Etyka to jeden z działów filozofii („filozofia moralności”). Słowo to

advertisement
Etyka to jeden z działów filozofii („filozofia moralności”).
Słowo to pochodzi z języka greckiego („ethos”, „ethikos”) i w
języku tym oznacza charakter, obyczaj, przyzwyczajenie lub
to co powstaje dzięki przyzwyczajeniu. Termin ten pojawił się
po raz pierwszy w VI wieku p.n.e. w Grecji.
Arystoteles jako pierwszy zdefiniował termin etyka w swojej
książce pod tytułem „Etyka nikomachelska”. Według niego
termin ten oznacza: „swoisty dla każdego narodu i
społeczności obyczaj, sposób życia, ujawniający się w
działaniu należących do nej jednostek.
Według innej interpretacji etyka to zbiór zasad
wyznaczających kodeks postępowania, który wyjaśnia co jest
dobre i słuszne, a co złe i niesłuszne; może to też ogólnie
zarysować moralne obowiązki i powinności (np. dekalog,
przysięga Hipokratesa).
Etyka jest nauką o moralności, dała początek: aksjologii
(teorii wartości); deontologii (nauce o powinnościach);
socjologii i psychologii moralności oraz metaetyce.
Etyka a moralność
Oba słowa mają to samo znaczenie. Z tym, że moralność
pochodzi z języka łacińskiego („moralis”, „mores”) i w tym
języku oznacza miejsce pobytu, obyczaj, charakter, nawyk.
Moralność jest wytworem stosunków społecznych. Etyka zaś
jest tworzona przez filozofów. Moralność jest dziedziną
decyzji i czynów, etyka zaś teoretycznym nad nią namysłem.
Przedmiot etyki:
- materialny – działanie ludzkie (decyzja, postępowanie,
czyn), postawa z jakiej wypływają czyny utrwalające ją oraz
osoba jako sprawca czynu, bądź podmiot postawy;
- formalny – działania ludzkie, postawy i podmiot działania
lub postawy, odniesione do normy moralności, co do której
działanie to (przed jego dokonaniem) może być moralnie
powinne (nakazane), niedozwolone (zakazane) bądź
dozwolone.
Klasyfikacja etyki:
Ze względu na sposób podejścia do przedmiotu etyki i
tradycję jej rozwoju:
Etyka normatywna (właściwa) – formułuje wypowiedzi o
tym, jak powinniśmy działać. Zajmuje się normami
moralnymi nie od strony opisowej lecz rekomendującej;
Etyka opisowa (deskryptywna, etologia) – opisuje i wyjaśnia,
jakie były lub są obyczaje, zwyczaje i zachowania moralne,
czyli odpowiada na pytanie jak jest lub jak było ; Metaetyka
– nauka o etyce.
Ze względu na zakres refleksji etycznej i jej przedmiot:
Mikroetyka – zajmuje się relacjami, o charakterze etycznym
między ludźmi;
Makroetyka – zajmuje się problemami i etycznymi o
charakterze regionalnym i globalnym;
Etyka molarna – zajmuje się etycznymi problemami ludzi w
organizacji społecznej (etyka środowiskowa), ich moralnością
zawodową i postępowaniem firm (etyka zawodowa, biznesu).
Ze względu na szczegółowość i ogólność podejmowanych
problemów moralnych i uzasadnień głoszonych norm i
zaleceń:
Etyka ogólna – która jest filozoficzną refleksją nad
postawami etyki, takimi jak: dobro, powinność, sumienie,
odpowiedzialność;
Etyka szczegółowa – formułuje praktyczne wskazania w
odniesieniu do typowych sytuacji spotykających ludzi.
Dzielimy ją na: etykę indywidualną – normuje życie
jednostek; etykę społeczną – analizuje społeczną sferę życia.
Etyka sytuacyjna – autorem tej etyki jest anglikański teolog
Joseph Flechter.
Etyka ta opiera się na czterech zasadach:
Pragmatyzm – aby czyn był słuszny, musi być skuteczny.
Miarą, która o tym decyduje jest miłość.
Relatywizm – konkretne sytuacje wymuszają odstępstwa od
reguł. Odrzuca się tu absolutyzm moralny, w tym słowa takie
jak nigdy lub zawsze. Wszystko jest względne.
Pozytywizm – podstawą tej etyki jest swobodna decyzja
człowieka podporządkowana chrześcijańskiej miłości.
Personalizm – najważniejszy jest tu człowiek, a obowiązkiem
chrześcijanina jest kochać ludzi a nie normy.
Oraz sześciu tezach:
Dobra sama w sobie jest tylko miłość. Czyny są dobre jeśli
pomagają ludziom, a złe jeśli im szkodzą. Nie ma czynu
„dobrego w sobie” bowiem wszystko zależy od okoliczności.
