niepowodzenia dzieci w nuce szkolnej

advertisement
NIEPOWODZENIA DZIECI W NAUCE SZKOLNEJ
Zagadnienie niepowodzeń szkolnych od wielu lat skupia na sobie uwagę pedagogów,
psychologów, rodziców i samych uczniów.
Mówiąc o niepowodzeniach dzieci w nauce szkolnej ma się na ogół na uwadze te
sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między
wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz
uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania.
Niepowodzenia szkolne jak definiuje Czesław Kupisiewicz to rozbieżność między
wiadomościami, umiejętnościami i nawykami opanowanymi przez uczniów, a materiałem,
jaki zgodnie z założeniami programowymi powinni poznać w zakresie poszczególnych
przedmiotów.
Niepowodzenia szkolne można także rozpatrywać jako porażkę pedagogiczną nauczycieli,
nieskuteczność podjętych przez nich działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
i kompensacyjnych. Natomiast, gdy rozpatrujemy je jako problem ucznia, musimy je
rozumieć jako jego trudności w uczeniu się i spełnianiu obowiązków szkolnych.
Reasumując powyższą konkluzję można zauważyć że:
- niepowodzenia szkolne są pojęciem najszerszym i obejmują niepowodzenia nauczycieli
oraz uczniów;
- niepowodzenia nauczycieli obejmują porażki wychowawcze oraz dydaktyczne, jak
również organizacyjne;
- niepowodzenia uczniów dotyczą; zachowania oraz uczenia się.
Przyczyny niepowodzeń szkolnych są niezwykle złożone i wielorakie. Mogą one tkwić
np. w postępowaniu uczniów, tzn. w jego motywach i przejawach, a także w szerokim
zakresie reakcji uwarunkowanych bodźcami moralnymi, emocjonalnymi, i umysłowymi.
Przyczyny te mogą się także odnosić do czynników które od ucznia są niezależne, np. od
złych warunków materialnych pewnych grup dzieci i młodzieży, długotrwałej choroby,
niekorzystnej atmosfery wychowawczej panującej w rodzinie.
Pedagodzy dzielą przyczyny porażek na różne kategorie. Świadczy to o ogromnej
złożoności problemu, a także szerokim jego zakresie.
Czesław Kupisiewicz dzieli przyczyny niepowodzeń szkolnych na:
- ekonomiczno społeczne / złe warunki mieszkaniowe i materialne, rozpad struktury
rodziny, niski poziom intelektualni i kulturalny rodziców, niewłaściwa postawa rodziców
wobec dziecka/,
- pedagogiczne / tkwią w procesie dydaktycznym, mogą być spowodowane
niedostatecznym przygotowaniem nauczycieli, popełnionymi przez nich błędami
dydaktycznymi oraz wadliwą postawą w stosunku do uczniów/
- biopsychiczne / tkwiące w dziecku np; wady wymowy, wzroku, słuchu/.
EKONOMICZNO – SPOŁECZNE PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ
Środowisko, w którym rozwija się dziecko, ma duży wpływ na późniejsze efekty
edukacji. Sytuacja materialna rodziców, sposób przekazywania mu wiedzy, styl życia,
dążenia i akceptacja wartości członków rodziny, czynniki intelektualne i moralne domu
wpływają w istotnym stopniu na rozwój dziecka. Wpływ ten dokonuje się zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio. Np. wykształcenie rodziców powoduje zwiększone ich
zainteresowanie problemami nauki własnych dzieci zwiększa umiejętność wyjaśniania im
niezrozumiałego materiału czy wskazania stosownych źródeł wiedzy. Jednocześnie wyższy
poziom wykształcenia rodziców ułatwia im pogłębione rozumienie złożonych procesów
pedagogicznych, w które uwikłany jest proces wychowania dziecka.
1
Ważnym czynnikiem powodzenia szkolnego jest atmosfera w rodzinie. Tam gdzie panuje
atmosfera konfliktowa, brak poczucia bezpieczeństwa i miłości, nie obdarzanie siebie
zaufaniem, powoduje trudności w osiąganiu pozytywnych wyników w nauce. Dziecko takie
nie jest w stanie pracować na lekcji, gdyż cała jego uwaga jest skoncentrowana na sytuacji w
domu rodzinnym. Uczniowie z rodzin rozbitych, alkoholików, osiągają słabsze wyniki w
nauce, często są znerwicowani, nadpobudliwi i rozkojarzeni. Alkoholizm rodziców jest częstą
przyczyną niepowodzeń uczniów szkole, gdyż dzieci alkoholików nie mają w rodzinie
zaspokojonych potrzeb psychofizycznych.
Nie sprzyja także powodzeniu szkolnemu atmosfera nerwowości, ciągłego pośpiechu,
chaosu i nieporządku.
