INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 012117 * Test składa się

advertisement
1
Pieczątka organizatora
Egzaminu Państwowego
INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO
TEST NR 012117
* Test składa się ze 180 zadań egzaminacyjnych obejmujących całość
zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
* Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut.
* Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
* Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
* Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi
tj. 126 punktów.
* Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.
Z e względu na elektroniczną formę sprawdzania
należy przestrzegać następujących zaleceń:
wyników
egzaminu,
=> Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4
proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć starannie
ołówkiem (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym
górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
=> Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi traktowane jest jako
odpowiedź błędna.
=> Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy starannie wytrzeć gumką i
wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
=> Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.
Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 012117
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do czasu pracy wlicza się:
A . przerwy na posiłek,
B . okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
C . przerwy na karmienie dziecka piersią,
D . właściwe A i C.
Zadanie 2.
W analizie według SWOT, wydarzenia, trendy, które mogą mieć
niekorzystny wpływ na przyszłość firmy należą do segmentu:
A . szanse,
B . zagrożenia,
C . silne strony,
D . słabe strony.
Zadanie 3.
Celem polityki kadrowej jest:
A . zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
B . dobór n a stanowiskach pracy takich pracowników, którzy
gwarantują realizację zadań organizacji,
C . prawidłowe wykorzystanie kwalifikacji zawodowych i
uzdolnień osobistych pracowników,
D . odpowiedź B i C.
Zadanie 4.
W jaki sposób odbywa się otwarcie ofert dotyczących świadczenia
usług zdrowotnych złożonych w NFZ?
A . poufny,
B . jawny ale tylko dla określonej grupy świadczeniodawców,
C . jawny dla wszystkich, którzy złożyli oferty,
D . tylko w obecności zainteresowanego oferenta.
Zadanie 5.
Do przyczyn zróżnicowania kosztów w szpitalu zaliczamy:
A . intensywność
świadczeń
np.
godziny
opieki
pielęgniarskiej,
B . wykształcenie lekarzy,
C . wykształcenie pielęgniarek i położnych,
D . przestrzeganie
przepisów
ustawy
o
finansach
publicznych.
Zadanie 6.
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym,
który:
A . udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które
obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i
rehabilitację osobom niewymagającym hospitalizacji,
B . zapewnia
kontynuację
leczenia
farmakologicznego,
przebywanie i wyżywienie odpowiednie d o stanu zdrowia
osobom niewymagającym hospitalizacji,
C . gwarantuje osobom starszym i przewlekle chorym wsparcie
finansowe i medyczne,
D . odpowiedź A i B jest prawidłowa.
Zadanie 7.
Dokonując analizy stanowiska pracy pielęgniarki odcinkowej
należy uwzględnić m.in. wymogi ergonomiczne:
A . dzięki którym dokonuje się oceny obciążeń wynikających
ze specyfiki pracy, aby zapewnić lepszy komfort pracy,
B . dzięki którym wybierana jest optymalna metoda
pielęgnowania pacjenta,
C . dzięki którym podejmowane są decyzje kliniczne,
D . zawierające standardy postępowania pielęgniarskiego.
Zadanie 8.
Członkowi zespołu negocjacyjnego: zaufanemu, dojrzałemu,
potrafiącemu wyjaśnić trudne sytuacje, wzbudzającemu respekt
wśród kolegów. Potrafiącemu panować nad wielowątkową dyskusją i
kierować uwagę n a zagadnienia najważniejsze, kontrolującemu
emocje, pozytywnie reagującemu na spokojne i rozsądne argumenty
strony przeciwnej możemy powierzyć pełnienie roli:
A . badacza,
B . lidera,
C . koordynatora,
D . indywidualisty.
Zadanie 9.
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ odbywa się w
oparciu o:
A . wojewódzkie plany zdrowotne,
B . plany zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych,
C . oferty świadczeniodawców,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 10.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne obecnie w Polsce wynosi:
A . 7% podstawy wymiaru składki,
B . 7,5% podstawy wymiaru składki,
C . 9% podstawy wymiaru składki,
D . 9,5% podstawy wymiaru składki.
Zadanie 11.
Koszty stałe podmiotu leczniczego to koszty:
A . poszczególnych procedur medycznych,
B . materiałów i wyposażenia,
C . których wysokość nie zależy o d ilości świadczonych
przez zakład usług,
D . działalności socjalnej na rzecz pracowników.
Zadanie 12.
Przemieszczenie pracowników jest to:
A . zamiana pracowników na stanowiskach pracy,
B . reorganizacja stanowisk pracy,
C . zmiana
stanowisk
pracy
przez
indywidualnych
pracowników,
D . zmiana stanowisk pracy przez indywidualnych pracowników
i całe zespoły wewnątrz komórek organizacji oraz między
nimi.
Zadanie 13.
Efektywność opieki zdrowotnej to:
A . system zakazów, nakazów, wartości ekonomicznych i
moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej,
B . przyjęty prawem i utrwalony system norm organizacji,
polityka kadrowa i system nagradzania pracowników,
C . organizowanie opieki zdrowotnej w najlepszy sposób tak,
a b y zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących
zasobów materialnych, finansowych i osobowych w celu
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
D . maksymalne wykorzystanie zasobów systemu opieki
zdrowotnej w celu uzyskania maksymalnych wyników
finansowych.
Zadanie 14.
Inwentaryzację można przeprowadzić drogą:
A . spisu z natury,
B . potwierdzenia
przez
kontrahentów
prawidłowości
wykazanego w księgach stanu należności,
C . spisu z natury i potwierdzenia przez kontrahentów
prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności,
D . tylko spisu z natury aktywów i pasywów.
Zadanie 15.
Najważniejsze uprawnienia powiatu w odniesieniu d o podmiotów
leczniczych to:
A . uprawnienia związane z własnością mienia,
B . uprawnienia związane z obsadą stanowiska kierownika
zakładu,
C . decyzje dotyczące rozwoju zakładu związane z polityką
inwestycyjną,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 16.
Statystyka publiczna dla potrzeb ochrony zdrowia prowadzona
jest przez:
A . Ministerstwo Zdrowia,
B . Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny,
C . Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny, MON,
MSWiA,
D . Państwowy Zakład Higieny.
Zadanie 17.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:
A . pracownika,
B . pracodawcy,
C . kierownictwa liniowego,
D . nadzoru PIP.
Zadanie 18.
Czy lekarz prowadzący praktykę prywatną może wypisać receptę na
leki ze zniżką?
A . zdecydowanie nie,
B . tak, bez żadnych ograniczeń; decydują o tym prawa
pacjenta,
C . tak, pod warunkiem, że zawarł z NFZ specjalną umowę,
D . tak, ale tylko na leki ratujące życie.
Zadanie 19.
Pielęgniarka i położna może uzyskać kod zwany Regonem niezbędny
do prowadzenia działalności we własnym zakresie w:
A . Urzędzie Skarbowym,
B . właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,
C . Urzędzie Statystycznym,
D . Urzędzie Marszałkowskim.
Zadanie 20.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?
A . niematerialność,
B . spójność,
C . podzielność,
D . nieefektywność.
Zadanie 21.
Jednym z najważniejszych dokumentów, dowodów potwierdzających
istnienie systemu zapewnienia jakości w podmiocie leczniczym
jest:
A . Księga Jakości,
B . Standardy postępowania, procedury, instrukcje,
C . Kultura organizacyjna,
D . Misja organizacji.
Zadanie 22.
N a zebraniu z pracownikami szpitala następuje eskalacja
konfliktu. Wiele osób mówi jednocześnie, atakując się wzajemnie
i oskarżając o jakieś bliżej niesformułowane pretensje. W końcu
jedna z pielęgniarek opowiada dowcip, wszyscy wybuchają
śmiechem. Jak nazywa się prezentowany sposób wychodzenia z
konfliktu?
A . stopniowe redukowanie napięcia,
B . rozejście się stron,
C . rozładowanie napięcia,
D . aktywne słuchanie.
Zadanie 23.
Kompetencje w znaczeniu prawniczym to:
A . zdolność d o sprawnego działania n a danym stanowisku
wynikająca
z
rekomendacji
układu
politycznego,
towarzyskiego, grupy interesu,
B . rzeczywista zdolność osoby działającej d o sprawnego
działania na danym stanowisku organizacyjnym wynikająca
z jego wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw,
C . zdolność d o działania wynikająca z zakresu działania,
uprawnień
i
odpowiedzialności
na
stanowisku
organizacyjnym określona w formalnych przepisach
dotyczących funkcjonowania organizacji,
D . potencjalna zdolność osoby działającej d o sprawnego
działania na danym stanowisku organizacyjnym.
Zadanie 24.
Podstawowe funkcje zarządzania to:
A . planowanie, kierowanie, kontrolowanie, motywowanie,
delegowanie,
B . planowanie, kierowanie, przewodzenie, decydowanie,
motywowanie,
C . planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie,
D . kierowanie, oddelegowywanie, ocenianie, kontrolowanie.
Zadanie 25.
Metoda planistyczna pomocna w realizacji i kontroli podjętych
działań nosi nazwę:
A . metody ścieżki krytycznej (CPM),
B . techniki oceny i kontroli działań (PERT),
C . metody ścieżki krytycznej oraz oceny i kontroli działań
(CPM/PERT),
D . metody planowania działania.
Zadanie 26.
Skrót DRG oznacza:
A . Drogi Rozdawania Gratyfikacji (dotyczy pracowników),
B . Decyzje
Regionalne
Geograficznie (dotyczy
kadry
kierowniczej na szczeblu regionu,
C . Grupy Zróżnicowane Diagnostycznie (dotyczy sposobu
finansowania szpitala za leczone w szpitalu przypadki),
D . ograniczenie wydatków zakładu opieki zdrowotnej n a
procedury medyczne niestandardowe.
Zadanie 27.
Organizacja jest to:
A . wyodrębniona z otoczenia, oparta o podstawy prawne
grupa ludzi dobrowolnie realizująca wytyczony cel,
B . wyodrębniona z otoczenia, wewnętrznie uporządkowana i
powiązana ze sobą zbiorem elementów całość,
C . uporządkowany zgodnie z obowiązującymi standardami
proces pracy,
D . proces pracy zakładający wykonanie określonego zadania
w jak najkrótszym czasie przy minimalnym zużyciu
środków finansowych i materialnych.
Zadanie 28.
Kadra medyczna w zarządzaniu jakością jest to:
A . najważniejszy zasób, w którego rozwój należy inwestować
w miarę posiadanych środków finansowych,
B . najważniejszy i najcenniejszy zasób, w którego rozwój
należy i warto inwestować,
C . najważniejszy zasób, ale inwestujemy w rozwój tylko
wybranego grona osób, jak najbardziej cennych - c o
podyktowane jest dostępnymi środkami finansowymi,
D . najważniejszy zasób, ale inwestujemy tylko w kadrę
medyczną lekarską i pielęgniarską, jako najcenniejszy
kapitał ludzki w ochronie zdrowia.
Zadanie 29.
Na
oddziale
szpitala
pracują
pielęgniarki
o
różnych
osobowościach. Wspólnie opracowujecie projekt zmian. Które z
niżej przedstawionych stwierdzeń jest poprawne?
A . każdy oddolny pomysł należy traktować z rezerwą,
ponieważ jest nowy i pochodzi z dołu,
B . zmiany wprowadzane s ą najlepiej wówczas, gdy n a ich
zaplanowanie poświęca się znacznie mniej czasu niż n a
realizację,
C . ludzie najlepiej pracują wtedy, gdy krytykują i
podważają nawzajem swoje propozycje,
D . dyskusja w zespole jest dobrym sposobem n a
przygotowanie projektu zmian.
Zadanie 30.
W modelu stosunków międzyludzkich /human relation/ najlepszym
sposobem motywowania jest:
A . pomoc pracownikom w spełnianiu ich osobistych celów,
B . wytworzenie u pracowników poczucia użyteczności
wykonywanej
przez
nich
pracy
i
umożliwienie
zaspokojenia potrzeb społecznych,
C . pozwolenie n a większą swobodę w podejmowaniu decyzji
przez pracownika dla dobra organizacji,
D . w sposób zindywidualizowany określić jak najlepiej
wykorzystać potencjalne zasoby tkwiące w każdym
pracowniku.
Zadanie 31.
W przychodni o d lat proponowano t e same zabiegi. W związku z
nowymi warunkami w otoczeniu należy zmienić zakres świadczonych
dotychczas usług medycznych. Przełożona pielęgniarek cieszyła
s i ę autorytetem, teraz obawia się o swoją pozycję, podobnie
zachowują się inni kierownicy. Jakie czynniki mogą zapewnić
sukces tej przychodni i jej pracownikom?
A . koncentracja n a takich czynnikach, które mają
największe znaczenie dla pacjentów,
B . stworzenie przez przełożoną grupy interesów, która
będzie dbała o jej interesy,
C . opracowanie przez przełożoną zakresu nowych obowiązków
i narzucenie ich pracownikom,
D . opracowanie przez dyrektora przychodni zakresu nowych
obowiązków i narzucenie ich przełożonej i pracownikom.
Zadanie 32.
Ustrój podmiotu leczniczego niebędącego
określa:
A . statut,
B . instrukcja,
C . regulamin,
D . zarządzenie dyrektora zakładu.
przedsiębiorstwem
Zadanie 33.
Dyrektor podmiotu leczniczego pragnie tak zarządzać swoją
firmą, aby pracownicy czuli się odpowiedzialni z a wszystko, c o
s i ę tam dzieje i dostrzegali potrzeby zmian. Jak nazywa się
taki styl kierowania?
A . ofensywny,
B . partycypacyjny,
C . przywódczy,
D . mieszany.
Zadanie 34.
System ocen pracowniczych to:
A . proces oceniania i nagradzania pracowników,
B . proces oceniania i karania pracowników,
C . metoda okresowej ewaluacji i uczestnictwa, która
obejmuje ilościowe i jakościowe aspekty organizacyjnego
funkcjonowania pracownika i daje odpowiedź n a pytanie
c z y i w jakim zakresie pracownik spełnia wymogi
stanowiska pracy,
D . odpowiedź n a pytanie, czy i w jakim zakresie pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy.
Zadanie 35.
J a k nazywa się sposób pokonywania oporu wobec zmian polegający
n a przekręcaniu faktów i liczb tak, aby wydawały się bardziej
atrakcyjne?
A . manipulacja,
B . przymus,
C . obrona,
D . odrzucenie.
Zadanie 36.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej jest m.in.:
A . zabezpieczenie i dostarczenie całej populacji opieki
społecznej i psychologicznej,
B . zabezpieczenie i dostarczenie całej populacji pełnego
zakresu świadczeń medycznych, bez względu n a kryteria
ekonomiczne, społeczne, kulturowe i geograficzne,
C . zapewnienie
usług
medycznych,
świadczeń
profilaktyczno-leczniczych
i
rehabilitacyjnych
na
najwyższym poziomie, adekwatnie d o poziomu wiedzy i
zasad dobrej praktyki,
D . odpowiedzi B i C są prawidłowe.
Zadanie 37.
Usługi stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego są opłacane przez:
A . NFZ dla wszystkich ubezpieczonych,
B . N F Z jedynie z a tzw. podstawowy pakiet świadczeń
stomatologicznych,
C . NFZ jedynie dla dzieci do 14 roku życia,
D . pacjenta w całości, gdyż ubezpieczenie nie pokrywa
kosztów usług stomatologicznych.
Zadanie 38.
Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy o d stażu pracy, jeśli
pracownik był zatrudniony krócej niż 1 5 lat t o należy m u się
urlop w wymiarze:
A . 20 dni,
B . 21 dni,
C . 26 dni,
D . 1/12 za każdy przepracowany rok.
Zadanie 39.
W związku z restrukturyzacją szpitala dyrektor musi dokonać
redukcji etatów. Którą pielęgniarkę powinien zatrzymać w pracy:
A . sumienną, obowiązkową, w stopniu umiarkowanym znającą
język obcy,
B . świetnie znającą język obcy, doświadczoną, ale nie
zaangażowaną w pracę oddziału,
C . niedoświadczoną, w stopniu umiarkowanym znającą język
obcy,
D . świetnie znającą język obcy, lecz bez doświadczenia
zawodowego.
Zadanie 40.
N a podstawie czego opłacane s ą świadczenia zdrowotne w systemie
zróżnicowanych grup diagnostycznych (DRG-Diagnosis Related
Groups)?
A . liczby osobodni,
B . liczby wypisanych pacjentów,
C . liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D . tabeli cenowej w zależności od rodzaju schorzenia.
Zadanie 41.
Która z poniższych cech jest charakterystyczna dla usługi
zdrowotnej?
A . niematerialny charakter - jako zespół czynności usługa
jest nieuchwytna,
B . ścisły związek usługi z osobą wykonawcy - bezpośredni
kontakt usługodawcy i klienta,
C . heterogeniczność - różnorodność świadczeń wchodzących w
skład usługi,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 42.
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to:
A . nazwa dyscypliny naukowej zajmującej się relacjami
między pracownikami,
B . sposób sprawowania władzy w organizacji,
C . metoda kierowania w organizacji ludźmi, którzy
osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się d o
realizacji celów organizacji, umacniając jej przewagę
na rynku,
D . metoda kierowania zasobami ludzkimi, finansowymi i
rzeczowymi w organizacji.
Zadanie 43.
Podstawowym celem działalności marketingowej podmiotu opieki
zdrowotnej jest:
A . określenie bieżących celów funkcjonowania zakładu i
sposobów ich realizacji,
B . badanie stopnia zadowolenia pacjentów-klientów z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,
C . określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie konkurencyjności oferty świadczonych przez
podmiot usług zdrowotnych.
Zadanie 44.
Jakie funkcje sprawuje samorząd terytorialny w zakresie ochrony
zdrowia?
A . płatnika wszystkich świadczeń zdrowotnych dla swoich
mieszkańców,
B . właściciela publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
C . zarządcy NFZ na swoim terenie działania,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 45.
Model Rezydualny opieki zdrowotnej (USA) przyjmuje następujące
założenia:
A . rezygnacja z odpowiedzialności państwa z a dostęp d o
opieki zdrowotnej, obszar zdrowia publicznego i
indywidualnego,
B . zróżnicowanie usług i ich finansowania, dominująca rola
sektora prywatnego,
C . zasada solidaryzmu społecznego, system umów o pracę i
finansowanie wszystkich usług medycznych z budżetu
państwa.
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 46.
Na czym polega rola mediatora?
A . szukaniu wspólnych interesów i priorytetów,
B . demonstrowaniu uprzedzeń,
C . przedstawieniu problemów tylko jednej ze stron,
D . ustaleniu własnych norm działania.
Zadanie 47.
Model narodowej służby zdrowia występuje w:
A . Wielkiej Brytanii,
B . Szwajcarii,
C . Niemcach,
D . Francji.
Zadanie 48.
C o jest warunkiem sprawnej komunikacji między partnerami
funkcjonowania podmiotu opieki zdrowotnej i procesu zmian w
zakładzie?
A . posługiwanie się dowolnie przez siebie wybranym
językiem,
B . możliwie największy zakres informacji,
C . komunikacja jednostronna,
D . dostosowanie formy przekazu do percepcji odbiorców.
Zadanie 49.
Pacjent palił papierosy n a sali chorych. Dyżurna pielęgniarka
n i e zareagowała natychmiast, jednak o zachowaniu pacjenta
poinformowała pielęgniarkę oddziałową i ordynatora. Następnego
dnia pacjent w obecności innych chorych ubliżył pielęgniarce,
nazywając j ą donosicielką i używając niecenzuralnych słów.
Reakcję pielęgniarki oddziałowej, która powiedziała pacjentowi:
"Jeżeli m a pan zamiar ignorować nasz regulamin i zalecenia
lekarzy, nie widzę innego wyjścia, jak wypisanie pana z e
szpitala, chociaż nie chcę" Jakim typem asertywności wykazała
się pielęgniarka?
A . podstawowa,
B . responsywna,
C . konsekwencji,
D . sprzeczności.
Zadanie 50.
Etap, w którym pracownicy zaczynają godzić się z nowymi
technikami i procesami pracy to:
A . internalizacja,
B . odrzucenie,
C . odmowa,
D . adaptacja.
Zadanie 51.
Co to jest podaż świadczeń zdrowotnych?
A . potrzeby i wymagania pacjentów-klientów w zakresie
świadczeń zdrowotnych,
B . ogół świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganym
standardom, oferowanych przez podmioty d o tego
uprawnione, mających zaspokoić potrzeby i wymagania
pacjentów-klientów,
C . prognozowana ilość i jakość świadczeń zdrowotnych w
okresach przyszłych,
D . ogół
relacji
między
świadczeniodawcami
i
świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.
Zadanie 52.
Styl kierowania t o trwały i powtarzalny sposób oddziaływania
przełożonego n a zachowania podwładnych. Autokratyczny styl
kierowania to styl charakteryzujący się:
A . centralizacją władzy, przewagą decyzji jednoosobowych,
stosowaniem kar, dużym dystansem w kontaktach z
podwładnymi,
B . decentralizacją władzy, współdziałaniem podwładnych w
podejmowaniu decyzji,, przewagą nagród w motywowaniu,
brak dystansu w relacjach przełożony - podwładny,
C . centralizacją władzy, przewagą decyzji jednoosobowych,
przewagą nagród w motywowaniu,
D . scentralizowany
system
podejmowania
decyzji,
współudział
podwładnych
duży,
motywowanie
i
nagradzanie.
Zadanie 53.
Czynnikami wpływającymi n a kształtowanie się kultury
organizacyjnej firmy są:
A . produkty i usługi, które decydują o przyjętej w firmie
strategii,
B . trendy ekonomiczne, rynkowe, społeczne,
C . wielkość firmy, stosowane technologie,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 54.
Kto
odpowiada
za
sporządzenie
i
aktualizację
zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:
A . Ministerstwo Zdrowia,
B . samorząd terytorialny,
C . NFZ,
D . lekarz rodzinny.
planu
Zadanie 55.
Konkurs n a stanowisko pielęgniarki oddziałowej wygrała
pielegniarka z krótkim stażem pracy w zawodzie. Była oddziałowa
została przesunieta d o pracy "przy łóżku chorego". W oddziale
tworzą się dwa obozy. Zwolenniczki byłej oddziałowej
wystosowały petycję d o Izby Pielęgniarek i Położnych, w której
grożą starajkiem, jeżeli decyzja o zmianie n a stanowisku
oddziałowej zostanie utrzymana. N a jakim etapie eskalacji
znajduje się ten problem?
A . debaty,
B . czynów, nie słów,
C . strategii gróźb,
D . utraty twarzy.
Zadanie 56.
Kto jest organem założycielskim szpitali klinicznych?
A . wojewoda w zależności o d obszaru działalności szpitala
klinicznego,
B . senat Uniwersytetu Medycznego w zależności o d obszaru
działalności szpitala klinicznego,
C . Minister Zdrowia,
D . spółka akcyjna z udziałem skarbu państwa.
Zadanie 57.
J a k określa się sposób postępowania, który gwarantuje wzrost
zaufania i zdolność wspólnego rozwiązywania problemów?
A . współpraca,
B . kompromis,
C . ustępstwa,
D . unikanie.
Zadanie 58.
Jakie działania należy podjąć, gdy kontrola wykazała
niezgodności z przyjętymi wzorcami/standardami?
A . wzmocnić motywację pracowników do lepszej pracy,
B . określić działania usprawniające i naprawcze,
C . ustalić termin powtórnej kontroli,
D . wzmocnić nadzór i zwiększyć częstotliwość kontroli.
Zadanie 59.
A b y wyznaczyć liczbę etatów w podmiocie leczniczym istotny jest
czas dyspozycyjny. Czas dyspozycyjny to:
A . czas wykonywania czynności pośrednich w toku procesu
pielęgnowania,
B . czas wykonywania czynności bezpośrednich w toku procesu
pielęgnowania,
C . czas jaki wypracowują pielęgniarki w danym szpitalu w
ciągu roku,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 60.
Motywacyjna funkcja kierownika to:
A . stwarzanie
pracownikom
dobrych
warunków
organizacyjno-technicznych,
B . pobudzanie pracowników d o efektywnego wykonywania
zadań,
C . inspirowanie pracowników do osiągnięć,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 61.
Biznes plan to:
A . schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona
koncepcja działania przedsiębiorstwa i jego wieloletnia
projekcja przyszłości,
C . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona
koncepcja działania przedsiębiorstwa i jego wieloletnia
zaszłość historyczna,
D . system zaopatrzenia i dystrybucji dostaw i usług tzw.
łańcuch dostaw.
Zadanie 62.
Co to jest organizacja?
A . schemat organizacyjny określający rodzaje części
organizacji oraz ich wzajemne podporządkowanie,
B . stosunki
(relacje)
między
częściami
organizacji
wynikające z obowiązujących w danej organizacji
przepisów,
C . złożona całość, składająca się z części tak dobranych i
połączonych z e sobą, ż e każda z nich współprzyczynia
się do realizacji misji i celów organizacji,
D . formalne relacje między kierownikami i podwładnymi
określone w przepisach organizacyjnych.
Zadanie 63.
Złożenie oferty w celu zawarcia przez NFZ umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych powinno nastąpić:
A . zgodnie z wzorem oferty lub formularzem oferty
przygotowanym przez NFZ,
B . w dowolnej formie wybranej przez świadczeniodawców
usług zdrowotnych,
C . w formie uzgodnionej przez zamawiającego i oferenta
świadczeń zdrowotnych,
D . w formie określonej przez Krajowy Związek Kas Chorych.
Zadanie 64.
W szpitalu wprowadza się kolejną zmianę, która polega n a
redukcji stanowisk pracy. C o powinno być punktem wyjścia dla
procesu kierowania zmianami w podmiocie leczniczym?
A . przedstawienie argumentów ekonomicznych przemawiających
za zmianami,
B . istnienie wizji zmian w umyśle dyrektora podmiotu,
C . uświadomienie wszystkim potrzeby i istoty wprowadzenia
zmian,
D . redukcja
zatrudnienia
i
wprowadzenie
ostrych
mechanizmów kontroli.
Zadanie 65.
Zjawisko długiego oczekiwania w tzw. "kolejce" n a wykonanie
określonego świadczenia zdrowotnego jest wyrazem:
A . niskiej podaży i dużego popytu,
B . zrównoważonej podaży z popytem,
C . dużej podaży niskiego popytu,
D . dużej podaży i dużego popytu.
Zadanie 66.
Negocjowanie jest to:
A . jedna z technik organizowania i usprawniania pracy w
zakładzie opieki zdrowotnej,
B . sposób sprawowania władzy organizacyjnej oraz podziału
zasobów rzeczowych,
C . dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest
osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej niektóre
interesy zaangażowanych stron są konfliktowe,
D . sposób podejmowania decyzji personalnych.
Zadanie 67.
Rekrutacja (nabór) pracowników to:
A . zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
B . określenie wymagań wobec przyszłych pracowników,
C . działania organizacji na rynku pracy,
D . działania organizacji n a rynku pracy ukierunkowane n a
poinformowanie potencjalnych kandydatów n a stanowiska
pracy o firmie i warunkach uczestnictwa w niej.
Zadanie 68.
Kosztami bezpośrednimi w ośrodku kosztów podmiotu leczniczego
są koszty:
A . materiałów opatrunkowych i wynagrodzenia,
B . działalności pomocniczej,
C . leków,
D . działalności podstawowej i pomocniczej bezpośrednio
związane z miejscem powstania kosztu.
Zadanie 69.
W spór pomiędzy pielęgniarkami a dyrektorem zaangażowane s ą
związki zawodowe. Jedne stoją p o stronie dyrektora, drugie p o
stronie pracowników. Dochodzi d o negocjacji dwustronnych. Kto
powinien przewodniczyć takim negocjacjom?
A . przedstawiciel jednej ze stron,
B . osoba znająca konflikt, zaangażowana w wynik rozmów,
C . osoba bezstronna, nie zaangażowana w wynik rozmów,
D . najstarsza osoba na oddziale.
Zadanie 70.
Adaptacja społeczno - zawodowa nowo zatrudnionego pracownika
oznacza:
A . zdobycie samodzielności zawodowej,
B . integrację pracownika z grupą i celami organizacji,
C . przystosowanie pracownika d o zawodu i subkultury
zawodowej,
D . przystosowanie warunków pracy do pracownika.
Zadanie 71.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala?
A . tak - każdego szpitala w kraju,
B . t a k - szpitala spośród szpitali tego samego poziomu
referencyjnego, które zawarły umowę z NFZ,
C . tylko szpitali pierwszego poziomu referencyjnego,
D . tylko szpitali onkologicznych.
Zadanie 72.
Która osoba z podanych niżej typów osobowości m a najwięcej
pomysłowości i fantazji?
A . reformator,
B . wizjoner,
C . energiczny człowiek czynu,
D . moderator.
Zadanie 73.
W grupie umiejętności, jakimi powinien wykazać się kierownik w
procesie kierowania wymienia się następujące umiejętności:
A . społeczne i dydaktyczne,
B . kierownicze i interpersonalne,
C . koncepcyjne, społeczne, techniczne,
D . techniczne i intelektualne.
Zadanie 74.
Według najczęściej spotykanej klasyfikacji, otoczenie placówek
ochrony zdrowia dzieli się n a makro- i mikrootoczenie. Jakie
czynniki zalicza się do makrootoczenia?
A . demograficzne, społeczno - kulturowe,
B . polityczno - prawne, ekonomiczne,
C . naturalne i technologiczne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 75.
Koszt wytworzenia osobodnia opieki medycznej zakładu opieki
zdrowotnej to:
A . iloraz sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka
kosztów d o liczby osobodni opieki wykonanych w okresie
rozliczeniowym,
B . iloczyn sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka
kosztów d o liczby osobodni opieki wykonanych w okresie
rozliczeniowym,
C . suma kosztów pośrednich i bezpośrednich,
D . koszt wykonania procedury medycznej.
Zadanie 76.
D o kogo powinny należeć zadania kierowania procesem zmian w
organizacji?
A . wybranego działu funkcjonalnego organizacji,
B . kadry kierowniczej wszystkich szczebli organizacji,
C . zewnętrznej firmy konsultacyjnej, która przygotowała
program zmian na zlecenie kierownictwa organizacji,
D . zespołu zadaniowego powołanego do spraw przygotowania i
realizacji programu zmian.
Zadanie 77.
Co to są więzi organizacyjne?
A . stosunki między pracodawcą a związkami zawodowymi i
samorządem zawodowym,
B . relacje wynikające z technologicznych wymagań podziału
pracy,
C . łączność komunikacyjna między dwoma częściami
organizacji,
D . wzajemne i względnie trwałe relacje między częściami
organizacji,
poszczególnymi
pracownikami
oraz
kierującymi i kierowanymi.
Zadanie 78.
Prawo do opieki zdrowotnej w Szwecji mają obywatele:
A . którzy płacą podatki,
B . którzy płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne,
C . wszyscy i jest ono jednakowe niezależnie o d ich miejsca
zamieszkania i warunków materialnych,
D . tylko ci, którzy płacą podatki i płacą składki n a
ubezpieczenie zdrowotne.
Zadanie
Jednym
ludzkie.
A.
79.
z najważniejszych zasobów każdej organizacji s ą zasoby
Definicja zarządzania zasobami ludzkimi określa:
zadania polegające n a takim zatrudnianiu personelu, aby
zysk organizacji był maksymalny,
B . zadania polegające n a planowaniu, rekrutacji, selekcji,
rozwoju, ocenianiu, nagradzaniu i karaniu potencjału
ludzkiego,
C . zadania związane z funkcjonowaniem działu kadr w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
D . zadania polegające n a dokonywaniu oceny pracowniczej,
ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia, pozyskiwaniu
zasobów materialnych.
Zadanie 80.
Obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych w Polsce
wykonują:
A . organy administracji rządowej,
B . jednostki samorządu terytorialnego,
C . Narodowy Fundusz Zdrowia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 81.
W wyniku restrukturyzacji szpitala m a być zlikwidowany oddział,
na
którym
jesteś
pielęgniarką
oddziałową/pielęgniarzem
oddziałowym. T y i część twoich pracowników znajdzie pracę n a
innym oddziale, trzy osoby muszą być przeniesione d o innych
szpitali. Chcesz zatrzymać najlepszą pielęgniarkę. Którą
pielęgniarkę z wymienionych niżej wybierzesz?
A . pracującą 1 0 lat, poprawnie wykonującą swoje obowiązki,
ale nie angażującą się w życie oddziału,
B . pracującą 1 0 lat, wielokrotnie zapominającą o swoich
obowiązkach, ale będącą dobrą przyjaciółką żony
ordynatora,
C . pracującą 5 lat w sposób wzorowy, ale ostatnio
dwukrotnie spóźniła się do pracy,
D . pracującą
5 lat, ale często zdarzają jej się
uchybienia,
zapominającą
o
wykonaniu
poleceń
oddziałowej.
Zadanie 82.
Jaki organ wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji podmiotowi
leczniczemu w Polsce?
A . Ośrodek Akredytujący Centrum Monitorowania Jakości w
Warszawie,
B . Rada Akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia w Krakowie powoływana przez Ministra
Zdrowia,
C . Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia w Krakowie,
D . Rada Akredytacyjna Centrum Organizacji i Ekonomiki
Ochrony Zdrowia w Warszawie.
Zadanie 83.
W którym z niżej wymienionych krajów wprowadzono p o raz
pierwszy obowiązkowe ubezpieczenia gwarantujące opiekę
zdrowotną w razie choroby:
A . w Szwecji,
B . w Niemczech,
C . we Francji,
D . w e wszystkich wymienionych wyżej trzech krajach w tym
samym czasie.
Zadanie 84.
Podstawową zasadą stosowaną podczas selekcji kandydatów d o
zatrudnienia powinno być:
A . określenie profilu kompetencji kandydata,
B . rozbudowanie procedury selekcji,
C . zadbanie o odpowiednią pulę kandydatów,
D . zróżnicowanie procedury selekcji.
Zadanie 85.
Co sprzyja tworzeniu pozytywnego nastawienia do zmian?
A . antycypowanie źródeł i intensywności oporu,
B . krytyka każdej innowacji pochodzącej od "dołu",
C . podejście "zmiany od granatu ręcznego",
D . odgórne przeprowadzanie innowacji.
Zadanie 86.
D R G - Jednorodne Grupy Pacjentów - jest systemem finansowania
usług medycznych charakterystycznym m.in. dla:
A . szpitala,
B . podstawowej opieki zdrowotnej,
C . całej opieki zdrowotnej,
D . tylko dla stomatologii.
Zadanie 87.
Punktem wyjścia SWOT jest analiza:
A . szans, zagrożeń, rozwoju i kariery,
B . szans, słabości, strategii i działania,
C . siły, słabości, szans i zagrożeń organizacji,
D . siły, szans i rozwoju.
Zadanie 88.
Kwestionariusze skierowane d o pacjentów w celu uzyskania
informacji n a temat oceny wykonywania w tym oceny przebiegu
procesu diagnostycznego, leczenia i rehabilitacji służą:
A . ocenie efektywności funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej,
B . zamawianiu opieki pielęgniarskiej,
C . gromadzeniu funduszy na działalność szpitala,
D . monitorowaniu poziomu satysfakcji pacjentów.
Zadanie 89.
Co to jest przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego:
A . zdolność zakładu d o rozwiązywania bieżących problemów
jego funkcjonowania,
B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych p o cenach
wyższych niż to robią inne zakłady,
C . zdolność
zakładu
do
udzielania
lepszych
i
korzystniejszych świadczeń zdrowotnych niż t o robią
inne
zakłady
na
potrzeby
i
wymagania
pacjentów-klientów,
D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
niezależnie
od
jakości
udzielanych
świadczeń
zdrowotnych.
Zadanie 90.
Co to jest szczebel organizacyjny?
A . zakres władzy właściwy dla danego stanowiska
kierowniczego wynikający
z podziału władzy
w
organizacji,
B . rodzaj więzi specjalistycznych między różnymi częściami
organizacji,
C . określony poziom (kierowniczy lub wykonawczy) w
strukturze hierarchicznej organizacji,
D . ciąg wzajemnych zależności między stanowiskami pracy w
organizacji.
Zadanie 91.
Kariera zawodowa to:
A . rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B . awans pracownika w zakładzie pracy,
C . uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D . podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Zadanie 92.
Program akredytacji szpitala należy rozumieć jako:
A . wewnętrzny mechanizm poprawy i oceny jakości,
B . nowoczesne
zarządzanie
jakością
nastawione
na
pozyskanie klienta,
C . dobrowolny proces zewnętrznej oceny jakości opieki w
oparciu o obiektywne i opublikowane standardy,
D . monitorowanie istotnych wskaźników opieki medycznej.
Zadanie 93.
Dobrowolne uczestnictwo, oparcie o standardy, cel edukacyjny,
autonomiczność, postępowanie zgodnie z procedurą, jawność i
równość zasady oceniania i podejmowania decyzji, t o podstawowe
założenia:
A . systemu akredytacji,
B . auditu wewnętrznego,
C . zespołu ds. jakości,
D . programu poprawy jakości.
Zadanie 94.
Plan
długookresowy
podmiotu
leczniczego
przygotowują
kierownicy:
A . oddziałów podmiotu,
B . oddziałów i personel podmiotu,
C . najwyższego szczebla podmiotu,
D . najwyższego szczebla i kierownicy oddziałów podmiotu.
Zadanie 95.
Podmiot leczniczy może rozpocząć działalność leczniczą dopiero
po uzyskaniu wpisu do rejestru, który prowadzi:
A . powiat,
B . wojewoda,
C . minister MSWiA,
D . Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w
Warszawie.
Zadanie 96.
Co to jest standard postępowania medycznego?
A . sposób przeprowadzania diagnozy i podejmowania decyzji
w zakresie określonego przypadku chorobowego,
B . sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta,
C . sposób postępowania w relacjach między różnymi grupami
pracowników systemu opieki zdrowotnej,
D . algorytm
(szczegółowy
opis)
postępowania
dla
określonych chorób, będący podstawą podejmowania
decyzji leczniczych w odniesieniu d o poszczególnych
pacjentów-klientów i przypadków chorobowych.
Zadanie 97.
Integracyjne rozwiązywanie problemów jest stylem rozwiązywania
konfliktów opartym na przekonaniu, że należy:
A . dążyć d o obrony własnych interesów przy jednoczesnej
próbie zaspokojenia potrzeb i oczekiwań strony
przeciwnej,
B . uznawać z a priorytetowe cele i zadania własnej
organizacji,
C . integrować pracowników d o wspólnego działania n a
niekorzyść drugiej strony konfliktu,
D . skupiać organizacje związkowe i korporacje zawodowe
wokół kadry kierowniczej zakładu.
Zadanie 98.
Prowadzenie prywatnej praktyki usług medycznych t o w pojęciu
prawniczym działalność gospodarcza. C o t o jest podmiot
działalności gospodarczej?
A . osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona
zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot
działania
obejmuje
prowadzenie
działalności
gospodarczej,
B . prawo jakie nabywa osoba prawna o d chwili
zarejestrowania w sądzie,
C . osoba zobowiązana d o obliczania, pobierania
i
odprowadzania do urzędu skarbowego podatku,
D . wyodrębniony zakres działalności z wydzielonymi
ośrodkami kosztów.
Zadanie 99.
Który z niżej wymienionych czynników najsilniej pobudza d o
zmian?
A . duże poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia,
B . niewielkie ryzyko podejmowanych działań,
C . wysoki poziom niepewności działalności,
D . poprzednie negatywne doświadczenia w e wprowadzaniu
zmian.
Zadanie 100.
Które z wymienionych stylów kierowania
przeciwstawnych teoriach X i Y McGregora?
A . konsultatywny i delegujący,
B . autokratyczny i nie-ingerujący,
C . autokratyczny i demokratyczny,
D . kooperacyjny i partycypacyjny.
opierają
się
na
Zadanie 101.
Jakie elementy powinien obejmować opis stanowiska pracy
(kierowniczego i wykonawczego)?
A . rodzaj środków wzajemnego komunikowania się z członkami
zespołu pracowniczego,
B . obowiązki związane z realizacją zadań, dla których
stanowisko pracy zostało utworzone,
C . uprawnienia do wykonywania zadań i obowiązków,
D . zadania (dla których stanowisko zostało utworzone) i
obowiązki z nimi związane oraz uprawnienia (do
wykonywania zadań i obowiązków) i odpowiedzialność (za
zadania, obowiązki i uprawnienia).
Zadanie 102.
Misja firmy nabiera strategicznego znaczenia, gdy spełnia m.in.
następujące wymogi:
A . wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem
pracowników,
B . dotyczy przeszłości i przyszłości,
C . jest jasno sprecyzowana i zrozumiała,
D . musi wyrażać marzenia i wyzwania pracodawców oraz
klientów.
Zadanie 103.
Analiza kosztów i wyników (CEA) jest to/ są to:
A . zbiór technik służących, w których wszystkie istotne
wartości wyraża się w jednostkach monetarnych,
B . porównanie kosztów różnych możliwości osiągnięcia
danego celu np. wskaźnik QALY,
C . statystyki konstruowane przy użyciu obserwacji o
różnych osobach lub grupach w jednym czasie,
D . rozkład informacji przy wymianie danych pomiędzy
nabywcą, a sprzedającym.
Zadanie 104.
Narzędziem stosowanym w procesie doskonalenia jakości t o
diagram Ishikawy, który polega na:
A . ustaleniu związków przyczynowo- skutkowych danego
problemu,
B . prezentacji danych zmienności określonego zbioru danych
w określonych przedziałach wartości,
C . ustaleniu 20 % przyczyn, które powodują 80% skutków,
D . ustaleniu sposobów pracy w poszczególnych oddziałach.
Zadanie 105.
Jednym z uznanych sposobów postępowania przy oporze wobec zmian
jest:
A . zatajenie informacji o zmianie,
B . autorytatywne narzucenie zmiany,
C . uczestnictwo i zaangażowanie zainteresowanych,
D . rezygnacja ze zmiany.
Zadanie 106.
Wprowadzony w 1999 roku system powszechnych ubezpieczeń
zdrowotnych w Polsce posiada tradycje z okresu międzywojennego.
Kiedy w Polsce p o raz pierwszy wprowadzono ubezpieczenia
zdrowotne?
A . bezpośrednio po I wojnie światowej (1919-1920),
B . z końcem lat 20tych (1927-1928),
C . ustawą o ubezpieczeniu społecznym z 1933 roku,
D . ustawą o publicznej służbie zdrowia z 1939 roku.
Zadanie 107.
Co to jest rynek świadczeń zdrowotnych:
A . popyt n a usługi zdrowotne i podaż usług zdrowotnych
oraz ogół stosunków wymiennych i wzajemnych zależności
między świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami tych
usług,
B . warunki zawierania umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych i rozliczania kosztów tych świadczeń przez
NFZ i uprawnionych świadczeniodawców,
C . warunki udzielania świadczeń zdrowotnych i rozliczania
kosztów tych świadczeń,
D . prawo wolnego wyboru NFZ, świadczeniodawców usług
zdrowotnych przez pacjenta-klienta.
Zadanie 108.
Proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje:
A . planowanie zasobów ludzkich, dobór d o odpowiednich
stanowisk, nabór kandydatów,
B . proces adaptacji społeczno - zawodowej, doskonalenie
pracowników,
C . ocenę pracowniczą, awansowanie, zwalnianie delegowanie,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 109.
Ustawa z 1 5 kwietnia 2011 roku o działalości leczniczej przede
wszystkim zainicjowała odejście o d koncepcji funkcjonowania
świadczeniodawców w formie:
A . podmiotów leczniczych,
B . praktyki zawodowej lekarzy,
C . praktyki zaowodowej pielęgniarek,
D . zakładów opieki zdrowotnej.
Zadanie 110.
Podział
otoczenia
na:
ekonomiczne,
technologiczne,
polityczno-prawne, demograficzne należy do procesu:
A . segmentacji otoczenia organizacji,
B . segregacji rynku w otoczeniu zewnętrznym organizacji,
C . wyróżnienia grup o cechach jednorodnych,
D . określenia obszarów o jednakowym stopniu ważności
wpływów.
Zadanie 111.
Najczęściej spotykane błędy w negocjacjach dotyczą:
A . braku lub nadmiernego zaufania,
B . uległości lub nadużywania siły,
C . bierności negocjatorów,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 112.
Arbiter między stronami konfliktu może
porozumienia poprzez:
A . wskazywanie różnorodności celów,
B . podkreślenie podobieństwa celów,
C . działanie bez przygotowania,
D . przygotowanie jednej ze stron.
usprawnić
proces
Zadanie 113.
Termin "dywersyfikacja usług" oznacza:
A . ochronę zakładu przed skutkami zapaści n a rynku przez
różnorodność usług,
B . ochronę zakładu przed konkurencją przez rozśrodkowanie
usług do miejsc odległych od siebie,
C . planową politykę ochrony produktu, usługi przez
uzyskanie patentu lub zastrzeżenie wzoru lub procedury,
D . planową politykę ochrony produktu, usługi przez
wdrożenie dumpingowych cen w stosunku d o cen
konkurencji.
Zadanie 114.
Na jakim przekonaniu opiera się teoria Y?
A . ludzie są z natury leniwi,
B . ludzie zawsze wymagają kontroli,
C . ludzi
cechuje
wysoki
poziom
pomysłowości,
samodzielności i samokontroli,
D . ludziom należy im dokładnie uświadomić, co mają robić.
Zadanie 115.
Co to jest cel działania?
A . zasady współdziałania między częściami organizacji,
B . zbiór działań przewidzianych d o wykonania n a stanowisku
pracy,
C . utrwalone zachowania pracowników wynikające ze sposobów
wykonywania pracy,
D . pożądany stan rzeczy, jaki zamierza osiągnąć podmiot
działający poprzez podjęcie lub zaniechanie określonego
działania.
Zadanie 116.
Który z niżej wymienionych podmiotów może utworzyć publiczny
zakład opieki zdrowotnej?
A . kościół lub związek wyznaniowy,
B . samorząd zawodowy,
C . jednostka samorządu terytorialnego,
D . żaden z wymienionych.
Zadanie 117.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:
A . stopień zgodności działań pielęgniarek z procedurami
medycznymi,
B . wysoka satysfakcja pacjentów i ich rodzin z pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,
C . stopień, w jakim opieka ta, wykazując zgodność z
profesjonalną wiedzą, przyczynia się d o osiągnięcia
pożądanych efektów w stanie zdrowia osób (populacji)
oraz zwiększa ich zdolność d o samoopieki lub
samopielęgnacji,
D . stopień, w jakim opieka t a zwiększa zdolność pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.
Zadanie 118.
System ocen pracowniczych w podmiocie leczniczym powinien
obejmować:
A . pracowników medycznych,
B . wszystkich pracowników zakładu,
C . medyczną kadrę kierowniczą,
D . kadrę kierowniczą medyczną i administracyjną.
Zadanie 119.
Pacjenci, konkurencja, dostawcy i lokalna społeczność należą
do:
A . otoczenia bliższego firmy,
B . otoczenia dalszego firmy,
C . segmentu wewnętrznego,
D . segmentu branżowego.
Zadanie 120.
SWOT to:
A . analiza konkurencji,
B . analiza zasobów kadrowych,
C . program komputerowy przydatny w analizie mocnych i
słabych stron przedsiębiorstwa,
D . analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz
szans i zagrożeń w jego otoczeniu.
Zadanie 121.
Motywowanie pracowników w organizacjach polega na:
A . pobudzaniu d o współdziałania w realizacji celów
organizacji,
B . skłanianiu d o rozwoju karier zawodowych poszczególnych
pracowników,
C . przekonywaniu d o realizacji celów reprezentowanych
przez związki zawodowe pracowników,
D . pobudzaniu d o sprawnej realizacji celów wybranych grup
pracowników organizacji.
Zadanie 122.
K t o jest dysponentem środków n a finansowanie
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej?
A . samorząd terytorialny,
B . Ministerstwo Zdrowia,
C . NFZ,
D . publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Zadanie 123.
Ustępstwa w negocjacjach powinny być dokonywane:
A . równomiernie,
B . powoli,
C . bezwarunkowo,
D . sprawiedliwie.
Zadanie 124.
Działanie sprawne jest działaniem:
A . ekonomicznym,
B . skutecznym,
C . skutecznym, chociaż nieekonomicznym,
D . jednocześnie skutecznym i ekonomicznym.
Zadanie 125.
Kierowanie zmianą jest:
A . decyzją,
B . przymusem,
C . procesem,
D . doskonaleniem organizacji.
świadczeń
Zadanie 126.
Kompetencje
do
zatrudnienia
i
zwolnienia
kierownika
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej posiadają:
A . samorząd zawodowy lekarski i pielęgniarski,
B . wszystkie samorządy zawodowe i związki zawodowe
funkcjonujące w zakładzie opieki zdrowotnej,
C . rada społeczna,
D . organy wykonawcze samorządów terytorialnych.
Zadanie 127.
Solidaryzm społeczny jako jedna z zasad ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:
A . ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty indywidualnych świadczeń zdrowotnych s ą
ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C . składka ma charakter redystrybucyjny,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 128.
Co powinno być priorytetem nowoczesnej opieki zdrowotnej?
A . podstawowa opieka zdrowotna,
B . profilaktyka i promocja zdrowia,
C . alternatywne formy opieki stacjonarnej,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 129.
W zarządzaniu korzysta się z różnych modeli motywacji
pobudzających
człowieka
do
działania.
W
podejściu
humanistycznym:
A . najważniejsze s ą potrzeby i emocje, motywacja oparta n a
teorii potrzeb Maslowa,
B . decydujące znaczenie maja czynniki zewnętrzne,
C . czynnikiem motywacyjnym jest zakres i struktura
posiadanych informacji o rzeczywistości,
D . najważniejszym czynnikiem motywacyjnym jest system kar
i nagród.
Zadanie 130.
W amerykańskim systemie opieki zdrowotnej system MEDICAID
przeznaczony jest dla osób:
A . ubezpieczonych w miejscu pracy,
B . ubezpieczonych prywatnie,
C . wyłącznie ubogich,
D . bezrobotnych.
Zadanie 131.
N a czym polega proces kierowania zasobami ludzkimi w
organizacjach:
A . planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu, kontrolowaniu,
B . planowaniu, niwelowaniu przeszkód, przewodzeniu,
nagradzaniu,
C . zbieraniu
informacji,
organizowaniu,
nagradzaniu,
karaniu,
D . planowaniu, organizowaniu, nagradzaniu, karaniu.
Zadanie 132.
Przełożona pielęgniarek stwierdziła, ż e jedna z pielęgniarek m a
mało pracy, w związku z tym należy zmienić jej zakres czynności
i rozkład zajęć. W dyżurce, w obecności części personelu,
oświadczyła pielęgniarce, ż e o d jutra będzie pracować inaczej i
przedstawiła jej ustalany uprzednio z ordynatorem zakres
czynności. Pielęgniarka zaskoczona ostrym, stanowczym głosem,
odrzekła "że się nie zgadza", doszło d o kłótni. Następnego dnia
pielęgniarka nie podjęła pracy. Sprawa trafiła d o pielęgniarki
naczelnej. Jaka postawa zostałą opisana w przytoczonej
sytuacji?
A . unikanie,
B . ustępstwo,
C . rywalizacja,
D . kompromis.
Zadanie 133.
Które z poniższych twierdzeń jest charakterystyczne dla teorii
zasobów ludzkich?
A . człowiek jest w organizacji wartością najcenniejszą,
B . ludzie s ą zazwyczaj zdolni d o wykonywania lepszej
pracy,
C . ludzie s ą zazwyczaj zdolni d o realizacji zadań n a
poziomie wyższym niż wymagany,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 134.
Co to jest farmakoekonomika:
A . racjonalna gospodarka lekami w szpitalu,
B . ekonomizacja zakupu leków przez apteki szpitalne,
C . prawidłowa i bezpieczna farmakoterapia,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie 135.
Co było celem utworzenia w USA Health Maintenance Organization?
A . zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w
miejscu pracy,
B . ograniczenie globalnych wydatków na służbę zdrowia,
C . zapobieganie tworzeniu obszarów społecznych nieobjętych
opieką zdrowotną,
D . ograniczenie globalnych wydatków n a służbę zdrowia i
zapobieganie tworzeniu obszarów społecznych nie
objętych opieką zdrowotną.
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 021217
GRUPA 1
Zadanie 1.
W celu usunięcia dwutlenku węgla z wydychanej mieszaniny gazów
stosuje się pochłaniacze CO2 wypełnione wapnem sodowanym. Jakie
są oznaki zużycia się wapna sodowanego:
A . wapno nie ociepla się podczas używania, jest suche i
twarde, ma zmienioną barwę,
B . wapno jest ciepłe i wilgotne,
C . wapno jest ciepłe, suche i twarde,
D . wapno jest wilgotne i nie ociepla się podczas używania.
Zadanie 2.
W chirurgii "jednego dnia", lekiem dożylnym zapewniającym
najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:
A . thiopental,
B . metoheksytal,
C . ketamina,
D . propofol.
Zadanie 3.
Działania w zakresie usprawniania układu oddechowego obejmują
m.in.:
A . terapię ułożeniową, poprawę efektywności kaszlu,
nawilżanie mieszaniny oddechowej, oklepywanie klatki
piersiowej,
B . terapię ułożeniową, tlenoterapię, prowadzenie bilansu
płynowego,
C . oklepywanie klatki piersiowej, siadanie, pionizację,
D . tlenoterapię, nawilżanie mieszaniny oddechowej, masaż
pneumatyczny.
Zadanie 4.
Przeciętna dawka Etomidatu d o wprowadzenia d o znieczulenia
ogólnego dorosłego pacjenta wynosi:
A . 0,3 mg / kg masy ciała,
B . 0,6 mg / kg masy ciała,
C . 1 mg / kg masy ciała,
D . 2 mg / kg masy ciała.
Zadanie 5.
Pobrania narządów można dokonać po stwierdzeniu:
A . śmierci mózgu,
B . migotania komór,
C . asystolii,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 6.
45-letni pacjent przyjęty n a blok operacyjny z rozpoznanym
tętniakiem aorty brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie
ogólne dotchawicze + znieczulenie przewodowe ciągłe dla
zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy
czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Czy należy uzyskać
dostęp do naczyń centralnych i wykonać bezpośredni pomiar OCŻ?
A . tylko OCŻ i pomiar pośredni ciśnienia tętniczego krwi,
B . tylko ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą,
C . nie wykonuje się tego pomiaru,
D . konieczny jest pomiar OCŻ i krwawy pomiar ciśnienia
tętniczego krwi.
Zadanie 7.
U dawcy narządów można zaniechać wykonania badania:
A . bakteriologicznego,
B . radiologicznego przewodu pokarmowego,
C . poziomu elektrolitów w surowicy krwi,
D . serologicznego w kierunku zakażeń wirusowych.
Zadanie 8.
Kompleksowa opieka terapeutyczno-pielęgnacyjna nad dawcą
narządów, polega na:
A . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej
wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej
wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń
elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy.
Zadanie 9.
Wykonanie próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych
badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych,
polega na:
A . podaniu d o przewodu nosowego 2 0 m l ciepłej wody i
obserwacji reakcji gałek ocznych,
B . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l
lodowatej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych,
C . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l
lodowatej wody i obserwacji odruchu wyprostnego kończyn
dolnych,
D . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l
lodowatej wody i obserwacji odruchu kaszlowego.
Zadanie 10.
Co jest podstawą ustalania zapotrzebowania na białko?
A . stan kliniczny chorego,
B . bilans azotowy,
C . straty w organizmie,
D . przyjęty schemat żywienia.
Zadanie 11.
Wlew
dużych
objętości
krystaloidów,
przekraczający
zapotrzebowanie dobowe, może prowadzić do:
A . zaburzeń krzepnięcia,
B . upośledzenia przepływu tkankowego i uogólnionych
obrzęków,
C . hipotonii,
D . pogorszenia przepływu trzewnego
i zwiększonego
wytwarzania mleczanów.
Zadanie 12.
Odruch „oczu lalki”, występujący niekiedy
pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:
A . móżdżku,
B . nerwu okoruchowego,
C . nerwu odwodzącego,
D . pnia mózgu.
u
pacjenta
Zadanie 13.
Najwyższym priorytetem leczenia urazów czaszkowo-mózgowych
jest:
A . zszycie krwawiących powłok głowy,
B . zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
i utrzymanie właściwego przepływu krwi przez tkankę
mózgową,
C . podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D . podanie leków krążeniowych.
Zadanie 14.
Typowa triada objawów tamponady serca to:
A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda
tętna,
B . zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C . duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D . wysokie OCŻ + wysokie ciśnienie tętnicze + ciche tony
serca.
Zadanie 15.
Krew pacjenta napływająca d o dializatora musi być pozbawiona
zdolności krzepnięcia przez zastosowanie:
A . witaminy C,
B . heparynizacji,
C . cytrynianów,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 16.
W pierwszej minucie po urodzeniu noworodek ma tętno poniżej 100
uderzeń/min, nieregularny oddech, obwodową sinicę, jest wiotki,
brak reakcji n a odsysanie z gardła. Ocena noworodka w skali
Apgar wyniesie:
A . 1 punkt,
B . 3 punkty,
C . 4 punkty,
D . 5 punktów.
Zadanie 17.
45-letni pacjent przyjęty n a blok operacyjny z rozpoznanym
tętniakiem aorty brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie
ogólne dotchawicze + znieczulenie przewodowe ciągłe dla
zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy
czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Czy wskazane jest
założenie cewnika do pęcherza moczowego?
A . nie ma konieczności,
B . tak, powinien być założony na sali operacyjnej,
C . w zależności od sugestii chirurgów,
D . tak, po skończonym zabiegu.
Zadanie 18.
Który z wymienionych leków jest barbituranem pochodzenia
siarkowego?
A . brietal,
B . tiopental,
C . propofol,
D . dormicum.
Zadanie 19.
Niedotlenienie mózgu w pierwszej kolejności powoduje:
A . rozszerzenie źrenic,
B . drgawki toniczno-kloniczne,
C . utratę przytomności i zaburzenia oddychania,
D . uogólnioną sinicę.
Zadanie 20.
Które z objawów NIE występują we wstrząsie kardiogennym?
A . hipertensja, wzrost temperatury ciała, bradykardia,
B . tachypnoe, tachykardia, hipotensja,
C . bladość powłok skórnych, niepokój, tachykardia,
D . zaburzenia świadomości, zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 21.
Ampułka 2 ml zawiera 0,1 mg Fentanylu. W 1 ml jest:
A . 10 µg,
B . 20 µg,
C . 50 µg,
D . 100 µg.
Zadanie 22.
Wykonanie ,,łaty z krwi" polega n a pobraniu krwi żylnej
pacjenta i wstrzyknięciu jej n a wysokości blokady d o
przestrzeni:
A . podpajęczynówkowej,
B . zewnątrzoponowej,
C . kanału krzyżowego,
D . odpowiedź A i B jest prawidłowa.
Zadanie 23.
Środki znieczulenia miejscowego wstrzyknięte w odpowiednim
stężeniu w okolicę nerwu lub d o samego nerwu przerywają
przewodnictwo w tym nerwie. Które włókna ulegają znieczuleniu
na końcu?
A . czuciowe,
B . najcieńsze współczulne,
C . ruchowe,
D . wszystkie jednocześnie.
Zadanie 24.
Przy migotaniu komór najważniejsza jest:
A . wczesna defibrylacja,
B . uciskanie klatki piersiowej,
C . adrenalina podana dożylnie,
D . adrenalina podana dotchawiczo,
dożylnie,
Zadanie 25.
W porfirii przeciwwskazane jest stosowanie:
A . propofolu,
B . tiopentalu,
C . fentanylu,
D . wszystkie powyższe.
atropina
podana
Zadanie 26.
Pacjentom leczonym w OIT, z uwagi n a nefrotoksyczność
powstających metabolitów, NIE powinno się długotrwale podawać:
A . alfentanylu,
B . petydyny,
C . relanium,
D . midanium.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
27.
ze wskazań do stymulacji serca jest:
migotanie komór,
migotanie przedsionków,
blok przedsionkowo - komorowy III°,
tachykardia > 130/min.
Zadanie 28.
60-letnia pacjentka z powodu choroby nowotworowej przygotowana
d o zabiegu usunięcia macicy, w znieczuleniu skojarzonym:
zewnątrzoponowym ciągłym i ogólnym dotchawiczym. U przytomnej
współpracującej
pacjentki
założono
igłę
do
przestrzeni
zewnątrzoponowej i podano dawkę próbną środka znieczulającego.
Jakie objawy mogłyby świadczyć o penetracji środka d o
przestrzeni podpajęczynówkowej?
A . mrowienie kończyn, ocieplenie kończyn, upośledzenie
czucia i ruchów,
B . ocieplenie kończyn,
C . upośledzenie ruchów i czucia, oziębienie kończyn,
D . oziębienie kończyn.
Zadanie 29.
Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzącymi
do zasadowicy metabolicznej są:
A . długotrwałe wymioty lub usuwanie dużej ilości soku
żołądkowego przez odsysanie,
B . stany pourazowe, zakażenia, odwodnienie, niedotlenienie
tkanek,
C . wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja,
D . ośrodkowa depresja oddychania.
Zadanie 30.
W zapisie EKG brak załamka P , poszerzenie i zniekształcenie
zespołu QRS oraz przemieszczenie odcinka S T i załamka T
wskazuje na występowanie:
A . przedwczesnych pobudzeń komorowych,
B . przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych,
C . częstoskurczu komorowego,
D . bloku lewej odnogi pęczka Hisa.
Zadanie 31.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:
A . Guedela,
B . VAS,
C . ASA,
D . Glasgow.
Zadanie 32.
D o wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego bezwzględnym
przeciwwskazaniem jest:
A . brak zgody chorego,
B . uogólnione zakażenie,
C . stenoza aortalna,
D . pogłębiające się ubytki neurologiczne.
Zadanie 33.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:
A . zasadowica metaboliczna,
B . uszkodzenie CUN,
C . hiperwolemia,
D . hiperpotasemia.
Zadanie 34.
Który z wymienionych niżej leków stanowi swoiste antidotum
opioidów?
A . diazepam,
B . nalokson,
C . thiopental,
D . atropina.
Zadanie 35.
W celu ograniczenia wtórnych uszkodzeń mózgu w okresie
okołooperacyjnym u chorego z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi
najprostszą metodą obniżania ciśnienia śródczaszkowego jest:
A . ułożenie pacjenta z głową uniesioną pod kątem do 30˚,
B . stabilizacja układu krążenia, tak aby średnie ciśnienie
tętnicze wynosiło 75 mmHg,
C . utrzymanie ujemnego bilansu wodnego,
D . stosowanie glikokortykosteroidów.
Zadanie 36.
Ośrodki odpowiedzialne z a automatyczną
znajdują się:
A . w korze mózgowej,
B . w moście i rdzeniu przedłużonym,
C . w nerwie błędnym,
D . we wszystkich powyższych.
kontrolę
oddechu
Zadanie 37.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi NIE towarzyszy:
A . zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B . drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C . wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D . zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.
Zadanie 38.
Postępowanie anestezjologiczne w rzucawce porodowej polega na:
A . leczeniu hipertensji,
B . zaintubowaniu
chorej,
zwiotczeniu
i
stosowaniu
wentylacji kontrolowanej,
C . leczeniu obrzęku mózgu,
D . zastosowaniu wszystkich wymienionych sposobów.
Zadanie 39.
Jednym z powikłań p o zabiegu ortopedycznym w obrębie kości
długich i miednicy może być zespół zatoru tłuszczowego. Wczesne
objawy kliniczne to:
A . drobne wybroczyny pachowe, podspojówkowe, hipoksemia,
obrzęk płuc, tachykardia, wzrost temperatury ciała,
splątanie,
B . bradykardia, hipowolemia, pobudzenie, bladość powłok
skórnych, obniżenie temperatury ciała,
C . tachykardia, zaczerwienienie twarzy, obrzęk tarczy
nerwu wzrokowego,
D . wzrost ciśnienia tętniczego, bradykardia, zaburzenia
oddechowe.
Zadanie 40.
Lekiem pierwszego rzutu, stosowanym
kardiogennego NIE jest:
A . dopamina,
B . dobutamina,
C . levonor,
D . ebrantil.
w leczeniu wstrząsu
Zadanie 41.
Prawego oskrzela głównego NIE można wybiórczo zaintubować
rurką:
A . Carlensa,
B . White'a,
C . Robertshawa,
D . Brycea - Smitha.
Zadanie 42.
