Temat prezentacji

advertisement
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
Podsumowanie działalności związanej z
zastosowaniem GIS na poziomie krajowym
w latach 2012-2016
Krajowe Centrum
Koordynacji
Ratownictwa
i Ochrony Ludności
mł. bryg. Robert Mazur
KCKRiOL, WPDO: 01.03.2011-31.03.2017
KM PSP: od 01.04.2017
Warszawa, 2017 r.
Komunikaty nt. obszarów zastosowania GIS w działalności PSP na poziomie krajowym

Mapy oceny stopnia zagrożenia powiatu pod kątem prac związanych z planowaniem
operacyjnym – współpraca z BZ KGPSP;

Krajowy Plan Sieci Jednostek Ratownictwa Specjalistycznego – stopień zagrożenia
powiatów w funkcji liczności SGR i ich czasów dojazdów na poziomach gotowości
operacyjnej A, B, C;

Obszary chronione SGR;

Mapy obszarów dojazdów pod kątem normatywu sprzętowego;

Metodyka szacowania procenta populacji objętej czasem dojazdu (na przykładzie 15 min.)
JOP, jako element analizy zabezpieczenia operacyjnego i planów ratowniczych;

Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

Propozycja wznowienia i rozwoju prac Zespołu Analityków GIS – PSP
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Mapy oceny stopnia zagrożenia powiatu pod kątem prac związanych z planowaniem operacyjnym – współpraca
z BZ KGPSP
Mapa stopnia zagrożenia powiatu (5-io stopniowa) – pożary lasów (P3)
Inne mapy:
1. Pożary obiektów mieszkalnych (P1).
2. Pożary obiektów PM (P2).
3. Ratownictwo chem.-eko. (RCh).
4. Ratownictwo wod.-nurk. (Rpow).
5. Ratwonictwo techniczne (RT1).
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Krajowy Plan Sieci Jednostek Ratownictwa Specjalistycznego – stopień zagrożenia powiatów w funkcji liczności SGR i ich
czasów dojazdów na poziomach gotowości operacyjnej A, B, C;
Mapa zagrożeń powiatów (3-y stopniowa) obrazująca (tu:) wypadkową ze statystyk interwencji oraz
oceny zagrożenia powiatów, pod kątem planu sieci SGRW-N
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Krajowy Plan Sieci Jednostek Ratownictwa Specjalistycznego – stopień zagrożenia powiatów w funkcji liczności SGR i ich
czasów dojazdów na poziomach gotowości operacyjnej A, B, C;
Docelowy plan sieci SGRW-N na poziomie gotowości operacyjnej A z czasami dojazdów 45 min.
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Obszary chronione SGR
Obszar chroniony SGPR_pAI wg stanu na kwiecień 2017 r.
Inne obszary chronione:
1. SGRChem pA, B.
2. SGRW-N pA.
3. SGRT pA.
4. SGRWys pA, B.
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Mapy obszarów dojazdów pod kątem budowy normatywu sprzętowego
Analiza czasów dojazdów 60 min. klasy sprzętowej średnie, ciężkie samochody ratownictwa technicznego
Inne klasy sprzętowe:
1. Autocysterna, kontener, przyczepa
do TŚP – 90 min.
2. Autocysterna, kontener, zbiornik
na wodę lub GCBA 9000/xx – 60
min.
3. SCRt-120 min.
3. Motopompy, pompy o wyd. min.
4000 l/m – 90 min.
4. Przenośne lub przewoźne DWP
min. 4000 l/m – 90min.
5. SDŁ kompanijny – 60 min.
6. SDŁ batalionowy 60 min.
7. SDŁ kompanijny + batalionowy –
60 min.
8. Samochód lub kontener z
agregatem proszkowym min. 1500 –
60 min.
9. Samochód lub przyczepa z SODO
– 90 min.
10. SRt – 60 min.
11. SCRT – 60 min.
12. SRT + SCRT – 60 min.
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Metodyka szacowania procenta populacji objętej czasem dojazdu (na przykładzie 15 min.) JOP, jako
element analizy zabezpieczenia operacyjnego i planów ratowniczych
Rozkład populacji wg NSP 2011 wraz z prawdopodobnymi czasami dojazdu JRG 15 min. na przykładzie