To miłość czy czyn jest dobry czy zły.
Miłość chrześcijańska to miłość samofinansowana. Nie
domaga się wzajemności.
Sprawiedliwość. To czynienie rzeczy, które najbardziej się
kocha przy uwzględnieniu interesów wszystkich członków
wspólnoty.
Miłość domaga się dobra bliźnich – niezależnie od tego czy
ich się lubi czy też nie.
Tylko cel uzasadnia środki – tylko miłość może uzasadniać
wszystko, ale musi być celem nie zaś narzędziem do czegoś.
Podporządkowane miłości decyzje podejmowane są w
zmieniających się okolicznościach i dlatego muszą wyrastać z
ponawianych za każdym razem rozstrzygnięć.
Kościół katolicki odrzuca etykę sytuacyjną proponując w
zamian proporcjonalizm, który uznaje, że są pewne
niewzruszone reguły moralne przeciw którym nie wolno
wykraczać chyba, że istnieje uzasadniająca to proporcjonalna
racja (dopuszczenie zabicia człowieka w warunkach wojny).
Etyka stosowana (biznesu, lekarska, zarządzania) wskazuje
zasady moralne oraz postawy na których winny się opierać
poszczególne dziedziny życia
Teorie moralności możemy podzielić na zwolenników
twierdzenia, iż możemy rozpoznawać dobro i zło i
zwolenników twierdzenia przeciwnego. Pierwszą grupę
poglądów nazywamy kognitywizmem, drugą zaś
nonkognitywizmem.
Kognitywizm – według tej teorii istnieją obiektywne prawdy
moralne, które mogą być poznane tak samo, jak poznajemy
prawdy o świecie. Zadania stwierdzające przekonania moralne
mogą być prawdziwe lub fałszywe, tak jak nasze zdanie
stwierdzające, że coś ma pewien kolor.
Nonkognitywizm – według tej teorii nie jest możliwe
obiektywne wyrażanie przekonań moralnych, albowiem są
one zawsze subiektywne (relatywizm moralny).
Teorie nonkognitywistyczne: emotywizm i decyzjonizm.
Emotywizm – to koncepcja etyczna w myśl której ludzkie
poglądy i postawy opierają się na reakcjach uczuciowych i
emocjonalnych pokładach osobistych preferencji. To
emotywna odpowiedź i reakcja na cokolwiek. Sięgamy po nią
gdy brakuje logicznych argumentów.
Decyzjonizm – to koncepcja oparta na decyzjach źródłem,
których są osobiste poglądy osób je wydających.
Teorie kognitywistyczne: konsekwencjalizm i
nonkonsekwencjalizm.
Konsekwencjalizm – to teoria, która ocenia moralne dobro i
zło w kategoriach konsekwencji czynu. Jeżeli to co wynika z
jakiegoś czynu jest w efekcie korzystne, to czyn jest dobry i
na odwrót.
Nonkonsekwencjalizm – to teoria według, której to słuszność
lub niesłuszność determinuje dobro lub zło. Wychodzi się tu
od koncepcji tego co jest potrzebne, aby działanie było
słuszne lub niesłuszne i to decyduje czy jest ono dobre czy
złe.
Kradzież jest zawsze kradzieżą niezależnie od powodów czy
jej skutków.
Konsekwencjalizm został wprowadzony do terminologii etyki
w 1957r. przez Elizabeth Anscombe i został przez nią
zdefiniowany jako przeciwieństwo absolutyzmu moralnego,
czyli poglądu według którego istnieją normy obowiązujące
niezależnie od konsekwencji czynów (np. Dekalog). Przed
1957r. tę grupę poglądów określono mianem utylitaryzmu.
Wyróżniamy konsekwencjalizm:
Hedonistyczny – działania są dobre, gdy prowadzą do
przyjemności, a złe gdy przynoszą ból.
Agatystyczny – działania są właściwe, gdy prowadzą do
maksymalizacji dobra, a niewłaściwe, gdy zwiększają zło.
Konsekwencjalizm jest teorią teologiczną (teoria celów), w
tym sensie, że moralność, słuszność działania określa
wyłącznie jej cel – skutki.
Nonkonsekwencjalizm jest teorią deontologiczną (deon – w
języku greckim oznaczał obowiązek, powinność) według
której działania ludzkie zawsze powinny być oparte na
nakazach i zakazach niezależnie od sytuacji.
Przedstawicielem nonkonsekwencjalizmu jest Kant według
którego czyn jest moralny tylko wówczas, gdy dokonująca go
osoba kieruje się dobrą wolą. Samo występowanie dobrej woli
czyni działanie słusznym, jej brak zaś niesłusznym.
Motywacją ludzkiego działania jest wyłącznie poczucie
obowiązku wynikającego z imperatywu kategorycznego.
