praca magisterska - 0817213654

advertisement
x60Emocje i procesy
emocjonalne ¬ródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniej±ca rzeczywisto¶ć.
Człowiek odzwierciedlaj±c otaczaj±c± go rzeczywisto¶ć ustosunkowuje się do niej,
cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi.To przeżywanie stosunku do
otoczenia, jak również do siebie samego, nazywamy emocjami i uczuciami. Procesy
emocjonalne bywaj± regulatorami stosunków między człowiekiem a otoczeniem.
Dzięki procesom orientacyjnym odzwierciedlamy otaczaj±cy nas ¶wiat, natomiast
ustosunkowuj±c się do ¶wiata nadajemy mu zabarwienie emocjonalne. Cechy
procesów emocjonalnych. Każdy proces emocjonalny zawiera trzy specyficzne
cechy. S± nimi znak emocji, intensywno¶ć procesów emocjonalnych i tre¶ć
emocji.Znak emocji. Osoby, przedmioty i zjawiska, które przyczyniaj± się
zaspokojenia potrzeb człowieka, wywołuj± emocje i uczucia dodatnie. Emocje te
występuj± w sytuacjach, gdy jednostka osi±ga zamierzony cel, a także w sytuacjach
optymalnej równowagi miedzy organizmem a ¶rodowiskiem. Człowiek na ogół d±ży
do przeżywania uczuć pozytywnych, ma tendencję do zbliżania się bodĽców, które
wywołuj± te emocje.Emocje ujemne powstaj± wtedy gdy procesy regulacyjne ulegaj±
zakłóceniom. Wszystko co utrudnia lub uniemożliwia zaspokojenie potrzeb jednostki
wzbudza emocje i uczucia negatywne. Uczucia negatywne wywoływane s± także
przez sytuacje zagrożenia. Nie zawsze powoduj± wtedy dezorganizacje zachowania
jednostki, przeciwnie – mog± ułatwiać mobilizacje organizmu i przeciwdziałać
zachowaniom obronnym (np.: gniew prowokuje atak, lęk, ucieczkę). Człowiek
niekiedy nie potrafi zabezpieczyć się przed przeżywaniem emocji ujemnych. W
różnych okresach życia te same przedmioty i zjawiska, a także zachowania innych
ludzi mog± być subiektywnie odczuwane b±dĽ jako pozytywne, b±dĽ jako
negatywne, a zatem staja się przyczyn± zupełnie odmiennych stanów
emocjonalnych.Intensywno¶ć przeżywania emocji wynika z okre¶lonego pobudzenia
o¶rodkowego układu nerwowego, czyli aktywacji. W zasadzie można mówić o
kontinuum aktywacji – od skrajnego podniecenia emocjonalnego, którego
przejawami mog± być napad w¶ciekło¶ci, panika, ekstaza – do zupełnego
braku podniecenia, którego przejawem może być stan ¶pi±czki czy tez głęboki sen.
Wysoki czy niski poziom aktywacji nie zawsze uzewnętrznia się w zachowaniu.
Wzrost podniecenia może prowadzić do wzmożonej ruchliwo¶ci, może także
wywoływać stan pozornej obojętno¶ci i spokoju. Postronny obserwator nie zauważa
wewnętrznego niepokoju i zwiększonej aktywno¶ci ruchowej.Tre¶ć emocji. W toku
nabywania do¶wiadczenia indywidualnego jednostka uczy się ¶wiadomego
odzwierciedlania przeżyć emocjonalnych, uczy się kojarzyć okre¶lone sygnały z
uruchomieniem okre¶lonych mechanizmów regulacyjnych. Tym samym uczy się
różnicować emocje w aspekcie tre¶ciowym. Niektóre bodĽce ł±cz±ce się z
okre¶lonymi potrzebami mog± wywoływać okre¶lone stany emocjonalne. Na przykład
bodĽce chemiczne zwi±zane ze zmiana stopnia zawarto¶ci cukru we krwi powoduj±
emocje głodu. Podobnie wraz z rozwojem do¶wiadczenia człowiek uczy się
u¶wiadamiać sobie i odzwierciedlać procesy emocjonalne wywołane specyficznie
ludzkimi potrzebami, takimi jak potrzeba miło¶ci, szacunku, władzy, sukcesu.
Procesy emocjonalne wpływaj± w zasadniczy sposób na aktywno¶ć człowieka.
Czasami mobilizuj± do działania, kiedy indziej działanie to utrudniaj±. Uczeni
zajmuj±cy się badaniami procesów emocjonalnych stwierdzili, że zmiany zachodz±ce
pod wpływem tych procesów obejmuj± cały organizm. Podłoże naurofizjologiczne
procesów emocjonalnych. Trzewiowa teoria emocji. Już w XIX wieku
zaobserwowano współwystępowanie zmian fizjologicznych i przeżyć emocjonalnych.
