Lista jednostek i potencjalnych Promotorów dla kierunku

advertisement
Lista jednostek , w których można realizować
prace magisterskie na kierunku
Pielęgniarstwo
na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2012/2013
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO I PSYCHIATRYCZNEGO
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 861-22-67, 861-22-57
Fax : 861-22-66
Kierownik : dr hab. n. med. Krystyna Jaracz
Dr hab. Krystyna
Jaracz
Dr hab. Krystyna
Jaracz
Dr hab. Krystyna
Jaracz
Dr hab. Krystyna
Jaracz
Dr hab. Krystyna
Jaracz
Dr hab. Krystyna
Górna
Dr hab. Krystyna
Górna
Dr hab. Krystyna
Górna
Dr hab. Krystyna
Górna
Dr hab. Krystyna
Górna
Dr Barbara
Grabowska - Fudala
Dr Barbara
Grabowska - Fudala
Dr Barbara
Grabowska - Fudala
Dr Barbara
Grabowska - Fudala
1. Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane.
2. Funkcjonowanie osób starszych z zaburzeniami sprawności
lokomocyjnej.
3. Funkcjonowanie chorych po neurochirurgicznym leczeniu dyskopatii
kręgosłupa.
Sylwia Szuba
4. Potrzeby opiekunów chorych po przebytym udarze mózgu.
5. Postawy studentów wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Małgorzata Sierocińska
1. Ocena sytuacji życiowej wśród osób starszych z ograniczeniem
sprawności lokomocyjnej.
2. Ocena satysfakcji życiowej wśród osób starszych.
3. Postawy pielęgniarek wobec chorób psychicznych.
Magdalena Brzuska
4. Postawy lekarzy wobec chorób psychicznych.
5. Postawy chorych z zaburzeniami psychicznymi wobec badań
naukowych.
1. Jakość życia osób starszych.
2. Subiektywny wymiar jakości życia w populacji osób starszych.
Ewa Misiek
3. Jakość życia chorych po udarze mózgu leczonych trombolitycznie.
4. Objawy depresji wśród chorych po udarze mózgu.
1
PRACOWNIA PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
Telefon: 854-68-64
Kierownik : dr n. biol. Grażyna Bączyk
Dr Grażyna
Bączyk
Dr Grażyna
Bączyk
Dr Grażyna
Bączyk
Dr Grażyna
Bączyk
Dr Grażyna
Bączyk
Dr Urszula
Kwapisz
Dr Urszula
Kwapisz
Dr Urszula
Kwapisz
Dr Urszula
Kwapisz
Dr Urszula
Kwapisz
1. Ocena satysfakcji pacjenta po zabiegach chirurgicznych.
2. Ocena jakości życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów
3. Ocena stanu odżywienia u chorych przygotowywany do zabiegu
operacyjnego
4. Ocena występowania powikłań pooperacyjnych u chorych leczonych
chirurgicznie.
5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z stomią
1.Psychospołeczne aspekty opieki osób niepełnosprawnych w Zakładzie
Opiekuńczo-leczniczym.
2.Wpływ wybranych czynników samooceny zdrowia osób starszych w opiece
długoterminowej
3.Problemy i oczekiwania pacjentów geriatrycznych po zabiegach
operacyjnych.
4.Analiza stanu funkcjonalnego osób niepełnosprawnych w czasie leczenia
szpitalnego.
5.Ocena stanu zdrowia pacjentów Domu Pomocy Społecznej metodą
kwestionariusza Duk'ea.
