eucharystia głębia i piękno

advertisement
GLOBALIZACJA
(nowa etyka, nowy język)
ZACHODNIEJ
KULTURY
Zmiany w kulturze Zachodu
 Globalizacja
kultury,
 Dekadencja moralności opartej na
prawie naturalnym,
 Sekularyzacja (wyrzucanie z życia
społecznego odniesienia do
transcendencji),
 Rewolucja seksualna,
Zmiany w kulturze Zachodu
 Cywilizacja
śmierci w imię wolności
(aborcja, eutanazja, in vitro)
 Głoszenie „śmierci” Boga (w
konsekwencja śmierć: ojca,
małżonka, dziecka)
 Neopoganizm i promowanie
okultyzmu (tęsknota za
„nieznanym”),
Podatny grunt dla rewolucji
 Poszukiwanie
nowego porządku po II
wojnie światowej,
 Wyrzucenie moralności z życia
seksualnego,
 Ideologia postmodernizmu (brak
prawdy, obiektywnych norm i
wartości),
Podatny grunt dla rewolucji
 Bierność
chrześcijan (słaba wiara i
zagubienie po Soborze Watykańskim
II),
 Dobrobyt społeczeństwa
zachodniego,
 Bierność zachodnich państw i
oddawanie części praw w ręce
międzynarodowych organizacji (ONZ,
Unia Europejska).
Mity rewolucji kulturalnej
Zagrożenie przeludnieniem Ziemi,
 Feministyczne hasło ucisku mężczyzn
nad kobietami (hasło ideowe ruchu
feministycznego),
 Mit wolnej miłości (bez zobowiązań),
 Mit prawa do wyboru (bez poznawania
obiektywnej prawdy),
 Mit zdrowia reprodukcyjnego (a nie
otwarcie na płodność).

Etapy rewolucji kulturalnej
 Rewolucja
przemysłowa (walka
kobiet o prawa m.in. do aborcji),
 Rewolucja seksualna (odrzucenie
moralności, autorytetu, prawa
naturalnego, prawdy o małżeństwie,
religii),
Etapy rewolucji kulturalnej
Rewolucja kulturalna (wyzwolenie od
wszelkich norm moralnych, religijnych,
kulturowych, społecznych)
 Ta rewolucja dokonuje się bez krwi, po
cichu (z pominięciem demokracji, dyskusji
ogólnonarodowych). Przez to nie wywołuje
reakcji sprzeciwu, odmowy, samoobrony.
Wróg jest ukryty!

Nowa, globalna „etyka”
 Tworzy
się globalne „wartości”,
 Promują ją państwa, konferencje i
agendy ONZ, międzynarodowe
organizacje pozarządowe (wpływają
na politykę, sądy, stanowione
prawo),
 ONZ przyznało sobie monopol na
rozstrzyganie kwestii etycznych,
Nowa, globalna „etyka”
 Tworzy
się nowy „język” –
niewyraźnie zdefiniowany, mgliste
pojęcia, różnorodność interpretacji,
 Znikają słowa: prawda, rodzina,
ojciec, mąż, żona, sumienie, wola,
dziewictwo, dobro, grzech,
przyzwoitość.
 Różnorodność opinii, orientacji
seksualnych, zachowań, wartości
Dekonstrukcja pojęć
Zmienia się język, zamienia się
znaczenie pojęć.
2. Nowe pojęcia wprowadzają nowe
paradygmaty w etyce zastępując
dotychczasowe uniwersalne, oparte
na wierze, filozofii chrześcijańskiej:
 Rodzina
–
para, związek
partnerski
 Małżonkowie partnerzy
1.
Dekonstrukcja pojęć





Szczęście dobrobyt
Autorytet rodziców – prawa dziecka
Sumienie
- wolny wybór
Komplementarność płci – równość
między partnerami
Dziecko poczęte - zarodek
Nowy globalny „język”
Nowomowa kreuje u odbiorcy świat
nieistniejący, świat „pseudo” i zasłania
prawdziwą rzeczywistość czyniąc ją
niedostępną rozpoznaniu,
 „Język stwarza rzeczywistość, formuje
myślenie i rozumienie rzeczywistości,
 „Taki mamy świat, jaki jest nasz język”
 „Prawda rzeczy tkwi w słowie”
 Tworzy się setki nowych pojęć, których
sens jest niejasny, mglisty

