Objawy ryzyka dysleksji kl I-III

advertisement
Klasa I – III
DEFINICJA:
specyficzne
trudności
w
czytaniu
i
pisaniu
rozpoznaje
się
u
dzieci
o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych,
motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu
nerwowego. Wyróżniamy kilka postaci tych specyficznych trudności, które mogą występować jednocześnie lub
w izolacji:
• Dysleksja ( rozwojowa ): trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami
w pisaniu.
• Dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni ( popełnianie
licznych błędów w tym ortograficznych mimo znajomości ich zasad ).
• Dysgrafia: trudności w opanowaniu kaligrafii ( niski poziom graficzny pisma tzw.
brzydkie pismo ).
• Dyskalkulia: trudności w opanowaniu matematyki.
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU:
PRZYCZYNY: zaburzenia funkcji językowych, percepcyjno - motorycznych ( spostrzegania słuchowego,
wzrokowego, motoryki ) i ich współdziałania ( integracji percepcyjno – motorycznej ), uwagi, pamięci ( wzrokowej,
słuchowej i ruchowej ), lateralizacji ( brak dominacji ręki, oka ), orientacji przestrzennej.
ETIOLOGIA: uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie tj. dziedziczność, mikrouszkodzenia lub odkształcenia
centralnego układu nerwowego z okresu ciąży i pierwszych miesięcy życia. Zaniedbanie środowiskowe
i dydaktyczne pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.
TYPY DYSLEKSJI: wyróżnia się trzy typy dysleksji, zależnie od ich patomechanizmu ( zaburzeń funkcji, które
wywołują np. wzrokowo-przestrzennych, językowych ).
PROFILAKTYKA: dzieci z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się ( np.: z opóźnionym
rozwojem mowy ) to dzieci "ryzyka dysleksji". Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse, aby
zapobiec ich trudnościom szkolnym.
OBJAWY "ryzyka dysleksji” ( klasa I – III ):
- ma trudności z opanowaniem jazdy na hulajnodze, dwukołowym rowerze, wrotkach, łyżwach, nartach;
- niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i lekcjach w – f, ponieważ ma trudności z wykonywaniem
niektórych ćwiczeń;
- nie opanowało w pełni czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się, myciem, jedzeniem
( posługiwanie się nożem i widelcem );
- trudności z rzucaniem do celu, chwytaniem;
- niechęć do rysowania i pisania;
- sposób trzymania ołówka/długopisu – dziecko zbyt mocno przyciska ołówek/długopis, przez co ręka szybko się
męczy;
- trudności w rysowaniu szlaczków w liniaturze zeszytu, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych;
- poprzez niski poziom graficzny rysunków i pisania - dziecko „brzydko” rysuje i niestarannie pisze;
- trudności z wyróżnieniem elementów z całości;
- trudności z wyodrębnieniem szczegółów różniących dwa obrazki;
- trudności z odróżnianiem kształtów podobnych ( np. liter m-n, l-t-ł ) lub identycznych lecz inaczej położonych
w przestrzeni ( np. p-g, b-d );
- wadliwa wymowa;
- przekręcanie złożonych wyrazów ( przestawianie głosek i sylab, asymilacje głosek );
- używanie sformułowań niepoprawnych pod względem gramatycznym;
- trudności dotyczące zapamiętywania sekwencji nazw, cyfr;
- trudności z szybkim wymienianiem nazw;
- wolne tempo nazywania szeregów prostych obrazków;
- trudności z nazywaniem i zapamiętywaniem liter alfabetu, cyfr;
- trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia;
- utrzymywanie się oburęczności;
- trudności z jednoczesnym wskazaniem na sobie części ciała i określaniem ich terminami;
- trudności z określaniem położenia przedmiotów względem siebie;
- pisanie liter i cyfr zwierciadlanie;
- bardzo wolno czyta, ale mało błędów;
- bardzo szybko czyta, lecz popełnia przy tym wiele błędów ;
- niewłaściwie lub słabo rozumie przeczytany tekst;
- trudności z zapamiętaniem kształtu rzadziej występujących liter o skomplikowanej strukturze,
- popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów.
FORMY POMOCY:
I.
Pomoc nauczyciela, udział w zajęciach na podstawie Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka
założonej celem opracowania Planu Działań Wspierających.
II.
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne i poradnie Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego
(diagnoza i terapia pedagogiczna indywidualna lub grupowa).
Opracowanie: Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Renata Rajca, Sylwia Trzpis
Download