prawo własności intelektualnej - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

advertisement
OCHRONA
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W DOBIE (ŚWIATOWEGO) KRYZYSU
GOSPODARCZEGO
MICHAŁ KRUK
IPWC SGH
WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013
PLAN WYPOWIEDZI
1. Własność przemysłowa, kryzys gospodarczy i globalizacja - pojęcia.
2. Rola własności przemysłowej we współczesnej gospodarce (sposoby ochrony i wykorzystania
przedmiotów własności przemysłowej).
3. Dane statystyczne dotyczące PKB w poszczególnych państwach na świecie.
4. Dane statystyczne dotyczące liczby dokonanych zgłoszeń przedmiotów własności
przemysłowej.
5. Podsumowanie.
CEL WYPOWIEDZI
CZY ISTNIEJE KORELACJA MIĘDZY OCHRONĄ WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ A STANEM
UŻYTE WSKAŹNIKI
GOSPODARKI?
POZIOM WZROSTU PKB
LICZBA DOKONYWANYCH ZGŁOSZEŃ PRZEDMIOTÓW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Własność przemysłowa, kryzys gospodarczy i
globalizacja - pojęcia
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
DOBRA
OSOBISTE
Własność
intelektualna
chronione prawnie
wytwory ludzkiej
działalności
intelektualnej (dobra
niematerialne)
PRAWO DO
KNOW-HOW
PRAWO DO
BAZY DANYCH
PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
PRAWO
AUTORSKIE
I PRAWA
POKREWNE
PRAWO
WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
znaki towarowe
oznaczenia geograficzne
wzory przemysłowe
wzory użytkowe
wynalazki
topografie układów scalonych
UZYSKANIE PRAWA WYŁĄCZNEGO
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
(WYNALAZEK)
wynalazek - rozwiązania, które są nowe, posiadają poziom
wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
(WYNALAZEK)
lek do terapii nerwicy natręctw, zespołu bezdechu
śródsennego, zaburzeń czynności seksualnych, wymiotów i
choroby lokomocyjnej
urządzenie podawania benzyny z gaźnika do podgrzewacza
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (WZÓR
PRZEMYSŁOWY)
wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny
charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w
szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów,
kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego
ornamentację
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (WZÓR
PRZEMYSŁOWY)
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (ZNAK
TOWAROWY)
znak towarowy - oznaczenie, które można przedstawić w
sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do
odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od
towarów innego przedsiębiorstwa (w szczególności może
być to wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna,
forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a
także melodia lub inny sygnał dźwiękowy)
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (ZNAK
TOWAROWY)
OCHRONA PRZEDMIOTÓW WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
opracowanie znaku towarowego, wzoru przemysłowego
albo wynalazku przez przedsiębiorcę (autora)
potrzeba zabezpieczenia swoich interesów
dokonanie zgłoszenia w organie ds. własności
przemysłowej
udzielenie prawa wyłącznego przez organ ds. własności
przemysłowej (równoznaczne z uzyskaniem monopolu)
OCHRONA PRZEDMIOTÓW WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
– ZASADA TERYTORIALNOŚCI
systemy ochrony przedmiotów własności przemysłowej
krajowe (m.in.
w Polsce,
Niemczech i
na Słowacji)
regionalne (m.in.
Europejski Urząd
Patentowy i Urząd
Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego)
międzynarodowe
(m.in. Światowa
Organizacja
Własności
Intelektualnej)
POJĘCIE RECESJI
Recesję określa się jako zjawisko makroekonomiczne
polegające na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu
gospodarczego, którego podstawowy skutek stanowi
obniżenie poziomu produktu krajowego brutto (dalej
PKB).
Recesja (w znaczeniu technicznym) definiowana jest jako
spadek PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały.
ŹRÓDŁA KRYZYSU
Przyczyny kryzysu:
- błędna polityka monetarna,
- nadmierna (względnie niedostateczna) ingerencja państwa w gospodarkę,
- wojna,
- kataklizmy,
a także,
- liberalizacja przepisów regulujących transfery finansowe,
- wzrost deficytu budżetowego państwa,
- napływ kapitału spekulacyjnego,
- kreacja nadmiernej ilości pieniądza przez bank centralny,
- udzielanie nieściągalnych kredytów.