Dwaj uczeni, William James i Carl Lange, s± twórcami tak zwanej trzewiowej teorii
emocji. S±dzili oni, że zmiany fizjologiczne s± pierwotne w stosunku do przeżyć
emocjonalnych. Emocje powstaj±, ich zdaniem nie pod wpływem zmian
fizjologicznych wywołanych przez te bodĽce. James i Lange sformułowali pozornie
paradoksalne twierdzenie „ nie dlatego płaczemy, że jeste¶my smutni, lecz
jeste¶my smutni bo płaczemy”. Jako pierwotne występuj± zmiany w
narz±dach, jako wtórne to u¶wiadomieni ich sobie i przeżycie emocji. Teoria Jamesa
i Langego wyrosła na gruncie psychologii introspekcyjnej. Dla jej twórców
u¶wiadomienie sobie zmian organicznych równało się przeżywaniu emocji. Teoria ta
został skrytykowana przez W. B. Cannona, który słusznie zauważył, że te same
zmiany organiczne występuj± przy przeżywaniu różnych tre¶ciowo emocji, a także,
że zmiany wywołane eksperymentalnie nie prowadza do przeżywania stanów
emocjonalnych.Wzgórzowa teoria emocji. Cannon zwrócił uwagę na doniosł± role
poniższych Pieter mózgu dla powstawania reakcji emocjonalnych. Wspólnie z Ph.
Bardem opracował wzgórzow± teorie uczuć, w której najważniejsz± rolę w
powstawaniu procesów emocjonalnych przypisano o¶rodkom podkorowym,
mieszcz±cym się w pniu mózgu, zwłaszcza we wzgórzu. Pobudzenie wywołane w
receptorze przez bodziec przenosi się do wzgórza, gdzie nabiera ładunku
emocjonalnego. Jest to możliwe dlatego, że we wzgórzu mieszcz± się wzory
specyficzne pobudzenia, jego aktywno¶ć jest hamowana przez korę. W momencie,
gdy pobudzenie nabiera ładunku emocjonalnego, informacja zostaj± przeniesiona do
kory, która przestaje wywierać hamuj±cy wpływ na wzgórze. Wtedy od wzgórza
biegn± pobudzenia dwoma drogami- jedna do narz±dów wykonawczych (naczynia,
mię¶nie), druga do odpowiednich o¶rodków w korze mózgowej. Dla pełnego
przeżycia emocjonalnego konieczne s± zmiany w korze i zmiany naczyniowomię¶niowe. Aktywizuj±c± rolę w wyst±pieniu procesu emocjonalnego spełnia
wzgórze. Bardzo wiele elementów teorii Cannona-Barda zostało potwierdzonych
przez współczesne badania neurofizjologiczne.Pogl±dy współczesne. Współcze¶nie
uważa się, że różnym tre¶ciowo emocjom odpowiadaj± różne obszary reguluj±ce
zachowania emocjonalne. Regulacja ta dokonuje się przez o¶rodki ułożone
hierarchicznie w różnych piętrach mózgu. Dla wyst±pienia procesu emocjonalnego
konieczne jest pobudzenie wszystkich pięter.Koncepcja Konorskiego. Zdaniem
Jerzego Konorskiego emocje różne po d względem tre¶ci powstaj± w odrębnych
strukturach uformowanych hierarchicznie, posiadaj±cych czę¶ć pobudzaj±c±,
odpowiedzialna za uruchomienie danej reakcji, i antagonistyczn± czę¶ć hamuj±c±,
odpowiedzialna za zniesienie lub przytłumienie danej reakcji. Stwierdzono także, że
znak emocji zależy od pobudzenia odrębnych organizacji mózgowych. W układzie
limbicznym i podwzgórzu istniej± obszary, których drażnienie jest Ľródłem odczuć
pozytywnych i inne, których drażnienie wywołuje emocje negatywne. Intensywno¶ć
emocji zależy również od stopnia aktywacji układu siatkowatego. Jest on jakby
regulatorem dopływu energii. Wielko¶ć tej energii zależy od stopnia pobudzenia
układu siatkowatego.Rola kory mózgowej w powstawaniu emocji jest –
zdaniem współczesnych badaczy – bardzo złożona. Kora odgrywa rolę
mechanizmu ułatwiaj±cego powstanie reakcji emocjonalnej, jest mechanizmem
warunkuj±cym precyzje i dobra organizacje reakcji oraz magazynem wyuczonych
sposobów zachowania, które aktualizuj± się w odpowiedzi na działanie bodĽców
emocjonalnych. Człowiek jako jedyny przedstawiciel istoto żywych, przeżywa
specyficzne rodzaje emocji, których Ľródłem jest kora mózgowa. Emocje pierwotne i
emocje po¶rednie Procesy emocjonalne zwierz±t i człowieka przebiegaj± na
podobnym podłożu biologicznym. Wspólny jest ich mechanizm
neurofizjologiczny.Emocje u zwierz±t. Istniej± jednak między nimi zasadnicze
różnice. Emocje zwierz±t powstaj± pod wpływem bodĽców bezpo¶rednich, wi±ż± się
z zaspokojeniem potrzeb biologicznych, takich jak potrzeba pokarmowa, wody, tlenu,
snu, seksualna i inne. Emocje zwierz±t istniej± tak długo, jak długo w polu
zachowania istnieje przedmiot lub sytuacja, która je pobudziła. Zaspokojenie
potrzeby staje się Ľródłem emocji pozytywnej, niemożno¶ć zaspokojenia wywołuje
negatywna emocje.Emocje pierwotne. Emocje zwierz±t nazywamy emocjami