Aparatura d o anestezji u dzieci musi spełniać następujące
warunki:
A . mieć minimalną przestrzeń martwą,
B . powodować minimalne opory oddechowe,
C . skutecznie eliminować CO2,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 43.
U pacjentki wystąpiły popunkcyjne bóle głowy p o znieczuleniu
podpajęczynówkowym. Występowanie bólów głowy p o znieczuleniu
rdzeniowym zależy od:
A . podrażnienia opon w wyniku ich nakłucia,
B . nakłucia żyły i krwawienia,
C . bezpośredniego urazu rdzenia kręgowego,
D . wycieku płynu i niskiego poziomu płynu mózgowordzeniowego.
Zadanie 44.
W trakcie zabiegu kardiochirurgicznego z zastosowaniem
całkowitego krążenia pozaustrojowego, zespół anestezjologiczny
NIE kontroluje:
A . wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi,
B . diurezy,
C . objętości oddechowej,
D . aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii.
Zadanie 45.
P o wykonaniu gazometrii krwi tętniczej stwierdzono podwyższone
pH i obniżone pCO2 i pO2, co świadczy o:
A . kwasicy oddechowej,
B . zasadowicy oddechowej,
C . kwasicy metabolicznej,
D . zasadowicy metabolicznej.
Zadanie 46.
D o zadań pielęgniarki opiekującej się pacjentem leczonym z a
pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:
A . kontrola i ocena tętna, ocieplenia i zabarwienia skóry
oraz czucia na obu kończynach dolnych,
B . kontrola pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia
krwawienia i krwotoku w miejscu wprowadzenia cewnika
tętniczego,
C . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej lub pod kątem
<15˚,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 47.
Pacjent, który nie otwiera oczu w reakcji n a bodziec bólowy,
n i e mówi i nie wykazuje najmniejszej reakcji motorycznej n a ból
może otrzymać wg skali GCS:
A . 1 pkt,
B . 3 pkt,
C . 8 pkt,
D . 15 pkt.
Zadanie 48.
N a blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent w e wstrząsie
hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek
2 godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w
trybie natychmiastowym. Ucisk n a chrząstkę pierścieniowatą
określa się manewrem:
A . Heimlicha,
B . Sellicka,
C . Esmarcha,
D . Seldingera.
Zadanie 49.
Lidocainum hydrochloricum oprócz znieczulenia regionalnego
wykorzystywana jest:
A . d o podwyższenia ciśnienie poprze skurcz naczyń
obwodowych,
B . do inhalacji w celu rozszerzenia drzewa oskrzelowego,
C . do obniżenia ciśnienia śródgałkowego,
D . w resuscytacji w przypadku nawracającego migotania
komór i leczeniu komorowych zaburzeń rytmu.
Zadanie 50.
Który ze środków zwiotczających powoduje drżenia mięśniowe?
A . d- tubocuraryna,
B . atracurium,
C . sukcynylocholina,
D . vecuronium.
Zadanie 51.
Wzrost ciśnienia oddechowego podczas wentylacji mechanicznej
może być spowodowany:
A . zmniejszeniem perfuzji przez nerki, płuca, wątrobę,
B . niewydolnością oddechową,
C . zmniejszeniem saturacji,
D . zagięciem lub zatkaniem rurki intubacyjnej.
Zadanie 52.
W
czasie długiego znieczulenia ogólnego w mankiecie
uszczelniającym rurki dotchawiczej zachodzą zmiany ciśnienia,
które są spowodowane:
A . stosowaniem sevofluranu,
B . preoksygenacją,
C . ogrzaniem się gazów oddechowych i stosowaniem podtlenku
azotu,
D . prowadzeniem chorego w podciśnieniu kontrolowanym.
Zadanie 53.
W zespole zaburzeń oddechowych u dorosłych (ARDS) NIE stosuje
się:
A . wczesnego podjęcia sztucznej wentylacji,
B . dokładnego bilansowania i ostrożnego wyrównywania
płynów,
C . podawania leków zwiększających krzepliwość krwi,
D . wczesnego podjęcia hemodializy lub hemofiltracji, gdy
istnieją wskazania.
Zadanie 54.
Przyczyną przednerkowej postaci ostrej niewydolności nerek NIE
jest:
A . hipotensja,
B . zwężenie tętnicy nerkowej,
C . hipowolemia,
D . upośledzenie odpływu moczu.
Zadanie 55.
Zabiegów resuscytacyjnych NIE podejmuje się, kiedy zatrzymanie
krążenia:
A . nastąpiło w naszej obecności,
B . nie jest skutkiem choroby w fazie terminalnej,
C . jest
skutkiem
nieuleczalnej
choroby
w
fazie
terminalnej,
D . jest skutkiem obecności ciała obcego w drogach
oddechowych.
Zadanie 56.
Które z wymienionych części aparatu d o znieczulenia NIE
znajdują się w układzie okrężnym absorpcyjnym?
A . zastawki jednokierunkowe,
B . zastawka ciśnieniowa,
C . przepływomierze,
D . pochłaniacz CO2.
Zadanie 57.
Uszkodzenie śródbłonka naczyń i zwiększenie przepuszczalności
naczyń jest charakterystyczne dla wstrząsu:
A . hipowolemicznego,
B . kardiogennego,
C . septycznego,
D . neurogennego.
Zadanie 58.
Czynniki ryzyka aspiracji treści żołądkowej to:
A . okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości,
B . karmienie przez sondę nosowo - żołądkową, krwotok
żołądkowo - jelitowy,
C . sztuczne udrażnianie dróg oddechowych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 59.
Pacjent z drążącą raną oka zakwalifikowany w trybie pilnym d o
zabiegu w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Należy g o
traktować jak pacjenta z pełnym żołądkiem. Którą z metod
działania w trakcie indukcji należy WYELIMINOWAĆ?
A . natlenianie bierne,
B . manewr Sellicka,
C . nadtlenianie czynne,
D . szybka indukcja znieczulenia.
Zadanie 60.
Zastosowanie wentylacji mechanicznej może wywołać m.in.
barotraumę, która jest wynikiem:
A . stosowania wysokich ciśnień w drogach oddechowych,
B . stosowania dużych objętości oddechowych,
C . reakcji miejscowej związanej z aktywacją mediatorów
reakcji zapalnej,
D . występowania zwiększonych oporów w drogach oddechowych
i niedodmą.
Zadanie 61.
14-letnia dziewczynka
z miastenia gravis przyjęta d o
planowanego zabiegu operacyjnego. Nadrzędnym celem w okresie
pooperacyjnym jest:
A . utrzymanie jak najdłuższego oddechu kontrolowanego,
B . szybki powrót siły mięśniowej i wydolnego oddechu
własnego,
C . uruchomienie i pionizacja pacjentki,
D . utrzymanie jak najdłużej oddechu wspomaganego.
Zadanie 62.
J a k często można podawać 5-letniemu dziecku Paracetamol w
czopku?
A . co 1-2 godziny,
B . co 2-4 godziny,
C . co 6-8 godzin,
D . co 9-10 godzin,
Zadanie 63.
Surfaktant jest czynnikiem:
A . powierzchniowym płuc,
B . zwiększającym napięcie pęcherzyków płucnych,
C . biorącym udział w wymianie gazowej,
D . przyspieszającym rozprężanie pęcherzyków płucnych.
Zadanie 64.
Zaburzenia hemodynamiczne w początkowej fazie wstrząsu
septycznego hiperdynamicznego polegają na:
A . zwiększeniu pojemności minutowej serca i obniżeniu
oporu obwodowego,
B . zmniejszeniu pojemności minutowej serca i obniżeniu
oporu obwodowego,
C . zwiększeniu pojemności minutowej serca i podwyższeniu
oporu obwodowego,
D . zmniejszeniu pojemności minutowej serca i podwyższeniu
oporu obwodowego.
Zadanie 65.
Kontrola skuteczności prowadzenia sztucznej wentylacji NIE
obejmuje monitorowania:
A . diurezy godzinowej,
B . zabarwienia płytek paznokciowych,
C . prawidłowej wartość ciśnienia tętniczego i tętna,
D . osłuchiwania klatki piersiowej.
Zadanie 66.
Środki znieczulenia miejscowego
przewodnictwo nerwowe w zakresie:
A . czucia temperatury,
B . przewodnictwa ruchowego,
C . czucia bólu,
D . napięcia mięśniowego.
najwcześniej
przerywają
Zadanie 67.
Jakie są typowe objawy nadczynności tarczycy?
A . bradykardia, niedociśnienie, ospałość,
B . tachykardia, niedociśnienie, nadpobudliwość,
C . nadciśnienie tętnicze, ospałość,
D . wzmożona pobudliwość, tachykardia, nadciśnienie.
Zadanie 68.
Propofol w dawce 1,5 - 2,0 mg/kg mc. u kobiety ciężarnej:
A . obniża
ciśnienie
tętnicze
i
zwiększa
przepływ
maciczno-łożyskowy,
B . zmniejsza przepływ maciczno–łożyskowy,
C . zwiększa przepływ maciczno–łożyskowy,
D . obniża
ciśnienie
tętnicze
i
zmniejsza
przepływ
maciczno-łożyskowy.
Zadanie 69.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:100 000 oznacza, że:
A . 1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B . 1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C . 1 ml = 1 mg adrenaliny,
D . 0,1 ml = 0,1 mg adrenaliny.
Zadanie 70.
Zespół charakterystycznych objawów zatoru płynem owodniowym u
kobiety ciężarnej to:
A . wzrost
ciśnienia
tętniczego
krwi,
obrzęk
płuc,
zaburzenia krzepnięcia,
B . nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, duszność,
zaburzenia krzepnięcia, drgawki, zatrzymanie krążenia,
C . wzrost ciśnienia tętniczego krwi, duszność, zatrzymanie
krążenia,
D . spadek ciśnienia tętniczego krwi, bradypnoe, zaburzenia
świadomości.
Zadanie 71.
D o objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem
obcym zaliczamy kaszel nieefektywny, który objawia się:
A . płaczem lub słowną odpowiedzią n a pytania, głośnym
kaszlem, możliwe jest nabranie powietrza przed kaszlem,
poszkodowany w pełni reagujący,
B . niemożnością mówienia, ciszą lub bezgłośnym kaszlem,
niemożnością oddychania, sinicą, postępującą utratą
przytomności,
C . słyszalnymi świstami i gwizdami podczas mówienia,
wypowiadaniem pojedynczych niezrozumiałych słów,
niepokojem ruchowym,
D . odruchem dławienia, przyśpieszeniem i spłyceniem
oddechu, bladością skóry.
Zadanie 72.
U pacjenta z niewydolnością nerek w fazie bezmoczu, występują:
apatia, parestezje, bradykardia, w obrazie EKG - wysokie
załamki T , spłaszczenie załamków P , poszerzenie zespołów QRS,
co wskazuje na:
A . hipomagnezemię,
B . hipokalcemię,
C . hiperkaliemię,
D . hipokaliemię.
Zadanie 73.
Krótkotrwałe utraty przytomności w przebiegu wolnej akcji serca
to zespół:
A . Fallota,
B . Fanconiego,
C . Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS),
D . Browna-Sequarda.
Zadanie 74.
Po operacjach naczyniowych tętno mierzymy na:
A . tętnicach głównych,
B . tętnicach powyżej miejsca operowanego,
C . tętnicach poniżej miejsca operowanego,
D . dostępnej do badania tętnicy.
Zadanie 75.
Który z wymienionych preparatów jest koloidem fizjologicznym?
A . Albuminy,
B . Dextran 40 000,
C . HAES 6%,
D . Gelafundin.
Zadanie 76.
W resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podczas przygotowywania i
ładowania defibrylatora należy:
A . zaniechać uciskania klatki piersiowej,
B . wykonywać uciskania klatki piersiowej,
C . wykonywać oddech ratunkowy,
D . odsunąć się od defibrylatora na bezpieczną odległość.
Zadanie 77.
Hipoksemia to:
A . obniżenie saturacji tętniczej powodujące obniżenie
zawartości tlenu,
B . spadek paO2 powodujący obniżenie wysycenia hemoglobiny
tlenem,
C . obniżenie zawartości tlenu we krwi tętniczej,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 78.
Który z wymienionych środków zwiotczających podany w pełnej
dawce działa najdłużej?
A . miwakurium,
B . atrakurium,
C . curara,
D . pancuronium.
Zadanie 79.
Który z wymienionych
oskrzeli?
A . kokaina,
B . atropina,
C . kodeina,
D . neostygmina.
środków
NIE
powoduje
rozszerzenia
Zadanie 80.
C o w najmniejszym stopniu może wskazywać, ż e u pacjenta będzie
trudna intubacja?
A . zesztywniające zapalenie stawów,
B . reumatoidalne zapalenie stawów,
C . ubytki i protezy zębowe,
D . zaburzenia ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego.
Zadanie 81.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających
najszybsze działanie wykazuje:
A . rokuronium,
B . wekuronium,
C . cis-atrakurium,
D . miwakurium.
Zadanie 82.
Podczas kaniulacji żyły stopy
niebezpieczeństwo powstania:
A . krwotoku,
B . zakrzepicy,
C . zatoru,
D . ropnia.
osoby
dorosłej,
istnieje
Zadanie 83.
W wyniku resuscytacji przywracana jest:
A . spontaniczna czynność serca,
B . spontaniczna czynność oddechowa,
C . spontaniczna czynność serca i spontaniczna lub
wspomagana czynność oddechowa,
D . wspomagana czynność serca lub wspomagana czynność
oddechowa.
Zadanie 84.
Pielęgnacja chorego z obrażeniami klatki piersiowej wymaga
szczególnego nadzoru i kontroli. C o pozwoli pielęgniarce
zaobserwować narastanie odmy podskórnej?
A . kontrola drenażu,
B . kontrola wydolności oddechowej,
C . sedacja,
D . kontrola powłok.
Zadanie 85.
Jako krwinki uniwersalne, nadające się d o przetoczenia każdemu
pacjentowi, można traktować krwinki płukane:
A . grupy A,
B . grupy B,
C . grupy AB,
D . grupy 0.
Zadanie 86.
Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:
A . półwysokiej,
B . bezpiecznej na boku,
C . siedzącej z opuszczonymi kończynami dolnymi,
D . płaskiej.
Zadanie 87.
Rurka Carlensa jest to rurka:
A . o podwójnym świetle, umożliwiająca wentylowanie jednego
płuca,
B . z tworzywa PCV z mankietem uszczelniającym,
C. z
tworzywa
lateksowego
z
wtopioną
spiralą
usztywniającą,
D . typu "południe".
Zadanie 88.
Który z anestetyków wziewnych m a najmniej depresyjny wpływ n a
układ krążenia?
A . halotan,
B . izofluran,
C . enfluran,
D . sevofluran.
Zadanie 89.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest sposobem prowadzenia
znieczulenia bez użycia:
A . tlenu,
B . podtlenku azotu,
C . powietrza,
D . propofolu.
Zadanie 90.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:
A . jednostopniowa,
B . dwustopniowa,
C . trzystopniowa,
D . czterostopniowa.
Zadanie 91.
Formuła przetoczeniowa Evansa, w przypadku pacjentów z
oparzeniami, polega na stosowaniu:
A . 1 m l płynu koloidowego + 1 m l płynu elektrolitowego n a
1 k g wagi ciała i n a 1 % powierzchni oparzonej + 2000 m l
5% glukozy,
B . 0 , 5 m l płynu koloidowego + 1,5 m l płynu elektrolitowego
n a 1 k g wagi ciała i n a 1 % powierzchni oparzonej + 2000
ml 5% glukozy,
C . 1 , 5 m l płynu koloidowego + 0,5 m l płynu elektrolitowego
n a 1 k g wagi ciała i n a 1 % powierzchni oparzonej + 2000
ml 5% glukozy,
D . 1000 m l osocza n a 10% powierzchni oparzonej + 1000 m l
0,9% NaCl.
Zadanie 92.
MAC-awake to stężenie anestetyku, przy którym 50% badanych:
A . spełnia polecenie otwarcia oczu,
B . m a zablokowaną odpowiedź adrenergiczną n a bodziec
bólowy,
C . nie wykazuje reakcji ruchowej na bodziec bólowy,
D . n i e m a odruchu kaszlowego n a wprowadzenie rurki
intubacyjnej.
Zadanie 93.
Krystaloidy powodują:
A . zwiększenie objętości naczyniowej i wzrost ciśnienia
onkotycznego osocza,
B . zwiększenie
objętości
wewnątrznaczyniowej
i
krótkotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego,
C . długotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego,
D . przesunięcie płynów z trzeciej przestrzeni.
Zadanie 94.
Pacjentka z astmą oskrzelową, przygotowywana jest d o operacji
plastyki przepukliny pachwinowej prawej. W dniu operacji
powinna otrzymać:
A . ustaloną dawkę leków przeciwastmatycznych,
B . zamiast dotychczasowych leków substytuty steroidowe,
C . w razie potrzeby leki rozszerzające oskrzela,
D . w dniu operacji odstawić leki dotychczasowe.
Zadanie 95.
Pacjent przyjęty d o OIT w stanie hipotermii (temperatura
mierzona
termometrem
przełykowym
wynosi
33,2˚C).
Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:
A . wystąpienie hipoksemii z rozwijającym się obrzękiem
płuc, zaburzenia perfuzji obwodowej, tachykardia,
wystąpienie zaburzeń rytmu,
B . wystąpienie dreszczy, drgawek, splatania, tachyarytmia,
zaburzenia czucia, skąpomocz,
C . hipotensja, zatrzymanie czynności oddechowej oraz
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub
asystolii,
D . zwolnienie czynności oddechowej, sztywność mięśni,
występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii,
osłabienie odruchów.
Zadanie
Jedną z
A.
B.
C.
D.
96.
głównych przyczyn ostrej niewydolności wątroby jest:
zatrucie paracetamolem,
wirusowe zapalenie wątroby,
nadużywanie alkoholu,
zatrucie czterochlorkiem węgla.
Zadanie 97.
Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane,
ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?
A . atracurium,
B . pancuronium,
C . wecuronium,
D . miwacurium.
Zadanie 98.
Podczas utraty płynów odpowiadającej 6-8% masy ciała, obserwuje
się:
A . apatię, bradykardię, bradypnoe,
B . apatię, pobudzenie ruchowe, spadek RR, bradykardię,
C . apatię, wysuszenie błon śluzowych jamy ustnej i języka,
tachykardię, ortostatyczne spadki RR, skąpomocz,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 99.
U pacjentów z ciężkim oparzeniem, płynoterapia w ciągu
pierwszych 24 godzin powinna zapewnić diurezę na poziomie:
A . 0,5-1 ml/kg/godz.,
B . 100 ml/godz. niezależnie od masy ciała,
C . 1500 ml/dobę,
D . zależnym od ilości przetoczonych płynów.
Zadanie 100.
8-letnie dziecko z e schyłkową niewydolnością nerek d o planowej
operacji przeszczepienia nerki o d dawcy rodzinnego, dotychczas
leczone hemodializą. N a którą kończynę należy założyć dostęp
dożylny i mankiet do mierzenia ciśnienia?
A . dolną,
B . górną bez przetoki,
C . górną z przetoką,
D . wybór kończyny jest bez znaczenia.
Zadanie 101.
Po dożylnym podaniu Fentanylu NIE występuje:
A . depresja oddechowa,
B . wzrost przepływu nerkowego,
C . bradykardia,
D . zahamowanie perystaltyki jelit.
Zadanie 102.
Który sposób przywracania i utrzymania drożności
oddechowych jest bezprzyrządowy?
A . wprowadzenie rurki ustno- gardłowej,
B . intubacja dotchawicza,
C . odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy,
D . tracheotomia.
dróg
Zadanie 103.
Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?
A . rezonans magnetyczny,
B . tomografia komputerowa,
C . nakłucie lędźwiowe,
D . RTG czaszki i kręgosłupa.
Zadanie 104.
Hiperbaryczny roztwór środka d o znieczulenia regionalnego m a
zastosowanie w znieczuleniu:
A . zewnątrzoponowym,
B . podpajęczynówkowym,
C . krzyżowym,
D . we wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 105.
Toksyczne działanie tlenku węgla polega na:
A . uszkodzeniu nerek,
B . uszkodzeniu śródbłonka naczyń,
C . wiązaniu z hemoglobiną,
D . uszkodzeniu włókien mięśniowych.
Zadanie 106.
Najczęstszą przyczyną chorób niezapalnych układu oddechowego u
noworodków jest:
A . ARDS,
B . IRDS,
C . MODS,
D . DIC.
Zadanie 107.
Przeciwwskazaniem d o podania leku d o kości piszczelowej u
dziecka jest:
A . odma podskórna,
B . skręcenie stawu skokowego,
C . złamanie kości piszczelowej,
D . wstrząs.
Zadanie 108.
Pacjent, u którego w laryngoskopii bezpośredniej, widoczna jest
tylko nagłośnia, otrzymał III° według skali:
A . Mallampatiego,
B . Patilla,
C . Willsona,
D . Cormacka - Lehana.
Zadanie 109.
Centralny dostęp żylny zakładamy przez żyłę:
A . odpromieniową,
B . szyjną zewnętrzną,
C . grzbietową stopy,
D . podobojczykową.
Zadanie 110.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:
A . podanie leków wazoaktywnych,
B . przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja
dotchawicza
i
rozpoczęcie
wentylacji
mechanicznej,
D . przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.
Zadanie 111.
U kobiety ciężarnej stwierdzono stan przedrzucawkowy, który
objawił się p o 2 4 tygodniu ciąży stałym nadciśnieniem
tętniczym, obrzękami twarzy i rąk, bólami głowy. W celu
zapobiegania i leczenia stanów drgawkowych używa się:
A . relanium,
B . siarczan magnezu,
C . preparaty wapnia,
D . droperidol.
Zadanie 112.
Heparynę neutralizuje:
A . siarczan protaminy,
B . warfaryna,
C . tkankowy aktywator plazminogenu,
D . witamina K.
Zadanie 113.
Przed wprowadzeniem d o anestezji niemowlęcia z e zwężeniem
odźwiernika należy:
A . założyć zgłębnik żołądkowy,
B . założyć zgłębnik i odprowadzić treść żołądkową,
C . nie ma potrzeby zakładania zgłębnika,
D . podać leki przeciwwymiotne.
Zadanie 114.
Wdmuchiwanie większej objętości powietrza d o płuc ratowanego w
czasie resuscytacji oddechowej metodami przyrządowymi grozi
przede wszystkim:
A . regurgitacją i aspiracją do dróg oddechowych,
B . rozdęciem pęcherzyków płucnych z wystąpieniem odmy,
C . niedotlenieniem n a skutek nadciśnienia w drogach
oddechowych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 115.
Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) to objętość:
A . pozostająca w płucach po wykonaniu spokojnego wydechu,
B . dodatkowa, którą można usunąć z płuc p o normalnym
wydechu,
C . pozostająca w płucach p o wykonaniu maksymalnego
wydechu,
D . dostająca się d o płuc podczas wdechu i usuwana n a
zewnątrz podczas wydechu w trakcie spokojnego
oddychania.
Zadanie 116.
Jaką drogą wprowadza się najczęściej elektrodę
stymulacji serca?
A . z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B . z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C . drogą żyły podobojczykowej,
D . drogą przezprzełykową.
do
stałej
Zadanie 117.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:
A . koloidów,
B . preparatów krwi i osocza,
C . wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi,
D . krystaloidów.
Zadanie 118.
U zaintubowanego pacjenta p o tępym urazie klatki piersiowej
zauważono zwiększenie oporów w drogach oddechowych. C o jest
przyczyną tego stanu rzeczy?
A . wiotka klatka piersiowa,
B . tamponada serca,
C . odma prężna,
D . odma opłucnowa otwarta.
Zadanie 119.
Hipokaliemii poniżej 3 mmol/l towarzyszą:
A . wysokie załamki T w zapisie EKG,
B . poszerzenie zespołów QRS,
C . tężyczka,
D . zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe, kurcze.
Zadanie 120.
Która z infekcji układu oddechowego u 4-letniego dziecka
prowadzi szybko do stanu bezpośredniego zagrożenia życia?
A . podgłośniowe zapalenie krtani,
B . zapalenie nagłośni,
C . zapalenie oskrzeli,
D . zapalenie płuc.
Zadanie 121.
Który z podanych objawów NIE występuje po podaniu Ketaminy?
A . przyspieszona czynność serca,
B . zmniejszenie bólu,
C . rozszerzenie źrenic,
D . otwarcie oczu podczas anestezji.
Zadanie 122.
Zwiększenie objętości krwi w łożysku naczyniowym
zmniejszenie lepkości krwi uzyskuje się stosując:
A . krystaloidy,
B . koloidy fizjologiczne,
C . koloidy syntetyczne,
D . krew i jej produkty.
oraz
Zadanie 123.
7-letni chłopiec przyjęty d o zabiegu usunięcia migdałków.
Wywiad rodzinny obciążony jest hipertermią złośliwą. Który z
wymienionych anestetyków może być podany dziecku?
A . suksametonium,
B . halotan,
C . enfluran,
D . propofol.
Zadanie 124.
Hiperkapnia jest to:
A . spadek prężności O2 we krwi tętniczej,
B . spadek prężności CO2 we krwi tętniczej,
C . wzrost prężności O2 we krwi tętniczej,
D . wzrost prężności CO2 we krwi tętniczej.
Zadanie 125.
Do leczenia hiperkaliemi NIE stosuje się:
A . wlewu insuliny z glukozą,
B . hemodializy,
C . żywic jonowymiennych,
D . inhibitorów konwertazy angiotensyny.
Zadanie 126.
Matka zdecydowała się oddać jedną nerkę swojej córce chorej n a
przewlekłą niewydolność nerek wymagającą dializoterapii. Jest
to przeszczep:
A . autogeniczny,
B . allogeniczny,
C . ksenogeniczny,
D . auto-allogeniczny.
Zadanie 127.
Nagły spadek EtCO2 i wzrost ciśnienia w drogach oddechowych,
zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego i odgłos
"młyńskiego koła" nad sercem to objawy:
A . odmy prężnej,
B . hipowolemii,
C . zatoru tłuszczowego,
D . zatoru powietrznego.
Zadanie 128.
Kardiowersję stosuje się w:
A . migotaniu przedsionków,
B . bradykardii,
C . asystolii,
D . migotaniu komór.
Zadanie 129.
Znieczulenie całkowicie wziewne to:
A . VIMA (Volatile Induction and Maintenance Anaesthesia),
B . SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation),
C . TIVA (Total Intravenous Anaesthesia),
D . PCV (Pressure Controlled Ventilation).
Zadanie 130.
Pulsoksymetria NIE jest wskaźnikiem:
A . prawidłowości wentylacji pęcherzykowej,
B . stopnia wysycenia krwi tętniczej tlenem,
C . obliczania częstości skurczów serca,
D . oceny prawidłowości krążenia n a podstawie wartości
tętna.
Zadanie 131.
10 µg (mikrogram) to:
A . 0,1 mg,
B . 0,01 mg,
C . 0,001 mg,
D . 0,0001 mg.
Zadanie 132.
Przy pomiarze ośrodkowego ciśnienia żylnego, u pacjenta
leżącego n a wznak, zerowym punktem odniesienia n a klatce
piersiowej jest punkt przecięcia się:
A . linii biegnącej w I V przestrzeni międzyżebrowej z linią
pachową środkową,
B . linii pachowej przedniej z linią biegnącą w VII
przestrzeni międzyżebrowej,
C . płaszczyzny strzałkowej i linii pachowej tylnej,
D . linii biegnącej o d wyrostka mieczykowatego z linią
pachową środkową.
Zadanie 133.
W leczeniu napadu astmy należy w pierwszej kolejności
zastosować:
A . Salbutamol w dawce 5 mg podany w nebulizacji,
B . 3 mg adrenaliny w nebulizacji,
C . 1,2 - 2 g siarczanu magnezu i.v.,
D . 5 mg/kg aminofiliny i.v., powoli w ciągu 20-30 minut.
Zadanie 134.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:
A . hipotensję,
gorączkę,
duszność,
bóle
w
klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,
B . hipertensję, bóle w klatce piersiowej, pokrzywkę, świąd
skóry,
C . hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję, obniżenie temperatury ciała, bóle w klatce
piersiowej.
Zadanie 135.
N a blok operacyjny przywieziono 4-letnią dziewczynkę d o
operacji zamknięcia VSD w krążeniu pozaustrojowym. W trakcie
zabiegu będzie podawana heparyna oraz nitrogliceryna. D o
którego dostępu dożylnego należy podłączyć wlew nitrogliceryny?
A . obwodowego dostępu dożylnego,
B . obwodowego dostępu tętniczego,
C . żyły szyjnej zewnętrznej,
D . żyły szyjnej wewnętrznej.
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 031017
GRUPA 1
Zadanie 1.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:
A . prawym boku,
B . plecach,
C . lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D . lewym bądź prawym boku.
Zadanie 2.
Założony rozrusznik serca stanowi
wykonania:
A . oklepywania klatki piersiowej,
B . masażu pleców i pośladków,
C . gimnastyki oddechowej,
D . ćwiczeń biernych.
przeciwwskazanie
do
Zadanie 3.
Brodawczaki pęcherza oraz guzy o niskiej złośliwości leczone s ą
przez:
A . elektroresekcję przezcewkową (TURT),
B . wycięcie pęcherza i wszczepienie moczowodów w skórę,
C . wycięcie pęcherza i wszczepienie moczowodów d o jelita
grubego,
D . adenomektomię przezcewkową (TURP).
Zadanie 4.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego powinien nosić gorset:
A . w dzień, bez zdejmowania na noc,
B . w dzień, zdejmując na noc,
C . zakładać na noc, nosić w dzień z przerwami,
D . nosić w dzień z przerwami, nie zdejmować na noc.
Zadanie 5.
Karcynogen grupy I w rozwoju gruczolakoraka żołądka to:
A . tytoń,
B . Helicobakter Pylorii (HP),
C . pokarmy bogate w białko zwierzęce,
D . alkohol.
Zadanie 6.
Bezpośrednio p o zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:
A . płaskiej na plecach,
B . półwysokiej,
C . wysokiej z pochyleniem do przodu,
D . płaskiej na brzuchu lub na boku.
Zadanie 7.
W przypadku przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA) u
noworodka:
A . przewód tętniczy Botalla w tej wadzie zwykle pozostaje
drożny przez kilka dni,
B . optymalnym czasem leczenia chirurgicznego jest okres
niemowlęcy,
C . u każdego noworodka w tej wadzie wykonuje się zabieg
Rashkinda,
D . przy współistnieniu ubytku międzykomorowego nasilenie
sinicy jest większe.
Zadanie 8.
I l e pokarmu należy podać maksymalnie jednorazowo pacjentowi
karmionemu przez zgłębnik żołądkowy metodą porcji w ciągu pół
godziny?
A . 200-250 ml,
B . 300-350 ml,
C . 400-450 ml,
D . 500 ml.
Zadanie 9.
Znieczulenie przewodowe polega na:
A . wstrzyknięciu środka miejscowo znieczulającego d o
przestrzeni podpajęczynówkowej,
B . wstrzyknięciu środka miejscowo znieczulającego d o
przestrzeni zewnątrzoponowej,
C . wstrzyknięciu środka znieczulającego w okolicy pni
nerwów,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie 10.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:
A . zamoczyć w ciepłej wodzie,
B . ogrzać w dłoniach,
C . przyciąć do wielkości rany,
D . zdezynfekować.
Zadanie 11.
Powikłaniem pooperacyjnym wczesnym NIE jest:
A . nudności,
B . retencja moczu,
C . zakażenie rany,
D . duszność.
Zadanie 12.
Aby zmniejszyć ilość zakażeń miejsca operowanego, zaleca się:
A . strzyżenie miejsca operowanego bezpośrednio przed
zabiegiem,
B . strzyżenie miejsca operowanego 1 2 godzin przed
operacją,
C . strzyżenie miejsca operowanego dobę przed operacją,
D . przygotowanie skóry pola operacyjnego bez usuwania
owłosienia.
Zadanie 13.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:
A . płaską n a grzbiecie lub boku z głową uniesioną pod
kątem 30˚,
B . na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C . na plecach półwysoką,
D . na brzuchu z głową na boku.
Zadanie 14.
Przyczyną wystąpienia u chorego powikłania w postaci wpadnięcia
stomii, czyli tzw. stomii wklęsłej, jest:
A . znaczne zwiększenie masy ciała,
B . podnoszenie ciężkich przedmiotów,
C . stosowanie sprzętu stomijnego nie zapewniającego
szczelności,
D . nieodpowiednia pielęgnacja skóry wokół stomii
Zadanie 15.
Pollakisuria, to:
A . częstomocz, który występuje w przypadkach stanów
zapalnych pęcherza moczowego, ciała obcego w pęcherzu,
złogu lub guza,
B . bezmocz, tj. spadek diurezy poniżej 100 ml/dobę,
C . skąpomocz, czyli zmniejszenie dobowego wydalania moczu
poniżej 400 ml,
D . wielomocz
występujący
w
cukrzycy,
przewlekłej
niewydolności nerek, moczówce prostej.
Zadanie 16.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:
A . w pozycji leżącej n a plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,
B . w pozycji leżącej n a plecach z lekko zgiętymi stawami
biodrowymi i kolanowymi,
C . w czasie transportu wskazane jest podanie morfiny w
celu zwalczania bólu,
D . w celu leczenia operacyjnego złamania.
Zadanie 17.
Kontynencja, jest to:
A . trzymanie moczu,
B . nietrzymanie moczu,
C . częstomocz,
D . wielomocz.
Zadanie 18.
Objawy wskazujące n a wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
to:
A . wymioty fusowate,
B . wymioty chlustające,
C . częste ulewania,
D . występowanie czkawki.
Zadanie 19.
Obrażenia ściany klatki piersiowej mogą spowodować krwiak
opłucnej. Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, który m a
założony drenaż w celu usunięcia krwi z jamy opłucnej. O
czynnym krwawieniu wewnętrznym świadczy:
A . wydobywanie się krwi zhemolizowanej,
B . wydobywanie się krwi, która krzepnie,
C . nie wydobywanie się krwi,
D . wydobywanie się płynu opalizującego, podbarwionego
krwią.
Zadanie 20.
W odniesieniu d o leczenia przeciwbólowego p o zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:
A . zalecane jest stosowanie morfiny i barbituranów w celu
ułatwienia odpoczynku,
B . w starszym wieku charakterystyczne jest zwiększenie
odczuwania bólu,
C . wrażliwość n a leki przeciwbólowe obniża się i skraca
ich czas działania,
D . zaleca się regularne stosowanie małych dawek leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.
Zadanie 21.
Niedożywienie, w którym występuje
energetycznych to:
A . kacheksja,
B . kwashiorkor,
C . niedożywienie mieszane,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
niedobór
składników
Zadanie 22.
Do objawów przełomu tarczycowego należą:
A . wysoka temperatura, tachykardia, wzrost ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, leukocytoza, wzrost poziomu sodu,
wapnia i hipoglikemia,
B . wysoka temperatura, tachykardia, wzrost ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, spadek poziomu wapnia, sodu,
hiperglikemia,
C . bradykardia, apatia, spadek ciśnienia, hipernatremia,
hiperkalcemia, hipoglikemia,
D . niepokój,
bradykardia,
wymioty,
biegunka,
hipernatremia, hiperkalcemia, hipoglikemia.
Zadanie 23.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia endoprotezy p o totalnej alloplastyce stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:
A . zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B . wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C . przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia oraz
połączenia nadmiernego wyprostu, rotacji zewnętrznej i
przywiedzenia.
Zadanie 24.
W sytuacji pobierania moczu n a posiew o d chorego z założonym
cewnikiem d o pęcherza moczowego, prawidłowe działanie polega
na:
A . podstawieniu jałowego zbiorniczka pod zewnętrznie
odkażony i odłączony od worka cewnik,
B . pobraniu próbki moczu przez zanurzenie końcówki cewnika
w naczynku do zbiórki moczu,
C . odkażeniu zewnętrznej powierzchni cewnika, wkłuciu się
jałową igłą d o jego światła i aspiracji moczu d o
jałowej strzykawki,
D . pobraniu moczu do badania z worka na mocz.
Zadanie 25.
Dieta pacjenta ze złamaniem kości, w opatrunku gipsowym powinna
obfitować w produkty i potrawy wzbogacone w:
A . węglowodany, witaminy: A, C, D,
B . białko, witaminy - szczególnie D i minerały,
C . węglowodany, białko, witaminy - głównie D,
D . witaminy - głównie: A, C, D, oraz pierwiastki śladowe.
Zadanie 26.
D o kliniki kardiochirurgii trafił 62-letni mężczyzna z
podejrzeniem tętniaka rozwarstwiającego aorty. Dominujący objaw
kliniczny, to:
A . duszność spoczynkowa,
B . nagły, bardzo silny, piekący ból w klatce piersiowej
szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C . migotanie przedsionków,
D . duszność wysiłkowa.
Zadanie 27.
D o powikłań długotrwałego utrzymywania cewnika, należy
zaliczyć:
A . objawowe zakażenia układu moczowego, zwężenie cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,
B . odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki strumień moczu, ustawiczne krwawienia z dróg
moczowych, nietrzymanie moczu,
D . zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.
Zadanie 28.
Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjenta:
A . w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B . z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C . ze schorzeniami układu oddechowego,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 29.
Istotnym problemem u chorych p o zabiegu pomostowania tętnic
wieńcowych, tzw. b y - passy wieńcowe (CABG), jest krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje się
jej działanie za pomocą:
A . siarczanu protaminy,
B . witaminy K,
C . koncentratu krwinek płytkowych,
D . mrożonego osocza.
Zadanie 30.
W ostrej niedrożności mechanicznej bóle brzucha mają charakter
napadowy. I m niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:
A . krótsze,
B . dłuższe,
C . nie ma przerw, bóle są stałe,
D . nie ma to znaczenia.
Zadanie 31.
Drenaż wewnętrzny w urologii t o zabieg stosowany w celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:
A . z nerki d o pęcherza moczowego przy pomocy cewnika J J
(podwójnie zagiętego),
B . z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C . z nerki poprzez nefrostomię,
D . z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.
Zadanie 32.
Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:
A . szczelinie odbytu,
B . polipowatości jelita grubego,
C . krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
D . żylakach odbytu.
Zadanie 33.
Skuteczność drenażu klatki piersiowej, zależy od:
A . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego równej
4 mm,
B . różnicy ciśnień pomiędzy klatką piersiową a układem
drenażowym,
C . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego
powyżej 2 0 m m oraz różnicy ciśnień pomiędzy klatką
piersiową a układem drenażowym,
D . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego 6 - 1 2
m m oraz różnicy ciśnień pomiędzy klatką piersiową a
układem drenażowym.
Zadanie
Wstrząs
A.
B.
C.
34.
septyczny charakteryzuje się:
ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami
krążenia (tachykardia),
D . wszystkimi powyższymi.
Zadanie 35.
Oceny odsetka oparzonej powierzchni u dzieci dokonuje się n a
podstawie:
A . reguły "dziewiątek" Wallace'a,
B . tabel Lunda i Browdera,
C . skali Norton,
D . metody Kossakowskiego.
Zadanie 36.
Przyjmując d o oddziału chirurgicznego noworodka z przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:
A . ułożyć dziecko w łóżeczku w pozycji n a "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,
B . zabezpieczyć worek przepuklinowy jałowym kompresem,
ułożyć dziecko w inkubatorze w pozycji bocznej, założyć
zgłębnik do żołądka,
C . ułożyć dziecko w łóżeczku w pozycji bocznej, podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,
D . ułożyć dziecko w inkubatorze.
Zadanie 37.
Zgodnie
z regułą Parkland wykorzystywaną d o oceny
zapotrzebowania płynowego w oparzeniach, pielęgniarka reguluje
przepływ podawanych krystaloidów kierując się zasadą:
A . 5 0 % zapotrzebowania dobowego należy podać w ciągu
pierwszych 8 godzin; 50% w ciągu następnych 16 godzin,
B . 7 0 % zapotrzebowania dobowego należy podać w ciągu
pierwszych 8 godzin; 30% w ciągu następnych 16 godzin,
C . zapotrzebowanie dobowe należy rozłożyć równomiernie w
ciągu całej doby,
D . szybkość przetaczanych płynów należy tak zaplanować aby
utrzymać średnie ciśnienie skurczowe w granicach
120-130 mm Hg.
Zadanie 38.
W profilaktyce powikłań oddechowych u pacjenta, który m a
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:
A . utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B . stosowanie diety bogatobiałkowej,
C . utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne odsysanie zalegającej wydzieliny z dróg
oddechowych.
Zadanie 39.
Najważniejsze przeciwwskazania d o uruchomienia
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:
A . bradykardia <35 uderzeń/min.,
B . stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C . niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
chorego
Zadanie 40.
Metodą termiczną hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego
NIE jest:
A . elektrokoagulacja,
B . termokoagulacja,
C . skleroterapia,
D . koagulacja laserem Nd:YAG.
Zadanie 41.
Podczas znieczulenia podpajęczynówkowego wśród pacjentów
obserwuje się niekiedy:
A . spadek ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty,
bóle głowy,
B . wzrost ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty,
tachykardię,
C . bóle głowy, zaburzenia oddychania, wzrost diurezy
godzinowej,
D . zaburzenia mowy, obrzęki n a kończynach dolnych,
nudności.
Zadanie 42.
Hipokaliemia może prowadzić do:
A . bradykardii, zatrzymania akcji serca,
B . zwiększonej pobudliwości nerwowo
- mięśniowej,
zmniejszonej kurczliwości mięśnia sercowego,
C . tachykardii,
zaburzenia
rytmu
serca,
osłabienia
perystaltyki jelit,
D . wymiotów,
zaparć,
osłabienia
siły
mięśniowej,
odwodnienia i niewydolności krążenia.
Zadanie 43.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:
A . w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B . suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C . zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D . wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.
Zadanie 44.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:
A . zaników mięśniowych, odwapnienia kości, odleżyn,
B . niedokrwienia kończyny, zaniku kości, odwapnienia
kości,
C . zaburzeń ukrwienia kończyny, obrzęku, porażenia nerwu,
D . zakrzepicy
żył
głębokich,
zwłóknienia
torebek
stawowych, obrzęku.
Zadanie 45.
W wyniku urazu klatki piersiowej doszło d o powstania odmy
wentylowej, której leczenie polega n a jak najszybszym
odbarczeniu jamy opłucnej przez nakłucie. Grubą igłą nakłuwamy:
A . drugie i trzecie międzyżebrze od przodu,
B . trzecie i czwarte międzyżebrze od przodu,
C . trzecie i czwarte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
D . czwarte i piąte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
Zadanie 46.
Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:
A . bliźniaka jednojajowego,
B . dawcy tego samego gatunku,
C . dawcy innego gatunku,
D . tej samej osoby.
Zadanie 47.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:
A . zielony, papkowaty, cuchnący,
B . odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C . z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D . zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.
Zadanie 48.
Największe ryzyko zakażenia zespołu operacyjnego wirusem HIV
występuje przy zabiegach:
A . ortopedycznych,
B . chirurgii brzucha,
C . endoskopowych,
D . chirurgii klatki piersiowej.
Zadanie 49.
Wczesny zabieg operacyjny przepukliny oponowo-rdzeniowej w
okolicy lędźwiowo-krzyżowej ( w ciągu pierwszych 4 8 godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:
A . infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B . rozwojem małogłowia,
C . wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D . zaburzeniami oddawania moczu.
Zadanie 50.
Zespół Arnolda-Chiariego, charakteryzuje się:
A . zaburzonym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego,
B . zaburzonym przewodnictwem nerwowym,
C . jatrogennym zapaleniem jelit,
D . zanikiem tkanki mięśniowej.
Zadanie 51.
Rolą pielęgniarki, w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:
A . wczesne uruchamianie chorego,
B . unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie wszystkich czynności higienicznych przy
chorym,
D . ułożenie kończyny na szynie.
Zadanie 52.
P o których zabiegach torakochirurgicznych przeciwwskazane jest
podłączenie drenów do ssania?
A . segmentektomii,
B . lobektomii,
C . pneumonektomii,
D . bilobektomii.
Zadanie 53.
Pacjent z obrażeniami klatki piersiowej, u którego wystąpiła
odma opłucnowa, m a założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?
A . pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B . druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C . trzecia podłączona do ssania,
D . wszystkie trzy butle.
Zadanie 54.
Najczęstszymi miejscami przerzutów raka jasnokomórkowego nerki,
są:
A . druga nerka, jądra,
B . pęcherz moczowy, gruczoł krokowy,
C . śledziona, trzustka, żołądek,
D . węzły chłonne, płuca, wątroba, kości.
Zadanie 55.
U dziecka operowanego z powodu rozszczepu wargi, bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:
A . utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B . częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C . utrzymanie higieny ciała,
D . kontrolę stanu krążenia obwodowego.
Zadanie 56.
Dopasowując płytkę d o przetoki (urostomii), należy pamiętać o
zasadzie:
A . otwór w płytce powinien dokładnie odpowiadać wielkości
przetoki,
B . otwór w płytce powinien być większy o 2 c m o d średnicy
przetoki,
C . otwór w płytce powinien być większy o 1 c m o d średnicy
przetoki,
D . wielkość otworu w płytce nie m a znaczenia dla
pielęgnacji skóry.
Zadanie 57.
Przeszczep umieszczony w miejscu prawidłowym anatomicznie t o
przeszczep:
A . ortotopowy,
B . biostatyczny,
C . syngeniczny,
D . heterotopowy.
Zadanie 58.
Niechirurgicznym zabiegiem stosowanym w leczeniu ostrego
zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST, jest:
A . ablacja,
B . koronarografia,
C . przezskórna śródnaczyniowa plastyka tętnic wieńcowych
(PTCA),
D . kardiowersja.
Zadanie 59.
Drętwienie i mrowienie stopy w opatrunku gipsowym, wskazuje na:
A . zaburzenia gospodarki wapniowej,
B . ucisk i porażenie nerwu strzałkowego,
C . ucisk i porażenie nerwu promieniowego,
D . ucisk i porażenie nerwu udowego.
Zadanie 60.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:
A . objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,
B . objętość płynów i rodzaj płynów przetoczonych dożylnie,
ilość wydalonego moczu, ilość wydzieliny z e zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,
C . objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,
ilość
wydzieliny
ze
zgłębnika,
drenu,
przetoki
jelitowej,
D . objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydzieliny z e
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.
Zadanie 61.
Choroby tarczycy przebiegające z eutyreozą, to:
A . wole obojętne miąższowe lub guzkowate, nowotwory
tarczycy,
B . wole guzkowate toksyczne, gruczolak tarczycy,
C . wole Hashimoto,
D . choroba Gravesa-Basedowa,
Zadanie 62.
Jednym z charakterystycznych objawów złamania szyjki kości
udowej jest:
A . ułożenie kończyny w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
B . ustawienie kończyny
w przywiedzeniu
i rotacji
zewnętrznej,
C . ułożenie kończyny w zgięciu, odwiedzeniu i rotacji
wewnętrznej,
D . przymusowe ustawienie kończyny w zgięciu, przywiedzeniu
i rotacji wewnętrznej.
Zadanie 63.
Spadek
ciśnienia
tętniczego
krwi
charakterystyczny dla fazy:
A . skompensowanej,
B . nieskompensowanej,
C . nieodwracalnej,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
we
wstrząsie,
jest
Zadanie 64.
Bezpieczne przechowywanie pobranych od dawcy narządów - serca i
płuc nie powinno być dłuższe, niż:
A . 1-3 godziny,
B . 4-6 godzin,
C . 10-14 godzin,
D . 15-18 godzin.
Zadanie 65.
Pierwszy i często jedyny objaw nowotworu jądra to:
A . bolesne powiększenie jądra,
B . niebolesne powiększenie jądra,
C . obrzęk moszny,
D . ropienie jądra.
Zadanie 66.
W czasie zabiegu operacyjnego dochodzi d o przerwania ciągłości
skóry, c o stwarza możliwość zakażenia miejsca operowanego.
Objawem ogólnoustrojowym miejscowego zakażenia jest:
A . ból,
B . gorączka,
C . rozejście się brzegów rany,
D . zaczerwienienie.
Zadanie 67.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:
A . ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B . płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać dokładny wywiad n a temat środka chemicznego,
który spowodował uraz,
D . osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.
Zadanie 68.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:
A . prawa komora serca,
B . zakrzepica żyły miednicy małej,
C . zakrzepica żył kończyn górnych,
D . zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.
Zadanie 69.
Przekazanie chorego n a oddział macierzysty, p o operacji
przeprowadzonej w znieczuleniu przewodowym z zastosowaniem
blokad nerwów obwodowych wymaga:
A . stałego pooperacyjnego nadzoru przez anestezjologa i
chirurga naczyniowego,
B . wysokiego ułożenia kończyny na podpórce lub szynie,
C . zapobiegania obrażeniom kończyny, która pozostaje
jeszcze znieczulona,
D . założenia pończoch uciskowych na kończynę.
Zadanie 70.
Opatrunkiem, który można zastosować w ramach profilaktyki w
miejscu narażonym na ucisk i tarcia jest:
A . opatrunek alginianowy,
B . półprzepuszczalna błona poliuretanowa,
C . sterylny opatrunek hydrożelowy,
D . opatrunek hydrokoloidowy.
Zadanie 71.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:
A . utrzymywać ręki, n a której wytworzona jest przetoka w
elewacji,
B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,
C . sprawdzać przepływu krwi przez przetokę (przez
wyczuwanie wibracji w miejscu wytworzonej przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),
D . poruszać ręką i wykonywać prostych czynności np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.
Zadanie 72.
Stulejka jest:
A . wadą rozwojową powstałą w wyniku niecałkowitego
zamknięcia się rynienki cewkowej p o stronie brzusznej
prącia,
B . wadą wrodzoną występującą tylko u chłopców w postaci
fałdu błony śluzowej, umiejscowionego w cewce tylnej,
C . jedną z postaci zaburzeń zstępowania jądra,
D . stanem znacznego zwężenia napletka, uniemożliwiającym
uwidocznienie ujścia cewki moczowej u niemowląt, a
całej żołędzi po 2 rż.
Zadanie 73.
Czy za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy można żądać
zapłaty lub innej korzyści majątkowej, osobistej?
A . nie można,
B . można tylko w wyjątkowych sytuacjach,
C . można, jeżeli biorca wyraża taką chęć,
D . można, jeżeli biorca nie jest spokrewiony z dawcą.
Zadanie 74.
Pęcherz neurogenny powstaje w wyniku:
A . uszkodzeniu unerwienia pęcherza moczowego w przebiegu
zabiegu operacyjnego,
B . uszkodzenia moczowodów podczas urazu mechanicznego,
C . poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgosłupa w odcinku
szyjnym,
D . występowania powikłań po długotrwałym cewnikowaniu.
Zadanie 75.
Pacjentowi, u którego prowadzone jest żywienie dojelitowe przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:
A . pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B . wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C . wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D . specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.
Zadanie 76.
Po
zabiegu
operacyjnym
w
obrębie
jamy
brzusznej,
przeciwwskazane jest prowokowanie diurezy:
A . w pozycji leżącej,
B . z zastosowaniem ciepłych okładów lub polewania krocza
ciepłą wodą,
C . przed zakończeniem zleconej terapii płynowej,
D . przed podaniem leku przeciwbólowego.
Zadanie 77.
W stanach chorobowych przebiegających ze wzmożonym katabolizmem
bilans azotowy jest:
A . dodatni,
B . zerowy,
C . ujemny,
D . trudny do oceny.
Zadanie 78.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:
A . ropień i ropowica,
B . zanokcica i zastrzał,
C . tężec i zgorzel gazowa,
D . czyrak.
Zadanie 79.
Objawy zespołu poposiłkowego są następujące:
A . osłabienie, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności,
niekiedy wymioty, kołatanie serca, zaczerwienienie
twarzy, pocenie się,
B . osłabienie, utrata przytomności, gorączka, narastająca
duszność, obrzęk rąk i nóg,
C . wymioty treścią pokarmową i krwistą, zaczerwienienie
twarzy, narastająca duszność, uczucie zimna,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 80.
Odma zastawkowa powstaje w wyniku:
A . przedostania się d o opłucnej pewnej ilości powietrza
b e z braku możliwości swobodnego przechodzenia tego
powietrza do atmosfery i z powrotem,
B . jednokierunkowej możliwości wlotu powietrza
do
opłucnej,
C . przedostania się powietrza do tkanki podskórnej,
D . stałej łączności jamy opłucnej z atmosferą, c o pozwala
n a swobodne wpływanie i wypływanie powietrza d o
opłucnej.
Zadanie 81.
W ocenie stanu zdrowia chorego z urazem śledziony należy
uwzględnić występowanie objawu Saegessera, który objawia się:
A . promieniowaniem bólu do lewego barku,
B . bolesnością lewego dołka nadobojczykowego,
C . wysokim ustawieniem przepony po lewej stronie,
D . wypukleniem odbytnicy wskutek wypełnienia jamy Douglasa
spływająca krwią.
Zadanie 82.
Pacjenci w starszym wieku w większym stopniu s ą narażeni n a
wystąpienie pozabiegowych powikłań:
A . krążeniowych,
B . płucnych,
C . neurologicznych,
D . ze strony rany pooperacyjnej.
Zadanie 83.
Chory, przyjmujący doustnie antykoagulant, powinien stosować
dietę:
A . zrównoważoną i ograniczać w niej spożywanie zielonych
warzyw i olejów roślinnych zawierających dużo witaminy
K,
B . z ograniczonym spożywaniem tłuszczów zwierzęcych n a
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,
C . lekkostrawną, unikać pokarmów ciężkostrawnych i
wzdymających,
D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.
Zadanie 84.
W przypadku wycięcia całego płuca, błędnym jest podłączenie
pozostawionego podczas zabiegu drenu d o ssania, gdyż grozi t o
wystąpieniem:
A . krwiaka w jamie opłucnej,
B . przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C . przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D . odmy prężnej i zatrzymania krążenia.
Zadanie 85.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:
A . ludzi po 65 roku życia,
B . dzieci,
C . osób oparzonych,
D . noworodków.
Zadanie 86.
Guz Wilmsa dotyczy:
A . śledziony,
B . trzustki,
C . nerki,
D . wątroby.
Zadanie 87.
N a czym polega przygotowanie pola operacyjnego d o zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?
A . kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli chorego, strzyżeniu klatki piersiowej oraz
pachwin,
C . dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
pachwin oraz obu kończyn dolnych.
Zadanie 88.
Największej utraty krwi w przypadku złamań kości, należy się
spodziewać w złamaniu:
A . kilku kręgów i żeber,
B . kości udowej,
C . obu kości przedramienia,
D . miednicy.
Zadanie 89.
Założenie cewnika d o pęcherza moczowego przed operacją jest
zalecane w przypadku, gdy:
A . istnieje konieczność monitorowania diurezy w okresie
okołooperacyjnym,
B . przewiduje się możliwość wystąpienia zaburzeń mikcji w
okresie pooperacyjnym,
C . rozciągnięcie pęcherza moczowego utrudnia dostęp d o
miednicy np. podczas resekcji brzuszno-odbytniczej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 90.
Badaniem polegającym na dożylnym podaniu środka cieniującego w
takiej ilości, aby został wydzielony przez nerki w dostatecznym
stężeniu w celu uwidocznienia kielichów, miedniczek, moczowodów
i pęcherza moczowego oraz wykonaniu serii zdjęć, jest:
A . pielografia,
B . zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej,
C . cystoskopia,
D . urografia.
Zadanie 91.
Kontrola pola operacyjnego w warunkach sali operacyjnej u
chorego p o zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe (CABG) odbywa się, gdy objętość utraconej krwi
przekracza:
A . 2 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 500 m l w ciągu 4
godzin,
B . 3 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 700 m l w ciągu 4
godzin,
C . 5 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 1000 m l w ciągu 4
godzin,
D . 7 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 1000 m l w ciągu 6
godzin.
Zadanie 92.
Wprowadzenie i utrzymywanie cewnika w żyle głównej zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:
A . egzogennych,
B . zakrzepowo-zatorowych,
C . endogennych,
D . nieswoistych.
Zadanie 93.
W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka powikłań w okresie okołooperacyjnym. Zaleca się
działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:
A . wczesnego uruchamiania,
B . unikania ryzyka zaburzeń psychicznych,
C . krótszego utrzymywania szwów skórnych,
D . stałej obecności przy chorym pielęgniarki.
Zadanie 94.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:
A . oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego i płytkiego oddechu, nie powodującego
dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania
kaszlu,
D . oddychania przy użyciu przepony, prawidłowej techniki
inhalacji, skutecznego kaszlu, niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.
Zadanie 95.
Po wykonanej gastrektomii u pacjentów występują niedobory:
A . witaminy B12, witaminy K, magnezu, wapnia,
B . witaminy K, kwasu foliowego, żelaza,
C . witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, magnezu,
D . witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, żelaza.
Zadanie 96.
55-letni pacjent został przyjęty d o oddziału urologicznego z
objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał się n a
gwałtowne parcie n a pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym i
wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:
A . kolce nerkowej,
B . kamicy moczowej,
C . zakażeniu górnych dróg moczowych,
D . łagodnym rozroście gruczołu krokowego.
Zadanie 97.
D o jakiej kategorii czystości pola operacyjnego zaliczysz
sytuację, w której dochodzi d o kontrolowanego otwarcia przewodu
pokarmowego, dróg oddechowych, dróg moczowo-płciowych, bez
wyraźnego skażenia pola operacyjnego?
A . rana czysta,
B . rana skażona,
C . rana czysta-skażona,
D . rana brudna, zakażona.
Zadanie 98.
16-letnia dziewczyna została przyjęta n a oddział z powodu
połknięcia ciała obcego
- igły. Badanie radiologiczne
potwierdziło, ż e przedmiot znajduje się w jelicie. Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:
A . podać środki przeczyszczające,
B . wykonać enemę,
C . obserwować czy nie występują objawy kliniczne
świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,
D . poprosić aby pacjentka codziennie zgłaszała się n a
badanie kontrolne do szpitala.
Zadanie 99.
D o oceny stanu świadomości dziecka przed 3 rokiem życia stosuje
się:
A . skalę ciężkości obrażeń,
B . dziecięcą skalę urazów,
C . zmodyfikowaną skalę Glasgow,
D . skróconą skalę obrażeń.
Zadanie 100.
Zespół Sudecka charakteryzuje się następującymi objawami:
A . bólem przedramienia, brakiem tętna n a tętnicy
promieniowej, zasinieniem a następnie bladością skóry
ręki i przedramienia,
B . zwyrodnieniem i zanikiem głębokiej grupy mięśni
zginaczy przedramienia i ręki oraz podrażnieniem nerwu
pośrodkowego
i
łokciowego,
które
powoduje
charakterystyczne szponiaste ustawienie ręki,
C . ropne zakażenie odłamów kostnych, tworzą się martwaki
kostne,
D . bólem kończyny, zesztywnieniem stawów, zaburzeniami
naczynioruchowymi.
Zadanie 101.
Do wtórnych następstw niedożywienia należy:
A . osłabienie
siły
mięśniowej
i
psychomotorycznej,
B . zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C . zaburzenia gojenia się ran,
D . uopśledzenie odporności.
sprawności
Zadanie 102.
Podczas nakładania opatrunku hydrokoloidowego n a ranę, należy
bezwzględnie zachować margines poza krawędź rany sięgający:
A . 0,5 - 1 cm,
B . 1 - 2 cm,
C . 2 - 3 cm,
D . 4 - 5 cm.
Zadanie 103.
Pacjent miał wykonane badanie angiograficzne, w czasie którego
nakłuto tętnicę udową i podano środek kontrastowy. Proszę
wskazać prawidłowe postępowanie po badaniu:
A . pacjent może przyjmować posiłki i może pić,
B . pacjent powinien leżeć przez 24 godziny,
C . pacjent powinien leżeć przez 2 4 godziny płasko, nie
może zginać kończyn,
D . należy kontrolować opatrunek uciskowy w pachwinie.
Zadanie 104.
Występujące p o urazie głowy krwawienie lub wyciekanie
surowiczo-krwistej wydzieliny z nosa lub ucha, świadczy o:
A . krwiaku śródczaszkowym,
B . uszkodzeniu opon mózgowych,
C . obrzęku mózgu,
D . poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego powyżej
segmentu S 3.
Zadanie 105.
Brak zrostu kości długich p o upływie 9 miesięcy o d chwili
złamania świadczy o wystąpieniu:
A . stawu rzekomego,
B . zrostu powolnego,
C . braku kostniny,
D . zrostu opóźnionego.
Zadanie 106.
Powikłaniami cewnikowania pęcherza moczowego są wszystkie niżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:
A . bólu w nadbrzuszu, zastoju moczu, nudności,
B . zakażeń dróg moczowych, uszkodzenia gruczołu krokowego,
C . zatkania cewnika przez złogi włóknika lub skrzepliny w
przypadku krwawień,
D . tworzenia się kamieni pęcherzowych.
Zadanie 107.
Kwestionariusz IPSS służy do oceny zaawansowania:
A . raka gruczołu krokowego,
B . raka pęcherza moczowego,
C . łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
D . zapalenia gruczołu krokowego.
Zadanie 108.
Częstym powikłaniem p o operacjach kardiochirurgicznych jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:
A . zwiększony wyciek
z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
B . nagłe zatrzymanie drenażu z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
C . zmniejszony wyciek z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
D . ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.
Zadanie 109.
Bezwzględne przeciwwskazania d o zastosowania przezskórnej
metody usuwania kamieni nerkowych (PCNL), to:
A . kamienie o dużej twardości nie poddające się kruszeniu
metodą ESWL,
B . stan septyczny układu moczowego, zaburzenia krzepnięcia
krwi, ciąża,
C . kamica odlewowa nerki wypełniająca poszerzony układ
kielichowo - miedniczkowy,
D . kamień w uchyłku kielicha nerkowego.
Zadanie 110.
Do
charakterystycznych
objawów
wzmożonego
ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:
A . bóle głowy, wymioty, podwyższone ciśnienie tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,
B . zawroty głowy, nudności, obniżone ciśnienie tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,
C . bóle głowy, wymioty, podwyższone ciśnienie tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,
D . nudności,
obniżone
ciśnienie
tętnicze
krwi,
bradykardia, hipotermia.
Zadanie 111.
Z jakim charakterystycznym problemem pielęgnacyjnym spotyka się
pielęgniarka pielęgnując pacjenta p o amputacji kończyny dolnej
w następstwie choroby Burgera?
A . bólem rany pooperacyjnej,
B . bólami fantomowymi,
C . przygnębieniem i apatią,
D . niechęcią do współpracy z zespołem terapeutycznym.
Zadanie 112.
Czynniki obniżające próg bólowy to:
A . bezsenność, zmęczenie, niepokój, lęk, depresja,
B . zrozumienie, odpoczynek, sen, uspokojenie, obecność
osób bliskich,
C . poczucie opuszczenia, wewnętrzna izolacja, zamknięcie
się w sobie,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 113.
Przy pozajelitowej podaży witaminy A należy zwracać szczególną
uwagę na:
A . funkcjonowanie zmysłu wzroku,
B . wydolność wątroby i nerek,
C . przebieg procesów odpornościowych,
D . przebieg procesów rozrodczych.
Zadanie 114.
U chorych p o urazie stosuje się rehabilitację funkcjonalną.
Rehabilitacja funkcjonalana jest skuteczna jedynie przy
właściwym dawkowaniu ćwiczeń czynnych. Podczas leczenia
szpitalnego chory powinien wykonywać ćwiczenia w możliwie
pełnym zakresie ruchów co:
A . godzinę w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
B . 2 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
C . 3 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie,
D . 4 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie.
Zadanie 115.
D o późnych powikłań p o leczeniu chirurgicznym zapalenia
wyrostka robaczkowego u dziecka, należy:
A . tkliwość i ból okolicy w miejscu wykonania zabiegu,
B . niedrożność mechaniczna,
C . niedrożność porażenna,
D . czynnościowe zaparcie.
Zadanie 116.
Endoskopowa choloangiopankreatografia wsteczna (ECPW) jest
badaniem, w trakcie którego:
A . przy użyciu długiego kolonoskopu możliwe jest badanie
dystalnego odcinka jelita cienkiego,
B . możliwa jest ligacja żylaków przełyku, endoprotezowanie
przełyku lub wpustu, wykonywanie cysto gastrostomii,
C . możliwe
jest
pobieranie
wycinków
do
badania
histopatologicznego
ze
zmian
zlokalizowanych
w
tchawicy, oskrzelach głównych i płatowych,
D . przez cewnik wprowadzony kanałem biopsyjnym instrumentu
d o brodawki Vatera podaje się środek kontrastowy i pod
skopią rentgenowską można zobrazować drogi żółciowe
oraz przewód trzustkowy.