KRYZYS – CYKL KONIUNKTURALNY
Pojęcie kryzysu stosuje się dla określenia pierwszej fazy cyklu
gospodarczego.
PRZEJAWY KRYZYSU
Oznaki kryzysu:
- zmniejszenie stopnia aktywności gospodarczej,
- obniżenie tempa wzrostu PKB,
- spadek rozmiarów produkcji,
- spadek nakładów inwestycyjnych,
- zahamowanie wzrostu cen towarów i usług,
- obniżenie realnych płac,
- wzrost poziomu bezrobocia.
CYKL KONIUNKTURALNY (UJĘCIE KLASYCZNE)
Cztery fazy cyklu koniunkturalnego:
- kryzys,
- depresja,
- ożywienie,
- rozkwit.
PRZYKŁAD: WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY NA PRZEŁOMIE
LAT 20. i 30. UBIEGŁEGO WIEKU
CYKL KONIUNKTURALNY (UJĘCIE WSPÓŁCZESNE)
Dwie fazy cyklu koniunkturalnego:
- kryzys,
- ekspansja.
PRZYKŁAD: OBECNY KRYZYS GOSPODARCZY (W OSTATNIEJ
DEKADZIE: KRYZYS DOT COM, KRYZYS PO UPADKU LEHMAN
BROTHERS, KRYZYS GRECKI)
WPŁYW KRYZYSU NA INNOWACYJNOŚĆ
Wielki Kryzys Gospodarczy i wynalazki opracowane w tym okresie:
- tampony kosmetyczne (sprzedawane pod marką TAMPAX),
- nieścieralny lakier do paznokci (sygnowany znakiem REVLON),
- radio samochodowe,
- pralkomaty,
- kserokopiarka.
KRYZYSY GOSPODARCZE - ZASIĘG
KRYZYSY GOSPODARCZE
LOKALNY
Argentyna
REGIONALNY
Azja
GLOBALNY
Wielki Kryzys Gospodarczy
CYKL KONIUNKTURALNY
Teoria austriackiego uczonego J. Schumpetera, według którego
powód kryzysu stanowi przede wszystkim wyczerpanie się fali
innowacji.
Zdaniem J. Schumpetera, kryzysy w Japonii i USA w latach 90.
ubiegłego wieku były wynikiem kilku czynników, w tym pojawienia się
„twórczych” przedsiębiorstw, gwałtownego rozwoju nowoczesnych
technologii w sektorze informatycznym, a także dostępności
olbrzymiej ilości środków pieniężnych pozwalających na
podejmowanie dużego ryzyka inwestycyjnego związanego z
nowoczesnymi technologiami.
KRYZYSY GOSPODARCZE W OSTAT. WIEKU
Kryzysy gospodarcze o zasięgu globalnym i regionalnym:
- kryzys przełomu XIX i XX wieku,
- kryzys lat 20-tych XX wieku,
- Wielki Kryzys Gospodarczy (1929-1933),
- kryzys lat II Wojny Światowej (1940-1947),
- I kryzys naftowy (1973-1974),
- II kryzys naftowy (1979-1981),
- kryzys zadłużeniowy państw Ameryki Łacińskiej i Afryki (od 1982 r.),
- kryzys państw transformacji ustrojowej (od 1991 r.),
- kryzys bankowy w Środkowej i Wschodniej Azji (1997-98),
- kryzys dot.com (od 2000 r.),
- kryzys finansowy po upadku Lehmann Brothers (po 2008 r.),
- kryzys grecki (od 2010 r.).