- „Postępuj tak i tylko według takiej maksymy dzięki której
możesz zarazem chcieć, żeby stała się prawem powszechnym”
- „Postępuj zawsze tak, aby maksyma twojego postępowania
mogła stać się prawem powszechnym”
- „Postępuj tak byś człowieczeństwa, tak w twej osobie, jako
tej osobie każdego innego, używał zawsze zarazem, jako celu,
nigdy tylko jako środka”.
Uwarunkowania historyczne etyki biznesu
Za ojca etyki uważa się Sokratesa, który twierdził, iż zło
jakie czyni człowiek wynika w jego nieświadomości, a braku
wiedzy o tym co dobre i złe. Jeśl ktoś taką wiedzę posiada
niemożliwe by działał nieetycznie (intelektualizm etyczny).
Kolejną ważną postacią dla rozwoju etyki gospodarowania
jest Platon. Potępiał on pobieranie procentu od pożyczek
(lichwę). Miał on ambiwalentny (dwubiegunowy) stosunek od
bogacenia się, z jednej strony bowiem ze wzgardą odnosił się
do ludzi trudniących się pomnażaniem pieniędzy głosząc, że
ogranicza to rozwój duchowy, z drugiej zaś strony
przyznawał, że dobrobyt pomaga w osiągnięciu szczęścia, a
pieniądze są szczególnie potrzebne w podeszłym wieku
(bogactwo nie przydaje się każdemu, lecz jedynie temu kto
myśli). Był zwolennikiem własności państwowej oraz
gospodarki planowanej i kontrolowanej przez państwo.
Podzielił on społeczeństwo na filozofów, strażników (a mieli
rządzić państwem) oraz robotników (mieli poprzez swą pracę
utrzymywać wszystkich członków społeczeństwa). Jego
zdaniem praca zarobkowa wykluczała z rządzenia państwem,
gdyż pozbywał ją możliwości wydawania bezstronnych
sądów, decyzji i praw.
Za ojca etyki biznesu uważa się Arystotelesa, który podniósł
etykę do rangi niezależnej dyscypliny filozoficznej, a swoje
poglądy zawarł w książce „Etyka nikomachejska”. Podzielił
on działalność gospodarczą na rodzaje:
- gospodarstwo rodzinne (oikos/oikonomia), która stanowiła
organizację, w której funkcje gospodarcze i społeczne wiązały
się z obowiązkami powstałymi z więzi wspólnoty jaką jest
rodzina do której zaliczył on także niewolników w niej
pracującej. Współczesne oikos to przedsiębiorstwa, w których
menedżerom leży na sercu przede wszystkim utrzymanie
dobrej kondycji firmy, którą osiąga się poprzez długofalowe
działania;
- umacniająca miejsce firmy na rynku. W dzisiejszej etyce
biznesu pogląd ten przełożył się na przekonanie, że
maksymalizacja zysku nie jest celem działania gospodarczego,
lecz rezultatem jego prawidłowej realizacji;
- handel inaczej sztuka zarobkowania określana mianem
chremastyka – oznaczał sposoby osiągania jak najwyższego
zysku głównie z samych operacji finansowych. Współcześnie
mianem tym można określić firmy, w których nie chodzi o
zapewnienie godziwych warunków, lecz celem staje się
szybki zysk, a motywem bogacenie bez grania.
Nieograniczoną rządzą posiadania określił mianem –
pleonaksji – czyli odczuwanie stałego niezadowolenia z
aktualnego stopnia bogactwa. Arystoteles podobnie jak Platon
potępiał lichwę. Przeciwnie niż on był zwolennikiem prawa
obywatela do własności, potrzebnego do zarządzania
gospodarstwem domowym. Państwo mogło zarządzić
własnością indywidualną tylko w sytuacjach ostatecznych.
Ważnym etapem rozwoju etyki biznesu jest okres rozwoju
protestantyzmu. Jego twórca Jan Kalwin twierdził, iż
człowiek stał się wybranym do zaburzenia, uważał iż Bóg
powiela dochód gospodarczy spółki i że przedsiębiorca
zasługuje na łaskę stwórcy. W pracy podkreślał takie wartości
jak: pracowitość, oszczędność, rzetelność, zawodność czy
zaangażowanie w pracę. W tym okresie zaczęto uznawać
handel, pożyczki i kredyty, jako ważne elementy rozwoju
gospodarczego.
Istota etyki biznesu
Etyka biznesu mając rodowód filozoficzny obecnie staje się
częścią głównego zakresu tematycznego w nauce zarządzania.
To dyscyplina uprawniona na styku etyki jako dział filozofii
praktycznej oraz działalności menadżerskiej związanej
głównie z gospodarką i handlem. Zajmuje się ona określeniem
i oceną standardów moralnych przystających do działalności
gospodarczej.