Zadanie 117.
Do skal punktowych oceny ryzyka odleżyn, należą skale:
A . Norton, Douglas,
B . Raven, Norton,
C . Binet, Simon,
D . Raven, Douglas.
Zadanie 118.
Rozszerzenie zastoinowe żył szyjnych jest charakterystyczne dla
odmy:
A . zamkniętej,
B . otwartej,
C . zastawkowej,
D . zamkniętej i otwartej.
Zadanie 119.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:
A . miejsca operowanego (ZMO),
B . układu oddechowego,
C . układu moczowego,
D . krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).
Zadanie 120.
Wskaż BŁĘDNE stwierdzenie dotyczące poziomu PSA w surowicy:
A . prawidłowe stężenie PSA wynosi 0 - 4 ng/ml,
B . wzrost poziomu PSA najczęściej jest związany z rakiem
gruczołu krokowego,
C . ocena poziomu PSA powinna być wykonana 1 raz w roku u
mężczyzn powyżej 50 roku życia,
D . stężenie PSA maleje wraz z wiekiem i objętością
prostaty.
Zadanie 121.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:
A . przetoka,
B . urostomia,
C . illeostomia,
D . kolostomia (przetoka kałowa).
Zadanie 122.
Jaki rodzaj wstrząsu określa się wstrząsem dystrybucyjnym:
A . septyczny, anafilaktyczny,
B . krwotoczny, oparzeniowy,
C . neurogenny, hormonalny,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 123.
W pielęgniarskiej ocenie stanu zdrowia chorego z zespołem z
niedokrwienia Volkmanna należy uwzględnić objawy, które
powstają w wyniku:
A . zbyt obcisłego opatrunku gipsowego założonego p o
skręceniu stawu skokowego,
B . odwapnienia kości p o długo trwającym unieruchomieniu
gipsowym,
C . ucisku n a tętnicę ramienną p o złamaniu nadkłykciowym
kości ramiennej,
D . znacznego przemieszczenia odłamów kostnych nasad
dalszych
kości
przedramienia
nie
prawidłowo
nastawionych.
Zadanie 124.
Jakie mikroorganizmy mają największy wpływ n a rozwój zakażeń
ran pooparzeniowych:
A . Staphylococcus aureus, Enterococcus,
B . Enterobaktericeae, Acinetobacter spp,
C . Staphylococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa,
D . Clostridium, difficile, Mycobacterium spp.
Zadanie 125.
Pielęgniarka opiekująca się chorym z raną oparzeniową, powinna
pamiętać, ż e bezpośrednio przed zmianą opatrunku należy
pacjentowi:
A . dokładnie oczyścić ranę z zanieczyszczeń i strzępków
naskórka,
B . podać zgodnie z e zleceniem lekarza, lek przeciwbólowy najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,
C . ogolić włosy z okolic rany przed założeniem ponownego
opatrunku,
D . nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.
Zadanie 126.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:
A . o osmolarności > 800mOsm/l,
B . o osmolarności < 800mOsm/l,
C . o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D . prawidłowe B i C.
Zadanie 127.
Przyczyną pogrubienia i stwardzenia skóry wokół stomii tzw.
hiperkeratozy, u niektórych pacjentów z wyłonioną stomią, może
być:
A . nieprawidłowy dobór środków pielęgnujących tj. płynów
do kąpieli, mydeł,
B . ciągły kontakt części przylepnej woreczka ze skórą,
C . naprzemienne występowanie biegunek, zaparć,
D . uczulenie n a kremy i preparaty ochronne stosowane n a
skórę.
Zadanie 128.
Złamania podokostnowe typu "zielonej gałązki" charakterystyczne
są dla:
A . kobiet,
B . mężczyzn,
C . dzieci,
D . ludzi starszych.
Zadanie 129.
Klasyczne objawy zakrzepicy żył chorej kończyny to:
A . podwyższona temperatura ciała,
B . obrzęk kończyny,
C . tkliwość kończyny podczas badania palpacyjnego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 130.
Badanie dziecka z rozpoznanym wnętrostwem wykonuje się
oburęcznie dłońmi ogrzanymi d o temperatury ciała dziecka, w
pozycji:
A . stojącej i leżącej na grzbiecie,
B . stojącej i leżącej na boku,
C . siedzącej i leżącej na grzbiecie,
D . siedzącej i leżącej na boku.
Zadanie 131.
Krwiaki okularowe towarzyszące złamaniu podstawy czaszki
powstają przy złamaniu:
A . tylnego dołu czaszki,
B . przedniego dołu czaszki,
C . środkowego dołu czaszki,
D . środkowego oraz tylnego dołu czaszki.
Zadanie 132.
Pielęgnując dziecko z podejrzeniem uszkodzenia narządów jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:
A . zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B . przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi,
tętno, diurezę,
D . prowadzić gimnastykę oddechową.
Zadanie 133.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:
A . miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B . wciągnięcie skóry,
C . objaw "skórki pomarańczy",
D . prawidłowe odpowiedzi B i C.
Zadanie 134.
Niedokrwienie trzewne występujące we wstrząsie może powodować:
A . zaburzenia perystaltyki jelit, zmiany krwotoczne błony
śluzowej przewodu pokarmowego, ostre zapalenie
trzustki,
B . przyspieszenie skurczów serca, niedokrwienie mięśnia
sercowego, zaburzenia rytmu serca,
C . zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego,
D . zmniejszoną wymianę tlenu między krwią włośniczkową a
światłem pęcherzyków płucnych, hiperwentylację.
Zadanie 135.
Czas i przebieg gojenia się rany zależy od:
A . rodzaju, rozmiaru, kształtu, ilości uszkodzonych
tkanek, ciał obcych, warunków odpływu wydzieliny oraz
stanu ukrwienia okolicy rany i zakażenia,
B . rodzaju, oczyszczenia rany, prawidłowo założonego
opatrunku i szwów,
C . rodzaju, stopnia ukrwienia, szczelnego zszycia rany,
wieku pacjenta i chorób współistniejących,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 040817
GRUPA 1
Zadanie 1.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:
A . 0 - 15 min przed posiłkiem,
B . w trakcie posiłku,
C . po posiłku,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
Która insulina reguluje stężenie glukozy w e krwi
pierwszym śniadaniem?
A . o przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,
B . krótkodziałająca wstrzyknięta wieczorem,
C . krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
D . o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano.
przed
Zadanie 3.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:
A . wolny wzrost glikemii,
B . szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C . nie ma wpływu,
D . średni wzrost glikemii.
Zadanie 4.
W ciąży w czasie wystąpienia
spożycie węglowodanów w ilości:
A . 5-10 g,
B . 10-15 g,
C . 15-20 g,
D . 20-30 g.
niedocukrzenia,
zaleca
się
Zadanie 5.
Do rozwoju kwasicy ketonowej prowadzi:
A . niedobór insuliny,
B . wzrost stężenia hormonów kontrregulacyjnych,
C . odwodnienie,
D . prawidłowe A, B i C.
Zadanie 6.
D o najważniejszych monosacharydów zaliczamy heksozy, a wśród
nich glukozę, a także:
A . galaktozę, laktozę,
B . galaktozę, fruktozę, mannozę,
C . fruktozę, laktozę,
D . mannozę, maltozę.
Zadanie 7.
K t o powinien uczestniczyć w zespole medycznym, który będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?
A . lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci
innych specjalności,
C . lekarz
diabetolog,
pielęgniarka
diabetologiczna,
dietetyk, psycholog,
D . lekarz
pediatra,
pielęgniarka
diabetologiczna,
dietetyk.
Zadanie 8.
Z e względu n a progresywny charakter cukrzycy typu 2 w edukacji,
należy:
A . zachęcać chorego d o utrzymania dotychczasowej masy
ciała,
B . przygotowywać pacjenta d o przejścia n a leczenie
insuliną,
C . wskazywać n a zrównoważone przyjmowanie węglowodanów
prostych i złożonych,
D . szukać alternatywnych metod leczenia.
Zadanie 9.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:
A . zaraz po wysiłku,
B . 12-14 godzin po wysiłku,
C . w trakcie wysiłku,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 10.
D o grupy kosztów pośrednich ponoszonych w leczeniu cukrzycy
zaliczamy:
A . badania diagnostyczne, nakłady poniesione n a leki,
absencja w pracy,
B . leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty wcześniejszych rent i emerytur, koszty zwolnień
i czasowej nieobecności w pracy, koszty opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,
D . wizyty u lekarzy różnych specjalności, nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.
Zadanie 11.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:
A . metody pośrednie (testy z pytaniami wielokrotnego
wyboru), metody bezpośrednie (obserwacja), ocena
jakości życia,
B . metody pośrednie (testy z pytaniami wielokrotnego
wyboru),
C . metody bezpośrednie (obserwacja),
D . ocena jakości życia.
Zadanie 12.
W dniu zabiegu operacyjnego pacjentowi z cukrzycą podawana jest
insulina we wlewie dożylnym. Zaleca się kontrolę glikemii:
A . co 1 godzinę, przez cały okres infuzji glukozy,
B . c o 1 godzinę, a p o stabilizacji glikemii w kolejnych 3
pomiarach co 2 godziny,
C . co 2 godziny, niezależnie od glikemii,
D . tylko na zlecenie lekarza.
Zadanie 13.
Tętno treningowe oznacza dopuszczalną dla danego chorego
częstość tętna w czasie wysiłku. W najprostszy sposób tętno
treningowe można obliczyć według reguły:
A . Bauma - T. trening.= 170-wiek,
B . 1500 - T.trening.= 1500-wiek,
C . Maxa - T. trening=150-wiek,
D . nie ma reguły na obliczanie tętna treningowego.
Zadanie 14.
Dlaczego w przypadku hipoglikemii pacjent nie powinien spożywać
czekolady przeznaczonej dla chorych n a cukrzycę tylko cukier
lub słodkie płyny?
A . czekolada jest tłusta, a tłuszcze opóźniają wchłanianie
cukru,
B . czekolada przeznaczona dla chorych n a cukrzycę nie
zawiera cukru,
C . wszystkie czekolady nie s ą wskazane dla chorych n a
cukrzycę,
D . podczas wystąpienia objawów hipoglikemii spożycie
czekolady jest konieczne.
Zadanie 15.
Glukagon jest wydzielany przez komórki:
A . alfa trzustki,
B . beta trzustki,
C . delta trzustki,
D . wątroby.
Zadanie 16.
"Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów niepożądanych
działania leku należącego do grupy:
A . pochodnych sulfonylomocznika,
B . pochodnych tiazolidinedionu,
C . biguanidów,
D . inhibitorów alfa-glukozydazy.
Zadanie 17.
Przygotowując program edukacji z zakresu cukrzycy typu 1 dla
rodziców dziecka z cukrzycą, pielęgniarka powinna pamiętać, aby
w szkoleniu:
A . uczestniczyli tylko rodzice dziecka chorego,
B . uczestniczyli rodzice wraz z dzieckiem w całym
programie edukacji,
C . uczestniczyli rodzice, zaś dziecko powinno uczestniczyć
tylko w wybranych aspektach szkolenia,
D . edukować przede wszystkim dziecko, rodziców wystarczy
zaopatrzyć w materiały edukacyjne.
Zadanie 18.
2-letnie dziecko z rozpoznaną cukrzycą zostało przyjęte d o
szpitala. Ze względu na ciężki stan zdrowia dziecka:
A . wskazany jest pobyt rodziców w szpitalu przez cały
okres leczenia,
B . rodzice nie mogą odwiedzać dziecka, aby uniknąć
infekcji,
C . wskazane są tylko sporadyczne odwiedziny,
D . wskazane są tylko kontakty telefoniczne.
Zadanie 19.
Głodzenie organizmu (skąpa ilość węglowodanów w diecie) trwa
kilka tygodni. Jedynym źródłem glukozy jest wówczas:
A . glikogenoliza,
B . glukoneogeneza,
C . tłuszcze,
D . białko.
Zadanie 20.
Przygotowując pacjenta d o doustnego testu tolerancji glukozy,
należy poinformować chorego o:
A . przestrzeganiu diety z ograniczeniem węglowodanów,
białek i tłuszczów,
B . odstawieniu
leków
doustnych
o
działaniu
hiperglikemizującym,
C . n i e należy udzielać żadnych informacji, gdyż nie m a
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,
D . niezmienianiu diety przez c o najmniej 7 2 godziny, a w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy poinformować pacjenta o znajomości nazw leków
aktualnie przyjmowanych oraz o konieczności zgłoszenia
s i ę n a czczo, wypoczętym, p o przespanej nocy w dniu
badania.
Zadanie 21.
Przeciwskazaniem d o leczenia z a pomocą leków zmniejszających
insulinooporność, jest:
A . hiperglikemia,
B . otyłość,
C . podwyższony poziom lipidów,
D . okres
okołooperacyjny,
zastosowanie
znieczulenia
ogólnego.
Zadanie 22.
Pacjent jest w pierwszej dobie p o amputacji kończyny objętej
zgorzelą. Oprócz wykonywania wszystkich rutynowych czynności
pielęgnacyjnych, pielęgniarka powinna pamiętać o tym, że:
A . zapotrzebowanie na insulinę może się zwiększyć,
B . zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszyć,
C . w moczu może pojawić się białko,
D . może wystąpić nagły wzrost ciśnienia krwi.
Zadanie 23.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:
A . na częstość występowania hiperglikemii,
B . średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C . na powtarzające się stany hipoglikemii,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 24.
Przy redukcji masy ciała u osoby otyłej chorującej n a cukrzycę
i dnę moczanową, zaleca się:
A . głodówkę i szybkie odchudzanie,
B . dietę niskowęglowodanową z dużą zawartością białka
zwierzęcego i tłuszczu,
C . dietę wzbogaconą w oleje roślinne i ryby,
D . wypijanie małej ilości płynów.
Zadanie 25.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:
A . zasady samokontroli, naukę wykonywania iniekcji
insuliny i regulowania dawek,
B . rozpoznawanie hipoglikemii, umiejętność jej prewencji i
leczenia oraz umiejętność oceny wpływu wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,
C . podstawy prawidłowego żywienia i ocenę wpływu
składników
pożywienia
na
poziom
glikemii
i
zapotrzebowania na insulinę,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 26.
Metoda
funkcjonalnej
intensywnej
insulinoterapii
(FIT)
realizowana jest przez:
A . wielokrotne
wstrzyknięcia
insuliny
krótko
lub
szybkodziałającej przed głównymi posiłkami, a także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,
B . wielokrotne
wstrzyknięcia
insuliny
krótko
lub
szybkodziałającej przed głównymi posiłkami, oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,
C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy dziennie oraz dodatkowo wstrzykiwanie insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,
D . stosowanie podskórnej infuzji z zastosowaniem osobistej
pompy.
Zadanie 27.
Które objawy świadczą o niedocukrzeniu nocnym?
A . poranne bóle głowy,
B . niski poziom cukru na czczo,
C . obecność acetonu w moczu,
D . podwyższona temperatura ciała.
Zadanie 28.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:
A . śródstopia,
B . palców,
C . całej powierzchni grzbietowej stopy,
D . pięty.
Zadanie 29.
Obserwując ranę pooperacyjną kikuta, możemy przypuszczać, ż e
gojenie jest nieprawidłowe jeżeli:
A . w okolicy ogniska chorobowego występuje zaczerwienienie
i obrzęk,
B . ukrwienie tkanek w okolicy ogniska chorobowego jest
dobre,
C . stwierdza się dobre krążenie oboczne (barwa i
ucieplenie skóry),
D . ognisko martwicy jest wyraźnie odgraniczone o d
otoczenia.
Zadanie 30.
D o przeciwskazań medycznych d o zajścia w ciążę u kobiet z
cukrzycą, należy:
A . w badaniu klirens kreatyniny<40 ml/min,
B . leczone nadciśnienie tętnicze,
C . otyłość,
D . neuropatia stóp.
Zadanie 31.
Objawy charakterystyczne dla stopy neuropatycznej, to:
A . stopa ciepła, z zaróżowioną skórą i wyczuwalnym tętnem,
B . stopa blada, zimna, atroficzna,
C . stopa z niewyczuwalnym tętnem,
D . chromanie przestankowe.
Zadanie 32.
Hipoglikemię
w
okresie
leczenia
skojarzonego
leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:
A . czystą glukozę,
B . sacharozę,
C . glukagon,
D . sok owocowy.
Zadanie 33.
Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi
moczowych u pacjenta chorego na cukrzycę jest:
A . podwyższony cholesterol,
B . zawartość glukozy w moczu,
C . zbyt duża ilość węglowodanów w diecie,
D . zbyt duża zawartość tłuszczów w diecie.
infekcji
dróg
Zadanie 34.
Warunkiem dobrego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka,
pacjentki chorej na cukrzycę, jest poziom HbA1c:
A . poniżej 8%,
B . poniżej 7%,
C . poniżej 6,5%,
D . nie powinien przekraczać 6%.
Zadanie 35.
Przeciwskazaniem względnym d o wykonywania wysiłku fizycznego
NIE jest:
A . glikemia powyżej 250 mg/dl oraz acetonuria,
B . niedokrwistość,
C . nadciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mmHg,
D . otyłość.
Zadanie 36.
Z e względu n a zwiększone ryzyko powikłań w okresie
pooperacyjnym, planowy zabieg operacyjny powinien być odroczony
u pacjentów, u których stwierdza się:
A . glikemię w profilu dobowym > 250 mg/dl (13,9 mmol/l).
B . cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
C . glikemię w profilu dobowym > 250 mg/dl (13,9 mmol/l),
HbA1c > 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
D . glikemia w profilu dobowym < 250 mg/dl (13,9 mmol/l),
HbA1c < 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią.
Zadanie 37.
Początek działania 0,5 godziny, szczyt działania 1,5 - 3,5
godziny, całkowity czas działania 7 - 8 godzin. Jest t o profil
działania:
A . insuliny ludzkiej o pośrednim czasie działania,
B . analogu szybko działającego,
C . mieszanki insulin ludzkich 30/70,
D . insuliny ludzkiej krótkodziałającej.
Zadanie 38.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:
A . od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić wzrost w metrach d o kwadratu przez masę
ciała,
C . podzielić masę ciała przez wzrost w metrach d o
kwadratu,
D . jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.
Zadanie 39.
Pacjent z niewydolnością nerek jest operowany z powodu ostrego
zapalenia pęcherzyka żółciowego. Pacjent choruje n a cukrzycę,
m a zaleconą insulinę i glukozę. Jaki sposób podawania będzie
dla chorego wskazany?
A . osobno należy podać glukozę i insulinę w pompie,
B . osobno insulinę i glukozę w kroplówce,
C . w kroplówce, razem, insulinę można dostrzyknąć d o
glukozy,
D . w kroplówce, razem insulinę z glukozą lecz bardzo
powoli.
Zadanie 40.
Glukagon powoduje wyraźne:
A . zmniejszenie wydzielania insuliny,
B . zwiększenie wydzielania insuliny,
C . zmniejszenie wydzielania insuliny w warunkach stresu,
D . zwiększenie wydzielania insuliny w warunkach stresu.
Zadanie 41.
Leczenie osoby chorej n a cukrzycę i anoreksję powinno być
prowadzone przez:
A . zespół diabetologiczny,
B . psychologa,
C . zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D . gastrologa i zespół diabetologiczny.
Zadanie 42.
Wskazaniami d o oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:
A . dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia > 300 mg/dl u pacjentów chorujących n a
cukrzycę typu 1 , oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),
C . ciąża,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 43.
Profilaktyka cukrzycy przynosi efekty w postaci:
A . zmniejszenia liczby zgonów i zachorowań; zmniejszenia
odsetka wyleczeń; poprawy zdrowotnej świadomości
populacji,
B . poprawy stanu zdrowia ludności; zwiększenia kosztów
leczenia; zwiększenia wykrywalności chorób w e wczesnej
fazie rozwoju,
C . obniżenia kosztów leczenia; zwiększenia absencji
chorobowej; zmniejszenia wykrywalności chorób w e
wczesnej fazie rozwoju,
D . poprawy stanu zdrowia ludności; zmniejszenia liczby
zgonów i zachorowań; zmniejszenia absencji chorobowej;
obniżenia kosztów leczenia.
Zadanie 44.
Empatia to zdolność do:
A . postawienia siebie na miejscu drugiej osoby,
B . odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,
C . odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku),
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 45.
W okresie nefropatii z objawami niewydolności nerek, leczenie
dietetyczne obejmuje uzyskanie prawidłowego BMI i ograniczenie
hiperfiltracji przez:
A . zwiększenie podaży białka do 1 g/kg n.m.c.,
B . zwiększenie podaży białka ponad 1 g/kg n.m.c.,
C . zmniejszenie podaży białka do 0,6g/kg n.m.c.,
D . zmniejszenie podaży białka do 0,8 g/kg n.m.c.
Zadanie 46.
Dlaczego zamiast tłuszczów zwierzęcych należy spożywać tłuszcze
roślinne?
A . s ą zbudowane z kwasów tłuszczowych nasyconych i s ą
bardzo zdrowe,
B . s ą zbudowane z kwasów tłuszczowych nienasyconych ale
zawierają cholesterol,
C . obfitują w kwasy tłuszczowe nienasycone i nie zawierają
cholesterolu,
D . obfitują w kwasy tłuszczowe nienasycone i w ogóle nie
powodują nadwagi.
Zadanie 47.
Do klasycznych objawów wstępnych cukrzycy typu 1, NIE należy:
A . polidypsja, poliuria,
B . nykturia, polifagia,
C . oliguria, anuria,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 48.
Przy owrzodzeniu neuropatycznym w zespole stopy cukrzycowej NIE
zaleca się:
A . odciążania chorej nogi,
B . codziennej zmiany opatrunku,
C . stawania na chorej nodze,
D . stosowania bezuciskowych skarpetek.
Zadanie 49.
Z e względu n a specyfikę choroby rodzice dziecka chorego n a
cukrzycę przede wszystkim powinni być:
A . informowani o postępach leczenia,
B . włączeni w proces leczenia,
C . pouczeni o sposobie leczenia,
D . zapoznani z opisem zastosowanego leczenia.
Zadanie 50.
W okresie około-operacyjnym u chorych n a cukrzycę mamy d o
czynienia
ze
splotem
reakcji
stresu
psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany metaboliczne w odpowiedzi
na stres operacyjny to:
A . hiperglikemia,
B . stała hipoglikemia,
C . obniżenie glukoneogenezy,
D . obniżenie poziomu elektrolitów.
Zadanie 51.
Kiedy 15-letni chłopiec chory n a cukrzycę, biorący p o raz
pierwszy udział w zawodach sportowych powinien zmierzyć poziom
cukru?
A . przed wysiłkiem,
B . po wysiłku,
C . przed, po i w trakcie wysiłku,
D . tylko w trakcie wysiłku.
Zadanie 52.
Przed planowaną koronarografią wykonywaną
w celach
diagnostycznych bądź terapeutycznych, należy Metforminę przed
zabiegiem:
A . przyjąć doustnie,
B . przyjąć przed i po zabiegu,
C . odstawić na 12 godzin,
D . odstawić na 48 godzin.
Zadanie 53.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:
A . 10 g białka lub tłuszczu,
B . 100 g białka,
C . 100 g tłuszczu,
D . 100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów.
Zadanie 54.
Chłopiec chorujący n a cukrzycę wybiera się z rodzicami n a
wczasy d o krajów tropikalnych. Przed wyjazdem cała rodzina musi
poddać się szczepieniom. Czy chłopiec również może być
zaszczepiony?
A . nie, ponieważ cukrzyca jest przeciwwskazaniem,
B . tak, w celu uniknięcia dodatkowych zaburzeń,
C . tak, ale tylko w sytuacji, gdy poziomy cukru s ą w
granicach normoglikemii,
D . tak, ale tylko gdy poziom cukru n a czczo przez ostatnie
trzy miesiące nie przekraczał 120 mg%.
Zadanie 55.
Do grup ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy:
A . osoby z nadwagą lub otyłością [BMI > lub = 2 5 kg/m2
i/lub obwód w talii > 8 0 c m (kobiety); > 9 4 c m
(mężczyźni)],
B . osoby mało aktywne fizycznie,
C . kobiety z zespołem policystycznych jajników,
D . wszystkie wyżej wymienione grupy osób.
Zadanie 56.
Algorytm wielokrotnych wstrzyknięć u dorosłych z cukrzycą typu
2 , obejmuje podaż insuliny krótkodziałającej lub analogu
szybkodziałającego przed posiłkami oraz insulinę o przedłużonym
działaniu przed snem. Jaki % dawki dobowej stanowi insulina o
przedłużonym działaniu?
A . 10-20%,
B . 20-30%,
C . 30-40%,
D . 40-50%.
Zadanie 57.
W zapewnieniu wysokiej jakości medycznej i organizacyjnej
opieki diabetologicznej niezbędne jest:
A . zapewnienie kadrowych i ekonomicznych gwarancji
doskonalenia opieki diabetologicznej, ukierunkowanie n a
diabetologię opartą na medycznych dowodach naukowych,
B . gwarancja pełnej dostępności d o nowoczesnej opieki
diabetologicznej zgodnie z e wskazaniami medycznymi,
kompleksowość tej opieki, obejmująca także prewencję,
C . zapewnienie jawności ekonomicznej warunków opieki,
gwarancja
nadzoru
specjalistycznego,
pozarządowe
wsparcie ekonomiczno-społeczne: rozwój fundacji, nowe
działania
organizacji
społecznych
we
wspieraniu
lecznictwa,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 58.
Jednym z etapów edukacji jest edukacja podstawowa. Zadaniem
osoby prowadzącej na tym poziomie jest:
A . wyposażenie
pacjenta
w
taki
zasób
wiedzy
i
umiejętności, który pozwoli n a pełniejsze uczestnictwo
w procesie leczenia i samokontroli,
B . wyposażenie pacjenta w informacje i umiejętności
zapewniających m u bezpieczeństwo n a c o dzień, tak aby
można uniknąć ostrych powikłań cukrzycy,
C . wyposażenie pacjenta w wiedzę umożliwiającą samodzielną
modyfikację leczenia i rozwiązywania problemów,
D . powtarzanie
i
poszerzanie
pewnych
zagadnień,
motywowanie do właściwych zachowań.
Zadanie 59.
Pacjent chorujący o d 5 lat n a cukrzycę typu 2 , przebywa w
szpitalu n a obserwacji. C o powinna zrobić pielęgniarka w
pierwszej kolejności jeżeli pacjent zgłasza bóle głowy i
pocenie się:
A . zmierzyć temperaturę i podać środki obniżające ciepłotę
ciała,
B . zmierzyć poziom glukozy we krwi,
C . wywietrzyć salę i podać środki przeciwbólowe,
D . podać chłodne płyny do picia.
Zadanie 60.
Do objawów wskazujących na możliwość rozwoju cukrzycy należą:
A . wzmożone pragnienie, otyłość, wielomocz,
B . zmniejszenie
masy
ciała,
wzmożone
pragnienie,
wielomocz, osłabienie, pojawienie się zmian ropnych n a
skórze
oraz
stanów
zapalnych
narządów
moczowo-płciowych,
C . pojawienie się zmian ropnych n a skórze, trudności w
koncentracji uwagi, wzmożone pragnienie,
D . zmniejszenie masy ciała, wzmożone pragnienie, wilczy
głód, zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 61.
Celami edukacji terapeutycznej, są:
A . wpływ n a wiedzę o chorobie, postawę wobec niej, zmiana
roli pacjenta z biernego "wykonawcy" zleceń n a
aktywnego, współodpowiedzialnego i współuczestniczącego
w procesie terapii, nadrzędnym zadaniem jest poprawa
jakości życia chorego na cukrzycę,
B . poinstruowanie o właściwych zachowaniach wobec sytuacji
kryzysowych - przedstawienie gotowych projektów;
decydowanie
za
pacjenta
o
dawkach
leków
hipoglikemizujących, ilości i kaloryczności spożywanych
posiłków (pacjent biernym wykonawcą zaleceń),
C . poszerzenie wiedzy pacjenta z zakresu jednostki
chorobowej i samokontroli,
D . osiągniecie większej samodzielności przez pacjenta.
Zadanie 62.
Celem leczenia nadciśnienia tętniczego krwi u chorych n a
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:
A . 110/70 mmHg,
B . 120/80 mmHg,
C . 130/80 mmHg,
D . 140/90 mmHg.
Zadanie 63.
Przeciwwskazaniem do wykonywania wysiłku fizycznego w cukrzycy
typu 2 jest wartość glikemii powyżej:
A . 150 mg%/dl,
B . 200 mg%/dl,
C . 250 mg%/dl,
D . 300 mg%/dl.
Zadanie 64.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:
A . ilość jednostek insuliny w jednym "kliknięciu" (jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,
B . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) jest zawsze jedna
jednostka insuliny,
C . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) s ą zawsze dwie
jednostki insuliny,
D . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) jest zawsze 0,5
jednostki insuliny.
Zadanie 65.
Prawidłowa glikemia na czczo po 24 godzinach głodu wynosi:
A . u kobiet 60mg/dl, u mężczyzn 70mg/dl,
B . zależy od wrażliwości osobniczej,
C . co najmniej 60mg/dl i nie przekracza 100mg/dl,
D . 40- 60mg/dl.
Zadanie 66.
Którą insulinę należy zwiększyć, jeśli jest wysoki poziom cukru
we krwi przed pójściem spać?
A . wieczorną, o przedłużonym działaniu,
B . ranną, o przedłużonym działaniu,
C . wieczorną, krótkodziałającą.
D . ranną, krótkodziałającą.
Zadanie 67.
Prawidłowe wartości gospodarki lipidowej, to:
A . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL>70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,
B . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL<40 mg/dl,
C . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,
D . stężenie cholesterolu całkowitego>175 mg/dl,
LDL<100 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl.
Zadanie 68.
Wskazaniem d o rozpoczęcia insulinoterapii
wartości glikemii jest:
A . ciąża,
B . życzenie pacjenta,
C . cukrzyca związana z mukowiscydozą,
D . wszystkie prawidłowe.
frakcji
frakcji
frakcji
frakcji
niezależnie
od
Zadanie 69.
Skuteczność działania insuliny zależy o d wielu czynników,
dlatego
przy
przygotowywaniu
i
wstrzykiwaniu
należy
przestrzegać zasad. Proszę wskazać nieprawidłowe stwierdzenie.
A . w przypadku wymiany wkładu należy wyjąć insulinę z
lodówki 1-2 godziny przed iniekcją, gdyż podanie zimnej
insuliny jest bolesne,
B . należy właściwie dobrać miejsce iniekcji w zależności
o d rodzaju insuliny, stężenia glukozy w e krwi i
planowanych zajęć,
C . inulinę podajemy śródskórnie,
D . igły do wstrzykiwacza są jednorazowego użytku.
Zadanie 70.
Które z wymienionych dokumentów stanowią podstawę d o
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?
A . Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej; Ustawa o
Zawodzie Lekarza,
B . Narodowy Program Zdrowia,
C . Standard kwalifikacji zawodowych,
D . Deklaracja St. Vincent.
Zadanie 71.
Kobieta lat 2 1 jest leczona metodą intensywnej insulinoterapii
z a pomocą osobistej pompy insulinowej. Z powodu potrzeby
przeprowadzenia planowego zabiegu operacyjnego, pacjentce NIE
zaleca się:
A . utrzymania dotychczasowego leczenia,
B . modyfikacji wlewu podstawowego insuliny,
C . odłączenia pompy w dniu operacji,
D . odłączenia pompy n a 3 dni przed zabiegiem i podawania
insuliny za pomocą wstrzykiwaczy.
Zadanie 72.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:
A . pobudzenie psycho-ruchowe,
B . drżenie mięśniowe,
C . zapach acetonu z ust,
D . skóra wilgotna, zlana potem.
Zadanie 73.
Pacjent z cukrzycą typu 2 , skutecznie leczony metforminą,
dobrze wyrównany metabolicznie, m a planowany zabieg operacyjny
w systemie tzw. "jednego dnia". U chorego należy:
A . odstawić metforminę 12 godz. przed planowanym zabiegiem
operacyjnym,
B . odstawić metforminę n a c o najmniej 2 4 godziny przed
planowanym zabiegiem operacyjnym,
C . nie zmieniać dotychczasowego sposobu leczenia,
D . włączyć leczenie za pomocą mieszanek insuliny ludzkiej.
Zadanie 74.
Hiperglikemia w ostrym zespole wieńcowy jest bezwzględnym
wskazaniem do:
A . monoterapii doustnej (metformina i lek inkretynowy),
B . insulinoterapii prostej (metformina i insulina bazowa),
C . podskórnego leczenia insuliną,
D . dożylnego leczenia insuliną.
Zadanie 75.
Przed podaniem insuliny długodziałąjącej należy:
A . pen wstrząsnąć bardzo mocno ruchami pionowymi,
B . delikatnymi ruchami fiolkę z insuliną lub pen obracać w
dłoniach w pozycji poziomej lub pionowej około 10 razy,
C . n i e m a potrzeby wykonywania żadnych ruchów fiolki z
insuliną lub pena, ponieważ sam proces przygotowania
insuliny d o podania oraz samo podawanie insuliny
spowoduje wymieszanie insuliny,
D . należy wstrząsać fiolką d o momentu pojawienia się
piany.
Zadanie 76.
Siedemnastoletni chłopak w ciężkim stanie zdrowia został
przyjęty d o szpitala. W ostatnim miesiącu jego waga ciała
obniżyła się o 1 0 kg. Obecnie występuje bardzo duże pragnienie,
senność. Lekarz stwierdził cukrzycę typu 1 . Istotnym badaniem
jest badanie moczu na zawartość:
A . ciał ketonowych,
B . bakterii,
C . białka,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 77.
D o czynników odpowiedzialnych z a wystąpienie hipoglikemii u
chorych z cukrzycą należy:
A . rozpoczęcie podawania steroidów w postaci doustnej,
B . niezaplanowany duży wysiłek fizyczny,
C . infekcja przebiegająca z wysoką gorączką,
D . zmniejszenie dawki insuliny.
Zadanie 78.
Badanie w kierunku cukrzycy należy przeprowadzić u kobiet z
zespołem policystycznych jajników:
A . nie ma potrzeby wykonywania badań w kierunku cukrzycy,
B . 1 raz w ciągu 3 lat,
C . 1 raz w roku,
D . gdy kobieta skończy 40 lat.
Zadanie 79.
Przyczyną hipoglikemii, wynikającą z nadmiaru insuliny
egzogennej jest:
A . nieprawidłowa adaptacja dawki insuliny d o aktualnego
poziomu glikemii,
B . zmiana kinetyki wchłaniania insuliny,
C . prawidłowe A i B,
D . nieprawidłowe A i B.
Zadanie 80.
Jakie działania, poza dodatkową dawką insuliny, należy podjąć u
młodej pacjentki chorej n a cukrzycę, gdy poziom cukru w e krwi
jest bardzo wysoki?
A . ograniczyć ilość płynów podawanych doustnie,
B . nawodnić pacjentkę,
C . pomóc dziewczynce w samoobsłudze,
D . prowadzić tlenoterapię.
Zadanie 81.
Zespół neuropatycznej stopy cukrzycowej
charakteryzuje się:
A . prawidłowym uciepleniem stopy,
B . brakiem tętna,
C . zimną i bladą skórą,
D . obrzękiem i zaczerwienieniem stopy.
typu
Charcota,
Zadanie 82.
Pacjent z cukrzycą, jest w drugiej dobie p o zabiegu amputacji
palucha. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka?
A . aktywizować chorego do samoopieki,
B . zalecić bezwzględne leżenie,
C . kontrolować parametry życiowe co 1h,
D . dbać o to, aby pacjent miał zapewnioną ciszę i spokój.
Zadanie 83.
U chorych z cukrzycą zaleca się ograniczenie w diecie podaży
soli:
A . do 1,5 g/dobę,
B . 5,0 - 6,0 g/dobę,
C . 6,1 - 10,0 g/dobę,
D . zastosowanie diety bezsolnej.
Zadanie 84.
Prewencja pierwotna cukrzycy polega na:
A . ukierunkowaniu ogólnopopulacyjnym poprzez wprowadzenie
prozdrowotnych zmian d o trybu życia, ograniczenie
zaburzeń środowiskowych wpływających n a zagrożenie
wystąpienia
cukrzycy
oraz
na
ukierunkowaniu
selektywnym, polegającym n a stosowaniu prewencji w
wypadku jednostek lub grup odznaczających się
szczególnie wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę,
B . badaniach przesiewowych w kierunku cukrzycy, które
należy przeprowadzić raz w ciągu trzech lat u każdej
osoby powyżej 4 5 roku życia oraz niezależnie o d wieku u
osób z grup ryzyka,
C . zapobieganiu lub ograniczeniu powstawania późnych
powikłań cukrzycy,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 85.
Jakie
są
kierunki
działania
organizacji
społecznych
wspierających chorych na cukrzycę?
A . edukacja diabetologiczna, rehabilitacja i wypoczynek,
pomoc socjalna,
B . organizowanie "otwartych drzwi", wycieczek dla osób z
cukrzycą i ich rodzin,
C . prowadzenie działalności wydawniczej, pomoc socjalna,
edukacja zdrowotna,
D . pomoc charytatywna osobom z cukrzycą i ich rodzinom.
Zadanie 86.
Największym niebezpieczeństwem dla pacjentów z cukrzycą p o
zabiegu są zakażenia. Rozwojowi zakażeń sprzyja:
A . hipoglikemia,
B . hiperglikemia,
C . u każdego pacjenta z cukrzycą istnieje takie same
niebezpieczeństwo, nie zależy t o o d stopnia wyrównania
metabolicznego,
D . wysoki poziom TG.
Zadanie 87.
Pacjent z niewydolnością nerek jest operowany z powodu ostrego
zapalenia woreczka żółciowego. Pacjent choruje n a cukrzycę i m a
zaleconą insulinę i glukozę. W związku z niewydolnością nerek
konieczne jest:
A . kontrola ciśnienia krwi co 15 min,
B . prowadzenie bilansu płynów,
C . kontrola poziomu białka w moczu co 2h,
D . kontrola HBA1c.
Zadanie 88.
Odmienność przebiegu choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z
cukrzycą polega na tym, że:
A . rozwija się w młodszym wieku, z podobną częstością u
kobiet i mężczyzn,
B . rozwija się u osób starszych, z podobną częstością u
kobiet i mężczyzn,
C . zdecydowanie częściej rozwija się u mężczyzn,
D . zdecydowanie częściej rozwija się u kobiet.
Zadanie 89.
U kobiety w ciąży, chorej n a cukrzycę, p o porodzie, NIE powinno
się:
A . zwiększać dawki insuliny o 20-30% w stosunku d o dawki
sprzed porodu,
B . zmniejszać dawkę insuliny o 30-50% w stosunku d o dawki
sprzed porodu,
C . wykonywać samokontrolę poziomu cukru we krwi,
D . podawać dziecka do karmienia piersią.
Zadanie 90.
Wskazaniem d o kwalifikacji chorych z cukrzycą typu 2 d o
zabiegów z zakresu chirurgii metabolicznej jest:
A . wskaźnik masy ciała u każdego chorego z BMI>25 kg/m2,
B . wskaźnik masy ciała z BMI 30-35 kg/m2,
C . wskaźnik masy ciała z BMI>35 kg/m2 przy współistnieniu
dodatkowych schorzeń (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia
lipidowe),
D . schorzenie
psychiatryczne
kontrolowane
farmakologicznie.
Zadanie 91.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:
A . szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt krótki czas szkolenia, stosowanie głównie metody
wykładu,
C . nierealistyczne cele i zbyt duże wymagania; podejście
autorytarne;
przekonanie,
że
można
osiągnąć
wystarczającą
wiedzę
umiejętności
na
podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 92.
Pacjent leczony metodą intensywnej insulinoterapii, poziom
glikemii o godzinie 20.00 wyniósł 105 mg%. Przed podaniem
wieczornej bazy z insuliny długodziałającej, pacjent powinien:
A . spożyć c o najmniej dwa wolno wchłaniające się
wymienniki węglowodanowe,
B . odpocząć,
C . zmniejszyć dawkę insuliny bazy wieczornej,
D . spożyć drugą kolację i zwiększyć dawkę bazy wieczornej.
Zadanie 93.
Jaki rodzaj aktywności fizycznej należy zalecić pacjentowi
chorującemu n a cukrzycę, u którego lekarz nie stwierdził
przeciwwskazań?
A . przeciąganie liny, podnoszenie ciężarów, jazda n a
rowerze, jogging,
B . turystykę, marsz, jogging, pływanie, badminton, jazdę
na rowerze,
C . jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie liny, turystykę, marsz, badminton, jazdę
na rowerze.
Zadanie 94.
Specjalistyczne poradnie diabetologiczne powinny posiadać
odpowiedni sprzęt. Wymagane wyposażenie to:
A . waga spożywcza, glukometry, widełki stroikowe 128 Hz,
monofilament,
B . ciśnieniomierze, glukometry, widełki stroikowe 128 Hz,
monofilament, waga spożywcza,
C . waga lekarska, waga spożywcza, widełki stroikowe 128
Hz, monofilament,
D . waga lekarska, ciśnieniomierze, glukometry, widełki
stroikowe 128 Hz, monofilament, waga spożywcza.
Zadanie 95.
D o obliczania zawartości węglowodanów w spożywanych pokarmach
stosuje się system:
A . wymienników tłuszczowych (WT),
B . wymienników białkowych (WB),
C . wymienników węglowodanowych (WW),
D . liczenia kalorii.
Zadanie 96.
Krew włośniczkową d o pomiaru glikemii można uzyskać z miejsc
alternatywnych. Metody AST nie zaleca się:
A . podczas choroby,
B . w trakcie wysiłku fizycznego,
C . d o 2 godzin p o posiłku kiedy następuje szybki wzrost
stężenia glukozy we krwi,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie
Dziecko
A.
B.
C.
D.
97.
chore na cukrzycę może spożywać:
tylko posiłki specjalnie przygotowane,
prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
posiłki tylko gotowane.
Zadanie 98.
Po podaniu insuliny należy:
A . rozmasować miejsce podania,
B . zdezynfekować spirytusem miejsce podania leku,
C . odczekać ok. 10 sekund zanim wyciągnie się igłę,
D . nie ma specjalnych zaleceń.
Zadanie 99.
W celach profilaktycznych chory n a cukrzycę powinien mieć
wykonywane badanie dna oka:
A . 1 x do roku,
B . 1 x na kwartał,
C . podczas każdej wizyty u diabetologa,
D . pierwszy raz podczas pierwszej wizyty u lekarza,
następny raz w chwili gdy wystąpią niepokojące objawy
zaburzenia widzenia.
Zadanie 100.
Jak powinna zachować się mama podczas przygotowywania posiłków
dla 7-letniej córki?
A . przygotowywać wszystkie posiłki sama, natomiast córkę
zachęcać aby się przyglądała,
B . pozwolić dziewczynce n a przyrządzanie kanapek pod swym
okiem,
C . wszystkie posiłki, oprócz obiadów, dziewczynka powinna
przygotowywać sama,
D . dziewczynka powinna przygotowywać także obiady.
Zadanie 101.
W standardzie opieki nad kobietą w ciąży celem wczesnej
diagnostyki cukrzycy ciążarnych obowiązkowe jest wykonanie
testu obciążenia glukozą (75g) przy prawidłowej glikemii n a
czczo:
A . w pierwszym trymestrze ciąży,
B . w trzecim trymestrze ciąży,
C . między 24 a 28 tygodniem ciąży,
D . w 36 tygodniu ciąży.
Zadanie 102.
Prawidłowe odżywianie w cukrzycy wymaga przestrzegania kilku
zasad. Podstawę każdego posiłku powinny stanowić:
A . kasza, ryż, wyroby z mąk z grubego przemiału,
B . mięso drobiowe,
C . przetwory mleczne i owoce,
D . wyroby mięsne i warzywa.
Zadanie 103.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:
A . rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje się nieprawidłową glikemię n a czczo i należy
wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje się stan przedcukrzycowy i nie podejmuje się
żadnych działań,
D . wynik jest prawidłowy.
Zadanie 104.
Pacjentka chorująca n a cukrzycę o d 5 lat, leczona 2 x dziennie
insuliną, jest w pierwszym miesiącu ciąży. W celu utrzymania
prawidłowego
wyrównania
metabolicznego
lekarz
zalecił
modyfikację leczenia. Pełne wyrównanie metaboliczne można
uzyskać stosując:
A . metodę intensywnego leczenia insuliną,
B . 2 x dziennie insulina i tabletki hipoglikemizujące,
C . 2 x dziennie insulina i dieta,
D . tylko dieta.
Zadanie 105.
Z a czynniki żywieniowe zwiększające ryzyko wystąpienia chorób
sercowo-naczyniowych uznaje się:
A . nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych-kwasu
mirystynowego i palmitynowego,
B . spożycie z dietą ryb i olejów rybich, będących źródłem
długołańcuchowych
wielonienasyconych
kwasów
tłuszczowych rodziny n-3,
C . odpowiednie
spożycie
kwasu
linolowego
wielonienasyconego kwasu tłuszczowego należącego d o
rodziny n-6,
D . ziaren i orzechów będących naturalnymi źródłami
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Zadanie 106.
Stężenie fruktozaminy
ostatnich:
A . 3 tygodniach,
B . 3 miesiącach,
C . 5 tygodniach,
D . 8 tygodniach.
odzwierciedla
średnią
glikemię
w
Zadanie 107.
Pielęgniarka zmienia pacjentowi z cukrzycą opatrunek n a ranie
pooperacyjnej p o amputacji palucha. Obserwując ranę zwraca
uwagę na:
A . wielkość i głębokość rany,
B . rodzaj wydzieliny i wielkość rany,
C . samopoczucie chorego,
D . temperaturę ciała w okolicy rany.
Zadanie 108.
W skład zespołu edukacyjno - terapeutycznego działającego przy
poradniach diabetologicznych, powinni wchodzić:
A . lekarze specjaliści, pielęgniarka edukacyjna, dietetyk,
psycholog,
B . lekarze specjaliści, pielęgniarka edukacyjna, dietetyk,
pracownik społeczny,
C . lekarze specjaliści, pielęgniarka edukacyjna, dietetyk,
psycholog, pracownik społeczny,
D . lekarze specjaliści, pielęgniarka edukacyjna, dietetyk,
psycholog, fizykoterapeuta.
Zadanie 109.
Stosując insulinę kilka razy dziennie należy mierzyć poziom
cukru:
A . przynajmniej raz dziennie rano,
B . 2 razy dziennie, rano i wieczorem,
C . przynajmniej 4 razy dziennie,
D . tylko raz, przed pójściem spać.
Zadanie 110.
W przypadku kobiet, które miały cukrzycę stwierdzoną w czasie
ciąży (GDM), pielęgniarka w dniu wypisu p o porodzie, informuje
o konieczności wykonania:
A . hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B . pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego testu tolerancji glukozy (50g) p o upływie
6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego testu tolerancji glukozy (75g) p o upływie
6-12 tygodni od porodu.
Zadanie 111.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:
A . zmniejszenie zapadalności n a cukrzycę wśród osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,
B . jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie
powikłaniom
związanym
z
chorobą
podstawową,
D . tylko wczesne wykrywanie choroby.
Zadanie 112.
Wśród czynników ryzyka podlegających modyfikacji, wymienia się:
A . czynnik genetyczny,
B . zaburzenia lipidowe,
C . starszy wiek,
D . przebyty udar.
Zadanie 113.
Do objawów hipoglikemii neuroglikopenicznej, NIE należy:
A . zaburzenie
koncentracji,
upośledzenie
zdolności
poznawczych,
B . brak współpracy i agresja, zmiana nasroju,
C . tachykardia,
D . bóle i zawroty głowy, zmęczenie, rozdrażnienie lub
apatia.
Zadanie 114.
Współpraca stowarzyszeń diabetologicznych z ambulatoryjną
opieką diabetologiczną w realizacji działań w zakresie
profilaktyki cukrzycy powinna przejawiać się w:
A . organizowaniu wspólnych badań rodzin ludzi z cukrzycą i
tzw. grup ryzyka, wspólnym pozyskiwaniu środków n a
badania profilaktyczne oraz akcjach informacyjnych,
B . wspólnym organizowaniu wypoczynku, rozprowadzaniu
tanich glukometrów, pasków testowych,
C . edukowaniu środowiskowym i przeciwdziałaniu izolacji
socjalnej ludzi z cukrzycą,
D . tworzeniu wspólnych informatorów i lokalnych telefonów
zaufania.
Zadanie 115.
Indeks glikemiczny, to:
A . procentowo szybkość wzrostu stężenia glukozy w e krwi p o
spożyciu produktu zawierającego 50g węglowodanów, w
stosunku do czystej glukozy,
B . tempo wchłaniania się węglowodanów z przewodu
pokarmowego do krwi,
C . stosunek w diecie węglowodanów prostych do złożonych,
D . lista produktów węglowodanowych.
Zadanie 116.
W jakich sytuacjach jest konieczne wykonanie badania poziomu
acetonu w moczu?
A . w czasie choroby dodatkowej,
B . po każdym epizodzie hipoglikemii,
C . zawsze przed wysiłkiem fizycznym,
D . zawsze przy zmianie dawki insuliny.
Zadanie 117.
Które z wymienionych kryteriów wpływa n a obniżanie kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?
A . edukacja diabetologiczna pacjenta zmierzająca d o
zapobiegania powikłaniom,
B . zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie
liczby
wizyt
pacjenta
w
poradni
diabetologicznej,
D . ograniczenie czasu przeznaczonego n a rozmowę z
pacjentem.
Zadanie 118.
Pacjentka z cukrzycą, z otyłością i nadciśnieniem tętniczym,
trafiła d o oddziału chirurgicznego n a planowany zabieg z powodu
zapalenia woreczka żółciowego. Ponieważ chora cierpi n a
nadciśnienie tętnicze krwi, lekarz zalecił kontrolę ciśnienia
tętniczego. N a c o pielęgniarka powinna zwrócić uwagę, aby
pomiar ciśnienia tętniczego krwi był prawidłowy?
A . aby wykonać pomiar w pozycji leżącej,
B . na odpowiednią szerokość mankietu,
C . na wykonanie pomiaru w warunkach ciszy i spokoju,
D . przed pomiarem RR powinna podać środek uspakajający.
Zadanie 119.
U chorych n a cukrzycę intensywny wysiłek
przeciwwskazany:
A . u osób z retinopatią proliferacyjną,
B . w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C . u chorych z neuropatią obwodową,
D . u wszystkich wymienionych.
fizyczny
jest
Zadanie 120.
Hipoglikemia w trakcie/po posiłku najczęściej NIE jest
skutkiem:
A . nieadekwatnej ilości (składu) posiłku,
B . nieskorygowania dawki insuliny,
C . choroby przebiegającej z gorączką,
D . nieuwzględnienia przyspieszenia wchłaniania insuliny i
odnowy zapasów glikogenu.
Zadanie 121.
Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku
posiłku
składającego
się
wyłącznie
z
wymienników
białkowo-tłuszczowych?
A . bolus złożony,
B . bolus przedłużony,
C . bolus normalny,
D . bolus normalny i przedłużony.
Zadanie 122.
N a wyliczenie dawki insuliny okołoposiłkowej u pacjentów
leczonych metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii,
mają wpływ:
A . kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B . stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom glikemii przed posiłkiem, liczba WW, oraz
planowany wysiłek fizyczny,
D . proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.
Zadanie 123.
Do objawów kwasicy mleczanowej należą:
A . obniżenie p H krwi poniżej 7,00, stężenie kwasu
mlekowego > 5 mmol/l, znaczna hiperglikemia,
osłabienie, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
majaczenie, oddech kwasiczy, odwodnienie, hipotonię,
hipotermię, wstrząs,
B . obniżenie p H krwi poniżej 7,30, stężenie kwasu
mlekowego > 5 mmol/l, glikemia może być podwyższona lub
w granicach normy, osłabienie, nudności, wymioty,
biegunka, bóle brzucha, majaczenie, oddech kwasiczy,
odwodnienie, hipotonię, hipotermie, oligurię,
C . wzmożone pragnienie, suchość jamie ustnej, wielomocz,
osłabienie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, senność,
nudności i wymioty, bóle brzucha, bóle w klatce
piersiowej, hiperglikemia powyżej 600 mg/dl, obecność
ciał ketonowych w moczu, pH krwi poniżej 7,00,
D . hiperosmolarność powyżej 320 mOsm/kg, brak kwasicy,
czasem nieznaczna ketonuria, hipernatremia, wzrost
stężenia mocznika, kreatyniny i kwasu moczowego,
występują objawy uszkodzenia ośrodkowego układu
nerwowego.
Zadanie 124.
Kryteria rozpoznania cukrzycy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:
A . objawy hiperglikemii i glikemia przygodna > lub = 200
mg/dl, dwukrotnie glikemia n a czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia w 120 minucie OGTT według WHO > lub = 200
mg/dl,
B . objawy hiperglikemii i glikemia przygodna > lub = 200
mg/dl, glikemia n a czczo <100 mg/dl, glikemia w 120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,
C . glikemia przygodna > lub = 140 mg/dl niezależnie o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia n a czczo
> lub = 126 mg/dl (dwukrotnie stwierdzenie wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,
D . glikemia przygodna > lub = 126 mg/dl niezależnie o d
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia n a czczo
> lub = 200 mg/dl (dwukrotnie stwierdzenie wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.
Zadanie 125.
Używając pena d o wstrzykiwania insuliny, przed ustawieniem
właściwej dawki należy:
A . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
dołu,
B . wypuścić 1 0 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
góry,
C . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,
D . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz poziomo,
obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.
Zadanie 126.
J a k najlepiej zabezpieczyć pacjenta przed omyłkowym podaniem
niewłaściwej insuliny w przypadku przyjmowania przez chorego
dwóch rodzajów insulin?
A . oznakować opakowanie z insuliną,
B . oznakować peny np. przylepcem,
C . zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z insuliną przed każdym
jej podaniem.
Zadanie 127.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:
A . nieprawidłowej glikemii n a czczo (60-100 mg/dl)
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),
B . nieprawidłowej glikemii n a czczo (60-90 mg/dl)
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl),
C . nieprawidłowej glikemii n a czczo (80-120 mg/dl)
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),
D . nieprawidłowej glikemii n a czczo (100-125 mg/dl)
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).
lub
lub
lub
lub
Zadanie 128.
W diecie bezglutenowej nie jest zabronione spożywanie produktów
zawierających:
A . pszenicę, żyto, jęczmień,
B . owies, pszenżyto, orkisz,
C . kukurydzę, ryż, soję, grykę, soczewicę,
D . kaszę jęczmienną, kaszę manną, kuskus.
Zadanie 129.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:
A . rano (na czczo), przed każdym głównym posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,
B . rano (na czczo), 120 minut p o każdym głównym posiłku,
przed snem,
C . 1 2 0 minut p o każdym głównym posiłku, przed snem, o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,
D . przed każdym posiłkiem, 9 0 minut p o każdym głównym
posiłku, przed snem, o godzinie 24.00, w godzinach
2.00-4.00 rano.
Zadanie 130.
W przypadku hipoglikemii wywołanej stosowaniem pochodnych
sulfonylomocznika, przeciwwskazaniem jest podanie:
A . węglowodanów szybkowchłaniających się 10-20 g (1-2 WW),
B . 200-250 ml soku owocowego lub coli,
C . glukagonu,
D . herbaty słodzonej 3-4 łyżeczkami cukru.
Zadanie 131.
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące retinopatii:
A . wszyscy chorzy z e świeżo rozpoznaną cukrzycą oraz
pacjenci z cukrzycą trwającą > 5 lat, powinni być c o
roku konsultowani przez okulistę,
B . kobiety ciężarne nie s ą narażone n a progresję
retinopatii cukrzycowej. Zaleca się, b y badanie
przeprowadzić na początku i przy końcu ciąży,
C . częstość kontroli narządu wzroku i leczenie zależy o d
zaawansowania retinopatii i progresji zmian n a dnie
oka,
D . niesymetryczność zmian o charakterze retinopatii w
obojgu oczach sugeruje współwystępowanie z cukrzycą
innej choroby.
Zadanie 132.
Do czynników wpływających na skuteczność edukacji, należą:
A . cechy pacjenta, czynniki psychiczne, czynniki zależne
od zespołu edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
B . cechy pacjenta, czynniki psychiczne,
C . czynniki psychiczne, czynniki zależne o d zespołu
edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
D . cechy pacjenta, czynniki socjoekonomiczne, czynniki
zależne od zespołu edukacyjnego.
Zadanie 133.
Kiedy mogą być wykonywane u chorego n a cukrzycę "małe" zabiegi
chirurgiczne niewymagające przerwania żywienia doustnego np.
ekstrakcja zęba, nacięcie ropnia?
A . p o wstrzyknięciu zwykłej dawki insuliny i p o spożyciu
śniadania,
B . p o otrzymaniu przez pacjenta insuliny i pozostawieniu
go na czczo,
C . p o pozostawieniu pacjenta n a czczo bez podania
insuliny,
D . nie ma specjalnego przygotowania.
Zadanie 134.
Częstym problemem u pacjentów z cukrzycą i p o operacji
bariatrycznej jest:
A . przewlekły niedobór witaminy B12 i żelaza,
B . przepuklina pooperacyjna,
C . kamica pęcherzyka żółciowego,
D . owrzodzenie błony śluzowej żołądka.
Zadanie 135.
Prewencja pierwotna cukrzycy typu 2 polega na:
A . redukcji nadmiernej masy ciała,
B . systematycznym stosowaniu wysiłków fizycznych,
C . prewencyjnym
stosowaniu
niektórych
leków
metforminy, akarbozy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
np.
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 051617
GRUPA 1
Zadanie 1.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:
A . codzienny kontakt członków zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,
B . organizowanie
zebrań
komitetu
kontroli
zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,
C . organizowanie
zebrań
zespołu
kontroli
zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,
D . raportowanie zarejestrowanych zakażeń i patogenów
alarmowych.
Zadanie 2.
Zapadalność jest to liczba:
A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,
B . osób chorych w okresie badanym,
C . osób chorych w danym momencie,
D . nowych przypadków choroby pomniejszona o liczbę osób
chorych w danym czasie.
Zadanie 3.
Czynnikami etiologicznymi zakażeń oportunistycznych
drobnoustroje wchodzące w skład flory:
A . fizjologicznej,
B . środowiskowej,
C . fizjologicznej lub środowiskowej w zależności
rodzaju zastosowanej antybiotykoterapii,
D . fizjologicznej lub środowiskowej w zależności
dysfunkcji układu immunologicznego pacjenta.
są
od
od
Zadanie 4.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:
A . wcześniaków,
B . chorych n a cukrzycę i osób narażonych n a macerację
naskórka przez wilgoć,
C . osób leczonych immunosupresyjnie,
D . wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.
Zadanie 5.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona n a zakażenie, w
celu
zapobieżenia
szerzeniu
się
chorób
szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:
A . izolacja,
B . kohortacja,
C . kwarantanna,
D . nadzór epidemiologiczny.
Zadanie 6.
D o zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)
najczęściej dochodzi poprzez:
A . kontakty seksualne, spożycie zakażonej wirusem
żywności, wspólne używanie sztućców i naczyń,
B . kontakty seksualne, drogą wertykalną, produkty
krwiopochodne, tkanki i narządy,
C . krew i preparaty krwiopochodne, wspólne korzystanie z
toalety, wspólne używanie sztućców i naczyń,
D . kontakty seksualne, ukąszenie komara, wypicie płynów.
Zadanie 7.
Wiarygodną, lecz inwazyjną metodą pozwalającą potwierdzić lub
wykluczyć zakażenie układu moczowego jest pobranie moczu:
A . ze środkowego strumienia,
B . przez nowo założony cewnik,
C . przez zaaspirowanie strzykawką z cewnika,
D . przez nakłucie nadłonowe.
Zadanie 8.
Niektóre bakterie uropatogenne wytwarzają hemolizyny, które
wykazują aktywność toksyczną, między innymi wobec komórek
nabłonkowych kanalików nerkowych. Które z poniżej wymienionych
należy do nich zaliczyć?
A . Staphylococcus epidermidis,
B . Escherichia coli,
C . szczepy z rodzaju Pseudomonas i Proteus,
D . Corynebacterium urealyticum.
Zadanie 9.
Antygen HBcAg jest:
A . antygenem powierzchniowym HBV,
B . antygenem rdzeniowym HBV,
C . antygenem rdzeniowym HCV,
D . antygenem powierzchniowym HCV.
Zadanie 10.
Rany p o operacjach n a jelicie grubym, stopie cukrzycowej,
owrzodzeniach podudzi t o zgodnie z e stopniami czystości pola
operacyjnego, rany:
A . czyste,
B . czysto-skażone,
C . skażone,
D . brudne.
Zadanie 11.
Szczepionki służące d o przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:
A . osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik zakładu opieki zdrowotnej z budżetu
jednostki,
C . minister właściwy d o spraw zdrowia zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych,
D . świadczeniodawca ze środków publicznych.
Zadanie 12.
Z wtórnym zakażeniem krwi mamy do czynienia, jeżeli:
A . występuje zakażenie uogólnione związane z cewnikiem
naczyniowym,
B . występuje zakażenie miejscowe związane z cewnikiem
naczyniowym,
C . źródłem zakażenia krwi jest drobnoustrój pochodzący z
innego miejsca zakażenia występującego w ustroju,
D . jeżeli nie znaleziono źródła zakażenia.
Zadanie 13.
Obecność pasożytów
w
normalnie
mikroorganizmów) krwi nazywa się:
A . bakteriemią,
B . fungemią,
C . parazytemią,
D . wiremią.
jałowej
(pozbawionej
Zadanie 14.
Dane gromadzone w rejestrze zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych muszą być przechowywane przez okres:
A . nie krótszy niż 10 lat,
B . nie krótszy niż 15 lat,
C . nie krótszy niż 20 lat,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 15.
D o profilaktyki szpitalnego zakażenia układu moczowego NIE
należy:
A . założenie cewnika z zachowaniem zasad aseptyki,
B . właściwe umieszczenia zbiornika n a mocz (poniżej
pęcherza moczowego),
C . właściwe opróżnianie worka na mocz (kran w dnie worka),
D . stosowanie cewnika o jak największej średnicy w celu
łatwiejszego odpływu moczu.
Zadanie 16.
Programy nadzoru epidemiologicznego mogą być zaklasyfikowane w
czterech ogólnych kategoriach: nadzór bierny, czynny, nadzór
wybiórczy oraz specjalne systemy nadzoru. Nadzór wybiórczy
polega na:
A . dokonywaniu rejestracji przypadków zdarzeń względnie
częstych w sposób możliwie kompletny, jedynie w
wybranych jednostkach (szpitale, poradnie, gabinety
lekarskie),
B . wypełnianiu kart lub formularzy zgłoszenia stanu
podlegającego rejestracji,
C . dokonywaniu
analizy
uczestnictwa
w
niektórych
programach zdrowia publicznego (np. eradykacji odry),
D . zgłaszaniu raportów o całkowitej liczbie przypadków
wysyłanych tylko w sytuacji podejrzenia wybuchu
epidemii.
Zadanie 17.
Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A może dojść:
A . drogą pokarmową,
B . drogą naruszenia ciągłości tkanek ( w szczególnych
przypadkach podczas wirusemii),
C . drogą kontaktów seksualnych,
D . we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.
Zadanie 18.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki Salmonella species, z wywiadu wiadomo, ż e u pacjenta
n i e występują objawy takie jak: biegunka, odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:
A . zakażeniu pozaszpitalnym,
B . nosicielstwie,
C . zakażeniu szpitalnym,
D . zakażeniu pokarmowym.
Zadanie 19.
Wirusy Coxsackie najczęściej wywołują następujące zespoły
objawów:
A . biegunka niemowląt,
B . zespół dłoni, stóp i ust,
C . zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia,
D . wszystkie wymienione w punktach A, B i C.
Zadanie 20.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?
A . ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach
szpitalnych poprzez odizolowanie źródła infekcji i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,
C . zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie pacjenta w celu obserwacji rozwoju
choroby.
Zadanie 21.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:
A . duża pewność siebie,
B . niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C . precyzyjnie określony cel działania,
D . posiadanie doświadczenia zawodowego.
Zadanie 22.
W celu diagnostyki Clostridium difficile należy pobrać
badania:
A . krew,
B . mocz,
C . kał,
D . plwocinę.
do
Zadanie 23.
Najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym po wszczepieniu protez
zastawkowych jest:
A . zapalenie osierdzia,
B . zapalenie wsierdzia,
C . zapalenie mięśnia sercowego,
D . zakażenie krwi.
Zadanie 24.
Zaraźliwość jest:
A . t o zdolność zarazka d o inwazji i wytwarzania odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,
B . jest miarą ciężkości choroby i może być znacznie
zróżnicowana,
C . jest dawką czynnika zakaźnego potrzebną d o wywołania
zakażenia,
D . t o ilość czynnika zakaźnego potrzebna d o przeniesienia
zakażenia.
Zadanie 25.
D o zakażeń pałeczkami Legionella pneumophila w warunkach
szpitalnych dochodzi:
A . drogą oddechową,
B . drogą pokarmową,
C . drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D . przez bezpośredni kontakt.
Zadanie 26.
Z a chorobotwórczość gronkowców koagulazo - ujemnych (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:
A . do wytwarzania toksyn,
B . do przetrwania w środowisku,
C . do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w
tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.
Zadanie 27.
Higieniczne mycie rąk należy wykonać:
A . w przypadku widocznego zabrudzenia rąk,
B . w przypadku kontaktu z krwią lub innymi płynami
ustrojowymi,
C . p o kontakcie z pacjentem zakażonym Clostridium
difficile,
D . we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach.
Zadanie 28.
System racjonalnej polityki antybiotykowej w szpitalu NIE może
opierać się na:
A . opracowaniu receptariusza szpitalnego z uwzględnieniem
rekomendacji dotyczących racjonalnego leczenia i
profilaktyki zakażeń n a podstawie lekowrażliwości
drobnoustrojów w szpitalu,
B . powiązaniu polityki antybiotykowej z programem kontroli
zakażeń szpitalnych oraz wynikami i jakością pracy
laboratorium mikrobiologicznego,
C . powołaniu zespołu ds. antybiotykoterapii,
D . nałożeniu limitów zużycia antybiotyków w poszczególnych
komórkach organizacyjnych/na oddziałach w szpitalu.
Zadanie 29.
Dokumentacja realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:
A . 5 lat,
B . 10 lat,
C . 20 lat,
D . 50 lat.
Zadanie 30.
Inwazyjna, płucna aspergiloza jest poważnym, zagrażającym życiu
zakażeniem, notowanym głównie u pacjentów:
A . po przeszczepieniu szpiku,
B . hemodializowanych,
C . po operacjach guzów mózgu,
D . po przeszczepieniu nerek.
Zadanie 31.
W celu zwiększenia skuteczności leczenia zakażeń występujących
u pacjentów onkologicznych, niezwykle ważne jest wczesne
rozpoznanie infekcji. U pacjentów z neutropenią największe
znaczenie mają:
A . badania wydzieliny z dróg oddechowych,
B . posiewy krwi,
C . badania bakteriologiczne moczu,
D . badania serologiczne kału.
Zadanie 32.
Zgłoszenia
podejrzenia
lub
rozpoznania
wystąpienia
niepożądanego odczynu poszczepiennego d o państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:
A . pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B . przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje
niepożądany odczyn poszczepienny,
D . kierownik zakładu opieki zdrowotnej.
Zadanie 33.
Wskaż NIEPRAWDZIWE stwierdzenie dotyczące epidemiologii
legionelozy:
A . Legionella występuje w środowisku wodnym w temperaturze
20˚C - 50˚C,
B . najczęściej zapadają n a nią mężczyźni w średnim i
starszym wieku, osoby palące papierosy lub chorujące n a
przewlekłe choroby układu oddechowego,
C . okres wylęgania choroby trwa dłużej niż 3 tygodnie,
D . d o zakażenia może dojść podczas wdychania aerozolu
wodnego pochodzącego z sieci wodociągowej, z biurowych
lub przemysłowych wież chłodzących wodę oraz basenów.
Zadanie 34.
Złotym standardem higieny rąk w opiece zdrowotnej
stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie :
A . alkoholu,
B . chlorheksydyny,
C . alkoholu i chlorheksydyny,
D . alkoholu i czwartorzędowych związków amonowych.
jest
Zadanie 35.
Profilaktyka zakażeń związana z przetaczaniem krwi i preparatów
krwiopochodnych jest oparta o:
A . stosowanie sterylnego sprzętu jednorazowego użytku,
B . kontrolę dawców,
C . profilaktyczne podawanie antybiotyków biorcom krwi,
D . wymienione procedury w pkt. A i B.
Zadanie 36.
W przypadku pacjenta z ostrą biegunką o etiologii zakaźnej,
który nie kontroluje oddawania stolca, należy zastosować
izolację:
A . standardową,
B . powietrzno-kropelkową,
C . kontaktową,
D . ochronną.
Zadanie 37.
U osoby zakażonej wirus odry znajduje się w wydzielinie jamy
nosowo - gardłowej i w łzach:
A . na 4-5 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
B . na 1-3 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
C . w momencie wystąpienia gorączki i kaszlu,
D . w 1 dobie po wystąpieniu gorączki i kaszlu.
Zadanie 38.
W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji w
kontakcie z pacjentem z zakażeniem rany, u którego stwierdzono
w wyniku badania mikrobiologicznego - Clostridium perfringens,
NIE ma wskazań do:
A . palenia sprzętu, pościeli
i innych przedmiotów
kontaktujących się z pacjentem,
B . częstej wymiany bielizny osobistej i pościelowej
pacjenta,
C . stosowania izolacji pacjenta metodą kontaktową,
D . dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i odzieży preparatami
o aktywności sporobójczej.
Zadanie 39.
Wirus EBV (Epstein Barr virus) zakaża u człowieka:
A . limfocyty T,
B . erytrocyty,
C . leukocyty,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 40.
U
pacjenta
przewlekle
dializowanego
dotychczas
seronegatywnego - uzyskano dodatnie wyniki testów n a obecność
antygenu HBs. Jakie działania powinien podjąć personel stacji
dializ?
A . weryfikację oznaczenia (np. potwierdzenia testem PCR) i
zgłoszenie zachorowania d o państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego,
B . przeniesienie pacjenta n a odpowiednie dla danego typu
patogenu stanowisko dializacyjne,
C . stosować tylko dializator jednorazowy,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 41.
D o podejmowania działań obejmujących opracowanie, wdrożenie i
nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom
zakaźnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
dekontaminacji obowiązani są:
A . członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych,
D . kierownicy podmiotów leczniczych.
Zadanie 42.
Czynniki pozakomórkowe decydujące o chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:
A . egzotoksyna A i B,
B . białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C . białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie
Obecnie
A.
B.
C.
D.
43.
celem programów szczepień ochronnych jest:
zapobieganie chorobom zakaźnym,
eliminacja choroby zakaźnej,
eradykacja choroby zakaźnej,
zapobieganie, eliminacja
oraz
eradykacja
zakaźnych.
Zadanie 44.
Metoda PCR stosowana jest:
A . w diagnostyce klinicznej,
B . w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C . w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D . we wszystkich wymienionych.
chorób
Zadanie 45.
Które z określeń najlepiej charakteryzuje enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?
A . wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B . są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują toksynę podobną d o toksyny Shigella, s ą
przyczyną krwawych biegunek, krwotocznego zapalenia
jelita
grubego
oraz
zespołu
hemolityczno
mocznicowego,
D . s ą przyczyną biegunek związanych z nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.
Zadanie 46.
Lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:
A . tylko obowiązkowego,
B . tylko zalecanego,
C . obowiązkowego, a tylko w niektórych przypadkach
zalecanego,
D . zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.
Zadanie 47.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli
wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, powtórną kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:
A . 1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B . 3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C . 1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D . 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.
Zadanie 48.
Z e względu n a możliwość wystąpienia zapalenia wsierdzia u
pacjentów p o wszczepieniu protez zastawkowych serca, należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:
A . zapalenie zatok obocznych nosa,
B . ropne zakażenia skóry,
C . zakażenia układu moczowego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 49.
U pacjenta z objawami sepsy o etiologii Neisseria meningitidis
należy zastosować typ izolacji:
A . powietrzno-pyłowej,
B . powietrzno-kropelkowej,
C . ochronnej,
D . wyłącznie standardowej.
Zadanie 50.
Tlenek etylenu jest gazem:
A . bezwonnym, bardzo trującym,
B . o zapachu wyczuwalnym, drażniącym,
C . bezpiecznym dla środowiska,
D . bezwonnym, bezpiecznym dla człowieka.
Zadanie 51.
Wymagania dla materiałów włókienniczych przeznaczonych n a
fartuchy chirurgiczne i obłożenia z e względu n a spełniane przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:
A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,
B . braku cząstek zanieczyszczających materiał, które mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,
C . odporności na przesiąkanie cieczy,
D . wymienionych w punktach A, B, i C.
Zadanie 52.
Liczba drobnoustrojów dostających się d o jamy otrzewnej jest
zróżnicowana w zależności o d lokalizacji pierwotnego procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:
A . żołądka,
B . dwunastnicy,
C . jelita cienkiego,
D . jelita grubego.
Zadanie 53.
Warunkiem wstępnym, zapewniającym odpowiednią jakość procesu w
myjni dezynfektorze, a także wpływającym n a efektywność i
bezpieczeństwo kolejnych etapów jest:
A . wysoki poziom zabrudzenia,
B . oczyszczanie,
C . dezynfekcja wstępna,
D . dezynfekcja właściwa.
Zadanie 54.
Środowisko szpitalne dzieli się n a obszary i strefy sanitarne.
W strefie "czystości zmiennej" szpitala znajdują się:
A . jałowe boksy,
B . toalety chorych,
C . gabinety opatrunkowe,
D . sale chorych.
Zadanie 55.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:
A . markerem przebytego lub przewlekłego zakażenia HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,
B . wykrywane jedynie w zakażonych hepatocytach, nie s ą
wydzielane w postaci wolnej do krwi,
C . wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub
po przebytym zakażeniu wirusem HCV.
Zadanie 56.
Cytotoksyny wytwarzane przez Clostridium dificile to:
A . toksyny A i B,
B . toksyna alfa,
C . tetanospazmina,
D . toksyna jadu kiełbasianego.
Zadanie 57.
W trakcie dochodzenia epidemiologicznego wykonuje się badania
mikrobiologiczne w celu:
A . doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B . doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C . doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia źródła zakażeń i wykrycia dróg szerzenia się
szczepów.
Zadanie 58.
Szczyt epidemii to:
A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,
B . formalne uznanie określonego terenu z a teren objęty
epidemią,
C . epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej liczby zachorowań w czasie
epidemii.
Zadanie 59.
D o zakażenia otrzewnej związanego z leczeniem dializą
otrzewnową, przy założonym n a stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:
A . przez światło cewnika,
B . poprzez ujście zewnętrzne,
C . przez tunel cewnika,
D . wszystkimi wymienionymi drogami.
Zadanie 60.
Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne z e styczności z ludzkim
wirusem niedoboru odporności (HIV), d o której doszło w wyniku
wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest
finansowane przez:
A . osobę eksponowaną,
B . osobę, która była źródłem ekspozycji,
C . pracodawcę lub zlecającego prace,
D . Ministra Zdrowia.
Zadanie 61.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:
A . pierwotnym,
B . wtórnym,
C . głębokim,
D . narządowym.
Zadanie 62.
W przypadku zastosowania obowiązkowej hospitalizacji, izolacji
l u b kwarantanny, obowiązek powiadomienia rodziny lub osoby
wskazanej przez osobę poddaną obowiązkowej hospitalizacji,
izolacji lub kwarantannie o zastosowaniu tego środka spoczywa
na:
A . kierowniku jednostki, w której wykonywana jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,
B . pielęgniarce
epidemiologicznej
zatrudnionej
w
zakładzie, w którym zastosowano wymienione środki
zaradcze,
C . kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu służby, który dopomógł w wykonaniu
obowiązku hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny
osoby (np. policja).
Zadanie 63.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:
A . antybiotykoterapii,
B . leków immunosupresyjnych,
C . żywienia pozajelitowego,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 64.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:
A . powierzchowne,
B . głębokie,
C . narządów,
D . jam ciała.
Zadanie 65.
Drobnoustroje mogą przedostawać się n a powierzchnię cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:
A . w kontakcie cewnika z florą skórną pacjenta, obecną w
miejscu wkłucia cewnika,
B . drogą hematogenną poprzez osiadanie n a powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,
C . w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 66.
N a podstawie rozporządzenia
n r 851/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 2 1 kwietnia 2004r. powołano
Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC),
którego jednym z kluczowych zadań jest zwiększenie ochrony
przed chorobami zakaźnymi oraz działania n a rzecz wzmocnienia i
rozwoju
nadzoru
epidemiologicznego.
Centrum
oficjalnie
rozpoczęło swoją działalność:
A . 20 maja 2004 r.,
B . 20 maja 2005 r.,
C . 20 maja 2006 r.,
D . dotychczas nie rozpoczęło działalności.
Zadanie 67.
Zgodnie z definicją klas czystości pola operacyjnego, Klasa III
(skażone) określa:
A . ranę operacyjną, w której nie dochodzi d o styczności z e
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,
B . ranę operacyjną, w której dochodzi d o otwarcia układu
oddechowego, pokarmowego, płciowego, moczowego w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,
C . otwarte, świeże rany powypadkowe, operacje bez
zachowania zasad sterylności (np. otwarty masaż serca)
l u b z e znacznym wyciekiem treści z przewodu
pokarmowego, oraz w przypadku, gdy dochodzi d o
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,
D . stare rany pourazowe z martwymi fragmentami tkanek,
oraz gdy dochodzi d o styczności z aktywnym stanem
zapalnym lub perforacją jelit.
Zadanie 68.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:
A . Gorączka Pontiac,
B . Zespół Hoigne,
C . Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D . Gorączka Ebola.
Zadanie 69.
D o gromadzenia w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych
i czynnikach alarmowych związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i
czynników alarmowych zobowiązani są:
A . członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . kierownicy podmiotów leczniczych,
D . kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych.
Zadanie 70.
Wirus zapalenia wątroby typu C jest wirusem:
A . DNA należącym do rodziny Picornaviridae,
B . DNA należącym do rodziny Hepadnaviridae,
C . RNA należącym do rodziny Flaviviridae,
D . RNA należącym do rodziny Picornaviridae.
Zadanie 71.
Kierownik podmiotu leczniczego jest zobowiązany d o przekazania
raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie:
A . 1 5 dni o d daty jego sporządzenia i zakończenia
wygaszenia ogniska epidemicznego,
B . 1 5 dni o d daty rozpoczęcia wygaszenia ogniska
epidemicznego,
C . 3 0 dni o d daty rozpoczęcia wygaszenia ogniska
epidemicznego,
D . 3 0 dni o d daty zakończenia wygaszenia ogniska
epidemicznego.
Zadanie 72.
Najczęściej występującą infekcją grzybiczą u osób zakażonych
HIV jest:
A . aspergiloza układu oddechowego,
B . kryptokokoza (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i
mózgu, zapalenie płuc),
C . kandydoza skóry i błon śluzowych,
D . wszystkie wyżej wymienione rodzaje infekcji.
Zadanie 73.
System dezynfekcji fumigacyjnej składa się z:
A . myjni-dezynfektorów posiadających metodę dezynfekcji
termiczną i termiczno-chemiczną,
B . urządzenia wytwarzającego aerozol, gaz lub suchą mgłę i
preparatu bójczego,
C . powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
D . odpowiedzi A, B i C.
Zadanie 74.
Termin dezynsekcja oznacza:
A . zwalczanie szkodliwych owadów i innych stawonogów
środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi,
B . zwalczanie środkami chemicznymi, fizycznymi lub
biologicznymi szkodliwych gryzoni,
C . wniknięcie i namnażanie się biologicznego czynnika
chorobotwórczego w organizmach żywych,
D . reakcje
zachodzące
pomiędzy
antygenem,
a
przeciwciałami.
Zadanie 75.
Uodpornienie bierno-czynne polega na podaniu:
A . immunoglobuliny, która wyprodukowana jest z osocza
wielu dawców i posiada przeciwciała ukierunkowane
przeciw najbardziej popularnym infekcjom n a terenie,
skąd pochodzą dawcy,
B . immunoglobuliny swoistej wyprodukowanej z osocza
specjalnie dobranych, uodpornionych dawców lub o d
hiperimmunizowanych osób,
C . jednoczesnym podaniu szczepionki i immunoglobuliny, c o
cechuje powstaniem odporności niemal natychmiast p o
podaniu immunoglobuliny i utrzymywaniem się przez długi
okres,
D . masowym szczepionki oraz przecięciu dróg szerzenia
biologicznych czynników chorobotwórczych.
Zadanie 76.
Dokumentację realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych prowadzoną w postaci pisemnej lub
elektronicznej uważa się z a zabezpieczoną przed uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:
A . zapewniona jest dostępność wyłącznie dla osób
uprawnionych,
B . jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym
zniszczeniem,
C . s ą zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji,
których skuteczność w czasie ich zastosowania jest
powszechnie uznawana,
D . łącznie wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 77.
Konsekwencją zmienności genetycznej wirusów jest pojawienie się
bardziej wirulentnych szczepów opornych n a leczenie, a także
zdolnych d o zmiany gospodarza lub komórek docelowych. D o
najbardziej znanych wirusów charakteryzujących się dużą
zmiennością zalicza się:
A . wirus zapalenia wątroby typu C,
B . HIV,
C . wirus grypy,
D . wszystkie wymienione wyżej wirusy.
Zadanie 78.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:
A . bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w wyniku masowego przedostania się drobnoustrojów z
jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C . po antybiotykoterapii,
D . w wyniku zakażenia rotawirusem.
Zadanie 79.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem d o prania powinna
być:
A . wstępnie zdezynfekowana,
B . naprawiona i poskładana,
C . spłukana z zanieczyszczeń,
D . zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.
Zadanie 80.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:
A . kilka minut,
B . kilka godzin,
C . co najmniej 1 tydzień,
D . nieokreślony czas.
Zadanie 81.
Nieodwracalny proces polegający n a niszczeniu przestrzennej
struktury białek pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych
to:
A . wysalanie białek,
B . denaturacja białek,
C . hydroliza białek,
D . procesy opisane w A i B.
Zadanie 82.
Głównym rezerwuarem Klebsiella pneumoniae
hospitalizowanych jest:
A . układ moczowy,
B . przewód pokarmowy,
C . skóra,
D . błona śluzowa dróg oddechowych.
u
pacjentów
Zadanie 83.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:
A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,
B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a określenie w populacji proporcji osób posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,
C . osób bezobjawowych w celu sklasyfikowania ich jako
zagrożonych lub niezagrożonych wystąpieniem choroby,
która jest przedmiotem tego badania,
D . w którym dokonywany jest opis lub analiza cech lub
zdarzeń w populacji bez ingerencji badacza w przedmiot
badania.
Zadanie 84.
D l a oceny wartości testu diagnostycznego stosujemy współczynnik
czułości, który stanowi odsetek:
A . chorych z dodatnim wynikiem testu do wszystkich chorych
w badanej populacji,
B . zdrowych z ujemnym wynikiem testu d o wszystkich
zdrowych w badanej populacji,
C . zdrowych z ujemnym wynikiem testu d o wszystkich
badanych,
D . chorych z dodatnim i ujemnym wynikiem testu d o
wszystkich badanych.
Zadanie 85.
Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:
A . gleba,
B . zwierzę domowe,
C . człowiek,
D . naturalne środowisko wodne.
Zadanie 86.
Który z systemów rejestracji zakażeń szpitalnych cechuje się
wyższą czułością?
A . system mieszany czynny i bierny,
B . bierny,
C . czynny,
D . system czynny i bierny są równoważne.
Zadanie 87.
Bezpośredni lub pośredni kontakt osoby z e źródłem zakażenia,
jeżeli
charakter
tego
kontaktu
zagrażał
lub
zagraża
przeniesieniem
na
tę
osobę
biologicznych
czynników
chorobotwórczych to:
A . styczność,
B . zaraźliwość,
C . zakaźność,
D . zakażenie.
Zadanie 88.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:
A . fekalno-oralną,
B . kontaktów płciowych,
C . kropelkową,
D . przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.
Zadanie 89.
Wskaż, jakie drobnoustroje odpowiedzialne s ą z a zakażenia u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:
A . drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B . własna flora pacjenta,
C . drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 90.
Bakterie, które mogą zostać wykorzystane jako broń biologiczna,
to:
A . Coxiella burnetti,
B . Francisella tularemis,
C . Chlamydia psittaci,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie
Jednym
bakterii
A.
91.
z czynników zmniejszających ryzyko narastania oporności
powodujących zakażenia układu moczowego jest:
leczenie
u
każdego
pacjenta
bakteriomoczu
bezobjawowego,
B . stosowanie terapii empirycznej w zakażeniach układu
moczowego,
C . właściwe dawkowanie antybiotyków,
D . stosowanie profilaktyki antybiotykowej przed założeniem
cewnika moczowego.
Zadanie 92.
Miejsca najczęściej ulegające zakażeniu
u noworodków
donoszonych to:
A . miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B . skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C . płuca, jelita i pępek,
D . skóra, jelita i kości.
Zadanie 93.
Właściwością
nadającą
pałeczkom
Escherichia
uropatogenność, jest:
A . działanie toksyny polisacharydowej,
B . działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C . działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D . posiadanie przez nie fimbrii.
Zadanie 94.
Minister
Zdrowia
powołał
do
wydawania
akredytacyjnego dla szpitali:
A . Centrum Monitorowania Jakości,
B . Radę,
C . Pełnomocnika ds. Akredytacji,
D . Specjalistę Krajowego.
coli
certyfikatu
Zadanie 95.
Kwalifikacje wymagane dla specjalisty d o spraw mikrobiologii członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:
A . posiada specjalizację w dziedzinie mikrobiologii i c o
najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego
w
szpitalnym
laboratorium
mikrobiologicznym,
B . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
medycznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym wykonującym badania n a rzecz
szpitali,
C . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
klinicznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym,
D . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
lekarskiej i c o najmniej 3-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.
Zadanie 96.
Podczas operacji urologicznych i
istniejącej infekcji, powstają rany:
A . czyste,
B . czyste - skażone,
C . skażone,
D . brudne lub zakażone.
torakochirurgicznych,
bez
Zadanie 97.
Kontrola
wewnętrzna
w
obszarze
realizacji
działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:
A . co 1 miesiąc,
B . co 3 miesiące,
C . co 6 miesięcy,
D . co 12 miesięcy.
Zadanie 98.
Sytuacja prawna wprowadzona n a danym obszarze w związku z
ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w
ustawie działań zapobiegawczych, to:
A . stan epidemii,
B . stan zagrożenia epidemicznego,
C . nadzór epidemiologiczny,
D . nadzór sanitarny.
Zadanie 99.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane s ą
badania:
A . ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B . posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C . posiew krwi,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 100.
Pojęcie składające się z elementów: źródło zakażenia, droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:
A . łańcuch epidemiczny,
B . droga translokacji,
C . łańcuch zarazek - żywiciel,
D . łańcuch sanitarny.
Zadanie 101.
Badanie epidemiologiczne, w którym dokonywany jest opis
pojedynczych przypadków zachorowań lub zachorowań mnogich, t o
badanie:
A . eksperymentalne,
B . kohortowe,
C . przesiewowe,
D . opisowe.
Zadanie 102.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:
A . koagulazy,
B . hialuronidazy,
C . TSST,
D . eksfoliatyny.
Zadanie 103.
Zakaźność prątków gruźlicy wynika z:
A . trudnego
do
ograniczenia
rozprzestrzeniania
się
bakterii drogą powietrzną,
B . długiego czasu (nawet przez wiele lat) pozostawania w
stanie zdolnym do życia poza organizmem człowieka,
C . dużej oporności na środki dezynfekcyjne,
D . przyczyn opisanych w A, B i C.
Zadanie 104.
Pielęgniarki i położne s ą narażone n a działanie czynników
biologicznych, z e względu n a stały, bezpośredni kontakt z
chorym pacjentem. Czynniki biologiczne, należące d o grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:
A . które
wywołują
ciężkie
choroby
u
ludzi,
są
niebezpieczne dla pracowników a rozprzestrzenianie
czynników
w
populacji
ludzkiej
jest
bardzo
prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku d o
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,
B . które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, s ą
niebezpieczne dla pracowników a rozprzestrzenianie ich
w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne;
zazwyczaj istnieją w stosunku d o nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,
C . które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być
niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenianie
i c h w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne;
zazwyczaj istnieją w stosunku d o nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,
D . przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało
prawdopodobne.
Zadanie 105.
W strefie sterylnej centralnej sterylizacji wykonuje się:
A . mycie właściwe i dezynfekcję właściwą,
B . pakowanie, zgrzewanie zestawów narządzi i zakładanie
testów kontrolnych,
C . załadunek do sterylizatora i sterylizację,
D . przechowywanie i dystrybuowanie sterylnych zestawów d o
oddziałów.
Zadanie 106.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych może stanowić źródło zakażenia. Bakterie z płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:
A . przewodu pokarmowego,
B . układu oddechowego,
C . zakażenia rany operacyjnej,
D . krwi.
Zadanie 107.
Czynnikiem ryzyka zakażeń miejsca operowanego jest czas
operacji, który powinien być mierzony od:
A . przywiezienia pacjenta n a salę operacyjną d o momentu
wywiezienia pacjenta po zabiegu z tej sali,
B . położenia pacjenta n a stole operacyjnym d o przełożenia
na wózek po zabiegu,
C . momentu znieczulenia do momentu wybudzenia,
D . nacięcia skóry do jej pełnego zamknięcia.
Zadanie 108.
Monitorowanie,
to
ciągłe
zbieranie
i
analiza
danych
epidemiologicznych o:
A . określonej chorobie,
B . grupie chorób,
C . wszystkich zdarzeniach zdrowotnych mających znaczenie
dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny
sytuacji epidemiologicznej.
Zadanie 109.
W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez szkodliwe czynniki biologiczne pracodawca jest obowiązany
do stosowania:
A . wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,
B . tylko środków ochrony zbiorowej,
C . wyłącznie środków ochrony osobistej,
D . obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.
Zadanie 110.
Rozsiew patogenów z rany oparzeniowej ( z ogniska pierwotnego)
zależny jest od:
A . głębokości i rozległości rany,
B . czynnika infekcyjnego,
C . ładunku patogenu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 111.
W szpitalu główne kierunki monitorowania bieżącej sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:
A . epidemiologiczne,
B . kliniczne,
C . laboratoryjne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 112.
C o jest podstawą wiarygodności uzyskanych wyników w badaniach
epidemiologicznych?
A . przestrzeganie opracowanego planu badań,
B . zaangażowanie kierownika,
C . jak najliczniejszy zespół fachowców,
D . duże nakłady finansowe.
Zadanie 113.
Nosicielstwo
to
bezobjawowe
bytowanie
drobnoustrojów
chorobotwórczych w organizmie człowieka, które może występować:
A . w okresie wylęgania choroby,
B . po przebyciu choroby,
C . po zakażeniu bezobjawowym,
D . w każdym wyżej wymienionym przypadku.
Zadanie 114.
Istotnym elementem antybiotykoterapii celowanej jest przede
wszystkim wartość MIC, która określa:
A . maksymalne stężenie hamujące,
B . czas leczenia,
C . najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D . najmniejsze stężenie hamujące.
Zadanie 115.
Opracowanie planów i kierunków sytemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych należy do zadań:
A . członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członków komitetu terapeutycznego,
C . członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierowników podmiotów leczniczych.
Zadanie 116.
Badania epidemiologiczne "prospektywne" dobrze zaplanowane i
przeprowadzone, mają dużą wartość badawczą. Posiadają jednak
pewną wadę, różniącą je od badań retrospektywnych. Jaką?
A . wymagają niskich nakładów finansowych,
B . wymagają planu badań,
C . wymagają dużych nakładów finansowych i wyszkolonej
kadry,
D . żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 117.
W przypadku szpitali raport z kontroli wewnętrznej w obszarze
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i
chorób zakaźnych jest przekazywany:
A . kierownikowi podmiotu leczniczego p o zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,
B . kierownikowi podmiotu leczniczego p o zatwierdzeniu
przez przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych,
C . naczelnej pielęgniarce p o podpisaniu przez pielęgniarkę
epidemiologiczną,
D . przewodniczącemu zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.
Zadanie 118.
W procesie dochodzenia d o praktyki opartej n a rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to:
A . szacowanie potrzeby zmian w praktyce, kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,
B . synteza dowodów naukowych, polegająca n a dotarciu d o
sprawdzonej wiedzy naukowej, jej umiejętna analiza,
synteza i ocena,
C . plan zmian praktyki, opracowany n a podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,
D . wdrożenie i ocena skutków wprowadzonych zmian w
praktyce.
Zadanie 119.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą przebiegać w postaci:
A . zapalenia tchawicy i oskrzeli,
B . zapalenia oskrzeli i oskrzelików,
C . zapalenia płuc i ropnia płuc,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 120.
Transmisja wirusa Ebola następuje przez:
A . bezpośredni kontakt z krwią, wydalinami i wydzielinami
osoby zakażonej,
B . zachlapanie oraz aerozolizację wydzielinami osoby
zakażonej,
C . bezpośredni kontakt ze zwłokami osoby zakażonej,
D . drogi zakażenia opisane w punktach A, B, C.
Zadanie 121.
Dokumentacja z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:
A . alfabetycznym,
B . terytorialnym,
C . chronologicznym,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 122.
Człowiek zaraża się Toxoplasma gondii:
A . drogą pokarmową spożywając surowe lub półsurowe mięso
zawierające cysty pierwotniaka,
B . w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych
oraz transplantacji narządów,
C . drogą przezłożyskową w okresie parazytemii u matki,
kiedy tachyzoity przenikają przez łożysko d o tkanek
płodu,
D . wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.
Zadanie 123.
D o czynników ryzyka zakażeń miejsca operowanego u dzieci, które
zależą od pacjenta zaliczymy:
A . poprzednią
antybiotykoterapię,
hospitalizację
przedoperacyjną, golenie włosów,
B . wszczepienie ciała obcego, spadek ciśnienia tętniczego,
masywną transfuzję,
C . wcześniactwo,
złe
odżywienie,
niedotlenienie,
przewlekły stan zapalny,
D . kontaminację śródoperacyjną, krwawienie z rany, drenaż.
Zadanie 124.
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E szerzy się drogą:
A . krwi,
B . pokarmową,
C . seksualną,
D . żadną z wyżej wymienionych.
Zadanie 125.
W przypadku zakażenia podskórnej kieszeni, w której
się rozrusznik należy:
A . usunąć rozrusznik i umieścić nowy w nowym
stosować antybiotykoterapię,
B . pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć stary rozrusznik, nowy umieścić w
starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć stary rozrusznik, nowy umieścić w
starego.
znajduje
miejscu,
miejsce
miejsce
Zadanie 126.
Wirus varicella-zoster wywołuje półpasiec. Zakaźność tych
chorych jest:
A . żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B . do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C . do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D . do końca życia taka sama.
Zadanie 127.
Monitorowanie oddziału p o wygaszeniu ogniska epidemicznego
polega na:
A . wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie zakażeń w oddziale z a miesiąc poprzedzający
wystąpienie ogniska,
C . wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli aktualnej sytuacji w oddziale z e zwróceniem
uwagi na zalecone zasady postępowania.
Zadanie 128.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:
A . rodzaj ekspozycji,
B . głębokość rany,
C . poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 129.
Z a przeprowadzenie przez lekarza zakładowego badania
profilaktycznego oraz z a przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:
A . specjalista ds. epidemiologii,
B . pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C . specjalista ds. BHP,
D . pracodawca.
Zadanie 130.
Zasadniczym elementem każdego standardu, w tym standardu
higienicznego s ą kryteria, czyli mierniki, które stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:
A . struktury i wyniku,
B . struktury, procesu i wyniku,
C . procesu, wyniku i wartościowania,
D . struktury, rezultatu i doskonałości.
Zadanie 131.
Pracodawca sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy
w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:
A . nie rzadziej niż raz na kwartał,
B . nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko p o zakończeniu roku kalendarzowego z a rok
poprzedni,
D . okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Zadanie 132.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi n a ospę
prawdziwą, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:
A . 10 dni,
B . 5 dni,
C . 21 dni,
D . 2 dni.
Zadanie 133.
Na koncentrację drobnoustrojów w sali operacyjnej mają wpływ:
A . ilość
i
jakość
nawiewanego
powietrza,
sposób
rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu,
B . liczba personelu w sali operacyjnej i jego aktywność
podczas
zabiegu,
środki
ochrony
indywidualnej
zastosowane przez personel i ich prawidłowe stosowanie,
C . czystość mikrobiologiczna aparatury medycznej i sprzętu
znajdującego się na sali operacyjnej,
D . wszystkie wyżej wymienione pozycje.
Zadanie 134.
Podanie antybiotyku i/lub chemioterapeutyku w sposób
umożliwiający eradykację drobnoustrojów odpowiedzialnych z a
zakażenie w ognisku infekcji, z uwzględnieniem właściwości
farmakodynamiki i farmakokinetyki leku u danego pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:
A . empiryczna,
B . celowana,
C . okołozabiegowa,
D . profilaktyczna.
Zadanie 135.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:
A . wymiociny,
B . płyn otrzewnowy,
C . wydzielina pochwowa,
D . krew.
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 060517
GRUPA 1
Zadanie 1.
W trakcie menopauzy i w okresie pomenopauzalnym u kobiet
dochodzi do:
A . obniżenia
poziomu
cholesterolu
i
stężenia
trójglicerydów,
B . wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia stężenia trójglicerydów, przy poziomie
cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D . podwyższenia poziomu estrogenów.
Zadanie 2.
Nawroty zaburzeń psychicznych i/lub ich nasilenie się:
A . nie są zależne od atmosfery rodzinnej domu pacjenta,
B . są zależne od stosunków panujących w domu pacjenta,
C . zależą o d atmosfery rodzinnej, ale tylko przy wybranych
zaburzeniach,
D . mogą być zależne o d wymienionych czynników, ale nie
zostały jeszcze dostatecznie poznane.
Zadanie 3.
Co to jest opieka paliatywna?
A . odpowiedź n a fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne
potrzeby chorego nieuleczalnie będącego u kresu życia i
jego rodziny,
B . dokładna diagnostyka i leczenie chorób ujętych w
narodowym programie ochrony zdrowia,
C . zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia
i
rehabilitacja
wszystkich
obszarów
upośledzonych czynności.
Zadanie 4.
Komponując dietę starszego człowieka ważne jest uzupełnianie
witaminy B12, gdyż w sytuacji niedoboru tej witaminy mogą
pojawiać się następujące objawy:
A . pogarszająca się sprawność poznawcza,
B . niedokrwistość megaloblastyczna,
C . nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 5.
Jakie są typowe objawy śpiączki hiperosmolarnej?
A . objawy odwodnienia, zwiększa się diureza i pragnienie,
pojawia się lub nasila świąd skóry, chory może być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,
B . dominują
objawy
odwodnienia,
spadek
ciśnienia
tętniczego i zaburzenia świadomości bez kwasicy
ketonowej,
C . pobudzenie psychiczne i ruchowe, obfite poty, narasta
napięcie mięśni, pojawiają się drgawki i utrata
przytomności,
D . duszność, uczucie lęku, pobolewanie w jamie brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.
Zadanie 6.
Jaka dieta wskazana jest dla pacjenta z wyłonioną stomią
jelitową?
A . potrawy wysokokaloryczne i pikantne w celu poprawy
trawienia,
B . według dotychczasowych przyzwyczajeń, z wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),
C . dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D . lekkostrawne z dużą ilością błonnika.
Zadanie 7.
Który z poniższych zwrotów jest słuszny w pracy z chorym z
otępieniem?
A . proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B . teraz pomogę Pani przy kąpieli,
C . proszę wstać z łóżka, ubrać szlafrok i pójść d o
łazienki,
D . czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?
Zadanie 8.
Objętość masy kałowej zwiększa:
A . Duspatalin,
B . Agargar, nasiona lnu, nasiona płesznika,
C . Normosan,
D . Olej rycynowy, Laktuloza.
Zadanie 9.
Chory lat 6 8 hospitalizowany z powodu nowotworu płuca jest
obecnie w terminalnej fazie choroby. Występuje silna duszność,
dokuczliwy ból oraz niepokój pacjenta. Złagodzenie bólu u
chorego polega na:
A . wstrzymywaniu się jak najdłużej o d zastosowania
opioidów,
B . podawaniu opiodów na żądanie,
C . stosowaniu monoterapii,
D . stosowaniu opioidów wg schematu regularnego dawkowania.
Zadanie 10.
U
70-letniej
pacjentki
występują
objawy
wysiłkowego
nietrzymania moczu. Jaki jest najlepszy sposób doraźnej pomocy
chorej?
A . cewnikowanie pęcherza moczowego,
B . stosowanie materiałów higienicznych,
C . stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D . stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.
Zadanie 11.
W czasie uruchamiania pacjenta z niedowładem jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:
A . wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B . wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n i e m a znaczenia, o d której strony wykonywany jest
ruch,
D . wykonywanie ruchu zawsze uzależnione jest o d decyzji
rehabilitanta.
Zadanie 12.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:
A . nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie sytuacji materialnej, brak zagospodarowania
czasu,
C . brak przygotowania d o starości, samotność, izolacja
społeczna i psychiczna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 13.
Idealny opatrunek d o leczenia ran przewlekłych spełnia
następujący warunek:
A . utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość - opatrunek nie obejmuje powierzchni całej
rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C . struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D . jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.
Zadanie 14.
Rosnące zapotrzebowanie n a usługi pielęgniarskie i lekarskie w
populacji "poprodukcyjnej" jest spowodowane:
A . nasilającym się niedołęstwem starczym,
B . psychozami starczymi, otępieniem starczym,
C . chorobami przewlekłymi np. cukrzycą,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 15.
Które objawy kliniczne dominują w chorobie nowotworowej jelita
grubego?
A . bezsenność,
B . jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C . bóle głowy,
D . częstomocz.
Zadanie 16.
Podstawową rolę w organizowaniu opieki nad przewlekle chorym
powinna odgrywać pielęgniarka środowiskowa/rodzinna. D o jej
zadań NIE należy:
A . przyuczenie rodziny do sprawowania opieki,
B . pielęgnowanie obłożnie chorych leczonych w domu,
C . prowadzenie
dokładnej
dokumentacji
procesu
pielęgnowania,
D . zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup.
Zadanie 17.
Przy niewydolności żylnej kończyn dolnych, w ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:
A . codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B . codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C . wieczorem przed snem,
D . n i e m a znaczenia, kiedy chora założy rajstopy, musi
jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.
Zadanie 18.
Trening umiejętności praktycznych ma służyć:
A . podtrzymaniu efektów leczenia i zapobieganiu nawrotom
choroby,
B . utrzymaniu pacjenta w naturalnym środowisku życiowym i
wzmacnianiu jego samodzielności,
C . "odbarczeniu" osób bliskich pacjentowi i zapewnianiu
bezkonfliktowych stosunków z domownikami,
D . kontroli
wydolności
adaptacyjnej
pacjenta
po
zakończeniu leczenia szpitalnego.
Zadanie 19.
Owoce zalecane chorym z kamicą żółciową to:
A . gruszki,
B . agrest,
C . banany,
D . porzeczki.
Zadanie 20.
W wieku starszym kobiety jak i mężczyźni powinni spożywać wapń
w ilości:
A . 100-200 mg/dobę,
B . 500-700 mg/dobę,
C . 800-1000 mg/dobę,
D . 1200-1500 mg/dobę.
Zadanie 21.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu jest:
A . występowanie zakrzepów,
B . gorączka powyżej 38˚ C,
C . wczesny okres po zwichnięciu kończyny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 22.
W jaki sposób należy ustalić hierarchię ważności problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?
A . zapewniając zabezpieczenie materialne i kontakty
sąsiedzkie,
B . umożliwiając spacery,
C . przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D . angażując rodzinę chorego.
Zadanie 23.
D o powstawania odleżyn u chorych w terminalnej fazie choroby
nieuleczalnej w istotnym stopniu przyczyniają się następujące
czynniki wewnętrzne:
A . nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie organizmu oraz niedobór albumin i
niedokrwistość,
C . wilgoć i niewygoda chorego,
D . zaniedbania pielęgnacyjne.
Zadanie 24.
Przeciwwskazaniem do umieszczenia osoby starszej w domu pomocy
społecznej jest:
A . choroba nowotworowa,
B . choroba alkoholowa,
C . stwardnienie rozsiane,
D . choroba zakaźna.
Zadanie 25.
Wykrycie zagrożenia upadkiem podczas wykonywania czynności
życia codziennego umożliwia test:
A . nacisku pozycyjnego,
B . czasu utrzymania równowagi,
C . Tinetti,
D . Pileta i ADL.
Zadanie 26.
U ludzi w podeszłym wieku, aby
powikłaniom należy zastosować:
A . dietę bogatobiałkową,
B . szczepienie przeciw grypie,
C . izolację,
D . unikanie dużych skupisk ludzi.
zapobiec
grypie
i
jej
Zadanie 27.
Powikłania uchyłkowatości jelita grubego mogą doprowadzić
bezpośrednio do:
A . zapalenia otrzewnej,
B . zapalenia wyrostka robaczkowego,
C . kolki wątrobowej,
D . zapalenia trzustki.
Zadanie 28.
Częstomocz nocny określany jest mianem:
A . nykturii,
B . dyzurii,
C . anurii,
D . ketozurii.
Zadanie 29.
Profilaktyka geriatryczna polega na:
A . konsekwentnym zwalczaniu wszystkich czynników ryzyka
chorób wieku starszego,
B . ograniczeniu wpływu chorób lub niekorzystnych zachowań
n a przebieg starzenia, a przez t o zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia pomyślnej starości,
C . modyfikacji zdiagnozowanych czynników ryzyka wielkich
zespołów geriatrycznych,
D . zapobieganiu procesom starzenia się i zmniejszeniu d o
minimum szansy rozwoju choroby.
Zadanie 30.
Zmiany fizjologiczne zachodzące z wiekiem w narządzie wzroku a
powodujące opadanie powieki górnej oraz podwijanie d o wewnątrz
lub na zewnątrz powieki dolnej są następstwem:
A . zaniku tkanek otaczających oko, zmniejszeniem ilości
tkanki tłuszczowej w okolicy oka,
B . zmniejszonej produkcji łez,
C . rozrostem tkanki łącznej w obrębie powiek,
D . zmniejszeniem gałki ocznej.
Zadanie 31.
Osobom w wieku podeszłym w ciągu doby zaleca się spożywanie n a
1 kg masy ciała białko w ilości:
A . 0,8 - 1,0g
B . 1,2 - 1,5g,
C . 1,6 - 2,0g,
D . 2,1 - 2,5g.
Zadanie 32.
U pacjenta lat 7 5 występują zaparcia. Został o n dokładnie
przebadany, nie znaleziono jednak organicznej przyczyny zaparć.
Jakie produkty spożywcze powinny znaleźć się w diecie pacjenta?
A . warzywa, jogurt, dużo płynów,
B . ciemny chleb, smażone mięso,
C . słodkie pieczywo, dużo płynów,
D . gotowane mięso, warzywa, słodkie pieczywo.
Zadanie 33.
Pielęgnując skórę chorego z niedowładem należy:
A . dezynfekować tylko miejsca narażone na odleżyny,
B . codziennie dokładnie myć i osuszać całe ciało chorego
oraz natłuszczać,
C . stosować dezodoranty,
D . używać płatków kosmetycznych.
Zadanie 34.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania w tej grupie chorych. Wskaż objawy depresji u
chorych w opiece paliatywnej:
A . pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B . hipochondria, utrata masy ciała,
C . bezsenność, utrata energii i siły,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 35.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?
A . szybkie wdrażanie poznanych informacji, umiejętności i
zachowań bez konieczności utrwalania,
B . komunikacja interpersonalna wykorzystująca werbalne i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,
C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu n a
jego gotowość uczenia się,
D . komunikacja interpersonalna wykorzystująca tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.
Zadanie 36.
Chora lat 6 9 m a nadwagę. Wykryto u niej cukrzycę typu II. Z
wywiadu wynika, ż e nie m a żadnych dolegliwości z e strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:
A . utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B . wyrównanie glikemii,
C . utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D . obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.
Zadanie 37.
Pracownik socjalny działa w interesie:
A . wyłącznie osoby wymagającej pomocy,
B . pacjenta wymagającego pomocy i jego rodziny,
C . pacjenta przebywającego w szpitalu,
D . wszystkich osób znajdujących się w trudnej sytuacji i
wymagających w związku z tym pomocy.
Zadanie 38.
Trudności w pielęgnowaniu ludzi starszych NIE wynikają z:
A . płci pacjenta,
B . braku empatii u pielęgniarek,
C . ograniczeń fizycznych pacjenta,
D . trudności w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem.
Zadanie 39.
Przyszłościowym kierunkiem prac n a rzecz starszego pokolenia
winien być:
A . solidaryzm międzypokoleniowy,
B . umieszczenie wszystkich osób starszych w Domach Opieki
Społecznej,
C . pomoc w bezbolesnym odejściu z tego świata (eutanazja
wspomagana),
D . pozostawienie ludzi starszych samym sobie.
Zadanie
Drżenie
A.
B.
C.
40.
w chorobie Parkinsona:
ma charakter spoczynkowy,
jest drżeniem zamiarowym,
jest najsilniej wyrażone
w proksymalnej
kończyny,
D . zwykle dotyczy całej kończyny i głowy.
części
Zadanie 41.
W wyniku zaćmy starczej:
A . następuje rozmycie części obrazu, jednopłaszczyznowość
obrazu,
B . pojawia się astygmatyzm,
C . występują trudności w rozróżnianiu barw,
D . widzenie n a odległość i pole widzenia stopniowo
zmniejszają się.
Zadanie 42.
Sprawując opiekę nad pacjentem z chorobą Parkinsona zwrócisz
uwagę n a czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:
A . wskazane jest przyjmowanie leku w trakcie posiłku, b o
pozwala t o n a zmniejszenie częstości występowania i
nasilania się objawów ubocznych,
B . wskazane jest podawanie leku p o przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,
C . należy lek podawać choremu około 3 0 minut przed
posiłkiem,
D . n i e m a znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.
Zadanie 43.
Uznaje się, ż e u pacjenta w podeszłym wieku odpowiedzialnym z a
wzrost ciśnienia tętniczego krwi NIE jest/NIE są:
A . zła tolerancja leków hypotensyjnych,
B . niewłaściwe podporządkowanie się zaleceniom lekarza,
C . nieprawidłowe ustawienie dawek leków hypotensyjnych,
D . regularne ćwiczenia fizyczne.
Zadanie 44.
W pracy z chorym z afazją NIE należy:
A . stawiać pytań, n a które chory może odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,
B . wycofywać się z rozmowy,
C . formułować krótkich, prostych zdań,
D . zachęcać chorego do mówienia wielokrotnie w ciągu dnia.
Zadanie 45.
Ośrodkiem wsparcia dla osób z e względu n a wiek, chorobę lub
niepełnosprawność jest/są:
A . środowiskowy dom samopomocy, klub samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
B . dzienny dom pomocy,
C . schronisko i dom dla bezdomnych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 46.
Chory lat 6 5 został przyjęty d o szpitala z zaburzeniami
krążenia obwodowego powodującymi chromanie przestankowe i ból
lewej nogi. Aby zmniejszyć lub usunąć dolegliwości wywołane
niedokrwieniem należy:
A . ograniczyć poruszanie się chorego d o minimum, ogrzewać
chorą kończynę,
B . motywować chorego d o aktywności w miarę możliwości,
nogę ułożyć niżej niż głowę, zmniejszyć zużycie tlenu
przez oziębienie chorej kończyny,
C . unieruchomić chorego w łóżku do czasu ustąpienia bólu,
D . ułożyć chorego w łóżku w pozycji płaskiej z nogą
uniesioną do góry, kończynę ogrzewać.
Zadanie 47.
Plastykowe rurki tracheostomijne posiadają
2
baloniki
uszczelniające, nadmuchiwane przez odrębne dreny. Dlaczego s ą 2
baloniki?
A . ponieważ jednoczesne nadmuchanie 2 baloników powoduje
lepsze umocowanie rurki w tchawicy,
B . ponieważ można nadmuchać drugi balonik w przypadku
nieszczelności pierwszego,
C . ponieważ baloniki nadmuchuje się naprzemiennie, aby nie
powstały odleżyny w tchawicy,
D . ponieważ nadmuchiwanie pierwszego lub drugiego balonika
jest zależne od głębokości wprowadzenia rurki.
Zadanie 48.
Poniższe twierdzenia dotyczą podawania podskórnego leków w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:
A . leki podaje się przez założoną podskórnie igłę
"motylek",
B . leki d o podawania podskórnego stosuje się z reguły p o
przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki d o podawania podskórnego stosuje się w postaci
wlewu
ciągłego
lub
powtarzanych
regularnych
wstrzyknięć,
D . drogą podskórną podaje się tylko opioidy.
Zadanie 49.
Stan soczewki oka z zaćmą może pogorszyć:
A . nadmiar światła nadfioletowego,
B . długotrwały stres,
C . palenie tytoniu,
D . nadmierne obciążanie wzroku, np. przez długie czytanie.
Zadanie 50.
Chora
lat
70
podczas
upadku
doznała
złamania
szyjkowo-krętażowego
kości
udowej
lewej.
Zastosowano
endoprotezoplastykę stawu biodrowego. W początkowej fazie
rehabilitacji u chorej zastosowano ćwiczenia izometryczne,
podczas których kończynę operowaną należy:
A . utrzymywać w pełnym wyproście tylko w stawie biodrowym,
B . utrzymywać w pełnym wyproście w stawie biodrowym i
kolanowym,
C . zginać w stawie biodrowym,
D . zginać w stawie biodrowym i kolanowym.
Zadanie 51.
Skala Norton służy do oceny:
A . ruchomości w stawach,
B . ryzyka powstania odleżyn,
C . napięcia siły mięśniowej,
D . adaptacji do warunków szpitalnych.
Zadanie 52.
Jakie
powikłania
występują
najczęściej
po
leczeniu
cytostatykami?
A . odleżyny 1-go stopnia,
B . brak
łaknienia,
nudności,
grzybica
przewodu
pokarmowego,
C . trudności adaptacyjne z powodu długiego pobytu w
szpitalu,
D . odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.
Zadanie 53.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:
A . w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe, rozwijające się w naczyniach włosowatych i
drobnych tętniczkach,
C . w komórkach wątroby,
D . w komórkach śledziony.
Zadanie 54.
Statut określający organizację, szczegółowe zasady
działania
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Niepełnosprawnych, w tym jego organów, zatwierdza:
A . Minister Zdrowia,
B . Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
C . Minister Finansów,
D . Prezes Rady Ministrów.
i
tryb
Osób
Zadanie 55.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu bólu u chorych w
opiece paliatywnej oscyluje:
A . między 4000 a 6000 g/dobę,
B . między 150 a 1000 g/dobę,
C . między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D . nie ma maksymalnej dawki morfiny.
Zadanie 56.
Skutkiem nietrzymania moczu NIE jest/NIE są:
A . niemożność utrzymania moczu,
B . podrażnienie skóry krocza c o może doprowadzić d o
odleżyn,
C . zakażenia dróg moczowych,
D . otępienie.
Zadanie 57.
Wpływ na "starzenie się" społeczeństwa mają:
A . spadek umieralności,
B . spadek przyrostu naturalnego,
C . postęp naukowo-techniczny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 58.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:
A . stosować nasiadówek z ziół,
B . nosić luźnej garderoby,
C . ograniczać spożywania błonnika,
D . spożywać dużych ilości roślin strączkowych.
Zadanie 59.
Zachorowania n a raka płuca w grupie osób p o 6 5 roku życia
dotyczą:
A . w jednakowym procencie populacji kobiet i mężczyzn,
B . częściej mężczyzn niż kobiet,
C . częściej kobiet niż mężczyzn,
D . w ogóle nie dotyczą tej grupy osób.
Zadanie 60.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:
A . splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk, szerokie źrenice, wzmożona perystaltyka przewodu
pokarmowego,
C . ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D . spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.
Zadanie 61.
Zaburzeniem świadczącym o nieprawidłowej pracy rozrusznika NIE
jest:
A . nagłe pojawienie się niemiarowej akcji serca,
B . gorączka,
C . zmiana częstości rytmu,
D . utrata przytomności.
Zadanie 62.
Który z czynników uniemożliwia ubieganie się o świadczenia
pomocy społecznej?
A . bezrobocie,
B . brak obywatelstwa polskiego,
C . alkoholizm,
D . brak zezwolenia n a pobyt stały bądź brak statusu
uchodźcy.
Zadanie 63.
Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgnacji, opieki i
rehabilitacji
dla
osób
niewymagających
hospitalizacji
realizowane s ą w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej
przez
zakłady
opiekuńczo-lecznicze
i
zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL/ZPO
NIE jest/NIE są:
A . zaawansowana choroba nowotworowa,
B . znaczne obniżenie sprawności funkcjonalnej,
C . choroba psychiczna, uzależnienie,
D . trudna sytuacja socjalna.
Zadanie 64.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?
A . kinezyterapia,
B . psychoterapia,
C . fizykoterapia,
D . balneoterapia.
Zadanie 65.
Utrzymanie sondy żołądkowej w czystości wymaga:
A . podania przez sondę 2 5 m l wody przed i p o każdym
karmieniu,
B . wyjęcia sondy p o każdym karmieniu i wymiana jej n a
nową,
C . podania przez sondę 50 ml wody przed każdym karmieniem,
D . wyjęcia sondy p o każdym karmieniu i umycie jej w
ciepłej wodzie z mydłem oraz ponowne założenie.
Zadanie 66.
Chory lat 8 1 wykazuje cechy otępienia, m a upośledzoną zdolność
orientacji, urojenia, błądzi nocą p o korytarzu. W takiej
sytuacji NIE należy:
A . poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać
rozdrażniania
chorego
bezpośrednim
przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać m u prawdy i przekonywać, ż e jego opinia
jest błędna,
D . oferować taktownej pomocy, która pozwala n a poprawę
orientacji.
Zadanie 67.
U pacjentki lat 6 8 leczonej z powodu nadciśnienia tętniczego
oraz choroby wieńcowej została zdiagnozowana cukrzyca typu II.
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec wystąpieniu powikłań. Jaki czynnik m a największy wpływ
na trwałą zmianę zachowań pacjenta?
A . motywacja zewnętrzna,
B . lęk przed zganieniem przez lekarza,
C . motywacja wewnętrzna,
D . świadomość złego stylu życia.
Zadanie 68.
Przyczyną bezpośrednią większości złamań szyjkowo-krętarzowej
kości udowej u osób starszych jest:
A . otyłość,
B . nadmierna aktywność ruchowa,
C . upadek,
D . dieta uboga w wapń.
Zadanie 69.
Niefarmakologiczne leczenie chorej z niewydolnością krążenia
przyjmującej duże dawki leków moczopędnych polega na:
A . ograniczeniu aktywności fizycznej i spożyciu sodu d o 3
g dziennie,
B . utrzymaniu aktywności fizycznej n a możliwie jak
najwyższym poziomie i ograniczeniu spożycia płynów d o
500 ml dziennie,
C . utrzymaniu aktywności fizycznej n a możliwie jak
najwyższym poziomie i ograniczeniu spożycia sodu d o 2 g
dziennie,
D . nie stosowaniu żadnych ograniczeń dietetycznych.
Zadanie 70.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:
A . zalecanej częstotliwości podawania leku,
B . drogi podawania,
C . drabiny analgetycznej WHO,
D . zlecenia lekarza.
Zadanie 71.
Modelowanie polega na:
A . uczeniu reakcji albo zachowań poprzez naśladowanie ich
modelu, wzorca, przykładu itp.,
B . ćwiczeniu mającym n a celu modyfikowanie błędów,
niedociągnięć, niezgodności z podanym wzorcem,
C . wzbogacaniu nauczania poprzez stosowanie różnego
rodzaju pomocy dydaktycznych,
D . opracowywaniu teoretycznych założeń określonego rodzaju
działalności,
np.
modelowanie
rehabilitacji,
psychiatrii, leczenia, nauczania itp.
Zadanie 72.
Jaką dietę zastosujesz u chorych w wieku podeszłym,
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?
A . bogatobiałkową,
B . normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną
z uwagi n a wychudzenie
niskobiałkową,
D . niskobiałkową.
z
i
Zadanie 73.
Przyczyną powiększania się języka u osób starszych (zespół
gerojęzykowy) jest:
A . zmniejszone wydzielanie śliny,
B . zmniejszenie liczby kubków smakowych,
C . przejęcie przez język funkcji zębów w procesie żucia,
zwłaszcza miażdżenia pokarmów,
D . źle dopasowana proteza zębowa.
Zadanie 74.
D o ćwiczeń usprawniających swobodne chodzenie w wyprostowanej
postawie zaliczamy:
A . gimnastykę głowy,
B . ćwiczenia kończyn,
C . ćwiczenia tułowia,
D . bociani chód.
Zadanie 75.
U chorego unieruchomionego mogą wystąpić zaburzenia z e strony
układu pokarmowego typu:
A . jadłowstręt,
B . zaparcie stolca,
C . upośledzenie wydzielania soku żołądkowego,
D . zanik mięśni gładkich przełyku, żołądka, jelit.
Zadanie 76.
Proszę wskazać prawidłowe określenie dotyczące paniki
oddechowej:
A . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również z czynników psychosocjalnych i emocjonalnych
nakładających się na istniejącą duszność,
B . związana jest głównie z wysiłkiem i ruchem chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),
C . n i e nasila się przy nieprawidłowej kontroli objawów, w
związku z postępem choroby, może wiązać się z lękiem
przed śmiercią i nieuregulowaniem spraw życiowych,
D . n a panikę oddechową pozostają bez wpływu działania
takie, jak: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
opanowanie hiperwentylacji przez wolniejszy i głębszy
oddech,
stosowanie
beznodiazepin,
efektywne
komunikowanie z chorym, wzmocnienie zaufania chorego do
personelu.
Zadanie 77.
W przypadku leczenia farmakologicznego zaparć suplementacja
witamin A, D, E, K jest konieczna podczas stosowania:
A . laktulozy,
B . parafiny,
C . bisakodylu,
D . pochodnych rycyny.
Zadanie 78.
Który z niżej wymienionych elementów m a znaczący, niekorzystny
wpływ na jakość życia seniorów?
A . pozytywny stosunek społeczeństwa do starych ludzi,
B . ageism,
C . wysoki poziom kultury społeczeństwa,
D . racjonalna polityka społeczna i zdrowotna.
Zadanie 79.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:
A . niedowład kończyny dolnej,
B . wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C . niepełny zakres ruchu w stawach,
D . obecność porażenia spastycznego.
Zadanie 80.
Która choroba nowotworowa najczęściej występuje u mężczyzn w
podeszłym wieku?
A . rak gruczołu krokowego,
B . rak jądra,
C . rak skóry,
D . rak tarczycy.
Zadanie 81.
Przebieg zapalenia płuc u osób starszych często odbiega o d
klasycznego obrazu klinicznego, zatem należy brać pod uwagę:
A . gorączkę, kaszel, ból w klatce piersiowej, narastającą
duszność,
B . obniżoną temperaturę ciała, połączoną z e znacznym
osłabieniem, duszność, czasem brak leukocytozy,
zaburzenia świadomości,
C . postępującą
utratę
wydolności
fizycznej,
kaszel,
szczególnie rano z odkrztuszaniem obfitej, ropnej
wydzieliny, duszność wysiłkową i spoczynkową,
D . "granie w piersiach" słyszalne nocą lub p o wysiłku,
gorączkę, uporczywy kaszel, leukocytozę.
Zadanie 82.
D o oceny samodzielności (braku zależności o d innych) w
zaspokajaniu złożonych potrzeb życiowych człowieka w podeszłym
wieku należy zastosować:
A . indeks IADL,
B . skalę NYHA,
C . skalę Barthel,
D . skalę Tinetti.
Zadanie 83.
U chorego z afazją ruchową NIE wystąpuje/-ą:
A . zaburzenia melodii mowy,
B . brak możliwości wypowiadania się spontanicznego,
C . zaburzenia rytmu mowy,
D . gadatliwość, dobra artykulacja.
Zadanie 84.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:
A . pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym, jeśli jest owłosiona
należy ją ogolić,
C . umyć wodą bez użycia środków drażniących, osuszyć,
usunąć owłosienie,
D . ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.
Zadanie 85.
U chorego p o zawale mięśnia sercowego - w sytuacji ciągłego
zagrożenia, przy braku odpowiedniej wiedzy, wsparcia i
pozytywnej stymulacji psychologicznej, może się utrwalić i
prowadzić do stanu "wyuczonej bezradności" postawa:
A . zależności,
B . obronna,
C . konstruktywna,
D . wrogości do własnej osoby.
Zadanie 86.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:
A . zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B . zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C . umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 87.
Które z objawów występujących u ludzi w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?
A . częste oddawanie moczu,
B . nietrzymanie moczu,
C . częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 88.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:
A . zapalenia płuc,
B . ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C . niedotlenienia mózgu i otępienia,
D . niewydolności nerek.
Zadanie 89.
Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej potwierdzają:
A . wywiad, badanie plwociny, badanie fizykalne,
B . wywiad, badanie bronchoskopowe, badanie plwociny,
C . wywiad, badanie fizykalne, badanie gazometryczne krwi,
D . badanie plwociny, badanie bronchoskopowe, badanie
spirometryczne.
Zadanie 90.
Który z podanych objawów NIE jest spowodowany procesem
starzenia się układu nerwowego?
A . zmniejszenie napięcia mięśniowego,
B . skrócenie czasu reakcji na bodziec,
C . zaburzona koordynacja ruchowa,
D . upośledzenie zapamiętywania bieżących faktów.
Zadanie 91.
Które z poniższych zachowań, nabytych dzięki edukacji
zdrowotnej pozwala pacjentowi tworzyć nowe reguły dotyczące
zdrowia i postępować zgodnie z nimi?
A . zachowania nawykowe,
B . złożone działania stereotypowe,
C . aktywność twórcza,
D . proste działania stereotypowe.
Zadanie 92.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:
A . aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B . eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C . podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 93.
U pacjenta długotrwale unieruchomionego, w układzie krążenia
dochodzi do:
A . gorszego ukrwienia tkanek,
B . wzrostu ciśnienia skurczowego krwi,
C . zwiększenia pojemności wyrzutowej serca,
D . gorszego ukrwienia tkanek
i wzrostu ciśnienia
skurczowego krwi.
Zadanie 94.
Zmniejszenie napięcia mięśniowego u 65-letniego
uzyskuje się stosując:
A . ogrzewanie pacjenta,
B . oziębianie pacjenta,
C . gimnastykę układu mięśniowo-stawowego,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
pacjenta
Zadanie 95.
Według gerontologów i socjologów w ocenie jakości życia osób w
podeszłym wieku do wskaźników subiektywnych zaliczamy:
A . stan kliniczny pacjenta,
B . ogólną satysfakcję,
C . stan funkcjonalny,
D . pozycję społeczną, ekonomiczną.
Zadanie 96.
Które z poniżej zamieszczonych stwierdzeń dotyczących zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?
A . l e k należy podawać w stałych odstępach czasu, aby jego
stężenie stale przekraczało próg terapeutyczny dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,
B . wyboru leku oraz jego dawki dokonuje się n a podstawie
skuteczności terapeutycznej leku i pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,
C . podawanie leków przeciwbólowych wymaga oceny i
monitorowania występowania ewentualnych objawów
niepożądanych
oraz
podejmowania
działań
zapobiegawczych,
D . kortykosteroidy jako koanalgetyki dołącza się wyłącznie
d o silnych opioidów (na III poziomie drabiny
analgetycznej).
Zadanie 97.
Przyczyną stopy cukrzycowej NIE jest/NIE są:
A . niedokrwienie spowodowane miażdżycą i mikroangiopatią,
B . neuropatia,
C . nefropatia,
D . zakażenia.
Zadanie 98.
Rehabilitację psychiatryczną prowadzi się w:
A . szpitalach
i
oddziałach
psychiatrycznych
oraz
poradniach zdrowia psychicznego,
B . zakładach
opieki
zdrowotnej
stacjonarnej,
półstacjonarnej i otwartej,
C . zakładach pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej
przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
D . w różnych zakładach, instytucjach, placówkach i
miejscach pobytu osób wymagających usprawniania w
związku z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie 99.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:
A . uraz mózgu,
B . zmiany naczyniopochodne,
C . choroba psychiczna,
D . choroba Alzheimera.
