Wydzia* Zamiejscowy SWPS we Wroc*awiu

advertisement
Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu
Kierunek studiów: psychologia
Rok akademicki 2014/2015,
Semestr zimowy i letni
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Human Resource Management
Forma: wykład/ ćwiczenia/ seminarium/ warsztaty
Liczba godzin: 130h w trybie stacjonarnym (w tym 30h pracy własnej studenta)
ECTS: 23*punkty ECTS przypisane są modułowi, poszczególne kursy cząstkowe w module nie są ważone.
Tryb studiów: stacjonarny
Organizacja zajęć w ramach modułu: Moduł trwa 2 semestry i zgodnie z planem studiów stanowi jeden przedmiot
kończący się zaliczeniem z oceną w semestrze letnim. Kryteria oceniania ustala z prowadzącymi kursy cząstkowe kierownik
modułu. Ocenę z modułu wystawia kierownik modułu zgodnie z kryteriami zawartymi w sylabusie do modułu. Student, który
nie zaliczył modułu jest zobligowany do powtórzenia całego modułu w kolejnym roku. W związku z tym, że moduły to zajęcia
wybieralne – w kolejnym roku student może wybrać inny moduł – zgodnie z obowiązującymi zasadami zapisów.
Wpis do indeksu: kierownik modułu jest zobligowany do poinformowania tych studentów, którzy wyrażają chęć otrzymania
wpisu w indeksie o możliwości uzyskania wpisu (terminie, miejscu).
Kierownik modułu
dr Zbigniew Piskorz
Kontakt dla studentów
[email protected]
Praca własna studenta
1. Projekt w ramach samodzielnej pracy studenta powinien być
realizowany w jednym konkretnym przedsiębiorstwie (studium
przypadku) bądź w wybranej grupie przedsiębiorstw (badania
porównawcze)
Student zobowiązany jest do wykonania następujących zadań:
1) zapoznanie się z zasadami pracy działu/ departamentu HR danej
firmy oraz dokonanie wyboru problemu badawczego w wybranym
obszarze zarządzania personelem
2) opracowanie projektu zawierającego syntetyczną ocenę sposobów
działania w wybranym obszarze HR oraz nakreślenie propozycji
usprawnień, wdrożenia innowacyjnych zasad i instrumentów
zarządzania personelem.
Efektem realizacji tego zadania powinien być raport diagnostyczny
zawierający:
a) ogólną charakterystykę badanego obiektu (forma organizacyjnoprawna i podstawa prawna działania, przedmiot działalności, struktura
organizacyjna, misja i strategia przedsiębiorstwa, ocena zasobów i
sposobów działania w obszarze personalnym)
b) szczegółową diagnozę wybranego obszaru zarządzania personelem
(opis stanu formalnego, ocena sposobu realizacji i uzyskiwanych
rezultatów w rzeczywistości, wnioski własne)
c) proponowane zmiany (podstawy teoretyczne, identyfikacja
oczekiwań, koncepcja wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, procedura
wdrożenia – podział zadań i uprawnień)
2. Terminy realizacji poszczególnych części projektu:
a) ogólna charakterystyka badanego obiektu – marzec 2014
b) szczegółowa diagnoza wybranego obszaru zarządzania personelem
– kwiecień 2014
c) proponowane zmiany – maj 2014
3. Kryteria oceny
Opracowanie pisemne – raport max. 45 pkt
Jakość współpracy (samodzielność autorów, dodatkowe wyjaśnienia
dokumenty źródłowe) – max. 5 pkt
Realizacja zadania powinna ujawnić, że student opanował umiejętność
identyfikowania stanu obecnego zarządzania personelem oraz
formułowania wniosków w zakresie jego oceny oraz kierunków i
dynamiki potencjalnych jego zmian. Kluczowe jest wykazanie
umiejętności stosowania różnych modeli i teorii psychologicznych w
praktyce biznesowej.
Ocenie podlega przebieg badania problematyki kadrowej, zwracając
szczególną uwagę na cel merytoryczny, rozpoznanie badanej
problematyki, świadomy dobór i konstruowanie wybranych metod i
technik badawczych oraz pogłębioną analizę uzyskanych danych.
Opiekunem projektów będzie mgr Aneta Sobol-Mikołajczak,
[email protected]
Opis kursu: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to kilka kursów cząstkowych składających się na roczny
moduł. Kursy te dobrane zostały w taki sposób, by przybliżyć studentom tematykę wybranych aspektów
zarządzania kadrami. Poszczególne zajęcia prowadzone w formie ćwiczeniowej, w sposób praktyczny
wprowadzą uczestników w poruszane zagadnienia. Uczestnicy zapoznają się m.in. z kwestiami
dotyczącymi: szkolenia, rozwoju, rekrutacji i diagnozy potencjału pracowników. Moduł dedykowany jest
osobom, które swa zawodową przyszłość wiążą wyżej wymienionymi obszarami.
Cel zajęć: Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu
zarządzania kadrami w firmie. Ważna cechą modułu jest jego nastawienie na aspekty praktyczne, a nie
teoretyczne. Dlatego ćwiczenia będą prowadzone przez praktyków posiadających doświadczenie w
zarządzaniu personelem.
Forma i warunki zaliczenia: moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Składa się z kilku kursów
cząstkowych. Zaliczenie wszystkich kursów cząstkowych jest warunkiem uzyskania zaliczenia całego
modułu. Każdy z prowadzących poszczególny kurs w module ocenia studenta na podstawie warunków
zawartych w sylabusach do zajęć cząstkowych. Następnie ocenę tę przekazuje kierownikowi modułu.
