ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T

advertisement
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Oddział w Lublinie
ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin
Lublin, dnia 19.04. 2017 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność po raz pierwszy oraz osób
przez nich
zatrudnionych, a także prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel,
naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo, edukacja oraz transport
i gospodarka magazynowa. Działania edukacyjne mogą być także kierowane do osób
wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.
I. Zamawiający:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
20-601 Lublin
ul. T. Zana 36, 38c
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.),
zgodnie z Zasadami dokonywania zakupów w ZUS w zakresie zamówień, których
równowartość w złotych nie przekracza kwoty 30 000 euro.
III Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie i przeprowadzenie na
terenie działania Oddziału ZUS Lublin i Biłgoraj szkoleń dla pracodawców małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność po raz pierwszy oraz osób
przez nich zatrudnionych, a także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa
pojazdów samochodowych, budownictwo, edukacja oraz transport i gospodarka
magazynowa. Działania edukacyjne mogą być także kierowane do osób wchodzących
na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy - w zakresie upowszechniania
wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz
sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. Przewidywana liczba uczestników
szkoleń - ok. 676 osób. Całkowita liczba osób może ulec zmianie w trakcie realizacji
umowy ale całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć posiadanych
środków finansowych na to zamówienie. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres
od 15.05.2017r. do 15.12.2017r. lub do wyczerpania środków, które w 100% są
Strona: 1/6
www.zus.pl
: (81) 535-77-77
faks: (81) 535-74-02
środkami publicznymi. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony z wykonawcą, z którym
Zamawiający zawrze umowę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji wszystkich szkoleń objętych zamówieniem obejmuje okres od
15.05.2017r. do 15.12.2017r. lub do wyczerpania środków. Szczegółowy harmonogram
szkoleń zostanie ustalony z wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako
najkorzystniejsza i z którym Zamawiający zawrze umowę.
V. Osoba upoważniona do kontaktu:
Pani Małgorzata Lenart tel. 81 535 76 37
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
Wymagania
- Wykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania w ciągu
ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem z należytą starannością co
najmniej trzech usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń
o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy o wartości minimum 10 000,00PLN brutto
dla jednej usługi. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wraz
ofertą wykaz wykonanych usług (wzór w załączeniu) oraz dokumenty potwierdzające
należytą realizację usług szkoleniowych zawartych w wykazie (minimum 3 ).
- Wykonawcy mają dysponować osobami zdolnymi (co najmniej trzema) do wykonania
zamówienia: posiadającymi wykształcenie kierunkowe – zgodne z tematyką szkolenia
określoną w przedmiocie zamówienia; posiadającymi uprawnienia pedagogiczne oraz
posiadającymi doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń
tematyki, będącej przedmiotem zamówienia (lub podobnych) , w których uczestniczyło
minimum 25 osób, przeprowadzone w postaci wykładów, ćwiczeń, warsztatów lub
konserwatoriów (prowadzenie szkolenia o tej samej nazwie i tematyce dla kilku grup
u jednego zamawiającego będzie liczone jako jedno szkolenie). Na potwierdzenie
spełnienia tego warunku wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób spełniających
powyższe wymagania (wg załączonego wzoru).
- Inne dokumenty wymagane od wykonawcy: KRS lub zaświadczenie z wypisu
działalności gospodarczej, certyfikat ISO w zakresie jakości usług lub inny
równoważny dokument potwierdzający jakość wykonanych usług.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i ich wagą:
a) Cena usługi [ C ]
- 80%,
b) Doświadczenie wykonawcy [DW ] - 20%,
2.1. Każdy Wykonawca będzie oceniany w każdym kryterium w skali od 0 do 100 pkt,
co przy uwzględnieniu wag poszczególnych kryteriów spowoduje, że maksymalne ilości
punktów w ww. kryteriach wynoszą odpowiednio: 80 i 20 punktów
Strona: 2/6
a) maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena usługi” [C] (która obejmuje cenę brutto
zorganizowania i przeszkolenia wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie
z warunkami opisanymi w zaproszeniu, tj. 80 pkt. otrzyma wykonawca, który zaoferuje
najniższą cenę.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, obliczoną według
następującego wzoru:
Cena najniższa spośród ofert podlegających ocenie
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena oferty badanej
b) maksymalną ilość punktów w kryterium „Doświadczenie wykonawcy” [DW] , tj. 20 pkt.
otrzyma wykonawca, który wykazując spełnianie warunku doświadczenia przedstawi w
wykazach załączonych do oferty, największą ilość należycie wykonanych usług
podobnych (wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą ich realizację) spośród
wszystkich ofert ważnych (10 pkt) oraz największą ilość odpowiednich wykładowców,
będących w dyspozycji Wykonawcy, spełniających warunki Zamawiającego (10 pkt).