ZAK£AD PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ
OPIEKI
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 655-92-39, 655-92-41
Fax : 655-92-38
Kierownik : dr hab. n. med. Danuta Dyk
Dr Edyta Cudak
1.Pomiar nakładu pracy pielęgniarskiej na podstawie wybranych
systemów punktowych w oddziałach intensywnej terapii
Dr Edyta Cudak
2. Ocena bólu u pacjentów intensywnej terapii o profilu onkologicznym
Dr Edyta Cudak
3. Czynniki wpływające na jakość opieki pielęgniarskiej w oddziałach
intensywnej terapii szpitali drugiego stopnia referencyjności usług
Dr Edyta Cudak
4. Ocena bólu u pacjentów po urazach w oddziale intensywnej terapii
2
Dr Edyta Cudak
5. Stan ciężkości pacjentów i obciążenie pracą pielęgniarek u pacjentów
po urazach wielonarządowych
Dr hab. Danuta Dyk
1.Ocena jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów po operacji
leczonych w oddziale intensywnej terapii.
Dr hab. Danuta Dyk
2.Ocena satysfakcji ze znieczulenia u pacjentów po zabiegach
kardiochirurgicznych.
Dr hab. Danuta Dyk
3.Porównanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w wybranych
krajach UE.
KATEDRA AUKSOLOGII KLINICZNEJ I PIELĘGNIARSTWA
PEDIATRYCZNEGO
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
Telefon : 849-12-65
Fax : 848-33-62
Kierownik : dr hab. med. Andrzej Kędzia
Dr n. med. Anna Bittner-Kowalczyk
Prace magisterskie niestacjonarne
1)Ocena wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych zalecanych w wieku dziecięcym.
2)Ocena przygotowania rodziców do właściwego postępowania rehabilitacyjnego i
leczniczego u dzieci i młodzieży z wadami postawy.
3)Analiza wiedzy pielęgniarek na temat kompleksowego postępowania terapeutycznego u
dzieci z niedokrwistością niedoborową.
4)Analiza wiedzy i przygotowania pielęgniarek na temat na kompleksowego prowadzenia
terapii u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.
5)Próba analizy stosowania zasad zdrowego żywienia wśród młodzieży gimnazjalnej i
licealnej.
Dr n. med. Dorota Mocarska
Studia niestacjonarne magisterskie:
1. Karmienie naturalne niemowląt a profilaktyka otyłości.
2. Sytuacja dziecka niskorosłego w rodzinie i grupie rówieśniczej.
3
3. Częstość występowania chorób zakaźnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Ocena przygotowania rodziców do samoopieki nad noworodkiem.
5. Dziecko po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego – funkcjonowanie w
rodzinie i grupie rówieśniczej.
Dr Renata Wójcik
temat
1. Częstość występowania niedosłuchu u dzieci z
Nazwisko studenta
Alina Kalicka
przerostem migdałka gardłowego.
2. Edukacja dzieci i ich rodziców w wybranej chorobie
przewlekłej.
3. Wiedza rodziców na temat gorączki i jej zwalczania u
dzieci.
4. Profilaktyka zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej
niemowląt – aspekty pielęgnacyjne i terapeutyczne.
5. Częstość występowania chorób alergicznych u dzieci
w wieku szkolnym.
A. Kędzia
Magisterki niestacjonarne:
1. Rola pielęgniarki szkolnej w rozpoznawaniu otyłości u dzieci i młodzieży.
2. Zespół Turnera – rola kompleksowej opieki.
3. Cukrzyca insulino-zależna – rola pielęgniarki w procesie terapeutyczno-edukacyjnym.
4. Dziecko niskorosłe – rola pielęgniarki w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.
5. Dziecko z otyłością – rola pielęgniarki w procesie diagnostycznym i edukacyjnoterapeutycznym.
Dr med. Ilona Pieczonka-Ruszkowska
1. Wpływ choroby nowotworowej jaką jest ostra białaczka limfoblastyczna na postawy
rodzin osób chorych.
4
2. Ocena wiedzy studentów pielegniarstwa na temat etiologii i farmakoterapii w
padaczkach u dzieci.
3. Ocena jakości życia dzieci z padaczką lekooporną leczonych wielolekowo.
4. Oczekiwania rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
hospitalizowanych w Klinice.