Najprostsza definicja etyki biznesu
Etyka biznesu to zespół norm uznawanych w świecie biznesu.
Rodzaje etyki biznesu
Etyka opisowa normatywna (naturalistyczna – według niej
podstawy moralności człowieka jest natura ludzka; systemy
religijne – podstawą zachowań etycznych jest Bóg).
Zaliczamy do niej również Kanta (nonkonsekwencjalizm;
etyka intencji) oraz konsekwencjalizm (inaczej etyka
skutków).
Etyka teoretyczna (zajmuje się wartościami moralnymi i ich
wpływem na ludzkie zachowania i postawy).
Etyka deontologiczna (deon – to obowiązek, etyka
obowiązku, cnota). Za podstawę postępowania etycznego i
jego uzasadnienia przyjmuje się rozkazy i nakazy jako
podstawy formy regulowania ludzkich dążeń. Widoczna jest
tutaj rola kodeksów etycznych. Bycie moralnym w biznesie
polega na przestrzeganiu podstawowych zasad
wykonywanego zawodu, uchodzących za cnotę, pracowitość,
cierpliwość.
Etyka aksjologiczno – teologiczna (aksin – wartość, takos –
cel). Jest to etyka zorientowana na skuteczne osiągnięcie
celów, optymalizacja działalności. Akcentuje się tu koncepcję
ludzkiego powołania do samorealizacji; praca zaś to wartość
przez którą człowiek się organizuje i osiąga maksymalne
wyniki.
Etyka odpowiedzialności i sumienia – to etyka
personalistyczna, nastawiona na wartości osobowe opierające
się na uznawaniu cudzej i własnej godności, rzetelnych
stosunkach międzyludzkich i stoi na stanowisku iż tylko
człowiek sumienny może być moralny. Człowiek nieetyczny
nie jest profesjonalny.
Przedmiot etyki biznesu – zajmuje się ona oceną i
określeniem standardów moralnych przystających do
konkretnej sfery działalności gospodarczej. Poszukuje reguł
etycznych, którymi powinni kierować się ludzkie,
przedsiębiorstwa i instytucje działalności gospodarczej.
Zadania i cele etyki biznesu (według Dossa):
- ukazanie faktycznych problemów i argumentów
przemawiających za możliwymi stanowiskami co pozwala na
podejmowanie przemyślanych decyzji;
- zajęcie się problematyką pracy – etyka bada jakość relacji
pomiędzy pracodawcą, a personelem, bezpieczeństwo pracy,
lojalności i dyscyplinę ponadto zajmuje się etyką zawodową;
- rozpatrzenie problemów związanych z relacją między
konsumentem a światem biznesu (należą do nich m.in.
odpowiedzialność producenta, za jakość produktu, jego
bezpieczeństwo i właściwą reklamę);
- przemyślenie zespołu zagadnień dotyczącą stosunku świata
biznesu do środowiska naturalnego i odpowiedzialność za
jakość życia następnych pokoleń.
Cele etyki biznesu:
- etyka pełni funkcję system nawigacyjnego nadając
bezpieczny kierunek działaniom gospodarczym (wpływa na
podejmowanie decyzji trafnych z punktu widzenia organizacji
oraz uzasadnionych ekonomicznie i etycznie);
- zapewnia maksymalną efektywność poprzez eliminację
konfliktów etycznych powstałych w wyniku działania
organizacji;
- wprowadza etyczne standardy zachowań – umożliwia
odnalezienie wspólnych reguł dla stu konfliktów, połączonych
wymogów organizacji z poszanowania osób;
- dokonuje etycznej analizy zobowiązań zawodowych;
- poszerza zakres racjonalności – dotyczy bowiem nie tylko
interesów pracowników czy firmy, ale ukazuje potrzebę przy
analizie zysków i strat również interesów lokalnych,
regionalnych i często globalnych;
- integruje dzięki ustalonych norm wszystkich działających na
rzecz organizacji.
Bazy rozwoju etyki biznesu:
Etap I (przełom XIX i XX wieku) jest to okres objawienia
myśli etycznej w dziedzinie gospodarowania.
Etap II (lata ’60) jest to okres zadumy nad problemami
równości, wolności i odpowiedzialności państwa wobec
obywateli.
Etap III (lata ’70) jest to okres wyodrębniana się etyki
biznesu jako samodzielnej dyscypliny. Działo się to pod
wpływem afer gospodarczych, które stały się przyczyną
kryzysu zaufania do przedsiębiorstw. Ważnym wydarzeniem
było spotkanie w Davos – trzy europejskie sympozja
zarządzania, w trakcie którego podjęto temat
odpowiedzialności firm wobec społeczności lokalnej.
Etap IV (lata ’80) to okres rozkwitu etyki biznesu zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Modnym stało się w
przedsiębiorstwach robienie kursów szkoleniowych w
zakresie etyki biznesu.