pierwotnymi. Charakterystyczn± ich cecha jest to, że zwierze nie u¶wiadamia sobie
swoich emocji i ich zwi±zku z przeżyt± sytuacja. Emocje pierwotne s± aktywizowane
głównie przez o¶rodki podkorowe. O¶rodki te z kolei aktywizuj± korę i przenosz±
pobudzenie do narz±dów wykonawczych. Z do¶wiadczeń Barda wynika, że zwierzęta
laboratoryjne pozbawione kory mózgowej charakteryzuj± się wyraĽnym spadkiem
wrażliwo¶ci na bodĽce emocjonalne. Trzeba, na przykład, użyć bardzo silnych
bodĽców bólowych aby uzyskać stan słabego nie zadowolenia. Je¶li jednak usunie
się zwierzęciu odpowiednie o¶rodki podkorowe, następuje wzmożenie reakcji
emocjonalnej, jest ona jednak mało precyzyjna.Emocje u ludzi. Różnica między
emocjami zwierz±t i ludzi wi±że się z wzrastaj±c± u człowieka rol± kory mózgowej w
procesach regulacyjnych. Wskutek wykształcenia się kory mózgowej możliwe było
powstanie specyficznej dla człowieka ¶wiadomo¶ci. Dzięki ¶wiadomo¶ci, emocje
człowieka maj± charakter społeczny, cechuje je poznawcza tre¶ć oraz
intencjonalno¶ć. Człowiek reaguje nie tylko na zjawiska i przedmioty, ale także na
my¶l o nich. Rozumie on stosunek między sytuacja wywołuj±ca emocje a przeżyciem
emocjonalnym.Emocje po¶rednie – uczucia. Te specyficzne ludzkie emocje
nazywamy emocjami po¶rednimi b±dĽ uczuciami.Uczucia aktywizowane s± na ogół
przez korę mózgow±. Jest to możliwe w zwi±zku z posiadaniem przez każdego
człowieka do¶wiadczenia indywidualnego. Fizjologicznym podłożem odrębnego dla
każdej jednostki do¶wiadczenia s± odpowiednie poł±czenia w korze mózgowej. Pod
wpływem bodĽca, a na podstawie posiadanego do¶wiadczenia, zostaje dokonana w
korze mózgowej ocena bodĽca jako pozytywnego lub negatywnego. Stanowi ona
pierwsze ogniwo procesu uczuciowego. W zależno¶ci od oceny bodĽca, pobudzenie
zostaje przekazane do odpowiednich o¶rodków podkorowych i wywołuje w nich stan
aktywno¶ci, przekazany następnie do narz±dów wykonawczych.W takim ujęciu
uczucia stanowi± jakby wyższe piętro procesów emocjonalnych. Przeżywanie ich
wła¶ciwie jest tylko człowiekowi, ponieważ reakcje uczuciowe powstaj± w oparciu o
bodĽce o zabarwieniu społecznym i wi±ż± się z wcze¶niejszym do¶wiadczeniem
jednostki. Małe dziecko dysponuj±ce ubogim do¶wiadczeniem społecznym, nie
umiej±ce jeszcze mówić, doznaje emocji pierwotnych. W toku nabywania
do¶wiadczenia indywidualnego, umiejętno¶ci obserwowania i nazywania przeżyć
własnych i przeżyć innych ludzi, jednostka uczy się u¶wiadamiać sobie własne
procesy emocjonalne. Nie tylko cierpi, smuci się czy kocha, ale wie o tym. Potrafi
uj±ć swe przeżycia w kategoriach słownych i wł±czyć je w system informacji o
sobie.Panowanie nad emocjami. Potrafi także panować nad swymi emocjami i nie
powodować się nimi w toku działania. O dojrzało¶ci jednostki ¶wiadczy bogactwo jej
życia uczuciowego, ale także umiejętno¶ć panowania nad emocjami. Dotyczy to
zarówno sytuacji dnia codziennego, na przykład potrafimy obiektywnie ocenić prace
koleżanki, mimo iż ta osoba nie jest dla nas sympatyczna, a także zachowań w
sytuacjach trudnych.Matka lub opiekunka zaskoczona przez burzę mimo leku przed
ni± nie okazuje wobec dzieci będ±cych z ni± swego przerażenia. Przeciwnie,
wykonuje szereg czynno¶ci, które zmierzaj± do jak najlepszego zabezpieczenia
dzieci i siebie przed skutkami nawałnicy.Uczucia ludzi dorosłych, w przeciwieństwie
do uczuć dziecka, odznaczaj± się duż± trwało¶ci± i s± wyrazem ich ogólnego i
¶wiadomego stosunku do otaczaj±cego ¶wiata.Ograniczenia w u¶wiadamianiu
procesów emocjonalnych. U¶wiadamianie sobie własnych procesów emocjonalnych
ma jednak pewne ograniczenia. Nawet dorosły, dojrzały człowiek nie u¶wiadamia
sobie niekiedy własnych stanów emocjonalnych. Nie potrafi niekiedy poł±czyć
doznań emocjonalnych z bodĽcami, które je wywołały. Na zjawisko to zwracaj±
uwagę Z. Freud i jego kontynuatorzy. Uważaj± oni, że człowiek nie u¶wiadamia sobie
tych stanów emocjonalnych, których doznawał we wczesnym dzieciństwie, a więc w
okresie gdy jego ¶wiadomo¶ć nie była dostatecznie rozwinięta. Przeżycia te tkwi± w
pod¶wiadomo¶ci jednostki i wpływaj± na jej zachowanie.Inni psychologowie uważaj±,
że nie u¶wiadamiane s± te przeżycia emocjonalne, których przezywanie ł±czy się z
różnego rodzaju karami.Zniekształcenia orientacji w zjawiskach emocjonalnych mog±
zdaniem Janusza Reykowskiego przybierać następuj±ce formy:a)