5. Ocena wiedzy i postaw rodziców na temat zalecanych szczepień ochronnych.
Katarzyna Majewska
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – niestacjonarne
1. Poziom wiedzy o chorobie i wyrównanie metaboliczne u młodzieży z cukrzycą typu 1
leczonych różnymi metodami insulinoterapii.
2. Wpływ cukrzycy typu 1 na wzrastanie u chorych dzieci.
3. Analiza stylu życia u dzieci i młodzieży z otyłością.
4. Analiza przyczyn przewlekle złego wyrównania metabolicznego u dzieci z cukrzycą
typu 1.
5. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u dzieci i młodzieży z otyłością.
Dr Maria Buczyńska- Górna
1)Wybrane problemy pielęgnacyjne i edukacja pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1
leczonych osobistą pompą insulinową.
2)Szczególne problemy pielęgnacyjne pacjentów otyłych, z zaburzeniami gospodarki
węglowodanowej.
3) Szczególne problemy pielęgnacyjne u pacjentów z niedoczynnością tarczycy.
4) Wybrane problemy pielęgnacyjne i edukacja pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2
5) Wybrane problemy pielęgnacyjne u dzieci leczonych ludzkim rekombinowanym
hormonem wzrostu.
KATEDRA NAUK O ZDROWIU
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon: 861-22-50
Kierownika : dr hab. Maria D. Głowacka
Dr Tomasz
Niewiadomski
Dr Tomasz
Niewiadomski
Dr Tomasz
Niewiadomski
Miejsce dostępu naczyniowego do hemodializy w opiece pielęgniarskiej
nad pacjentem
Jakość życia pacjentów leczonych nerkozastępczo
Wpływ świadomej zgody pacjenta na wyniki i współpracę w leczeniu
nerko zastępczym
5
ZAKŁAD EDUKACJI
Adres : ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,
Telefon : 854-73-06
Fax : 854-73-07
Kierownik : dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak
Dr Mirosława
Cylkowska-Nowak
Syndrom przewlekłego zmęczenia opiekunów osób chorych przewlekle –
aspekty pielęgniarskie i edukacyjne
Prof. dr hab. Dorota
Żołądź-Strzelczyk
Tradycje zawodu pielęgniarki
Prof. dr hab. Dorota
Żołądź-Strzelczyk
Pielęgniarka szkolna i jej rola – na przykładzie wybranej szkoły
Prof. dr hab. Dorota
Żołądź-Strzelczyk
Propagowanie zdrowego stylu życia na łamach wybranych czasopism dla
nastolatków
Prof. dr hab. Dorota
Żołądź-Strzelczyk
Promocja zdrowia w prasie regionalnej – na wybranych przykładach
Prof. dr hab. Dorota
Żołądź-Strzelczyk
Promocja zdrowia w małym mieście – na wybranym przykładzie
dr n. biol. Magdalena
Magierska- Krzysztoń
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy- aktywizacja i rehabilitacja
poprzez warsztaty terapii zajęciowej
dr n. hum. Małgorzata
Posłuszna
1. Ocena opieki nad ludźmi starszymi w warunkach domowych
2. Wpływ edukacji dotyczącej samokontroli na późne powikłania cukrzycy
3. Satysfakcja z wykonywanej pracy wśród pielęgniarek oddziałów
onkologicznych
4. Wiedza pacjentek na temat laktacji i karmienia piersią
ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adres : ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,
Telefon : 854-72-73
Fax : 854-72-74
Kierownik : Dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs
Dr Marta CzarneckaIwańczuk
Analiza dostępnych źródeł wsparcia dla wcześniaka i jego rodziców w
województwie wielkopolskim.
6
Dr hab.Ewa Mojs
Psychologiczne uwarunkowania znoszenia choroby przez pacjentów z
chorobami reumatycznymi.
Dr hab.Ewa Mojs
Czynniki psychologiczne warunkujące dostosowywanie się do zaleceń
medycznych przez pacjentów z chorobami przewlekłymi.
Dr hab.Ewa Mojs
Strategie radzenia sobie ze stresem przedoperacyjnym u pacjentów z
chorobami układu pokarmowego.