Jako, że moduł jest przedmiotem trwającym przez dwa semestry i kończy się zaliczeniem z oceną –
ocena całego modułu wystawiona zostanie przez kierownika, na podstawie wszystkich ocen z
poszczególnych kursów w module na koniec semestru letniego.
1. Tytuły poszczególnych kursów cząstkowych i ich godzinowy wymiar oraz nazwisko prowadzącego
Ogólna treść poszczególnych kursów oraz cel tych zajęć
Nazwa kursu cząstkowego
(prowadzący
oraz
adres
prowadzącego)
mailowy
Liczba
godzin
1. Coaching
mgr Dariusz Delikat
ćwiczenia, semestr: ZIMA
2. Kultura organizacyjna
Prof. Wiesław Wątroba
wykład, semestr: ZIMA
3. Diagnoza potencjału pracownikówAssessment centre
mgr Marek Guzowski
seminarium, semestr: ZIMA
4. Wdrażanie systemu ocen okresowych w
organizacji
mgr Marek Guzowski
seminarium, semestr: ZIMA
20
10
15
15
5. Rekrutacja pracowników
mgr Barbara Kuźma
ćwiczenia, semestr; LATO
20
Ogólna treść oraz cel kursu w module
Celem nadrzędnym coachingu biznesowego
jest rozwój kompetencji pracownika,
rozumianych jako zespół jego umiejętności,
wiedzy i postawy.
Celem warsztatów szkoleniowych jest, nie
tylko nabycie wiedzy teoretycznej
na temat zagadnień związanych z
coachingiem, ale przede wszystkim rozwój
umiejętności pozwalających na realizację
różnych celów coachingowych.
Zajęcia mają charakter warsztatowy.
Stosowane metody szkoleniowe są w
przeważającej części interaktywne:
facylitacja, ćwiczenia grupowe i
indywidualne, odgrywanie ról, „case study”.
Celem zajęć będzie pogłębienie wiedzy z
zakresu procesów kulturowych,
charakteryzujących współczesne
organizacje gospodarcze.
Celem zajęć jest przekazanie praktycznych
umiejętności z zakresu projektowania
procesu diagnozy potencjału pracowników,
który uczestnicy będą mogli zaaplikować w
każdej organizacji. Kluczowe będzie
pokazanie, jakie wartości dla organizacji
niesie z sobą proces AC/DC i że stanowi on
tylko fragment większej całości. Tym samym
celem zajęć jest pełne zrozumienie celu
stosowania metod diagnozy i aplikowania
uzyskiwanych w ten sposób danych dla
rozwoju pracowników.
Celem zajęć jest przekazanie praktycznych
umiejętności z zakresu wdrażania i
budowania systemu ocen, które uczestnicy
będą mogli
zaaplikować w każdej organizacji, budując
lub rozwijając już istniejący system ocen
okresowych. Kluczowe będzie zrozumienie
istotności udzielania sobie cyklicznie
odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: Po
co organizacji w tym momencie ocena
okresowa? Co wynika z uzyskanych
danych? Co i jak możemy z tym zrobić?
Ćwiczenia obejmują zakres tematyczny
związany z umiejętnością samodzielnego
zaprojektowania i
przeprowadzenia rekrutacji na potrzeby
organizacji – zarówno w kontekście zadań
HR, jak i rekrutacji prowadzonych
bezpośrednio przez managerów do
6. Szkolenie i rozwój pracowników
mgr Aneta Sobol-Mikołajczak
ćwiczenia, semestr: LATO
20
7. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - praca
własna studenta w module
mgr Aneta Sobol-Mikołajczak
[email protected]
30
Literatura obowiązkowa w sylabusach do kursów cząstkowych.
własnych zespołów. Planowane formy pracy
obejmują: dyskusje, analizy przypadków,
zadania problemowe.
Cel zajęć:
-wiedza i umiejętności z zakresu:
planowania zatrudnienia; opisów stanowiska
i modeli kompetencyjnych na potrzeby
procesu rekrutacji; metod rekrutacji (ze
szczególnym uwzględnieniem wywiadu
biograficzno kompetencyjnego),
testów kompetencyjnych,
- kształtowanie postawy opierającej ocenę
kandydatów o realia biznesowe
Cele zajęć:
· poznanie zasad zarządzania szkoleniami i
rozwojem pracowników
· zdobycie/rozwój umiejętności
projektowania i prowadzenia szkoleń
· poznanie narzędzi zwiększających
skuteczność zarządzania szkoleniami i
rozwojem pracowników
Tematyka zajęć
1. Zarządzanie rozwojem
pracowników
2. Analiza potrzeb szkoleniowych
3. Planowanie szkolenia
pracowników, aspekty organizacji
szkoleń
4. Metody szkoleniowe
5. Prowadzenie szkoleń
6. Ocena przebiegu i efektów
przedsięwzięć szkoleniowych
7. Badanie efektywności szkoleń
według modelu Kirkpatricka
W ramach pracy własnej studenta
zaplanowane zostanie jedno dwugodzinne
spotkanie z opiekunem projektu. Spotkanie
to odbędzie się przed rozpoczęciem
realizacji projektu i będzie dotyczyło założeń
projektu, kwestii formalnych i kryteriów
oceny projektów.
Download