POJĘCIE GLOBALIZACJI
„ściślejsza integracja państw oraz ludzi na świecie
spowodowana ogromną redukcją kosztów transportu i
telekomunikacji oraz zniesieniem sztucznych barier w
przepływie dóbr, usług, kapitału, wiedzy i (w mniejszym
stopniu) ludzi z kraju do kraju” (J. Stiglitz)
„zjawisko polegające na tym, że świat staje się jednym
wspólnym miejscem” (R. Robertson)
GLOBALIZACJA - PŁASZCZYZNY
zjawiska kulturowe
zjawiska ekonomiczne
zjawiska polityczne
zjawiska w zakresie prawa
GLOBALIZACJA
Globalizacja (wymiar ekonomiczny) – maksymalizacja
zysków poprzez przenoszenia kapitału w celu wytwarzania
towarów i oferowania usług
Rola własności przemysłowej we współczesnym świecie
(sposoby ochrony i wykorzystania przedmiotów
własności przemysłowej)
PRAWA WYŁĄCZNE NA PRZEDMIOTY IP - NARZĘDZIA
WALKI KONKURENCYJNEJ
JAKOŚĆ
POTENCJAŁ WYTWÓRCZY
WALKA KONKURENCYJNA
RENOMA I WIZERUNEK
CENA
WYGLĄD TOWARU
SERWIS
PRAWO WYŁĄCZNE
PRZEDMIOTY IP - NARZĘDZIA WALKI
KONKURENCYJNEJ (MONOPOL)
PATENT NA WYNALAZEK (20 lat)
„przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób
zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”
PRAWO Z REJESTRACJI NA WZÓR PRZEMYSŁOWY (max. 25 lat)
„przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z
wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej”
PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY (ad infinitum)
„przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku
towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”
PRZEDMIOTY IP - NARZĘDZIA WALKI
KONKURENCYJNEJ
PRAWO WYŁĄCZNE NA WYNALAZEK, WZÓR PRZEMYSŁOWY
LUB ZNAK TOWAROWY JAKO NARZĘDZIE WALKI
KONKURENCYJNEJ
WYNALAZEK (PL) - unieważnienie
Pat-178671
„Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanooctowego, sól dicykloheksyloaminowa pochodnych kwasu 1(merkaptometylo)cyklopropanooctowego, sposób wytwarzania krystalicznej soli
sodowej pochodnych kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanooctowego, sposób
wytwarzania kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanooctowego oraz krystaliczny
1-(((1(R)-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo) -3-(2-(1-hydroksy-1metyloetylo)fenylo)propylo)tio)metylo)-cyklopropanooctan sodu”
WZÓR PRZEMYSŁOWY (PL) - unieważnienie
vs
R-180839
klasa 33: napoje
alkoholowe
R-73927
klasa 33: wysokogatunkowe
napoje alkoholowe: wina,
wódki, likiery
Rp-13725
Butelka
R-105429
klasa 33: napoje
alkoholowe
ZNAK TOWAROWY (CTM) - unieważnienie
vs
CTM 1698885
zając wielkanocny
wprowadzany do obrotu
przez Franz Hauswirth GmbH
wyrok ETS z dnia 11.06.2009 r. w sprawie C-529/07
PRZEDMIOTY IP - MONETYZACJA
Monetyzacja (monetization) praw własności intelektualnej jako
dążenie do maksymalizacji zysków z tytułu posiadanych praw
wyłącznych.
Pojęcie „monetyzacja patentów” oznacza działanie mające na celu
uzyskanie środków pieniężnych poprzez między innymi zbycie
prawa, udzielenie licencji lub wytoczenie powództwa z tytułu
naruszenia prawa wyłącznego.
PRZEDMIOTY IP - NARZĘDZIA WALKI
KONKURENCYJNEJ (TROLLE PATENTOWE)
Problem gospodarki amerykańskiej stanowią między innymi trolle patentowe
(patent trolls), trolle znakowe (trademark trolls) oraz trolle prawnoautorskie
(copyright trolls).
Troll patentowy – firma, który wykorzystuje niedoskonałość przepisów prawa
patentowego do uzyskiwania korzyści finansowych.
CHARAKTERYSTYKA TROLLA PATENTOWEGO:
- uprawniony do licznych patentów (szczególnie patentów na wynalazki
realizowane za pomocą komputera),
- nie prowadzi produkcji,
- występuje z roszczeniami przeciwko innym podmiotom (zasadniczo pisma
przedprocesowe, ale też pozwy).
GĄSZCZ PATENTOWY
Gąszcz patentowy (patent thickets) jako wynik działalności trolli
patentowych.