Zadanie 100.
Do oceny siły mięśniowej służy test:
A . Wechslera,
B . Achillesa,
C . Lovetta,
D . Krolla.
Zadanie 101.
Które z wymienionych okolic ciała s ą szczególnie narażone n a
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?
A . okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B . okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C . okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D . kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.
Zadanie 102.
W ramach edukacji zdrowotnej rodzin osób z zaburzeniami
psychicznymi, instruktaż dotyczący farmakoterapii pacjenta:
A . jest zawsze wskazany i użyteczny,
B . jest pożądany w przypadku pacjentów z otępieniem
starczym,
C . jest konieczny w przypadku pacjentów lekozależnych,
D . nie jest potrzebny.
Zadanie 103.
Co świadczy o dużym wzroście ciśnienia śródczaszkowego?
A . przyspieszenie
tętna,
wzrost
temperatury
ciała,
wystąpienie oddechu Cheyne'a-Stokesa,
B . zwolnienie tętna, wzrost temperatury ciała i spadek
ciśnienia tętniczego,
C . przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia tętniczego i
wystąpienie oddechu Kusmaula,
D . zwolnienie
tętna,
wzrost
ciśnienia tętniczego
i
pojawienie się oddechu Cheyne'a-Stokesa.
Zadanie 104.
W celu zmniejszenia zagrożenia życia spowodowanego obrzękiem
płuc należy:
A . ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B . przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C . wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D . zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.
Zadanie 105.
Mężczyzna lat 6 5 cierpi n a chorobę Parkinsona. Pacjent coraz
częściej narzeka n a utrudnienia pojawiające się w zakresie
samoobsługi. Które z podanych objawów należą d o obrazu
chorobowego?
A . ruchy "kręcenia pigułek", kaczy chód, twarz maskowata,
B . ruchy
"liczenia
pieniędzy",
twarz
hipomimiczna,
pochylenie sylwetki ku przodowi,
C . poruszanie się drobnymi kroczkami, żywa mimika, objaw
"koła zębatego",
D . objaw "koła zębatego", ruchy "kręcenia pigułek", kaczy
chód.
Zadanie 106.
Które z poniższych narzędzi jest testem oceniającym stan
odżywienia osób p o 6 5 roku życia, możliwym d o wykorzystania
przez pielęgniarkę?
A . MNA,
B . MMSE,
C . GDS,
D . VAS.
Zadanie 107.
FAŁSZYWE jest stwierdzenie, że opatrunki hydrokoloidowe:
A . uniemożliwiają przedostanie się bakterii do rany,
B . utrzymują właściwe nawilżenie rany,
C . poprawiają mikrokrążenie w obrębie rany,
D . przy usuwaniu uszkadzają wytworzoną ziarninę.
Zadanie 108.
Domy Pomocy Społecznej w Polsce podlegają:
A . Ministerstwu Zdrowia,
B . Ministerstwu Finansów,
C . Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
D . Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Zadanie 109.
Najważniejszą rolę w procesie zmniejszania się gęstości kości
wraz z wiekiem przypisuje się:
A . niedoborowi hormonów, obniżonej podaży wapnia,
zaniechaniu aktywności fizycznej,
B . podwyższonemu poziomowi estrogenów u kobiet i
androgenów u mężczyzn,
C . zwiększonemu wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego,
D . związanej z wiekiem podwyższonej syntezie wit. D.
Zadanie 110.
W procesach tworzenia kości wapń jest substratem i czynnikiem:
A . blokującym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ n a
czynności gruczołów przytarczowych,
B . blokującym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ n a
czynności gruczołów płciowych,
C . wyzwalającym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ n a
czynności gruczołów tarczowych,
D . wyzwalającym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ n a
czynności gruczołów przytarczowych.
Zadanie 111.
Objawy charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru żelaza
to:
A . żółtawo-brązowy odcień skóry, biegunki, trudności z
utrzymaniem równowagi związane z zaburzonym czuciem
głębokim,
B . krwawe wylewy n a skórze, krwawienia z e śluzówek, utrata
masy ciała,
C . porcelanowa bladość skóry, łyżeczkowatość paznokci,
spadek masy ciała,
D . żółtaczka, powiększenie śledziony, zaparcia.
Zadanie 112.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:
A . oczyszczania,
B . ziarninowania,
C . naskórkowania,
D . we wszystkich etapach gojenia.
Zadanie 113.
Która z poniższych form należy do terapii zajęciowej?
A . ergoterapia,
B . magnetoterapia,
C . helioterapia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 114.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e specyficznych jej objawów jest somatyzacja depresji, która
polega na:
A . występowaniu
zaburzeń
pamięci
(postać
rzekomootępienna),
B . podawaniu objawów typowych dla chorób somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),
C . występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D . występowaniu myśli samobójczych.
Zadanie 115.
Które z niżej wymienionych emocji najczęściej występują u osób
z chorobami serca, niezależnie o d wieku i zaawansowania choroby
a są szczególnie odczuwane przez ludzi w podeszłym wieku?
A . lęk,
B . gniew,
C . bunt,
D . niepokój.
Zadanie 116.
Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdza:
A . histeroskopia,
B . rektoskopia,
C . kolanoskopia,
D . gastroduodenoskopia.
Zadanie 117.
Ile gramów węglowodanów zawiera jedna jednostka chlebowa?
A . 22 g,
B . 15 g,
C . 13 g,
D . 12 g.
Zadanie 118.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:
A . pielęgnowanie w czasie choroby,
B . niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C . doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D . nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.
Zadanie 119.
Która z niżej wymienionych postaw wobec choroby u ludzi
starszych jest pożądana dla procesu pielęgnowania i leczenia?
A . pozytywna,
B . hipochondryczna,
C . negacji choroby,
D . apatii i obojętności.
Zadanie 120.
Jaki jest wskazany zakres ruchów u chorej w reumatoidalnym
zapaleniu stawów w okresie nasilenia objawów?
A . zaprzestanie wszelkich ruchów żeby nie obciążać jej
wysiłkiem fizycznym,
B . wykonywanie ruchów biernych i w miarę możliwości
czynnych oraz pionizowanie chorej aby nie dopuścić d o
przykurczy,
C . zaprzestanie wszelkich ruchów biernych i czynnych żeby
nie uszkodzić chorych stawów,
D . wykonywanie czynnych, intensywnych ćwiczeń żeby nie
dopuścić do przykurczy i zaniku mięśni.
Zadanie 121.
Życie w warunkach współczesnej cywilizacji, narażenie n a
oddziaływanie niekorzystnych warunków środowiskowych oraz
choroby, należą do czynników modyfikujących efekty wewnętrznego
procesu starzenia. Zmiany, które zachodzą pod wpływem tych
czynników określane są jako:
A . starzenie zwyczajne,
B . zaburzenia czynnościowe,
C . starzenie pomyślne,
D . zmienność.
Zadanie 122.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?
A . zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie zakresu prawdy o chorobie i delikatności
sposobu przekazania,
C . można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy opiekować się tak, aby było jak najmniej
kłopotów.
Zadanie 123.
Chory lat 7 0 został przywieziony d o oddziału wewnętrznego z
objawami udaru mózgowego. Jest nieprzytomny, oddech regularny,
widoczny niedowład połowiczy prawostronny. W celu zapewnienia
drożności dróg oddechowych należy:
A . wykonać intubację,
B . wykonać tracheotomię,
C . prowadzić gimnastykę oddechową,
D . ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej i kontrolować
drożność dróg oddechowych.
Zadanie 124.
W Polsce, według prognoz, udział osób w wieku 6 5 lat i więcej w
perspektywie półwiecza wzrośnie i będzie wynosił odpowiednio:
A . 11% ogółu ludności,
B . 13% ogółu ludności,
C . 15% ogółu ludności,
D . 22% ogółu ludności.
Zadanie 125.
D o zmian fizjologicznych związanych z e starzeniem się układu
oddechowego należy:
A . rozrost nabłonka rzęskowego oskrzeli,
B . zanik ścian niektórych pęcherzyków płucnych,
C . wzrost liczby makrofagów,
D . zanik tkanki łącznej.
Zadanie 126.
Który rodzaj obrzęku występujący u osób starszych, przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?
A . obrzęk w chorobach nerek,
B . obrzęk płuc,
C . obrzęk powiek,
D . obrzęk stawów.
Zadanie 127.
Deficyt samoobsługi u starszego pacjenta z chorobą Alzheimera
może wynikać z:
A . niedożywienia,
B . przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia sprawności manualnej rąk i nietolerancji
wysiłku,
D . spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.
Zadanie 128.
Który z niżej wymienionych warunków jest konieczny w leczeniu
zachowawczym chorego z przewlekłym niedokrwieniem kończyn
dolnych I i II stopnia?
A . natychmiastowe zaprzestanie palenia tytoniu i stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,
B . zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie
aktywności
fizycznej,
prowadzenie
oszczędzającego trybu życia,
D . zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.
Zadanie 129.
W oddziale chirurgii przebywa 60-letni pacjent, któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
s i ę owrzodzeń podudzia. Wyposażenie chorego w protezę
tymczasową jest:
A . korzystne, gdyż pacjent szybciej nauczy się chodzić,
B . niekorzystne, gdyż świeży kikut może ulec uszkodzeniu,
C . korzystne, gdyż zapobiega odleżynom kikuta,
D . niekorzystne, gdyż sprzyja zakażeniu kikuta.
Zadanie 130.
Jakie dane o chorym s ą podstawą właściwej oceny sprawności
pacjenta?
A . wiek metrykalny,
B . zgłaszane samopoczucie,
C . wygląd zewnętrzny,
D . wiek czynnościowy.
Zadanie 131.
W reumatoidalnym zapaleniu
postępują/obejmują:
A . od obwodu do centrum,
B . od centrum do obwodu,
C . tylko duże stawy,
D . nie ma reguły.
stawów
zmiany
chorobowe
Zadanie 132.
W oddziale chirurgii przebywa 60-letni pacjent, któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
s i ę owrzodzeń podudzia. Jaka jest najistotniejsza czynność w
czasie pielęgnacji kikuta?
A . pudrowanie,
B . nacieranie tłustymi kremami,
C . obmywanie zimną wodą,
D . moczenie w ciepłej wodzie.
Zadanie 133.
Bakteria oznaczona skrótem MRSA jest częstą przyczyną zakażeń
wewnątrzszpitalnych, co oznacza ten skrót?
A . nowy szczep Streptococcus pneumoniae,
B . nowy szczep Serratia marcescens,
C . gronkowiec koagulazoujemny,
D . gronkowiec oporny na Metycylinę.
Zadanie 134.
Do osoby mającej aparat słuchowy należy mówić:
A . bardzo głośno, szybko,
B . nieco wolniej, średnio głośno z dobrą artykulacją,
C . z pełnymi ustami lub cicho,
D . mówić bardzo wolno, używając nawet przesadnej mimiki.
Zadanie 135.
Dieta chorych n a reumatoidalne zapalenie stawów powinna
obfitować przede wszystkim w:
A . białka, witaminy C i D oraz dużo owoców i warzyw,
B . tłuszcze zwierzęce, witaminy A i K,
C . błonnik i cukry proste,
D . sole mineralne i białka.
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 072517
GRUPA 1
Zadanie 1.
Międzynarodowy Kodeks dla Położnych wydany został przez:
A . Światową Organizację Zdrowia,
B . Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C . Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D . Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.
Zadanie 2.
Który narząd kobiety
nowotworowym?
A . macica,
B . żołądek,
C . pierś,
D . płuca.
najczęściej
objęty
jest
procesem
Zadanie 3.
Leczeniem z wyboru nabłoniaka kosmówki jest:
A . podawanie cytostatyków,
B . stosowanie radioterapii,
C . stosowanie hormonów sterydowych,
D . resekcja macicy wraz z przydatkami.
Zadanie 4.
Na czym polega wtórna profilaktyka raka narządu rodnego?
A . na wykrywaniu zmian w okresie bezobjawowym,
B . zapobieganiu nawrotom,
C . zapobieganiu przerzutom,
D . zapobieganiu objawom ubocznym stosowanego leczenia.
Zadanie 5.
Płeć psychiczna jest t o identyfikacja płciowa i wynikające stąd
poczucie przynależności do osobników płci żeńskiej lub męskiej:
A . ukształtowana w pierwszych latach życia,
B . ujawniająca się n a krótko przed okresem dojrzewania
płciowego,
C . ma swój początek w okresie płodowym,
D . ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.
Zadanie 6.
Technika rozrodu wspomaganego IVF to:
A . inseminacja domaciczna,
B . zapłodnienie pozaustrojowe,
C . docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D . pobieranie plemników z najądrzy
Zadanie 7.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się n a wykrywaniu
w moczu obecności:
A . choriongonadotropiny,
B . pregnandiolu,
C . estriolu,
D . kwasu askorbinowego.
Zadanie 8.
Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny
dla:
A . grzybiczego zapalenia pochwy,
B . bakteryjnego zapalenia pochwy,
C . rzęsistkowicy,
D . infekcji wirusem opryszczki.
Zadanie 9.
Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:
A . ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
B . ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
C . niedrożności mechanicznej jelit,
D . ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.
Zadanie 10.
Czy rzęsistek pochwowy może kolonizować tylko pochwę?
A . tak, nie dotyczy innych narządów,
B . zależy jaka odmiana rzęsistka,
C . kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
D . kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbyt.
Zadanie 11.
Jaki hormon jest odpowiedzialny z a wzrost podstawowej ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?
A . progesteron,
B . estrogeny,
C . androgeny,
D . gonadotropina kosmówkowa.
Zadanie 12.
Substancjami kontrastującymi stosowanymi podczas kolposkopii
są:
A . 76 % spirytus vini, 10% formalina,
B . formalina, płyn Lugola,
C . noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
D . płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego,
noradrenalina.
Zadanie 13.
Stwierdzenie obecności zmian grupy I I CIN i III CIN jest
wskazaniem do:
A . powtórzenia badania kolposkopowego,
B . pobrania wycinków celowanych i łyżeczkowania kanału
szyjki,
C . podania leczenia przeciwzapalnego,
D . wykonania ultrasonografii.
Zadanie
Zaśniad
A.
B.
C.
D.
14.
groniasty prosty jest to:
rak kosmówki,
zwyrodnienie kosmówki,
rak płodu,
zwyrodnienie płodu.
Zadanie 15.
W e wszystkich przypadkach rozpoznanych wad rozwojowych dróg
rodnych sprawdzany jest również stan układu:
A . naczyniowego,
B . pokarmowego,
C . oddechowego,
D . układu moczowego.
Zadanie 16.
Gwałtowne pęknięcie jajowodu w przypadku ciąży ektopowej
spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:
A . cieśni,
B . bańce,
C . lejku,
D . jajniku.
Zadanie 17.
Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków,
najczęściej wskazuje na zakażenie:
A . gruźlicze,
B . rzeżączkowe,
C . rzęsistkowe,
D . bakteryjne.
Zadanie 18.
Która tkanka organizmu ludzkiego jest najmniej wrażliwa n a
promieniowanie?
A . nerwowa,
B . limfatyczna,
C . mięśniowa,
D . łączna.
Zadanie 19.
W okresie andropauzy występuje niedobór:
A . estrogenów,
B . androgenów,
C . folitropiny (FSH),
D . lutropiny (LH).
Zadanie 20.
Pacjentka zgłosiła się d o oddziału celem poddania się kolejnej
chemioterapii. Jakie badanie należy bezwzględnie wykonać przed
podaniem leków?
A . poziomu markerów nowotworowych,
B . morfologii,
C . poziomu elektrolitów,
D . gazometrii.
Zadanie 21.
Wykonanie świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjentki w
sytuacji gdy nie m a zagrożenia życia jest w świetle
obowiązującego prawa uznane za:
A . błąd medyczny,
B . niedbałość,
C . naruszenie przepisów prawa,
D . przekroczenie kompetencji zawodowej.
Zadanie 22.
Zachorowalność jest to liczba:
A . wszystkich chorych na nowotwory,
B . wszystkich chorych na nowotwory danego typu,
C . nowych zachorowań na dany typ nowotworu w ciągu roku,
D . chorych na określony typ nowotworu z podziałem na płeć.
Zadanie 23.
Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?
A . liście paproci,
B . plastra miodu,
C . zamieci śnieżnej,
D . rozrzuconych korali.
USG
Zadanie 24.
Uszkodzenia popromienne późne p o stosowaniu radioterapii w
obrębie jamy brzusznej objawiają się najczęściej:
A . obrzękiem i przekrwieniem napromieniowanej okolicy,
B . uszkodzeniem skóry w miejscu napromieniowania,
C . dolegliwościami bólowymi miejsc poddanych radioterapii,
D . popromiennym zapaleniem odbytnicy lub uszkodzeniem
układu moczowego.
Zadanie 25.
P o ewakuacji zaśniadu groniastego, zalecane jest stosowanie
antykoncepcji przez:
A . 3 miesiące,
B . 6 miesięcy,
C . 1 rok,
D . 2 lata.
Zadanie 26.
Współżycie seksualne w okresie pomenopauzalnym może stanowić
problem, głównie z powodu:
A . zupełnego zaniku libido,
B . nietrzymania moczu,
C . zmian zanikowych w pochwie,
D . obniżenia pochwy.
Zadanie 27.
Jakie zmiany obserwuje się w V grupie cytologicznej?
A . zmiany zapalne,
B . zmiany przednowotworowe,
C . rak przedinwazyjny,
D . rak inwazyjny.
Zadanie 28.
Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:
A . 11 roku życia,
B . 13 roku życia,
C . 14 roku życia,
D . 16 roku życia.
Zadanie 29.
Jakie są zalety metody kriochirurgicznej?
A . nowoczesna, bezbolesna,
B . rana goi się krótko, można szybko realizować plany
macierzyńskie,
C . skuteczna,
D . nie powoduje dużych zmian bliznowatych.
Zadanie 30.
Fetyszyzm polega na:
A . podniecaniu się własnym ciałem,
B . uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z
obrazkami, fotografiami lub dziełami sztuki,
C . uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z
przedmiotem lub częścią ciała symbolizującą partnera,
D . uzyskiwaniu
podniecenia
seksualnego
poprzez
przebieranie się w odzież przeciwnej płci.
Zadanie 31.
Kobietom p o mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ
zapobiega to:
A . przykurczom,
B . bólom,
C . uszkodzeniu blizny,
D . zniekształceniu postawy ciała.
Zadanie
W skład
A.
B.
32.
diagnostyki obrazowej w ginekologii zalicza się:
kolposkopię, oglądanie, badanie USG,
badanie USG , badania cytologiczne, tomografię
komputerową,
C . ultrasonografię, rezonans magnetyczny, tomografię
komputerową,
D . kolposkopię,
badania
cytologiczne,
badanie
histopatologiczne.
Zadanie
Erekcja
A.
B.
33.
prącia:
pojawia się u mężczyzny w stanie podniecenia,
jest t o proces zmieniający przestrzeń wewnątrzjamistą
prącia z systemu o niskim ciśnieniu i małej objętości w
system o wysokim ciśnieniu i większej objętości,
C . jest efektem równowagi dynamicznej pomiędzy bodźcami
pobudzającymi a hamującymi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 34.
Wśród przyczyn zaburzeń miesiączkowania znajdują się:
A . hipogonadyzm hipogonadotropowy,
B . hipogonadyzm hipergonadotropowy,
C . zaburzenia eugonadotropowe,
D . wszystkie.
Zadanie 35.
Uporczywe upławy u dziewczynki skłaniają d o podejrzeń w
kierunku:
A . owsików,
B . ciała obcego w pochwie,
C . glisty ludzkiej,
D . obrażeń urazowych pochwy.
Zadanie 36.
Kobieta po menopauzie powinna badać swoje piersi:
A . co miesiąc,
B . co 2 miesiące,
C . co 3 miesiące,
D . co 4 miesiące.
Zadanie 37.
Badanie śródoperacyjne w przypadków nowotworów jest:
A . badaniem wstępnym,
B . badaniem odpowiadającym n a pytanie czy nowotwór jest
złośliwy,
C . badaniem decydującym o rozległości operacji,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 38.
Niewydolność ciałka żółtego stanowi przyczynę niepłodności z
grupy:
A . immunologicznej,
B . endokrynologicznej,
C . macicznej,
D . jajowodowej.
Zadanie 39.
Jaką witaminę stosuje się w leczeniu zaniku sromu, a której
jednocześnie niedobór odgrywa pewną rolę w powstawaniu raka?
A . witaminę C,
B . witaminę E,
C . witaminę A,
D . witaminę B.
Zadanie 40.
Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:
A . ok 3 tygodnie,
B . ok 6 tygodni,
C . ok 6 miesięcy,
D . ok 3 miesięce.
Zadanie 41.
W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:
A . estradiol,
B . estriol,
C . estron,
D . nie ma dominującego estrogenu.
Zadanie 42.
Złośliwy guz jajnika u 19-letniej dziewczyny jest najczęściej:
A . rozrodczakiem,
B . pierwotnym kosmówczakiem,
C . mięsakiem,
D . gruczolakiem.
Zadanie 43.
Oceny czynności dokrewnej jajników NIE można dokonać n a
podstawie:
A . pomiaru podstawowej ciepłoty ciała,
B . badania śluzu szyjkowego,
C . rozmazów cytohormonalnych pochwowych,
D . badania biologii pochwy.
Zadanie 44.
Transseksualizm jest to:
A . brak akceptacji własnej płci,
B . poczucie przynależności do płci odmiennej,
C . poczucie przynależności do obu płci,
D . brak przynależności do jakiejkolwiek płci.
Zadanie 45.
Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany
pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy
mniejszej nazywamy:
A . rectocele,
B . cystoocele,
C . hysterocoele,
D . enterocele.
Zadanie 46.
Czym najczęściej wypełniona jest torbiel skórzasta?
A . płynem surowiczym,
B . krwią,
C . tłustą mazią, włosami,
D . jest pusta, bez żadnej zawartości.
Zadanie 47.
Aspermia jest to:
A . obecność jedynie komórek plemnikotwórczych w nasieniu,
B . ograniczenie liczby plemników w nasieniu,
C . brak plemników w nasieniu,
D . nadmiar plemników w nasieniu.
Zadanie 48.
Ekshibicjonizm to:
A . zamierzone obnażenie swoich narządów płciowych przed
innymi osobami wbrew ich woli i z reguły w
"niewłaściwym" miejscu,
B . osiąganie satysfakcji w wyniku cierpienia psychicznego
l u b fizycznego zadawanego przez partnera lub samemu
sobie albo w trakcie stosunku seksualnego,
C . utrwalona lub dominująca skłonność d o aktywności
seksualnej z dzieckiem lub z dziećmi w wieku przed
dojrzewaniem,
D . satysfakcja seksualna osiągana w kontakcie z osobami
zmarłymi, umierającymi, nieprzytomnymi, śpiącymi.
Zadanie 49.
C z y możliwe jest, aby kobieta p o całkowitym usunięciu macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?
A . niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest wtedy współżycie
płciowe,
B . niemożliwe, ponieważ przeciwwskazane jest wtedy
współżycie płciowe,
C . możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D . możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.
Zadanie 50.
Najczęstszym powodem niepłodności u mężczyzn jest:
A . mniejsza ilość plemników w ejakulacie i mniejsza ich
żywotność,
B . niedrożność dróg wyprowadzających nasienie,
C . zaburzenie wzwodu członka,
D . zaburzenie wytrysku nasienia.
Zadanie 51.
P o jakich operacjach ginekologicznych ważne
uruchamianie chorej?
A . plastycznych krocza i pochwy,
B . radykalnych (rozległych),
C . oszczędzających,
D . wszystkich operacjach ginekologicznych.
jest
wczesne
Zadanie 52.
Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:
A . pochwowych,
B . przedsionkowych,
C . analnych,
D . wszelkich stosunków płciowych.
Zadanie 53.
Krwawienie z narządów płciowych w okresie noworodkowym u
dziewczynek jest wynikiem:
A . działania estrogenów matczynych,
B . działania progesteronu matczynego,
C . działania estrogenów i progesteronu,
D . spadku poziomu estrogenów matczynych.
Zadanie 54.
Faza utajonego zakażenia wirusem HIV:
A . występuje w pierwszych tygodniach zakażenia,
B . t o okres trwający lata, w którym mechanizmy
odpornościowe skutecznie kontrolują stężenie wiremii
HIV,
C . okres w którym dochodzi d o przełamania sił obronnych
organizmu i pojawienia się objawów zakażenia HIV,
D . poprawna jest odpowiedź A i B.
Zadanie 55.
Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego p o
zabiegu operacyjnym?
A . wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,
B . bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
C . silny
ból
w
obrębie
jamy
brzusznej,
wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
D . obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.
Zadanie 56.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych d o
C I N I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji
wirusem HPV. Ten system to:
A . system Papanicolau,
B . system Bethesda,
C . system Richardsona,
D . system TNM.
Zadanie 57.
Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:
A . okazuje podziw dla jego ciała,
B . okazuje podziw dla jego intelektu,
C . zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
D . szybko osiąga orgazm.
Zadanie 58.
Aseksualnością jest:
A . brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
B . brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
C . uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
D . brak pociągu seksualnego d o partnera tej samej i/lub
przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.
Zadanie 59.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o wykonania histeroskopii
są/jest:
A . mięśniaki macicy,
B . macica z przegrodą,
C . zapalenie przydatków,
D . obecność wkładki wewnątrzmacicznej.
Zadanie 60.
Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:
A . elektrokoagulacja,
B . elektrokonizacja,
C . resekcja szyjki macicy,
D . resekcja macicy.
Zadanie 61.
Przyczyną pojawienia się treści pochwowej u dziewcząt, które
jeszcze nie miesiączkują, jest:
A . estrogenizacja ustroju,
B . alergia,
C . niedostatek higieny,
D . zaburzenia wydzielania gruczołu tarczowego.
Zadanie 62.
Impotencja jest to:
A . zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B . niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C . opóźniony wytrysk,
D . przedwczesny wytrysk.
Zadanie 63.
Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po
wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:
A . p o zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia,
d o czego zwykle dochodzi w kanale szyjki pod wpływem
śluzu,
B . p o zagęszczeniu ochronnie działającej plazmy nasienia,
do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,
C . p o usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, d o
czego najczęściej dochodzi w kanale szyjki pod wpływem
śluzu,
D . p o usunięciu ochronnie działającej plazmy nasienia, d o
czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.
Zadanie 64.
D o powstawania wad wrodzonych narządów płciowych dochodzi
najczęściej:
A . w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
B . między 8-10 tygodniem ciąży,
C . między 14-16 tygodniem ciąży,
D . w II trymestrze ciąży.
Zadanie 65.
Pacjentka zgłasza silny ból wargi sromowej nasilający się przy
chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:
A . ostre zapalenie cewki moczowej,
B . ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
C . waginozę bakteryjną,
D . kłykciny kończyste.
Zadanie 66.
Prawidłowy odsetek zasiedlenia pochwy przez pałeczki kwasu
mlekowego, w stosunku do ogółu flory bakteryjnej, to:
A . 50-60%,
B . 60-70%,
C . 70-80%,
D . 90-95%.
Zadanie 67.
U podłoża zaburzeń funkcji narządów płciowych, a więc i
seksualnych leży:
A . stres,
B . niepłodność,
C . klimakterium,
D . wszystkie wymienione wyżej przyczyny.
Zadanie 68.
W etiopatogenezie raka
wydzielaniu:
A . estrogenów,
B . progesteronu,
C . gonadotropin,
D . kortykotropin.
piersi
pewną
rolę
przypisuje
się
Zadanie 69.
W przypadku zapalenia pochwy n a tle rzęsistkowym, leczeniem
farmakologicznym i zaleceniem szczególnej dbałości o higienę
osobistą należy objąć:
A . kobietę,
B . partnera,
C . całą rodzinę,
D . kobietę i jej partnera.
Zadanie 70.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:
A . niepłodność,
B . oziębłość płciowa,
C . zaburzenie statyki macicy,
D . ciąża mnoga.
Zadanie 71.
Kiedy występują prawidłowe dwufazowe cykle miesiączkowe?
A . po jednym nieprawidłowym cyklu,
B . 1- 2 lata po menarche,
C . pół roku od menarche,
D . po dwóch, trzech nieprawidłowych cyklach.
Zadanie 72.
Który hormon odpowiada z a całkowite dojrzewanie pęcherzyka
jajnikowego i uwolnienie komórki jajowej?
A . progesteron,
B . prolaktyna,
C . lutropina,
D . folitropina.
Zadanie 73.
Podstawowe znaczenie w diagnostyce rozrostów i nowotworów
trofoblastu ma oznaczenie:
A . poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
B . poziomu laktogenu łożyskowego,
C . poziomu gonadotropin przysadkowych,
D . oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.
Zadanie 74.
Zaznacz prawidłowe stwierdzenie dotyczące profilaktycznej
antybiotykoterapii przed zabiegiem operacyjnym:
A . antybiotyki powinny być podawane drogą dożylną w dniu
poprzedzającym zabieg operacyjny,
B . antybiotyki należy podawać dożylnie n a 3 0 minut przed
zakończeniem zabiegu operacyjnego,
C . antybiotyki należy podawać doustnie n a 3 0 minut przed
zabiegiem operacyjnym,
D . antybiotyki powinno się podawać dożylnie n a 3 0 minut
przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego.
Zadanie 75.
Uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zaburzenia snu,
drażliwość,
depresyjne
zmiany
nastroju,
zaburzenia
koncentracji, zawroty i bóle głowy, bóle stawów, kołatanie
serca to objawy wchodzące w skład:
A . skali Granuma,
B . skali Bishopa,
C . indeksu Kuppermanna,
D . indeksu Manninga.
Zadanie 76.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:
A . niepłodność,
B . zapalenie gruczołu Bartholina,
C . zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D . zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.
Zadanie 77.
D o najczęstszych wczesnych powikłań p o operacji radykalnego
usunięcia sromu techniką en bloc należy:
A . Nietrzymanie moczu,
B . Obrzęk chłonny kończyn dolnych,
C . Zawał mięśnia sercowego,
D . Rozejście sie rany.
Zadanie 78.
N a występowanie raka endometrium szczególnie narażone s ą
kobiety:
A . z nadwagą ciała,
B . wieloródki,
C . żyjące w gorszych warunkach socjoekonomicznych,
D . chore na niedociśnienie tętnicze.
Zadanie 79.
NAJTRUDNIEJ rozpoznaje się wczesne objawy nowotworu:
A . szyjki macicy,
B . sromu,
C . jajników,
D . macicy.
Zadanie 80.
W Polsce dzień położnej obchodzony jest:
A . 8 stycznia,
B . 8 marca,
C . 8 maja,
D . 8 lipiec.
Zadanie 81.
Wzrokową ocenę narządów płciowych wewnętrznych, a zwłaszcza
jajników, umożliwia:
A . laparoskopia,
B . histeroskopia,
C . kolpomikroskopia,
D . kolposkopia.
Zadanie 82.
Jakie czynniki etiologiczne mogą wywoływać zespół napięcia
przedmiesiączkowego?
A . fizjologiczny spadek progesteronu,
B . starzenie się jajników,
C . zmiany w równowadze progesteronu i estrogenu,
D . niedokrwienie macicy.
Zadanie 83.
Skuteczność poszczególnych metod antykoncepcyjnych ocenia się
na podstawie?
A . oceny kobiet stosujących daną metodę,
B . liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
C . indeksu HCG,
D . wskaźnika Pearla.
Zadanie 84.
Jakie hormony najczęściej stosowane s ą u kobiet w przypadku
raka endometrium?
A . Estrogeny,
B . Progesteron,
C . Androgeny,
D . Progestageny.
Zadanie 85.
Kobieta w wieku rozrodczym n a badania rentgenowskie (np. d o
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:
A . w czasie miesiączki,
B . w połowie cyklu miesiączkowego,
C . pod koniec cyklu miesiączkowego,
D . w dowolnie wybranym dniu.
Zadanie 86.
Jakie dolegliwości najczęściej występują w przypadku mięśniaków
macicy?
A . bóle w obrębie narządów miednicy,
B . nieprawidłowe krwawienia,
C . uporczywe upławy,
D . podrażnienie otrzewnej.
Zadanie 87.
Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:
A . prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
B . leczenie najciężej chorych noworodków oraz nadzór nad
ich rozwojem psychoruchowym,
C . odpowiedzi A i B prawidłowe,
D . żadna z powyższych nie jest prawidłowa.
Zadanie 88.
W fizjologicznym, owulacyjnym cyklu miesiączkowym temperatura
ciała w fazie folikularnej:
A . jest podwyższona,
B . jest obniżona,
C . nie zmienia się,
D . naprzemiennie raz jest niższa raz wyższa.
Zadanie 89.
Polucje to objaw:
A . fizjologiczny,
B . przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C . zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D . charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.
Zadanie 90.
Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe n a sromie
mogą sugerować:
A . kłykciny kończyste,
B . rogowacenie przerostowe,
C . dysplazja sromu,
D . czyraczność sromu.
Zadanie 91.
Której z zasad przy stosowaniu automasażu p o mastektomii
powinna bezwzględnie przestrzegać pacjentka?
A . kończyna po stronie mastektomii powinna być maksymalnie
uniesiona ku górze,
B . wykonując automasaż należy g o szczególnie intensywnie
wykonywać w okolicy dołu pachowego przy ranie
pooperacyjnej,
C . wykonując automasaż należy zaczynać o d dystalnej części
kończyny,
D . przy wykonywaniu automasażu należy masować tylko
okolicę barku i ramienia omijając okolicę dłoni i
przedramienia skąd odpływ limfy następuje samoistnie p o
uniesieniu ręki po masażu.
Zadanie 92.
Posiadana wiedza n a temat zespołu Lyncha wskazuje n a
konieczność
wdrożenia
specjalistycznej
opieki
profilaktyczno-diagnostycznej i leczniczej dla rodzin, a u
kobiet dodatkowo zaleca się:
A . coroczne badanie mammograficzne,
B . rezonans magnetyczny piersi i coroczne badanie
ginekologiczne,
C . nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
D . coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem
ultrasonograficznym i w przypadku przerostu błony
śluzowej mięśnia macicy badanie histopatologiczne
wyskrobin z trzonu macicy.
Zadanie 93.
W seksuologii istnieją następujące kategorie norm:
A . norma społeczna, norma diagnostyczna, norma kliniczna,
B . norma kliniczno-diagnostyczna, norma medyczna, norma
społeczna,
C . norma seksualna, norma psycho-społeczna, norma moralna,
D . norma
kliniczno-diagnostyczna,
medyczna
norma
seksualna, nowe medyczne normy seksualne.
Zadanie 94.
Punktem wyjścia procesu nowotworowego raka szyjki macicy jest
zwykle:
A . część pochwowa szyjki macicy,
B . kanał szyjki macicy,
C . granica między nabłonkiem gruczołowym a płaskim tarczy
części pochwowej,
D . tylna warga szyjki macicy.
Zadanie 95.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:
A . objawów klinicznych,
B . badań hormonalnych,
C . badania histopatologicznego,
D . rozmazu cytologicznego.
Zadanie 96.
Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:
A . kontaktów seksualnych,
B . korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
C . transplantacji narządów,
D . przetaczania preparatów krwi.
Zadanie 97.
Ustalanie płci u noworodka z cechami obojnactwa powinno opierać
się tylko i wyłącznie na:
A . zdaniu rodziców dziecka, ich preferencji,
B . przeświadczeniu lekarza obecnego przy porodzie,
C . decyzji konsylium specjalistów,
D . badaniach genetycznych, hormonalnych i histologicznych.
Zadanie 98.
Płeć człowieka zostaje ustalona genetycznie:
A . w momencie zapłodnienia,
B . w momencie zagnieżdżenia się jaja w macicy,
C . około 2 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy,
D . około 4 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy.
Zadanie 99.
Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM to:
A . DTA,
B . Depo-Provera,
C . prezerwatywa,
D . odpowiedź A i C są prawidłowe.
Zadanie 100.
Osobnicy z zespołem feminizujących jąder posiadają kariotyp:
A . 47XXY,
B . 46XX,
C . 46XY,
D . 47XXX.
Zadanie 101.
Brak krwawień miesięcznych i rozwoju drugorzędowych cech
płciowych po 14 r.ż. określamy jako:
A . skąpe miesiączki,
B . pierwotny brak miesiączki,
C . wtórny brak miesiączki,
D . przerwy w krwawieniach miesięcznych.
Zadanie 102.
Co to jest remisja?
A . całkowite wyleczenie nowotworu,
B . nawrót nowotworu,
C . czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych
wynikających ze zmniejszenia masy guza,
D . przerzut.
Zadanie 103.
Rozpoznanie u pacjentki w badaniu cytologicznym LGSIL dysplastyczne zmiany śródbłonkowe niskiego stopnia - wymagają w
pierwszej kolejności:
A . tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
B . badania kolposkopowego,
C . biopsji stożkowej,
D . pobrania wycinka.
Zadanie 104.
Działanie biologiczne i metaboliczne progesteronu polega na:
A . rozpulchnianiu
i
przekrwieniu
mięśnia
macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zwiększaniu diurezy,
B . rozpulchnianiu
i
przekrwieniu
mięśnia
macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, obniżaniu ciepłoty
ciała,
C . rozpulchnianiu
i
przekrwieniu
mięśnia
macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zmniejszaniu diurezy,
zwiększaniu ciepłoty ciała,
D . progesteron odpowiada z a przygotowanie śluzówki macicy
d o ciąży, utrzymanie ciąży, a nie m a działania
metabolicznego.
Zadanie 105.
Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:
A . bakteryjnego zapalenia pochwy,
B . drożdżakowego zapalenia pochwy,
C . rzęsistkowicy,
D . zapalenia gruczołu przedsionkowego większego.
Zadanie 106.
Który z poniższych skutków ubocznych chemioterapii
najgroźniejszy?
A . mielosupresja,
B . alopecia,
C . amenorrhoea,
D . uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.
jest
Zadanie 107.
Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:
A . estrogenów,
B . progesteronu,
C . androgenów,
D . prolaktyny.
Zadanie 108.
Jakie badanie powinno być wykonane u 60-latki
zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?
A . badanie poziomu hormonów,
B . wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
C . laparoskopia,
D . Rtg jamy brzusznej.
w
celu
Zadanie 109.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ n a
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:
A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B(HBV),
B . wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,
C . Helicobacter Pylori,
D . prawidłowe są wszystkie odpowiedzi.
Zadanie 110.
W
przypadku
podejrzenia
u
noworodka
zespołu
nadnerczowo-płciowego uwagę personelu sali porodowej powinien
zwrócić:
A . znacznie powiększony obwód brzuszka noworodka,
B . zanikowe zmiany na skórze tułowia,
C . niedorozwój kończyn górnych i dolnych,
D . nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów płciowych.
Zadanie 111.
Przygotowując pacjentkę d o zabiegu histeroskopii
wykonać:
A . test z gonadoliberyną (GnRH),
B . Rtg klatki piersiowej,
C . biocenozę pochwy,
D . diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.
należy
Zadanie 112.
C z y niedoczynność tarczycy może być przyczyną poronień
nawykowych?
A . nie, niedoczynność tarczycy nie m a związku z
występowaniem poronień nawykowych,
B . tak, niedoczynność tarczycy może być przyczyną poronień
nawykowych,
C . tak, ale tylko wtedy, gdy występuje wraz z
nadczynnością kory nadnerczy,
D . tylko nadczynność tarczycy może być przyczyną poronień
nawykowych.
Zadanie 113.
Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:
A . zboczenia seksualnego,
B . zaburzeń psychicznych,
C . nadpobudliwości seksualnej,
D . przejściowym na tym etapie rozwoju.
Zadanie 114.
Największe zagrożenie wystąpienia wad rozwojowych u płodu
pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:
A . do 12 tygodnia ciąży,
B . od 12 do 20 tygodnia ciąży,
C . od 20 do 30 tygodnia ciąży,
D . od 30 do 38 tygodnia ciąży.
Zadanie 115.
Płeć osoby określa:
A . fenotyp i płeć psychologiczna,
B . płeć gonadalna,
C . płeć chromosomowa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 116.
Definicja gwałtu obejmuje każdy kontakt seksualny, d o którego
dochodzi:
A . bez świadomej zgody jednej ze stron,
B . gdy zastosowano przemoc fizyczną,
C . g d y istniała groźba zastosowania przemocy fizycznej w
stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 117.
W okresie klimakterium następują zmiany w układzie
moczowo-płciowym:
A . nabłonek pochwy staje się grubszy, b o zwiększa się w
nim zawartość glikogenu,
B . wzrasta p H pochwy i zanika fizjologiczna flora
bakteryjna,
C . gruczoły błony śluzowej zwiększają produkcję śluzu,
D . zmniejsza się podatność na stany zapalne.
Zadanie 118.
Dlaczego podczas leczenia cytostatykami dochodzi d o leukopenii
i trombocytopenii?
A . cytostatyki uszkadzają szpik kostny,
B . cytostatyki uszkadzają elementy morfotyczne krwi,
C . skracają czas przeżywalności leukocytów i trombocytów,
D . powodują
szybkie
starzenie
się
leukocytów
i
trombocytów.
Zadanie 119.
W przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar
wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:
A . na prawym lub lewym boku,
B . pozycja żaby,
C . pozycja żaby na kolanach opiekuna,
D . kolankowo- łokciowa pronacyjna.
Zadanie 120.
Pojęcie dyspareunia oznacza:
A . brak satysfakcji seksualnej,
B . bolesność odczuwana podczas stosunku bez obkurczenia
sromu,
C . bolesność odczuwana podczas stosunku spowodowana,
obkurczeniem sromu,
D . niemożność penetracji.
Zadanie 121.
W jaki sposób można rozpoznać raka jajowodu?
A . badaniem klinicznym,
B . badaniem cytoonkologicznym,
C . badaniem histopatologicznym,
D . badaniem ultrasonograficznym.
Zadanie 122.
C z y istnieje ryzyko zachorowania n a raka drugiej piersi u
30-letniej kobiety po mastektomii?
A . nie,
B . tak, większe, niż u zdrowych kobiet (nie z grup
ryzyka),
C . tak, ale mniejsze, niż u zdrowych kobiet (nie z grup
ryzyka),
D . tak, ale takie samo jak u zdrowych kobiet nie
obarczonych ryzykiem.
Zadanie 123.
Kłykciny kończyste występują w klinicznym stadium zakażenia
dróg rodnych wywołanego przez:
A . chlamydię,
B . wirusa opryszczki,
C . mikoplazmy,
D . wirusa brodawczaka ludzkiego.
Zadanie 124.
Z czego powstaje torbiel skórzasta?
A . z mezodermy,
B . z ektodermy,
C . z entodermy,
D . ze wszystkich trzech listków zarodkowych.
Zadanie 125.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone d o CIN
III, wskazują na:
A . zmiany zapalne,
B . rak przedinwazyjny,
C . rak inwazyjny,
D . mięśniak szyjki macicy.
Zadanie
Który z
zespołu
A.
B.
C.
D.
126.
niżej wskazanych objawów jest prawdziwy w przypadku
feminizujących jąder?
dobrze rozwinięte owłosienie łonowe,
dobrze rozwinięte owłosienie pod pachami,
dobrze rozwinięte piersi,
dobrze rozwinięte narządy płciowe zewnętrzne.
Zadanie 127.
Z endometriozą NIE współistnieje:
A . niepłodność kobiety,
B . cykliczne bóle podbrzusza, bolesność podczas współżycia
płciowego,
C . ektopowe endometrium,
D . VIN II.
Zadanie 128.
Podczas próby Schillera, nabłonek wielowarstwowy płaski, barwi
się na brązowo, ze względu na obecność:
A . glikogenu,
B . hormonów płciowych,
C . pałeczek kwasu mlekowego,
D . lipidów.
Zadanie 129.
Jakie czynniki mogą przyczynić się d o wystąpienia raka szyjki
macicy u kobiet między 40-50 rokiem życia?
A . brak
potomstwa
mimo
wieloletniego
leczenia
niepłodności,
B . cięcie cesarskie z powodu niewspółmierności porodowej,
C . liczne porody w młodym wieku i urazy szyjki w ich
przebiegu,
D . dwa cięcia cesarskie z powodu przodującego łożyska.
Zadanie 130.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady
wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:
A . u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi
i/lub jajnika,
B . u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora n a
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
C . u pacjentek chorych n a raka piersi tylko w e wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,
D . odpowiedź A i B są prawidłowe.
Zadanie 131.
Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:
A . ekshibicjonizm,
B . nimfomania,
C . narratofilia,
D . gerontofilia.
Zadanie 132.
Endometrioza najczęściej występuje u kobiet:
A . Po menopauzie,
B . W okresie prokreacji,
C . Przed menarche i po menopauzie,
D . W okresie starości.
Zadanie 133.
Niepłodność według definicji WHO to:
A . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(4-5 tygodniowo) utrzymywanych przez 1 2 miesięcy bez
stosowania metod antykoncepcji,
B . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,
C . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(6-7 tygodniowo) utrzymywanych przez 1 5 miesięcy bez
stosowania metod antykoncepcji,
D . żadna definicja nie jest prawdziwa.
Zadanie 134.
Nadrzędnym ośrodkiem odpowiedzialnym
miesiączkowego jest/są,
A . hipokamp,
B . podwzgórze,
C . przysadka mózgowa,
D . jajniki.
za
przebieg
cyklu
Zadanie 135.
Małe mięśniaki, które NIE powodują żadnych dolegliwości należy:
A . wyłuszczyć,
B . usunąć wraz z macicą,
C . okresowo kontrolować,
D . zastosować leczenie estrogenami.
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 080617
GRUPA 1
Zadanie 1.
Etiologia wad wrodzonych serca w 90% przypadków nie jest znana.
Związek etiologiczny z powstawaniem wad wrodzonych serca mogą
mieć następujące czynniki:
A . różyczka w czasie ciąży u matki, czynniki genetyczne,
B . alkoholizm, hiperglikemia w czasie ciąży,
C . choroby u matki: toczeń rumieniowaty układowy,
padaczka,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
Kucanie w tetralogii Fallota:
A . zapobiega hipotensji podczas stania,
B . zwiększa utlenowanie,
C . zwiększa ciśnienie krwi,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 3.
Wadą zastawek mechanicznych w porównaniu d o zastawek
biologicznych jest:
A . konieczność stosowania leczenia przeciwzakrzepowego
przez całe życie chorego,
B . wyższy odsetek powikłań zakrzepowo-zatorowych i
zapalenia wsierdzia
w porównaniu d o zastawki
biologicznej,
C . niższa trwałość i wyższe ryzyko reoperacji,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 4.
Który z wymienionych objawów często towarzyszy policytemii:
A . skłonność do omdleń,
B . ból w klatce piersiowej po wysiłku,
C . przerost dziąseł,
D . krwawienie z nosa.
Zadanie 5.
Lekiem powodującym zamknięcie drożnego przewodu tętniczego
Botalla jest:
A . prostin VR,
B . indometacyna,
C . naparstnica,
D . striadyna.
Zadanie 6.
Zespół małego rzutu u chorego p o zabiegu kardiochirurgicznym,
któremu towarzyszy wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, skąpomocz
l u b bezmocz i który nie ulega poprawie, mimo podawania leków
izotropowych dodatnich, może świadczyć o:
A . tamponadzie serca,
B . krwotoku pooperacyjnym,
C . przewodnieniu chorego,
D . zapaleniu osierdzia.
Zadanie 7.
Podczas toalety drzewa oskrzelowego u chorego zaintubowanego,
przy włączonym ssaniu ssaka elektrycznego niedozwolone s ą ruchy
cewnika do odsysania do przodu, gdyż może to doprowadzić do:
A . infekcji,
B . krwawienia,
C . odmy opłucnowej,
D . odcinkowej niedodmy.
Zadanie 8.
Powikłania próby wysiłkowej to:
A . hipotonia,
B . zastoinowa niewydolność serca,
C . ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 9.
Szczególnie narażeni na nagłą śmierć sercową są pacjenci:
A . chorzy na cukrzycę,
B . po zabiegach operacyjnych na sercu,
C . z chorobą wieńcową lub kardiomiopatią,
D . z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi.
Zadanie 10.
W przypadku zastawki biologicznej leczenie przeciwzakrzepowe u
pacjenta, przy braku migotania przedsionków, zazwyczaj stosuje
się przez:
A . 3 miesiące,
B . 6 miesięcy,
C . 1 rok,
D . do końca życia.
Zadanie 11.
Leków przeciwzakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:
A . doustą,
B . dożylną,
C . domięśniową,
D . podskórną.
Zadanie 12.
Kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje się:
A . upośledzeniem kurczliwości mięśnia serca i postępującą
niewydolnością prawokomorową,
B . znacznym przerostem mięśnia serca z dezorganizacją
ułożenia włókien i małą jamą lewej komory,
C . utrudnieniem napełniania komór krwią w wyniku
zmniejszenia podatności mięśnia przy zachowanej
czynności skurczowej serca,
D . znaczną atrofią komórek mięśnia sercowego i zmniejszoną
siłą skurczu mięśnia sercowego.
Zadanie 13.
Próba wysiłkowa została przerwana z e względu n a groźne
tachyarytmie komorowe. Wskazaniem d o przerwania próby
wysiłkowej NIE jest:
A . wzrost ciśnienia > 250/130,
B . gwałtowny spadek ciśnienia pomimo zwiększania
obciążenia,
C . wyczerpanie fizyczne,
D . osiągnięcie 50% limitu tętna.
Zadanie 14.
Koronarografia jest badaniem diagnostycznym pozwalającym n a
ocenę:
A . przepływu przez jamy serca,
B . drożności naczyń nerkowych,
C . drożności tętnic wieńcowych,
D . przepływu w krążeniu mózgowym.
Zadanie 15.
Sternotomia to:
A . rozejście się mostka,
B . szycie mostka,
C . pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D . boczne otwarcie klatki piersiowej.
Zadanie 16.
Migotanie komór w zapisie EKG charakteryzują:
A . szybkie i nieregularne fale o zmiennej amplitudzie,
B . szybkie i regularne fale o zmiennej amplitudzie,
C . regularne fale, w których nie można wyróżnić zespołów
QRS,
D . szybkie i regularne fale o stałej amplitudzie.
Zadanie 17.
Masaż zatoki tętnicy szyjnej możemy wykonać u chorych:
A . którzy przebyli udar niedokrwienny,
B . starszych chorych z e stwierdzanym szmerem podczas
osłuchiwania tętnic szyjnych,
C . z migotaniem i trzepotaniem przedsionków w celu
zmniejszenia częstości skurczu komór,
D . we wstrząsie kardiogennym.
Zadanie 18.
Echokardiografia jest to metoda badania:
A . serca i dużych naczyń za pomocą ultradźwięków,
B . serca i dużych naczyń za pomocą radioizotopów,
C . naczyń wieńcowych po podaniu środka kontrastowego,
D . naczyń wieńcowych za pomocą promieni rentgenowskich.
Zadanie 19.
Cechą charakterystyczną bloku przedsionkowo-komorowego I-go
stopnia w zapisie EKG jest:
A . stwierdzenie stopniowo wydłużającego się odstępu P-Q w
następujących p o sobie ewolucjach, a ż d o wypadnięcia
zespołu komorowego,
B . stwierdzenie wydłużania się odstępu P-Q powyżej 0,20 s ,
a l e wszystkie pobudzenia zatokowe przewiedzione s ą d o
komór,
C . okresowe wypadanie zespołów QRS z cyklu np.: p o 3-4
załamkach P występuje jeden zespół QRS,
D . miarowe pojawianie się załamka P i zespołów QRS, ale
n i e m a między nimi żadnej współzależności; liczba
załamków P jest większa niż zespołów QRS.
Zadanie 20.
Defibrylacja elektryczna serca jest metodą leczenia polegającą
na:
A . jednoczesnej depolaryzacji mięśnia sercowego z a pomocą
energii elektrycznej, przy czym impuls elektryczny jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,
B . jednoczesnej depolaryzacji mięśnia sercowego z a pomocą
energii elektrycznej, przy czym impuls wyładowania jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,
C . implantacji
czasowej
protezy
układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,
D . implantacji
na
stałe
choremu
protezy
układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.
Zadanie 21.
Jakie czynniki ryzyka miażdżycy NIE podlegają modyfikacji?
A . wiek, czynnik genetyczny, masa ciała,
B . płeć, typ budowy, masa ciała,
C . wiek, płeć, obciążający wywiad rodzinny,
D . czynnik genetyczny, masa ciała.
Zadanie 22.
D o szpitala przyjęto 37-letniego pacjenta w celu wykonania
operacyjnej
wymiany
zastawki
aortalnej.
Chory
jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:
A . przetaczanie krwi pacjentowi w trakcie zabiegu
operacyjnego,
B . rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C . przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie choremu jego własnej krwi wcześniej
pobranej.
Zadanie 23.
Nagłe zatrzymanie krążenia powstaje najczęściej w mechanizmie:
A . asystolii,
B . migotania przedsionków,
C . migotania komór,
D . rozkojarzenia elektromechanicznego.
Zadanie 24.
Wskaż rodzaj wady serca, w której życie dziecka zależy o d
utrzymania drożności przewodu tętniczego Botalla (tzw. wada
przewodozależna):
A . ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
B . przełożenie wielkich pni naczyniowych,
C . ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
D . kanał przedsionkowo-komorowy.
Zadanie 25.
Perikarditis to:
A . zapalenie osierdzia,
B . zapalenie wsierdzia,
C . zakażenie rany,
D . infekcja mostka.
Zadanie 26.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u pacjenta z e świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca, u którego m a być wykonane 1 2 odprowadzeniowe EKG i
dodatkowy zapis?
A . p o prawej stronie klatki piersiowej Vr3-Vr6 ("lustrzane
odbicie"),
B . jedno międzyżebrze wyżej,
C . dwa międzyżebrza wyżej,
D . w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.
Zadanie 27.
Elektroterapia zaburzeń rytmu serca to:
A . kardiowersja elektryczna,
B . defibrylacja elektryczna,
C . sztuczna stymulacja serca,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 28.
D o metod zmniejszających wpływ stresu n a organizm ludzki
należą:
A . aktywność fizyczna na świeżym powietrzu,
B . ćwiczenia relaksująco-koncentrujące,
C . rozwijanie zainteresowań,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego, obok badania EKG opiera
się na wynikach badania:
A . elektrolitów: potasu i magnezu,
B . enzymów wewnątrzkomórkowych,
C . białek w osoczu,
D . glukozy i mocznika we krwi.
Zadanie 30.
D l a odbarczenia odmy prężnej w sytuacji ratowania życia należy
wykonać nakłucie jamy opłucnej:
A . w I I lub III przestrzeni międzyżebrowej w linii
środkowoobojczykowej,
B . w I I lub III przestrzeni międzyżebrowej w linii
pachowej środkowej,
C . w V lub V I przestrzeni międzyżebrowej w linii
środkowoobojczykowej,
D . w V lub V I przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej
środkowej.
Zadanie 31.
U 70-letniego pacjenta kilka dni p o operacji wymiany stawu
biodrowego pojawiła się nagła duszność, ból w klatce piersiowej
i okresowo krwioplucie. W zapisie EKG obecna była tachykardia
zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami
rytmu i świeży blok prawej odnogi pęczka Hisa. Jakie
rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?
A . zatorowość płucna,
B . zapalenie osierdzia,
C . zawał serca,
D . przełom nadciśnieniowy.
Zadanie 32.
D o wykonania defibrylacji u dziecka zalecana wartość energii
niezależnie od typu defibrylatora wynosi:
A . 1 J/kg,
B . 4 J/kg,
C . 6 J/kg,
D . 9 J/kg.
Zadanie
W skład
A.
B.
C.
D.
33.
rehabilitacji kardiologicznej wchodzi:
tylko wysiłek fizyczny,
wysiłek fizyczny i pomoc psychologiczna,
wysiłek fizyczny i farmakoterapia,
wysiłek fizyczny, pomoc psychologiczna i edukacja.
Zadanie 34.
Który z wymienionych poniżej składników pokarmowych zawiera
flawonoidy w porównywalnej ilości z czerwonym winem?
A . fasola,
B . ryby morskie,
C . czarne porzeczki,
D . makaron.
Zadanie 35.
24-letni pacjent jest przyjęty d o Kliniki Kardiochirurgii z
rozpoznaniem niedomykalności zastawki aortalnej. Pacjent został
zakwalifikowany d o wszczepienia zastawki homogennej. C o t o jest
zastawka homogenna?
A . zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B . zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C . sztuczna zastawka aortalna,
D . płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.
Zadanie 36.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:
A . kardiomiopatia,
B . wady zastawkowe,
C . nadciśnienie płucne,
D . przebyte zapalenie mięśnia sercowego.
Zadanie 37.
Poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi u pacjenta
wynoszący 238 mg% jest:
A . podwyższony,
B . w górnej granicy normy,
C . w dolnej granicy normy,
D . obniżony.
Zadanie 38.
Wskazaniem d o stałej elektrostymulacji jest utrwalony lub
nawracający blok:
A . przedsionkowo-komorowy III˚,
B . przedsionkowo-komorowy I˚,
C . pozawałowy,
D . mechaniczny.
Zadanie 39.
J a k powinna postąpić pielęgniarka w przypadku awarii
stymulatora
zewnętrznego
(pacjent
monitorowany,
bez
niepokojących objawów)?
A . wymienić stymulator n a inny, odnotować ten fakt w
dokumentacji medycznej,
B . wymienić elektrodę stymulatora, odnotować ten fakt w
dokumentacji medycznej,
C . wezwać lekarza i czekać n a jego przybycie, pilnie
obserwować pacjenta,
D . sprawdzić połączenia końcówek elektrody, wymienić
baterie, zgłosić ten fakt lekarzowi.
Zadanie 40.
Zabieg angioplastyki wieńcowej wykonywany jest w znieczuleniu:
A . miejscowym,
B . ogólnym,
C . przewodowym zewnątrzoponowym,
D . skojarzonym.
Zadanie 41.
Przeciwwskazania
bezwzględne
do
kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej (IABP) to:
A . stenoza aortalna,
B . niedomykalność zastawki aorty i rozwarstwienie aorty,
C . wada zastawki trójdzielnej,
D . zawał mięśnia sercowego.
Zadanie 42.
U Pacjenta hospitalizowanego w oddziale kardiologicznym z
powodu zawału mięśnia sercowego z typowym obrazem klinicznym,
potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi oraz EKG doszło w 1
dobie leczenia do obrzęku płuc. Obrzęk płuc powstaje na skutek:
A . niewydolności lewej komory serca,
B . niewydolności prawej komory serca,
C . odwodnienia,
D . zaburzeń elektrolitowych,
Zadanie 43.
Przechodzenie d o kolejnego okresu rehabilitacji powinno odbywać
się w porozumieniu z lekarzem i powinno być oparte na:
A . dobrej tolerancji wysiłku przez pacjenta,
B . dobrym samopoczuciu pacjenta,
C . prawidłowych wynikach pomiarów takich parametrów jak:
częstość i miarowość tętna oraz ciśnienie tętnicze
krwi,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 44.
Przez kardioplegię rozumiemy:
A . utrzymanie serca w fazie skurczu,
B . pobudzenie serca do pracy,
C . przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne zatrzymanie czynności elektrycznej i
mechanicznej serca.
Zadanie 45.
Wady serca najczęściej występują w zespole:
A . Edwarda,
B . Pataua,
C . Downa,
D . Tunera.
Zadanie 46.
Duża ilość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych występuje w:
A . oliwie z oliwek,
B . smalcu,
C . tłuszczach zwierzęcych,
D . margarynie.
Zadanie 47.
U chorego leczonego kardiochirurgicznie edukację w zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:
A . przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B . po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C . przed planowaną ekstubacją,
D . po ekstubacji.
Zadanie 48.
Różnicę między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym nazywamy
amplitudą:
A . skokową,
B . skurczowo-rozkurczową,
C . rozkurczową,
D . skurczową.
Zadanie 49.
Zalecane formy treningu leczniczego u otyłego
chorującego
na
nadciśnienie
tętnicze
i
insulinoniezależną to:
A . ćwiczenia siłowe,
B . ćwiczenia aerobowe,
C . gry zespołowe typu bilard, krykiet, golf,
D . sporty wodne: wioślarstwo, wędkarstwo.
pacjenta
cukrzycę
Zadanie 50.
60-letni pacjent w trzydzieści dni p o zabiegu wszczepienia
sztucznej zastawki mitralnej został przyjęty d o Kliniki
Kardiochirurgii z powodu utrzymującej się o d kilku dni wysokiej
temperatury. U chorego nad zastawką słyszalny jest szmer
rozkurczowy. U chorego podejrzewamy wystąpienie:
A . uszkodzenia sztucznej zastawki,
B . zakrzepu na zastawce,
C . zapalenia wsierdzia i przecieku okołozastawkowego,
D . jatrogennego uszkodzenia przegrody przedsionkowej.
Zadanie 51.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:
A . płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B . płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C . płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D . nie ma żadnych.
Zadanie 52.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:
A . przyspieszeniu czynności oddechowej,
B . zwolnieniu czynności oddechowej,
C . zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D . spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.
Zadanie 53.
Ostra niewydolność prawokomorowa NIE występuje w przypadku:
A . zawału prawej komory serca,
B . zatoru tętnicy płucnej,
C . nadciśnienia tętniczego,
D . tamponady serca.
Zadanie 54.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:
A . kardiowersja elektryczna,
B . podanie leku umiarawiającego,
C . defibrylacja,
D . stymulacja elektrodą przezprzełykową.
Zadanie 55.
40-letni mężczyzna palący papierosy o d 2 0 lat skarży się n a ból
w klatce piersiowej. Na jakie choroby jest on narażony:
A . raka płuc i raka pęcherza moczowego,
B . nadciśnienie tętnicze,
C . chorobę niedokrwienną serca pod postacią zawału serca,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 56.
Wyróżniamy następujące mechanizmy zatrzymania krążenia z
WYJĄTKIEM:
A . migotanie komór (VF),
B . częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C . asystolia i aktywność elektryczna bez tętna (PEA),
D . częstoskurcz komorowy bez tętna.
Zadanie 57.
Jakie jest zasadnicze leczenie wrodzonych wad serca?
A . farmakologiczne, czasem operacyjnie,
B . spoczynkowe i farmakologiczne,
C . farmakologiczne i kinezyterapia,
D . operacyjne, dodatkowo farmakologiczne.
Zadanie 58.
Wysokość ciśnienia tętniczego krwi zależy od:
A . ilości pompowanej przez serce krwi oraz zmian w
szybkości przepływu krwi przez drobne tętniczki,
B . zwiększonego wydalania z organizmu chloru i sodu oraz
upośledzonego wychwytu glukozy,
C . zmniejszonego napięcia ściany tętniczek i endogennej
hiperglicerydemii,
D . przedsionkowego
hormonu
natriuretycznego
oraz
insulinooporności.
Zadanie 59.
4 0 letni pacjent p o wykonanej przezskórnej angioplastyce tętnic
wieńcowych (PTCA) przebywa w oddziale kardiologicznym. Należy
zastosować rehabilitację:
A . według modelu typu A,
B . według modelu typu B,
C . ambulatoryjną,
D . typu późnego.
Zadanie 60.
Jaki problem pojawia się w trakcie dłuższego stosowania
nitratów?
A . zaburzenia żołądkowo - jelitowe,
B . zaburzenia widzenia,
C . zjawisko tolerancji,
D . zjawisko wzmożonej reakcji organizmu n a przyjmowane
nitraty.
Zadanie
Lekiem
jest/są:
A.
B.
C.
D.
61.
działającym antagonistycznie w stosunku d o heparyny
witamina K,
siarczan protaminy,
kwas acetylosalicylowy,
pochodne kumaryny.
Zadanie 62.
Pediatryczne zapisy EKG s ą wykonywane standardowo przy
prędkości przesuwu papieru:
A . 20 mm/s,
B . 25 mm/s,
C . 50 mm/s,
D . 100 mm/s.
Zadanie 63.
C z y suchy uporczywy kaszel może być ubocznym objawem leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
A . tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak, jest objawem ubocznym stosowania inhibitorów
konwertazy angiotensyny,
C . nie, jest objawem infekcji,
D . tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.
Zadanie 64.
Pielęgniarska obserwacja pacjenta w ostrym okresie zawału
mięśnia sercowego obejmuje:
A . tętno,
ciśnienie
tętnicze
krwi,
zapis
czynności
elektrycznej serca,
B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,
C . zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 65.
J a k często pielęgniarka powinna odsysać gromadzącą się
wydzielinę w drzewie oskrzelowym u pacjenta leczonego sztuczną
wentylacją?
