zapytanie działania animacyjne mieszałki

advertisement
Koszalin, dn. 15.05.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców
przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego
znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.
Nr postępowania: 3/KARR/REW/2017
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
Adres strony internetowej zamawiającego: www.karrsa.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85320000-8 - Usługi społeczne
Podstawa prawna:
1. Zamówienie na usługi społeczne nie przekraczające wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750 000 EUR netto udzielane jest zgodnie z art. 138o ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: realizacja działania animacyjnego, w ramach
którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcie inwestycyjne związane
z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne) dla miejscowości Mieszałki,
Gmina Grzmiąca
W projekcie pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących
się w Specjalnej Strefie Włączenia” w każdej gminie zostaną zlecone działania animacyjne, w
ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane
z włączeniem społeczności lokalnej.
W ramach niniejszego zamówienia wsparte zostanie 1 lokalne przedsięwzięcie inwestycyjne
dla terenu znajdującego się w obszarze zdegradowanym, zaplanowane i realizowane przy udziale
mieszkańców (w tym wolontariuszy) z tych obszarów z pomocą Animatora, Moderatora i
Facylitatora, obejmujące realizację lokalnej inicjatywy zgłoszonej przez mieszkańców, na rzecz
działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Świadczenie usługi obejmuje realizację poniższych zadań:
a) wsparcie związane z wdrażaniem działania animacyjnego, w ramach którego zostanie
zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcie inwestycyjne związane z włączeniem
społeczności lokalnej
b) działania animacyjne muszą być realizowane przy współpracy ze wskazanymi
realizatorami danego działania z ramienia społeczności - mieszkańcami i podmiotami
c)
lokalnymi oraz kadrą merytoryczną projektu
realizację działania animacyjnego pn. nazwą „Mieszałki – początek nie koniec”
zgodnie z „Opisami działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez
mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności
lokalnej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa
zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia“ stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego.
Zasady świadczenia usług społecznych:
a) wsparcie związane z wdrażaniem rozumiane jest jako spotkanie bezpośrednie Wykonawcy
z przedstawicielem lokalnej społeczności objętej działaniem animacyjnym,
b) termin świadczenia usług musi być zgodny z harmonogramem realizacji danego działania
animacyjnego wskazanego w załączniku nr 9 do zapytania ofertowego,
c) usługa świadczona w miejscach realizacji danego działania animacyjnego, Wykonawca może
posiadać oddział na terenie gminy objętej działaniem animacyjnym lub odbyć dyżury
w Lokalnych Punktach Animacyjnych założonych przez Zamawiającego, na terenie danej
gminy na której realizował będzie działanie animacyjne, w wymiarze co najmniej 8 godzin
w tygodniu,
d) Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług,
e) Wykonawca podczas spotkań korzysta z narzędzi diagnozy, oceny dostarczonych przez
Zamawiającego lub wykorzystuje własne, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego,
f) Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu
projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa,
g) współpraca z kadrą projektu - m.in. Animatorzy, Moderatorzy i Facylitatorzy w zakresie
realizacji działań animacyjnych oraz współpraca z oddelegowanymi przez Zamawiającego
wolontariuszami - przewidywane zaangażowanie wolontariuszy minimum 10 osób,
h) Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest objąć udziałem w projekcie mieszkańców
gminy (minimum 10 osób) oraz liderów lokalnych (np. organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa społeczne, grupy nieformalne) z terenu gminy na której realizowane będzie
działanie animacyjne,
i) Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania na żądanie
dokumentacji związanej z prowadzonym wsparciem oraz bieżącego informowania
w formie pisemnej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,
j) Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do przedstawienia na zakończenie działania
animacyjnego sprawozdanie z jego realizacji,
k) Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań
wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zapewni, iż łączne zaangażowanie
zawodowe osoby/osób zaangażowanych w realizację niniejszego projektu oraz wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza
i nie będzie przekraczać w całym okresie realizacji przedmiotu umowy 276 godzin
miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
● w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu
wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie
wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
● w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form
zaangażowania uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania
w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy),
w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w
ramach wszystkich projektów,
p) Osoba/y wskazane przez Wykonawcę do realizacji zadania muszą wykazać dyspozycyjność,
tzn.: możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub miejscu świadczenia usługi na
terenie województwa zachodniopomorskiego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie podlegała zmianom w sytuacjach losowych.
W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała spełniać wymagania
z punktu 4 niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
●
3. Termin realizacji zamówienia.
a) Termin realizacji zamówienia dla każdego działania animacyjnego określono we wstępnym
harmonogramie działania w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego pn. “Opis
działań animacyjnych w ramach, których zostaną zrealizowane przez mieszkańców
przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach
projektu pn. Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego
znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.
b) Realizacja działań animacyjnych może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy w
uzasadnionych przypadkach, ale musi zostać rozpoczęta nie później niż 25.05.2017 r. i
zakończona 29.07.2017 r. (możliwość przesunięcia jednak nie dłużej niż do 30.11.2017 r.)
4. Warunki udziału w postępowaniu.
A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości
co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich
postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
b) dysponować co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, na terenie gminy, w
której realizowane będą działania animacyjne, która posiada minimum roczne
doświadczenie w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które
inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu
aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami
mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji
społecznych;
B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo,
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
w postępowaniu.
5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia
następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego
załącznik do zapytania ofertowego);
b) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru
stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego);
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.
Wymagania podstawowe.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w
formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie
niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie
oraz zamieszczona na stronie internetowej na której zamieszczone jest niniejsze
zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać,
wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie
krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
7) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
8)
2.