Etap V (lata ’90) w tym okresie etyka biznesu stała się
dyscypliną akademicką w Stanach Zjednoczonych. Wzrosło
też zainteresowanie nią w Europie i w rozwiniętych krajach
Dalekiego Wschodu. Powstały organizacje naukowe
skupiające badaczy etyki biznesu. Wielkie korporacje zaczęły
dbać o swój wizerunek. W 1993 powstała największa na
świecie organizacja antykorupcyjna. W Polsce zaczęło się
interesować w połowie lat ’90. W 1994 powstał Zespół Etyki
Biznesu, przy Polskiej Akademii Nauk. Rok później stał się
on członkiem Europejskiej Sieci Etyki Biznesu. W 1998
powstał Polski Oddział Transparency International. W 1998
Krajowa Izba Gospodarcza wybrała projekt finansowany
przez UE dotyczący etyki w biznesie w efekcie, którego
powstał kodeks działalności gospodarczej oraz nagroda
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce
Pojęcie CSR - Pochodzi z języka angielskiego (Cororate
Sociall Responsability).
Społeczna odpowiedzialność biznesu SOB to koncepcja w
myśl której przedsiębiorstwa uwzględniają społeczne,
ekonomiczne, etyczne i ekologiczne aspekty w swoich
strategiach i działalności gospodarczej oraz w codziennych
decyzjach i w kontaktach z otoczeniem. To dobrowolne
zobowiązanie firm do przejrzystego i etycznego prowadzenia
działalności, poprzez budowanie i wdrażanie strategii
społecznego zaangażowania wychodzące poza wymogi
prawne jednocześnie wskazując, że działalność
przedsiębiorstwa nie może byś nastawione tylko na zysk.
To długoterminowa strata zarządzania przedsiębiorstwa
spójna z ogólną strategią firmy, uwzględniająca interesy
społeczne, a także relacje z różnymi grupami interesaliuszy.
Może być źródłem przewagi konkurencyjnej.
Społeczna odpowiedź firmy jest odpowiedzialnością za skutki,
wobec tzw. stakeholderów, czyli interesaliuszy (są to wszyscy
ci, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy działalności
firmy i którzy traktują swoje zobowiązanie jako moralne
firmy).
SOB dzielimy na wewnętrzny i zewnętrzny.
Odpowiedzialność zewnętrzna to: ochrona środowiska,
naturalnego, zaspokojenie potrzeb klientów, wysoka jakość
dóbr i usług, uczciwa konkurencja, uwzględnienie lokalnego
interesu społecznego. Jej adresatami są jednostki samorządu
terytorialnego, urzędy państwowe, klienci, kontrahenci,
konkurenci, banki (interesaliusze zewnętrzni).
Odpowiedzialność wewnętrzna to: humanizacja warunków
pracy, godziwe wynagrodzenie, zapewnienie świadczeń
socjalnych, planowanie kariery pracowników.
Jednym z najbardziej zagorzałych krytyków SOB był Milto
Friedman. Twierdził on, że korporacje gospodarcze mają
wobec społeczeństwa tylko jedno zobowiązanie: zwiększanie
swoich zysków. Według niego przyjmowanie zobowiązań
społecznych może przynosić wyłącznie straty finansowe.
Oznacza to, że ktoś musi za to zapłacić – albo akcjonariuszom
wypłacić mniejsze dywidendy, albo klienci będą płacić
większe ceny, albo pracownicy otrzymają niższe płace.
Według niego firmy mogą dążyć do czynienia dobra pod
warunkiem, że ma to służyć maksymalizacji zysku.
Paradoks Friedmana
Współcześnie akcjonariusze coraz częściej świadomi lepszych
wyników finansowych SOB, sami naciskają na firmę
wymagając od nich wyższych standardów etycznych oraz
brania pod uwagę interesów innych grup w ramach koncepcji
inwestowania odpowiedzialnego społeczeństwa – SRI
(socially responsible investing).
SRI to strategia inwestowania środków indywidualnych lub
należą do inwestycji w przedsiębiorstwie społecznej
odpowiedzialności.
Zwolennicy SOB uważają, iż celem firmy jest przysparzanie
korzyści wszystkim grupom społecznym stąd też
przedsiębiorcy powinni kierować się poszanowaniem dobra
społecznego nawet wówczas, gdy mogłoby to oznaczać
zmniejszenie zysków krótkookresowych. Według nich racją
bytu przedsiębiorstwa są zyski optymalne, długookresowe.
Wypracowane z uwzględnieniem interesów pracowników,
konsumentów, konkurentów i ochrony środowiska.
