"Usprawnianie mózgu nastolatka".

advertisement
"Usprawnianie mózgu nastolatka".
Plastyczność mózgu: zdolność do modyfikacji organizacji jego
połączeń neuronalnych pod wpływem bodźców i prowadząca
do wytwarzaniu uprzywilejowanych dróg obiegu informacji, jest
szczególnie wysoka we wczesnych okresach rozwojowych.
Przeciętny mózg ludzki zwiększa w ciągu pierwszego roku życia
swą masę od około 400 do 1000 g. a ostateczne wymiary
osiąga w okresie pokwitania. Szczególnie ważny dla rozwoju i
późniejszej sprawności mózgu jest okres „darwinizmu
neuronalnego”, między 7. a 14. rokiem życia, kiedy wymiera
około 30% neuronów, a warunki środowiskowe decydują, które
neurony przeżyją. Tak np. staranna i interaktywna opieka
rodzicielska nad noworodkami pozwala na zwiększenie
poziomu ich inteligencji, a odpowiednie metody wychowania
starszych dzieci i młodych nastolatków k0gą determinować
rozwój ich sprawności intelektualnych. Warunkiem rozwoju tych
sprawności jest nasilenie procesów neurorozwojowych, które
można pobudzić przez zmuszanie neuronów do pracy poprzez
bombardowanie zmysłów nowymi wrażeniami wymagającymi
odpowiedzi (wzbogacone środowisko), wysiłkiem fizycznym
(powodującym wzrost ekspresji genów kodujących czynniki
wzrostu nerwów), wysiłkiem intelektualnym, pomocnym w
rozwoju inteligencji skrystalizowanej, oraz – zwłaszcza w wieku
późniejszym – rozsądnym ograniczeniem poboru kalorii,
powodującym aktywacje genu długowieczności sir2.
Szczególnie korzystnym dla usprawniania pracy mózgu jest
zwiększanie neurogenezy (u człowieka ograniczonej w
zasadzie do formacji hipokampa) - wzmaga ona pamięć,
poprawia nastrój i hamuje procesy starzenia się mózgu. Dla
osób starszych zaproponowano racjonalny trening
neurobiologiczny, skierowanego na promocję neuorogenezy.
Ten trening umysłowo-fizyczny, polegający na powtarzanych
przez osiem tygodni dwa razy tygodniowo ćwiczeń z medytacji
uważnościowej (20 minut na leżąco, 20 chodząc) i
półgodzinnych sesjach aerobiku z treningiem sprawności
ruchowej (prowadzonych pod kierunkiem trenera) powodował
znamienne zwiększenie zużycia tlenu i zmniejszenie poziomu
depresji i lęku mierzonych w skali Becka. Obserwowano też
zwiększenie objętości hipokampa i przyrosty grubości kory.
U nastolatków, mniej skłonnych do medytacji, można ja
wprowadzić w postaci ćwiczenia sztuk wojennych takich jak
kung-fu i aikido. Drugim kierunkiem usprawniania mózgu
nastolatków jest uczenie przez sztukę, w sposób analogiczny
do bernsteinowskich programów artful learning. Uprawianie
sztuki kształtuje i rozwija uwagę poznawczą, która gra istotną
rolę w życiu codziennym, a jej rozwój jest szczególnie ważny u
dziecka, u których ma zasadniczy wpływ na kontrolę myśli,
uczuć i zachowania. Uwaga poznawcza jest niesłychanie
ważną funkcją intelektualną, umożliwiającą nam rozwój
umysłowy, a sztuka jest bardzo skutecznym środkiem jej
kształcenia. Stąd olbrzymie znaczenie takich przedmiotów
szkolnych, jak wychowacie fizyczne, wychowanie plastyczne,
wychowanie muzyczne i wiedza o sztuce.
Praktycznie ważne jest wzmacnianie poznawcze zdrowego
mózgu, przez co rozumiany nieterapeutyczne zastosowania
technologii z różnych obszarów nauki dla spotęgowania
funkcjonowania mózgu, w szczególności: poprawy pamięci,
zwiększenia koncentracji, rozszerzenia zakresu uwagi i
udoskonalenia i przyspieszenia procesów podejmowania
decyzji. Dla rozwoju mózgu nastolatka ważne jest przede
wszystkim usprawnienie długotrwałe, w wyniku którego
powiększy się jego potencjał, determinujący sukces życiowy w
wieku dojrzałym i podeszłym.
Download