ZAŁĄCZNIK NR 1

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
Zakres wiedzy i umiejętności
I.
Obszary umiejętności dla wszystkich etapów Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Poznanie biologii jako nauki oraz metodyki badań biologicznych.
Poznanie złożoności budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.
Poznanie uwarunkowań zdrowia człowieka.
Umiejętność określenia i przewidywania wpływu własnego postępowania na zachowanie
zdrowia w bliższej i dalszej przyszłości.
Poznanie różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.
Poznanie zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem ich występowania.
Poznanie zależności pokarmowych w ekosystemie, obiegu materii i przepływu energii
przez ekosystem.
Zainteresowanie lokalnymi i globalnymi problemami środowiska.
Poznanie podstawowych zasad zapisywania, przechowywania, odczytywania
i przekazywania informacji genetycznej.
Zainteresowanie uczniów teorią ewolucji jako centralną teorią biologii.
Zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy.
Zachęcenie do czytania prasy popularnonaukowej.
Zachęcenie do planowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń.
Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.
II. Treści kształcenia
Etap I
1.
2.
3.
4.
Związki chemiczne budujące organizmy (najważniejsze pierwiastki budujące ciała
organizmów, kluczowa rola węgla, biologiczne znaczenie wody, grupy związków
chemicznych – węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy, sole
mineralne – i ich funkcje).
Budowa i funkcjonowanie komórki (charakterystyczne cechy budowy i funkcje błony
komórkowej, cytoplazmy, jądra, chloroplastu, mitochondrium, wakuoli, ściany
komórkowej).
Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (przegląd układów pod kątem ich
budowy i funkcjonowania - układ ruchu, powłokowy, oddechowy, pokarmowy,
krwionośny, limfatyczny, odpornościowy, wydalniczy, hormonalny, nerwowy, rozrodczy
oraz narządy zmysłów).
Stan zdrowia i choroby (najważniejsze choroby człowieka i ich przyczyny, drogi
zakażenia, podstawowe zasady profilaktyki, negatywny wpływ na zdrowie używek,
substancji psychoaktywnych, niektórych leków, promieniowania UV, wpływ diety
i trybu życia na zdrowie, okresowe badania profilaktyczne, podstawowe zasady higieny).
Etap II
1. Stan zdrowia i choroby (analiza informacji z ulotek lekarstw, zasady przyjmowania leków,
sen i jego wpływ na zdrowie, procesy uczenia się, zapamiętywania i odporność organizmu).
2. Związki chemiczne budujące organizmy (fotosynteza, oddychanie tlenowe, fermentacja
mlekowa i alkoholowa jako procesy dostarczające energii, czynniki niezbędne do życia
dla organizmów samożywnych i cudzożywnych).
3. Budowa i funkcjonowanie komórki (porównanie budowy komórki bakterii, roślin i zwierząt).
4. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności
organizmów (bez rozpoznawania gatunków).
5. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej.
6. Ekologia (adaptacje do roślinożerności, drapieżnictwa i pasożytnictwa, zależności
pokarmowe w ekosystemach, obieg materii, konkurencja i symbioza, wzajemna regulacja
liczebności populacji ofiar i drapieżników, warunki życia w wodzie i na lądzie,
przystosowania do życia w tych środowiskach).
Etap III
1. Genetyka (biologiczne znaczenie mitozy i mejozy, komórki haplo-i diploidalne, budowa
chromosomu, budowa DNA i jej znaczenie w przechowywaniu i powielaniu informacji
genetycznej, zapisywanie i odczytywanie informacji genetycznej, zależność pomiędzy
genem a cechą, podstawowe pojęcia genetyki, dziedziczenie cech jednogenowych,
dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią, dziedziczenie grup krwi i układu Rh, definicja,
rodzaje i przyczyny mutacji, przykłady chorób genetycznych człowieka).
2. Ewolucja życia (pojęcie ewolucji organizmów, źródła wiedzy o przebiegu ewolucji, dobór
naturalny i sztuczny, podobieństwa i różnice pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi,
teoria ewolucji jako podstawowa teoria biologii).
3. Globalne i lokalne problemy środowiska (przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu,
segregowanie odpadów, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, sposoby ograniczania
zużycia energii, wody, surowców i wytwarzania odpadów w gospodarstwie domowym).
4. Znajomość metodyki badań biologicznych w oparciu o treści wymienione dla etapu I, II i III
(planowanie i dokumentowanie obserwacji i eksperymentów, warunki obserwacji
i doświadczenia, próba kontrolna i badana, problem badawczy, hipoteza, wnioski).
Forma kontroli we wszystkich etapach konkursu – test mieszany.
III. Proponowana literatura:
Podręczniki biologii dla gimnazjum zatwierdzone przez MEN.
Propozycja literatury uzupełniającej głównie dla etapu II i III
1. Atlas anatomiczny „Tajemnice ciała”, Wydawnictwo Nowa Era 2008.
2. S. Sokół „Przyroda ostrzega. O czym rośliny i zwierzęta informują człowieka”, Wydawnictwo
Almaprint, Katowice 1991.
3. Red. S. Wika „Lasy województwa śląskiego - wczoraj - dziś - jutro”, Wydawnictwo Kubajak
1999.
4. R. Dulias, A. Hibszer, Województwo śląskie - przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe”,
Wydawnictwo Kubajak 2004.
5. U. Poziomek, M. Sielatycka „Doświadczenia. Biologia w gimnazjum. Karty pracy. Instrukcje
do kart pracy.” WSiP 2010.
