Mgr Olga Krupińska RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY (HCC) W

advertisement
Mgr Olga Krupińska
RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY (HCC) W POLSCE – EPIDEMIOLOGIA,
DIAGNOSTYKA, REALNE MOŻLIWOSCI TERAPEUTYCZNE
Streszczenie
Wstęp
Rak wątrobowo komórkowy (HCC) występuje globalnie. Jest piątym, co do częstości
występowania na świecie nowotworem złośliwym, a jako przyczyna zgonu, spośród
nowotworów, zajmuje trzecie miejsce. Największe natężenie choroby dotyczy krajów
subsaharyjskich oraz azjatyckich, a i w krajach zachodnich (USA, Europa, Australia),
szczególnie w rejonie Morza Śródziemnego, a także i w Polsce nie jest rzadkością. Głównym
czynnikiem etiologicznym jest pozapalna marskość wątroby. Częstość zachorowań w całym
świecie stale rośnie i towarzyszy jej wzrost umieralności. W związku z tym światowe gremia
hepatologów od wielu lat działają na rzecz poprawy istniejącej sytuacji. W efekcie powstały
światowe rekomendacje postępowania z chorymi na raka wątroby. Dotyczą one wielu
aspektów organizacyjnych oraz medycznych, w tym: profilaktyki HCC, diagnostyki
i rozpoznania, klasyfikacji chorych pod względem zaawansowania guza oraz wydolności
marskiej wątroby oraz kwalifikacji do transplantacji (LTx), resekcji wątroby, termoablacji
(RFA) lub chemoembolizacji (TACE) guza czy też leczenia paliatywnego onkologicznego.
Teza i cel badania
Znając ograniczenia polskiej służby zdrowia wysunęłam tezę o nieefektywności, zarówno
medycznej jak i ekonomicznej, opieki nad chorymi z HCC w kraju. Celem ogólnym pracy
jest
przybliżenie
informacji
o
postępowaniu
oraz
kosztach
leczenia
raka
wątrobowokomórkowego w Polsce i na świecie. Cele szczegółowe obejmują:
- weryfikację polskich danych epidemiologicznych,
-ocenę organizacji opieki zdrowotnej nad chorymi z HCC w kontekście
stosowania,
w codziennej praktyce, światowych rekomendacji,
- krytyczną przegląd światowego piśmiennictwa dotyczącego kosztów oraz efektywności
ekonomicznej
(cost
effeciveness)
profilaktyki
oraz
stosowania
różnych
metod
terapeutycznych oraz
- próbę określenia dostępnych
wskaźników ekonomicznych
i sposobów wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na leczenie chorych na HCC w Polsce.
Metodyka badań
Zastosowana przeze mnie metodyka badań jest bardzo różnorodna. Obejmuje:
- analizę dostępnego piśmiennictwa oraz ankiety przeprowadzonej przez Polskie
Towarzystwo Hepatologiczne, analizę danych epidemiologicznych Centrum Onkologii (CO) i
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
(NFZ)
i
Poltransplantu
(za
lata
2006-2013),
- pogłębiony wywiad indywidualny (ang. individual in-depth interview - IDI), który
przeprowadziłam z trzema naukowcami, tytularnymi profesorami polskich uniwersytetów
medycznych, specjalistami hepatologii, onkologii oraz chirurgii, zajmującymi się od wielu lat
problematyką HCC,
- przeprowadzenie systematycznego przeglądu artykułów z baz PubMed/MEDLINE
i Cohrane poświęconych aspektom ekonomicznym dotyczącym HCC, które zostały
opublikowane od 2010 roku. Uzyskane wyniki porównywałam z analogicznymi wynikami
polskimi.
- analizę: danych ekonomicznych NFZ (za lata 2008-2013), z podziałem na
lata oraz
województwa, w tym wycen procedur diagnostyczno-leczniczych mających zastosowanie
u chorych na HCC, z uwzględnieniem leczenia zabiegowego, LTx, chemioterapii, terapii
Sorafenibem i leczenia w hospicjach. Porównywałam
procedur
ponoszonych
przez
szpital
z
ustaloną
średnie realne koszty niektórych
przez
NFZ
ich
refundacją.
-Próbując ocenić racjonalność ponoszonych przez NFZ wydatków na leczenie HCC w Polsce,
na podstawie rekomendacji stworzyłam algorytm uwzględniający zasady postępowania
z chorymi na raka i na podstawie wycen poszczególnych procedur dokonałam wyliczeń
realnych kosztów leczenia hipotetycznego chorego z HCC z uwzględnieniem różnych metod
leczenia.
Wyniki
Liczba nowych przypadków HCC w latach: 2008, 2009,2010,2011,2012,2013 wynosiła
odpowiednio: 1174, 1262, 1328, 1453, 1635, 1851. Dane epidemiologiczne NFZ i CO nie
pokrywają się. Liczba zachorowań, podawana przez NFZ jest wyższa niż w danych CO.
Większy jest również współczynnik zapadalności. Współczynniki umieralności we
wszystkich
analizowanych
latach
są
wyższe
od
współczynników
zapadalności.