człowiek nie
zdaje sobie sprawy z wyst±pienia emocji (np.: nie zauważa swego niepokoju,
zaangażowania emocjonalnego)b)
człowiek dokonuje fałszywej kategoryzacji
emocji (np.: okre¶la sw± urazę jako moralne oburzenie lub obawę przed
niepowodzeniem, jako brak zainteresowania)c)
człowiek nieprawidłowo okre¶la
Ľródła emocji (np.: upatruje przyczyny swego gniewu na kogo¶ w jego niemoralnym
zachowaniu, gdy w rzeczywisto¶ci gniew wywołany jest brakiem szacunku lub
lekceważeniem)d)
człowiek może nieprawidłowo okre¶lać zwi±zek między emocj±
a postępowaniem (np.: uważa, że karze dziecko dla jego dobra, gdy w rzeczywisto¶ci
czyni tak dla okazania własnej przewagi) ¬ródła procesów emocjonalnych
Warunkowanie emocji. Czynniki wpływaj±ce na zakłócenie albo też na przywrócenie
zakłóconej homeostazy nabieraj± znaczenia emocjonalnego. Dla małego dziecka
niezaspokojenie potrzeb biologicznych wywołuje stany organiczne, które z kolei s±
Ľródłem procesów emocjonalnych. Wszystko to, co zakłóca zachowanie staje się
Ľródłem emocji negatywnych, natomiast to co przywraca równowagę i zapewnia
optymalne warunki jest Ľródłem emocji pozytywnych. Szczególnie silne emocje
wywoływane s± przez bodĽce bólowe. Niezależnie od jako¶ci bodĽców zmiany w ich
nasileniu mog± być Ľródłem procesów emocjonalnych.Je¶li występowaniu emocji
pozytywnych czy też negatywnych towarzysz± jakie¶ bodĽce obojętne to po jakim¶
czasie, zgodnie z zasada warunkowania same one nabieraj± charakteru bodĽców
emocjonalnych. Je¶li na przykład dziecko skojarzy widok pielęgniarki w białym
fartuchu z bolesnym zastrzykiem, będzie ono w chwili pojawiania się osób ubranych
na biało reagować różnego rodzaju emocjami lękowymi. Stwierdzono, że reakcje
emocjonalne powstałe we wczesnych stadiach ontogenezy charakteryzuj± się duż±
trwało¶ci±.Ocena słowna. ¬ródłem przeżyć emocjonalnych mog± także stać się
słowa. Słowa s± jakby no¶nikiem emocji. Na przykład człowiek chwalony stawiany
innym za wzór doznaje pozytywnych przeżyć emocjonalnych i odwrotnie, nagana
słowna, krytyczna ocena zachowania – mog± stawać się Ľródłem przeżyć
przykrych.Rekcje emocjonalne mog± być także wywoływane przez bodĽce, które
drog± warunkowania nie nabrały zdolno¶ci do wywoływania emocji. Ekspresja
procesów emocjonalnych Nieodł±cznym składnikiem procesów emocjonalnych s±
różnego rodzaju ruchy wyrazowe. Ekspresja emocjonalna pojawia się w ruchach
wyrazowych twarzy, tj. w mimice, ruchach wyrazowych całego ciała, a także w
zmianach sposobów zachowania. Wszystkie wymienione rodzaje ekspresji
emocjonalnej uzależnione s± od norm zachowania obowi±zuj±cych w danej kulturze.
Zachowań tych człowiek uczy się w miarę dorastania, Dlatego też zewnętrzne
przejawy uczuć s± znacznie bardziej widoczne u małego dziecka niż u dorosłego
człowieka.Na ekspresje emocjonalna wpływa również przynależno¶ć do okre¶lonego
kręgu kulturowego. Mieszkańcy krajów południowych w sposób wyrazisty okazuj±
swoje przeżycia emocjonalne. Przeciwnie mieszkańcy krajów wschodu nie
uzewnętrzniaj± swych przeżyć emocjonalnych.Ekspresja mimiczna. Pod wpływem
emocji występuj± charakterystyczne zmiany w wyrazie twarzy. Uczuciu rado¶ci
towarzyszy u¶miech. W smutku głowa zwisa, na czole tworz± się zmarszczki
poziome, powieki kryj± oczy. W gniewie tworz± się pionowe na czole, brwi
skierowane s± uko¶nie w górę, oczy błyszcza, usta tworz± w±ska zaci¶nięt± linie.
Uczuciu strachu towarzyszy znieruchomienie twarzy, jakby zaokr±glenie oczu i
rozchylenie ust.Przeżywaniu stanów emocjonalnych towarzysza także ruchy
wyrazowe całego ciała, czyli ruchy pantomimiczne. Gesty czy postawa ciała mog±
wiele powiedzieć o przeżywanych stanach emocjonalnych. Podobnie wokalizacja
podczas pobudzenia emocjonalnego ulega zmianom. Natężenie głosu może
wzrastać lub malec. Przez przeżywanie silnego wzruszenia głos drży.Zewnętrzne
przejawy reakcji emocjonalnych uzależnione s± od czynników wrodzonych oraz od
norm obowi±zuj±cych w danej kulturze.Wpływ przeżyć emocjonalnych na procesy
poznawcze. Emocje a percepcja ¶wiata. Na ogół procesy emocjonalne wpływaj± na
przebieg procesów poznawczych, nadaj±c im swoiste zabarwienie. Gdy doznajemy
przeżyć o charakterze pozytywnym, otaczaj±cy nas ¶wiat spostrzegamy także w
kategoriach pozytywnych. Wszystko co nas otacza, wydaje się nam piękne i dobre.
