Jednolity Model Zarządzania Portfelami

advertisement
Jednolity Model Zarządzania
Portfelami
(The Unified Portfolio Management Model, UPMM)
Stanisław Gasik
Referat pierwotnie prezentowany w ramach
PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Rodzaje projektów i portfeli
Projekty / portfele
Inwestycyjne
Poszerzające zakres usług
Komercjalne
Poprawiające efektywność
świadczenia usług
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Czym jest portfel projektów?
• Zbiór projektów, programów i innych prac połączonych,
żeby umożliwić skuteczne zarządzanie tymi pracami, tak,
aby osiągnąć strategiczne cele organizacji (Standard
Zarządzania Portfelami, PMI).
• Dowolny zbiór projektów, który jest istotny z punktu
widzenia osoby tworzącej portfel (Primavera).
• Portfel główny – zbiór projektów, za których zarządzanie
określono jednoznaczną odpowiedzialność; portfel
analityczny – portfel utworzony w celu uzyskania wiedzy o
zbiorze projektów.
• Program – grupa projektów powiązanych, zarządzanych w
skoordynowany sposób, tak, aby uzyskać korzyści i
możliwości zarządzania niedostępne przy osobnym
zarządzaniu nimi (Standard Zarządzania Programami, PMI).
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Aktualne standardy PMI dotyczące portfeli projektów
Portfolio Management
Standard
Organizational Project
Management Maturity Model
Appendix I
PMI, 2003
PMI, 2006
Wynik Planowania
Strategicznego
Zarządzanie
Portfelami
Aktualny Plan
Strategiczny
Zarządzanie
Integralnością
Portfela
Zarządzanie
Zakresem
Portfela
Zarządzanie
Czasem
Portfela
Zarządzanie
Kosztem
Portfela
Zarządzanie
Jakością
Portfela
Zarządzanie
Personelem
Portfela
Zarządzanie
Komunikacją
Portfela
Zarządzanie
Ryzykiem
Portfela
Zarządzanie
Zaopatrzeniem
Portfela
Grupa Procesów
Dopasowujących
Monitorowanie i
Sterowanie
Procesy
Składowych
Raportowanie i
Przeglądy
Portfela
Wykonanie i
Raportowanie
Składowych
Identyfikacja
Kategoryzacja
Ocena
Wybór
Priorytetyzacja
Równoważenie
Portfela
Nie
Zmiana
Strategiczna
Nie
Zatwierdzenie
?
Jednolity Model Zarządzania Portfelami (UPMM)
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Rola projektów w organizacji wg.
Standardu Zarządzania Portfelami
Standard Zarządzania Portfelami zajmuje się
wyłącznie projektami inwestycyjnymi
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Problemy z aktualnymi standardami
zarządzania portfelami PMI
• Dwa różne standardy dla tego samego obszaru
• Koncentracja na portfelach inwestycyjnych w PMS
• Zbyt dokładne naśladownictwo zarządzania portfelami
finansowymi przez PMS
• Zbyt dokładne naśladownictwo PMBoK przez OPM3
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Grupy procesów UPMM
• Określenie strategii
• Kierowanie portfelami
• Kierowanie składowymi
• Zarządzanie portfelem
• Zarządzanie składowymi
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Planowanie strategiczne
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Zarządzanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Planowanie
Strategiczne
Żądanie Zmiany
Strategicznej
Zmiana
?
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Proponowanie Składowych
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Identyfikacja
Zarządzanie
Portfelem
Propozycje
składowych
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Opracowywanie propozycji nowych
składowych na podstawie strategii organizacji
Planowanie
Strategiczne
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Identyfikacja
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Propozycje nowych
składowych
Identyfikacja
Poprzedni
cykl
Weryfikacja
względem
strategii
Zarządzanie
Portfelem
Zatwierdzenie
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Składowe istniejących
portfeli
Zidentyfikowane składowe
Planowanie
Strategiczne
Ocena i
Wybór
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Ocena i Wybór
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Określenie i utrzymanie składu portfela
Łączy procesy Kategoryzacji, Oceny, Wyboru i Priorytetyzacji z PMS
Składowe z procesu
Identyfikacji
Planowanie
Strategiczne
Ocena i Wybór
Składowe gotowe do
włączenia do portfeli
Żądanie zmiany składu
portfela
Zmiana
?