A . 2 razy dziennie,
B . 4 razy dziennie,
C . 6 razy dziennie,
D . w zależności od potrzeby.
Zadanie 66.
Pacjent hospitalizowany z powodu zawału mięśnia sercowego p o
zatrzymaniu krążenia i skutecznej reanimacji, skarży się n a
ogólne osłabienie. W celu zmniejszenia dolegliwości, pacjenta
poddano rehabilitacji. W wyniku długotrwałego unieruchomienia
doszło do zmian w układzie krążenia polegających na:
A . spadku objętości minutowej i wyrzutowej,
B . tachykardii spoczynkowej i wysiłkowej,
C . gorszym ukrwieniu obwodowym i mięśnia sercowego,
D . wszystkie w/w odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 67.
Najwięcej magnezu zawierają produkty takie jak:
A . kefir lub jogurt, produkty mączne,
B . zielone warzywa, ziemniaki, pomidory,
C . ser biały i żółty, drożdże,
D . soja, fasola, kakao, płatki zbożowe.
Zadanie 68.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:
A . mechanicznym wspomaganiu serca,
B . ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu monitora i odczytywaniu ciśnienia metodą
krwawą,
D . otworzeniu klatki piersiowej i rytmicznym uciskaniu
serca.
Zadanie 69.
60-letnia pacjentka została przyjęta d o Kliniki z rozpoznaniem
śluzaka w mięśniu sercowym. Chora jest przygotowywana d o
zabiegu operacyjnego.Typowe umiejscowienie śluzaka w mięśniu
sercowym to:
A . prawy przedsionek,
B . lewy przedsionek,
C . prawa komora,
D . lewa komora.
Zadanie 70.
Wartość masy ciała określa wskaźnik BMI, którego norma wynosi ?
A . 18,5-24,9 kg/m2,
B . powyżej i równy 25 kg/m2,
C . 25-29,9 kg/m2,
D . 30-34,9 kg/m2.
Zadanie 71.
U pacjenta doszło d o zatrzymania krążenia w mechanizmie
asystolii, w leczeniu NIE należy stosować:
A . adrenaliny,
B . amiodaronu,
C . atropiny,
D . tlenu.
Zadanie 72.
U pacjenta chorego n a nadciśnienie tętnicze, który spożywa
nadmiernie często alkohol najistotniejsze jest:
A . systematyczne przyjmowanie leków i kontrola ciśnienia
tętniczego krwi,
B . unikanie stresów,
C . eliminacja spożycia alkoholu,
D . zwiększenie aktywności fizycznej.
Zadanie 73.
J a k często należy zmieniać ucisk mankietu uszczelniającego
rurkę intubacyjną w tchawicy?
A . co najmniej 2 razy na dobę,
B . co najmniej 1 raz na dobę,
C . co drugi dzień,
D . raz na 72 godziny.
Zadanie 74.
50-letnia pacjentka z zaburzeniami lipidowymi i powikłaniami
zakrzepowo-zatorowymi została zakwalifikowana d o leczenia
farmakologicznego. W leczeniu zaburzeń lipidowych u tej
pacjentki NIE należy stosować:
A . statyn,
B . kwasu nikotynowego,
C . estrogenów,
D . żywic jonowymiennych.
Zadanie 75.
W
leczeniu farmakologicznym napadowego częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:
A . naparstnicy,
B . amiodaronu,
C . adenozyny,
D . beta - blokerów.
Zadanie 76.
Hipoksemia jest to:
A . zmniejszenie utlenowania krwi,
B . zwiększenie utlenowania krwi,
C . zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D . zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.
Zadanie 77.
C z y wolno wykonywać defibrylację u pacjentów, którzy mają
wszczepiony stymulator serca?
A . absolutnie, nie można,
B . tak, tylko na zlecenie lekarza,
C . tak, można, przestrzegając zasad,
D . można wykonywać tylko kardiowersję.
Zadanie 78.
15-letnią pacjentkę przyjęto d o szpitala z powodu ubytku
przegrody międzyprzedsionkowej. D o jakiej grupy schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?
A . do nabytych wad serca,
B . do wrodzonych wad serca,
C . do chorób zapalnych serca,
D . do niezapalnych chorób serca.
Zadanie 79.
Do najczęstszych przyczyn nadciśnienia wtórnego należą?
A . zwężenie lewego ujścia żylnego,
B . choroby przysadki mózgowej,
C . przewlekłe choroby nerek,
D . zapalenie mięśnia sercowego.
Zadanie 80.
Najczęstszą pozasercową przyczyną migotania przedsionków jest:
A . amyloidoza nerek,
B . błąd dietetyczny,
C . nadczynność tarczycy,
D . nadczynność przytarczyc.
Zadanie 81.
Najczęstsze powikłania p o operacjach wszczepienia sztucznych
zastawek to:
A . tętniak rozwarstwiający aorty,
B . powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C . wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D . zapalenie płuc.
Zadanie 82.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:
A . wzrostem ciśnienia tętniczego krwi skurczowego i
rozkurczowego,
B . wzrostem ciśnienia tętniczego krwi skurczowego i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,
C . wzrostem ciśnienia rozkurczowego i spadkiem ciśnienia
skurczowego,
D . ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.
Zadanie 83.
C z y n a podstawie jednego pomiaru wskazującego n a podwyższone
wartości ciśnienia tętniczego krwi można rozpoznać u pacjenta
nadciśnienie tętnicze?
A . można,
B . absolutnie nie,
C . tak, ale należy sprawdzić czy jest obciążony
genetycznie,
D . tak, jeżeli górna granica wynosi 190mmHg.
Zadanie 84.
Sinica w przebiegu serca płucnego występuje najczęściej w
obrębie:
A . centralnych części ciała,
B . błon śluzowych, płatków uszu, części dystalnych
kończyn,
C . klatki piersiowej,
D . głowy i szyi.
Zadanie 85.
W celu umiarowienia akcji serca
przedsionków stosuje się:
A . defibrylację,
B . elektrostymulację stałą,
C . elektrostymulację czasową,
D . kardiowersję.
w napadowym migotaniu
Zadanie 86.
Do objawów ostrego odrzutu przeszczepionego serca należą:
A . gorączka, powiększona wątroba,
B . zaburzenia rytmu serca pochodzenia przedsionkowego i
komorowego,
C . duszność, osłabienie, ciche i głuche tony serca,
wypełnione i tętniące żyły szyjne,
D . wszyskie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 87.
Echokardiografia przezprzełykowa jest metodą badania z wyboru w
diagnostyce:
A . ahalazji przełyku,
B . choroby wrzodowej u pacjentów przed fibrynolizą,
C . podczas przygotowywania pacjenta do koronarografii,
D . oceny czynności protez zastawkowych, poszukiwania
wegetacji bakteryjnej w obrębie wsierdzia.
Zadanie 88.
Podczas badania EKG, umiejscowienie zawału w przedniej ścianie
mięśnia sercowego jest widoczne w odprowadzeniach:
A . I, aVL, V 5-6,
B . II, III, aVF,
C . R w V1, 2,
D . V 1-6.
Zadanie 89.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym
sercowego u noworodków jest:
A . uogólnione zakażenia,
B . grzyby, pasożyty,
C . bakterie, riketsje,
D . wirusy, riketsje.
zapalenia
mięśnia
Zadanie 90.
Z e względu n a toksyczne działania tlenu, przy długotrwałym jego
stosowaniu zalecany jest pomiar jego stężenia w:
A . masce tlenowej,
B . budce tlenowej oraz inkubatorze,
C . wąsach (okularach) tlenowych,
D . żadnej z wyżej wymienionych.
Zadanie 91.
U pacjenta p o zawale mięśnia sercowego doszło d o bloku III˚. P o
zabiegu poszerzania tętnic choremu założono zewnętrzny
stymulator serca. Przez które naczynia wprowadza się
najczęściej elektrodę endokawitarną?
A . żyłę szyjną, podobojczykową lub udową,
B . tętnicę szyjną, podobojczykową lub udową,
C . żyłę przedramienia lub udową,
D . aortę, tętnicę promieniową lub udową.
Zadanie 92.
Który z wymienionych gazów medycznych stosowany jest w leczeniu
wad serca u dzieci, przebiegających z nadciśnieniem płucnym?
A . halotan,
B . dwutlenek węgla (CO2),
C . tlen (O2),
D . tlenek azotu (NO).
Zadanie 93.
Najpoważniejszym powikłaniem po operacji koarktacji aorty jest:
A . rekoarktacja,
B . paraplegia,
C . chłonkotok,
D . przetrwałe nadciśnienie płucne.
Zadanie 94.
Pacjent p o zawale mięśnia sercowego był rehabilitowany podczas
hospitalizacji. Jak dużym ryzykiem dla pacjenta obciążona jest
próba wysiłkowa?
A . dużym,
B . żadnym,
C . minimalnym, przy prawidłowej kwalifikacji i pełnym
zabezpieczeniu medycznym,
D . żadnym, jeżeli przeprowadzona jest w wyspecjalizowanych
ośrodkach rehabilitacyjnych.
Zadanie 95.
Jakie tłuszcze zawierają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
(NNKT)?
A . tłuszcze roślinne,
B . tłuszcze zwierzęce,
C . tłuszcz ryb morskich,
D . prawidłowa jest odpowiedź A i C.
Zadanie 96.
Chory p o wszczepieniu sztucznej protezy mitralnej powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:
A . do końca życia,
B . przez 5 lat,
C . przez 6 miesięcy,
D . do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.
Zadanie 97.
U pacjentów chorujących n a cukrzycę typu 2 występuje wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:
A . ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B . ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C . w sposób bezobjawowy,
D . ze szczególnym nasileniem wymiotów.
Zadanie 98.
Pacjent 47-letni z rozpoznaną chorobą wieńcową, p o przebytym
zawale ściany dolnej z napadowym migotaniem przedsionków. W
celu uwidocznienia ewentualnej obecności skrzeplin w lewym
przedsionku najlepiej wykonać echokardiografię:
A . jednowymiarową,
B . dwuwymiarową,
C . z badaniem dopplerowskim,
D . przezprzełykową.
Zadanie 99.
Która z chorób występująca u matki może mieć negatywny wpływ na
układ bodźcotwórczo - przewodzący w okresie życia płodowego?
A . mukowiscydoza,
B . cukrzyca,
C . kolagenoza,
D . osteoporoza.
Zadanie 100.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:
A . ból w klatce piersiowej,
B . krwawienia, wylewy podskórne,
C . nudności, wymioty,
D . zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 101.
Do przedwczesnych pobudzeń komorowych prowadzi:
A . hiperkaliemia,
B . hipokaliemia,
C . hiponatremia,
D . hipernatremia.
Zadanie 102.
W ostrej lewokomorowej niewydolności krążenia najlepiej ułożyć
chorego w pozycji:
A . wysokiej, nogi okryć dodatkowym kocem,
B . płaskiej, nogi unieść powyżej poziomu głowy,
C . wysokiej z pochyleniem do przodu,
D . wysokiej z opuszczonymi nogami.
Zadanie 103.
Przed kaniulacją tętnic w obrębie kończyn górnych, w celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:
A . wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B . wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć kończynę górną wzdłuż ciała i dobrze uwidocznić
okolicę nadgarstka,
D . wykonać test Allena.
Zadanie 104.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:
A . wady zastawki trójdzielnej aorty,
B . choroby wieńcowej,
C . utrwalonego migotania przedsionków,
D . kardiomiopatii.
Zadanie 105.
Frakcja wyrzutowa (EF) określana jako "duży czynnik ryzyka" to:
A . EF<30%,
B . EF>30%,
C . EF>30-50%,
D . EF>50%.
Zadanie 106.
Główne objawy chorobowe ostrego zapalenia osierdzia to:
A . płyn w worku osierdziowym, gorączka, krwioplucie,
duszność,
B . b ó l w śródpiersiu, zmiany w EKG, tarcie osierdzia, płyn
w worku osierdziowym,
C . gorączka, przesięki zastoinowe, sinica, rytm cwałowy
serca,
D . przyspieszona czynność serca, przypodstawne rzężenia
podczas osłuchiwania.
Zadanie 107.
D o późnych powikłań p o operacji wszczepienia zastawki aortalnej
należą:
A . powikłania zakrzepowo-zatorowe,
B . infekcyjne zapalenie wsierdzia,
C . przeciek okołozastawkowy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 108.
Wskazaniem d o założenia kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
jest/są:
A . zaburzenia rytmu serca,
B . nadciśnienie płucne,
C . niemożność odłączenia o d CPB (krążenie pozaustrojowe)
po operacji kardiochirurgicznej,
D . tamponada serca.
Zadanie 109.
Ocena dziecka
A . oceny
B . oceny
(B),
C . oceny
D . oceny
w stanie zagrożenia życia rozpoczyna się od:
drożności dróg oddechowych (A) i oddychania (B),
układu krążenia (A) i drożności dróg oddechowych
układu krążenia (A) i oddychania (B),
układu krążenia (A) i stanu świadomości (B).
Zadanie 110.
U rocznego chłopca badania diagnostyczne potwierdziły istnienie
zespołu Fallota. Lekarz opiekujący się dzieckiem poinformował
matkę
o
możliwości
wystąpienia
u
chłopca
napadów
anoksemicznych.
Co
jest
pierwotną
przyczyną
ataku
anoksemicznego?
A . skurcz części mięśniowej stożka tętnicy płucnej,
B . nagle zwiększony przeciek żylno-tętniczy,
C . zaburzenia rytmu o charakterze bradykardii zatokowej,
D . okresowe przymykanie się ubytku w przegrodzie
międzykomorowej.
Zadanie
Jedną z
A.
B.
C.
D.
111.
metod likwidowania bólu zawałowego jest:
muzykoterapia,
bioenergoterapia,
tlenoterapia,
psychoterapia.
Zadanie 112.
Zakwalifikowanie
pacjenta
do
rehabilitacji jest poprzedzone testem:
A . marszowym,
B . spirometrycznym,
C . wysiłkowym,
D . funkcjonalnym.
poszczególnych
modeli
Zadanie 113.
U chorych na cukrzycę występuje najczęściej:
A . hipertrójglicerydemia,
B . podwyższony poziom HDL,
C . obniżony poziom LDL,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 114.
Jeżeli pacjent z chorobą niedokrwienną serca nie może uniknąć
wysiłku, który może przypuszczalnie sprowokować ból w klatce
piersiowej powinien zapobiegawczo:
A . położyć się,
B . zażyć nitroglicerynę,
C . zmierzyć tętno,
D . zmierzyć ciśnienie.
Zadanie 115.
C z y modyfikacja stylu życia m a znaczenie w
nadciśnienia tętniczego?
A . tak, ma duży wpływ,
B . nie ma wpływu, jest bez znaczenia,
C . ma niewielkie znaczenie,
D . znaczenie ma tylko leczenie farmakologiczne.
leczeniu
Zadanie 116.
Termin "techniki małoinwazyjne" w chirurgii naczyń wieńcowych
oznacza:
A . przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych,
B . zakładanie stentów do naczyń wieńcowych,
C . operacje
kardiochirurgiczne
bez
użycia
krążenia
pozaustrojowego, z ograniczeniem rozległości cięcia
chirurgicznego,
D . operacje kardiochirurgiczne z zastosowaniem krążenia
pozaustrojowego, ale z ograniczeniem d o minimum czasu
zabiegu.
Zadanie 117.
Chorzy p o wszczepieniu sztucznych zastawek serca powinni
pamiętać,
że
lekami
nasilającymi
działanie
doustnych
antykoagulantów są:
A . niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B . antybiotyki, witaminy,
C . barbiturany, leki hipotensyjne,
D . diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.
Zadanie 118.
Sposób umieszczenia elektrod kardiomonitora n a klatce
piersiowej powinien spełniać następujące warunki?
A . elektrody nie mogą przeszkadzać w swobodnym dostępie do
rąk pacjenta (np. wlewy kroplowe),
B . okolica przedsercowa powinna pozostawać wolna o d
elektrod,
C . impulsy zbierane przez elektrody powinny dawać
odpowiednio czytelny zapis czynności elektrycznej
serca,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 119.
Cewnik Swana - Ganza służy do:
A . pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej,
B . pomiaru rzutu serca,
C . pomiaru saturacji mieszanej krwi żylnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 120.
D o monitorowania podstawowego p o zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:
A . tętna, saturacji, temperatury,
B . tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna, OCŻ, ciśnienia tętniczego sposobem bezpośrednim,
temperatury, saturacji,
D . tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.
Zadanie 121.
Spadek diurezy godzinowej poniżej normy u pacjenta w e wstrząsie
hipowolemicznym, wymaga podejmowania działań leczniczych
polegających na:
A . wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych,
B . przywróceniu prawidłowej objętości krwi,
C . wyrównywaniu zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej,
D . opanowaniu bólu.
Zadanie 122.
U chorego stwierdzono zapalenie osierdzia. Pacjent skarży się
n a duszność i występują u niego objawy podwyższonego ciśnienia
żylnego. Co to jest zaciskające zapalenie osierdzia?
A . utrudnienie napełniania komór w czasie rozkurczu,
B . utrudnienie
napełniania
przedsionków
w
czasie
rozkurczu,
C . napełnianie przedsionków w czasie rozkurczu,
D . napełnianie komór w czasie skurczu.
Zadanie 123.
Do objawów przedawkowania glikozydów nasercowych należy:
A . utrata łaknienia, nudności i wymioty, czasem biegunka
l u b "żółte widzenie", niemiarowość akcji serca,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,
B . wzrost łaknienia, wzdęcia i zaparcia lub "wielobarwne
widzenie", deficyt tętna, typowe zmiany w zapisie EKG,
C . wzrost pragnienia, zmiany skórne pod postacią wykwitów
palmiasto-grudkowych, podwójne widzenie, tachykardia,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,
D . wielomocz, wzmożony świąd skóry, zamazane pole
widzenia, napady Morgagniego- Adamsa -Stokesa.
Zadanie 124.
Nadmierne spożycie soli zwiększa ryzyko powstawania:
A . choroby wieńcowej,
B . nadciśnienia tętniczego,
C . zawału serca,
D . niewydolności krążenia.
Zadanie 125.
67-letni pacjent z niedowładem prawostronnym oczekuje n a zabieg
operacyjny
wszczepienia
sztucznej
zastawki
mitralnej.
Postępowanie pielęgniarki wobec pacjenta z niedowładem
prawostronnym polega przede wszystkim na:
A . oszczędzaniu chorych kończyn,
B . ułożeniu chorego na lewym boku,
C . pielęgnacji przeciwodleżynowej,
D . ćwiczeniach oddechowych.
Zadanie 126.
Najbardziej typowym objawem zastoinowej niewydolności krążenia
jest/są:
A . brak apetytu,
B . osłabienie,
C . obrzęki,
D . nudności.
Zadanie 127.
Które z podanych niżej cech oceny tętna dla osoby dorosłej s ą
prawidłowe?
A . tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
B . tętno 7 6 u/min, miarowe, dobrze napięte, dobrze
wypełnione,
C . tętno 9 8 u/min, miarowe, słabo napięte, dobrze
wypełnione,
D . tętno 118 u/min, słabo wypełnione, nitkowate,
niemiarowe.
Zadanie 128.
Tętnica piersiowa wewnętrzna jest najczęściej używana d o
pomostowania gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:
A . łatwość pobrania,
B . brak żył do pobrania,
C . dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D . nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.
Zadanie 129.
Pacjentka 67-letnia z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością
serca leczona inhibitorami konwertazy angiotensyny, nitratami
oraz preparatami naparstnicy została przyjęta d o szpitala z
powodu zaostrzenia choroby podstawowej. U pacjentki występowała
w chwili przyjęcia duszność spoczynkowa. Zgodnie z klasyfikacją
NYHA jest to stopień niewydolności serca:
A. I ,
B. II,
C . III,
D. IV.
Zadanie 130.
O rytmie zatokowym w EKG mówimy, gdy występują następujące
cechy:
A . każdy zespół QRS poprzedzony załamkiem P,
B . każdy zespół QRS poprzedzony załamkiem P , załamek P
dodatni w I , II,
C . każdy zespół QRS poprzedzony załamkiem P , załamek P
dodatni w I , II, w aVR ujemny,
D . każdy zespół QRS poprzedzony załamkiem P , załamek P
dodatni w I , II, w aVR ujemny, PQ > 100ms.
Zadanie 131.
Ochrona oczu chorego nieprzytomnego polega na:
A . eliminowaniu wpływu "ostrego" światła na aparat wzroku,
B . zabezpieczeniu przed kontaktem z bielizną pościelową,
C . utrzymaniu rogówki i powiek w odpowiednim stopniu
wilgotności,
D . utrzymaniu powiek w stanie zamkniętym.
Zadanie 132.
W prawidłowym rytmie zatokowym załamek P jest:
A . ujemny w odprowadzeniach I, II i dodatni w aVR,
B . dodatni w I, II, aVF i ujemny w aVR,
C . dodatni w I, II i aVR,
D . ujemny w II, III i aVF.
Zadanie 133.
Bezwzglęnym przeciwskazaniem d o rozpoczęcia testu wysiłkowego
jest:
A . niestabilna dusznica bolesna,
B . nadciśnienie tętnicze,
C . przebyte zapalenie wsierdzia,
D . okres 3 - 6 tyg. od operacji naczyń wieńcowych.
Zadanie 134.
U chorego z e stymulatorem serca łyżek defibrylatora NIE należy
przykładać:
A . standardowo,
B . w okolicy koniuszka serca,
C . bezpośrednio ponad stymulatorem,
D . nie ma ograniczeń.
Zadanie 135.
Jaki oddech występuje w lewokomorowej niewydolności serca?
A . Kussmaula,
B . Cheyne-Stokesa,
C . Biota,
D . spłycony.
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 090717
GRUPA 1
Zadanie 1.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:
A . osmotycznego,
B . regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C . dyfuzji,
D . absorbcji otrzewnowej.
Zadanie 2.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:
A . stosunkowo wcześnie,
B . dopiero w niewydolności schyłkowej,
C . tylko w mocznicy przewlekłej,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 3.
Najczęstszym rodzajem zaburzeń psychicznych spotykanych u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:
A . zespoły otępienne,
B . zaburzenia osobowości,
C . zaburzenia depresyjne,
D . zespół splątaniowy.
Zadanie 4.
Podaj zastosowanie obliczania eGFR:
A . ocena
zewnątrzwydzielniczej
funkcji
nerek
określenie stadium przewlekłej choroby nerek,
B . diagnozowanie glomerulopatii,
C . diagnozowanie nowotworów nerek,
D . pomiar przepływu krwi przez nerki.
oraz
Zadanie 5.
Pacjenci dializowani otrzewnowo s ą grupą chorych narażoną n a
niedożywienie białkowe. Który składnik płynu dializacyjnego
jest tego przyczyną?
A . mleczan sodu,
B . jony wapnia,
C . chlorek sodu,
D . glukoza.
Zadanie 6.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:
A . gradientu stężeń danej substancji, wielkości cząsteczek
i ich masy cząsteczkowej, rodzaju błony dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,
B . ciśnienia przezbłonowego (TMP), wielkości cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,
C . współczynnika ultrafiltracji (Kuf) właściwego dla danej
błony dializacyjnej, grubości błony i wielkości porów,
oraz powierzchni dializatora,
D . ciśnienia
przezbłonowego
(TMP),
współczynnika
ultrafiltracji (Kuf) oraz gradientu stężeń danej
substancji,
wielkości
cząsteczek
i
ich
masy
cząsteczkowej.
Zadanie 7.
Jednym z najniebezpieczniejszych powikłań stosowania heparyny
jako środka antykoagulacyjnego w hemodializie jest:
A . dyslipidemia,
B . wypryski skórne,
C . hipoaldosteronizm,
D . małopłytkowość.
Zadanie 8.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:
A . stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować szczepionkę według zaleceń specyficznych,
opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać szczepionkę wszystkim pacjentom dializowanym
niezależnie od miana przeciwciał,
D . szczepić tylko na życzenie pacjenta.
Zadanie 9.
Ostre odrzucanie przeszczepionej nerki można jednoznacznie
potwierdzić:
A . na podstawie obrazu klinicznego,
B . wykonując biopsję nerki,
C . wyłącznie n a podstawie kontroli parametrów pracy
przeszczepionego narządu,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 10.
Wśród cech fizykalnych moczu wymienia się:
A . woń, przejrzystość, zabarwienie, gęstość względną i p H
moczu,
B . woń, przejrzystość, zabarwienie, białkomocz, cukromocz,
wałeczkomocz,
C . cukromocz, białkomocz,
D . krwiomocz, leukocyturię, wałeczkomocz, bakteriomocz.
Zadanie 11.
Zmiękczanie wody t o jeden z etapów uzdatniania wody d o potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:
A . wapń i żelazo,
B . żelazo i sód,
C . wapń i magnez,
D . chlor i wapń.
Zadanie 12.
Standard opieki nad pacjentem przewlekle hemodializowanym jest
standardem:
A . praktyki pielęgniarskiej,
B . ogólnym,
opracowanym
dla
całego
podsystemu
pielęgniarstwa,
C . opieki pielęgniarskiej,
D . ogólnym zakładowym.
Zadanie 13.
Dyfuzja w trakcie hemodializy to proces polegający na:
A . ruchu cząsteczek rozpuszczonych w osoczu przez pory o
wystarczającej wielkości w błonie półprzepuszczalnej
błony dializacyjnej d o płynu dializacyjnego i w
kierunku przeciwnym, zgodnie z gradientem stężeń,
B . ruchu cząsteczek substancji rozpuszczalnych w roztworze
przez barierę błony półprzepuszczalnej pod wpływem
gradientu
ciśnienia
hydrostatycznego
między
przedziałami osocza i płynu dializacyjnego,
C . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w osoczu przez pory o
względnie dużej wielkości w błonie dializacyjnej pod
wpływem ciśnienia hydrostatycznego i w kierunku
przeciwnym,
D . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w roztworze przez pory
o średniej wielkości w błonie dializacyjnej d o niskiego
stężenia osocza w kierunku przeciwnym.
Zadanie 14.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:
A . rozpoznanie rodzaju i stopnia deficytu w zakresie
samoopieki,
B . określenie problemu lub potrzeby opartego/-ej n a
zgromadzonych danych - pacjent wstępnie identyfikuje
problem zdrowotny,
C . rozpoznanie potrzeb sygnalizowanych przez pacjenta i
środowiska,
D . ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.
Zadanie 15.
Koordynacją działań w zakresie transplantacji nerek w Polsce
zajmuje się:
A . EDTNA/ERCA,
B . Poltransplant,
C . Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych i
Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu
Chirurgii w Warszawie.
Zadanie 16.
Dyfuzja w dializie otrzewnowej oznacza:
A . usuwanie wody poprzez otrzewną,
B . usuwanie glukozy poprzez otrzewną,
C . przechodzenie substancji z płynu dializacyjnego d o
krwi,
D . przechodzenie substancji z krwi d o płynu dializacyjnego
zgodnie z gradientem stężeń.
Zadanie 17.
Cystografia i cystoureterografia mikcyjna jest t o badanie
obrazowe, stosowane w chorobach nerek, które polega n a
zobrazowaniu:
A . zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B . uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C . pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala określić wielkość nerek, grubość kory,
poszerzenie kielichów.
Zadanie 18.
Najczęstszym powikłaniem w czasie zabiegu hemodializy jest/są:
A . zespół LYELL'a,
B . hipotonia śróddializacyjna,
C . świąd skóry,
D . zespół niewyrównania.
Zadanie 19.
Pielęgniarka jest odpowiedzialna między innymi z a "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?
A . dializę domową,
B . system zaopatrywania i dostarczania płynów i sprzętu
dializacyjnego do domu,
C . metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D . typ cyklera i serwis techniczny.
Zadanie 20.
W Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów o d dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:
A . wpisu do centralnego rejestru,
B . oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia w chwili przyjęcia d o szpitala lub w
czasie pobytu w szpitalu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 21.
Czynniki ryzyka przewlekłej choroby
modyfikacji terapeutycznej to:
A . niedokrwistość,
B . palenie papierosów,
C . zaburzenia hormonalne,
D . wiek podeszły.
nerek
niepodlegające
Zadanie 22.
G u z Wilmsa (nephroblastoma) jest najczęstszym nowotworem jamy
brzusznej:
A . u kobiet,
B . u mężczyzn,
C . u dzieci,
D . u dorosłych i dzieci.
Zadanie 23.
Które z podanych objawów świadczą o wystąpieniu encefalopatii
dializacyjnej?
A . zaburzenia słuchu,
B . zaburzenia widzenia,
C . zaburzenia równowagi,
D . postępujące uogólnione otępienie.
Zadanie 24.
W procesie pielęgnowania największy nacisk kładzie się n a
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:
A . pacjentem i jego rodziną,
B . członkami zespołu terapeutycznego,
C . innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką oddziałową, pielęgniarką naczelną
i
lekarzem dyżurnym.
Zadanie 25.
W e wczesnym okresie p o przeszczepieniu
dochodzi do rozwoju infekcji:
A . wirusem CMV,
B . wirusem zapalenia wątroby,
C . wirusem EBV,
D . wirusem ospy wietrznej.
nerki
najczęściej
Zadanie 26.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:
A . Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i
Transplantacyjnych/Europejskiego Towarzystwa Opieki
Nefrologicznej,
B . Europejskiego
Towarzystwa
Dializ
i
Transplantacji/Europejskiego
Towarzystwa
Nefrologicznego,
C . Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i
Transplantologicznych,
D . kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.
Zadanie 27.
D o oddziału oparzeń przywieziono 2-letnie poparzone dziecko,
oparzenia stanowią 6 0 % powierzchni ciała. Dziecko jest w
stanie krytycznym, z objawami ostrego uszkodzenia nerek. W tym
stanie klinicznym wykonuje się:
A . hemodializę,
B . dializę otrzewnową,
C . hemoperfuzję,
D . hemodiafiltrację.
Zadanie 28.
D o czynników ryzyka nowotworów p o transplantacji narządów
należą:
A . wiek, rodzaj immunosupresji,
B . płeć, ostre odrzucanie w e wczesnym okresie p o
przeszczepieniu,
C . infekcje wirusowe, wiek,
D . przebyte zakażenia bakteryjne, immunosupresja.
Zadanie 29.
Istotnym działaniem podjętym w stosunku d o dziecka z zapaleniem
pęcherza moczowego jest:
A . zwiększenie podaży płynów drogą doustną,
B . podawanie
dziecku
posiłków
z
diety
bogatowęglowodanowej,
C . zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
D . zastosowanie zimnego okładu n a okolice pęcherza
moczowego.
Zadanie 30.
P o jakim czasie o d założenia cewnika Tenckhoffa należy zdjąć
szwy u chorego?
A . po 7 dniach,
B . po 18 dniach,
C . po około 2 tygodniach,
D . w zależności od grubości tkanki tłuszczowej chorego.
Zadanie 31.
Jakie badania mają decydujące znaczenie w
kłębuszkowego zapalenia nerek:
A . biopsja nerki,
B . USG nerki,
C . badanie kompleksów immunologicznych,
D . badanie poziomu immunoglobulin.
rozpoznaniu
Zadanie 32.
Wybór techniki dializacyjnej w leczeniu nerkozastępczym u
pacjenta z AKI zależy od:
A . stanu klinicznego pacjenta i możliwości terapeutycznych
ośrodka,
B . wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C . doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D . uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.
Zadanie 33.
W
czasie przyjmowania cyklosporyny A pacjentom
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:
A . mleka,
B . mięty,
C . soku grejpfrutowego,
D . soku pomarańczowego.
po
Zadanie 34.
Niefarmakologiczne sposoby leczenia nadciśnienia i nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:
A . stosowaniu
diuretyków,
inhibitorów
konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,
B . zaprzestaniu palenia tytoniu, ograniczeniu spożycia
soli kuchennej, ograniczeniu spożycia alkoholu oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,
C . ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie nawyków żywieniowych: preferowana dieta
ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.
Zadanie 35.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:
A . przewlekłej choroby nerek,
B . ostrego uszkodzenia nerek,
C . zakażenia układu moczowego,
D . kolki nerkowej.
Zadanie 36.
Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?
A . nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego
oraz wydalniczego,
B . w nerkach wytwarzany jest enzym renina,
C . w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna,
D . niedobór erytropoetyny prowadzi do poliglobulii.
Zadanie 37.
Pacjenci o wysokim transporcie otrzewnowym najlepiej uzyskują
zamierzone wartości klirensu w schemacie dializy:
A . długich wymian i długim czasie zalegania dużej
objętości,
B . częstych wymian o krótkim czasie zalegania dużą
objetością,
C . automatycznej otrzewnowej składającej się z 4-7 wymian,
plus lub minus krótka wymiana dzienna,
D . automatycznej otrzewnowej prowadzonej przy zastosowaniu
małej liczby wymian o dużej objętości, plus lub minus
jedna wymiana dzienna.
Zadanie 38.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:
A . nudności i wymioty,
B . obrzęk mózgu,
C . skandowana mowa,
D . zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 39.
O d czego głównie zależy ilość przyjmowanych płynów u pacjentów
homodializowanych?
A . wagi ciała,
B . czasu hemodializy,
C . resztkowej funkcji nerek,
D . rodzaju dializatora.
Zadanie 40.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:
A . bolesne oddawanie moczu,
B . konieczność oddawania moczu w nocy,
C . obecność białka w moczu,
D . zwiększone wydalanie moczu.
Zadanie 41.
D o przyczyn wczesnej dysfunkcji nerki przeszczepionej należą
czynniki związane z:
A . dawcą,
B . okresem niedokrwienia,
C . opracowaniem chirurgicznym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 42.
Zespół niespokojnych nóg jest objawem:
A . encefalopatii mocznicowej,
B . neuropatii autonomicznej,
C . polineuropatii,
D . mononeuropatii.
Zadanie 43.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:
A . krwinkomocz i bakteriomocz,
B . masywny białkomocz oraz obrzęki,
C . makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D . nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.
Zadanie 44.
Do etapów procesu pielęgnowania zaliczamy:
A . diagnozę
pielęgniarską,
ustalenie
planu
opieki,
realizację, ocenę działań,
B . logiczność, następstwo czasowe, analizę dokumentów,
C . całościowe podejście d o pacjenta i środowiska,
wieloetapowość,
D . ciągłość i dynamikę.
Zadanie 45.
Bolesne oddawanie moczu występuje:
A . w przebiegu zapalenia gruczołu krokowego, pęcherza
moczowego, guzach i nerwicy pęcherza oraz w ciąży,
B . w ostrym zapaleniu pęcherza moczowego, cewki moczowej i
prostaty,
C . u chorych z cukrzycą, niewydolnością krążenia lub
nerek,
D . u chorych z cukrzycą, w przebiegu zapalenia gruczołu
krokowego, cewki moczowej.
Zadanie 46.
Najważniejszy
czynnik
odpowiedzialny
za
niedokrwistość
nerkopochodną to:
A . rozsiany proces nowotworowy,
B . zmniejszona aktywność erytropoetyczna szpiku wynikająca
z czynnościowego niedoboru erytropoetyny (EPO),
C . stres oksydacyjny,
D . cukrzycowa choroba nerek.
Zadanie 47.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:
A . zasady
i
sposób
postępowania
w
opiece
nad
poszczególnymi grupami pacjentów, wyodrębnionymi n a
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,
B . zbiór wymagań, norm, które określają uzgodniony,
możliwy d o zrealizowania poziom wykonywania praktyki
pielęgniarskiej,
C . zbiór zasad i procedur postępowania pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych zabiegów
u pacjenta,
D . zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.
Zadanie 48.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:
A . szczepionką przeciw gruźlicy,
B . szczepionką przeciw tężcowi,
C . szczepionką przeciw różyczce,
D . szczepionką przeciw grypie.
Zadanie 49.
Przy zapaleniu otrzewnej u pacjenta dializowanego otrzewnowo
należy:
A . wydłużyć czas zalegania płynu i zmniejszyć stężenie
glukozy,
B . skrócić czas trwania wymian (wykonując trzy płukania
dodatkowe
wpust
wypust)
i/lub
zastosować
hipertoniczne płyny,
C . wykonać cztery wymiany tak jak dotychczas z e
zwiększonym stężeniem glukozy,
D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.
Zadanie 50.
Obecność w moczu ponad 80% erytrocytów wyługowanych o
zmienionym
kształcie
(tzw.
erytrocytów
dyzmorficznych)
przemawia za:
A . schyłkową niewydolnością nerek,
B . zakażeniem układu moczowego,
C . nowotworem nerki,
D . chorobą kłębuszków nerkowych.
Zadanie 51.
Najwcześniejszymi objawami sugerującymi występowanie (DZO)
dializacyjnego zapalenia otrzewnej są:
A . krwisty płyn otrzewnowy, biegunka, wymioty,
B . b ó l brzucha promieniujący d o kończyny prawej, nudności,
wzrost temperatury ciała, hiperleukocytoza,
C . zmętnienie płynu otrzewnowego, ból brzucha, wzrost
temperatury ciała, nudności, wymioty, upośledzenie
ultrafiltracji, wzrost leukocytozy,
D . zaparcia n a przemian z biegunkami, wymioty, nudności,
gastroparezy.
Zadanie 52.
D o głównych objawów wskazujących n a rozpoznanie cukrzycy
potransplantacyjnej należą:
A . wzmożone pragnienie, zwiększenie ilości oddawanego
moczu,
B . osłabienie, zmiany ropne na skórze,
C . częste zakażenia układu moczowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 53.
D o oceny stanu odżywienia pacjenta dializowanego
wykorzystać:
A . wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B . metody biochemiczne,
C . modelowanie kinetyczne dializy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
należy
Zadanie 54.
Utrzymanie prawidłowego bilansu wodnego ma podstawowe znaczenie
d l a chorego leczonego dializą otrzewnową. Należy zatem bacznie
zwracać uwagę n a ilość przyjmowanych i wydalonych płynów oraz
codzienną masę ciała, której zmiany pozwalają ocenić stan
nawodnienia. W przypadku przewodnienia stwierdza się:
A . wzrost masy ciała, podwyższenie wartości ciśnienia
tętniczego, występowanie obrzęków kończyn dolnych, rąk
i twarzy,
B . wzrost masy ciała, niskie lub prawidłowe ciśnienie
tętnicze, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności
i zasłabnięcia,
C . wzrost masy ciała, niskie lub prawidłowe ciśnienie
tętnicze, występowanie obrzęków kończyn dolnych, rąk i
twarzy, zaburzenia widzenia,
D . niskie lub prawidłowe ciśnienie tętnicze, niższą niż d o
t e j pory masę ciała, zawroty głowy, zaburzenia
widzenia, nudności i zasłabnięcia.
Zadanie 55.
Zalecenia dietetyczne dla pacjentów dializowanych otrzewnowo
powinny obejmować:
A . dietę niskokaloryczną u chorych z otyłością w celu
redukcji masy ciała,
B . dietę
wysokobiałkową
o
obniżonej
zawartości
węglowodanów
w
celu
kontroli
glikemii
oraz
hipertrójglicerydemii,
C . dietę niskobiałkową,
D . dietę wysokobiałkową i hipolipemiczną.
Zadanie 56.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:
A . nie wpływa do jamy otrzewnej,
B . nie wypływa z jamy otrzewnej,
C . jest zażółcony,
D . zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.
Zadanie 57.
Których z podanych poniżej produktów spożywczych NIE powinien
spożywać pacjent z rozpoznaną kamica wapniową nerek?
A . gruszki, sery topione, ziemniaki,
B . jabłka, masło, marchew,
C . sery białe, kawa prawdziwa, kasza gryczana,
D . szpinak, rabarbar, agrest, kakao.
Zadanie 58.
Do klasycznych objawów guza nerki (triada Virchowa) NIE należy:
A . guz wyczuwalny przez powłoki,
B . ból w okolicy lędźwiowej,
C . krwiomocz zwykle okresowy,
D . ciemno-brunatny odcień skóry.
Zadanie 59.
U chorego podczas porannej wymiany, w płynie dializacyjnym
pojawił się włóknik, drenaż jest mały poniżej 2 litrów, chory
odczuwa ból w dolnej części brzucha, m a ciągle zaparcia. C o
należy zrobić, aby pacjent poczuł się lepiej?
A . podać heparynę 500-1000 j heparyny n a 1000 m l płynu
dializacyjnego do jamy otrzewnowej,
B . podać leki wzmagające perystaltykę jelit i biegunkę,
C . skierować pacjenta do szpitala,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 60.
Podstawowym i niezbędnym warunkiem d o wprowadzenia założeń
Primary Nursing do praktyki jest:
A . znajomość teoretyczna założeń Primary Nursing przez
pielęgniarki,
B . samodzielność
i odpowiedzialność pielęgniarki
w
pielęgnowaniu,
C . chęć pielęgniarek d o pracy według założeń Primary
Nursing,
D . posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.
Zadanie 61.
Dzienne zapotrzebowanie n a białko u chorego z e schyłkową
niewydolnością nerek leczonego hemodializą wynosi:
A . 0,6 g białka/kg,
B . 0,8 g białka/kg,
C . 1,0 g białka/kg,
D . 1,2 g białka/kg.
Zadanie 62.
Jakie grupy czynników mogą powodować zanieczyszczenie chemiczne
wody:
A . cząstki zawieszone w wodzie (koloidy),
B . substancje rozpuszczone w wodzie (organiczne i
nieorganiczne),
C . mikroorganizmy i endotoksyny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 63.
Przyczyną zakrzepicy tętnicy nerkowej w nerce przeszczepionej
może być:
A . nasilona miażdżyca u dawcy i/lub biorcy,
B . niskie ciśnienie tętnicze biorcy nerki,
C . ostre odrzucanie przeszczepu,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 64.
Zaletami wczesnego kierowania d o zabiegu przeszczepienia nerki
w okresie przeddializacyjnym jest:
A . optymalne przygotowanie fizyczne i emocjonalne pacjenta
do zabiegu,
B . uniknięcie powikłań sercowo-naczyniowych i innych
częstych w okresie dializoterapii,
C . uniknięcie uciążliwości leczenia dializami (m. in.
wytworzenie dostępu naczyniowego),
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 65.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:
A . pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B . pierwszy tydzień po przeszczepie,
C . pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D . pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.
Zadanie 66.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:
A . Pseudomonas,
B . Proteus,
C . Staphylococcus,
D . Escherichia coli.
Zadanie 67.
Jednym z kluczowych wykładników zaburzeń gospodarki
wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek,
jest:
A . hipofasfatemia,
B . hipercholesterolemia,
C . azotemia,
D . hiperfosfatemia.
Zadanie 68.
Jakie badanie pozwala n a rozpoznanie zakrzepicy żyły nerkowej u
noworodków i niemowląt?
A . USG,
B . USG z oceną dopplerowską,
C . Biopsja nerki,
D . Tomografia komputerowa.
Zadanie 69.
P o wykonaniu przetoki z naczyń własnych część żylna przetoki
musi "dojrzeć" czyli ulec tak zwanej arterializacji. Z a
najkrótszy czas trwania tego procesu uważa się:
A . 3-4 miesiące,
B . 2-3 tygodnie,
C . 4-6 tygodni,
D . 1-3 tygodnie.
Zadanie 70.
Klirens dializatora (KD) określa:
A . stężenie mocznika podczas dializy,
B . dawkę dializy,
C . objętość krwi oczyszczonej z danej
jednostce czasu,
D . objętość dystrybucji (V).
substancji
w
Zadanie 71.
W leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO). Podawanie
EPO:
A . przyczynia się d o pogorszenia jakości życia tych
chorych,
B . powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C . zmniejsza stężenie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może indukować nadciśnienie tętnicze i pogarszać
kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 72.
Badanie, dzięki któremu możemy ocenić
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:
A . USG,
B . urografia,
C . cystografia mikcyjna,
D . nakłucie nadłonowe.
stopień
odpływu
Zadanie 73.
Opieka pielęgniarska wobec pacjenta p o przeszczepieniu nerki
obejmuje opiekę:
A . przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w oddziałach dializy pozaustrojowej i oddziałach
nefrologicznych,
C . w oddziale pooperacyjnym, oddziale transplantacyjnym,
przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D . przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.
Zadanie 74.
Odwrócona osmoza polega na:
A . filtracji wody pod wysokim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
adsorbującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje,
B . filtracji wody pod niskim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.
Usuwa ponad 8 5 % zanieczyszczeń jonowych oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,
C . filtracji wody pod wysokim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.
Usuwa ponad 9 5 % zanieczyszczeń jonowych oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,
D . filtracji wody pod średnim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.
Zadanie 75.
Jakie ograniczenie potasu n a dobę mają pacjenci dializowani
otrzewnowo?
A . 6 g na dobę,
B . 4 g na dobę,
C . 2 g na dobę,
D . nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.
Zadanie 76.
Wskaźnik transportu otrzewnowego przeprowadza się wykonując:
A . określenie tygodniowego klirensu kreatyniny,
B . oznaczenie KT/V,
C . oznaczenie PCR,
D . test PET.
Zadanie 77.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 m l moczu w ciągu
doby nazywamy:
A . polifagią,
B . polidypsją,
C . poliurią,
D . anurią.
Zadanie 78.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012), świadczy o
braku zdolności cewek d o zagęszczania moczu i występuje w
następujących stanach chorobowych:
A . zespole nerczycowym,
B . niewydolności nerek,
C . nowotworach nerek,
D . moczówce prostej.
Zadanie 79.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:
A . pielęgniarkę,
wyróżniającą
się
w
zespole
tzw.
przodującą,
B . pielęgniarkę, która jako jedyna wykonuje wszystkie
niezbędne dla realizacji celów opieki zadania w
stosunku d o pacjenta o d chwili przyjęcia g o d o szpitala
aż do jego opuszczenia,
C . jedną pielęgniarkę, mającą d o dyspozycji kilka
pielęgniarek,
z
którymi
realizuje
opiekę
nad
pacjentem(ami) ale pod jej kontrolą pozostaje pacjent
o d chwili przyjęcia g o d o szpitala a ż d o momentu jego
opuszczenia,
D . pielęgniarkę pracującą wyłącznie w podstawowej opiece
zdrowotnej.
Zadanie 80.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:
A . zgodność głównych grup krwi dawcy i biorcy oraz
czynnika Rh,
B . zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność głównych grup krwi oraz ujemny wynik próby
krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność antygenów transplantacyjnych HLA i stopień
immunizacji.
Zadanie 81.
Najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów p o transplantacji
nerki są/jest:
A . zakażenia,
B . nowotwory,
C . choroby sercowo-naczyniowe,
D . przewlekła nefropatia przeszczepu.
Zadanie 82.
Wykonując pomiar ciśnienia tętniczego krwi u dzieci metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:
A . 1/3 długości ramienia,
B . 2/3 długości ramienia,
C . 1/2 długości ramienia,
D . szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.
Zadanie 83.
D o monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w późnym
okresie po transplantacji służy:
A . stężenie leków immunosupresyjnych,
B . badanie ogólne moczu,
C . stężenie kreatyniny w surowicy,
D . stężenie kreatyniny w moczu.
Zadanie 84.
Typową lokalizacją cewnika permanentnego jest/są:
A . żyła szyjna wewnętrzna lewa,
B . żyły podobojczykowe,
C . żyła szyjna wewnętrzna prawa,
D . żyły udowe, podobojczykowe.
Zadanie 85.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:
A . krwiak nadtorebkowy,
B . krwiak podtorebkowy,
C . krwinkomocz,
D . pseudotętniak.
Zadanie 86.
Antybiotykoterapię przy niepowikłanym, bakteryjnym zapaleniu
otrzewnej należy stosować przez okres:
A . 5 - 10 dni,
B . 7 - 12 dni,
C . 10 - 12 dni,
D . 14 - 21 dni.
Zadanie 87.
Główny cel leczenia nefroprotekcyjnego to:
A . spowolnienie progresji przewlekłej choroby nerek,
B . opóźnienie leczenia dializami i polepszenie jakości
życia chorego,
C . zmniejszenie ryzyka śmierci z powodu powikłań
sercowo-naczyniowych,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 88.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?
A . kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . g d y powstaną mikropęknięcia cienkiej, kilkumikronowej
grubości błony dializacyjnej, a ciśnienie TMP wzrośnie
do 500 mmHg,
C . g d y ciśnienie przezbłonowe TMP jest bardzo wysokie ok.
500 mmHg,
D . g d y mała jest powierzchnia dializatora, a zadana
ultrafiltracja jest duża.
Zadanie 89.
Najlepszym dostępem naczyniowym d o hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:
A . przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B . przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C . cewnik Permanentny,
D . cewnik Tenckhoffa.
Zadanie 90.
Najczęściej przyczyną ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek u
dziecka jest:
A . przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B . upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C . odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D . stosowanie diety ubogowapniowej.
Zadanie 91.
D o oceny funkcji nerek oraz określenia stadium PChN należy
określić:
A . stężenie kreatyniny,
B . stężenie cystatyny C,
C . wielkość filtracji kłębuszkowej,
D . stężenie kreatyniny i mocznika.
Zadanie 92.
Objaw pienienia się moczu w zespole nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:
A . białka,
B . lipidów,
C . fosforanów,
D . glukozy.
Zadanie 93.
Przy monitorowaniu dobowego bilansu
uwzględniać:
A . płynów podanych i.v.,
B . preparatów krwi i osocza,
C . leków podanych w pompach,
D . płynów podanych per os.
płynów
NIE
należy
Zadanie 94.
Jakie wyróżniamy metody monitorowania i wskaźniki adekwatności
dializy:
A . wskaźnik
wydializowania
mocznika,
współczynnik
katabolizmu białka,
B . wskaźnik dializy Kt/V, współczynnik katabolizmu białka,
C . wskaźnik
dializy
Kt/V,
wskaźnik
wydializowania
mocznika,
D . wskaźnik dializy Kt/V, wskaźnik wydializowania mocznika
oraz współczynnik katabolizmu białka.
Zadanie 95.
D o problemów nienerkowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
zaliczamy:
A . upośledzenie wzrostu, brak łaknienia,
B . niedokrwistość,
C . nadciśnienie tętnicze,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 96.
Najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów z PChN
nerkozastępczo w Polsce są:
A . infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B . nowotwory,
C . powikłania sercowo-naczyniowe,
D . naciek płynu do opłucnej.
leczonych
Zadanie 97.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:
A . uczucie silnego pragnienia,
B . suchość błon śluzowych,
C . obrzęki obwodowe ciała,
D . zaburzenia psychiczne.
Zadanie 98.
Płyn dializacyjny w dializie otrzewnowej m a następujące
zadania:
A . eliminuje z organizmu substancje toksyczne, nadmiar
wody,
koryguje
gospodarkę
kwasowo-zasadową,
wapniowo-fosforową,
B . wyrównuje poziom glukozy w surowicy, reguluje poziom
hormonów: reniny, erytropoetyny, reguluje metabolizm
komórkowy,
C . reguluje ciśnienie tętnicze krwi, uzupełnia jony sodu,
potasu, wapnia,
D . zapobiega zaburzeniom dyspeptycznym występującym w
mocznicy, zapobiega spadkowi glukozy - wyrównuje
cukrzycę.
Zadanie 99.
Jednym z pierwszych objawów uszkodzenia nerek w chorobie
nadciśnieniowej jest występowanie:
A . mikroalbuminurii,
B . białkomoczu,
C . erytrocyturii,
D . izostenurii.
Zadanie 100.
Podstawą prawidłowej opieki nad dzieckiem z PChN w okresie
leczenia zachowawczego są:
A . regularne kontrole w poradni nefrologicznej,
B . wykonywanie pomiarów antropometrycznych i badań
laboratoryjnych,
C . wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 101.
Plazmafereza polega na:
A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,
B . stosowaniu
dializatorów
o
dużej
powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,
C . oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego
n a wykonanie konwekcji i dyfuzji jednocześnie, ale
oddzielnie.
Zadanie 102.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:
A . <3,5
g/dobę,
hipoalbuminemią,
hiperlipidemią,
obrzękami,
B . >3,5
g/dobę,
hipoalbuminemią,
hiperlipidemią,
obrzękami,
C . 3,0-3,5 g/dobę, hiperalbuminemią, przesiękami d o jam
ciała,
D . >3,5 g/dobę, hipoalbuminemią, obrzękami, hipolipidemią.
Zadanie 103.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o leczenia nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:
A . otyłość,
B . choroby jelit,
C . zakażenia skórne,
D . zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.
Zadanie 104.
Cyklosporyna wchłania się z przewodu pokarmowego człowieka:
A . od 15 minut do 30 minut,
B . od 30 minut do 60 minut,
C . od 60 minut do 120 minut,
D . od 120 minut do 240 minut.
Zadanie 105.
Bezwzględnymi przeciwskazaniami do stosowania heparyny w czasie
hemodializ są:
A . małopłytkowość wywołana heparyną,
B . ostre infekcyjne zapalenie wsierdzia,
C . udar krwotoczny mózgu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 106.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:
A . podwyższone ciśnienie żylne,
B . obwodowe obrzęki,
C . rytm galopujący,
D . ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).
Zadanie 107.
Pacjenci leczeni z a pomocą dializy otrzewnowej powinni spożywać
białko w ilości:
A . 1,0-1,2 g/kg/d,
B . 1,2-1,4 g/kg/d,
C . 1,4-1,6 g/kg/d,
D . 0,8-1,0 g/kg/d.
Zadanie 108.
Do oceny zaburzeń czynności przeszczepionej nerki służy:
A . tomografia komputerowa,
B . ultrasonografia dopplerowska,
C . biopsja przeszczepu nerkowego,
D . angiografia.
Zadanie 109.
Mikoralbuminuria jest t o wydalanie albumin w ciągu doby w
ilości:
A . do 30 mg,
B . 30-300 mg,
C . >300 mg,
D . > 0,5 g.
Zadanie 110.
Czas wrastania mufek cewnika Tenckhoffa o d implantacji d o
chwili włączenia chorego do programu dializ powinien wynosić:
A . 6 tygodni,
B . 4 tygodnie,
C . 2 tygodnie,
D . 1 tydzień.
Zadanie 111.
Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany:
A . w obrębie tego samego ustroju,
B . pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie,
C . pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku,
D . pomiędzy osobnikami różnych gatunków.
Zadanie 112.
Zapobieganie powikłaniom infekcyjnym z e strony cewnika
założonego d o naczyń głębokich w celu prowadzenia hemodializy
pielęgniarka powinna:
A . ściśle obserwować miejsce przejścia cewnika przez
skórę,
B . dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać i zabezpieczać miejsce wkłucia suchym jałowym
opatrunkiem,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 113.
Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest:
A . arteriografia,
B . urografia,
C . wentrykulografia,
D . uretrografia.
Zadanie 114.
D o czynników predysponujących d o zakażeń grzybiczych u
pacjentów po przeszczepieniu nerki zaliczamy:
A . długotrwałe leczenie antybiotykami, cukrzycę, wysokie
dawki steroidów,
B . wentylację
mechaniczną,
stosowanie
cewników
moczowodowych,
C . immunosupresję,
D . odpowiedź A i C.
Zadanie 115.
Jednym z pierwszych objawów depresyjnych
dializowanego jest/są:
A . utrata apetytu,
B . zaburzenia emocjonalne,
C . zaburzenia snu,
D . zaburzenia koncentracji uwagi.
u
chorego
Zadanie 116.
Arteriografia nerkowa u dzieci t o badanie
diagnostyce:
A . odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B . nadciśnienia tętniczego krwi,
C . kamicy nerkowej,
D . zakażeń układu moczowego.
wykonywane
w
Zadanie 117.
D o wysokowydajnych technik leczenia schyłkowej niewydolności
nerek nie należą:
A . hemodializa wysokoefektywna,
B . hemodiafiltracja,
C . hemoperfuzja,
D . hemofiltracja.
Zadanie 118.
W ocenie jakości opieki pielęgniarskiej bierze się pod uwagę:
A . wkład i zaangażowanie pielęgniarek i innych członków
zespołu terapeutycznego,
B . stopień
zaspokojenia
potrzeb
zgłaszanych
przez
podopiecznego,
C . wyposażenie oddziału, ambulatorium i chęć skorzystania
przez pacjenta z usług wymienionych placówek,
D . strukturę, procesy i wyniki.
Zadanie 119.
Ważnym elementem leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych
dializowanych jest:
A . ścisła kontrola wolemii,
B . adekwatna dializoterapia,
C . zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 120.
D o metod niefarmakologicznych leczenia nefroprotekcyjnego w
PChN należą:
A . dieta,
ACE
inhibitory,
leczenie
nadciśnienia
tętniczego,
B . dieta, normalizacja masy ciała, umiarkowany wysiłek
fizyczny,
C . normalizacja masy ciała, leczenie hiperlipidemii,
dieta.
D . wyrównywanie kwasicy metabolicznej, umiarkowany wysiłek
fizyczny, dieta.
Zadanie 121.
D o powikłań późnych związanych z obecnością
naczyniowego NIE należy:
A . zakażenie,
B . zakrzepica cewnika,
C . odma opłucnowa,
D . zwężenie lub zrośnięcie żyły centralnej.
Zadanie 122.
Istotnym objawem świadczącym
otrzewnej jest:
A . biegunka,
B . zaparcia,
C . mętny dializat,
D . świąd skóry.
o
dializacyjnym
cewnika
zapaleniu
Zadanie 123.
Jakie produkty należy ograniczyć w diecie dziecka w przypadku
rozpoznania kamicy szczawianowej?
A . podroby,
B . czekolada,
C . kasze,
D . mleko.
Zadanie 124.
D o rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek (AKI) w pediatrii
wprowadzono następującą klasyfikację, n a podstawie której
ocenia się AKI:
A . RIFLE,
B . P-RIFLE,
C . Forrestera,
D . Ransona.
Zadanie 125.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:
A . oczekujących n a przeszczep nerki, którzy jeszcze nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,
B . biorców
zarejestrowanych
w
Krajowej
Liście
Oczekujących, wymagających szybkiego przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,
C . pacjentów
przewlekle
dializowanych
nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,
D . osoby p o przeszczepie nerki wymagające pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.
Zadanie 126.
W profilaktyce zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C w
stacjach dializ mają znaczenie:
A . przestrzeganie
reżimu
sanitarno-higienicznego,
stosowanie odrębnych pomieszczeń d o dializowania
pacjentów "zakażonych" i "niezakażonych" z jednoczesnym
rozdziałem personelu medycznego,
B . wydzielanie jedynie odrębnych stanowisk dializacyjnych,
C . monitorowanie raz w roku surowiczych markerów tych
wirusów u chorych niezakażonych,
D . wszystkie powyższe działania profilaktyczne s ą bez
znaczenia gdyż nie są efektywne.
Zadanie 127.
Przeszczep ksenogeniczny jest to przeszczep wykonywany:
A . w obrębie tego samego organizmu,
B . pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
C . pomiędzy osobnikami różnych gatunków,
D . pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, różnych
genetycznie.
Zadanie 128.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:
A . skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B . bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie
satysfakcji
pacjentów,
certyfikaty,
akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i
leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.
Zadanie 129.
U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony
dodatni objaw Goldflama, który świadczy o schorzeniach w
obrębie:
A . nerek,
B . wątroby,
C . śledziony,
D . trzustki.
Zadanie 130.
W celu rozpoznania kwasicy nieoddechowej należy oznaczyć u
pacjenta:
A . gazometrię,
B . jonogram,
C . stężenie żelaza,
D . poziom albumin.
Zadanie 131.
C z y pacjenci dializowani powinni być poddawani szczepieniu
przeciwko grypie?
A . nie, ponieważ s ą bardzo osłabieni i ich organizm nie
nabędzie odporności,
B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,
C . tak, ponieważ stanowią grupę podwyższonego ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,
D . tak, ponieważ dzięki szczepieniu nie zachorują oni n a
grypę nawet podczas epidemii.
Zadanie 132.
Najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym z a
niedokrwistości u pacjentów z PChN jest niedobór:
A . żelaza,
B . witaminy B12,
C . erytropoetyny,
D . ferrytyny.
powstanie
Zadanie 133.
Najczęstszym patogenem będącym przyczyną zapaleń tunelu i
wyjścia cewnika na skórę jest:
A . Staphylococcus aureus,
B . Staphylococcus epidermidis,
C . Staphylococcus viridaus,
D . Enterococcus.
Zadanie 134.
Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki może być
zastosowany:
A . w opiece nad pacjentem nefrologicznym, gdzie liczba
pielęgniarek
jest
adekwatna
do
zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,
B . tylko
w
poradni
nefrologicznej
i
środowiskowo-rodzinnej,
C . wszędzie - n a oddziałach nefrologicznych, w stacjach
dializ,
oddziałach
transplantacyjnych,
poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,
D . w e wszystkich ośrodkach opieki nefrologicznej, które s ą
wyposażone w specjalistyczny, niezbędny d o opieki
nefrologicznej sprzęt.
Zadanie 135.
Najbardziej fizjologicznym roztworem dializacyjnym stosowanym w
hemodializie jest:
A . płyn octanowy,
B . płyn wodorowęglanowy,
C . płyn żelazowy,
D . wszystkie stosowane.
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 101817
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zespołem genetycznym spowodowanym trisomią chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:
A . Downa,
B . Patau,
C . Edwardsa,
D . Turnera.
Zadanie 2.
Amniopunkcja wykonana przed 1 5 tygodniem ciąży wiąże się z
ryzykiem:
A . poronienia,
B . wystąpienia wad stóp,
C . wystąpienia przepukliny płodowej,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 3.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:
A . niedotlenienie okołoporodowe,
B . krwawienia śródczaszkowe,
C . zaburzenia metaboliczne,
D . zespół zaburzeń oddychania.
Zadanie 4.
Fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka NIE powinien
przekroczyć:
A . 8 % wagi urodzeniowej,
B . 10 % wagi urodzeniowej,
C . 12 % wagi urodzeniowej,
D . 14 % wagi urodzeniowej.
Zadanie 5.
Najczęstsza u wcześniaków postać bezdechu, w którym centralne
zatrzymanie oddechu wynika z zaburzeń drożności dróg
oddechowych nosi nazwę bezdechu:
A . złożonego,
B . centralnego,
C . przeponowego,
D . płucnego.
Zadanie 6.
Odma wentylowa występująca u noworodków jest postacią odmy:
A . otrzewnowej,
B . śródpiersiowej,
C . opłucnowej,
D . wewnątrznaczyniowej.
Zadanie 7.
Bezdech przeponowy w okresie noworodkowym to:
A . bezdech związany z e zmęczeniem i niewydolnością
przepony w następstwie nadmiernej pracy, przy
wentylacji płuc o małej podatności,
B . bezdech związany z e zmęczeniem i niewydolnością
przepony w następstwie nadmiernej pracy, przy
wentylacji płuc o dużej podatności,
C . przerwanie czynności oddechowej w następstwie braku
stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,
D . bezdech związany z niedrożnością dróg oddechowych,
która prowadzi d o nadmiernej pracy oddechowej przepony,
zmęczenia noworodka i ostatecznie hipowentylacji.
Zadanie 8.
U noworodka podłączonego d o aparatu Infant Flow, gromadzi się w
obrębie jamy ustnej spieniona ślina. W tej sytuacji należy:
A . odessać zalegającą wydzielinę z dróg oddechowych,
B . założyć zgłębnik dożołądkowy w celu odbarczenia
powietrza i usunięcia nadmiaru śliny,
C . skorygować ustawienia temperatury i nawilżenia gazów
oddechowych,
D . odnotować w dokumentacji skuteczność pracującego
systemu.
Zadanie 9.
Podczas przeprowadzania wywiadu z rodzicami, w celu oceny
rozwoju somatycznego dziecka, należy zadać pytanie dotyczące:
A . wydawanych przez dziecko dźwięków,
B . unoszenia głowy,
C . przyrostów masy ciała,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 10.
Objawem wynikającym z zarośnięcia nozdrzy tylnych u noworodka
NIE jest:
A . znaczny wysiłek oddechowy,
B . nasilająca się sinica podczas próby oddychania przez
nos,
C . nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D . wyciek wydzieliny śluzowej z nosa.
Zadanie 11.
Jedną z przyczyn niedokrwistości pochodzenia jatrogennego u
wcześniaka jest:
A . częste pobieranie krwi,
B . łożysko przodujące u matki,
C . zwiększenie rozpadu krwinek czerwonych,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 12.
U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki:
A . jest niebolesną zmianą, a skóra nad nim jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,
B . niekiedy prowadzi d o znacznej anemizacji dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,
C . może ulec zropieniu, c o najczęściej m a związek z
zakażeniem wewnątrzmacicznym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 13.