Odwrotnie gdy jeste¶my smutni lub nieszczę¶liwi, cały ¶wiat może nam się wydawać
ponury i wrogi.Przeżywanie silnych emocji tak pozytywnych jak negatywnych, może
wpływać na zwężenie pola spostrzegania. Pochłonięty wielk± rado¶ci± czy też
cierpieniem człowiek może nie zauważyć pędz±cego samochodu. Dziecko lękaj±ce
się samotno¶ci, zostawione samo w domu, może w przedmiotach zwykłych i znanych
widzieć czekaj±cych złodziei czy tez groĽne zjawy.Emocje a uczenie się.
Przeżywanie dodatnich stanów emocjonalnych wpływa pozytywnie na efekty uczenia
się. Stwierdzono, że jednostka uczy się znacznie szybciej, gdy jest nagradzana za
dobry wynik, a z otrzymana nagrod± ł±cz± się pozytywne stany emocjonalne.
Odwrotnie lęk przed kar± może wpływać dezorganizuj±co na przebieg uczenia się.
Im kara jest bardziej przykra, a więc wywołuje silniejsze emocje negatywne tym
większy staje się jej dezorganizuj±cy wpływ na proces i efekty uczenia się. Wpływ
emocji na sprawno¶ć działania Dezorganizacja działania. Do dzi¶ nie można
sformułować jednoznacznego twierdzenia na temat wpływu emocji na sprawno¶ć
działania. W zasadzie emocje o bardzo silnym natężeniu dezorganizuj± działanie.
Ten dezorganizuj±cy wpływ nie jest uzależniony od znaku emocji. Bardzo intensywne
radosne przeżycie utrudnia działanie podobnie jak rozpacz.Mobilizacja. W wielu
sytuacjach przeżycia emocjonalne wpływaj± dodatnio na przebieg działania, zdarza
się jednak, że również porażka, która nast±piła bezpo¶rednio po sukcesie mobilizuje
aktywno¶ć, wpływa na polepszenie wyniku. Lęk o ¶rednim natężeniu działa
mobilizuj±co.Tre¶ć emocji także wpływa na efektywno¶ć działania. Na przykład
uczucie gniewu działa mobilizuj±co, za¶ smutek czy przygnębienie ł±cz± się ze
spadkiem aktywno¶ci, a nawet całkowicie biernym zachowaniem.Procesy
emocjonalne oddziałuj± an kierunek działania. Na ogół d±żymy do tych przedmiotów i
zjawisk, które s± Ľródłem emocji dodatnich, unikamy za¶ tych, które s± Ľródłem
przeżyć przykrych. Rodzaje procesów emocjonalnych Biegunowo¶ć uczuć. Rodzaje
procesów emocjonalnych wynikaj± z ich tre¶ci, znaku oraz poziomu aktywacji.
Uczucia maja charakter biegunowy. Na jednym biegunie znajduj± się te emocje i
uczucia, które okre¶lamy jako dodatnie, a na drugim te, które okre¶lamy jako
ujemne. Zjawisko to nazywamy biegunowo¶ci± uczuć. Propulsja i repulsja. Zarówno
zwierze jak i człowiek ucieka od bodĽców wywołuj±cych lek. Zaj±c ucieka spłoszony
przez naganiacza, człowiek ucieka z miejsca gdzie wybuchł pożar. Podobnie zwierze
i człowiek d±ż± w kierunku bodĽców przyjemnych. Głodne zwierze kieruje się do
miejsc, gdzie znajduje pokarm. Człowiek d±ży do częstych, przynosz±cych mu
zadowolenie kontaktów z przyjaciółmi. Emocje dodatnie cechuje zatem
propulsywno¶ć, zbliżanie się do Ľródła, które je wywołało, ujemne za¶ –
repusywno¶ć: oddalanie się od bodĽców ocenianych negatywnie.Wpływ uczuc
wyzszych na zachowanie. Reakcje takie nie s± reguł± nawet w ¶wiecie zwierz±t, na
przykład zwierze nie zawsze ucieka od niebezpieczeństwa, często walczy o życie.
Człowiek żyj±c w¶ród ludzi i kieruj±c się ustalonymi przez społeczeństwo normami
zachowań często w imię wyższych racji rezygnuje z d±żenia w kierunku bodĽców o
zabarwieniu pozytywnym. Podobnie zdolny jest – dla dobra innych ludzi
– d±żyć w kierunku bodĽców wywołuj±cych emocje negatywne. Wiele czynów
bohaterskich, dokonywanych tak w czasie wojny jak i w czasie pokoju, wi±że się z
d±żeniem do wytyczonego celu, mimo iż osi±gnięcie go oznacza przezwyciężenie
leku przed zagrożeniem.Uczucia steniczne i asteniczne. Podniecenie emocjonalne,
będ±ce wyrazem podwyższenia poziomu aktywacji, może prowadzić do
wzmożonych, intensywnych reakcji zewnętrznych, ale również do wzrostu
aktywno¶ci wewnętrznej. Zjawisko to pozwala na dokonanie podziału procesów
emocjonalnych na dwie przeciwstawne grupy: na uczucia czynne czyli steniczne i
bierne, czyli asteniczne. Nie wszystkie uczucia steniczne s± uczuciami przyjemnymi,
podobnie nie wszystkie uczucia asteniczne maja zabarwienie ujemne. Silny gniew,
mobilizuj±cy do działania zaliczymy do uczuć czynnych. Zadowolenie z wykonanej
pracy do uczuć biernych. To czy uczucia okre¶lamy jako steniczne , czy jako
asteniczne, zależy od rodzaju uczucia i charakteru wywołuj±cych je podniet. Lek
przed trudnym egzaminem na ogół powoduje wzrost podniecenia i aktywno¶ć
skierowan± na cel, to znaczy na opanowanie wiadomo¶ci potrzebnych do zdania
egzaminu. Smutek zwi±zany z przeżyciem zawodu uczuciowego prowadzi do spadku
sił, zmniejszenia aktywno¶ci, niechęci do jakiegokolwiek działania. Opisany powyżej
lek jest uczuciem stenicznym, smutek – astenicznym. Czasem to samo
uczucie bywa bierne lub czynne. Lęk przed egzaminem może, jak wiemy powodować
aktywno¶ć skierowana na cel, może jednak paraliżować działanie, przyczyniać się do
wzrostu niepokoju, a jednocze¶nie sprzyjać powstawaniu przykrych wyobrażeń
zwi±zanych z sytuacj± egzaminacyjn±.Terminów steniczny i asteniczny używa się w
psychologii także dla okre¶lenia wła¶ciwych dla danej jednostki czynnych lub
biernych sposobów reagowania pod wpływem pobudzenia emocjonalnego. Siła i
trwało¶ć. Można także dokonać podziału uczuć ze względu na ich siłę i trwało¶ć.