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Utworzenie, Równoważenie, Zamknięcie
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Zatwierdzenie
Zamknięcie – Kategoria strategiczna usunięta z planu
strategicznego lub
Brak składowych dla portfela
Zamknięcie
Planowanie
Strategiczne
Ocena i
Wybór
Utworzenie – grupa składowych dla nowej kategorii strategicznej
Utworzenie
Wynik: portfel ze
składowymi
Równoważenie
Równoważenie – zmiana zestawu składowych portfela
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Zatwierdzenie
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Następny
Cykl
Zatwierdzenie
Utrzymanie rejestru
składowych
Przygotowanie
potrzebnych
decyzji
planistycznych
Planowanie Kierowania
Składowymi
Zamknięcie
Planowanie
Strategiczne
Ocena i
Wybór
Utworzenie
Równoważenie
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Planowanie Kierowania Składowymi
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Planowanie Zakresu Portfela – Określenie sposobu
zarządzania zawarosćią portfela
Identyfikacja
Tworzenie Hierarchii Pod-portfeli – Definiowanie
hierarchii pod-portfeli
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie Składowymi – procesy wykonywane
przez zespół zarządzający portfelem,
skoncentrowane na składowych portfela
Planowanie Kierowania
Składowymi
Zatwierdzenie
Planowanie
Zarządzania Portfelem
Planowanie
Strategiczne
Planowanie Zarządzania
Zamknięcie
Ryzykiem Poziomu
Portfela – Planowanie zarządzania ryzykiem na
poziomie całego portfelaOcena i
Utworzenie
Wybór
Identyfikacja Ryzyk Poziomu Portfela –
Identyfikacja zewnętrznych i zewnętrznych ryzyk
poziomu portfela
Równoważenie
Jakościowa Analiza Ryzyka Poziomu Portfela,
Ilościowa Analiza Ryzyka Poziomu Portfela,
Planowanie Reakcji na Ryzyka Poziomu Portfela–
Analogiczne do odpowiednich procesów na
poziomie składowych
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Planowanie
Składowych
Raportowanie,
Przeglądy,
Kontrola
Analiza Zależności Komponentów – Analiza zależności czasowych
pomiędzy składowymi
Opracowanie Harmonogramu Składowych – Zastosowanie zależności
pomiędzy składowymi
Planowanie Personelu Składowych – Opracowanie charakterystyk
managerów składowych portfela
Planowanie Jakości Składowych – Określenie standardów jakości dla
składowych
Planowanie Komunikacji Składowych – Określenie sposobu raportowania
składowych
Planowanie Zarządzania Ryzykiem Składowych – Planowanie ogólnych
“PMI” is a registered
trade and service
mark of the Project Management Institute, Inc.
zasad zarządzania ryzykiem
dla wszystkich
składowych
Planowanie Składowych
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Zatwierdzenie
Zamknięcie
Planowanie
Strategiczne
Ocena i
Wybór
Kierowanie
Składowymi
Utworzenie
Planowanie Kierowania
Składowych
Wykonywane zgodnie z decyzjami podjętymi w
podprocesach Planowania Kierowania Składowymi
takimi jak:
• Opracowanie Harmonogramu Składowych
• Planowanie Jakości Składowych
• Planowanie Komunikacji Składowych
• Planowanie Zarządzania Ryzykiem Składowych
• Budżetowanie Składowych
• ...................................
Równoważenie
Planowanie
Składowych
Wykonanie i
Raportowanie
Żądanie zmiany
w składowej
Zmiana
?
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Planowanie Zarządzania Portfelem
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Planowanie Kierowania
Składowych
Zatwierdzenie
Planowanie
Składowych
Planowanie
Zarządzania Portfelem
Zamknięcie
Planowanie
Strategiczne
Planowanie Zarządzania Personelem Portfela
Ocena i
Wybór
Utworzenie
Równoważenie
Wykonanie
Portfela
Execution and
Definiowanie Czynności Zarządzania
Portfelem
Reporting
Szacowanie Trwania Czynności Zarządzania
Portfelem
Szacowanie Kosztów Zarządzania Portfelem
Identyfikacja Ryzyk Zarządzania Portfelem
..........................................................