Jeżeli rodzice nigdy nie mają czasu dla dziecka, nabiera ono przekonania, że rodzicom nie
zależy na jego nauce. Dzieci w młodszym wieku szkolnym uczą się głównie dlatego, że
rodzice cieszą się z ich dobrych stopni lub karzą za złe oceny.
Jeżeli rodzice nagradzają dziecko pochwałą, objawami serdeczności, a każąc nie
pozbawiają je miłości, to u dziecka wytworzy się silna motywacja do zachowania zgodnego z
oczekiwaniami rodziców. Rodzice stosujący nagrody i kary tego rodzaju, zacieśniają więź
uczuciową z dzieckiem i tym samym przyspieszają internalizację standardów i wzorców
narzuconych dziecku.
Częste stosowanie kar cielesnych i pozbawianie przyjemności wywołuje u dziecka strach,
tendencje do unikania rodziców, rozluźnienie więzi z rodzicami, obniża motywację ich jako
wzorów postępowania i przyjmowania norm zachowania respektowanych przez nich. Kary
cielesne nie tłumią zachowań agresywnych, lecz je wzmacniają i powodują przemieszczenia
agresji na inne osoby, bądź zmianę formy.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na osiąganie pozytywnych wyników w nauce jest
stan zdrowie dziecka, który jeżeli jest dobry umożliwia regularne uczęszczanie do szkoły.
Uczeń, który często opuszcza zajęcia lekcyjne ma zazwyczaj zaległości w materiale
nauczania. W domu uczeń opanowuje przerobiony materiał w sposób mniej wszechstronny.
Uboższe są także przeżycia i doświadczenia społeczne dziecka.
BIOPSYCHICZNE PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ
Wielu badaczy, np. J. Pięter i M. Grzywak-Kaczyńska w Polsce, C. Burt w Anglii, czy A.
Le Gall we Francji, nie negując wpływu uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na postępy
uczniów w nauce, wskazuje, że istotną przyczyną tych postępów jest poziom rozwoju
umysłowego dzieci i młodzieży determinowany w poważnym stopniu przez czynniki
dziedziczne. Wpływ inteligencji na uzyskiwane przez uczniów wyniki nauczania jest
bezsporny. Dzieci i młodzież w tym samym wieku różnią się – niekiedy znacznie – pod
względem inteligencji, rodzajów uzdolnień i zainteresowań. Tymczasem szkoła nie zawsze
bierze na ogół tych różnic pod uwagę, nastawiając się przeważnie na pracę z uczniami
przeciętnymi. W tej sytuacji tracą zarówno najzdolniejsi, jak i najsłabsi, bowiem dla tych
pierwszych poziom nauczania jest zbyt niski, a dla drugich za wysoki. Wskutek tych
rozbieżności rodzą się konflikty między szkołą i niektórymi uczniami – głównie
najsłabszymi, a także dobrymi – czego następstwem są różnorakie zaburzenia w zachowaniu,
np. kłamstwo, wagary, arogancja wobec nauczycieli.
Do czynników biopsychicznych mających wpływ na efekty w edukacji należą także:
temperament, cechy charakteru, stan zdrowia i rozwój psychomotoryczny.
Harmonijny rozwój psychomotoryczny uczniów znacznym stopniu warunkuje możliwość
osiągnięcia edukacyjnego. Większość uczniów przychodzących do szkoły wykazuje rozwój
umysłowy prawidłowy, a znaczny procent dzieci rozwija się w tempie przyspieszonym. Do
szkoły także trafiają dzieci o obniżonym poziomie rozwoju.
2
Badania naukowe nad uczniami, którzy napotykają trudności i niepowodzenia szkolne,
wykazują, że ich rozwój intelektualny jest prawidłowy, jednak przebiega nieharmonijnie.
Dysharmonia może dotyczyć różnych sfer, a gdy zachodzi w obrębie rozwoju umysłowego
mówimy wtedy o fragmentarycznych deficytach rozwojowych.
Obejmują one rozwój:
1. spostrzegania wzrokowego
2. spostrzegania słuchowego
3. motoryczny
4. manualny
1.1. TRUDNOŚCI W UCZENIU UWARUNKOWANE ZABURZENIAMI PERCEPCJI
WZROKOWEJ
Dla sprawnego przebiegu rozwoju mowy dziecka oraz doskonalenia trudnych procesów
czytania i pisania potrzebne jest sprawne działanie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i
kinestetyczno-ruchowego.
Dziecko, które wykazuje wybiórcze zaburzenia funkcji spostrzegania wzrokowego,
przejawia trudności:
Umiejętności ucznia
Wypowiadanie się
Rysowanie
Pisanie
Czytanie
Symptomy zaburzeń
Trudności rozpoznawania przedmiotów na
obrazkach i rozumienia przedstawionej treści. W
związku
z
tym
ubogi
opis
obrazka,
zaobserwowania małej liczby szczegółów.
Trudności w odwzorowaniu prostych figur
geometrycznych / koło, kwadrat, trójkąt, romb
itp./. Rysunki często ubogie w szczegóły.