Uwaga: Wykonawca, który wykaże się wykonaniem 10 lub więcej usług podobnych oraz
wykaże, że dysponuje 10. lub więcej wykładowcami, spełniającymi wymagania zawarte
w zaproszeniu, otrzyma w tym kryterium taką samą (maksymalną) ilość punktów
(20).Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, obliczoną
według następującego wzoru:
DW =
+
Ilość wykonanych usług w ofercie badanej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Maksymalna ilość usług spośród ofert podlegających ocenie
x 10 pkt.
Ilość wykładowców w ofercie badanej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.
Maksymalna ilość wykładowców spośród ofert podlegających ocenie
2.2. Łączną ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę [P] będzie stanowiła suma
punktów obliczonych jw. w poszczególnych kryteriach, tj. P = C + DW
3. Oferta z najwyższa ilością punktów (obliczonych do dwóch miejsc po przecinku)
będzie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
VIII. Istotne postanowienia umowy:
Zakres usługi: przygotowanie i przeprowadzenie na terenie działania Oddziału ZUS
Lublin i Biłgoraj szkoleń dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym
rejestrujących działalność po raz pierwszy oraz osób przez nich zatrudnionych, a także
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących
sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych,
budownictwo, edukacja oraz transport i gospodarka magazynowa. Działania edukacyjne
mogą być także kierowane do osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących
pracę po raz pierwszy - w zakresie upowszechniania wiedzy o zagrożeniach
powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach
przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi
zmianami.)
Strona: 3/6
Organizacja szkoleń:
- wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia,
- szczegółowe programy muszą zawierać tematykę określoną w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r.oraz
uwzględniać specyfikę
poszczególnych branż do których będzie skierowane szkolenie a także wymagania
Zamawiającego zawarte w zaproszeniu;
- wykonawca zobowiąże się do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, a zwłaszcza
do: opracowania szczegółowych programów szkoleniowych uwzgledniających specyfikę
branżową osób szkolonych, potwierdzania na liście obecności uczestnictwa w zajęciach
szkoleniowych, prowadzenie potwierdzania na listach przekazanych materiałów
szkoleniowych, prowadzenia dzienników szkoleń, posiadanie wykazu osób
prowadzących zajęcia oraz dokumentów potwierdzających posiadane przez nich
kwalifikacje zawodowe oraz dydaktyczne, sporządzenie protokołu z przebiegu
egzaminu, posiadanie rejestru wydanych zaświadczeń;
- wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca przekaże protokół z przeprowadzonych
szkoleń oraz oryginały list obecności, kopię rejestru wydanych zaświadczeń oraz
szczegółowe programy szkoleń poświadczone za zgodność z oryginałem;
- wykonawca zapewni kadrę szkoleniową - wykładowców posiadającą zasób wiedzy
zapewniający właściwą realizację programu oraz posiadających rekomendacje
Państwowej Inspekcji Pracy.
