Ćwiczenia 1 – Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij

advertisement
Ćwiczenia 1 – Wstępne wiadomości
1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje:
rynek finansowy (financial market)
instrument finansowy (financial instrument)
papier wartościowy (security)
2. Na potrzeby analizy inwestycji finansowych można wyróżnić następujące segmenty rynku finansowego:

rynek pieniężny (money market) – tworzą transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynności,
mającymi z reguły charakter wierzycielski. Przyjmuje się, że termin wymagalności instrumentów rynku
pieniężnego wynosi co najwyżej 1 rok. Podstawowym celem funkcjonowania rynku pieniężnego jest
płynność podmiotów gospodarczych

rynek kapitałowym (capital market) – tworzą transakcje instrumentami finansowymi o charakterze
wierzycielskim bądź własnościowym. Termin realizacji instrumentów rynku kapitałowego wynosi co
najmniej 1 rok. Podstawowymi celami funkcjonowania rynku kapitałowego są: efektywna alokacja
kapitału między podmioty emitujące instrumenty tego rynku, właściwa wycena instrumentów tego rynku
oraz uzyskanie dochodu przez inwestorów.

rynek instrumentów pochodnych (derivatives market) – tworzą transakcje tzw. Instrumentami
pochodnymi. Podstawowymi celami funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych są zabezpieczenia
się przed ryzykiem oraz spekulacja w nadziei uzyskania ponadprzeciętnych dochodów.

rynek walutowy (foreign exchange market) – tworzą transakcje walutowe, polegające na sprzedaży
wyrażonego w jednej walucie instrumentu finansowego za instrument finansowy wyrażony w innej
walucie.
Oto lista kilku instrumentów finansowych podstawowych dla każdego z rynków. Podaj ich pełną definicję
oraz przyporządkuj do odpowiedniego rynku:
bon skarbowy (tresury bill)
obligacja (bill)
akcja (stock, share)
prawo poboru (subscription right)
prawo do akcji (PDA)
instrumenty oparte na kontraktach futures
instrumenty oparte na opcjach
warranty
Podaj inne przykłady instrumentów finansowych.
Sprawdź jakie rodzaje papierów wartościowych znajdują się obecnie w obrocie giełdowym.
3. Rynek pierwotny i wtórny, giełdy i obrót pozagiełdowy.
Rynek pierwotny (primary market) występuje w momencie sprzedaży instrumentu finansowego
pierwszemu jego posiadaczowi. Zwykle emitent instrumentu dokonuje tego za pośrednictwem instytucji
finansowej.
Rynek wtórny (secondary market) jest to właściwy rynek, na którym odbywają się transakcje kupna i
sprzedaży instrumentów finansowych zawierane między inwestorami.
Podaj jakie funkcje spełnia rynek pierwotny oraz rynek wtórny.
RYNEK PIERWOTNY
RYNEK WTÓRNY
Istnieją dwa sygnety rynku wtórnego: giełda i rynek pozagiełdowy, tzw. OTC (over-the-counter market).
Giełdę można zdefiniować jako regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu,
podporządkowane określonym normom i zasadom, spotkanie stron zawierających transakcje kupnasprzedaży.
Podaj rodzaje giełd wg zasięgu geograficznego oraz zakresu rzeczowego transakcji prowadzonych na
giełdzie. Zaprezentowany podział poprzyj przykładami.
Duża część obrotu na rynku wtórnym odbywa się poza giełdami. Jest to rynek pozagiełdowy, na którym
obrót polega na tym, że nie ma ustalonego miejsca transakcji. Transakcje odbywają się między stronami przy
zastosowaniu środków elektronicznych i telekomunikacyjnych. W przypadku podstawowych papierów
wartościowych, takich jak akcje i obligacje, obrót pozagiełdowy z reguły dotyczy tych papierów, które nie
spełniają warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego.
4. Inwestorzy i uczestnicy giełd
Giełdy i rynki pozagiełdowe występujące w różnych krajach różnią się sposobami funkcjonowania, mają
cechy wspólne. Wspólni są na przykład inwestorzy. Są dwa typy inwestorów: indywidualni i instytucjonalni.
Inwestorzy indywidualni to w dużej części drobni inwestorzy, ich rola staje się coraz mniejsza. Dominującą
siłę na rynku stanowią inwestorzy instytucjonalni. Różnica objawia się w skali inwestowanych środków oraz
tym, że środkami tymi zarządza się w sposób profesjonalny.
Największymi inwestorami instytucjonalnymi są:
- banki, głównie banki inwestycyjne
- fundusze emerytalne (pension funds)
- towarzystwa ubezpieczeniowe (insurence companies)
- otwarte fundusze powiernicze (open-end funds, unit trust)
- zamknięte fundusze powiernicze (closed-end funds, investment funds).
Podaj definicje i przykłady powyższych inwestorów instytucjonalnych.
Podaj inny podział inwestorów ze względu na sposób aktywność inwestowania.
Uczestnicy rynku (giełdy) są to strony, które dokonują bezpośrednio transakcji na rynku. Możemy wyróżnić
dwie grupy uczestników giełdy:
- maklerzy giełdowi, inaczej brokerzy (brokers)
- samodzielni uczestnicy rynku (dealers, market maklers)
Podaj różnicę miedzy tymi grupami.
5. Giełda
Co to jest Ceduła Giełdy Warszawskiej?
Kto dopuszcza papiery wartościowe do obrotu na GPW?
Podaj adresy internetowe dwóch wybranych domów maklerskich. Kto dopuszcza domy maklerskie do
działania na giełdzie?
Rozszyfruj skróty: KWiG oraz KDPW S.A.
Jakie systemy notowań istnieją na GPW w Warszawie? Czym się od siebie różnią?
Co oznaczają sformułowania „rynek byka” i „rynek niedźwiedzia”?
Co to jest wolumen obrotów?
6. Indeksy rynku
Co to jest indeks giełdowy? Znajdź opisy indeksów publikowanych przez GPW oraz listy wchodzących w
ich skład spółek.
7. Sposoby analizowania rynku
Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby analizowania rynku:
 analiza fundamentalna (fundamental analysis)
 analiza techniczna (technical analysis)
Analiza fundamentalna to jedna z technik inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Z istoty jej
analizy wynika, że oparta na niej strategia inwestowania jest to strategia długookresowa.
Z jakich etapów składa się analiza fundamentalna?
Potrzebne do przeprowadzenia analizy fundamentalnej informacje można uzyskać
Analiza techniczna zwana też analizą wykresów jest zbiorem technik mającym na celu prognozę przyszłych
cen (kursów) papierów wartościowych walut czy surowców na podstawie cen historycznych. Jej zadaniem
jest wyznaczenie momentów, kiedy warto jest dany papier wartościowy kupić, a kiedy sprzedać. Wsparciem
prognoz są liczne wskaźniki.
Podaj założenia analizy technicznej.
Jakimi zasadami kieruje się analiza techniczna?
Download