Trudności w zapamiętywaniu kształtu liter,
mylenie liter o podobnych kształtach graficznych /
a-c, m-n, l-t, u-w, a-d, s-c,/, różniących się z
położeniem / n-u, p-g, b-d, w-m, p-b, g-b, itp./,
zapominanie w pisaniu o drobnych elementach,
znakach pisarskich /kreseczki, ogonki /.
Trudności we wzrokowym zapamiętywaniu zasad
ortograficznych: częste błędy ortograficzne.
Opuszczanie liter lub cząstek wyrazów.
Słaba
pamięć
wzrokowa.
Kłopoty
w
przepisywaniu, pisaniu z pamięci, pisaniu ze
słuchu. Opuszczanie znaków interpunkcyjnych.
Niewłaściwe rozplanowanie graficzne wyrazów w
stosunku do stronicy zeszytu.
Mylenie liter o podobnym wyglądzie /p-g, h-k itp.
/.
Trudności
w
rozpoznawaniu
liter
oraz
wzrokowym wyróżnianiu większej całości /sylaby
lub wyrazy/, czytanie nierytmiczne. Długie
utrzymywanie się na etapie literowania.
Odczytywanie
niedokładne,
przekręcanie
3
Rozumienie czytanej treści
Trudności z innymi przedmiotami
szkolnymi
końcówek, zgadywanie, gubienie się w tekście.
Zwolnione tempo czytania, szybko występujące
zmęczenie.
W późniejszym okresie nauki trudności z
automatyzacją procesu czytania, wysiłek włożony
w czytanie utrudnia rozumienie treści.
Trudności wytwarzania jasnych wyobrażeń
związanych z czytanym tekstem. Koncentracja na
technicznej stronie czytania utrudnia rozumienie
czytanej treści.
Trudności w geografii / znajomość mapy, słaba
orientacja w stronach świata/, pomyłki w
zadaniach arytmetycznych / błędne przepisywanie
słupków/, trudności w nauce języka, trudności w
nauce geometrii / słabe rozumienie pojęć: kąt,
bryła, powierzchnia; mieszanie pojęć; góra-dół,
wyżej-niżej, prawa-lewa/.
Z obniżoną percepcją wzrokową wiążą się ściśle zaburzenia orientacji przestrzennej.
Czasami zdarza się że, percepcja wzrokowa może wykazywać tylko zaburzenia pod pewnym
względem. Właściwości percepcji wzrokowej, mającą duże znaczenie w procesie czytania i
pisania nazywamy kierunkowością. Wiąże się ona z jednej strony z ogólnym poziomem
analizy i syntezy wzrokowej dziecka, a z drugiej strony z orientacją przestrzenną. Dziecko
wykazuje wybiórcze zaburzenia orientacji przestrzennej ujmuje prawidłowo złożone kształty
graficzne o charakterze symetrycznym, ale popełnia błędy w ujmowaniu kształtów
asymetrycznych Jedne dzieci przejawiają większą trudność w odtwarzaniu kształtów
asymetrycznych w stosunku do osi pionowej, inne w stosunku do osi poziomej.
Symptomy zaburzeń: - słabe rozumienie określeń słownych, dotyczących stosunków
przestrzennych, przyimki tj. w, nad, pod, za, obok, przed......;
- rysunki o niższym poziomie graficznym wykazują prymitywne
/ małą ilość szczegółów oraz złe rozplanowanie przedmiotów/;
- niewłaściwe rozplanowanie wyrazów w stosunku do strony zeszytu,
dziecko nie mieści się w liniach zeszytu, często wybiera złe linijki;
- mylenie kierunku zapisu /pismo lustrzane/
- mylenie liter o różnym położeniu w stosunku do osi poziomej i
pionowej, np., p-g, d-b, u-n, g-b, p-b; / w czytaniu i pisaniu/
W późniejszym okresie nauki obserwuje się;
- trudności w nauce geografii,/ słaba orientacja w stronach świata,
trudności w opanowaniu pojęć dotyczących rozróżnienia stron świat, pór roku, miesięcy, pór
dnia, dni tygodnia;
- trudności w nauce geometrii / słabo utrwalone obrazy wzrokowe, w
związku z tym wszelkie pojęcia i definicje zostają przyswajane tylko w sposób werbalny/.
4
1.2. Ćwiczenia usprawniające te funkcję powinny polegać na podnoszeniu poziomu analizy
i syntezy wzrokowej poprzez ćwiczenia angażujące tę funkcje, kierowanie spostrzeżeniami.
Zwracanie uwagi na różne szczegóły w otoczeniu. Zachęcanie do zabaw, takich jak:
rysowanie, budowanie i konstruowanie według wzoru. Porównywanie i różnicowanie
obrazków z dużą ilością szczegółów.