Pierwsze międzynarodowe regulacje SOB:
- Spotkanie w Davos w 1973 w trakcie którego ogłoszono
manifest, w którym zapisano, iż zadaniem kierownictwa firm
jest pewnego rodzaju służba. Ma ono służyć klientom,
współpracownikom, kapitało dawcy jak i całemu
społeczeństwu oraz równoważyć interesy wymienionych grup.
- Spotkanie w Canx w 1994 w trakcie którego przyjęto
dokument: zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w
którym zaproponowano działalność gospodarczą opartą na
uczciwej konkurencji, unikania działań nielegalnych oraz
ochronę środowiska naturalnego.
Społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który:
Realizuje cel firmy (powiększanie wartości firmy,
dostarczenie produktów i usług wysokiej jakości).
Czyni to w długim horyzoncie czasowym.
Zapewnia należyte kształtowanie relacji z głównymi
interesariuszami.
Postępuje zgodnie z prawem i społecznie przyjętymi normami
etycznymi.
Postawy firm wobec SOB:
- opór (obejmuje firmy, które nie robią nic lub niewiele dla
zmniejszania problemów ekologicznych czy społecznych;
przekroczenie granicy prawnej lub etycznej jest często
tuszowane);
- społeczny obowiązek (realizują wszelkie swoje
przedsięwzięcia, w zgodzie z prawem, ale nie inicjują żadnych
akcji dobrowolnych);
- społeczna reakcja (przedsiębiorstwa w przypadkach,
używanych za godne wsparcie, podejmują działania na rzecz
środowiska społecznego);
- społeczny układ (organizacje aktywnie poszukują obszarów
w które mogłyby wnieść swój wkład).
W firmie zaangażowanej społecznie wyróżnia się cztery
poziomy aktywności:
Podstawowa działalność gospodarcza (to dostarczenie
niezbędnych produktów i usług, transfer technologii,
tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, dbanie o rozwój
kadry pracowniczej, uiszczanie podatków, czy obligatoryjne
wpłaty na fundusze celowe. To przyczynia się do rozwoju
społecznego chociaż formalnie nie zalicza się do działań
SOB).
Przedsięwzięcia komercyjne w środowisku społecznym ( to
wszelkie działania, które mają na celu wspieranie rozwoju
firmy, jej sukces komercyjny, np. poprzez promocję
wizerunku firmy, czy działania podejmowane wspólnie z
innymi organizacjami. Najczęściej występują w postaci
sponsoringu kultury, sportu, edukacji).
Inwestycje na rzecz społeczności lokalnej (to
długoterminowe działania, podejmowane we współpracy z
przedstawicielami społeczeństwa na rzecz rozwiązywania
określonych problemów społecznych wybieranych i
uznawanych przez kierownictwo firmy za istotne dla
wspierania interesu firmy i wzmacniające jej reputacje).
Działalność filantropijna ( to dotacje przeznaczone na rzecz
dobra wspólnego w odpowiedzi na prośby i apele organizacji
dobroczynnych lub osób indywidualnych. Dotacje te nie mają
na celu wspierania jakichkolwiek żywotnych interesów firmy i
nie służą promocji jej wizerunku).
Wdrożenie zasad SOB wymaga od organizacji wprowadzenia
infrastruktury etycznej na wszystkich poziomach
funkcjonowania firmy (np. pracownika odpowiedzialnego za
ich wdrażanie w firmie) oraz programów etycznych wraz z
kodeksami etycznymi.
Program etyczny to całościowe przedsięwzięcie skierowane
na uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu
organizacji o randze strategicznej.
Elementy programu etycznego:
Identyfikacja wartości – to jest to co cenione jest w firmie
bardziej niż wszystko inne.
Ustalenie misji firmy – tego po co firma istnieje i działa.
Opracowanie kodeksu etycznego – zbiór norm i standardów
firmy.
Opracowanie programu kształcenia etycznego
pracowników firmy – rozmowy, narady.
Promowanie zachowania etycznego – wyróżnienia, a także
sankcje za nieetyczne.
Okresowe przeprowadzenie audytu etycznego.
Firmy społecznie odpowiedzialne otrzymują standardy
etyczne na wzór certyfikatów jakości ISO. Są to S.A. 8000
(1998r.), AA 1000 (1999r.).
Promocja etyki w biznesie – „Fair Play”
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jako przykład
promocji kultury i etyki w biznesie Program
„Przedsiębiorstwo Fair Play” powstał w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony w 1997, dotyczący promocji kultury
przedsiębiorczości w Polsce. Jest on częścią
współfinansowanego przez UE projektu zgłoszonego przez
Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad
demokracją i przedsiębiorstwem prywatnym pt.: „Etyka i
kultura przedsiębiorczości w małych i średnich
przedsiębiorstwach”. W efekcie tego programu został
opracowany także pierwszy w Polsce kodeks etyki
działalności gospodarczej.
I edycja programu „Fair Play” została przeprowadzona w
1998r.