WOJNY PATENTOWE
„pole bitwy” (sprawy sądowe o naruszenie
patentów)
„obszar handlu”
(umowy o sprzedaży patentów)
liczba patentów będących przedmiotem
spraw sądowych lub zbycia
przypadki składania pozwów przeciwnych
okres (lata 2008-2012)
Wojny patentowe (patent wars) jako wynik działalności uprawnionych
do patentów.
PRZEDMIOTY IP - NARZĘDZIA WALKI
KONKURENCYJNEJ (EVERGREENING)
„Odświeżanie” patentów (evergreening patents) - przedłużenie monopolu
patentowego na wynalazek (zasadniczo z zakresu farmaceutyków) poprzez
dokonanie nieznacznych zmian w opisie patentowym i wystąpienie z tak
zmienionym opisem patentowym do organu ds. własności intelektualnej o
udzielenie ochrony patentowej.
Dane statystyczne dotyczące PKB w poszczególnych
państwach na świecie
(źródło: Eurostat, ONZ i Bank Światowy)
WZROST PKB W OKRESIE 2000 – 2012 (UE)
Państwo
UE
Austria
Belgia
Estonia
Francja
Grecja
Bułgaria
Czechy
Niemcy
Hiszpania
Cypr
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Holandia
Polska
Słowenia
Finlandia
Dania
Irlandia
Rumunia
Słowacja
Szwecja
Wielka
Brytania
2000
2001
2002
2003
2004
3,9
3,7
3,7
10.0
3.9
4.5
5,4
3,6
3,2
5,0
5,0
3.3
6.9
8.4
3.9
4.3
4.4
5.1
3.5
9.4
2.4
1.4
4.4
3.9
2,0
0,5
0,8
7.5
1.9
4.2
4,2
2,5
1,2
3,6
4,0
6,7
8,0
2,5
1.9
1.2
2.8
2.7
0.7
5.7
5.7
3.4
1.1
2.5
1,2
1,6
1,4
7.9
1.0
3.4
4,7
1,9
0,0
2,7
2,1
6,9
6,5
4,1
0.1
1.4
4,0
1,6
0.5
6,5
5.1
4.8
2,4
2.1
1,5
0,9
0,8
7,8
0,9
5,9
5,5
3,8
-0,4
3,1
1,9
10,3
7,6
1,7
0,3
3,9
2,9
2,0
0,4
3,9
5,2
4,8
2,3
3,9
2,6
2,6
3,3
6,3
2,5
4,4
6,7
4,7
1,2
3,3
4,2
7,4
8,9
4,4
2,2
5,3
4,4
4,1
2,3
4,4
8,5
5,1
4,2
3,2
Lata 2000-2012
2005
2006
2007
2,2
2,4
1,8
8,9
1,8
2,3
6,4
6,8
0,7
3,6
3,9
7,8
10,1
5,3
2,0
3,6
4,0
2,9
2,4
5,9
4,2
6,7
3,2
3,2
3,4
3,7
2,7
10,1
2,5
5,5
6,5
7,0
3,7
4,1
4,1
7,8
11,2
4,9
3,4
6,2
5,8
4,4
3,4
5,4
7,9
8,3
4,3
2,8
3,2
3,7
2,9
7,5
2,3
3,5
6,4
5,7
3,3
3,5
5,1
9,8
9,6
6,6
3,9
6,8
7,0
5,3
1,6
5,4
6,3
10,5
3,3
3,4
2008
2009
2010
2011
2012
0,4
1,4
1,0
-4.2
-0,1
-0,2
6,2
3,1
1,1
0,9
3,6
2,9
-3,3
-0,7
1,8
5,1
3,4
0,3
-0,8
-2,1
7,3
5,8
-0,6
-0,8
-4,5
-3,8
-2,8
-14,1
-3,1
-3,1
-5,5
-4,5
-5,1
-3,8
-1,9
-14,8
-17,7
-4,1
-3,7
1,6
-7,9
-8,5
-5,7
-5,5
-6,6
-4,9
-5,0
-5,2
2,0
1,8
2,4
2,6
1,7
-4,9
0,4
2,5
4,0
-0,2
1,3
1,5
-0,9
2,9
1,5
3,9
1,3
3,4
1,6
-0,8
-1,1
4,4
6,6
1,7
1,6
2,8
1,8
9,6
2,0
-7,1
1,8
1,8
3,3
0,1
0,5
5,9
5,5
1,7
0,9
4,5
0,7
2,7
1,1
1,4
2,2
3,2
3,7
1,1
-0,4
0,9
-0,3
3,9
0,0
-6,4
0,8
-1,2
0,7
-1,6
-2,4
3,7