W postępowaniu przedoperacyjnym u noworodka z gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:
A . zaopatrzenie
gastroschizy
jałowym,
wilgotnym
opatrunkiem w sterylnym worku nylonowym, założenie
cewnika d o żołądka i okresowe odsysanie treści
żołądkowej oraz powietrza,
B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,
C . monitorowanie czynności życiowych i założenie zgłębnika
do żołądka,
D . umieszczenie noworodka w inkubatorze i zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.
Zadanie 14.
Objaw Arlekina, polega na tym, że:
A . przy położeniu dziecka n a boku skóra górnej połowy
ciała jest zaczerwieniona, a dolnej lekko zaróżowiona z
zaznaczoną granicą między nimi,
B . przy położeniu dziecka n a plecach skóra dolnej połowy
ciała jest zasiniona, a górnej zaczerwieniona z lekko
uwidaczniającą się granicą między nimi,
C . przy położeniu dziecka n a boku skóra dolnej połowy
ciała jest zaczerwieniona, a górnej blada z wyraźnie
zaznaczoną granicą między nimi, przebiegającą w linii
środkowej ciała,
D . przy położeniu dziecka n a brzuchu skóra dolnej połowy
ciała jest zaczerwieniona, a górnej zasiniona z
wyraźnie zaznaczoną granicą między nimi.
Zadanie 15.
U noworodka przedwcześnie urodzonego wystąpiły o d pierwszych
godzin życia: przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca skrzydełek nosa, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:
A . zespół zaburzeń oddychania,
B . zapalenie płuc,
C . posocznicę,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 16.
O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:
A . obniżone napięcie mięśniowe,
B . drgawki,
C . obniżenie poziomu płytek krwi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 17.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:
A . o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B . wodniste o zielonym zabarwieniu,
C . o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D . wodniste o żółtym zabarwieniu.
Zadanie 18.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:
A . płasko na twardym podłożu na plecach,
B . pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . p o d kątem 15˚-20˚ d o podłoża (na plecach, brzuchu lub
boku),
D . płasko na twardym podłożu na boku.
Zadanie 19.
D o czynników ryzyka NEC (martwiczego zapalenia jelit) NIE
należy:
A . wcześniactwo,
B . mała urodzeniowa masa ciała,
C . przetrwały przewód tętniczy,
D . nadczynność tarczycy.
Zadanie 20.
Do leków o działaniu moczopędnym należy:
A . furosemid,
B . mannitol 20%,
C . hydrokortyzon,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 21.
Który z niżej wymienionych czynników m a największy wpływ n a
zwiększenie laktacji?
A . chęć karmienia piersią (motywacja),
B . częste karmienie i odciąganie pokarmu,
C . przyjmowanie dużej ilości płynów,
D . karmienie według ustalonych godzin.
Zadanie 22.
Noworodek w 2-dobie życia, z porodu kleszczowego, którego
następstwem było duże wgniecenie kości czołowej. U dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:
A . atrezję przełyku,
B . wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C . mózgowe porażenie dziecięce,
D . pęknięcie kości czaszki.
Zadanie 23.
Polski Zespół Ekspertów zaleca przyjmowanie kwasu foliowego
jako profilaktyki wrodzonych otwartych wad cewy nerwowej, w
dawce:
A . 0,04 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 4 mg dziennie,
B . 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i
d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 8 mg dziennie,
C . 0 , 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 4 mg dziennie,
D . 0 , 4 mikrograma dziennie przez 3 miesiące przed
planowaną ciążą i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast
d l a kobiet, u których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,
Zadanie 24.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:
A . p H spadek 5,0, wzrost mocznika, wzrost AlAT, wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,
B . p H wzrost 5,0, spadek mocznika, spadek AlAT, spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,
C . p H spadek 7,0, wzrost kreatyniny, wzrost AspAT, wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,
D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.
Zadanie 25.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:
A . tlenu do dwutlenku węgla,
B . oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C . tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D . tlenu do oksyhemoglobiny.
Zadanie 26.
U noworodka, w badaniu neurologicznym NIE można ocenić nerwu
czaszkowego:
A. I ,
B. II,
C . III, IV, VI,
D . IX, X.
Zadanie 27.
Procesem mającym n a celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów,
który m a spowodować, ż e używane przedmioty będą bezpieczne dla
zdrowia pacjentów, to:
A . sterylizacja,
B . dekontaminacja,
C . dezynfekcja,
D . oczyszczanie.
Zadanie 28.
Mleko dojrzałe:
A . ma obniżoną zawartość białka,
B . jest niebieskawe klarowne,
C . pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Minimalne żywienie jelitowe jest to:
A . stosowanie wlewek doodbytniczych,
B . podawanie niewielkich ilości pokarmu, zazwyczaj 4-8
mL/kg mc./ dobę, tj. 10 kcal/dobę,
C . podawanie niewielkich objętości pokarmu, zazwyczaj
12-24 mL/kg mc./dobę, tj. 20 kcal/dobę,
D . podawanie niewielkich ilości pokarmu, zazwyczaj 12-24
mL/kg mc./dobę, tj. 40 kcal/dobę.
Zadanie 30.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:
A . 30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B . 20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C . 15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D . 10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.
Zadanie 31.
Pierwszym składnikiem włączanym d o żywienia pozajelitowego u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:
A . aminokwasy,
B . glukoza,
C . płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D . sól fizjologiczna (0,9% NaCl).
Zadanie 32.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:
A . w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a wprost, m a źrenice częściowo przesłonięte przez
dolną powiekę, a nad źrenicą widoczny jest rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,
C . n a wprost, m a źrenice częściowo przesłonięte przez
górną powiekę, a pod źrenicą widoczny jest rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,
D . w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.
Zadanie 33.
"10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:
A . programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
B . programu "Bezpieczne Macierzyństwo",
C . programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
D . "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej".
Zadanie 34.
Nerw trójdzielny u noworodka można zbadać poprzez:
A . ocenę ruchomości żuchwy,
B . ocenę odruchu rogówkowego,
C . ocenę czucia na twarzy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 35.
Które z poniższych objawów mogą wskazywać n a fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?
A . noworodek ulewa i sporadycznie wymiotuje ale zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,
B . objawy wyraźnie zmniejszają się z tygodnia n a tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,
C . narastanie objawów wiąże się z e zwiększaniem zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 36.
Wśród niefarmakologicznych sposobów uśmierzania bólu u
noworodka wymienia się:
A . pojenie dziecka roztworem glukozy lub sacharozy,
B . podawanie smoczka uspokajacza,
C . zapewnienie dziecku bliskiego kontaktu z matką oraz
karmienie piersią podczas wykonywania drobnych
zabiegów,
D . wszystkie powyższe metody.
Zadanie 37.
Jedną z metod leczenia żółtaczki u noworodków jest fototerapia.
W praktyce rozważa się zastosowanie fototerapii u zdrowych,
donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny powyżej:
A . 5 mg/dl w 2 dobie życia, 1 7 mg/dl w 3 dobie życia, 2 2
mg/dl w późniejszych dobach życia,
B . 1 2 mg/dl w 2 dobie życia, 1 5 mg/dl w 3 dobie życia, 1 7
mg/dl w późniejszych dobach życia,
C . 5 mg/dl w 3 dobie życia, 1 5 mg/dl w 4 dobie życia, 1 7
mg/dl w późniejszych dobach życia,
D . 1 2 mg/dl w 1 dobie życia, 1 5 mg/dl w 2 dobie życia, 1 7
mg/dl w późniejszych dobach życia.
Zadanie 38.
D o oceny dojrzałości nerwowo - mięśniowej noworodka służy
skala:
A . Apgar,
B . Silvermanna,
C . Ballard,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 39.
U noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa
przejściowa:
A . proteinuria,
B . glikozuria,
C . leukocyturia,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 40.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B , dziecko należy
zaszczepić:
A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,
B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,
C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,
D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.
Zadanie 41.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o karmienia piersią, z e strony
noworodka jest:
A . fenyloketonuria,
B . rozszczep wargi i podniebienia,
C . choroba syropu klonowego,
D . galaktozemia.
Zadanie 42.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii bardzo ważne jest zbudowanie dobrych relacji między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:
A . podejmowanie przez rodziców decyzji dotyczących
proponowanych zasad terapii,
B . wzrost zaufania i porozumienia między lekarzem a
rodziną,
C . zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 43.
W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 9 0
centyla dla wieku i płci oznacza:
A . dziecko eutroficzne,
B . dziecko hipotroficzne,
C . dziecko hipertroficzne,
D . brak prawidłowej opdowiedzi.
Zadanie 44.
Czynnikiem ryzyka rozwoju zakażenia szpitalnego u noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:
A . masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B . długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C . długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt duże zagęszczenie pacjentów i mała liczba
pielęgniarek.
Zadanie 45.
Powikłaniem zespołu MAS jest:
A . zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B . rozdęcie płuc, odma,
C . zespół nadciśnienia płucnego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 46.
D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wykonywanej
przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny:
A . fonendoskop,
B . cewnik do odsysania,
C . jałowe rękawiczki,
D . zestaw ssący.
Zadanie 47.
Do technik obniżania stresu NIE zaliczamy:
A . ćwiczeń relaksująco-koncentrujących,
B . agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich,
C . czynnego wypoczynku,
D . kontroli tempa i stylu życia.
Zadanie 48.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:
A . skrajnie niedojrzałych noworodków,
B . bliźniaków,
C . noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 49.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:
A . zator powietrzny,
B . zakażenie,
C . krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 50.
Przeciętne zapotrzebowanie n a energię (uwzględniające podaż
białka) chorego noworodka urodzonego w 4 0 tygodniu ciąży
wynosi:
A . 60-70 kcal/kg m.c./dobę,
B . 70-90 kcal/kg m.c./dobę,
C . 90-100 kcal/kg m.c./dobę,
D . 100-120 kcal/kg m.c./dobę.
Zadanie 51.
Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw.
żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się:
A . pod koniec 1 miesiąca życia i może trwać do 12 tygodni,
B . p o d koniec 1 tygodnia życia i może trwać d o 1 2
miesięcy,
C . p o d koniec 1 miesiąca życia i może trwać d o 1 2
miesięcy,
D . pod koniec 1 tygodnia życia i może trwać do 12 tygodni.
Zadanie 52.
W sytuacji konfliktu serologicznego płodowo - matczynego
stwierdza się immunizację matki przeciwko antygenom krwinkowym
płodu, powodującą uszkodzenie płodu pod postacią choroby
hemolitycznej. Przenikanie przeciwciał od matki do płodu jest:
A . niewielkie w I trymestrze ciąży, a nasila się p o 16-18
tygodniu ciąży,
B . znaczne w I trymestrze ciąży, a spada p o 16-18 tygodniu
ciąży,
C . niewielkie w I i I I trymestrze ciąży, a nasila się w
III trymestrze ciąży,
D . znaczne w I i I I trymestrze ciąży, a spada p o 3 2
tygodniu ciąży.
Zadanie 53.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:
A . małogłowia,
B . wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C . wcześniaków,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 54.
Umiejętność zwiększania przemiany materii w odpowiedzi n a
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:
A . około 28-30 tygodnia życia,
B . po 37 tygodniu życia,
C . około 35 tygodnia życia,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Zadanie 55.
U noworodka, u którego stwierdzono przepuklinę przeponową, NIE
obserwuje się:
A. w
badaniu
przedmiotowym
często
brzuch
jest
niespotykanie wypukły i beczkowaty z e względu n a
większą zawartość jamy brzusznej,
B . szmer pęcherzykowy jest cichszy po stronie przepukliny,
C . sinica spowodowana nieprawidłowym przepływem w
naczyniach płucnych,
D . nad płucami można usłyszeć perystaltykę jelit.
Zadanie 56.
Wentylacja oscylacyjna charakteryzuje się
noworodków wysokiej częstości oddechu,tj.:
A . od 100 do 300 cykli na minutę,
B . od 100 do 400 cykli na minutę,
C . od 400 do 3000 cykli na minutę,
D . od 3000 do 5000 cykli na minutę.
Zadanie 57.
Okres perinatalny w odniesieniu
do:
A . porodu,
B . końca 1 tygodnia życia po
C . końca 1 miesiąca życia po
D . końca 3 miesiąca życia po
stosowaniem
u
d o dziecka, trwa o d poczęcia
porodzie,
porodzie,
porodzie.
Zadanie 58.
Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być
wykonane:
A . w ciągu pierwszych 12 godzin życia,
B . w ciągu pierwszych 24 godzin życia,
C . w ciągu pierwszych 72 godzin życia,
D . po 72 godzinach życia.
Zadanie 59.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:
A . trawiący białka,
B . działający bakteriostatyczne,
C . stymulujący produkcję IgA,
D . trawiący węglowodany.
Zadanie 60.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem d o miąższu mózgu", t o w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:
A . I stopień krwawienia,
B . II stopień krwawienia,
C . III stopień krwawienia,
D . IV stopień krwawienia.
Zadanie 61.
Wstrzyknięcie domięśniowe u noworodka należy wykonać w mięsień
czworogłowy uda. W celu prawidłowego określenia miejsca należy
znaleźć krętarz większy i dokonać wstrzyknięcia w:
A . środkową 1/2 część uda między krętarzem a kolanem,
B . środkową 1/3 część uda między krętarzem a kolanem,
C . wewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem,
D . zewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem.
Zadanie 62.
W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie
noworodek podczas jednoczesnego ucisku n a wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:
A . szukania,
B . toniczny szyjny symetryczny,
C . ssania,
D . Babkina.
Zadanie 63.
Wodorowęglan sodu podawany dożylnie noworodkowi, należy d o
iniekcji rozcieńczyć z wodą:
A . w stosunku 1:1,
B . w stosunku 1:2,
C . w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan sodu nigdy nie powinien być rozcieńczany
przy podaży dożylnej.
Zadanie 64.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:
A . zaburzeń pokarmowych,
B . aspiracji smółki,
C . ostrego niedotlenienia,
D . niewydolności nerwowej.
Zadanie 65.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest:
A . niedorozwój płuca,
B . oziębienie okołoporodowe,
C . niedotlenienie okołoporodowe,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 66.
Stężenie bilirubiny w żylnej krwi pępowinowej u zdrowego
donoszonego noworodka bezpośrednio po urodzeniu NIE przekracza:
A . 0,5 mg/dl,
B . 2,5 mg/dl,
C . 12,5 mg/dl,
D . 15 mg/dl.
Zadanie 67.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących krwawień około- i
dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE?
A . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
ciężki przebieg kliniczny,
B . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
łagodny przebieg kliniczny,
C . krwawienia około - i dokomorowe dotyczą głównie
wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą
ciała poniżej 1500 gramów,
D . powikłaniem krwawień III i IV° może być wodogłowie
pokrwotoczne.
Zadanie 68.
Dziecko narażone n a ekspozycję wirusa HIV powinno otrzymywać
profilaktycznie zydowudynę przez 6 tygodni. Podaż leku
rozpoczyna się w czasie:
A . pierwszych 6 - 1 2 godzin życia w dawce zależnej o d
dojrzałości,
B . pierwszych 6 - 1 2 godzin życia w dawce nie zależnej o d
dojrzałości,
C . p o upływie 2 4 godziny życia w dawce zależnej o d
dojrzałości,
D . p o upływie 2 4 godziny życia w dawce nie zależnej o d
dojrzałości.
Zadanie 69.
D o działań niepożądanych opioidów stosowanych u noworodka
należy/ą:
A . bradykardia,
B . depresja układu oddechowego,
C . tachykardia,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 70.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:
A . przegrzanie,
B . kwasica,
C . hipoksja,
D . oziębienie.
Zadanie 71.
Ryzyko występowania mózgowego
najwyższym stopniu dotyczy dzieci:
A . płci męskej,
B . płci żeńskiej,
C . urodzonych przedwcześnie,
D . z ciąży bliźniaczej.
porażenia
dziecięcego
w
Zadanie 72.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:
A . nACP,
B . CPAP,
C . nCPA,
D . CPCP.
Zadanie 73.
Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:
A . zachowaniu fizjologicznej (swobodnej) pozycji kończyn
dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem,
B . częstym powolnym prostowaniem i przywodzeniem kończyn w
stawach biodrowych,
C . noszeniu noworodka n a rękach z utrzymaniem jednej
kończyny w przywiedzeniu,
D . wszystkie
powyższe
działania
mają
znaczenie
profilaktyczne.
Zadanie 74.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania,
stosowanym w profilaktyce RDS (respiratory distress syndrome)
jest:
A . utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B . podawanie surfaktantu noworodkowi,
C . normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne
podawanie
matce
przed
porodem
glikokortykosteroidów.
Zadanie 75.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczące postępowania z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki jest FAŁSZYWE?
A . pokarm raz rozmrożony nie nadaje się d o powtórnego
zamrożenia,
B . n i e należy mieszać z e sobą mleka odciągniętego w różnym
czasie oraz świeżo odciągniętego z rozmrożonym,
C . pokarm przed podaniem dziecku wystarczy podgrzać d o
temperatury około 36˚- 37˚C,
D . p o rozmrożeniu pokarm kobiecy można przechowywać w
lodówce do 48 godzin.
Zadanie 76.
Wśród czynników ryzyka porodu przedwczesnego wymienia się wiek
matki:
A . < 15 lat i > 35 lat,
B . < 18 lat i > 35 lat,
C . < 18 lat i > 40 lat,
D . < 20 lat i > 35 lat.
Zadanie 77.
D o objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:
A . stękanie wydechowe,
B . zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C . anuria,
D . bezdech.
Zadanie 78.
Asfiksja to:
A . zamartwica,
B . niedotlenienie okołoporodowe,
C . wcześniactwo,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe
Zadanie 79.
Nadmierne wydzielanie śliny przez nos i usta u noworodka w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:
A . porażenia nerwu przeponowego,
B . niedrożności przełyku,
C . krwawienia dootrzewnowego,
D . wzdęcia brzuszka.
Zadanie 80.
Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:
A . profilaktyki pierwotnej,
B . profilaktyki wtórnej,
C . profilaktyki trzeciorzędowej,
D . prewencji.
Zadanie 81.
Duży język u niemowlęcia może sugerować:
A . zespół Pierre'a-Robina,
B . kretynizm,
C . choroby spichrzeniowe,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 82.
Niefarmakologicznym sposobem zmniejszania bólu u noworodka
jest:
A . podanie smoczka do ssania,
B . używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C . zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 83.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:
A . inwazyjnej
mechanicznej
wentylacji
wymagających intubacji,
B . nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji
niewymagających intubacji,
C . przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia
parenteralnego
z
dostępu
centralnych.
wcześniaków
wcześniaków
do
naczyń
Zadanie 84.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas
badania odruchu:
A . Moro,
B . stąpania,
C . ssania,
D . pełzania.
Zadanie 85.
W nieproporcjonalnym IUGR obserwujemy:
A . nieproporcjonalnie większy obwód brzucha o d obwodu
głowy,
B . nieproporcjonalnie mniejszy obwód brzucha o d obwodu
głowy,
C . obwód brzucha równy obwodowi głowy,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 86.
Fizjologiczny ubytek masy ciała wcześniaka urodzonego w 3 0
tygodniu ciąży obejmuje zakres:
A . 5-10%,
B . 10-15%,
C . 15-20%,
D . 20-25%.
Zadanie 87.
Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie,
żucie w obrębie ust, języka i policzków, charakterystyczne jest
dla napadu drgawek typu:
A . tonicznego,
B . klonicznego,
C . subtelnego,
D . nieklonicznego.
Zadanie 88.
Z a obiektywną metodę rozpoznawania hipoksji u noworodka
uznawane jest wykrycie kwasicy metabolicznej w tętniczej krwi
pępowinowej. O kwasicy mówimy, kiedy p H tętniczej krwi
pępowinowej ma wartość poniżej:
A . 7,20,
B . 7,35,
C . 7,40,
D . 7,45.
Zadanie 89.
Mankiet służący d o nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi u noworodka, o d wyrostka barkowego d o wyrostka łokciowego
powinien obejmować:
A . 55% długości ramienia,
B . 65% długości ramienia,
C . 75% długości ramienia,
D . 85% długości ramienia.
Zadanie 90.
Optymalna opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna
obejmować:
A . 1 stanowisko do intensywnej opieki neonatologicznej,
B . 2 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
C . 3 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
D . 4 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej.
Zadanie 91.
W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza:
A . tendencję przemian,
B . tendencję zwiększania wymiarów ciała,
C . zmiany sprawności ruchowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 92.
Test potrójny jako badanie prenatalne służy wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:
A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,
B . niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski
poziom u uE3,
C . wysoki poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski
poziom u uE3,
D . niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, wysoki
poziom u uE3.
Zadanie 93.
Objawem wrodzonej torbieli szyi u noworodka mogą być:
A . dysgrafia i dysplazja,
B . atetoza i dysgrafia,
C . ataksja i dysgrafia,
D . stridor i dysfagia.
Zadanie 94.
Akceleracja rozwoju to:
A . opóźnienie tempa rozwoju,
B . przyspieszenie tempa rozwoju,
C . równowaga w rozwoju fizycznym,
D . równowaga w rozwoju psychicznym.
Zadanie 95.
Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodka
sugeruje:
A . zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B . obrzęk mózgu,
C . krwiak podtwardówkowy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 96.
Ratownicze uciskanie klatki piersiowej u noworodka należy
rozpocząć, gdy czynność serca utrzymuje się:
A . poniżej 9 0 uderzeń/min. pomimo 3 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,
B . poniżej 8 0 uderzeń/min. pomimo 1 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,
C . poniżej 6 0 uderzeń/min. pomimo 3 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,
D . poniżej 6 0 uderzeń/min. pomimo 1 0 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem.
Zadanie 97.
Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka mogą sugerować:
A . małogłowie,
B . wczesne zarastanie szwów czaszkowych,
C . wrodzoną niedoczynność tarczycy,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 98.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A . izolowany rozszczep wargi z rozszczepem lub bez
rozszczepu podniebienia jest widoczną wadą jamy ustnej
i twarzy zaliczaną d o najczęściej występujących wad
wrodzonych, które nie zaburzają ogólnego rozwoju
dziecka,
B . rozszczep podniebienia wtórnego najczęściej stanowi
izolowaną wadę rozwojową, która zaburza ogólny rozwój
dziecka,
C . rozszczep wargi pochodzi z późniejszego okresu życia
wewnątrzłonowego, tj. 8-12 tydz., natomiast rozszczep
podniebienia z wcześniejszego, tj. 4-8 tydz. życia
wewnątrzłonowego,
D . rozszczep wargi z rozszczepem lub bez rozszczepu
podniebienia
powstaje
w
okresie
rozwoju
wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.
Zadanie 99.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:
A . zaburzenia wzroku i słuchu,
B . zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C . padaczka,
D . upośledzenie umysłowe.
Zadanie 100.
Niedorozwój żuchwy, zapadanie się języka k u tyłowi, wole
powodujące ucisk tchawicy, skośne ustawienie gałek ocznych,
niskie osadzenie małżowin usznych t o objawy charakteryzujące
zespół:
A . Downa,
B . Pierre'a Robina,
C . Patau,
D . Marfana.
Zadanie 101.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:
A . tlen jest lekiem potencjalnie niebezpiecznym i może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,
B . tlen należy przed podaniem ogrzać (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),
C . w czasie leczenia tlenem konieczna jest kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 102.
Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego
zapalenia skóry (PZS) jest:
A . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,
B . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy pośladków, ponadto może obejmować okolicę
krzyżową i podbrzusze,
C . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,
D . pojawienie się grudki, krostki, bądź powierzchownej
nadżerki, które mogą tworzyć sączące zmiany z
nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów
skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.
Zadanie 103.
Surfaktant pojawia się w płucach w:
A . 24 tygodniu ciąży,
B . 26 tygodniu ciąży,
C . 28 tygodniu ciąży,
D . 30 tygodniu ciąży.
Zadanie 104.
Które
z
poniższych
schorzeń
NIE
jest
bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?
A . narkomania,
B . niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica aktywna, jesli matka nie prątkuje,
D . ciężka choroba psychiczna.
Zadanie 105.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:
A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa d o płatka
usznego,
B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa d o płatka
usznego,
C . o d dolnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka
do nasady nosa,
D . o d górnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka
do płatkausznego.
Zadanie 106.
W badaniu reakcji n a światło u noworodka, odruch Peipera polega
na:
A . wystąpieniu oczopląsu,
B . wystąpieniu zeza,
C . ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D . zaciśnięciu powiek.
Zadanie 107.
J a k należy prawidłowo układać noworodka z wrodzonym kręczem
szyi?
A . układać dziecko tylko n a brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,
B . pozwolić dziecku układać głowę w dowolną stronę,
ponieważ przykurcz mięśnia ustępuje samoistnie w
krótkim czasie po urodzeniu,
C . umieścić zabawki nad łóżeczkiem dziecka p o stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,
D . pochylić głowę i skręcić bródkę dziecka w stronę zdrową
oraz podłożyć poduszkę pod głowę, uniemożliwiając jej
obrócenie w stronę kręczu.
Zadanie 108.
Czynnościowe zamknięcie przewodu tętniczego następuje zazwyczaj
w ciągu:
A . 1-2 godzin po porodzie,
B . 3-4 godzin po porodzie,
C . 6-8 godzin po porodzie,
D . 10-15 godzin po porodzie.
Zadanie 109.
Podaż pokarmu drogą enteralną musi być wstrzymana d o czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:
A . rozszczepu podniebienia,
B . przetoki przełykowo-tchawiczej,
C . zespołu Pierre'a Robina,
D . wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.
Zadanie
Do cech
A.
B.
C.
D.
110.
tetralogii Fallota NIE należy:
ubytek przegrody międzykomorowej,
przerost prawej komory,
zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.
Zadanie 111.
Odruch ssania pobudza smak:
A . kwaśny,
B . gorzki,
C . słony,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 112.
W celu pobrania krwi włośniczkowej u noworodka donoszonego
położna/pielęgniarka powinna używać jałowego mikrolancetu o
długości ostrza:
A . do 2,5 mm,
B . do 3,5 mm,
C . do 5,0 mm,
D . do 5,5 mm.
Zadanie 113.
U noworodka donoszonego, tkanka tłuszczowa stanowi:
A . 5-10% masy ciała,
B . 10-15% masy ciała,
C . 15-20% masy ciała,
D . ponad 25% masy ciała.
Zadanie 114.
Noworodek powinien oddać smółkę:
A . bezpośrednio po urodzeniu,
B . do 24 godziny życia,
C . w ciągu pierwszych 48 godzin życia,
D . do 72 godziny życia.
Zadanie 115.
Zadaniem
położnej/pielęgniarki
jest
nauczenie
matki
prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że:
A . podczas przewijania nie wolno pociągać z a nóżki
dziecka,
B . powinno zawijać się noworodka na tzw. "mumię",
C . podczas przewijania nie wolno prostować nóżek dziecka,
D . nie wolno zawijać noworodka na tzw. "mumię".
Zadanie 116.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:
A . krem Emla należy nałożyć obficie n a skórę w planowanym
miejscu wkłucia, a następnie wykonać opatrunek
okluzyjny,
B . krem Emla należy nałożyć obficie n a skórę w planowanym
miejscu wkłucia i pozostawić d o wyschnięcia i
wchłonięcia,
C . przed kaniulacją żyły powierzchnię skóry należy
oczyścić z kremu Emla i zdezynfekować,
D . znieczulenie skóry kremem Emla następuje p o około 2
godzinach.
Zadanie
Podczas
A.
B.
C.
D.
117.
transportu lotniczego noworodka należy:
otworzyć sondę dożołądkową,
opróżnić baloniki w cewnikach,
opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
wszystkie powyższe.
Zadanie 118.
Rytmiczne skurcze części ciała noworodka
zwalniania pod koniec napadu to:
A . drgawki kloniczne,
B . drgawki toniczne,
C . drgawki miokloniczne,
D . drżenia mięśniowe.
z tendencją d o
Zadanie 119.
D o wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka
predysponuje:
A . płeć żeńska,
B . cukrzyca u matki,
C . poród przedwczesny,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 120.
W celu wczesnej diagnostyki wrodzonej dysplazji stawów
biodrowych wykonuje się badanie polegające n a zastosowaniu
manewru, który reponuje zwichnięte biodro, c o oznacza dodatni
wynik testu. Kiedy zwichnięte (podwichnięte) biodro ulega
odwiedzeniu zgięte pod kątem 9 0 stopni, pojawia się wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się
do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:
A . objaw Babińskiego,
B . objaw Ortolaniego,
C . objaw Ottona,
D . żaden z powyższych.
Zadanie 121.
Powikłaniem fototerapii jest/są:
A . przegrzanie dziecka,
B . pękanie nitek DNA,
C . spadek rzutu serca,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 122.
Policytemia to:
A . zespół zagęszczenia krwi,
B . liczba krwinek czerwonych przekraczająca normę,
C . zaburzenia leukocytów,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 123.
W celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość
niektórych objawów neurologicznych:
A . u wcześniaka urodzonego w 3 4 tygodniu, kończyny dolne
są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych,
B . u wcześniaka urodzonego w 3 4 tygodniu, kończyny górne
pozostają wyprostowane,
C . przygięcie kończyn górnych rozpoczyna się około 3 6
tygodnia, natomiast kończyn dolnych około 32 tygodnia,
D . wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.
Zadanie 124.
Podczas badania przedmiotowego, wywołując objaw oczu lalki
można ocenić nerw czaszkowy:
A. I ,
B. II,
C . III, IV, VI,
D . IX, X.
Zadanie 125.
Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu
ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:
A . d o leków sedacyjnych należą; luminal, dormicum,
gardenal,
B . dormicum można stosować u wszystkich noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,
C . n i e należy stosować leków sedacyjnych u dziecka
podłączonego do nCPAP,
D . leki sedacyjne stosuje się w przypadku konieczności
transportu dziecka zaintubowanego i podłączonego d o
sztucznej wentylacji.
Zadanie 126.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:
A . wzdęć brzucha,
B . płaczu dziecka,
C . hipoksji,
D . oziębienia.
Zadanie 127.
Pomiar obwodu głowy dokonywany p o porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:
A . podpotyliczno - czołowym,
B . bródowo - ciemieniowym,
C . podpotyliczno - ciemieniowym,
D . czołowo - potylicznym.
Zadanie 128.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:
A . martwicze zapalenie jelit (NEC),
B . niedrożność przewodu pokarmowego,
C . wstrząs,
D . brak odruchu połykania.
Zadanie 129.
Colostrum to:
A . układ odpornościowy układu oddechowego,
B . mleko z dużą zawartością IgA,
C . wszystkie klasy przeciwciał,
D . wszystkie grupy komórek odpornościowych.
Zadanie 130.
G d y noworodek znajduje się w zimnym otoczeniu, t o traci ciepło
poprzez:
A . przewodzenie,
B . konwekcję,
C . parowanie,
D . promieniowanie.
Zadanie 131.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka z e strony
układu krążenia to:
A . bradykardia
z
zatrzymaniem
krążenia
włącznie,
zaburzenia rytmu serca, hipotensja, skóra marmurkowata,
sinica, bladość, wciąganie mięśni oddechowych,
B . tachykardia > 100/min, bradykardia z zatrzymaniem
krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja,
sinica, wciąganie mięśni oddechowych,
C . tachykardia > 160/min, bradykardia z zatrzymaniem
krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja,
skóra marmurkowata, sinica, bladość,
D . bradykardia
z
zatrzymaniem
krążenia
włącznie,
zaburzenia rytmu serca, hipotensja, sinica, wciąganie
mięśni oddechowych, drgawki, pobudzenie.
Zadanie 132.
Jaką temperaturę powietrza należy utrzymać w sali intensywnej
terapii noworodków?
A . 20-21˚C,
B . 22-23˚C,
C . 24-25˚C,
D . 26-27˚C.
Zadanie 133.
Najwyższe ciśnienie tętnicze krwi uznawane z a prawidłowe u
kobiety w ciąży, nie powinno przekraczać:
A . 115/75 mmHg,
B . 120/80 mmHg,
C . 135/85 mmHg,
D . żadna z powyższych wartości nie jest prawidłowa.
Zadanie 134.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiarnym
poziomem:
A . bilirubiny pośredniej,
B . bilirubiny bezpośredniej,
C . retikulocytów w surowicy,
D . urobilinogenu.
Zadanie 135.
Żółtaczka fizjologiczna występuje u około:
A . 50%-70% noworodków w 2-3 dobie życia,
B . 50%-70% noworodków w 7 dobie życia,
C . 50%-70% noworodków między 7 a 14 dobą życia,
D . 20% noworodków w 5-6 dobie życia.
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 111717
GRUPA 1
Zadanie 1.
Ucisk nerwu pośrodkowego, charakterystyczny jest dla:
A . zespołu rowka łokciowego,
B . zespołu cieśni nadgarstka,
C . zespołu nadmiernego odwodzenia,
D . zespołu żebrowo-obojczykowego.
Zadanie 2.
Mowa płynna, z prawidłowym rytmem i artykulacją, ale
bezsensowna, z dużą rozwlekłością wypowiedzi t o zaburzenie
wyższych czynności nerwowych zwane:
A . afazją,
B . agnozją,
C . apraksją,
D . dysfonią.
Zadanie 3.
Stan padaczkowy, który wystąpił u dwuletniego dziecka, wymaga
podawania środków farmakologicznych dożylnie. Który z objawów
może wystąpić podczas podawania diazepamu dożylnie?
A . arytmia serca,
B . wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C . bezdech,
D . podciśnienie śródczaszkowe.
Zadanie 4.
W
drugiej
dobie
po
operacyjnym
usunięciu
krwiaka
śródczaszkowego u chorego nasilił się ból głowy, zaczął słabiej
reagować n a bodźce z powodu senności. Rozwinął się intensywny
obrzęk okolicy oczodołów i żuchwy. W celu złagodzenia
dolegliwości i obrzęku twarzy pielęgniarka powinna:
A . uspokoić chorego, ż e jest t o naturalne zjawisko p o
kraniotomii czołowej lub czołowo-skroniowej, wykonać
zimny okład łagodzący dyskomfort,
B . wykonać ocenę pola operacyjnego, podać środki
przeciwzapalne i przeciwbólowe zgodnie z e zleceniem
lekarza,
C . podać leki odwadniające ponieważ narastające objawy
świadczą o rozwijającym się obrzęku mózgu,
D . poinformować lekarza, który zleci badanie n a tomografię
komputerową.
Zadanie 5.
Jakie jest niebezpieczeństwo gwałtownego obniżenia ciśnienia
tętniczego krwi farmakologicznie u chorego z e świeżym udarem
mózgu?
A . poszerzenie ogniska niedokrwienia w wyniku spadku
przepływu mózgowego,
B . ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego w mózgu,
C . wystąpienie wtórnego krwotoku mózgowego,
D . podwyższenie glikemii w organizmie chorego.
Zadanie 6.
Istotą wstrząsu rdzeniowego jest:
A . całkowite wypadnięcie czynności rdzenia poniżej miejsca
uszkodzenia,
B . zaburzenie czucia,
C . zaburzenie ruchu,
D . zaburzenie wegetatywne + zaburzenia zwieraczy.
Zadanie 7.
Rodzice dziecka chorego n a padaczkę powinni wiedzieć, ż e ich
dziecko NIE powinno:
A . korzystać z długich spacerów i wycieczek pieszych,
B . chodzić do szkoły razem z grupą rówieśników,
C . długo oglądać telewizji, słuchać głośnej muzyki,
D . prowadzić uregulowanego trybu życia.
Zadanie 8.
Dezadaptacyje zachowania pacjenta, jak
podejrzliwość, uwidaczniają się w czasie:
A . niskiej samooceny,
B . nasilonego lęku,
C . odczucia bezsilności,
D . zaburzeń snu.
wycofanie
się
czy
Zadanie 9.
W zapobieganiu suchości w jamie ustnej p o podaniu leków
p/depresyjnych wskazane jest:
A . nawilżanie powietrza, częste szczotkowanie zębów,
zmniejszenie dawki leku,
B . podawanie gumy d o żucia bez cukru, kostki lodu, picie
wody małymi łykami, utrzymanie higieny jamy ustnej,
C . podawanie leków przed posiłkiem, spożycie dużych ilości
płynów,
D . picie wody małymi łykami, przebywanie w nasłonecznionym
miejscu.
Zadanie 10.
W "0" dobie p o zabiegu operacyjnym z powodu guza tylnego dołu
czaszki NAJWAŻNIEJSZYM jest:
A . kontrola wydolności oddechowej,
B . prowadzenie godzinowej zbiórki moczu,
C . pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
D . kontrola wyników badań laboratoryjnych, głównie
elektrolitów.
Zadanie 11.
Trzymiesięczne dziecko jest w pierwszej dobie p o operacyjnym
założeniu zastawki Pudenza. Które objawy mogą świadczyć o
nieprawidłowym funkcjonowaniu zastawki?
A . biegunka, ciemiączko prawidłowo napięte,
B . brak apetytu, ciemiączko zapadnięte,
C . wymioty, ciemiączko prawidłowo napięte,
D . wymioty, ciemiączko mocno napięte.
Zadanie 12.
Podstawowe grupy objawów występujące w mielopatii szyjnej to:
A . postępujący czterokończynowy niedowład spastyczny,
B . niedowład wiotki kończyn górnych i spastyczny dolnych,
C . zespół uszkodzenia sznurów tylnych,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 13.
Jakie badania należy przeprowadzić u pacjenta z podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?
A . tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby
farmakologiczne
(test
z
Polstygminą),
elektromiografię oraz oznaczenie przeciwciał przeciwko
receptorom acetylocholiny,
C . próby
farmakologiczne
(test
z
Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,
D . elektromiografię, biopsję mięśnia, magnetyczny rezonans
jądrowy.
Zadanie 14.
D o objawów oponowych charakterystycznych dla zapalenia opon
mózgowych i mózgu NIE należy:
A . sztywność karku,
B . objaw Brudzińskiego,
C . objaw Hornera,
D . objaw Kerniga.
Zadanie 15.
Miastenia należy do grupy chorób:
A . choroby pierwotnie mięśniowe,
B . choroby złącza nerwowo-mięśniowego,
C . choroby związane z uszkodzeniem obwodowego neuronu
ruchowego,
D . choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia
kręgowego (tzw. motoneuronu).
Zadanie 16.
Jakie badanie u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym zróżnicuje
charakter wydzieliny wyciekającej z nosa (wydzielina nieżytowa
czy płyn mózgowo-rdzeniowy)?
A . badanie na obecność cukru,
B . badanie na obecność białka,
C . badanie bakteriologiczne,
D . badanie wirusologiczne.
Zadanie 17.
U pacjentki rozpoznano chorobę Huntingtona. Który objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?
A . ruchy atetotyczne,
B . ruchy pląsawicze,
C . zaniki mięśniowe,
D . otępienie.
Zadanie 18.
Jakie działanie jest PRZECIWWSKAZANE u pacjenta w fazie
zaostrzenia rwy kulszowej ?
A . leżenie w łóżku,
B . ogrzewanie okolicy lędźwiowej poduszką elektryczną,
C . intensywna kinezyterapia,
D . stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych.
Zadanie 19.
W pielęgnowaniu chorej z bólami talamicznymi pielęgniarka
stosuje działanie polegające na:
A . ułożeniu w pozycji zapewniającej zmniejszenie napięcia
mięśniowego,
B . stosowaniu fizycznych środków zmniejszających napięcie
mięśni,
C . ochronie przed intensywnymi bodźcami zewnętrznymi,
D . odwróceniu uwagi od bólu przez zajęcie rozmową.
Zadanie 20.
Jamistość rdzenia rozpoznaje się na podstawie badania:
A . płynu mózgowo-rdzeniowego,
B . metodą rezonansu magnetycznego,
C . radiologicznego,
D . scyntygraficznego.
Zadanie 21.
Bradyfrenia to:
A . zwolnienie procesów poznawczych związane z trudnościami
w koncentracji uwagi bez zaburzeń pamięci, myślenia i
oceny,
B . zaburzenia
pamięci
dotyczące
głównie
funkcji
"przypominania sobie",
C . zaburzenia myślenia i oceny,
D . spowolnienie procesów poznawczych, z towarzyszącymi
zaburzeniami pamięci i myślenia.
Zadanie 22.
Jak nazywa się VIII nerw czaszkowy?
A . n. okoruchowy,
B . n. dodatkowy,
C . n. językowo-gardłowy,
D . n. przedsionkowo-ślimakowy.
Zadanie 23.
Okres „szoku rdzeniowego” objawia się:
A . trwającym kilka tygodni stanem spastycznego porażenia
mięśni,
całkowitego
zniesienia
odruchów,
który
następnie przechodzi w porażenie wiotkie,
B . trwającym kilka tygodni stanem wiotkiego porażenia
mięśni,
całkowitego
zniesienia
odruchów,
który
następnie przechodzi w porażenie spastyczne,
C . stałym stanem wiotkiego porażenia mięśni, całkowitego
zniesienia odruchów,
D . trwającym kilka tygodni stanem wiotkiego porażenia
mięśni, spaczonym odczuwaniem bodźców, który następnie
przechodzi w porażenie spastyczne.
Zadanie 24.
Postacią padaczki najczęściej występującą u dzieci jest
padaczka:
A . skroniowa,
B . poudarowa,
C . czołowa,
D . z napadami zgięciowymi (zespół Westa, drgawki Salaam).
Zadanie 25.
Rozwijający się deficyt czterokończynowy, z wiotkim niedowładem
kończyn górnych i spastycznym kończyn dolnych, jest
charakterystyczny dla guzów kanału kręgowego odcinka:
A . szyjnego,
B . piersiowego,
C . lędźwiowego,
D . krzyżowego.
Zadanie 26.
Kryteriami rozpoznawania drgawek gorączkowych jest:
A . wiek < 6 lat, gorączka przynajmniej 38°C, brak choroby
neurologicznej i ostrych ogólnoustrojowych zaburzeń
metabolicznych oraz brak w wywiadzie drgawek nie
związanych z gorączką,
B . wiek <15 lat, temperatura przynajmniej 37°C brak
choroby neurologicznej i ostrych ogólnoustrojowych
zaburzeń metabolicznych,
C . wiek < 6 lat, gorączka przynajmniej 39°C, brak choroby
neurologicznej i ostrych ogólnoustrojowych zaburzeń
metabolicznych, w wywiadzie istnienie drgawek nie
związanych z gorączką,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 27.
Pacjentka jest w pierwszej dobie p o operacji tętniaka mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakiego zalecenia
powinna przestrzegać pielęgniarka podczas stosowania u chorej
nimodypiny?
A . ogrzać lek przed podaniem,
B . ochłodzić lek przed podaniem,
C . chronić lek przed światłem słonecznym,
D . podać lek w krótkim czasie.
Zadanie 28.
Objawy wymagające bezwzględnego leczenia operacyjnego pacjenta
z dyskopatią to:
A . dodatni objaw Lasègue’a,
B . osłabienie lub zniesienie odruchu kolanowego i
skokowego,
C . zaburzenia czucia powierzchownego,
D . zatrzymanie moczu.
Zadanie 29.
W zdiagnozowanym uszkodzeniu części przedsionkowej nerwu VIII,
jednym z podstawowych problemów pielęgnacyjnych występujących u
chorego będzie:
A . jednostronna głuchota,
B . wystąpienie zaburzeń słuchu,
C . możliwość upadku i urazu,
D . możliwość wystąpienia neuralgii części trójdzielnej
nerwu.
Zadanie 30.
Wstrząs neurogenny charakteryzuje się:
A . prawidłowym OCŻ, tachykardią, spadkiem
tętniczego krwi,
B . obniżonym OCŻ, tachykardią, spadkiem
tętniczego krwi,
C . prawidłowym OCŻ, bradykardią, spadkiem
tętniczego krwi,
D . prawidłowym OCŻ, bradykardią, wzrostem
tętniczego krwi.
ciśnienia
ciśnienia
ciśnienia
ciśnienia
Zadanie 31.
Chód móżdżkowy charakteryzuje się:
A . przedramieniem zgiętym w stawie łokciowym i nawróconym,
kończyna dolna wyprostowana w stawie kolanowym,
B . chodem n a szerokiej podstawie, z szeroko rozstawionymi
kończynami dolnymi, chwiejny,
C . chodem z nadmiernym kołysaniem się w biodrach,
D . chodem drobnymi kroczkami i szuraniem.
Zadanie 32.
Hemiplegia to porażenie:
A . kończyn dolnych,
B . mięśni dolnej części twarzy i kończyn p o tej samej
stronie ciała,
C . kończyn górnych,
D . mięśni twarzy i szyi.
Zadanie
Obsesje
A.
B.
C.
D.
33.
są to:
objawy psychotyczne,
myśli lękowe,
natrętne myśli i impulsy,
objawy podświadomego konfliktu.
Zadanie 34.
Objaw lucidum intervalum jest charakterystyczny dla krwiaka:
A . ostrego nadtwardówkowego,
B . podostrego podtwardówkowego,
C . przewlekłego podtwardówkowego,
D . ostrego podtwardówkowego.
Zadanie 35.
Niedowład spastyczny powstaje w wyniku uszkodzenia:
A . neuronu ruchowego obwodowego,
B . narządu ruchu,
C . układu pozapiramidowego,
D . neuronu ruchowego ośrodkowego.
Zadanie 36.
Zapobieganie infekcji dróg moczowych u chorego z pęcherzem
neurogennym po urazie rdzenia kręgowego w późnym okresie polega
na:
A . założeniu cewnika Foleya na stałe,
B . podawaniu kwasu askorbinowego,
C . profilaktycznym podawaniu antybiotyków,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 37.
Stosowane u chorej n a miastenię leczenie polstygminą stanowi
niebezpieczeństwo wystąpienia przełomu cholinergicznego. Jaka
jest bezpośrednia przyczyna tego stanu?
A . przedawkowanie leku,
B . zbyt niska dawka leku,
C . odruchowe uwolnienie dużej ilości acetylocholiny,
D . zwiększenie poziomu przeciwciał antyacetylocholinowych.
Zadanie 38.
Która z e wskazówek jest NIEWŁAŚCIWA dla chorego z e
stwardnieniem rozsianym?
A . można podejmować ćwiczenia w ostrym okresie choroby i
stosować zabiegi cieplne,
B . p o opuszczeniu szpitala, gdzie stosowano rehabilitację,
należy zrobić 1 0 dni przerwy przed samodzielnymi
ćwiczeniami,
C . wskazane są krótsze, ale częstsze okresy aktywności,
D . unikać ćwiczeń siłowych.
Zadanie 39.
W opiece wobec pacjenta ze złamaniem podstawy czaszki:
A . pozwolisz pacjentowi przyjmować pozycję pionową i
zastosujesz tamponadę ucha, nosa,
B . poinformujesz
pacjenta
o
przestrzeganiu
reżimu
łóżkowego i zastosujesz tamponadę ucha, nosa,
C . wyciek z ucha, nosa nie ma wpływu na postępowanie wobec
pacjenta,
D . poinformujesz
pacjenta
o
przestrzeganiu
reżimu
łóżkowego i przykryjesz ucho, nos jałowym kompresem.
Zadanie 40.
Trudności w lokomocji i czynnościach samoobsługowych u osoby
chorobą Parkinsona mogą być spowodowane:
A . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym
hipokinezą,
B . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym
hiperkinezą,
C . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie spastycznym
hipokinezą,
D . wiotkością mięśniową i hipokinezą.
z
i
i
i
Zadanie 41.
Zagrażającym życiu następstwem urazu podstawy czaszki jest/są:
A . obecność powietrza w obrębie urazu w zdjęciu RTG,
B . wodnisty wyciek z nosa,
C . wymioty,
D . krwawienie zewnętrzne.
Zadanie 42.
Najczęstszym powikłaniem operacyjnego leczenia wodogłowia z
zastosowaniem zastawki jest:
A . krwiak podtwardówkowy,
B . zatkanie zastawki,
C . wgłobienie śródmózgowia,
D . dekompresja komór.
Zadanie 43.
W
rozpoznaniu
neuropatologicznym
charakterystyczne jest występowanie:
A . komórek neuroepitelialnych,
B . ogniska mielinizacji,
C . dystroficznych neurytów,
D . białek oligoklonalnych.
choroby
Alzheimera
Zadanie 44.
Objawami niepożądanymi stosowania leków immunomodulacyjnych w
terapii stwardnienia rozsianego s ą wszystkie poniższe, Z
WYJĄTKIEM:
A . wzrostu temperatury, bólami mięśni, dreszczami,
B . reakcji miejscowej w miejscu wstrzyknięcia leku,
C . wzrostu stężenia enzymów wątrobowych i uczucia ucisku w
klatce piersiowej,
D . biegunki, nudności i wymiotów.
Zadanie 45.
Jaki tryb życia powinni prowadzić chorzy z miastenią, aby nie
nasilać występujących objawów choroby?
A . prowadzić intensywną kinezyterapię,
B . stosować intensywną fizykoterapię,
C . unikać wysiłku fizycznego,
D . unikać sytuacji stresorodnych.
Zadanie 46.
13-letnia pacjentka skarży się n a osłabienie i męczliwość
mięśni, szczególnie pod koniec dnia. W obserwacji chorej z
podejrzeniem miastenii pielęgniarka zwraca szczególną uwagę na:
A . objawy niewydolności oddechowej, które mogą zagrażać
życiu,
B . dobre samopoczucie chorej,
C . objawy niewydolności nerek,
D . występowanie nudności, wymiotów.
Zadanie 47.
Przeciwwskazania do badania MRI, to:
A . stan p o operacji tętniaka tętnicy mózgowej z
zastosowaniem klipsa metalowego ferromagnetycznego,
metalowe ciało obce w pobliżu narządu ważnego dla
życia,
B . rozrusznik serca, implant wewnątrzślimakowy,
C . pierwszy trymestr ciąży, waga ponad 130 kg,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 48.
Odruch rzęskowy, polega na:
A . zamknięciu oka w wyniku drażnienia mechanicznego rzęsy,
B . niezamykaniu oczu pomimo drażnienia mechanicznego
rzęsy,
C . reakcji gałki ocznej na światło,
D . reakcji gałki ocznej na ból.
Zadanie 49.
W przypadku podejrzenia płynotoku z nosa występującego u
pacjenta, pielęgniarka powinna:
A . zatamować odpływ płynu, celem niedopuszczenia d o
nadmiernej ewakuacji,
B . każdorazowo pobrać wydzielinę z nosa d o badania
laboratoryjnego,
C . przygotować pacjenta do wykonania nakłucia lędźwiowego,
D . zapewnić swobodny odpływ płynu.
Zadanie
Migrenę
A.
B.
C.
D.
50.
kwalifikuje się jako:
samoistne bóle głowy,
objawowe bóle głowy,
ostre bóle głowy,
napięciowe bóle głowy.
Zadanie 51.
Podskakiwanie w jednym miejscu, jako tzw. kamień milowy,
występuje u dziecka w wieku:
A . 36 miesięcy,
B . 24 miesięcy,
C . 48 miesięcy,
D . 12 miesięcy.
Zadanie 52.
Terapia przeciwobrzękowa ma na celu:
A . wytworzenie gradientu osmotycznego między krwią a
tkanką mózgową,
B . zwiększenie przepływu krwi przez nerki (większa
diureza),
C . zmniejszenie przepływów mózgowych,
D . podniesienie ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 53.
Objaw "koła zębatego" występujący w chorobie Parkinsona to:
A . szereg następujących p o sobie oporów, które wyczuwa się
jako przerywany opór podczas biernego rozciągania
mięśnia,
B . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem,
C . równoczesne występowanie sztywności mięśniowej i
drżenia podczas prostowania kończyny,
D . osłabienie mięśni kończyn dolnych, utrata czucia bólu i
temperatury.
Zadanie 54.
Cechy zespołu Hornera to:
A . zwężenie
źrenicy,
zwężenie
szpary
powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,
B . zwężenie źrenicy, niedomykalność powiek, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,
C . rozszerzenie źrenicy, niedomykalność powiek, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,
D . rozszerzenie źrenicy, opadnięcie powieki, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.
Zadanie 55.
Chory jest p o urazie głowy i brzucha. Monitorowane parametry
morfotyczne krwi: hemoglobina poniżej 9 mg% i hematokryt krwi
poniżej 28% s ą wskazaniem d o przetoczenia krwi. Czy wynik grupy
krwi wpisany w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego jest
podstawą do zamówienia krwi do przetoczenia?
A . nie,
B . tylko w sytuacji zagrożenia życia pacjenta,
C . tak,
D . tak, ale ostateczna decyzja należy do lekarza.
Zadanie 56.
Głównym objawem ataksji móżdżkowej jest:
A . postępująca niezborność ruchowa,
B . zaburzenia snu,
C . napady padaczkowe,
D . nietrzymanie moczu i stolca.
Zadanie 57.
Które korzenie rdzeniowe tworzą splot lędźwiowy?
A . Th10, Th11, Th12, L1,
B . L1, L2, L3, L4, L5,
C . Th12, L1, L2,
D . S1, S2, S3.
Zadanie 58.
Objawami porażenia nerwu twarzowego s ą wszystkie wymienione
zaburzenia, z WYJĄTKIEM:
A . wyszczerzenia zębów po stronie porażenia,
B . niemożności marszczenia czoła, zaciśnięcia oka,
C . występowania pęcherzyków z płynem surowiczym po stronie
uszkodzonej,
D . zaburzonego smaku na przedniej części języka.
Zadanie 59.
Sopor to:
A . sen patologiczny,
B . półśpiączka,
C . śpiączka,
D . senność.
Zadanie 60.
Chory z zespołem urojeniowo-prześladowczym unika posiłków,
podejrzliwie wącha jedzenie, a w większości gromadzi jedzenie w
szafce przyłóżkowej. Jakie działanie wobec tego pacjenta
podejmie pielęgniarka?
A . umożliwia choremu obserwowanie przygotowywania
posiłków, sama w obecności pacjenta próbuje danej
potrawy,
B . zmusza chorego d o spożywania posiłków i zaprzecza
treści występujących urojeń,
C . n i e podejmuje żadnych działań, b o urojenia s ą mocno
utrwalone,
D . karmi pacjenta za pomocą sondy żołądkowej.
Zadanie 61.
U pacjenta kilkakrotnie wystąpiły następujące objawy: nagły
średnio silny ból głowy, niedowład połowiczy prawostronny,
zaburzenia mowy. Objawy trwały zwykle około pół godziny i nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione objawy
są najbardziej charakterystyczne dla:
A . napadu ischemicznego,
B . krwawienia podpajęczynówkowego,
C . zatoru mózgu,
D . krwotoku mózgowego.
Zadanie 62.
Przyczyną krwiaka nadtwardówkowego manifestującego się dużą
dynamiką narastania jest uszkodzenie:
A . tętnicy oponowej środkowej,
B . żył powierzchownych,
C . zatoki żylnej,
D . uszkodzenie opony twardej.
Zadanie 63.
Afazja amnestyczna polega na:
A . użyciu niewłaściwego słowa n a określenie jakiegoś
przedmiotu,
B . trudności znalezienia i użycia właściwego słowa dla
określenia danego przedmiotu,
C . trudności rozpoznania znanych przedmiotów,
D . braku umiejętności wykonania znanej czynności.
Zadanie 64.
U pacjentki z e stwardnieniem rozsianym, rzut choroby może być
związany z ciążą, w tym szczególnie z:
A . I i III trymestrem ciąży,
B . II trymestrem ciąży,
C . porodem,
D . połogiem.
Zadanie 65.
U 10-miesięcznego dziecka istnieje podejrzenie mózgowego
porażenia dziecięcego w postaci obustronnego porażenia
kurczowego. Pielęgniarka prowadzi obserwację aktywności
ruchowej dziecka. Pielęgniarka układa dziecko w pozycji n a
brzuchu. Jak zachowa się dziecko?
A . dziecko prawidłowo raczkuje,
B . dziecko nie wykonuje żadnych ruchów,
C . dziecko pełza za pomocą kończyn górnych,
D . dziecko utrzymuje kończyny dolne zgięte, w odwiedzeniu.
Zadanie 66.
Przy uszkodzeniu móżdżku, oprócz niezborności
występuje także drżenie:
A . zamiarowe, oczopląs, dyzartria,
B . spoczynkowe, oczopląs, dyzartria,
C . zamiarowe, oczopląs, afazja,
D . spoczynkowe, oczopląs, afazja.
ruchowej
Zadanie 67.
Stanem padaczkowym określa się:
A . drgawki trwające dłużej niż 1 5 min. lub napady
drgawkowe bez powrotu przytomności między nimi,
trwające przynajmniej 15 minut,
B . drgawki trwające dłużej niż 3 0 min. lub napady
drgawkowe z powrotem przytomności między nimi, trwające
przynajmniej 30 minut,
C . drgawki trwające dłużej niż 1 0 min. lub napady
drgawkowe bez powrotu przytomności między nimi,
trwające przynajmniej 10 minut,
D . drgawki trwające dłużej niż 3 0 min. lub napady
drgawkowe bez powrotu przytomności między nimi,
trwające przynajmniej 30 minut.
Zadanie 68.
Działania dotyczące aktywności ruchowej pacjenta p o udarze
niedokrwiennym mózgu wymagają:
A . leczenia spoczynkowego przez okres 6 tygodni,
B . wczesnego aktywizowania, zmiany pozycji, właściwego
ułożenia, ćwiczeń biernych,
C . rehabilitacji, którą rozpoczyna się p o około 2
tygodniach od udaru,
D . stosowania tylko ćwiczeń biernych.
Zadanie 69.
Które działanie jest PRZECIWWSKAZANE u chorego z zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych?
A . izolowanie od intensywnych bodźców zewnętrznych,
B . intensywna kinezyterapia,
C . zapewnienie równowagi wodno-elektrolitowej,
D . podaż wysokokalorycznego pożywienia.
Zadanie 70.
Typ postaci wtórnie postępującego SM charakteryzuje się:
A . regresją choroby po okresie rzutowo-remisyjnym,
B . rozwojem choroby od początku oraz wyraźnymi rzutami,
C . rozwojem choroby o d początku z dopuszczalnymi okresami
stabilizacji,
D . rozwojem choroby po okresie rzutowo-remisyjnym.
Zadanie 71.
Jakie są działania niepożądane terapii kortykosteroidami?
A . spadek ciśnienia i wydalanie dużych ilości moczu
zagrażające odwodnieniem,
B . podrażnienie śluzówki żołądka i krwawienia oraz spadki
ciśnienia krwi,
C . obrzęki z e względu n a zatrzymanie płynów w ustroju,
nadciśnienie, podrażnienie śluzówki żołądka,
D . wydalanie dużych ilości moczu i osteoporoza.
Zadanie 72.
Występowanie drżenia, podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
napadów drgawkowych, majaczenia, świadczy o:
A . występowaniu objawów abstynencyjnych spowodowanych
nadużyciem opiatów,
B . występowaniu objawów abstynencyjnych spowodowanych
nadużyciem alkoholu,
C . guzie mózgu,
D . manii.
Zadanie 73.
Objawami abstynencyjnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, są:
A . wzmożona czujność, euforia i ekscytacja,
B . zawroty głowy, zamazana mowa, utrata apetytu,
C . spadek napędu, wzrost łaknienia, zaburzenia snu,
nerwowość,
D . zaburzona percepcja czasu i odległości, niezborność
ruchowa.
Zadanie 74.
U pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym NIEWSKAZANE
jest:
A . leżenie na wznak,
B . ułożenie na chorym boku,
C . ułożenie na zdrowym boku,
D . stosowanie pozycji siedzącej.
Zadanie 75.
Uszkodzenie neuronu centralnego w lewej
spowodowało wystąpienie u chorego niedowładu:
A . w kończynach dolnych,
B . po lewej stronie ciała,
C . po prawej stronie ciała,
D . w kończynach górnych.
półkuli
mózgu
Zadanie 76.
Dlaczego NIE należy podawać łącznie leków przeciwpadaczkowych z
roztworem glukozy?
A . istnieje
możliwość
wystąpienia
tolerancji
leku,
szczególnie fenytoiny,
B . istnieje możliwość wytrącania się leku, szczególnie
fenytoiny,
C . istnieje możliwość przedawkowania leków, szczególnie
fenytoiny,
D . istnieje możliwość antagonistycznego działania leków,
szczególnie fenytoiny.
Zadanie 77.
Bezpieczny poziom nakłucia lędźwiowego to poziom:
A . L1-L2,
B . S1-S3,
C . Th12-L1,
D . L3-L4.
Zadanie 78.
Zachowania pielęgniarki wobec prowokacyjnych działań pacjenta
np. groźby popełnienia samobójstwa polegają na:
A . dążeniu d o współpracy z pacjentem, zachęcaniu pacjenta
do opisu przeżyć,
B . ignorowaniu gróźb, izolacji pacjenta,
C . zachowaniu dystansu, pouczaniu,
D . starać się spełnić oczekiwania pacjenta.
Zadanie 79.
Chory skarży się n a zawroty głowy i zaburzenie równowagi.
Badaniem przedmiotowym stwierdzono także występowanie
oczopląsu. Uszkodzenie, którego nerwu czaszkowego jest
odpowiedzialne za objawy występujące u chorej?
A . część przedsionkowa nerwu VIII,
B . część ślimakowa nerwu VIII,
C . nerw X - błędny,
D . nerw XI - dodatkowy.
Zadanie 80.
Radiochirurgia sterotaktyczna dokonuje wewnątrzczaszkowego
niszczenia określonych struktur, w tym guzów mózgu,
wykorzystując promieniowanie:
A . jonizujące,
B . elektromagnetyczne,
C . korpuskularne,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 81.
U dzieci z zespołem Downa, występuje:
A . wodogłowie, koślawość stóp, bruzdy poprzeczne dłoni,
krótkie kończyny,
B . długie kończyny, wady układu krążenia, płaska potylica,
zmarszczki nakątne,
C . obniżenie napięcia mięśniowego, upośledzenie umysłowe,
płaska potylica, krótkogłowie, bruzdy poprzeczne dłoni,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 82.
Ogólne zasady postępowania z pacjentem z afazją polegają na:
A . chronieniu pacjenta przed sytuacjami, w których nie
mógłby dać sobie rady,
B . izolacji pacjenta o d otoczenia aby nie narażać g o n a
przykrości,
C . "wciąganiu" pacjenta w normalny tryb życia zapewniający
mu pełny kontakt z otoczeniem,
D . zwalnianiu pacjenta z wykonywania czynności, które
sprawiają mu trudności.
Zadanie 83.
Odruch Moro zanika u niemowlęcia w:
A . 3-4 miesiącu życia,
B . 5-6 miesiącu życia,
C . 2-3 miesiącu życia,
D . 6-7 miesiącu życia.
Zadanie 84.
Objawy niedowładu spastycznego to:
A . zniesienie odruchów w zajętej kończynie, zanik mięśni,
odruchy patologiczne,
B . wzmożenie odruchów głębokich, odruchy patologiczne,
wzmożenie napięcia mięśniowego,
C . wzmożenie napięcia mięśniowego, odruchy patologiczne,
drżenie pęczkowe mięśni,
D . wzmożone napięcie mięśniowe, zniesienie odruchów w
zajętej kończynie, klonusy.
Zadanie 85.
Stłuczenie rdzenia charakteryzuje się:
A . trwałymi ubytkowymi objawami neurologicznymi,
B . przejściowymi ubytkowymi objawami neurologicznymi,
C . ubytkowymi objawami słuchowymi,
D . trwałymi objawami troficznymi.
Zadanie 86.
U 37-letniego pacjenta z chorobą afektywną występują objawy:
zmniejszona potrzeba snu, nadmierna rozmowność i pomysłowość,
brak samokrytycyzmu, nadmierna aktywność, połączona z
konfliktowością w relacjach oraz irytacją, drażliwością i
pochopnością realizacji swoich pomysłów. Objawy t e sugerują
występowanie:
A . depresji,
B . wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
C . majaczenia alkoholowego,
D . manii.
Zadanie 87.
Prowadząc edukację chorego z e stwardnieniem rozsianym, u
którego zostało zastosowane leczenie immunomodulujące, (np.
terapia interferonami z grupy beta) należy uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:
A . objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B . reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C . wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D . wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.
Zadanie 88.
Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego jest objawem:
A . złamania podstawy czaszki,
B . uszkodzenia zatoki klinowej,
C . uszkodzenia zatoki czołowej,
D . uszkodzenia włókien węchowych.
Zadanie 89.
Najczęściej stosowaną skalą służącą
niesprawności u chorych na SM jest skala:
A . Kurtzkego,
B . Ballarda,
C . Barthel,
D . Neuman.
Zadanie
Wtórne
mózgu:
A.
B.
C.
