Współczesne zagadnienia psychologii społecznej SYLABUS

advertisement
Współczesne zagadnienia psychologii społecznej
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Dziedzina i dyscyplina nauki
Rok studiów/semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć
i egzaminów)
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem
na formy prowadzenia zajęć
Opis
Historyczno-Socjologiczny
Socjologia
Studia drugiego stopnia
Ogólnoakademicki,
Stacjonarne,
0500-SS2-1WZP
Polski
Przedmiot obowiązkowy MK_6 - Psychologia społeczna
Nauki społeczne, socjologia
Rok I, semestr I
Brak
Wykłady – 30 godzin
Konwersatorium – 30 godzin
Założenia i cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest analiza wybranych zagadnień psychologii, które korespondują z
podstawowymi problemami współczesnej socjologii, stanowiąc ich interdyscyplinarne
uzupełnienie.
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
przedmiotu
Projekt grupowy, referat, konsultacje, kolokwium, ocena aktywności, zaliczenie pisemne
Zaliczenie na ocenę
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
Efekty kształcenia
W1. Ma pogłębioną wiedzę o psychologii społecznej jako subdyscyplinie socjologii,
zna jej genezę i potrafi ją odróżnić od innych nurtów psychologii;
W2. Ma rozszerzoną wiedzę na temat: psychologicznych aspektów, korzystania z
Internetu, - psychologii międzykulturowej, psychologicznych teorii emocji,
neuropsychologii;
W3.Potrafi scharakteryzować psychologiczne aspekty akulturacji;
W4. Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wpływu Internetu na kształtowanie
tożsamości jednostkowych, społecznych i kolektywnych;
W5. Umie zdefiniować psychologię międzykulturową i neuropsychologię;
U1. Łączy w sposób twórczy teorie i zagadnienia socjologiczne i psychologiczne;
K1. Świadomie przyjmuje różne role podczas pracy nad zadaniem grupowym;
K2. Jest otwarty na wykorzystanie wiedzy psychologicznej przy analizie zjawisk
społecznych;
Punkty ECTS
Bilans nakładu pracy
studenta
Wskaźniki ilościowe
Data opracowania:
S2_W03
S2_W22
S2_W23
S2_W24
S2_W32
S2_U21
S2_K03
S2_K12
6
162 godziny obejmują:
Udział w zajęciach – 60 godzin
Konsultacje, zaliczenie – 8 godzin
Przygotowanie do zajęć – 25 godzin
Przygotowanie projektu grupowego – 25 godzin
Przygotowanie referatu – 20 godzin
Lektura zadanej literatury – 24 godziny
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
Liczba godzin
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
o charakterze praktycznym
68
94
06.09.2015
Koordynator
przedmiotu:
Punkty
ECTS
2,52
3,48
Dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Opis
Współczesne zagadnienia psychologii społecznej
Nazwa przedmiotu
0500-SS2-1WZP
Kod przedmiotu
Socjologia
Nazwa kierunku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Polski
Język przedmiotu
Rok I, semestr I
Rok studiów/ semestr
30 godzin konwersatorium
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
6
Liczba punktów ECTS
Dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Prowadzący
1.
Teoretyczne
podstawy dalszych rozważań;
Treści merytoryczne
2.
Tajemnice
ludzkiego
mózgu;
przedmiotu
Efekty kształcenia wraz
ze sposobem ich
weryfikacji
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury
podstawowej
i uzupełniającej
3. Emocje i hipoteza markera somatycznego;
4. Biologia i społeczeństwo;
5. Podstawy psychologii międzykulturowej;
6. Podstawy psychologii międzykulturowej;
7. Psychologia relacji międzygrupowych;
8. Psychologia akulturacji;
9. Stosowana psychologia międzykulturowa;
10. Psychologia cyberprzestrzeni – sieć jako środowisko działania;
11. Tożsamość i płeć w Internecie;
12. Grupy społeczne w sieci;
13. Atrakcyjność interpersonalna w sieci;
14. Psychologia agresji w sieci;
efekty
weryfikacja
W3 Potrafi scharakteryzować psychologiczne aspekty akulturacji;
kolokwium
U1. Łączy w sposób twórczy teorie i zagadnienia socjologiczne i
referat
psychologiczne;
K1. Świadomie przyjmuje różne role podczas pracy nad zadaniem
projekt
grupowym;
grupowy
K2. Jest otwarty na wykorzystanie wiedzy psychologicznej przy
referat
analizie zjawisk społecznych;
Podczas zajęć student powinien przygotować referat oraz przygotować projekt
grupowy. Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za:
aktywność podczas zajęć, referat, projekt grupowy i kolokwium. Podczas zajęć
można opuścić 1 ćwiczenia, wszystkie kolejne nieobecności wymagają
usprawiedliwienia (np. zwolnienie lekarskie) i zaliczenia podczas konsultacji w
terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od absencji.