- umożliwi zapisy na szkolenia drogą elektroniczną lub telefonicznie;
- wydrukuje opracowane przez wykonawcę materiały szkoleniowe niezbędne do
realizacji szkolenia;
- czas trwania szkolenia 8-16 godzin lekcyjnych (nie więcej niż 8 godzin dziennie)zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.07.2004r.;
- wykonawca dokona naboru uczestników szkoleń z poszczególnych branż
i doboru tematyki programów szkoleń dla indywidualnej grupy sektorów;
- wykonawca zapewni odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności
szkoleniowej oraz rezerwację sal szkoleniowych przy szkoleniach w terenie. Sale
szkoleniowe muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ergonomii;
- zapewni wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programu
szkoleń min. rzutnik, nagłośnienie, flipchart;
- wykonawca zobowiązany jest do promocji szkoleń poprzez np. ogłoszenia, spoty
radiowe, plakaty;
- zapewni właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci
programów szkolenia, dzienników zajęć, list obecności, protokołów przebiegu
egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń,
- prowadzi listę obecności ( zawierającą imiona, nazwiska i podpisy uczestników
szkolenia codzienny wymiar godzin uczestnictwa w szkoleniu, podpis osoby
prowadzącej w każdym dniu trwania szkolenia jak również temat szkolenia, dokładny
adres miejsca przeprowadzenia szkolenia;
- wykonawca realizuje program szkolenia metodą wykładów połączonych z dyskusją
oraz ćwiczeniami z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych;
- wykonawca zapewni w dniu szkolenia (kawa, herbata, woda mineralna gazowana
i niegazowana w ilości nie mniejszej niż 2 napoje na każdego uczestnika.)
- po zakończeniu szkolenia:
Strona: 4/6
a) przeprowadzi badanie poziomu satysfakcji słuchaczy przy pomocy formularza
ankietowego;
b) przeprowadzi badanie skuteczności szkolenia wśród uczestników szkolenia poprzez
przeprowadzenie egzaminu w formie testowej,
c) przekaże Zamawiającemu nie później niż 14 dni od daty przeprowadzonego
szkolenia oryginały wypełnionych ankiet wraz z protokołem z przeprowadzonego
szkolenia, oryginały list obecności oraz protokół z egzaminu;
- wystawi imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz przekaże je
uczestnikom szkolenia;
- wykonawca przekaże na adres Zakładu ubezpieczeń Społecznych w terminie 30dni od
daty zawarcia umowy, nie później niż przed terminem pierwszego szkolenia, podpisany
harmonogram szkoleń określający miejsce oraz terminy poszczególnych szkoleń;
- wykonawca przekaże materiały szkoleniowe w dniu szkolenia wszystkim uczestnikom.
Ponadto:
1. Okres na przeprowadzenie usługi - od 15.05.2017r. do 15.12.2017r.
2. Szczegółowe terminy szkoleń – zgodnie z harmonogramem, który będzie stanowił
załącznik do umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn jednostkowej ceny
ofertowej (za 1 uczestnika) x ilość faktycznie przeszkolonych osób w danym miesiącu
kalendarzowym. Wypłaty będą wykonywane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy na podstawie faktur wystawianych za każdy miesiąc kalendarzowy (1
faktura w miesiącu), w którym będą miały miejsce szkolenia. Termin realizacji faktury 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty 80 000,00 PLN.
5. Cena ofertowa (od jednego uczestnika szkolenia) zawiera wszystkie koszty należytej
realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie w sposób niekorzystny dla
Zamawiającego, chyba że nastąpi zmiana wysokości podatku VAT, wówczas
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową
stawkę VAT.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
usługi a w szczególności:
6.1. W przypadku uchybień w czasie trwania umowy Zamawiający ma prawo do
żądania od Wykonawcy podjęcia środków zaradczych,
6.2. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy rekompensaty w odpowiednim
stosunku do tego, jakie były warunki zagwarantowane w ofercie, a nie zostały faktycznie
zrealizowane.
6.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20%
maksymalnego wynagrodzenia (80 000, zł)
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych
prawa cywilnego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
Strona: 5/6
- pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodności z oryginałem
- wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2
wypełniony i podpisany wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - załącznik nr 3;
- do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru KRS lub zaświadczenie z wypisu
działalności gospodarczej;
- certyfikat ISO - w zakresie jakości usług lub inny równoważny dokument
potwierdzający jakość wykonanych usług;
- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej „ Oferta na
przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców”. Na
kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
- Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
X. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:
Zamawiający:
- poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy,
- poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania.
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
20-601 Lublin
ul. T. Zana 36, 38c
budynek 36A, pokój nr 18, w terminie do dnia 28.04.2017r. do godziny 15.00
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
XII. Załączniki:
-Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
-Załącznik nr 2 – wzór wykazu wykonanych usług
-Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia
Strona: 6/6
Download