Dr hab.Ewa Mojs
Zaburzenia snu u osób z otyłością.
Dr hab.Ewa Mojs
Struktura potrzeb intrapsychicznych opiekunów osób z demencją
Dr Marta CzarneckaIwańczuk
Dr Bogusław Stelcer
Postawy wobec zdrowia i choroby wśród studentów kierunków
medycznych.
Potrzeby i oczekiwania chorego terminalnie
Uwarunkowania jakości życia w zaawansowanej chorobie
nowotworowej.
Badanie potraumatycznego wzrostu po ciężkiej chorobie somatycznej.
Dobrostan psychiczny i poziom nadziei wśród chorych somatycznie.
Dobrostan psychiczny i satysfakcja z życia w dorosłości.
Dr Bogusław Stelcer
Dr Bogusław Stelcer
Dr Bogusław Stelcer
Dr Bogusław Stelcer
KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854 69 11
Fax : 854 69 11
Kierownik : prof. dr hab. Michał Musielak
dr Jan Zamojski
1.Badanie poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat wybranych aspektów
długotrwałych terapii
Prof. dr hab. Michał Musielak
Prof. dr hab. Michał Musielak
Prof. dr hab. Michał Musielak
Prof. dr hab. Michał Musielak
Prof. dr hab. Michał Musielak
Dr hab. Adam Czabański
Postawy i zachowania pacjentów a poczucie godności
pielęgniarek
Encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae w perspektywie
zawodowej pielęgniarek
Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii w opiniach
pielęgniarek
Społeczno-etyczne aspekty opieki pielęgniarskiej nad
osobami starszymi
Funkcjonowanie praw pacjenta w Polsce w opiniach
pielęgniarek
Zachowania samobójcze pacjentów w Szpitalu dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Kościanie w latach
7
2003 - 2013
KATEDRA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 861-22-43, 861-22-45
Fax : 861-22-42
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Dr Maria Stachowska
Dr Maria Stachowska
Dr Maria Stachowska
Dr Maria Stachowska
Dr Maria
Stachowska
Jakość życia pacjentów po angioplastyce
Zapotrzebowanie na świadczenia pielęgnacyjne i
opiekuńcze w podstawowej opiece zdrowotnej
Jakość życia ludzi chorych na cukrzycę
Wiedza kobiet w zakresie profilaktyki chorób
nowotworowych
Nawyki żywieniowe u dzieci i młodzieży
PRACOWNIA PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 861-22-46
Fax : 861-22-42
Kierownik : dr n. biol. Dorota Talarska
Tytuł naukowy,
imię
i nazwisko
promotora
Dr Magdalena
Strugała
Tytuł pracy magisterskiej
Przejawy ageizmu wśród personelu medycznego.
Tytuł naukowy,
imię i nazwisko
promotora
Tytuł pracy magisterskiej
dr n biol. Dorota
Talarska
1.Charakterystyka pacjentów leczonych w Poradni
Alergologicznej.
2. Spostrzeganie starości przez osoby w wieku dorosłym i
podeszłym- analiza porównawcza.
3. Spostrzeganie osoby z padaczką, jako potencjalnego
pracownika.
8
4. Sytuacja osoby w wieku podeszłym na rynku pracy.
dr n. med. Joanna
Stanisławska
dr n. med. Joanna
Stanisławska
dr n. med. Joanna
Stanisławska
dr n. med. Joanna
Stanisławska
dr n. med. Joanna
Stanisławska
Jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2.
Ocena funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów z
POCHP.
Ocena funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów po
przebytym udarze mózgu.
Jakość życia pacjentów z chorobami narządu ruchu.
Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej w oddziale
internistycznym.
KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
Adres : ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań,
Telefon : 854 71 70
Fax : 854 71 69
Kierownik : dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
dr n. med. Anna Szczerba
dr n. med. Anna Szczerba
dr n. med. Anna Szczerba
Diagnostyka molekularna patogenów
Komórki raka krążące we krwi: charakterystyka,
identyfikacja i znaczenie dla przebiegu choroby
nowotworowej
Przydatność kliniczna rozpoznania molekularnego w
chorobach uwarunkowanych genetycznie
Poziom opieki pielęgniarskiej w Wielkopolsce nad
pacjentami po histerektomii
Zakażenia wirusem HIV w opiece pielęgniarskiej
Diagnostyka i leczenie łagodnych zmian gruczołu
piersiowego
KATEDRA GERIATRII I GERONTOLOGII
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-60-00
Fax : 854-65-74
Kierownik : prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Leki przeciwbólowe stosowane samodzielnie przez starszych pacjentów dr n. farm. Agnieszka
Neumann
dr n. farm. Agnieszka
Neumann
Prof. dr hab. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis
rola pielęgniarki w ograniczaniu ryzyka niepożądanych efektów
farmakoterapii.
Rola pielęgniarki w poprawie bezpieczeństwa leczenia pacjentów
stosujących w ramach samoleczenia preparaty pochodzenia roślinnego.
Ocena zapotrzebowania na opiekę w oparciu o kwestionariusz Easy-Care
Standard 2010 u pacjentów hospitalizowanych na oddziale z problemami
9
okulistycznymi.
KATEDRA i ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854-69-01, 854 69 00
Fax : 854-69-01
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak
Dr n. hum. Leszek Rębała
1. Hierarchia ważności zadań edukacyjnych współczesnej pielęgniarki w ocenie
studentów uczelni medycznej.
Dr n. hum. Karolina Szczeszek
1. Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji medycznej – szanse i zagrożenia.
2. Znaczenie kształcenia ustawicznego w zawodzie pielęgniarki.
Na innych Wydziałach
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854-68-24
Fax : 854-68-22
Kierownik Zakładu : prof. UM dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak
Dr Jerzy Gałęcki
1. Umieralność z powodu chorób układy pokarmowego w populacji wielkomiejskiej
III KATEDRA PEDIATRII (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, ,
Telefon : 849 13 62, 849 15 94
Fax : 849 13 62, 849 15 94
Kierownik : prof. dr hab. med. Wojciech Służewski
Prof. dr hab.
Ocena dostępności zabiegów rehabilitacyjnych i logopedycznych u
10
Wojciech Służewski
Prof. dr hab.
Magdalena
Figlerowicz
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zależności od
miejsca zamieszkania.
Wiedza rodziców dzieci urodzonych z niska lub prawidłową masa
ciała nt. zakażeń wrodzonych i okołoporodowych.
KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Rusa 25A, 61-245 Poznań, ,
Telefon : 873 83 03, 873 83 00
Fax : 873 83 03
Kierownik : dr med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
dr hab. n. med. Maciej Sopata
1.Efekty profilaktyki przeciwodleżynowej u chorych Hospicjum Domowego
KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-65-40
Fax : 854-65-39
Kierownik Katedry i Zakładu : prof. dr hab. med. Teresa Torlińska
Dr hab. med. Hanna Krauss prof. UM
Tytuł naukowy,
imię
i nazwisko
promotora
Dr hab. med.
Hanna Krauss prof.
UM
Dr hab. med. Jacek
Piątek prof. UM
Temat pracy magisterskiej
Dr hab. med. Jacek
Piątek prof. UM
Dr hab. med. Jacek
Piątek prof. UM
Pacjent geriatryczny w jarocinskim oddziale szpitalnymkomunikacja, bezpieczeństwo i problem pielęgnacyjny.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc i problemy pielęgnacyjne
w szpitalu w Jarocinie.
Analiza zachowań pro- i antyzdrowotnych młodzieży
wielkopolskiej
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu usunięcia
pęcherzyka żółciowego metoda klasyczna w szpitalu
w Jarocinie.