Słownik nowych pojęć
Globalizacja, zrównoważony rozwój,
etyka globalna, jakość życia, prawo
wyboru, równość szans, prawa
reprodukcyjne, orientacja seksualna,
różnorodność seksualna, wolność
kulturowa, bezpieczna aborcja, pleć
kulturowa (gender), prawa dziecka
(dziecko może wybierać wartości
niezależnie od rodziców),
Najwyższe normy nowej
kultury
 Absolutne
prawa wyboru,
 Zasada unikania dyskryminacji,
 Tolerancja wobec inności,
 Przekonanie o nieistnieniu wartości
absolutnych, uniwersalnych,
 Wszystkie interpretacje mają równą
wartość,
Dyktatura nowej kultury
 „Dyktatura
relatywizmu” (Benedykt
XVI)
 Manipulacja masami przez ośrodki
mediów,
 Swoisty zamach stanu (w białych
rękawiczkach)
 Mniejszości narzucają swoje normy
większości (elity narzucają
większości swoją ideologię),
Dyktatura nowej kultury
 Nacisk
organizacji feministycznych i
gejowskich (narzucenie kłamstwa ,
 Hierarchie, autorytety się zawaliły,
 Nowa „etyka” wchodzi do edukacji
(podręczniki szkolne, szkolenie
nauczycieli),
 Wszędzie panuje równość opinii
(chaos, brak odniesień),
Dyktatura nowej kultury
 Brak
odniesień do Boga (człowiek
sam staje się dla siebie bogiem),
 Prawa człowieka wyobcowane z
naturalnego porządku,
 „Bożek” tolerancji (nie ma tolerancji
dla tradycyjnych wartości, zakazuje
się zakazywać),
 Władza „ekspertow” - ich opinii nie
można podważać,
Nowa wizja rodziny
 Prawo
do wyboru (aborcja) w
miejsce prawa dziecka do życia od
poczęcia,
 Zdrowie reprodukcyjne w miejsce
planowania rodziny,
 Naturalny porządek rodziny oparty
na małżeństwie mężczyzny i kobiety
traktuje się jako stereotyp kultowy,
wymysł Kościoła,
Nowe prawa człowieka
 Prawo
do wolności słowa,
 Prawo do własnego ciała,
 Prawo do wolnej miłości (seks bez
zobowiązań),
 Prawo wyboru kobiety (aborcja),
 Prawo do edukacji seksualnej,
Nowe prawa człowieka
 Prawo
do antykoncepcji,
 Prawo do wolności od ograniczeń
etycznych,
 Prawo do posiadania dziecka (in
vitro),
 Prawo do „godnej” śmierci
(eutanazja).
Techniki rewolucji kulturalnej
 Techniki
inżynierii społecznej
(narzuca się konsensus globalny),
 Pozornie wszystko jest po staremu
(kościoły, szpitale, edukacja, rodziny,
kultura) jedynie wróg jest wewnątrz
(nowe wzorce, nowe myślenie),
Tereny rewolucji kulturalnej
 Nowe
prawo stanowione,
 Mentalności styl życia,
 Zasady postępowania w firmach,
 Zmiany programów nauczania,
 Nowe normy w polityce,
 Zmiany w opiece zdrowotnej,
 Nowe podejście do rozwoju
społecznego,
 Przemiana zasad demokracji,
Skutki rewolucji kulturalnej
Dekonstrukcja obrazu człowieka i
natury,
 Demoralizacja społeczeństwa,
 Rozbicie naturalnego porządku
małżeństwa i rodziny,
 Nowe prawa zagrażają samemu
człowiekowi (już nie wie kim jest!)
 Zagubiona tożsamość narodowa,
 Zagubienie młodzieży (brak mocnych
fundamentów dla projektu życia),

Lekarstwo na etykę globalną
Bronienie człowieka przed nim samym,
 Ewangelizacja kultury,
 Sprzeciw wobec ataku na uniwersalne
wartości,
 Ukazywanie prawdy o człowieku
stworzonym na obraz Boga,
 Zachowanie niezależności od tych zmian,
 Język głoszonych wartości dostosowany do
mentalności człowieka XXI w.,

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Opracował ks. Marcin Kozyra
Download