2.1. TRUDNOŚCI W UCZENIU UWARUNKOWANE ZABURZENIAMI PERCEPCJI
SŁUCHOWEJ
Jednym z warunków opanowania umiejętności czytania i pisania jest sprawne
funkcjonowanie analizatora słuchowego. Umiejętność różnicowania dźwięków mowy
ludzkiej określa się mianem słuchu fonematycznego różnego od słuchu tonalnego. Analiza i
synteza słuchowa polega na odbieraniu bodźca, rozłożeniu go na element, następnie złożeniu
na całość dźwiękową. Poziom tych procesów doskonali się w trakcie rozwoju językowego
dziecka. Zaburzeń analizy i syntezy słuchowej nie należy mylić z niedosłuchem obwodowym.
Dzieci niedosłyszące źle odbierają dźwięki odległe / ale gdy je słyszą, prawidłowo analizują i
syntezują/. Natomiast dzieci z zaburzonym słuchem fonematycznym dobrze słyszą słowa,
lecz w ciągu mownym nie potrafią różnicować pojedynczych dźwięków lub złożyć je w
całość dźwiękową. Procesy syntezy i analizy dźwiękowej nieustannie obecne są w czytaniu i
pisani. Sugestywnym przejawem zaburzenia tych procesów jest opóźniony rozwój mowy czy
jej zaburzenia. W klasach początkowych pojawiają się trudności w czytaniu i pisaniu ze
słuchu.
Umiejętności
ucznia
Wypowiadanie się
Pisanie
Czytanie
Symptomy zaburzeń
Trudności w wypowiadaniu się, mały zasób słów,
niegramatyczne wypowiadanie się. Częste wady
wymowy. Przekręcanie wymowy mało znanych
wyrazów. Niekiedy kłopoty w wypowiedziach
wynikające z trudności w rozumowaniu, wnioskowaniu
i uogólnianiu na materiale werbalnym.
Szczególnie nasilone trudności w pisaniu ze słuchu, wy
-nikające z niemożności dokonywania prawidłowej
analizy słuchowej dyktowanych wyrazów, zdań.
Zniekształcanie pisowni, niekiedy wyrazy nie dają się
odczytać. Szczególne trudności w pisaniu wyrazów ze
zmiękczeniami, głoskami tracącymi wdzięczność,
wdzięczność w różnicowaniu pisowni i-j, w
odróżnianiu samogłosek nosowych ą-ę od om-on.
Wadliwe wyodrębnianie wyrazów ze zdań, opuszczanie
końcówek, liter, łączenie przyimków z rzeczownikami
np., w klasie. Trudności w pisaniu wyrazów
nieznanych. Długo utrzymuje się przepisywanie „ po
kawałku”, bez dyktowania sobie.
Mylenie kolejnych wyrazów w zapisie, wolne tempo
pisania. W pisaniu ujawniają się często już
przezwyciężone wady wymowy.
Trudności w zestawianiu dźwięku w całość- ciągłe
5
Rozumienie czytanej treści
Trudności z innych przedmiotów
literowanie, trudności w modulowaniu głosu, ze
znakami przystankowymi. Liczne błędy w czytaniu,
zmiany, opuszczanie głosek, mylenie znaczenia
wyrazów o podobnym brzmieniu.
Trudności w rozumieniu przeczytanej treści wynikają z
niedokładnego rozumienia określeń słownych, mylenie
znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu.
Ogromne trudności w nauce języków obcych.
Trudności w uczeniu się pamięciowym /wiersze ciągi
słowne/, gorsza pamięć słuchowa. Trudności w
przyswajaniu
tabliczki
mnożeni,
kłopoty ze
zrozumieniem instrukcji, objaśnień nauczycieli,
zapamiętywania. Trudności w przyswajaniu materiału
gramatycznego. W matematyce zbyt szybkie oderwanie
od konkretów utrudnia wytwarzanie się pojęć
matematycznych.
2.2. Ćwiczenia usprawniające funkcję – różnicowanie dźwięków mowy poprzez
powtarzanie głosek, określanie ich położenia w wyrazie; zabawa w słowa- wymyślanie
wyrazów na określoną głoskę, szukanie do nich rymu; zabawy i gry rytmiczne- wykonywanie
umownego ruchu na hasło dźwiękowe / muzyczne lub werbalne/; bogacenie słownika
biernego i czynnego przez opowiadania, opisy rozmowy; nauka wierszy, a także pamięciowe
opanowywanie fragmentów prozy.
3.1 ROZWÓJ RUCHOWY A NIEPOWODZENIA SZKOLNE
Dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym wykonują wszystkie czynności wolniej i mniej
precyzyjnie niż ich rówieśnicy. Wykonują też wiele ruchów dodatkowych niecelowych.