Zajęcia nr 1
Wrong, Denis, H. 1984. Przesocjalizowana koncepcja człowieka w
socjologii współczesnej, w: Edmund Mokrzycki, Kryzys i schizma, t.1,
Warszawa: PIW, s. 44-70;
Tatarkiewicz, Władysław. 1990. Dualizm duszy i ciała, w: tenże, Historia
Filozofii, t2, Warszawa: PWN, s.51;
Zajęcia nr 2
o Literatura obowiązkowa:
Risolatti, Giacomo. Forrasi, L., Gallese V., 2006. Zwierciadła umysłu,
Świat Nauki nr 12, s. 38-45;
o Referaty:
Gerrig, Richard, J i Philip G. Zimbardo. 2006. Biologiczne i ewolucyjne
podstawy zachowania, Warszawa: PWN, s .54-91;
Damasio, Antonio, R. 2002. Błąd Kartezjusza, Poznań: Rebis, s. 7-99;
Zajęcia nr 3
o Literatura obowiązkowa:





















Gerrig, Richard, J i Philip G. Zimbardo. 2006. Biologiczne i ewolucyjne
podstawy zachowania, Warszawa: PWN, s .386 - 412;
o Referaty:
Ekman, Paula i Richard J. Davidson (red). 1999. Jakie funkcje pełnią
emocje, w: tenże, Natura emocji, Gdańsk: GWP, s. 90-127;
Damasio, Antonio, R. 2002. Błąd Kartezjusza, Poznań: Rebis, s. 103 - 229;
Damasio, Antonio, R. 2002. Błąd Kartezjusza, Poznań: Rebis, s. 233 - 296;
Zajęcia nr 4
o Literatura obowiązkowa:
Szlendak, Tomasz. 2010. Ewolucyjne ramy rodziny, w: tenże, Socjologia
rodziny, Warszawa: PWN, s. 13-92;
o Referaty:
Turner, Jonathan, H i Jan E. Stets. 2009. Socjologia Emocji, Warszawa:
PWN, s. 41-62;
Turner, Jonathan, H i Jan E. Stets. 2009. Socjologia Emocji, Warszawa:
PWN, s. 62-81;
Zajęcia nr 5
o Literatura podstawowa:
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS;
Damasio, Antonio, R. 2002. Błąd Kartezjusza, Poznań: Rebis;
Nowak, Andrzej, Wojciech Borkowski, Katarzyna Winkowska-Nowak
(red.) .2009. Układy złożone w naukach społecznych, Warszawa; Scholar;
Risolatti, Giacomo. Forrasi, L., Gallese V., 2006. Zwierciadła umysłu,
Świat Nauki nr 12, s. 38-45;
Szlendak, Tomasz. 2010. Ewolucyjne ramy rodziny, w: tenże, Socjologia
rodziny, Warszawa: PWN, s. 13-92;
o Literatura uzupełniająca:
Matsumoto, David, Linda Juang.2007. Psychologia międzykulturowa,
Gdańsk: GWP;
Ekman, Paul, Richard J. Davidson.1999. Natura emocji, Gdańsk: GWP;
Price, William F., Richard H. Crapo. 2003. Psychologia w badaniach
międzykulturowych, Gdańsk: GWP;
Zajęcia nr 6
o Literatura obowiązkowa:
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 10-19;
o Referaty:
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 52-88;
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 91-126;

Zajęcia nr 7
o Literatura obowiązkowa:

Matsumoto, David, Linda Juang.2007. Psychologia międzykulturowa,
Gdańsk: GWP;



o Referaty:
Price, William F., Richard H. Crapo. 2003. Psychologia w badaniach
międzykulturowych, Gdańsk: GWP, s. 31-53;
Price, William F., Richard H. Crapo. 2003. Psychologia w badaniach
międzykulturowych, Gdańsk: GWP, s. 55-98
Price, William F., Richard H. Crapo. 2003. Psychologia w badaniach
międzykulturowych, Gdańsk: GWP, s. 155-207








Zajęcia nr 8
o Literatura obowiązkowa:
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 504-524
o Referaty:
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 525-541;
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 541-564;
Zajęcia nr 9
o Literatura obowiązkowa:
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 596-610
o Referaty:
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 575-580;
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa:
PWN i SWPS, s. 580-596;

Zajęcia nr 10

Wallace, Patricia. 2004. Internet w kontekście psychologicznym, w: tenże:
Psychologia Internetu, Poznań: Rebis, s. 7-22;