5,6
0,3
-1,2
1,9
-2,5
-0,8
-0,4
0,9
0,7
2,0
0,7
0,2
WZROST PKB – PROGNOZY NA ROK 2013 (UE)
WZROST PKB W OKRESIE 2000 – 2012 ( POZA UE)
Państwo
Lata 2000-2012
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
USA
4,1
1,1
1,8
2,8
3,8
3,4
2,7
1,8
-0,3
-2,8
2,5
1,8
2,8
Japonia
2,9
0,2
0,3
1,7
2,4
1,3
1,7
2,2
-1,0
-5,5
4,7
-0,6
2,0
Turcja
6,8
-5,7
6,2
5,3
9,4
8,4
6,9
4,7
0,7
-4,8
9,0
8,8
2,2
Korea Płd.
2,3
4,1
2,7
3,6
3,6
2,8
2,2
2,5
4,7
2,8
6,3%
3,6%
3,5%
Indie
4,0
5,2
3,8
8,4
8,3
9,3
9,7
9,1
7,3
5,9
10,6%
7,2%
6,9%
Szwajcaria
3,6
1,2
0,4
0,0
2,4
2,7
3,8
3,8
2,2
-1,9
3,0
1,8
1,0
Chiny
8,4
8,3
9,1
10,0
10,1
10,4
11,6
13,0
9,0
8,1
10,4
9,3
7,7
Meksyk
6,6
0,0
0,8
1,4
4,0
3,2
4,8
3,2
1,3
-7,1
5,5%
4,0%
3,6%
Argentyna
-0,8
-4,4
-10,9
8,8
9,0
9,2
8,5
8,7
7,2
0,5
9,2%
8,9%
4,2%
Brazylia
4,3
1,3
2,7
1,1
5,7
3,2
4,0
5,7
5,2
0,0
7,5%
2,7%
0,9%
Dane statystyczne dotyczące liczby dokonanych
zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej znaki towarowe, wzory przemysłowe i wynalazki
(źródło: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego, krajowe urzędy patentowe państw członkowskich)
LICZBA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH (CTM)
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba
zgłoszeń 57 643 49 607 47 160 60 176 60 021 65 531
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1012
78 205
88 879
88 389
88 279 98 337 105 906 107 944
LICZBA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH (KRAJ.)
Państwo
Austria
Liczba zgłoszeń w poszczególnych latach (2000-2010)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
b.d.
19 458
17 258
17 281
16 024
16 385
15 353
13 389
13 617
11 732
10 388
b.d.
b.d.
b.d.
8 888
8 353
8 602
8 536
8 749
8 790
7 506
8 410
7 614
6 843
b.d.
b.d.
b.d.
10 570
8 905
8 679
7 488
7 636
6 563
5 883
5 207
4 118
3 545
b.d.
b.d.
4 547
4 598
4 926
6 148
7 049
7 975
9 170
7 534
7 111
5 140
4 860
b.d.
b.d.
b.d.
33 786
30 874
31 349
30 176
39 512
34 019
30 838
31 864
28 910
27 725
b.d.
b.d.
10366
10 126
10 621
9 585
8 658
9 013
8 858
8 211
7 806
7 019
6 288
6 324
6 648
b.d.
b.d.
b.d.
4 569
b.d.
6 330
3 543
2 904
3 249
2 294
2 377
b.d.
b.d.
4 397
3 872
3 777
3 186
3 320
3 499
3 810
4 133
4 461
3 629
3 764
3 830
3 740
86 983
67 361
57 416
62 041
65 918
70 926
72 321
76 165
73 903
69 069
69 140
64 052
59 849
87 769
78 441
69 743
53 989
54 777
56 414
58 643
57 833
49 750
42 437
43 364
44 116
44 029
b.d.
b.d.
b.d.