Niepowodzenia występują głównie na zajęciach praktyczno-technicznych i kulturze fizycznej,
z tego powodu dzieci ćwiczą niechętnie, mało uczestniczą w grach zespołowych i z trudem
wykonują ćwiczenia sprawnościowe. Słaby rozwój ruchowy bywa powodem odrzucenia
przez grupę rówieśniczą. Na niepowodzenia ruchowe dzieci składają się oprócz innych
przyczyn, zaburzenia stronności /lateralizacja/, zaburzenia orientacji przestrzennej.
Ogół trudności związanych z opóźnionym rozwojem ruchowym można podzielić na dwie
zasadnicze grupy:
- niezręczność ruchową całego ciała
- niezręczność manualną.
W przypadku niezręczności manualnej utrzymuje się:
Umiejętności ucznia
Pisanie
Symptomy zaburzeń
Przy obniżonej sprawności manualnej mała precyzja
ruchów dłoni i palców. Zniekształcenia graficznej strony
6
pism, pismo nieczytelne, litery często wykraczają poza
liniaturę, brak połączeń między literami, zmiana wielkości i
kąta nachylenia pisma , pogięte kartki, liczne skreślenia i
poprawki. Brak wiązania liter z sobą. Wolne tempo pisma.
Zeszyty niestaranne pomazane.
Rysowanie
Trudności w rysowaniu jako czynności. Rysunki brzydkie,
linie niepewne. Ruchy gwałtowne lub zwolnione. Zbyt
silny lub zbyt słaby nacisk ołówka częste współruchy /
języka ,dłoni/, kurczowe trzymanie ołówka, silne
przyciskanie.
Trudności
występujące
w Kłopoty z wykonaniem wszelkich ćwiczeń na lekcjach
innych przedmiotach szkolnych wychowania fizycznego? Przy ogólnym opóźnieniu
rozwoju ruchowego/, trudności w szyciu, majsterkowaniu,
wycinaniu, lepieniu. Nienadążanie na klasówkach,
dyktandach za tempem klasy.
Kierunki reedukacji dla dzieci z niezręcznością ruchową całego ciała wskazują na:
- ćwiczenia usprawniające; gimnastyka, pływanie, uprawianie sportu;
- odpowiednie oddziaływanie wychowawcze zachęcanie do udziału w grach i zabawach
ruchowych, niedopuszczenie do niezdrowej rywalizacji, podkreślenie osiągnięć,
ukierunkowanie na czynności dające największą możliwość sukcesu.
Reedukacja w przypadku niezręczności manualnej obejmuje :
- ćwiczenia ogólne usprawniające ruchy rąk /z wykorzystaniem różnych technik
plastycznych/ o coraz większym stopniu trudności;
- lepienie z gliny, plasteliny kształtów walcowatych / rogaliki, kiełbaski węże/
- wyszywanie, haftowanie, pisanie na komputerze, wycinanki, wydzierani, nawlekanie
korali,
- malowanie palcami na dużym formacie - ugniatanie kul jedną ręką z gazety lub bibuły
- układanie ze wstążek, nici i sznurówek różnych kształtów
- wykonywanie ornamentów piaskiem grysikiem, ryżem
- kalkowanie wzorów, dużych drobnych, o kształcie geometrycznym literopodobnym;
- swobodne projektowanie przez dzieci ozdobnych szaliczków, malowanych grubym
pędzlem na dużej powierzchni;
- wykonywanie labiryntów własnego pomysłu;
- lepienie konturów, np. figur geometrycznych z plasteliny;
- wypełnianie książeczek do kolorowania oraz wzorów wykonywanych stemplami;
- wycinanie różnych wzorów, wcześniej malowanych / bez wcześniejszego rysowania/
- wydzieranie np. postaci ludzkiej z papieru kolorowego, naklejanie na kartę z bloku,
dorysowanie innych rekwizytów;
- rysowanie dużych kół na tablicy, najpierw jedną ręką potem obiema rękami
- zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub plasteliną,
Powyższe ćwiczenia mają na celu: wyrobienie odpowiedniej szybkości ruchów,
udoskonalenie ich precyzji oraz wyrobienie płynności z uwzględnieniem spostrzegania
wzrokowego.
Ćwiczenia ukierunkowane na doskonalenie pisma zwalniające napięcie stawowomięśniowe, np.
1. Płynne ruchy ramion /naśladowanie lotu ptaków, przechodzenie pomiędzy gałęziami.
Pływanie w rzece, marsz wysoką trawą itp...../.
7
2. Zabawy zręcznościowe / rzuty do celów, rzucanie piłki w parach, pchełki bierki, bilard
3. stołowy/.
Deficyt rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych utrudniają dziecku
zdobycie w określonym tempie tych umiejętności i wiadomości szkolnych, które są
wyznaczone programem nauczania. Olbrzymie trudności piętrzą się przed dziećmi, które
wykazują deficyty w kilku zakresach . Przeważająca część tych niepowodzeń ujawnia
się w klasach I-III i dotyczy przede wszystkim opanowania umiejętności czytania i
pisania.
Kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania i pisania pojawiają się czasem u
dzieci normalnych, a nawet z wyższym od przeciętnego poziomem intelektualnym.
Zjawisko to nazywamy dysleksją.
Najczęściej bezpośrednią przyczyną trudności w opanowaniu czytania i pisania u
dzieci dyslektycznych jest obniżona sprawność procesów percepcyjno motorycznych,
głównie analizatorów wzrokowego, słuchowego i kinetyczno-ruchowego. Często
towarzyszą temu zaburzenia lateralizacji i emocjonalne.
Umiejętności
ucznia
Pisanie
Symptomy zaburzeń
Trudności w pisaniu:
kłopoty w pisaniu ze słuchu;
- mylenie liter b-p, d-g, u-n, m-w, n-w, s-z, dz-c, sz-s, o-a, ł-l- e-ę,
a-ą
- trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami,
głoskami tracącymi dźwięczność;
- brak różnicowania ę-en, ą-om;
- opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter,
opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów;
- przestawianie liter w wyrazach;
- błędy typowo ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci
wzrokowej;
- wolne tempo pisania;
- zniekształcania strony graficznej.
Trudności
- wolne tempo czytania;
w czytaniu
- błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie, zamiana
brzmienia;
- nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów;
- trudności we właściwej intonacji czytanych tekstów;
- słabe rozumienie czytanej treści
- „zgadywanie” znaczenia czytanych napisów;
- opuszczenie całych linijek w czytaniu;
- niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego.
Trudności występujące z w rysowaniu
innych przedmiotów
- zbyt silny lub zbyt słaby nacisk ołówka
- zmiana kierunku w rysunkach;
- kłopoty z rozplanowaniem rysunku na kartce;
w nauce języków obcych;
w uczeniu się pamięciowym;
8
- tabliczka mnożenia;
- nauka wierszy;
- ciągi słowne / np. nazwy miesięcy, dni tygodnia/
w nauce geografii
- słabe czytanie mapy;
- niewłaściwa orientacja w stronach świata;
w nauce geometrii;
- zmiany kierunku w rysunkach geometrycznych,
- trudności w różnicowaniu kształtów geometrycznych,
- słabe rozumienie pojęć geometrycznych,
- zakłócenie orientacji i wyobraźni przestrzennej
występujące na lekcjach wychowania fizycznego
- błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą
orientacją w schemacie ciała i przestrzeni,
- obniżona sprawność ruchowa.
Dodatkowym objawem dysleksji jest nierównomierna koncentracja uwagi i wolne tempo
pracy. Zdarza się występowanie o podłożu emocjonalnym.
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM DYSLEKTYCZNYM
1. Oceniając pracę ucznia dyslektycznego, powinno się uwzględniać włożony w nią
wysiłek. Ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi
ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych.
2. Należy wydłużyć limit czasu na pisanie sprawdzianów.
3. Nie należy odpytywać uczniów z czytania głośnego przed całą klasą.
4. Nie oceniać pisma w przypadku dysgrafii.
5. Wyrabiać nawyk pracy ze słownikiem, uczyć praktycznie wykorzystywać zasady i
reguły ortograficzne.
6. U uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych sprawdzianów
pisemnych indywidualnymi sprawdzianami ustnymi.
7. Uczeń, u którego stwierdzono dysleksję, powinien być włączony do zespołu
korekcyjno-kompensacyjnego na terenie szkoły.
ZABURZENIA W ROZWOJU SPOŁECZNO- EMOCJONALNYM
Na wyniki uzyskiwane w szkole mają wpływ także właściwości psychiczne dziecka.
Prawidłowo funkcjonujący układ nerwowy jest w stanie podjąć wytężony wysiłek umysłowy,
koncentrować się przez dłuższy czas na jednym przedmiocie, a po zmęczeniu szybko
odzyskiwać siły do dalszej pracy. Potrafi także opanować swoje emocje / śmiech, gniew,
płacz /.
Dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego dzielimy na nadpobudliwe
psychoruchowo oraz dzieci zahamowane psychoruchowo.
9
Nadpobudliwość
psychoruchowa
Niepokój nerwowy, nadmierna ruchliwość,
zbędne nieekonomiczne ruchy, częste
zmiany postawy, zaburzenia równowagi,
drażliwość-gwałtowność-niecierpliwość,
skłonność do kłótni zaczepek i bójek,
jąkania,
tiki,
grymasy
twarzy,
nierównomierność pracy szkolnej.
Zahamowanie psychoruchowe
Trudności w nawiązywaniu kontaktu słownego,
brak wiary we własne siły, kompleksy,
nadmierna wrażliwość, niepewność, stany
lękowe, ucieczki z lekcji, zwolnione reakcje
psychoruchowe, zaburzenia snu, jąkanie i
zacinanie, bierność, apatia, depresja, tendencje
samobójcze.