Zajęcia nr 11

o Literatura obowiązkowa:
Wallace, Patricia. 2004. Sieciowa tożsamość, psychologia tworzenia
wrażenia w: tenże: Psychologia Internetu, Poznań: Rebis, s. 23-55;




o Referaty:
Wallace, Patricia. 2004. Sieciowe maski i maskarady w: tenże:
Psychologia Internetu, Poznań: Rebis, s. 55-76;
Wallace, Patricia. 2004. Problematyka płci w sieci, w: tenże: Psychologia
Internetu, Poznań: Rebis, s. 271-302;
Zajęcia nr 12
o Literatura obowiązkowa:
Wallace, Patricia. 2004. Dynamika grup społecznych w cyberprzestrzeni
w: tenże: Psychologia Internetu, Poznań: Rebis, s. 77-118;

o Referaty:
Wallace, Patricia. 2004. Konflikt i współpraca między grupami w: tenże:
Psychologia Internetu, Poznań: Rebis, s. 119-146;

Zajęcia nr 13

Wallace, Patricia. 2004. Sympatia i miłość w sieci w: tenże: Psychologia
Internetu, Poznań: Rebis, s. 177-206;

Zajęcia nr 14

Wallace, Patricia. 2004. Wyzwiska i awantury. Psychologia agresji w
sieci, w: tenże: Psychologia Internetu, Poznań: Rebis, s. 147-176;
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język przedmiotu
Współczesne zagadnienia psychologii społecznej
0500-SS2-1WZP
Socjologia
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Rok studiów/ semestr
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Liczba punktów ECTS
Prowadzący
Treści merytoryczne przedmiotu
Rok I, semestr I
30 godzin wykładu
Efekty kształcenia wraz ze sposobem
ich weryfikacji
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
polski
Dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
1. Teoretyczne podstawy dalszych rozważań;
2. Tajemnice ludzkiego mózgu;
3. Emocje i hipoteza markera somatycznego;
4. Biologia i społeczeństwo;
5. Podstawy psychologii międzykulturowej;
6. Podstawy psychologii międzykulturowej;
7. Psychologia relacji międzygrupowych;
8. Psychologia akulturacji;
9. Stosowana psychologia międzykulturowa;
10. Psychologia cyberprzestrzeni – sieć jako środowisko
działania;
11. Tożsamość i płeć w Internecie;
12. Grupy społeczne w sieci;
13. Atrakcyjność interpersonalna w sieci;
14. Psychologia agresji w sieci;
efekt
weryfikacja
W1. Ma pogłębioną wiedzę o psychologii społecznej
Wypowiedź
jako subdyscyplinie socjologii, zna jej genezę i potrafi pisemna
ją odróżnić od innych nurtów psychologii;
W2. Ma rozszerzoną wiedzę na temat:
Wypowiedź
psychologicznych aspektów, korzystania z Internetu, pisemna
psychologii międzykulturowej, psychologicznych teorii
emocji, neuropsychologii;
W3.Potrafi scharakteryzować psychologiczne aspekty
Wypowiedź
akulturacji;
pisemna
W4. Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wpływu
Wypowiedź
Internetu na kształtowanie tożsamości jednostkowych,
pisemna
społecznych i kolektywnych;
W5. Umie zdefiniować psychologię międzykulturową i Wypowiedź
pisemna
neuropsychologię;
Zaliczenie na ocenę na podstawie wypowiedzi pisemnej. Podczas
wykładów student może być dwa razy nieobecny. Pozostałe
nieobecności należy usprawiedliwić (np. zwolnienie lekarskie) i
zaliczyć podczas konsultacji w terminie dwóch tygodni od absencji.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
Boski. Paweł. 2010. Kulturowe ramy zachowań
społecznych, Warszawa: PWN i SWPS;
Damasio, Antonio, R. 2002. Błąd Kartezjusza, Poznań:
Rebis;
Nowak, Andrzej, Wojciech Borkowski, Katarzyna
Winkowska-Nowak (red.) .2009. Układy złożone w
naukach społecznych, Warszawa; Scholar;
Risolatti, Giacomo. Forrasi, L., Gallese V., 2006.
Zwierciadła umysłu, Świat Nauki nr 12, s. 38-45;
Szlendak, Tomasz. 2010. Ewolucyjne ramy rodziny, w:
tenże, Socjologia rodziny, Warszawa: PWN, s. 13-92;
6.
Wallace, Patricia. 2004. Psychologia Internetu,
Poznań: Rebis;
Literatura uzupełniająca:
7.
8.
9.
Matsumoto, David, Linda Juang.2007. Psychologia
międzykulturowa, Gdańsk: GWP;
Ekman, Paul, Richard J. Davidson.1999. Natura
emocji, Gdańsk: GWP;
Price, William F., Richard H. Crapo. 2003.
Psychologia w badaniach międzykulturowych, Gdańsk:
GWP;
……………………………….
Download