Wyróżniaj± się one swoistym przebiegiem i wpływem na inne procesy psychiczne. Im
silniejszy jest dla człowieka bodziec wywołuj±cy stan emocjonalny, tym wyższy
poziom aktywacji o¶rodkowego układu nerwowego. Przez siłę procesu
emocjonalnego będziemy rozumieć nasilenie tendencji do wykonania reakcji
odpowiadaj±cej danej emocji. Tendencji takiej można przypisać tym większ± siłę, im
większe przeszkody musz± pojawić się, aby powstrzymać wyst±pienie reakcji
emocjonalnej.Przeszkody wewnętrzne to zasady i normy wewnętrzne jednostki,
przeszkody zewnętrzne to różnego rodzaju kary, które mog± spotkać jednostkę w
zwi±zku z jej zachowaniem. Stwierdzono, że procesy emocjonalne o ¶redniej sile
oddziałuj± na przebieg działań najbardziej korzystnie. Emocje i uczucia o wielkiej sile
często wpływaj± na zachowanie dezorganizuj±ce. Mog± wywoływać stany niepokoju,
chaos my¶li, zwężenie pola ¶wiadomo¶ci i niemożno¶ci skutecznego
działania.Charakterystyka procesów emocjonalnych według kryterium ich siły i
trwało¶ci:a)
Nastroje – s± to stany emocjonalne nie skierowane na jaki¶
okre¶lony przedmiot. Wywołane s± przez różne wydarzenia, które maja dla człowieka
znaczenie dodatnie albo ujemne. ¬ródłem ich może być także samopoczucie
fizyczne. Czasem człowiek nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych przyczyn swego
nastroju. Niemniej jednak nastroje nadaj± wszystkim innym przeżyciom człowieka
okre¶lone zabarwienia. Nastrój jest przeżyciem niezbyt silnym, a jednocze¶nie
długotrwałym. Gdy jeste¶my w radosnym nastroju, wszystko co nas otacza, wydaje
się nam przyjemne i piękne. Nawet w deszczowy dzień nie narzekamy na pogodę, a
przeciwnie – w smutnym nastroju nie dostrzegamy piękna krajobrazu i pięknej
pogody.b)
Afekty s± to procesy emocjonalne silne, a jednocze¶nie krótkotrwałe.
Charakterystycznym objawem dal osób znajduj±cych się w stanie afektu jest utrata
panowania nad sob±. Afekty na ogół wyrażaj± się w czynach gwałtownych.
Przykładem afektu może być wybuch gniewu. Człowiek działa wtedy jakby w
za¶lepieniu. Nie słyszy żadnych wyja¶nień ani napomnień. Niekiedy używa w
gniewie wulgarnych słów, a nawet posuwa się do przemocy fizycznej. Gdy ochłonie
często nie może uwierzyć, że mógł się w podobny sposób zachować.c)
Namiętno¶ć s± to uczucia długotrwałe i bardzo silne. Niekiedy wywieraj± one istotny
wpływ na całokształt zachowania się człowieka, prowadz± do podporz±dkowania im
całej aktywno¶ci. Bardzo wysoki poziom aktywacji o¶rodkowego układu nerwowego
powoduje pogorszenie adekwatnej oceny sytuacji. Namiętno¶ć może prowadzić do
zawężenia pola ¶wiadomo¶ci, a zatem do zachowań przynosz±cych szkodę
jednostce i jej otoczeniu. Trwało¶c emocji i uczuć. Okre¶lenie stopnia trwało¶ci
procesów emocjonalnych wydaje się ważne ze względu an ich rolę w regulacji
zachowania. Emocje i uczucia mog± być krótkotrwałe, dotycz± wtedy jakiej¶
okre¶lonej sytuacji. Gdy sytuacja ta zmienia się – słabn± lub zanikaj±. W
zatłoczonym i dusznym autobusie człowiek może być zły i niezadowolony, a gdy z
niego wysi±dzie i odetchnie ¶wieżym powietrzem – zło¶ć mija. Przeżywanie
uczuć silnych i długotrwałych ł±czy się z trwałym stosunkiem do przedmiotów,
zjawisk i ludzi. Stosunek ten uwarunkowany jest nabytym do¶wiadczeniem. Im
człowiek jest dojrzalszy, tym trwalsze s± jego uczucia. Klasyfikacja uczuć człowieka.