woj. świętokrzyskiego – cz. 1
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Metodyka szacowania procenta populacji objętej czasem dojazdu (na przykładzie 15 min.) JOP, jako
element analizy zabezpieczenia operacyjnego i planów ratowniczych
Rozkład populacji wg NSP 2011 + prawdopodobne czasy dojazdu JRG 15 min. na przykładzie woj.
świętokrzyskiego – cz. 2
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
Założenia METODYKI
Cel:
1. Określenie akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego w gminie.
2. Wskazanie kierunków rozwoju sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG.
3. Uwzględnienie kryterium dotarcia do 80% populacji ludności w czasie do 15 minut przez JOP włączone do KSRG.
4. Wynikiem końcowym metodyki jest opracowywanie przez jednostki organizacyjne PSP projektu planu sieci jednostek OSP
przewidzianych do włączenia do KSRG.
5. Efektem końcowym metodyki jest arkusz kalkulacyjny obrazujący trzy poziomy zabezpieczenia operacyjnego gmin w funkcji
liczby włączonych do KSRG OSP.
Metodykę opracował Zespół w składzie:
Nadzór merytoryczny - st.bryg. Tadeusz JOPEK – Dyrektor KCKRiOL
Przewodniczący: bryg. Mariusz LENARTOWICZ – KCKRiOL KG PSP.
Członkowie:
mł. bryg. Robert MAZUR – KCKRiOL KG PSP,
st. bryg. Zbigniew ŁYSZKOWICZ – KW PSP Łódź
st. bryg. Andrzej OLSZEWIK – KW PSP Olsztyn
bryg. Krzysztof GRZESICZAK – KW PSP Katowice
mł. bryg. Grzegorz GANCZARENKO – KW PSP Lublin
mł. bryg. Arkadiusz KIELIN – KM PSP Kraków
mł. bryg. Tomasz SZYMAŃSKI – KP PSP Włoszczowa.
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
Mapa Poziomu Zabezpieczenia Operacyjnego Gminy
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
Fragment mapy Poziomu Zabezpieczenia Operacyjnego Gminy z dyspozycyjnością OSP w i poza KSRG
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
Fragment arkusza kalkulacyjnego: Poziom Zabezpieczenia Operacyjnego Gminy vs. liczba OSP
…
…
…
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Propozycja wznowienia i rozwoju prac Zespołu Analityków GIS – PSP
Efekty prac Zespołu GIS-PSP
1. I kwartał 2015 r. - zainicjowanie prac Zespołu w składzie:
- mł. bryg. Robert Mazur (KCKRiOL, KG PSP),
- kpt. Paweł Klecha (KW PSP Poznań),
- kpt. Michał Kłosiński (KW PSP Łódź),
-kpt. Michał Pająk (KW PSP Kielce),
Prace Zespołu w zakresie implementacji BD GIS wsparli:
- st. asp. Tomasz Masłowski – KW PSP Łódź,
- st. str. Przemysław Cieślik – KW PSP Łódź,
2. 2015: Opracowanie „Metodyki szacowania procenta populacji objętej obszarami dojazdu (na
przykładzie 15 min.), jako element analizy zabezpieczenia operacyjnego i planów ratowniczych”.
3. 2015: Opracowanie projektu bazy danych, uruchomienie bazy danych na bazie infrastruktury
KW PSP Łódź w wersji testowej i zasilenie jej danymi przestrzennymi.
4. Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia “GIS w planowaniu operacyjnym dla analityków KW,
KG PSP” – szkolenie podstawowe.
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Propozycja wznowienia i rozwoju prac Zespołu Analityków GIS – PSP
Projekt bazy danych GIS-PSP z częściowo zasiloną bazą danych
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Propozycja wznowienia i rozwoju prac Zespołu Analityków GIS – PSP
Struktura i zawartość BD GIS-PSP
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
KONTAKT
mł. bryg. Robert MAZUR
KM PSP Warszawa
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Tel. 609-518-618
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Download