Współczynniki zapadalności są większe u mężczyzn niż u kobiet; największy w przedziale
wieku 75-79 lat. Około 70% przypadków HCC wywołanych jest przewlekłym wirusowym
zapaleniem wątroby typu C (WZWC). Światowe rekomendacje postępowania w HCC nie są
w Polsce przestrzegane szczególnie w zakresie profilaktyk, diagnostyki i kwalifikacji do
leczenia.
Na zachodzie od wielu lat publikowane są wyniki badań nad efektywnością ekonomiczną
poszczególnych procedur związanych z leczeniem HCC. W Polsce takich opracowań brak. Za
efektywnie ekonomicznie uważa się: badania przesiewowe, resekcję wątroby, RFA i TACE
oraz terapię Sorafenibem w zmodyfikowanych, mniejszych dawkach. LTx pomimo
najwyższej skuteczności przez niektórych autorów uznawane jest za nieefektywne
ekonomicznie.
Średnie roczne koszty leczenia 1 chorego z HCC w Kanadzie, Australii, Brazylii, Tajwanie,
Japonii i w krajach Europy zachodniej wynoszą 19 470USD a średni koszt LTx146 960USD. Koszt RFA wynosi 5000-12 000USD, a TACE-6000-8000USD.
W Polsce nakłady NFZ w latach: 2008, 2011,2013 wynosiły 4 656951PLN, 10 951293PLN
i odpowiednio 14 929681PLN. Średni koszt leczenia 1 chorego finansowany przez NFZ
w roku 2013 wyniósł 8 556PLN. Średnie koszty na 1 chorego były zróżnicowane w
zależności od województwa i wahały się pomiędzy od 4991PLN do 17 151PLN. Nakłady
budżetu państwa na LTx wyniosły: 2 936908PLN, 6 300000PLN i 13 275000PLN.
Średnie nakłady NFZ na 1 chorego na: leczenie zabiegowe, terapię Sorafenibem i /lub
chemioterapię oraz leczenie w hospicjum w roku 2008 wynosiły: 4878PLN, 7915PLN,
2020PLN. W roku 20123 wynosiły one odpowiednio: 10 676PLN, 30 104PLN i 2700PLN.
Udział wymienionych kosztów w całkowitych nakładach NFZ na leczenie wynosił w roku
2008: około 50%, a w roku 2013- około 81%. W roku 2008 odsetek chorych leczonych
zabiegowo, onkologicznie oraz w hospicjach wynosił 46%, a w roku 2013 -59%. Resekcja
wątroby, RFA i TACE wycenione są przez NFZ na kwotę: 8320PLN, a wycena LTx wynosi
225 000 PLN.
Porównując koszty leczenia HCC w Polsce i krajach zachodnich, po uwzględnieniu różnic
w statusie ekonomicznych (przyjęłam dwukrotną różnicę w PKB na 1 mieszkańca)
i przeliczeniu na PLN nakłady na procedury w kraju są o 50%-100% niższe.
Wnioski
1.Występowanie raka wątrobowokomórkowego w Polsce jest na średnim europejskim
poziomie i podobnie jak i w innych krajach z roku na rok rośnie. Poziom zapadalność na
HCC jest
niedoszacowany . Spowodowane jest to niedoskonałością systemu zbierania
danych epidemiologicznych. Grupę największego ryzyka stanowią mężczyźni po 50 roku
życia chorzy na marskość wątroby w przebiegu zakażenia WZW C
2.Organizacja opieki zdrowotnej nad chorymi jest niedoskonała. Światowe rekomendacje
postępowania w HCC w codziennej praktyce Polsce nie są stosowane, zarówno przez lekarzy
jak i decydentów. Dotyczy to w szczególności: braku badań przesiewowych, nieodpowiednio
przeprowadzanej diagnostyki obrazowej oraz nieprawidłowości w kwalifikacji do terapii
Sorafenibem. Skutkuje to opóźnieniem rozpoznania, co w konsekwencji wpływa na znaczną
liczbę zaawansowanych, nie kwalifikujących się do leczenia przypadków. Co prawda istnieje
kilka wyspecjalizowanych w leczeniu chorych z HCC ośrodków, ale ich liczba z pewnością
jest za mała.
3.W krajach rozwiniętych
z
obowiązującymi
od wielu lat
rekomendacjami
z
leczenie chorych z HCC odbywa się zgodnie
uwzględnieniem
efektywności
ekonomiczne
alternatywnych metod diagnostyczno-leczniczych. Przy ustalonych zasadach kwalifikacji
chorych, za efektywne ekonomicznie uznaje się badania przesiewowe, resekcje wątroby, RFA
i TACE. Trwają
dyskusje nad efektywnością ekonomiczną, najskuteczniejszej metody
leczenia HCC jaką jest transplantacja wątroby oraz paliatywnej terapii Sorefenibem.
4.W odróżnieniu od krajów zachodnich, świadomość kosztów leczenia w polskim środowisku
medycznym jest znikoma. Wycena procedur leczniczych jest zbyt niska, nie adekwatna do
potrzeb. Ponadto dystrybucja środków, pomimo wzrostu nakładów, jest wadliwa, prze co
efektywność wydatkowanych pieniędzy jest niska. W wyniku tego możliwości terapii
chorych na raka wątrobowokomórkowego są ograniczone.
Download