Zaburzenia okresu dojrzewania: depresja młodzieńcza

advertisement
Zaburzenia okresu dojrzewania: depresja młodzieńcza
Adresaci:
Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy klas
Cele:
1. Zwiększanie u uczestników wiedzy z zakresu wybranych
zaburzeń okresu dorastania oraz rozumienia przyczyn ich
powstawania.
2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania nerwicy i depresji
u nastolatków.
3. Wyposażanie uczestników w konkretne narzędzia w postaci
metod i sposobów postępowania wobec dziecka z nerwicą
i depresją.
4. Zwiększanie kompetencji w zakresie wspierania uczniów
z nerwicą i depresją.
Program szkolenia:
1. Klasyfikacja zaburzeń okresu dorastania.
2. Przyczyny, objawy i leczenie nerwicy oraz depresji
u nastolatków.
3. Rozpoznawanie
diagnostyczne.
zaburzeń
emocjonalnych
–
kryteria
4.
Metody
postępowania
nauczyciela
–
tworzenie
indywidualnego planu pracy z dzieckiem zaburzonym
emocjonalnie.
5. Stwarzanie optymalnych warunków w szkole dla rozwoju
emocjonalnego dzieci.
Metody pracy:
Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca
w grupach, dyskusja.
Czas trwania:
8 godz.
Cena:
880 zł
Download