Cele „Fair Play”:
- promocja etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako
zestaw norm rzetelnego i uczciwego postępowania z
interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, działań z
obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami
społecznymi;
- promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem
i zasadami etyki (promowanie finalistów programu na rynkach
krajowych i zagranicznych);
- promowanie wizerunku polskich przedsiębiorstw poprzez
promowanie w środkach masowego przekazu firm, które
rzetelnie i w zgodzie z zasadami etyki prowadzą działalność
gospodarczą;
- zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań
etycznych i wprowadzenie stosowanych zmian w wewnętrznej
organizacji pracy oraz podjęcie szkoleń w tym zakresie.
Przedsiębiorstwa, które ubiegały się o certyfikat „Fair
Play” muszą spełnić następujące wymagania:
- stworzyć swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno
efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu;
- są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego;
- aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych;
- wynikają się z zobowiązań wobec Skarbu Państwa;
- uczciwie i rzetelnie reklamują się, nie dyskredytują
konkurenci i postępują fair wobec klientów, oferują wysoką
jakość produktów i usług, współpracują z kontrahentami i nie
mają zaległości wobec nich należności;
- są przyjazne środowisku naturalnemu.
Etyka zawodowa to system wartości, ocen, norm i wzorów
regulujących postępowanie przedstawicieli określonych grup
społecznych zasad związanych bezpośrednio z wykonywaną
pracą zawodową i wyrażających jej spoistości.
Uwarunkowania etyki zawodowej:
- wartości i normy ogólnoludzkie;
- tradycje danego zawodu, czyli wartości moralne w sposób
trwały związany z jego…;
- warunki zewnętrzne funkcjonowania danego zawodu, czyli
warunki życia, system polityczny czy warunki techniczne
wykonywania zawodu (trzeźwość – w przypadku kierowcy);
- struktura wewnętrzna danego zawodu, czyli wewnętrzny
charakter i układ stosunków pomiędzy przedstawicielami
danego zawodu oraz ich stosunek do pozostałych zawodów.
Etyka zawodowa ustala ogólne, ideały i dyrektywy
postępowania począwszy od określania moralnej istoty i celu
istnienia danego zawodu jak i szczegółowe zalecenia
dotyczącego jego wykonywania.
Pełni on funkcję edukacyjną (kształtuje przekonania i
postępowania moralne pracowników) oraz spaja
przedstawicieli określonego zawodu i wpływu na
społeczeństwo jako całość.
Etyka zawodowa określa:
- wartości, zasady, motywacje i zachowania ściśle moralne –
są to uniwersalne i podstawowe kategorie takie jak
sprawiedliwość, prawda, zaufanie, uczciwość, rzetelność,
wiarygodność;
- wartości intelektualne – wiedza, kwalifikacje, kompetencje;
- kulturę osobistą;
- zasady fair play;
- reguły pragmatyki zawodowej określają swoisty ceremoniał
grupowy, obrzędy i uroczystości, przywileje grupowe, czy
prawo i obowiązek noszenia określonych strojów, czy
emblematów związanych z określonym zawodem.
ETOS ETYKI BIZNESU
Przykładem etyki zawodowej jest etyka biznesu.
W świecie biznesu obserwujemy dwa modele zachowań:
Według pierwszego z nich ludzie biznesu uznają wolny rynek
jako obszar nie skrępowany w działalności gospodarczej, w
których głównym celem jest pokonać konkurencje.
Przedstawiciel tego modelu dąży do realizacji własnych
celów, jest egoistą, a jedynym kryterium podejmowanych
przez niego działań jest zysk. Wszelki dobór środków jest
dozwolony.
Według drugiego modelu działalności gospodarczej jest
nierozerwalnie związana z moralnością. Twierdzi się tu, iż
tylko właściwe działania przynoszą w długiej perspektywie
sukces i stabilność.
Rodzaje stanowisk i kryteria oceny właściwego
postępowania, wybierane przez ludzi biznesu:
- stanowisko deontologiczne: zakłada się tu, że czyn jest
moralnie dozwolony gdy jest uzasadniony nakazem autorytetu
(może być nim Bóg, prawo, osoba uznawana za autorytet);
- stanowisko endajmonistyczne: zakłada się tu, że działanie
jest moralnie poprawne wówczas, gdy prowadzi do szczęścia;
- stanowisko personalistyczne: koncentruje się na osobie i jej
znaczeniu. W tym przypadku dobro i rozwój człowieka jest
nadrzędnym celem wszelkiego działania. Biznesmen kieruje
się prawami człowieka, wolnością osobistą;
- stanowisko pragmatyczne: opiera się na przekonaniu, że
poprawne są tylko te zadania, które przynoszą korzyści.
Według tego stanowiska biznesmen powinien kierować się
skutecznością.