W reedukacji należy uwzględnić pracę z dziećmi nadpobudliwymi i zahamowanymi.
Terapia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi ma na celu: uspokojenie lub
uaktywnienie układu nerwowego, wydłużenie okresu koncentracji, wyeliminowanie
niecelowych wyładowań ruchowych, wyćwiczenie koordynacji ruchowej, doskonalenie
analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia słowno-logicznego, wytwarzanie nawyków
samokontroli czynności, doprowadzenie dziecka do pozytywnego stosunku wobec własnych
wytworów i wykonywanych czynności.
Osiągnięciem terapeutycznym u dzieci zahamowanych jest zwiększenie się tempa ich prac,
umiejętność samodzielnego zorganizowania zajęć, widoczna aktywność.
PEDAGOGICZNE PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZOLNYCH
Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych można podzielić na trzy grupy
I..Przyczyny
związane
z
nieodpowiednimi„zewnętrznymi”
warunkami pracy dydaktycznej
nauczyciela
Różnorakie braki systemu szkolnego, nieprzystosowanie
programów
nauczania
do
możliwości
ucznia
nieodpowiednie podręczniki szkolne, niedostateczne
wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, trudne
warunki organizacyjne pracy szkół / dwuzmianowość,
nadmierna liczba uczniów w klasie /.
II Przyczyny, które wiążą się z Błędy oraz usterki metodyczne i wychowawcze
działalnością
dydaktyczną wynikające z niedostatecznej znajomości uczniów, błędy
nauczyciela:
wynikające z braku dostatecznej opieki nad uczniami
mającymi trudności w nauce, brak właściwego
przygotowania
się
kolekcji,
zaniedbywanie
samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
III. Przyczyny związane
wadliwą pracą ucznia
z Niechęć do nauki, lenistwo, lekceważenie obowiązków
szkolnych.
Niepowodzenia ucznia uwarunkowane złą pracą nauczyciela;
1. Nieprawidłowość w
organizacji pracy na
lekcji
Poświęcanie najwięcej czasu lekcji na opracowanie
nowego materiału, a także na jednostronną kontrolę i
ocenę wyników nauczania Dzieciom rzadko uświadamia
się cele lekcji i zadania dydaktyczne co negatywnie
10
2. Stosowanie
niewłaściwych metod
nauczania
3. Nieodpowiednie formy
pracy
4. Słabe wykorzystanie
wiedzy w praktyce
5. Słaba kontrola i ocena
przyswojonych wiadomości i
umiejętności.
6. Słaba znajomość uczniów
7. Brak należytej opieki nad
uczniami mającymi trudności w
nauce
8. Niewłaściwa atmosfera na
lekcji i osobowość nauczyciela
wpływa na motywy uczenia się.
Często stosowane są metody podające, które ograniczają
aktywność ucznia; jest to niewłaściwe ze względu na
specyficzne prawidłowości rozwoju dzieci.
Stwierdzono, że dominującą formą pracy z dziećmi jest
praca zbiorowa jednolita, tymczasem do większej
aktywności zmusza praca zróżnicowana, szczególnie
zespołowa. Poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy
uczniowie lepiej zapamiętują ją, a także stosują w
praktyce.
Zauważono, że dzieci uczą się wiadomości oderwanych
od siebie, nieprzydatnych w praktyce.
Na
niepowodzenia
szkolne
mają
wpływ;
niesystematyczna kontrola i ocena wiadomości uczniów,
rzadkie sprawdzanie zeszytów, brak uzasadnienia ocen,
często oceny niedostateczne, mało atrakcyjne formy i
metody kontroli, jednostronność prowadzonej kontroli i
oceny. Często ocenia się stan wiedzy, a nie jej przyrost.
Nauczyciel, który słabo zna ucznia, tłumaczy
niepowodzenia szkolne jedynie brakiem zdolności czy
niskim poziomem intelektualnym.
Uczniowie mający trudności w nauce powinni być
otoczeni troskliwą opieką w szkole. Zajęcia
wyrównawcze należy tak organizować, aby każdy mógł
pracować indywidualnie. Dzieci, które mają trudności w
nauce powinny pisać sprawdziany o zaniżonych
wymaganiach Na lekcjach powinny wykonywać
łatwiejszą pracę niż uczniowie dobrzy. Należy też je
skierować PPS oraz otoczyć dodatkową opieką pedagoga
i psychologa szkolnego.
Uczeń zastraszony przez surowego wychowawcę, który
komunikuje się z nim przeważnie krzykiem, nie będzie
osiągał dobrych wyników w nauce. Nauczyciel taki
często mało uczy, a dużo wymaga. Brakuje mu czasu dla
ucznia najsłabszego, nie indywidualizuje pracy na lekcji,
stosuje tradycyjne metody nauczania. Niekorzystnie
wpływa też na osiągnięcia ucznia pedagog zbyt liberalny,
mało wymagający, niesystematyczny, nie mobilizujący
uczniów do pracy. Braki w wiadomościach przez niego
prowadzonych na pewno niekorzystnie wpłyną na dalsze
osiągnięcia szkolne ucznia.