11
Dr med. Magdalena
Gibas-Dorna
DR MED. Dorota
Marczuk- Krynicka
Jakośc snu pielegniarek i lekarzy pracujacych w systemie
dyzurowym" - badanie przy uzyciu aktiwatch'y, skali sennosci
Epworth, ankiet,
Zależności pomiędzy poziomem wykształcenia oraz
wysokością wskaźnika BMI rodziców a występowaniem
nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz nadwagi i
otyłości u dzieci w wieku szkolnym.
UWAGA! Studenci, którzy wybiorą temat związany z dystrofią twarzowo-łopatkową lub
agenezją ciała modzelowatego muszą dojeżdżać do pacjentów mieszkających w
Koziegłowach k/ Poznania.
Jest zgoda rodziców i w przypadku dystrofii również pacjentki
KLINIKA ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII I LECZENIA BÓLU
(Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-13-57, 867-46-21
Fax : 869-16-85
Kierownik Kliniki : prof. dr hab. med. Leon Drobnik
Prof. dr hab. Leon
Drobnik
Dr n. med. Jakub
Szrama
Chłodzenie głowy u chorych z obrażeniami mózgowia a
zapotrzebowanie na analgosedację
1.Ocena stanu ciężkości i stopnia niewydolności wielonarządowej u
pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki
2.Ocena Bólu pooperacyjnego u pacjentów onkologicznych
KATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII
PULOMONOLOGICZNEJ (Wydział Lekarski II)
Adres : ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, ,
Telefon : 841-70-61, 854-93-88 Fax : 841-70-61, 854-93-88
e-mail : www.sk1.am.poznan.pl/ftyzjo
Kierownik Katedry i Kliniki : prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
Dr med. Tomasz Piorunek
1.Ocena świadomości szkodliwości nikotynizmu oraz chęć rzucenia palenia w grupie
pracowników szpitala.
2.Domowe leczenie tlenem – aspekty medyczne, ekonomiczne i społeczne.
3.Ocena wiedzy o chorobie w grupie chorych dorosłych z mukowiscydozą.
12
4.Problem nikotynizmu w środowisku pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa.
5.Tolerancja leczenia chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego przy użyciu
protezy powietrznej (aparatCPAP).
Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
1.Ocena stanu odżywienia chorych na choroby śródmiąższowe płuc.
2.Analiza wiedzy o gruźlicy wśród pielęgniarek.
3.Sposób leczenia POChP a standard GOLD.
4.Ocena stanu wiedzy na temat POChP wśród ludzi zdrowych i chorych na tę chorobę.
Dr med. Szczepan Cofta
1.Problem otyłości w przebiegu zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego.
2.Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek – skala problemu.
3.Gruźlica w opiece pielęgniarskiej.
4.Skuteczność antynikotynowej terapii zastępczej u chorych na POChP.
5.Problemy psychospołeczne chorych hospitalizowanych na oddziale chorób płuc.
Dr med. Krzysztof Świerkocki
1.Opieka środowiskowa nad pacjentami z DLT.
2.Opieka pielęgniarki środowiskowej nad pacjentami z OBS.
3.Jakość życia osób leczonych protezą powietrzną w OBS.
4.Ocena stanu odżywienia chorych na raka płuca.
5.Ocena wykonywania poleceń przez chorych na astmę
Dr med. Barbara Kuźnar – Kamińska
1.Palenie tytoniu w grupie chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
2.Palenie tytoniu wśród studentów pielęgniarstwa.
3.Analiza postępowania leczniczego ostrych infekcji układu oddechowego w praktykach
lekarzy rodzinnych oraz specjalistów pulmonologów.
4.Analiza stosowania leków rozszerzających oskrzela w schorzeniach obturacyjnych układu
oddechowego (astma i/ lub POChP) w praktykach lekarzy rodzinnych oraz przez specjalistów
pulmonologów.
5.Stosowanie się do zaleceń lekarskich w praktyce leczenia zespołu bezdechu śródsennego.