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i
udzielonych wyjaśnień.
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian,
uzupełnień, wycofań.
Forma oferty.
1)
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście
(liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2)
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3)
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4)
Oferta powinna przedstawiać łączną cenę brutto za realizację działania animacyjnego.
3.
Zawartość oferty. Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenie o posiadaniu siedziby na terenie gminy objętej działaniem animacyjnym lub
zobowiązanie do organizacji dyżurów w Lokalnych Punktach Animacyjnych założonych
przez Zamawiającego, na terenie danej gminy na której realizowane będzie działanie
animacyjne (według wzoru stanowiącego załącznik);
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według
wzoru stanowiącego załącznik).
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu
5) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego
załącznik);
4.
Termin związania oferta:
a) Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pani Justyna
Iwankiewicz, e-mail: [email protected]
8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15.30 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul.
Przemysłowej 8, 75-216 lub pocztą tradycyjną na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
22.05.2017 r. do godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9. Kryteria oceny ofert.
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone
przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Cen
Kryterium
Znaczenie procentowe
a
kryterium
brutt
o to
Cena* [C]
60%
cena
jaką
Jakość proponowanego
20%
zam
zadania dodatkowego [J]
awia
Klauzula społeczna
20%
jący
[KS]
będz
ie
zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.
Maksymalna liczba punktów, jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium
60 pkt
20 pkt.
20 pkt
Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].
Będzie brana pod uwagę średnia cena za realizację zamówienia. Cena składa się z dwóch
elementów:
● zadania głównego wycenianego w “Opisach działań animacyjnych, w ramach których zostaną
zrealizowane
przez
mieszkańców
przedsięwzięcia
inwestycyjne
związane
z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin
województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia“
● zadania dodatkowego - zaproponowane przez Wykonawcę dodatkowe zadanie
w ramach działania animacyjnego.
Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 60 pkt., oferty droższe otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:
W ramach kryterium „Cena usługi” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------- x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%
Zasady oceny kryterium “Jakość proponowanego zadania dodatkowego [J]”:
W kryterium “Jakość proponowanego zadania dodatkowego [J]” oceniane będzie
proponowane zadanie dodatkowe pod względem merytorycznym według następujących cech:
● zadanie w wystarczającym zakresie jest komplementarny do działania planowanego w
ramach “ Opisu działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez
mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności
lokalnej w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja na terenie gmin województwa
zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia“
○ zadanie nie jest komplementarne - 0
○ zadanie częściowo jest komplementarne -2
○ zadanie jest komplementarne -4
● zadanie odpowiada na diagnozę środowiskowa zawartą w ww. opisie
○ nie odpowiada na diagnozę środowiskową - 0
○ odpowiada częściowo na diagnozę środowiskową -2
○ odpowiada wystarczająco na diagnozę środowiskową -4
● zadanie jest zgodne z celami zawartymi w ww. opisie
○ zadanie nie jest zgodne z celami - 0
○ zadanie jest zgodne z celami -4
●
zadanie przyniesie korzyści dla społeczności lokalnej
○ zadanie nie przyniesie korzyści dla społeczności lokalnej - 0
○ zadanie przyniesie wymierne korzyści społeczności lokalnej -2
○ zadanie przyniesie znaczące korzyści społeczności lokalnej -4
●
zadanie zaproponowane przez Wykonawcę stanowi nową ofertę dla mieszkańców
○ zadanie nie stanowi nowej oferty dla mieszkańców - 0
○ zadanie stanowi nowa ofertę dla mieszkańców -4
Maksymalna liczba punktów -20
1 pkt.= 1%
Zasady oceny kryterium "Klauzula społeczna" [KS]:
Klauzula społeczna - Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub
spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. osobę/osoby:
a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy; i/lub
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego; i/lub
c) niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
d) inne niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub
we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to
być mniej niż 1/8 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc i
obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu.
1)
2)
3)
zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - 0% (0 pkt.)
zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 10% (10 pkt.)
zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej - 20% (20 pkt.)
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty
cenowej. Deklaracja składana jest poprzez podkreślenie właściwej liczby osób. W przypadku nie
podkreślenia żadnej z odpowiedzi Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 0 punktów.
1 pkt.= 1%
3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań
matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po
zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę
punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
10. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.
1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i
uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności).
Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy, wykaz osób oraz wykazy potwierdzające
przeprowadzenie wskazanej w ofercie ilości godzin doradztwa i usług.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
3) Ogłoszenie wyników postępowania.
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego i/lub stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
11. Podpisanie umowy.
1)
Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z
kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający
powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
2)
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą
zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie
konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
3)
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące
w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności
związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie,
tj. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się
w Specjalnej Strefie Włączenia”, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany
w zakresie, terminie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia w uzasadnionych
przypadkach.
4)
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
12. Odrzucenie Wykonawcy.
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
a) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
d) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/poprzez e-mail.
14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15. Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na
stronie internetowej Zamawiającego i/lub stronie internetowej, na której zamieszczone jest
niniejsze zapytanie. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana
za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.
O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz
z informacją o wynikach postępowania.
Projekt „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się
w Specjalnej Strefie Włączenia” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:
Nr
Nazwa Załącznika
1
Wzór formularza oferty.
2
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu
3
Wzór wykazu osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia.
4
Wzór umowy z Wykonawcą
5
Opis działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców
przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej
Strefie Włączenia“ dla działań animacyjnych pn. „Mieszałki – początek nie koniec”
Download