Do podstawowych dydaktycznych metod i środków zapobiegania niepowodzeniom oraz
zwalczania niepowodzeń już występujących zalicza się przeważnie;
1. Profilaktykę pedagogiczną / czyli zapobieganie powstawaniu luk i zaległości w
opanowanym przez uczniów materiale nauczania / która wskazuje odpowiednie
11
nauczanie i organizację pracy na lekcji, właściwy dobór metod i form pracy.
Wspólne rozwiązywanie określonych problemów teoretycznych lub praktycznych
na lekcji powoduje u uczniów wzrost zainteresowania, wdraża ich do współpracy i
grupowego przezwyciężania napotykanych podczas niej trudności, stwarza liczne
okazje do wymiany poglądów, wyrabia krytycyzm myślenia.
2. Diagnoza pedagogiczna / są to czynności mające na celu wczesne wykrywanie luk i
zaległości / ; służą temu sposoby obserwacji i dobrego poznania ucznia.
3. Terapia pedagogiczna / czynności, których zadaniem jest likwidowanie zaległości
w nauce / ; jest to praca indywidualna z uczniem, dodatkowe nauczanie na
zajęciach wyrównawczych. Stosuje się ją indywidualnie lub zbiorowo.
SKUTKI NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH
Niepowodzenia szkolne występują na kilku etapach:
1. drobne luki w opanowanym materiale programowym w zakresie jednego
przedmiotu nauczania. Towarzyszy temu wzrastająca niechęć do tego przedmiotu.
2. Znaczne luki w wiadomościach i umiejętnościach jednego lub kilku przedmiotów
nauczania. W tym czasie uczniowie otrzymują pierwsze oceny niedostateczne / są
agresywni wobec nauczycieli i rodziców, tracą ambicję, kłamią, uciekają z lekcji,
przestają interesować się nauką /.
3. Drugoroczność, która wywołuje często różnorakie zaburzenia w zachowaniu
prowadzi niekiedy do przestępczości.
Reasumując należy stwierdzić iż, niepowodzenia uczniów w nauce szkolnej są
następstwem działania różnych przyczyn, które często występują łącznie. Skuteczność walki z
niepowodzeniami szkolnymi zależą w dużym stopniu od pracy dydaktyczno-wychowawczej
nauczyciela. Aby pomóc dziecku w trudnościach szkolnych nauczyciel powinien;
1. przeprowadzić wnikliwą obserwację uczniów na początku roku szkolnego i
prowadzić ją systematycznie przez cały rok
2. przeprowadzić wywiad z rodzicami
3. dobrze poznać swoich uczniów
4. wnikliwie analizować dokumenty i wytwory dziecka
5. indywidualizować pracę na lekcji, szczególną opieką otaczając uczniów z
trudnościami
6. jak najszybciej stworzyć zespół wyrównawczy, aby dodatkowo pracować z tymi
dziećmi
7. być w stałym kontakcie z psychologiem, pedagogiem, PPP, w razie potrzeby
kierować uczniów do specjalisty
8. życzliwie, wyrozumiale i cierpliwie pracować z każdym uczniem, systematycznie
kontrolować pracę i udzielać wskazówek
9. być w stałym kontakcie z rodzicami uczniów
10. organizować zespoły samopomocy koleżeńskiej.
Opracowanie publikacji: Grażyna Anna Kuciapińska
Nauczyciel mianowany SP Nr 13 Piotrków Trybunalski
12
Bibliografia
M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992.
M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyka , Metoda W. Sherbone w terapii i
wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 1992.
M.Szurmiak, Rozpoznawanie i reedukacja uczniów o częściowo zaburzonym rozwoju
psychomotorycznym, Kraków 1982.
E. Waszkiewicz, Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6-8 letnich,
Warszawa 1991.
H. Spionek, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1970.
H. Spionek, Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa
1970.
H. Filipczuk, Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Warszawa 1980.
Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne, Warszawa 1982.
J. Łysek, Niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa 1972.
R. Błonik, Przyczyny niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1999.
Z. Kupisiewicz, Niepowodzenia szkolne- pedagogiczne wyzwanie do Europy,
Warszawa 1999.
B. Szczygieł, Funkcjonowanie dzieci z dysgrafią, „Życie Szkoły’’ 1999, nr 5.
E. Waszkiewicz, Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu- leniwe, niezdolne, a
może dyslektyk /, „ Życie Szkoły’’ 1999, nr 5.
E. Wójtowicz, Czy dysleksja jest chorobą, „ Życie Szkoły „ 1997, nr 10.
E. Wójtowicz, Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć”, „ Życie szkoły”, 1998,
nr3.
13
Download