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Wykonanie Portfela
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Wykonanie procesów pracy zespołu zarządzającego portfelem jak:
Planowanie Kierowania
Składowych
•
Authorization Portfelem
Kierowanie i Zarządzanie Zarządzaniem
•
Monitorowanie i Kontrolowanie Zarządzaniem Portfelem
•
Weryfikacja Zakresu Zarządzania Portfelem
•
•
•
Planowanie
Składowych
Planowanie
Zarządzania Portfelem
Kontrola Kosztu ZarządzaniaZamknięcie
Portfelem
Strategic
Planning
Wykonanie Kontroli Jakości Zarządzania Portfelem
Ocena i
Utworzenie
.......................................................
Wybór
Wykonanie
Portfela
Raportowanie,
Przeglądy,
Kontrola
Wykonanie i
Raportowanie
Równoważenie
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Wykonanie i Raportowanie
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Planowanie Kierowania
Składowych
Zatwierdzenie
Planowanie
Składowych
Planowanie
Zarządzania Portfelem
Zamknięcie
Planowanie
Strategiczne
Ocena i
Wybór
Utworzenie
Równoważenie
Wykonanie
Portfela
Raportowanie,
Przeglądy,
Kontrola
Raportowanie
wskaźników związanych z
celem portfela
Wykonanie i
Raportowanie
Wykonanie
składowych
zgodnie z planem
Eskalacja zagadnień,
ryzyk i problemów
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Raportowanie, Przeglądy, Kontrola
Procesy z z PMBoK z grup procesów Wykonanie i Monitorowanie i Kontrola
wykonywane z poziomu portfela na składowych
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
•
Monitorowanie i Kontrolowanie z Poziomu Portfela
•
IdentyfikacjaZmianami Składowych z dwoma źródłami
Zintegrowane Zarządzanie
żądań zmian:
o Eskalacja ze składowych
o Procesy zarządzania poziomu portfela
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Planowanie Kierowania
Składowych
Authorization
•
Kontrola Zakresu Portfela – Podejmowanie decyzji związanych z
dodawaniem i zamykaniem składowych
•
Zarządzania
Portfelem
Kontrola Harmonogramu Składowych z Poziomu Portfela,
Kontrola
Kosztów Składowych z Poziomu Portfela – Żądania zmian dla składowych
Planowanie
Składowych
Planowanie
•
Zamknięcie
Strategic
Planning
Monitorowanie i Kontrola Ryzyk Poziomu Portfela – Obsługa ryzyk na
poziomie portfela
Ocena i
Wybór
Utworzenie
Raportowanie,
Przeglądy,
Kontrola
Wykonanie i
Raportowanie
Wykonanie
Portfela
•
Zarządzanie Zespołami Składowych – Przemieszczanie zasobów pomiędzy
składowymi
•
Wykonanie Zarządzania Jakością
Komponentów – Głównie wykonywanie
Równoważenie
audytów
•
Dystrybucja Informacji Poziomu Portfela – Obsługa informacji
raportowanych ze składowych
•
Raportowanie Wykonania Poziomu Portfela – Przetwarzanie i dystrybucja
informacji związanych z portfelem jako całością
Zmiana
?
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Zmiana
Określenie
Strategii
Kierowanie
Portfelami
Zarządzanie
Portfelem
Kierowanie
Składowymi
Kierowanie
Składowymi
Proponowanie
Składowych
Identyfikacja
Planowanie
Zarządzania Portfelem
Czynności związane z opracowaniem
zaleceń / żądań zmian
Zamknięcie
Planowanie
Strategiczne
Ocena i
Wybór
Żądanie Zmiany
Strategicznej
Żądanie Zmiany
Składu Portfela
Utworzenie
Planowanie
Składowych
Planowanie Kierowania
Składowych
Zatwierdzenie
Raportowanie,
Przeglądy,
Kontrola
Wykonanie
Portfela
Wykonanie i
Raportowanie
Równoważenie
Nie
Zmiana
?
Tak
Nie
Żądanie Zmiany
w Składowej
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Podsumowanie
• UPMM jest oryginalnym modelem zarządzania portfelami
projektów
• UPMM pokrywa i roszerza modele zarządzania portfelami z OPM3 i
Standardu Zarządzania Portfelami PMI
• UPMM może być stosowany do wszystkich rodzajów portfeli, a w
szczególności portfeli inwestycyjnych i komercyjnych
• UPMM wymaga dalszych prac, aby stał się pełną metodyką
zarządzania portfelami
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Kontakt
• Stanisław Gasik, Sybena Consulting
• [email protected]
• www.sybena.pl
• tel. +48 22 425 46 23
“PMI” is a registered trade and service mark of the Project Management Institute, Inc.
Download