13
Dr med. Małgorzata Rzymkowska
1.Podejmowanie leczenia protezą powietrzną (aparat CPAP) przez chorych z zespołem
obturacyjnego bezdechu śródsennego.
2.Zakupy internetowe leków- czy istnieje problem?
3.Korzystanie pacjentów w wieku podeszłym z porad specjalistycznych w okresie jednego
roku.
4.Czy istnieje potrzeba bezpłatnych badań przesiewowych?
5.Wiedza o rehabilitacji oddechowej wśród pielęgniarek.
KATEDRA I KLINIKA UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ (Wydział
Lekarski II)
Adres : ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, ,
Telefon : 873-94-28, 874-95-93, 873-92-32
Fax : 873-92-37
Kierownik : dr n. med. Andrzej Antczak
dr n.med. Andrzej
Antczak
Nowoczesna opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym zabiegowo z
powodu raka prostaty na oddziale urologicznym.
dr n.med. Michał
Hrab
Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym metodą radykalnego
usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem odprowadzenia moczu
metoda Brickera.
dr n.med. Paweł
Kalwas
Specyfika opieki pielęgniarskiej u pacjenta leczonego zabiegowo z
powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego po zabiegu
wyłonienia moczowodów do skóry brzucha.
PRACOWNIA NEUROGENETYKI KLINICZNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-17-91
Fax : 869-16-97
Kierownik : dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
14
dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
1/ Ocena jakości życia chorych neurologicznie z cukrzycą i polineuropatią cukrzycową w
oparciu o testy: SF-36, MSQOL-54, FQ-5D
ZAKŁAD BIOLOGII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH (Wydział Lekarski II)
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854 64 75, 854 64 76
Fax : 854 64 77
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. n. med. Krystyna Czyżewska
prof. dr hab. n. med. Krystyna Czyżewska
1. Zachowania prozdrowotne kobiet ciężarnych
KATEDRA CHEMII I BIOCHEMII KLINICZNEJ (Wydział Lekarski II)
Adres : ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Coll. Chemicum,
Telefon : 854-65-90
Fax : 854-65-99;
e-mail : [email protected]
Kierownik : prof. dr hab. med. Lech Torliński
dr n. med. Kalina
Maćkowiak
dr n. med. Kalina
Maćkowiak
dr med. Miłosława
Zowczak-Drabarczyk
dr med. Miłosława
Zowczak-Drabarczyk
dr med. Ewa
Wysocka
dr med. Ewa
Wysocka
dr med. Dorota
Formanowicz
dr med. Dorota
Formanowicz
dr med. Waldemar
Myszka
dr med. Waldemar
Myszka
Analiza składu ciała metodą
bioimpendancji elektrycznej
(przy użyciu analizatora „Tanita”) wśród studentów Wydziału
Lekarskiego UMP.
Ocena ilości tkanki tłuszczowej, BMI, WHR i obwodu talii u
studentów WNoZ UMP.
Zależność pomiędzy wysiłkiem fizycznym a profilem lipidowym
surowicy krwi u studentów Wydziału Lekarskiego UMP.
Zależność pomiędzy liczbą leukocytów i stężeniem IL-6 we krwi
zdrowych kobiet w 35-37 tygodniu ciąży.
Kliniczno-laboratoryjna analiza czynników ryzyka sercowonaczyniowego wśród studentów UMP.
Wybrane wykładniki insulino oporności i insulinowrażliwośći wśród
dorosłych mieszkańców miasta Poznania.
Ocena zaburzeń gospodarki lipidowej wśród chorych leczonych
hemodializą.
Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na powstawanie
miażdżycy w grupie chorych z przewlekłą chorobą nerek.
Ocena częstości występowania podwyższonych wartości stężenia
sercowej izoformy troponiny I u pacjentów przyjmowanych z
przyczyn innych niż ostre zespoły wieńcowe.
Ocena korelacji stężenia BNP z zaawansowaniem klinicznym
niewydolności serca.
15
Download