Kierunki rozwoju uczuć. Małe dziecko przeżywa emocje rado¶ci, smutku, gniewu,
lęku, zadowolenia. Emocje te wywołane s± przez proste bodĽce, takie jak zachwianie
równowagi, hałas, łagodne kołysanie, głód. W miarę nabywania do¶wiadczenia
rozszerz się zakres bodĽców wywołuj±cych doznania emocjonalne. Dziecko
na¶laduj±c reakcje dorosłych, uczy się warto¶ciowania otaczaj±cego go ¶wiata i
przeżywania stosunku do ludzi, rzeczy, zjawisk w sposób zbliżony do tego, jak
przeżywa ten stosunek jego otoczenie. W miarę dojrzewania człowiek u¶wiadamia
sobie swoje uczucia. Zaczyna rozumowo ujmować stosunek do otaczaj±cego go
¶wiata, a jego przeżycia emocjonalne staj± się zróżnicowane.Uczucia wyzsze.
W¶ród uczuć wyższych, charakterystycznych tylko dla człowieka wyodrębniamy
uczucia społeczno-moralne, poznawcze, praksyczne, estetyczne. Człowiek
ustosunkowuj±c się do jakiej¶ sytuacji przeżywa na ogół różnego rodzaju uczucia.
Ten sam przedmiot może wywoływać uczucia zarówno poznawcze jak i estetyczne.
Obcuj±c z innymi ludĽmi doznajemy uczuć społecznych, a także poznawczych. Ta
zdolno¶ć przeżywania różnorodnych uczuć w stosunku do osoby, przedmiotu czy
zjawiska ¶wiadczy o bogactwie i złożono¶ci procesów emocjonalnych
człowieka.Uczucia społeczno-moralne. Uczucia społeczno moralne s± wyrazem
przeżywania stosunku do innych ludzi oraz do norm moralnych obowi±zuj±cych w
danym społeczeństwie. Uczucia te przenikaj± całe życie osobiste jednostki. ¬ródłem
ich s± kontakty międzyludzkie, a także ideały do których ludzie d±ż±, oraz ich
współdziałanie w toku pracy, nauki i wykonywania innych czynno¶ci. To co sprzyja
potrzebom społeczeństwa, przeżywane jest jako moralnie słuszne. To co potrzebom
społeczeństwa szkodzi, przeżywane jest jako niemoralne. Ludzie s± często zdolni do
walki o zasady moralne kosztem własnego bezpieczeństwa.Podstawa pozytywnych
uczuć społecznych jest uczucie braterstwa w stosunku do innych ludzi. Uczucie to
rodzi się z zrozumienia i przyjęcia jako własnych stwierdzeń o równo¶ci wszystkich
ludzi i poszanowaniu godno¶ci ludzkiej. Uczucie braterstwa zakłada życzliwo¶ć
wobec bliĽnich pewna wyrozumiało¶ć w stosunku do wad drugiego człowieka, co
umożliwia nawi±zanie z innymi ludĽmi bliskich kontaktów emocjonalnych, takich jak
przyjaĽń lub miło¶ć.Uczucia poznawcze. Uczucia poznawcze powstaj± w toku
czynno¶ci poznawczych człowieka i zwi±zane s± z zaspokojeniem ż±dzy wiedzy, z
ciekawo¶ci± badawcza, z zadowoleniem z odniesionego sukcesu, którym jest
zarówno rozwi±zanie zadania matematycznego przez ucznia, jak też doskonalenie
odkrycia naukowego przez badacza. Uczucia poznawcze nie s± zawsze przeżyciami
o zabarwieniu pozytywnym. Aktywno¶ci poznawczej towarzysz± także w±tpliwo¶ci i
porażki, wywołuj±ce takie uczucia, jak zniechęcenie czy rozczarowanie.Uczucia
praksyczne. Uczucia praksyczne ł±cz± się z wykonywaniem przez człowieka
różnorodnych czynno¶ci i w dużej mierze wi±ż± się z wykonywan± przez człowieka
prac± zawodowa. Uczucia praksyczne wywołuj± tak tre¶ć czynno¶ci jak też
umiejętno¶ć dobrej organizacji działania. Je¶li tre¶ć czynno¶ci jest interesuj±ca a
człowiek potrafi zorganizować tak sw± działalno¶ć, że z powodzeniem wykonuje
powierzone mu zadania – doznaje uczuć praksycznych pozytywnych. W
sytuacji przeciwnej, to znaczy, gdy tre¶ć czynno¶ci wydaje się mało interesuj±ca lub
tez człowiek nie potrafi prawidłowo zorganizować swego działania –
występuj± uczucia praksyczne o charakterze negatywnym.Uczucia estetyczne s± to
uczucia odzwierciedlaj±ce stosunek do przedmiotów, sytuacji i procesów, których
podstawow± cecha i warto¶ci± jest piękno. Uczucia te towarzysz± procesowi
twórczemu, a także obcowaniu z dziełami sztuki. Uczucia estetyczne. Uczucia
estetyczne może wywołać piękno architektury, uroda człowieka, a także wiele
przedmiotów codziennego użytku, które nagle i nieoczekiwanie objawiaj± nam sw±
urodę. Rola uczuć w życiu człowieka Uczucia wywieraj± wpływ na zachowanie się
człowieka. Jak wiemy, uczucia mobilizuj± niekiedy do działania i ukierunkowuj± jego
przebieg. W innych wypadkach przeżycia emocjonalne mog± dezorganizować
zachowanie się człowieka.Racjonalizacja uczuć. Każdy z nas powinien u¶wiadamiać
sobie własne procesy emocjonalne i znać bodĽce, które je wywołuj±. Znajomo¶ć
własnych uczuć oraz uczuć innych ludzi pozwala an ¶wiadome kierowanie swym
zachowaniem. Nie powinni¶my dopuszczać do tego, aby naszym zachowaniem
kierowały wył±cznie procesy emocjonalne. Niekiedy musimy podporz±dkować swoje
uczucia racjom rozumowym. Jest to konieczne zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy
człowiek am ¶wiadomo¶ć zagrożenia wielkich warto¶ci – utraty uczucia
bliskiej osoby, zagrożenie życia itp. Stosunek emocjonalny do składników ¶rodowiska
musi być oparty na podstawie rozumowej. Znaczy to, że niezależnie od reakcji
emocjonalnej, występuj±cej w danej sytuacji, stosunek człowieka do niej powinien
być oparty na jej rozumieniu oraz na rozumieniu roli, jak± odgrywa ona w życiu
jednostki.Dojrzało¶c emocjonalna. Uczucia podobnie jak i inne procesy psychiczne
rozwijaj± się w trakcie życia człowieka. Rozwój uczuć stopniowo doprowadza do
osi±gnięcia dojrzało¶ci emocjonalnej. Dojrzało¶ć ta nie rozwija się samorzutnie.
