenia.
Efekt ten można uzyskać w prosty sposób – wystarczy tylko puścić zimne medium z
dolnego źródła bezpośrednio na górny obieg CO. Energia geotermalna służy też do
uzysku energii elektrycznej, obecnie na świecie pracuje 6 elektrowni geotermalnych
najmniejsza o mocy 3, natomiast największa o mocy 150 MW. Wykorzystuje się tam
obieg Rankine’a.
Wszystkim zainteresowanym polercam książkę Wojciecha Oszczaka „Jak taniej
ogrzać dom”, znajdziecie tam porady jak samemu można wykonać system
ogrzewania geotermalnego w oparciu o pompe ciepła. Pracę wraz z dodatkowymi
materiałami w postaci schematów i zdjęć publikuję na stronie WWW.electronic.blox.pl
dział pompy ciepła.
Download