8 607
7 376
6 272
6 466
5 634
6 460
4 580
4 294
4 424
4 201
b.d.
b.d.
b.d.
7 440
6 751
5 807
5 672
6 352
5 086
3 673
3 511
3 560
3 362
(ogółem)
Austria
(krajowe)
Austria
(mnarodowe)
Bułgaria
(krajowe)
Benelux
(ogółem)
Czechy
(krajowe)
Cypr
(ogółem)
Finlandia
(krajowe)
Niemcy
(krajowe)
Hiszpania
(krajowe)
Litwa
(ogółem)
Łotwa
(ogółem)
LICZBA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH (ŚWIAT)
(zgłoszenia dokonane w urzędach patentowych na całym świecie
oraz w ramach systemu madryckiego)
stopa wzrostu (w %)
zgłoszenia znaków towarowych
LICZBA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH (KRAJ.)
(bez zgłoszeń dokonanych w ramach systemu madryckiego)
Chiny
USA
Indie
Korea Płd.
Brazylia
Japonia
LICZBA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH (KRAJ.)
(bez zgłoszeń dokonanych w ramach systemu madryckiego)
OHIM
Meksyk
Francja
Niemcy
Turcja
Argentyna
LICZBA ZGŁOSZEŃ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(RCD)
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1012
Liczba
zgłoszeń
40 500
53 793
63 660
69 310
77 279
77 093
71 608
74 872
78 891
83 147
LICZBA ZGŁOSZEŃ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(KRAJ.)
Państwo
Estonia
Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych w poszczególnych latach (2000-2012)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1012
90
77
146
157
151
93
137
122
94
95
74
52
86
7 698
7 631
7 923
6 323
6 490
6 298
5 989
5 873
5 809
6 421
6 503
6 264
b.d.
344
310
305
206
153
219
184
222
254
255
216
157
b.d.
22 440
20 375
23 610
23 559
20 430
20 503
19 804
18 187
17 183
17 440
16 935
16 248
15 575
1 743
1 687
1 731
2 502
2 224
1 895
1 759
1 669
1 516
1 889
1 732
1 560
1 350
1 175
1 223
1 284
1 916
1 918
1 773
1 707
1 598
1 465
1 849
1 723
1 548
1 341
568
464
447
586
306
122
52
71
51
40
9
12
9
142
142
138
124
169
101
86
72
58
63
107
120
b.d.
971
878
765
996
1 019
1 163
1 022
1 162
1 106
911
956
968
947
38,496
39,423
37 230
39 267
40 756
39 254
36 724
36 544
33 569
33 875
30 875
31 756
30 805
(krajowy)
Francja
(krajowy)
Grecja
(krajowy)
Niemcy
(krajowy)
Polska
(krajowy)
Polska
(krajowy – podmioty
polskie)
Polska
(krajowy – podmioty
zagraniczne)
Słowenia
(krajowy)
Szwajcaria
(krajowy)
Japonia
(krajowy)
LICZBA ZGŁOSZEŃ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(ŚWIAT)
(zgłoszenia dokonane w urzędach patentowych na całym świecie
oraz w ramach systemu haskiego)
stopa wzrostu (w %)
zgłoszenia wzorów przemysłowych
LICZBA ZGŁOSZEŃ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(KRAJ.)
(bez zgłoszeń dokonanych w ramach systemu haskiego)
Chiny
OHIM
USA
Korea Płd.
Japonia
LICZBA ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW (EPO)
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1012
Liczba
zgłoszeń 142 941 158 161 164 144 170 530 181 162 197 539 210 782 222 572 225 975 211 354 235 700 244 437 257 744
LICZBA ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW (KRAJ.)
Państwo
Dania
Liczba zgłoszeń patentowych w poszczególnych latach (2000-2012)
2000
b.d.
2001
b.d.