Do reguł pozytywnej konkurencji zaliczamy:
- zasadę niezależnej inicjatywy – podmioty gospodarcze
powinny występować na rynku we własnym imieniu i
niezależnie (nie wolno plotkować, sprzedawać podszywając
się pod konkurenta);
- zasadę działań konstruktywnych – promuje działania
twórcze, nie prowadzące do rozbicia konkurencji;
- zasadę formalnej równości – nakazuje by ludzie biznesu
nie wykorzystywali posiadanych przywilejów w celu
osłabienia konkurencji (nie powinno się sztucznie zaniżać cen
by zniszczyć konkurencje);
- zasadę poszanowania reguł – nakazuje działanie według
ustalonych zasad i reguł obowiązujących przedstawicieli
Etosu biznesu;
- zasadę szacunku do podmiotów zewnętrznych – według
niej nie wolno konkurować w sposób nieuczciwy (np.
łapownictwem) bądź nieuczciwie pozyskiwać dobrą opinię u
innych podmiotów (np. poprzez fałszywą reklamę).
W świecie biznesu wyróżnia się trzy zasadnicze sposoby
podejścia do odpowiedzialności za personel i zarządzanie
przedsiębiorstwem:
- podejście tradycyjne: w tym przypadku kryterium
odpowiedzialności jest odpowiedzialność przed właścicielem,
a regułą działania jest zysk;
- podejście odpowiedzialność przed interesariuszami
wewnętrznymi i zewnętrznymi: w tym przypadku w
działaniu należy uwzględnić interes podmiotów z którymi
współdziała. Podejmowane decyzje powinny być
kompromisem między dobrem przedsiębiorstwa, a
korzyściami personelu i grup współdziałających;
- podejście afirmatyczne: w tym przypadku osoba
odpowiedzialna za przedsiębiorstwo powinna czuć się
zobowiązana do twórczego rozwijania otoczenia oraz
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska.
Kodeksy etyki zawodowej
Jest to konkretyzacja i uszczególnienie ogólnych norm etyki,
funkcjonujących w danym społeczeństwie oraz dostosowanie
ich do danego zawodu i wzbogacenie o moralne aspekty,
chroniące wartości, szczególnie cenione, takie jak: zdrowie i
życie ludzkie (etyka lekarska), wolność (etyka adwokacka),
osobowość wychowanka (etyka nauczycielska); to także
kwalifikacje etyczne ludzi działających w różnych
segmentach i poziomach życia gospodarczego (solidność,
uczciwość producenta, kupca, czy sprzedawcy).
Najstarsze kodeksy etyki zawodowej pojawiły się w
oświeceniu; pierwsze dotyczyły takich profesji, jak: rycerze,
kapłani, lekarze.
Kodeks etyki zawodowej nie zastępuje prawa krajowego lecz
go uzupełnia. Kodeksy są potrzebne zawsze wtedy, gdy
obowiązki niektórych ludzi wymagają robienia rzeczy, które
w przypadku innych mogłyby uchodzić za uchybienie
zawodowe. Kodeksy są niezbędne, ponieważ niekiedy
przedstawicielom niektórych zawodów musi być w sposób dla
innych niedopuszczalny (badanie ciała ludzkiego przez
lekarza).
Kodeks etyki przedsiębiorstwa to dokument zawierający
zasady, reguły postępowania firmy, oraz stosunku do grup
wewnętrznych. Obrazuje on swoistą filozofię etycznego
działania firmy, dając tym samym możliwość powoływania
się w sytuacjach wątpliwych pod względem moralnym na
założenia w nim określone. Powinien wyznaczać także
normatywne wymogi organizacyjne. Nawet wówczas, gdy
ograniczyłoby to działalność firmy lub nie przyniosło jej
korzyści ekonomicznych.
Znaczenie kodeksu etyki przedsiębiorstwa
Jest wzorem dla działalności firmy i ludzi w niej
zatrudnionych.
Motywuje utwierdzając przełożonych i pracowników w ich
zachowaniach.
Ustanawia długoterminowe wytyczne dotyczące
prawidłowego postępowania oddziałowując w ten sposób na
wydajność pracowników i ekonomiczne wyniki firmy.
Wpływa na polepszenie zaufania między pracodawcą a
pracownikami. Wzmacnia wewnętrzną kulturę organizacji
oraz ułatwia rozwiązywanie konfliktów dbając tym samym o
atmosferę pracy.
Stanowi podporę zabezpieczającą pracowników
przedsiębiorstwa nie etycznymi wymaganiami kadry
kierowniczej, ogranicza władzę pracodawców.
Wskazuje obszary w których pogoń za zyskiem, nieuczciwe
bogacenie się są niedozwolone; podkreśla jednocześnie
konieczność przestrzegania pozytywnej konkurencji.
Download