Osi±gamy jaw toku rozwi±zywania zadań społecznych, w kontaktach z innymi ludĽmi
i pod wpływem ¶rodowiska, stawiaj±cego przed nami okre¶lone wzorce i normy
zachowania. Dojrzało¶ć emocjonalna to umiejętno¶ć ¶wiadomego kierowania swym
zachowaniem emocjonalnym i uczuciowego przystosowania się do ¶rodowiska
społecznego.Człowiek dojrzały emocjonalnie zna swoj± warto¶ć, ale nie przecenia
jej. Jest zdolny do darzenia innych ludzi uczuciami miło¶ci i przyjaĽni, potrafi działać
dla dobra innych, potrafi także znosić porażki i mimo nich podejmować dalsze,
konstruktywne działania. Kontrola możliwo¶ci modyfikacji procesów emocjonalnych
Zakłóceni kontroli. Potocznie uważa się, że pobudzenie emocjonalne wpływa na
żywo¶ć i efektywno¶ć reakcji. Pobudzenie to miałoby ukierunkować zachowanie.
Emocje spełniałyby funkcje motywuj±ce działanie jednostki. Twierdzenie powyższe
tylko czę¶ciowo jest słuszne, jako że doznaj±c silnych emocji człowiek nie kontroluje
swych zachowań. Człowiek jako istota ewolucyjnie najwyżej rozwinięta jest zarazem
istot± najbardziej emocjonaln±, najbardziej zatem podatna na dostrzeganie
rozbieżno¶ci między spostrzeganiem a oczekiwaniem, co z kolei może wywoływać
zaburzenia emocjonalne.Kontrola emocji przez człowieka dorosłego. Mimo iż dorosły
przezywa stosunek do ¶wiata znacznie bardziej emocjonalnie, w znacznie mniejszym
stopniu niż dziecko uzewnętrznia on swoje emocje. Dorosły człowiek ma możno¶ć
kontrolowania swych zachowań emocjonalnych i uzewnętrzniania ich w sposób
społecznie akceptowany. Współczesna cywilizacja doprowadziła do tego,, że ¶wiat,
w którym żyjemy jest ¶wiatem względnie bezpiecznym.Człowiek nie musi każdego
dnia walczyć o życie, nie grozi mu ¶mierć głodowa, jest zabezpieczony przed upałem
i mrozem. Orientacja w otoczeniu pozwala na adekwatne odbieranie bodĽców ze
¶wiata zewnętrznego. Przystosowanie polega zatem także na wła¶ciwej ocenie
¶rodowiska i kontroli własnych emocji. Ten sam dobrze przystosowany człowiek,
znajduj±cy się w sytuacji zagrożenia traci panowanie nad sob±. Przeżywanie klęsk
żywiołowych i katastrof jest tego najlepszym dowodem.Kształtowanie uczuć. W toku
nabywania do¶wiadczenia indywidualnego człowiek jest w stanie modyfikować swe
nastawienie emocjonalne. To co znane przestaje być groĽne. Możemy warto¶ciować
niektóre elementy w taki sposób, w jaki ukazuj± to nam ludzie, których cenimy i
szanujemy – rodzice, nauczyciele. Rozwijamy, na przykład pod ich wpływem
uczucia przyjaĽni w stosunku do innych ludzi, gdy do pewnego okresu życia
uważali¶my ludzi za obojętnie a nawet wrogo do nas nastawionych. Można
¶wiadomie oddziaływać na ustosunkowanie emocjonalne wychowanków do
otoczenia. Niekiedy chodzi o wykształcenie postaw altruistycznych, kiedy indziej o
rozwinięcie uczuć poznawczych czy estetycznych. Modyfikacja procesów
emocjonalnych jest bardzo trudna w stosunku do tych ludzi, którzy przeżywaj±
różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Tylko długotrwałe oddziaływanie
terapeutyczne może spowodować zmniejszenie poczucia wrogo¶ci w stosunku do
ludzi czy tez wzrost poczucia warto¶ci i odzyskania wiary w możliwo¶ć sukcesu.
Download