6. Słowniki biologiczne.
7. Tablice biologiczne.
8. Leksykony biologiczne.
9. Artykuły z czasopisma „Wiedza i Życie”.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Regionalny Ośrodek
Metodyczno-Edukacyjny
Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21
40-530 Katowice
Protokół
eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Biologii dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2010/2011
Nazwa szkoły ..................................................................................................................................
Adres i telefon ..................................................................................................................................
Adres internetowy ...........................................................................................................................
Gmina/Powiat ..................................................................................................................................
Wydział Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
w Katowicach / Delegatura Kuratorium Oświaty w .....................................................
/niepotrzebne skreślić/
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
lp.
imię i nazwisko nauczyciela
funkcja
miejsce pracy
podpis
wpisać ,w przypadku
nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole
Przewodniczący
Członek
Członek
1
2
3
stwierdza, że eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora
Oświaty.
Liczba uczniów biorących udział w konkursie .........................................................
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 80% i więcej punktów .........................................
..........................
.................................
................................
/data/
/pieczątka szkoły/
/podpis dyrektora szkoły/
ZAŁĄCZNIK NR 2 A
Wykaz uczniów
zakwalifikowanych do etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2010/2011
lp.
imię i nazwisko ucznia
(wg malejącej liczby uzyskanych
punktów)
data i miejsce
urodzenia
ucznia
klasa
liczba uzyskanych
punktów
......................
.............................
................................
data
pieczątka szkoły
podpis Dyrektora szkoły
ZAŁĄCZNIK NR 3
Regionalny Ośrodek
Metodyczno-Edukacyjny
Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21
40-530 Katowice
Protokół
eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Biologii dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2010/2011
Rejonowa Komisja Konkursowa z siedzibą w .............................................
lp.
imię i nazwisko nauczyciela
funkcja
miejsce pracy
podpis
Przewodniczący
Członek
Członek
1
2
3
stwierdza, że eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora
Oświaty.
Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych ....................................
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 83% i więcej punktów ...............................................
Wykaz uczestników eliminacji rejonowych
lp.
imię
kod ucznia i nazwisko
ucznia
...........................
miejscowość i data
imię,
data
liczba
nazwisko,
nazwa, adres,
i miejsce klasa uzyskanych
stopień
telefon szkoły
urodzenia
punktów
naukowy
nauczyciela
gmina
i powiat
.........................................................................................
podpis Przewodniczącego i Członków Rejonowej Komisji Konkursowej
ZAŁĄCZNIK NR 3 A
Wykaz uczestników
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Biologii dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2010/2011
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
(wpisać według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów)
lp.
data
imię i nazwisko ucznia i miejsce
urodzenia
...........................
miejscowość i data
klasa
imię,
liczba
nazwisko,
nazwa, adres,
gmina
uzyskanych
stopień
telefon szkoły
i powiat
punktów
naukowy
nauczyciela
.........................................................................................
podpis Przewodniczącego i Członków Rejonowej Komisji Konkursowej
ZAŁĄCZNIK NR 4
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Protokół
etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2010/2011
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący .......................................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
stwierdza, że etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 został przeprowadzony
zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu
lp.
imię
kod ucznia i nazwisko
ucznia
imię,
data
liczba
nazwisko,
nazwa, adres,
i miejsce klasa uzyskanych
stopień
telefon szkoły
urodzenia
punktów
naukowy
nauczyciela
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85% i więcej punktów .........................................
..............................................
..........................................................
miejscowość i data
podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
gmina
i powiat
ZAŁĄCZNIK NR 4 A
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Lista laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2010/2011
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący .................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
stwierdza, że laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów
gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 zostali następujący uczniowie:
lp.
imię
kod ucznia i nazwisko
ucznia
imię,
data
liczba
nazwisko,
nazwa, adres,
i miejsce klasa uzyskanych
stopień
telefon szkoły
urodzenia
punktów
naukowy
nauczyciela
Ogólna liczba laureatów wynosi .......................
..............................................
..........................................................
miejscowość i data
podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
gmina
i powiat
ZAŁĄCZNIK NR 4 B
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Lista finalistów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2010/2011
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący .................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
stwierdza, że finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów
gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 zostali następujący uczniowie:
lp.
imię
kod ucznia i nazwisko
ucznia
imię,
data
liczba
nazwisko,
nazwa, adres,
i miejsce klasa uzyskanych
stopień
telefon szkoły
urodzenia
punktów
naukowy
nauczyciela
Ogólna liczba finalistów wynosi .......................
......................
...........................................
miejscowość i data
podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowe
gmina
i powiat
ZAŁĄCZNIK NR 5
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO1
(Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną
komputerowo. Dyrektor szkoły odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem).
1. Nazwisko ucznia:
2. Imię ucznia:
3. Data urodzenia ucznia:
4. Miejsce urodzenia:
5. Szkoła:
6. Klasa:
7. Adres szkoły:
8. Powiat:
9. Gmina:
10. Nr tel. szkoły:
e-mail:
11. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, na terenie której znajduje się szkoła:
12. Imię i nazwisko, stopień naukowy osoby przygotowującej ucznia do Konkursu:
13. Numer kodowy wypełnia członek Komisji Konkursowej w dniu Konkursu:
data
podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników
konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź.
zm.).
data
podpis rodzica/prawnego opiekuna
WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO
2
niewłaściwe skreślić – w przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach
internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki ucznia
1
Download