2002
1 990
2003
1 926
2004
2 006
2005
1 826
2006
1 690
2007
1 859
2008
1 831
2009
1 652
2010
1 774
2011
1.771
2012
1.634
1 079
1 169
982
939
845
864
935
925
1 007
961
792
561
554
61 034
58 967
56 909
56 938
57 784
57 751
57 577
58 054
58 746
55 338
55 669
56 662
56 820
2 040
1 942
1 858
1 647
453
250
283
346
242
239
282
256
203
241
247
260
212
214
154
193
240
167
176
235
223
168
249
166
114
42
39
39
32
37
39
18
12
15
21
1 550
1 529
1 484
1 393
199
56
58
69
36
45
35
18
14
4 920
4 460
3 882
3 604
3 216
2 943
2 845
2 881
2 777
2 604
2 549
2 341
2 436
3 433
3 214
1 874
1 152
2 262
3 461
5 165
6 189
7 137
7 241
8 343
10 241
11 599
b.d.
b.d.
20 196
20 064
18 816
17 488
17 484
17 375
16 523
15 985
15 490
15 343
15 370
(krajowe – podmioty
krajowe i zagraniczne)
Irlandia
(krajowe – podmioty
krajowe i zagraniczne)
Niemcy
(krajowe – podmioty
krajowe i zagraniczne)
Słowacja
(ogółem / bez EPC)
Słowacja
(krajowe – podmioty
krajowe)
Słowacja
(krajowe – podmioty
zagraniczne)
Słowacja
(wyznaczenia PCT)
Szwecja
(krajowe – podmioty
krajowe i zagraniczne)
Turcja
(ogółem)
Wlk. Brytania
(krajowe – podmioty
krajowe)
LICZBA ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW (ŚWIAT)
(zgłoszenia dokonane w urzędach patentowych na całym świecie
oraz w ramach systemu PCT)
stopa wzrostu (w %)
zgłoszenia wynalazków
LICZBA ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW (ŚWIAT)
Stany Zjednoczone
Japonia
Korea Płd.
EPO
Chiny
Podsumowanie
WNIOSKI PODSTAWOWE
ISTNIEJE ZWIĄZEK MIĘDZY STANEM GOSPODARKI A LICZBĄ
DOKONYWANYCH ZGŁOSZEŃ PRZEDMIOTÓW WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ. W OKRESIE PROSPERITY WZRASTA LICZBA
DOKONYWANYCH ZGŁOSZEŃ, NATOMIAST W OKRESIE
KRYZYSU GOSPODARCZEGO DOCHODZI DO STABILIZACJI
LICZBY DOKONYWANYCH ZGŁOSZEŃ LUB NIEZNACZNEGO
ICH SPADKU. STOSUNEK TEN NIE JEST JEDNAK WPROST
PROPORCJONALNY.
Inne czynniki: różnice dotyczące stanu gospodarki między poszczególnymi państwami,
wzrost znaczenia regionalnych i międzynarodowych systemów ochrony przedmiotów
własności przemysłowej, odmienny poziom atrakcyjności poszczególnych państw lub
regionów, a także odmienny poziom kultury ochrony własności intelektualnej.
WNIOSKI POBOCZNE
WNIOSKI:
- okres dekoniunktury gospodarczej bardziej wpływa na liczbę
dokonywanych w celu uzyskania ochrony zgłoszeń znaków towarowych
niż liczbę zgłoszeń wynalazków czy wzorów przemysłowych (wynika to
przed wszystkim z uwarunkowań inwestycyjnych i technologicznych
towarzyszących opracowywaniu wynalazków i wzorów przemysłowych).
WNIOSKI POBOCZNE
WNIOSKI:
- wzrost znaczenia dóbr niematrerialnych w gospodarce opartej na wiedzy
(w konsekwencji wzrost liczby zgłoszonych do ochrony wynalazków, wzorów
przemysłowych,
- korzystanie z praw wyłącznych jako narzędzi walki konkurencyjnej,
- różnorodność ofert towarów i usług w związku z rozwojem technologicznym,
- eskalacja zbrojeń przez podmioty działające na rynku (prawa wyłączne na
wynalazki, wzory przemysłowe i znaki towarów),
- wzrost znaczenia regionalnych i międzynarodowych systemów ochrony
własności przemysłowej,
- Chiny jako światowy prymus w zakresie ochrony własności przemysłowej.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download