D.
do
oceny
stopnia
90.
zaburzenia świadomości powstają wskutek uszkodzenia
po napadzie padaczkowym,
w wyniku ucisku przez guz,
w przebiegu chorób ogólnoustrojowych lub narządowych,
w wyniku krwotoku mózgowego.
Zadanie 91.
Twór siatkowaty składa się z sieci rozsianych skupisk neuronów
w:
A . pniu mózgu (centralne części opuszki, mostu i
śródmózgowia),
B . półkuli móżdżku,
C . tylnej jamie czaszkowej,
D . rdzeniu przedłużonym.
Zadanie 92.
U pacjenta rozwinęło się majaczenie alkoholowe. N a c o
pielęgniarka zwróci szczególną uwagę w opiece nad pacjentem?
A . zaburzenia psychiczne,
B . ilość przyjmowanych płynów,
C . pamięć chorego,
D . stan krążenia i równowagę wodno-elektrolitową.
Zadanie 93.
Która czynność organizmu nadzorowana przez rdzeń kręgowy ulega
trwałemu zaburzeniu przy uszkodzeniu rdzenia?
A . odruchowa mięśni,
B . odruchowa naczyń krwionośnych,
C . odruchowa pęcherza moczowego,
D . dowolna pęcherza moczowego.
Zadanie 94.
U chorego n a podstawie C T rozpoznano wodogłowie i operacyjnie
założono zastawkę komorowo-otrzewnową. Jaka charakterystyczna
zmiana w mózgu widoczna jest w obrazie C T u chorego z
wodogłowiem?
A . pogłębienie odcisków palczastych kości czaszki,
B . ogniska hypodensyjne w mózgu,
C . ogniska hyperdensyjne w mózgu,
D . poszerzenie komór mózgowych.
Zadanie 95.
Przy odżywianiu umierającego pacjenta należy:
A . założyć zgłębnik nosowo-żołądkowy aby dostarczyć
odpowiednią ilość pokarmów i płynów,
B . zmuszać pacjenta do zjedzenia jak najwięcej,
C . dążyć d o utrzymania odżywiania w sposób naturalny tak
długo jak to możliwe, częste a mało obfite posiłki,
D . stosować
żywienie
pozajelitowe
aby
dostarczyć
odpowiednią ilość pokarmów i nie prowokować wymiotów.
Zadanie 96.
Wytworzeniu automatyzmu pęcherza NIE sprzyja:
A . zatrzymanie odpływu moczu, zaciskanie cewnika,
B . rozciąganie ściany pęcherza,
C . cewnikowanie przerywane,
D . przekrój cewnika równy średnicy cewki.
Zadanie 97.
W jaki sposób można wywołać u dziecka odruch Moro?
A . poprzez drażnienie zewnętrznej powierzchni stopy
dziecka,
B . poprzez drażnienie palcem kącika ust,
C . poprzez nagłe oświetlenie twarzy dziecka,
D . poprzez gwałtowne uderzenie w materac, n a którym leży
dziecko.
Zadanie 98.
Połykanie u chorego można ocenić z a pomocą tzw. próby wody,
która polega na:
A . podaniu łyżeczką choremu znajdującemu się w pozycji
siedzącej, z nieco przygiętą głową w łącznej ilości ok.
100 ml wody,
B . podaniu łyżeczką choremu znajdującemu się w pozycji
siedzącej podpartej, z nieco przygiętą głową w łącznej
ilości o k 5 0 m l wody; p o podaniu każdej porcji należy
chwilę odczekać,
C . podaniu łyżeczką choremu znajdującemu się w pozycji
siedzącej, w łącznej ilości ok. 5 0 m l wody; p o podaniu
każdej porcji należy chwilę odczekać,
D . podaniu łyżeczką choremu w łącznej ilości ok. 5 0 m l
wody, pozycja zależy od preferencji chorego.
Zadanie
Agnozja
A.
B.
99.
to:
zniesienie czucia bólu,
niezdolność rozpoznawania przedmiotów i zjawisk pomimo
zachowanej zdolności percepcji,
C . niezborność ruchowa,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 100.
U chorego p o operacji neurochirurgicznej wystąpił ból głowy.
Działaniem NIE zalecanym w stosunku d o chorych z nasilonym
bólem głowy w okresie pooperacyjnym, jest:
A . zbyt delikatne wykonywanie zabiegów,
B . izolacja od bodźców zewnętrznych,
C . zajęcie interesującą rozmową,
D . podawanie środków przeciwbólowych.
Zadanie 101.
Jakie działanie musi bezwzględnie podjąć pielęgniarka, jeżeli u
chorego stwierdzono agresję czynną?
A . unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B . pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C . zastosować metodę perswazji,
D . czekać, aż pacjent sam się uspokoi.
Zadanie 102.
C o jest następstwem długotrwałego nadużywania alkoholu w
psychozie Korsakowa?
A . niedobór tiaminy,
B . nadczynność gruczołu tarczowego,
C . częściowe napady złożone,
D . nadczynność przytarczyc.
Zadanie 103.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na usunięciu:
A . części wstępującej dróg ruchowych,
B . grasiczaka,
C . części zstępujących dróg ruchowych,
D . nerwiakowłókniaka.
Zadanie 104.
Guzy kanału kręgowego według ich lokalizacji dzielimy na:
A . ośrodkowe i obwodowe,
B . ogniskowe i rozsiane,
C . wewnątrz i zewnątrztwardówkowe,
D . wewnątrz i zewnątrzotrzewnowe.
Zadanie 105.
Jakie mogą być następstwa wykonywania iniekcji w kończynę
objętą niedowładem?
A . zaburzenia prawidłowego wchłaniania leków i ryzyko
powstania infekcji,
B . nasilenie niedowładów,
C . ograniczenie sprawności pacjenta,
D . nasilenie dolegliwości bólowych.
Zadanie 106.
P o konsultacji lekarza onkologa u dziecka, które było operowane
z powodu guza okolicy I V komory mózgu, wprowadzono
chemioterapię. Jakie działanie podejmie pielęgniarka w związku
z występującą u dziecka leukopenią?
A . odizoluje dziecko od otoczenia,
B . zastosuje zabiegi fizykalne,
C . zastosuje dietę niskobiałkową,
D . zwiększy nawodnienie dziecka.
Zadanie 107.
Za prawidłową zasadę monitorowania ciśnienia krwi uznajemy:
A . dokonywanie pomiaru na tym samym ramieniu, ułożonym na
wysokości serca, u pacjenta siedzącego,
B . n a 3 0 minut przed pomiarem pacjent nie powinien pić
kawy, palić papierosów,
C . uśrednienie wyników pomiarów dokonywanych w odstępach 2
- minutowych; jeżeli różnica pomiarów jest wyższa niż 6
mm Hg wskazane są dodatkowe odczyty,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 108.
Objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego są:
A . pobudzenie emocjonalne, hipertermia, wielomocz,
B . dysfagia, hipotermia, obniżenie ciśnienia tętniczego
krwi,
C . hipertermia, zahamowanie ruchowe, tachykardia,
D . drżenie mięśniowe, wymioty, bladość powłok.
Zadanie 109.
Podwichnięcie w stawie ramiennym występuje u chorych z:
A . wiotkim i spastycznym porażeniem,
B . spastycznym porażeniem kończyn,
C . wiotkim porażeniem kończyn,
D . przykurczami stawowymi.
Zadanie 110.
Co oznacza pojęcie udar mózgu?
A . nagłe, krótkotrwałe zaburzenie krążenia mózgowego
wywołujące przejściowe ubytkowe objawy neurologiczne,
B . nagłe wystąpienie klinicznych objawów uszkodzenia mózgu
na tle zaburzenia w przewodnictwie neurosynaptycznym,
C . nagłe wystąpienie objawów neurologicznych spowodowane
uszkodzeniem mózgu w wyniku różnorodnych przyczyn,
D . nagłe wystąpienie objawów neurologicznych w wyniku
uszkodzenia mózgu pochodzenia naczyniowego.
Zadanie 111.
Objawami ubocznymi trójpierściennych leków p/depresyjnych są:
A . ortostatyczny
spadek
ciśnienia
tętniczego
krwi,
nudności, sedacja, nieostre widzenie, nadwrażliwość n a
światło, zwiększenie masy ciała, suchość w jamie
ustnej,
B . zwiększenie masy ciała, biegunki, bezsenność,
C . utrata masy ciała, zaburzenia funkcji seksualnych, bóle
głowy,
D . myśli samobójcze, suchość w jamie ustnej, zaparcia.
Zadanie 112.
Który objaw świadczy o wystąpieniu przełomu miastenicznego?
A . biegunka,
B . szerokie źrenice,
C . senność,
D . wymioty.
Zadanie 113.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:
A . zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie bliskiej i dalekiej przestrzeni p o stronie
niesprawnej,
C . trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D . zaburzenie działania po stronie niesprawnej.
Zadanie 114.
Chory jest negatywnie nastawiony d o życia. Zaniepokojona matka
pacjenta dzwoniła d o pielęgniarki z informacją, ż e syn żegnał
s i ę z nią przez telefon. Jak pielęgniarka zareaguje n a taki
sygnał?
A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,
B . rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C . prosi pacjenta o rozwagę,
D . tłumaczy choremu o zaletach życia.
Zadanie 115.
Badając orientacyjnie siłę mięśniową obu kończyn górnych,
kończyna dotknięta niedowładem wykazuje:
A . tendencję do opadania i supinacji,
B . tendencję do podnoszenia i pronacji,
C . skrzywienie boczne tułowia,
D . tendencję do opadania i pronacji.
Zadanie 116.
D o oceny ciężkości stanu chorych po krwotoku podpajęczynówkowym
służy skala:
A . niedomogi pnia mózgu,
B . Barthela,
C . Katza,
D . Hunta i Hessa.
Zadanie 117.
U chorego podejrzewa się gruczolaka przysadki. Obserwowane
zmiany w wyglądzie t o pogrubienie warg, nosa, powiększenie
stóp, dłoni oraz języka. Przyczyną występujących u pacjenta
objawów jest zwiększenie wydzielania przez przysadkę mózgową:
A . ACTH,
B . prolaktyny,
C . somatotropiny,
D . gonadotropin.
Zadanie 118.
Działaniami pielęgniarskimi, które NIE sprzyjają łagodzeniu
objawów napadu klasterowego bólu głowy, jest/są:
A . eliminacja czynników zewnętrznych (ograniczenie ilości
światła, wyciszenie radia i rozmów),
B . wietrzenie pomieszczenia,
C . zalecenie przyjęcia pozycji leżącej,
D . uspokojenie pacjenta.
Zadanie 119.
Stan nieprzytomności chorego ocenisz według skali:
A . Wiedeńskiej,
B . Douglas,
C . Norton,
D . GCS.
Zadanie 120.
Dysfagia, to zaburzenia:
A . mowy,
B . połykania,
C . pisania,
D . czytania.
Zadanie 121.
Pacjentka, lat 15, masa ciała 33.600 kg, wzrost 158 cm,
przyjęta d o oddziału z rozpoznaniem anorexia nervosa. O d 1 0
roku życia m a zaburzenia z e strony układu pokarmowego, chetnie
zostaje w oddziale. Jakie działa podejmie pielęgniarka przy
przyjęciu pacjentki?
A . dokładnie sprawdza rzeczy osobiste pacjentki,
B . unieruchamia chorą pasami bezpieczeństwa,
C . podaje leki uspokajające,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 122.
Chora p o operacji guza nerwu VIII, z powodu niedomykalności
powieki m a założoną "komorę wilgotną". Chora m a także
niedoczulicę lewej strony twarzy i zniesienie odruchu
rogówkowego w wyniku uszkodzenia nerwu:
A . wzrokowego - I,
B . bloczkowego - IV,
C . trójdzielnego - V,
D . błędnego - X.
Zadanie 123.
Zapobiegając zakażeniom dróg moczowych u chorych z pęcherzem
neurogennym, zastosujesz:
A . dietę z dużą dawką witaminy C,
B . prowadzenie godzinowej zbiórki moczu,
C . kontrolę bakteriologiczną moczu,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 124.
W stosunku d o pacjenta z urojeniami i halucynacjami z e strony
pielęgniarki wskazane jest/są:
A . kontrola emocjonalna,
B . niepotwierdzanie ani niezaprzeczanie tym objawom,
C . improwizacja,
D . próby perswadowania występowania objawów.
Zadanie 125.
Który z wymienionych niżej objawów należy d o grupy objawów
wytwórczych w schizofrenii?
A . anhedonia,
B . stępienie afektu,
C . urojenia,
D . apatia.
Zadanie 126.
Apraksja jest to?
A . niezdolność mowy,
B . niezdolność d o wykonywania wyuczonych,
czynności ruchowych,
C . niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D . niezdolność czytania.
celowych
Zadanie 127.
Cechą różnicującą płyn mózgowo-rdzeniowy sztucznie skrwawiony,
od płynu patologicznego jest:
A . niejednolite podbarwienie krwią, p o odwirowaniu okazuje
się bezbarwny,
B . jednolicie krwawy, p o odwirowaniu okazuje się
zażółcony,
C . jednolicie krwawy, p o odwirowaniu okazuje się
bezbarwny,
D . żaden z wymienionych opisów.
Zadanie 128.
Odruch podeszwowy Babińskiego możemy stwierdzić u zdrowego,
prawidłowo rozwijającego się dziecka do:
A . 2-3 miesiąca życia,
B . 6 miesiąca życia,
C . pierwszego roku,
D . drugiego roku życia.
Zadanie 129.
Który objaw NIE jest znamienny dla zapalenia opon mózgowo rdzeniowych?
A . podwyższona temperatura ciała,
B . zespół objawów oponowych,
C . zmiany zapalne w płynie mózgowo - rdzeniowym,
D . ogniskowe uszkodzenie mózgu.
Zadanie 130.
Które z wymienionych badań "pierwszego rzutu diagnostycznego"
może ustalić przyczynę udaru niedokrwiennego?
A . EEG,
B . badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera,
C . nakłucie lędźwiowe,
D . magnetyczny rezonans jądrowy.
Zadanie 131.
Czynnościami nasilającymi spastyczność u pacjentów z S M s ą
wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:
A . długotrwałego leżenie na plecach,
B . układania wałków pod kolana,
C . wykonywania gwałtownych ruchów przy wstawaniu,
D . leżenia na brzuchu.
Zadanie 132.
Jedną z cech charakterystycznych dla uszkodzenia pojedynczych
korzeni nerwowych jest/są:
A . przeczulica,
B . porażenia,
C . zaburzenia troficzne,
D . ubytki czucia.
Zadanie 133.
Które działanie pielęgniarki jest szczególnie ważne w opiece
nad chorym z botulizmem?
A . obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B . obserwacja czynności oddechowej,
C . zwiększona podaż kalorii na dobę,
D . podwyższenie poziomu białka w diecie.
Zadanie 134.
Dodatni objaw Brudzińskiego świadczy o procesie chorobowym
toczącym się w obrębie:
A . korzeni nerwowych,
B . opon mózgowych,
C . nerwów obwodowych,
D . tkanki mózgowej.
Zadanie 135.
W opiece nad pacjentem z manią należy UNIKAĆ:
A . nadmiernej stymulacji,
B . przymusowej hospitalizacji,
C . konsekwentnej postawy wszystkich członków zespołu
terapeutycznego,
D . ograniczenia dostępu do niebezpiecznych przedmiotów.
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 121317
GRUPA 1
Zadanie 1.
Następstwem stosowania przez chorego na nowotwór metod medycyny
niekonwencjonalnej może być:
A . zaniechanie specjalistycznej opieki onkologicznej,
B . zwiększenie skuteczności leczenia onkologicznego,
C . zmniejszenie intensywności efektów ubocznych terapii,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
Jakie s ą cele i zadania zespołu terapeutycznego w opiece
paliatywnej?
A . maksymalne złagodzenie bólu, poprawa jakości życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,
B . złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa warunków życia chorego, poprzez właściwą
pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne złagodzenie ubocznych skutków leczenia i
terapii.
Zadanie 3.
Pacjent w I dobie p o totalnej laryngectomii, stabilny oddechowo
i krążeniowo, oddycha samodzielnie, m a założoną rurkę
tracheostomijną i sondę d o żołądka. W jakiej pozycji należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?
A . Flowera,
B . Semi-Flowera,
C . płaskiej na plecach,
D . na prawym boku.
Zadanie 4.
Jaka jednostka koordynuje pracą szpitali onkologicznych w
Polsce?
A . Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B . Europejska Szkoła Onkologii,
C . Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D . Instytut Badań Jądrowych.
Zadanie 5.
Jakie skutki uboczne często występują podczas podawania
taksoidów?
A . drętwienie, mrowienie kończyn i bóle mięśniowo-stawowe,
B . nadmierne pocenie się,
C . całkowity brak łaknienia,
D . zaparcia.
Zadanie 6.
Lobektomia, t o zabieg operacyjny
chirurgicznym nowotworów:
A . CUN,
B . płuc,
C . wątroby,
D . krtani.
wykonywany
w
leczeniu
Zadanie 7.
D l a zespołu żyły głównej górnej charakterystycznymi objawami
jest obrzęk:
A . kończyn dolnych,
B . stawów skokowych,
C . w obrębie pasa biodrowego,
D . twarzy i kończyn górnych.
Zadanie 8.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?
A . działania wśród osób bez objawów choroby w celu
wykrycia choroby w okresie bezobjawowym lub
przedklinicznym,
B . profilaktyka w zakresie koszt-efekt; pomiar częstości
występowania choroby nowotworowej w wybranej części
kraju,
C . profilaktyka trzeciej fazy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 9.
N a oddział został przyjęty 67-letni pacjent leczony między
innymi Cisplatyną. Skarży się n a obrzęki i złe samopoczucie,
oddawanie moczu w małych ilościach. Powyższe objawy mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:
A . niewydolności nerek,
B . niewydolności krążenia,
C . niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu i obniżonej wartości białka w surowicy
krwi.
Zadanie 10.
Neutropenia to:
A . zaburzenie neurologiczne,
B . mała liczba granulocytów,
C . uszkodzenie nerwów obwodowych,
D . mała liczba leukocytów.
Zadanie 11.
Jaki typ histologiczny najczęściej występuje w nowotworach
szyjki macicy:
A . gruczołowy,
B . mezenchymalny,
C . płaskonabłonkowy,
D . mieszany.
Zadanie 12.
Pielęgniarka pracująca n a oddziale chemioterapii została
zobowiązana przez ordynatora d o uczestniczenia w badaniu
klinicznym, które m a wprowadzić nowy lek n a rynek. Udział w
eksperymencie nie jest zgodny z przekonaniami pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?
A . pielęgniarka wyraża zgodę n a udział w badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,
B . pielęgniarka nie uczestniczy w badaniu klinicznym, gdyż
swoją istotą przeczy ono uznawanym przez nią normom
etycznym,
C . pielęgniarka wyraża zgodę n a udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,
D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.
Zadanie 13.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:
A . hemoglobiny,
B . leukocytów,
C . białka,
D . potasu.
Zadanie 14.
Zagadnienie promocji zdrowia określane jest jako:
A . proces umożliwiający ludziom kontrolę nad swoim
zdrowiem oraz tworzenie warunków d o jego utrzymania i
poprawy,
B . promowanie zdrowia w społeczności lokalnej,
C . kontrola jakości działań zdrowotnych,
D . troska o jakość zdrowia publicznego.
Zadanie 15.
U pacjentki lat 50, z rozpoznaniem nowotworu wątroby narasta
wodobrzusze. Pacjentka jest przygotowywana d o odbarczającego
upuszczenia płynu. Przed zabiegiem pacjentka:
A . powinna być na czczo z opróżnionym pęcherzem moczowym,
B . nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym,
C . nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym opróżnionym,
D . powinna być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym.
Zadanie 16.
W obrębie obrzękniętej kończyny
limfatycznego może rozwinąć się:
A . czerniak,
B . brodawczak,
C . naczyniomięsak limfatyczny,
D . nowotwór kości.
w
przebiegu
obrzęku
Zadanie 17.
W rehabilitacji chorych n a nowotwory zastosowanie metod
fizykoterapii:
A . jest całkowicie zabronione,
B . jest bezwzględnie przeciwwskazane d o stosowania n a
obszar leczony i przyległe kwadranty,
C . nie ma znaczenia dla leczenia przeciwnowotworowego,
D . jest wskazane w każdym przypadku postępowania
usprawniającego.
Zadanie 18.
Zespół Pancoasta:
A . charakteryzuje się bólami z a mostkiem promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,
B . objawia się dusznością, bólem promieniującym d o żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,
C . charakteryzuje się obrzękiem twarzy i szyi, dusznością,
zaburzeniami świadomości,
D . t o zespół bólowy o cechach neuralgii ramiennej,
dotyczący barku i łopatki, z promieniowaniem d o
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.
Zadanie 19.
Nowotwór wieku dziecięcego tzw. Guz Wilmsa, jest nowotworem:
A . tkanek miękkich,
B . kości płaskich,
C . nerek,
D . centralnego układu nerwowego.
Zadanie 20.
C o jest najczęstszą przyczyną zgonów w ciągu pierwszych 3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?
A . niewydolność nerek,
B . infekcje,
C . zawał serca,
D . niewydolność wątroby.
Zadanie 21.
Pielęgniarka bierze udział w kwalifikowaniu kobiet d o
przesiewowych badań mammograficznych. Którą z grup kobiet
zaproponuje do w/w badania?
A . dziewczynki w wieku szkolnym,
B . kobiety w wieku 20-30 lat,
C . kobiety w wieku 30-40 lat,
D . kobiety powyżej 50 roku życia.
Zadanie 22.
52-letni mężczyzna, chory n a raka płuca w zaawansowanym
stadium. Przeciwbólowo leczony opioidami o przedłużonym
działaniu w ustalonych dawkach. O d około tygodnia u pacjenta
zaczęły występować (zwykle podczas kaszlu i gwałtownych ruchów)
napadowe, krótko trwające bóle o stopniu nasilenia 5 w skali
VAS. Bóle o wyżej wymienionym charakterze s ą charakterystyczne
dla:
A . nieskutecznego leczenia przeciwbólowego,
B . zaawansowanej choroby nowotworowej,
C . bólów przebijających,
D . nieprawidłowego metabolizmu przyjmowanych leków.
Zadanie 23.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych n a nowotwór może
przyczynić
się
do
wystąpienia
następujących
korzyści
psychologicznych:
A . poczucie samodzielności,
B . możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C . poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 24.
Mężczyzna lat 55, leczony cytostatykami z powodu raka
okrężnicy, u którego udało się uzyskać znaczną remisję choroby.
Z powodu postępującej anemizacji wielokrotnie przetaczano
choremu masę erytocytarną uzyskując niewielką poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:
A . zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B . kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania chemioterapii d o czasu samoistnej odbudowy
żądanej ilości erytrocytów,
D . zastosowania preparatów erytropoetyny.
Zadanie 25.
Wystąpienie raka sutka w zależności o d miesiączkowania wzrasta
przy:
A . wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B . wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C . późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D . późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.
Zadanie 26.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:
A . endoskopowe,
B . radiologiczne z kontrastem,
C . per rectum,
D . ultrasonograficzne.
Zadanie 27.
W przypadku, jakich bólów można stosować przeciwbólowo
stymulację elektryczną nerwów obwodowych?
A . ostrych,
B . tępych krótkotrwałych,
C . przewlekłych,
D . krótkotrwałych.
Zadanie 28.
Pacjenci chorzy n a nowotwory, przygotowywani d o transplantacji
szpiku kostnego, poddawani s ą fazie przygotowawczej, która
polega na:
A . znalezieniu dawcy szpiku kostnego identycznego dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,
B . pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C . odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych
oraz/lub radioterapii.
Zadanie 29.
Chemioterapia uzupełniająca to leczenie cytostatykami:
A . w celu zmniejszenia masy guza przed zabiegiem
operacyjnym,
B . skojarzone
z
radykalnym
leczeniem
miejscowym
(napromienianiem lub leczeniem operacyjnym) guza
pierwotnego
skierowane
przeciwko
domniemanym
mikroprzerzutom,
C . mające n a celu utrzymanie stałego "wysycenia" organizmu
w odpowiednią dawkę cytostatyków w trakcie terapii,
D . w celu utrzymania efektu chemioterapii wielolekowej.
Zadanie 30.
Które ze schorzeń określane jest jako zmiana przedrakowa?
A . myeloma (szpiczak),
B . sarkoma (mięsak),
C . leukoplakia (rogowacenie białe),
D . nephroblastoma (nerczak zarodkowy).
Zadanie
Podanie
A.
B.
C.
D.
31.
Paklitakselu poprzedza:
premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
nawodnienie,
podanie leków uspokajających,
wykonanie lewatywy.
Zadanie 32.
W brachyterapii NIEZBĘDNY jest:
A . scyntygraf,
B . system planowania leczenia - rekonstrukcja 3D,
C . aparat rentgenowski,
D . rezonans magnetyczny.
Zadanie 33.
Pacjentka, lat 42, poddawana radioterapii z powodu raka
gruczołu piersiowego. Radioterapia wykonywana jest metodą
teleterapii, podczas których:
A . pacjentka stanowi źródło zagrożenia radiologicznego dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,
B . pacjentka, jej wydaliny i wydzieliny stanowią źródło
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia w trakcie i
tuż po radioterapii,
C . tylko wydzieliny i wydaliny pacjentki s ą źródłem
zagrożenia radiologicznego,
D . pacjentka, jej wydaliny i wydzieliny nie s ą źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.
Zadanie 34.
Jakie wskazówki pielęgnacyjne powinien otrzymać pacjent p o
napromienianiu gruczołu krokowego?
A . pić około 2 l. płynów dziennie,
B . przestrzegać lekkostrawnej diety,
C . pielęgnować odpowiednio skórę,
D . zażywać dużo ruchu na świeżym powietrzu.
Zadanie 35.
Pacjentka przyjmująca o d 4 dni Neupogen zgłosiła złe
samopoczucie, wzrost temperatury d o 40°C, spadek ciśnienia. S ą
to objawy:
A . odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B . rozpoczynającego
się
zakażenia
lub
wstrząsu
septycznego,
C . rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D . spadku erytrocytów.
Zadanie 36.
Wykorzystywana w onkologii skala Zubroda/ECCOG/WHO służy d o
oceny:
A . stopnia powikłań pooperacyjnych,
B . sprawności chorego,
C . natężenia bólu,
D . zaawansowania choroby nowotworowej.
Zadanie 37.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?
A . bladość powłok skórnych, szara skóra, niepokój,
pobudzenie ruchowe,
B . zmęczenie, osłabienie, duszność, ból głowy, zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,
C . bladość powłok skórnych, szara skóra, niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,
D . zaburzenia rytmu serca, krwawienia z dziąseł, suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.
Zadanie 38.
W przypadku wynaczynienia etopozydu, n a miejsce wynaczynienia
należy położyć okład:
A . zimny,
B . ciepły,
C . nie stosuje się okładu,
D . naprzemienny ciepło-zimny.
Zadanie 39.
W czasie obserwacji pacjenta p o napromienianiu metodą
brachyterapii obszaru miednicy małej, należy zwrócić przede
wszystkim uwagę na:
A . ilość i barwę moczu,
B . pozycję ciała,
C . ciśnienie tętnicze krwi,
D . ogólne samopoczucie.
Zadanie 40.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:
A . chłoniaków,
B . raka piersi i raka żołądka,
C . raka jelita grubego,
D . raka płuca.
Zadanie 41.
Którą z wymienionych diet należy propagować w profilaktyce
nowotworów?
A . wysokobiałkową i wysokotłuszczową,
B . niskotłuszczową, świeże owoce i warzywa,
C . bogatą w tłuste mleko i sery,
D . zawierającą twarde margaryny.
Zadanie 42.
Bandażowanie kończyny z obrzękiem chłonnym ma na celu:
A . unieruchomienie kończyny i ochronę przed urazami,
B . zatrzymanie narastania obrzęku poprzez zmniejszenie
przepływu żylno - limfatycznego,
C . utrwalenie drenażu limfatycznego, zwiększenie przepływu
żylno - limfatycznego,
D . zapobieganie ostremu zapaleniu żył głębokich.
Zadanie 43.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:
A . winkrystyna i winblastyna,
B . doksorubicyna i daunorubicyna,
C . metotrexat i cytarabina,
D . cisplatyna i ifosfamid.
Zadanie 44.
Przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń oddechowych jest:
A . niewydolność oddechowa, niedawno przebyty krwotok
płucny,
B . suchy kaszel, mała ruchomość klatki piersiowej i
przepony,
C . kaszel mokry, osłabiona siła mięśni oddechowych,
D . mała ruchomość obręczy klatki piersiowej, obręczy
barkowej i kręgosłupa.
Zadanie 45.
Zakres możliwości diagnostycznych mammografii polega n a tym,
że:
A . pozwala wykryć i różnicować guzki o średnicy 0,5 cm,
B . pozwala wykryć i różnicować guzki o średnicy 1,5 cm,
C . pozwala wykryć i różnicować guzki o średnicy 2 cm,
D . pozwala wykryć i różnicować guzki o średnicy około 3
cm.
Zadanie 46.
Priorytet w profilaktyce wtórnej stanowi edukacja dotycząca:
A . znajomości wczesnych objawów choroby,
B . czynników ryzyka,
C . zapobiegania powikłaniom nowotworów,
D . nawrotów nowotworów.
Zadanie 47.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:
A . odbytnica i esica,
B . kątnica,
C . okrężnica poprzeczna,
D . okrężnica wstępująca.
Zadanie 48.
Która z poniższych odpowiedzi NIEWŁAŚCIWIE definiuje działanie
morfiny?
A . morfina powoduje rozszerzenie źrenic,
B . morfina powoduje skurcz zwieracza Odiego,
C . hamuje czynność skurczową macicy,
D . działa depresyjnie na ośrodek oddechowy.
Zadanie 49.
Co powinien określać standard zapobiegania odleżynom?
A . grupę opieki,
B . warunki organizacji pracy i zadania personelu,
C . wyposażenie oddziału,
D . wszystkie powyższe elementy.
Zadanie 50.
Jaka dieta jest zalecana przy napromienianiu jamy brzusznej?
A . bezmleczna, bezglutenowa,
B . małosolna, wysokobiałkowa,
C . przetarta, bezresztkowa,
D . lekkostrawna, bezsolna.
Zadanie 51.
Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki
paliatywnej jest astenia, która oznacza:
A . wysychanie jamy ustnej,
B . problemy z mówieniem,
C . zmęczenie/osłabienie,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 52.
Odmianą radioterapii jest teleterapia, w której źródło
napromieniania:
A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,
B . znajduje się w bliskim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,
C . pochodzi z pól zewnętrznych,
D . jest zwykle umieszczone śródjamowo.
Zadanie 53.
Proces akredytacji polega na:
A . dokładnej analizie kosztów związanych z realizacją
opieki zdrowotnej,
B . realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C . oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnym zewnętrznym procesie oceny polegającym n a
ustalaniu zgodności z wcześniej znanymi standardami.
Zadanie 54.
Która grupa pacjentów narażona jest na wystąpienie chłoniaków?
A . pacjenci dializowani,
B . pacjenci po leczeniu preparatami krwi,
C . biorcy przeszczepów,
D . dzieci w przedziale wiekowym 10-15 lat.
Zadanie 55.
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia to:
A . HRQL,
B . ESAS,
C . HNPCC,
D . RSCL.
Zadanie 56.
Przerzuty d o mózgu najczęściej występują
nowotworami:
A . układu chłonnego i z rakiem płuca,
B . jajnika i piersi,
C . krtani i piersi,
D . płuca i piersi.
u
chorych
z
Zadanie 57.
Standardy opieki pielęgniarskiej odnoszą się d o szczegółowych
standardów praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, które
służą do:
A . opracowania zasad
i norm opisujących sposób
postępowania pielęgniarskiego podczas wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,
B . określenia zasad i sposobu postępowania w opiece nad
poszczególnymi grupami pacjentów, wyodrębnionymi n a
podstawie przyjętego kryterium,
C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,
D . prowadzenia badań naukowych.
Zadanie 58.
Jakie grupy leków obejmuje drugi stopień drabiny analgetycznej?
A . silny opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
B . słaby opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C . słaby opioid, analgetyk opioidowy, lek wspomagający,
D . morfina, pochodne ketaminy, leki uspakajające.
Zadanie 59.
Pacjentowi w czasie leczenia napromienianiem należy przekazać
informacje o:
A . systemie planowania leczenia,
B . działaniu aparatury,
C . systemie after loading chroniącym personel,
D . odczynach popromiennych i sposobach radzenia sobie z
nimi.
Zadanie 60.
Jak często należy wykonywać samokontrolę piersi?
A . raz w miesiącu,
B . raz na kwartał,
C . raz na rok,
D . raz na trzy lata.
Zadanie 61.
W którym przedziale wiekowym nowotwory występują najczęściej?
A . 0-10 lat,
B . 10-30 lat,
C . 30-50 lat,
D . powyżej 50 roku życia.
Zadanie 62.
Po podaniu Neupogenu może pojawić się:
A . wysoka temperatura, ból kostno-mięśniowy,
B . odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia,
C . obrzęk,
D . krwiomocz.
Zadanie 63.
W tomografie komputerowym wykorzystywane jest promieniowanie:
A . magnetyczne,
B . rentgenowskie,
C . akustyczne,
D . cieplne.
Zadanie 64.
W przebiegu nowotworów istnieje duże ryzyko zakrzepicy żył
głębokich. Dodatkowo ryzyko to wzrasta przy stosowaniu:
A . centralnych cewników żylnych,
B . igieł typu "motylek",
C . częstej kaniulacji żył obwodowych,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 65.
Stowarzyszenie prowadzące działalność naukowo-badawczą na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego to:
A . PTPO,
B . PTO,
C . PSPO,
D . PTP.
Zadanie 66.
Aflatoksyna B1, produkowana przez grzyba pleśniowego
rozwijającego się w źle przechowywanych ziarnach zbóż, należy
do czynników karcinogennych:
A . chemicznych,
B . fizycznych,
C . biologicznych,
D . żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Zadanie 67.
Badania kliniczne dzieli się na fazy:
A . faza I i I I t o badania o charakterze wstępnym,
określają największe dawki tolerowane, parametry
farmakokinetyki
i
farmakodynamiki,
działania
niepożądane i skuteczność terapeutyczną,
B . faza III określa miejsce jakie nowy lek znajduje w e
współczesnej onkologii,
C . odpowiedź A i B jest prawdziwa,
D . odpowiedź A - jest prawdziwa, odpowiedź B - jest
nieprawdziwa.
Zadanie 68.
D o najważniejszych elementów usprawniania leczniczego chorych
nieprzytomnych zalicza się:
A . tylko zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego,
B . ułożenie wyłącznie na boku,
C . regularną zmianę ułożenia chorego, zapobieganie
przykurczom mięśni i ograniczeniu ruchomości stawów,
D . nie prowadzi się usprawniania.
Zadanie 69.
W radioterapii onkologicznej ok. 30-50 % chorych, leczonych
jest z założeniem uzyskania efektu paliatywnego. NIE s ą
wskazaniem do stosowania radioterapii paliatywnej m.in.:
A . bóle spowodowane przerzutami d o kości, bóle w klatce
piersiowej w przebiegu raka płuc,
B . onkologiczne stany nagłe: ucisk rdzenia kręgowego,
zespół żyły głównej górnej,
C . ostry rozpad guza nowotworowego,
D . przerzuty do mózgu.
Zadanie 70.
Który z czynników ryzyka powoduje rozwój raka płuca?
A . wędzenie i peklowanie mięsa,
B . picie ciemnego tzw. "odymionego" piwa,
C . palenie tytoniu,
D . stres.
Zadanie 71.
U pacjenta leczonego radioterapią w obrębie jamy ustnej, jako
pierwszy objaw podrażnienia śluzówki wystąpi:
A . zaczerwienienie śluzówki,
B . obrzęk i ból śluzówki,
C . nalot włóknisty,
D . zmiana grzybicza.
Zadanie 72.
Celem terapii tkanek miękkich związanej z bliznami powstałymi
po leczeniu nowotworów jest:
A . poprawa zakresu ruchów, zmniejszenie bolesności tkanek
otaczających bliznę,
B . utrzymanie prawidłowej postawy ciała poprzez poprawę
ruchomości tkanek,
C . uwolnienie blizn z e "sklejeń" z głębiej położonymi
tkankami,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 73.
Grupę wysokiego ryzyka w raku jelita grubego stanowią:
A . osoby często chorujące na salmonellozę,
B . dzieci w wieku 7 - 15 lat,
C . osoby z rodzinnie występującą polipowatością jelita
grubego,
D . osoby o jasnej karnacji skóry.
Zadanie 74.
Pacjentce z nowotworem jajnika, która odczuwa dolegliwości
bólowe ( 5 w skali VAS) podano leki przeciwbólowe. Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:
A . zapewnienie wypoczynku i spokoju oraz całkowite
wstrzymanie
się
od
wykonywania
czynności
pielęgnacyjnych,
B . wypełnienie czasu wolnego i dokładne wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,
C . zapewnienie komfortu psychicznego poprzez wygodne
ułożenie pacjentki w łóżku, wsparcie, psychoterapię
podtrzymującą,
D . zapewnienie obecności osoby bliskiej, pobudzanie d o
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.
Zadanie 75.
Rozpoczęcie współżycia seksualnego przed 1 8 r . ż . oraz częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:
A . sutka,
B . jajnika,
C . pęcherza moczowego,
D . szyjki macicy.
Zadanie 76.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?
A . na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B . na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C. na
dotkankowym
napromienianiu
izotopem
promieniotwórczym,
D . na napromienianiu promieniami Rentgena.
Zadanie 77.
W okresie pooperacyjnym p o całkowitym lub częściowym wycięciu
krtani prowadzi się ćwiczenia:
A . czynne kończyn górnych i dolnych,
B . oddychania torem przeponowym, oklepywania klatki
piersiowej i ćwiczenia skutecznego kaszlu,
C . oddychania torem brzusznym i oklepywania klatki
piersiowej,
D . zakresu ruchów stawu skokowego i kolanowego.
Zadanie 78.
C z y u wszystkich chorych p o amputacji piersi powinna być
prowadzona rehabilitacja?
A . nie, w zależności od stanu chorej,
B . to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak, gdyż jest etapem leczenia choroby nowotworowej
niezależnie o d umiejscowienia zmiany i stopnia
zaawansowania,
D . nie, gdyż nie wszyscy chorzy mają powikłania p o
leczeniu.
Zadanie 79.
Najczęstszą przyczyną zgonów mężczyzn z powodu nowotworów
złośliwych stanowi rak:
A . gruczołu krokowego,
B . płuca,
C . jądra,
D . pęcherza moczowego.
Zadanie 80.
Cyklofosfamid należy do grupy:
A . antybiotyków,
B . antymetabolitów,
C . leków alkilujących,
D . alkaloidów roślinnych.
Zadanie 81.
Celem terapii hormonalnej w niektórych rodzajach nowotworów
jest:
A . cytotoksyczne zadziałanie na nowotwór,
B . zapobieganie podziałowi komórek, a tym samym
uniemożliwienie dalszego rozwoju nowotworu,
C . zadziałanie "pro psyche" na pacjenta,
D . ustabilizowanie układu wewnątrzwydzielniczego.
Zadanie 82.
W jakim celu należy prowadzić rehabilitację chorych p o
amputacji piersi?
A . wypełnienia czasu podczas pobytu w szpitalu,
B . umożliwienia
spotkania
pacjentów
z
podobnymi
dolegliwościami,
C . zapobiegania gromadzeniu się chłonki w okolicy rany
pooperacyjnej,
D . zwiększenia zakresu ruchów stawu barkowego p o stronie
operowanej i zapobieganiu zastojowi chłonki.
Zadanie 83.
Skala ESAS jest narzędziem oceny:
A . stopnia samodzielności pacjenta,
B . jakościowych zaburzeń świadomości,
C . jakości życia pacjenta,
D . skuteczności organizacji opieki.
Zadanie 84.
Która z podanych definicji opieki paliatywnej jest prawidłowa?
A . opieka paliatywna t o zespół działań zmierzających d o
leczenia bólu u pacjentów z nowotworem,
B . opieka paliatywna t o zespół działań zmierzających d o
zaspokojenia
potrzeb
fizycznych,
psychicznych,
duchowych i socjalnych chorych oraz zapewnienie
wsparcia dla rodziny,
C . opieka paliatywna to inaczej opieka terminalna,
D . opieka paliatywna t o opieka mająca n a celu zapewnienie
dobrostanu fizycznego pacjentów z nowotworem.
Zadanie 85.
Celem rehabilitacji społecznej u chorych n a nowotwór, u których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:
A . odzyskanie jak największej niezależności społecznej i
powrót do aktywnego życia społecznego,
B . zorganizowanie
choremu
pomocy
profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,
C . objęcie chorego programem usprawniania n a oddziale
rehabilitacji,
D . zorganizowanie możliwości pobytu w domu opieki
społecznej.
Zadanie 86.
U chorych z małopłytkowością NIE jest wskazane uprawianie
sportów:
A . pływania,
B . jazdy na rowerze stacjonarnym,
C . gry w piłkę nożną,
D . nordic walking.
Zadanie 87.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:
A . niedowład połowiczy ciała,
B . bezwład całkowity ciała,
C . niedowład prawej kończyny górnej,
D . niedowład prawej kończyny dolnej.
Zadanie 88.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z rakiem
piersi p o skojarzonym leczeniu chirurgicznym z radioterapią
jest:
A . tylko pielęgnacja skóry,
B . zapewnienie wypoczynku,
C . korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D . stała rehabilitacja kończyny górnej.
Zadanie 89.
Postępowanie z pacjentem, u którego występują przebijające
bóle, polega na:
A . zaopatrzeniu pacjenta dodatkowo w środki przeciwbólowe,
a b y mógł stosować dawki interwencyjne szybko
działającego leku,
B . zaleceniu
ograniczenia
aktywności,
częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,
C . dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D . psychoterapii.
Zadanie 90.
U chorych zagrożonych wystąpieniem zespołu DIC, obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:
A . występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B . nagły, duży skok temperatury ciała,
C . pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D . przyrost masy ciała.
Zadanie 91.
Ustalając wskazania d o transplantacji szpiku należy wziąć pod
uwagę:
A . rozpoznanie z uwzględnieniem fazy choroby, czasu
trwania i poprzedniego leczenia,
B . wiek i stan biologiczny chorego,
C . choroby współistniejące,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 92.
Jakie elementy zawiera wszechstronna ocena rozmiarów bólu?
A . lokalizację, intensywność, czynniki warunkujące,
B . sposób radzenia sobie w krytycznej sytuacji,
C . uwarunkowania psychopatyczne,
D . czynniki sytuacyjne.
Zadanie 93.
Które skutki uboczne mogą wystąpić p o skojarzonym
napromienianiu narządu rodnego metodą teleradioterapii i
brachyterapii?
A . leukopenia,
B . popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C . zapalenie odbytnicy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 94.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:
A . radioterapii,
B . hormonoterapii,
C . leczeniu chirurgicznym,
D . chemioterapii.
Zadanie 95.
Działania zmierzające d o złagodzenia uciążliwego dla chorego
objawu, które s ą podejmowane pomimo istnienia ryzyka skrócenia
życia chorego to:
A . kryptoeutanazja,
B . ortotanazja,
C . działania odwołujące się do zasady podwójnego skutku,
D . uporczywa terapia.
Zadanie 96.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę tego
wzrostu określają parametry:
A . faza wzrostowa,
B . długość cyklu komórkowego,
C . wskaźnik ubytku komórkowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 97.
C o ile lat, w profilaktyce nowotworów jelita grubego jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:
A . 1 rok,
B . 2 lata,
C . 5 lat,
D . 10 lat.
Zadanie 98.
Apoptoza jest to:
A . wieloetapowy proces działający stabilizująco n a procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,
B . rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny proces eliminacji komórek niepotrzebnych,
uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D . rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.
Zadanie 99.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:
A . zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak łaknienia, zapalenie jamy ustnej, powiększenie
wątroby,
C . krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, owrzodzenie
śluzówek, niepłodność,
D . utrata
owłosienia,
neurotoksyczność,
zaparcia,
gorączka.
Zadanie 100.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem p o biopsji gruczołu
krokowego obejmuje:
A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,
B . poinformowanie pacjenta o możliwości pojawienia się
śladów krwi w moczu, stolcu lub nasieniu przez kilka
dni po badaniu,
C . zalecenie unikania wysiłku fizycznego, spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 101.
Kształcenie podyplomowe mające n a celu uzyskanie przez
pielęgniarkę, położną kwalifikacji d o wykonywania określonych
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,
diagnostycznych,
leczniczych
lub
rehabilitacyjnych to:
A . szkolenie specjalizacyjne,
B . kurs kwalifikacyjny,
C . kurs specjalistyczny,
D . kurs dokształcający.
Zadanie 102.
Chory po operacji raka płuc powinien być ułożony w pozycji:
A . płasko na plecach,
B . płasko na boku,
C . półsiedzącej,
D . najbardziej wygodnej dla pacjenta.
Zadanie 103.
Leki przeciwdrgawkowe t o leki, które znajdują zastosowanie
przede wszystkim w leczeniu bólu:
A . trzewnego,
B . somatycznego,
C . totalnego,
D . neuropatycznego.
Zadanie 104.
Jeśli stosowanie u pacjenta 100 m g tramadolu w odstępie 4
godzin, nie niweluje dolegliwości bólowych należy:
A . podwoić dawkę leku,
B . potroić dawkę leku,
C . podawać 100 mg tramadolu w odstępie 2 godzin,
D . zastosować
leki
z
wyższego
poziomu
drabiny
analgetycznej.
Zadanie 105.
Pneumonektomia t o zabieg operacyjny stosowany w leczeniu raka
płuca, polega na wycięciu:
A . płata płuca,
B . płuca,
C . drzewa oskrzelowego,
D . segmentu płuca.
Zadanie 106.
Leczenie metodą MDR (średnia moc dawki) trwa:
A . kilka dni,
B . kilkanaście minut,
C . kilka godzin,
D . kilka tygodni.
Zadanie 107.
Jakie s ą najistotniejsze elementy tworzące strategię promocji
zdrowia?
A . akredytacja usług medycznych, marketing usług,
B . określenie polityki zdrowia publicznego, tworzenie
środowisk wspierających,
C . dobry stan zdrowia i wiek ludności,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 108.
Ból przewlekły, charakteryzuje czas trwania powyżej:
A . 1 tygodnia,
B . 1 miesiąca,
C . 2 miesięcy,
D . 3 miesięcy.
Zadanie 109.
Zasady wykonywania ćwiczeń przez chorych poddanych leczeniu
systemowemu z powodu nowotworów obejmują unikanie:
A . wykonywania intensywnych ćwiczeń z obciążeniem,
B . wykonywania ćwiczeń w dużych grupach,
C . udziału w grach zespołowych,
D . wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Zadanie 110.
Czy w opiece paliatywnej chory może być wyleczony?
A . tak, jak w każdej specjalności medycyny chory może być
leczony lub wyleczony,
B . nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się leczeniem
chorych w fazie choroby niepoddającej się leczeniu
przyczynowemu,
C . wyleczenie chorego zależy o d sposobu leczenia i
możliwości placówki leczącej,
D . nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się tylko opieką.
Zadanie 111.
Pielęgnowanie pacjenta z odczynem popromiennym n a śluzówkach
jamy ustnej obejmuje:
A . przyjmowanie 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,
B . stosowanie lignocainy w sprayu,
C . częste płukanie jamy ustnej i gardła,
D . natłuszczanie linomagiem.
Zadanie 112.
J a k najdłuższe utrzymanie i wykorzystanie drogi dojelitowej
żywienia chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:
A . powstawaniu odleżyn,
B . zanikowi mięśni kończyn dolnych oraz pomaga w
prawidłowej ruchomości stawów,
C . zanikowi mikrokosmków jelitowych oraz pomaga w
utrzymaniu prawidłowej flory jelitowej,
D . powstawaniu zespołu Cushinga.
Zadanie 113.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:
A . przebarwienie skóry,
B . przebarwienie paznokci,
C . wysypka,
D . metaliczny smak w ustach.
Zadanie 114.
Zespół burn-out (wypalenia) może się objawiać:
A . uszkodzeniem lub podrażnieniem układu nerwowego oraz
zmianami troficznymi skóry,
B . emocjonalnym wyczerpaniem oraz depersonalizacją i
obniżeniem poczucia dokonań zawodowym,
C . obrzękiem twarzy, wypełnieniem naczyń szyjnych oraz
dużą dusznością,
D . nadciśnieniem w krążeniu płucnym, paniką oddechową oraz
dusznością.
Zadanie 115.
Allodynia jest to:
A . odczuwanie bólu pod wpływem bodźca, w normalnych
warunkach nie wywołującego bólu,
B . odczuwanie bólu pod wpływem bodźca nadprogowego,
C . odczuwanie smutku związanego z utratą funkcji,
D . forma leczenia.
Zadanie 116.
Co to jest hysterectomia totalis abdominalis?
A . wycięcie macicy brzuszne,
B . wyskrobanie jamy macicy,
C . otwarcie jamy brzusznej,
D . wycięcie jajników.
Zadanie 117.
Pacjent lat 70, p o częściowym usunięciu krtani i jednej struny
głosowej, z powodu nowotworu krtani. Pacjent p o zabiegu nie
powinien mówić, co najmniej przez:
A . 12 godzin,
B . 24 godziny,
C . 48 godzin,
D . 72 godziny.
Zadanie 118.
N ó ż cybernetyczny "CyberKnife" jest nieinwazyjną metodą
leczenia wykorzystywaną głównie do leczenia nowotworów:
A . trzustki,
B . nerki,
C . CUN,
D . płuc.
Zadanie 119.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:
A . krwioplucie,
B . kaszel,
C . duszność,
D . zwłóknienie płuc.
Zadanie 120.
A b y zapobiec zastoinowemu zapaleniu ślinianek przyusznych u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:
A . mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B . stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku
przeciwwskazań,
D . płukanie ust naparem ziołowym.
Zadanie 121.
Przeciwwskazaniem d o założenia protez głosowych u chorych p o
całkowitym usunięciu krtani jest:
A . niewydolność układu oddechowego,
B . niezborność ruchowa pacjenta,
C . znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 122.
Jakie parametry powinny być kontrolowane przy występowaniu
wymiotów w niedrożności jelit?
A . poziom żelaza,
B . poziom mocznika,
C . poziom kreatyniny,
D . poziom elektrolitów.
Zadanie 123.
Radioterapia
znalazła
zastosowanie
w
nowotworowych jako metoda:
A . samodzielna,
B . skojarzona,
C . ratunkowa, paliatywna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
leczeniu
chorób
Zadanie 124.
Pacjentka lat 5 0 z rozpoznaniem raka macicy została
zakwalifikowana d o leczenia n a oddziale Brachyterapii metodą
M D R (średnia moc dawki). Chora jest przygotowana d o założenia
źródła promieniowania i powinna:
A . otrzymać do wypicia siemię lniane,
B . otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać n a czczo i mieć założony cewnik d o pęcherza
moczowego,
D . wypić mleko.
Zadanie 125.
Chorzy uczestniczący w badaniu klinicznym:
A . muszą być dokładnie poinformowani o wszystkich
aspektach doświadczenia,
B . muszą wyrazić pisemną zgodę,
C . w przypadku odmowy udziału w badaniu muszą mieć
zapewnione leczenie standardowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 126.
D o stanów nagłego zagrożenia życia w onkologii, spowodowanych
obecnością nowotworu lub będących następstwem leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:
A . zespół ucisku rdzenia kręgowego, tamponadę serca,
zespół żyły głównej górnej, niedrożność przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,
B . pęknięcie tętniaka aorty, krwawienie z pęcherza
moczowego, zespół żyły głównej górnej, zaburzenia
metaboliczne,
C . złamania
patologiczne
kości,
zwężenie
zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,
D . krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.
Zadanie 127.
Osoba, która przebyła chorobę nowotworową:
A . powinna wyłączyć się z życia zawodowego,
B . może powrócić do pracy i należy ją do tego zachęcać,
C . powinna tylko skupić się n a życiu zawodowym, aby uciec
od myślenia o chorobie,
D . warto, aby tylko skupiła się n a przyjemnościach i
unikała życia zawodowego.
Zadanie 128.
Przyczyną wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego u chorych n a
nowotwory jest:
A . nowotwór pierwotny,
B . nowotwór wtórny,
C . krwawienie śródczaszkowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 129.
J a k można podzielić bóle nowotworowe z e względu n a ich
patomechanizm?
A . nocyceptywne i neuropatyczne,
B . somatyczne i trzewne,
C . ostre i przewlekłe,
D . fantomowe i neuropatie.
Zadanie 130.
W przygotowaniu pacjenta d o podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:
A . przed podaniem leków należy wypić litr płynów i nie
opróżniać pęcherza, p o podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,
B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,
C . należy ograniczyć przyjmowanie płynów i opróżnić
pęcherz moczowy przed podaniem leków, p o zakończeniu
wlewu powstrzymać się o d oddawania moczu oraz leżeć
przez około 1 godzinę,
D . n i e ograniczać przyjmowania płynów, opróżnić pęcherz
moczowy, p o zakończeniu wlewu jak najszybciej oddać
mocz.
Zadanie 131.
Świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
przysługują dorosłym i dzieciom. U osób dorosłych jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:
A . nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu
nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, owrzodzenia
odleżynowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 132.
Co oznacza metoda diagnostyczna BAC?
A . badanie laryngologiczne,
B . badanie tomograficzne,
C . biopsję cienkoigłową,
D . badanie rezonansem magnetycznym.
Zadanie 133.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:
A . obrzęk kończyn dolnych,
B . nietrzymanie moczu,
C . zapalenie cewki moczowej,
D . powstanie odleżyn.
Zadanie 134.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:
A . utrzymanie drożności dróg oddechowych, obserwację
oddechu, obserwację obrzęku i zasinienia twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,
B . monitoring wkłuć dożylnych w obrębie kończyny objętej
procesem chorobowym,
C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje o n
na nasilenie objawów,
D . obserwację i monitoring oddechu pacjenta pod kątem
wystąpienia świstu oddechowego.
Zadanie 135.
Główny czynnik etiologiczny raka wargi dolnej to:
A . spożywanie gorących bądź ostro przyprawionych pokarmów
i płynów,
B . drażniące działanie kosmetyków,
C . palenie tytoniu
i narażenie n a promieniowanie
słoneczne,
D . wirus opryszczki.
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 131117
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wskazaniem do klinowego wycięcia jajnika jest:
A . rak jajnika,
B . grzybicze zapalenie jajnika,
C . jajnik policystyczny,
D . skręt jajnika.
Zadanie 2.
Celem praw pacjenta NIE jest:
A . wpływać na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalić pozycję pacjenta, jako równoprawnego uczestnika
procesu leczenia,
C . dać poczucie bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronić personel medyczny przed roszczeniami pacjentów.
Zadanie 3.
W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:
A . rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
B . rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
C . pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
D . pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.
Zadanie 4.
W przypadku konieczności założenia czujnika d o pomiaru
ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmiąższowego lub komorowego
wykonuje się:
A . jeden otwór trepanacyjny,
B . kraniotomię,
C . dwa lub trzy otwory trepanacyjne,
D . kraniektomię.
Zadanie 5.
Warunkiem zapewniającym prawidłowy mechanizm trzymania moczu
jest:
A . przewaga ciśnienia śródcewkowego nad ciśnieniem
śródpęcherzowym,
B . prawidłowy mechanizm zwieraczy,
C . prawidłowa statyka narządu rodnego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 6.
D o rozwoju oddziałów "chirurgii jednego dnia" d o leczenia
wybranych schorzeń u dzieci istotne znaczenie miało:
A . zmniejszenie
liczby
powikłań
pooperacyjnych
po
zabiegach krótkotrwałych,
B . złe wyposażenie pomieszczeń szpitalnych dla dzieci,
C . wprowadzenie krótkodziałających środków d o znieczulenia
wziewnego, dożylnego oraz nowych technik znieczuleń
miejscowych,
D . brak wymogu szczepień przeciw WZW przed planowanym
zabiegiem w ramach "pobytu dziennego".
Zadanie 7.
Odpływ pęcherzowo - moczowy objawia się:
A . bólami brzucha,
B . bezobjawowo,
C . częstymi zakażeniami moczu i dróg moczowych,
D . zatrzymaniem moczu.
Zadanie 8.
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca:
A . wskazane jest używanie koagulacji jednobiegunowej
(monopolarnej) pod warunkiem prawidłowego założenia
elektrody biernej,
B . całkowicie zabronione jest używanie koagulacji jedno- i
dwubiegunowej,
C . dozwolone
używanie
koagulacji
jednobiegunowej
(monopolarnej) i dwubiegunowej (bipolarnej),
D . zalecane jest używanie koagulacji dwubiegunowej
(bipolarnej).
Zadanie 9.
l l e jest produkowanego (średnio) płynu mózgowo-rdzeniowego n a
dobę, u dorosłego człowieka?
A . 15-20 ml,
B . 150-200 ml,
C . 450-500 ml,
D . 750-1000 ml.
Zadanie 10.
Leczenie
operacyjne
złamania
szyjki
kości
udowej
endoprotezoplastyką częściową lub całkowitą u ludzi p o 6 0 r.ż.
zapobiega:
A . martwicy głowy kości udowej,
B . zmianom zwyrodnieniowym biodra,
C . stawowi rzekomemu szyjki kości udowej,
D . wszystkim powyższym.
Zadanie 11.
Uzupełniającym leczeniem wagotomii jest wykonanie plastyki
odźwiernika. Plastyka odźwiernika sposobem Heineke-Mikulicza
polega na:
A . wycięciu odźwiernika i zszyciu ściany żołądka i
dwunastnicy,
B . nacięciu odźwiernika i wstawieniu łaty,
C . poprzecznym nacięciu i zszyciu podłużnym odźwiernika,
D . podłużnym nacięciu odźwiernika i zszyciu poprzecznym.
Zadanie 12.
W bloku operacyjnym możemy wyróżnić następujące grupy lub
kategorie procedur/standardów:
A . organizacyjne, higieniczne,
B . transportu i ochrony chorego, anestezjologiczne,
C . techniczno-eksploatacyjne,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 13.
Przednia resekcja odbytnicy, to usunięcie:
A . dolnego odcinka zstępnicy, esicy i odbytnicy,
B . lewej połowy poprzecznicy, lewego zagięcia okrężnicy,
zstępnicy i części esicy,
C . zstępnicy poniżej lewego zagięcia i esicy d o granicy
odbytu,
D . jelita
cienkiego,
wstępnicy
i
prawego
zagięcia
okrężnicy.
Zadanie 14.
Leczenie oszczędzające (BCT) w przypadku stwierdzenia u
pacjentki raka piersi polega n a wycięciu guza nowotworowego w
granicach:
A . tkanek zdrowych,
B . tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych
pachy,
C . tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych
pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
D . tkanek
zdrowych
i
zastosowanie
radioterapii
uzupełniającej.
Zadanie 15.
Zakażenia szpitalne szerzą się różnymi drogami. Największa
ilość zakażeń szerzy się przez:
A . drogę kropelkową,
B . cząsteczki kurzu,
C . złuszczony naskórek,
D . ręce personelu.
Zadanie 16.
W dniu operacji jedna z pielęgniarek instrumentariuszek
odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.
Pielęgniarka operacyjna:
A . może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
B . może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu, podając
przyczynę,
C . nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
D . m a prawo odmówić uczestnictwa w zabiegu podając
przyczynę odmowy na piśmie.
Zadanie 17.
W celu oznaczenia antygenów transplantacyjnych i testu
cytotoksycznego do badania należy pobrać:
A . krew na oznaczenie przeciwciał anty-HIV i HCV,
B . fragment naskórka, krew n a oznaczenie czasu krwawienia
i krzepnięcia,
C . węzły chłonne lub fragment śledziony,
D . bioptat z wątroby.
Zadanie 18.
Jak inaczej nazywa się rozrusznik serca?
A . stymulator,
B . kompresor,
C . defibrylator,
D . oxygenator.
Zadanie 19.
Bilobektomia jest to usunięcie:
A . dwóch sąsiednich płatów płuca,
B . dwóch nie sąsiadujących z sobą płatów płucnych,
C . całego jednego płata i częściowe drugiego sąsiedniego,
D . lewego górnego płata wraz z języczkiem.
Zadanie 20.
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:
A . napromienianie,
B . chemioterapia,
C . wycięcie chirurgiczne,
D . napromienianie i chemioterapia.
Zadanie 21.
N a salę SOR-u przywieziono pacjenta z wypadku, u którego
konieczne jest pilne otwarcie jamy brzusznej, D o zabiegu
przygotujesz również atraumatyczne szwy naczyniowe:
A . jednowłóknowe, niewchłanialne,
B . plecione, niewchłanialne,
C . jednowłóknowe, wchłanialne,
D . plecione, wchłanialne.
Zadanie 22.
Który z pobranych narządów d o transplantacji powinien być
przechowywany w czasie nieprzekraczającym 4 godzin?
A . nerki,
B . wątroba,
C . serce,
D . trzustka.
Zadanie 23.
28-letnia pacjentka jest dawcą nerki lewej dla swojego
6-letniego dziecka. N a sali operacyjnej trwa przygotowanie
pacjentki do zabiegu. Przeszczep klasyfikuje się jako:
A . autogeniczny,
B . izogeniczny,
C . allogeniczny,
D . ksenogeniczny.
Zadanie 24.
Najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrywania raka piersi
jest/są:
A . punkcja cienkoigłowa,
B . badanie histopatologiczne,
C . samokontrola piersi,
D . inne badania diagnostyczne.
Zadanie 25.
Ostry, sprzęt jednorazowy np. igły, skalpel p o użyciu należy
umieszczać bezpośrednio d o tego przeznaczonych pojemników.
Pojemnik ten należy wymieniać:
A . codziennie,
B . gdy zapełniony jest do 2/3 objętości,
C . gdy wypełniony jest do połowy objętości,
D . gdy wypełniony jest w całości.
Zadanie 26.
Nowotwór pierwotny, który umiejscawia się w trzonach kręgów i
wymaga leczenia operacyjnego, polegającego n a wycięciu chorych
tkanek i wypełnieniu ubytków kostnych przeszczepem kostnym to:
A . mięsak kościopochodny (Osteosarcoma),
B . naczyniak (Haemangioma),
C . włókniak (Fibroma),
D . tłuszczak (Lipoma).
Zadanie 27.
J a k nazywa się reguła według
oparzonej powierzchni ciała?
A . stopnia oparzenia,
B . reguła dziewiątek,
C . reguła lokalizacji oparzeń,
D . głębokość oparzeń.
której
określa
się
zasięg
Zadanie 28.
Złotym standardem w leczeniu zakażonej martwicy trzustki jest:
A . chirurgiczne jej usunięcie i drenaż przepływowy,
B . terapia wieloantybiotykowa,
C . dieta ścisła i terapia wieloantybiotykowa,
D . odpowiednie nawodnienie pacjenta.
Zadanie 29.
D l a efektywności pielęgnowania podejmowanego zawodowo,
znaczenie podstawowe m a kształtowanie właściwej relacji
pielęgniarka - pacjent. Powinna ona mieć charakter:
A . wspomagający,
B . leczniczy,
C . terapeutyczny,
D . wspomagająco-leczniczy.
Zadanie 30.
Cięcie poprzeczne Pfannenstiela to dostęp operacyjny:
A . poprzez boczną krawędź mięśnia prostego,
B . poprzez mięsień prosty, który zostaje rozwarstwiony w
połowie,
C . przez cięcie skośne w podbrzuszu prawym,
D . przez cięcie symetryczne między dwoma kolcami
biodrowymi.
Zadanie 31.
W Polsce dokumentem dotyczącym praw pacjenta jest:
A . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
B . Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
C . Ustawa o pobieraniu komórek, tkanek i narządów,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 32.
U pacjenta z narastającym krwiakiem wewnątrzczaszkowym objaw
Babińskiego jest:
A . dodatni na obu kończynach dolnych,
B . ujemny na obu kończynach dolnych,
C . dodatni na kończynie dolnej po stronie krwiaka,
D . dodatni na kończynie dolnej po stronie przeciwnej.
Zadanie 33.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:
A . Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B . Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C . Ministerstwo Zdrowia,
D . Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Zadanie 34.
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:
A . książce raportów,
B . protokole pielęgniarki operacyjnej,
C . księdze operacyjnej,
D . wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 35.
Operacja manchesterska (Fothergilla) stosowana jest u kobiet:
A . z całkowitym wypadaniem macicy,
B . młodych z umiarkowanym lub znacznym wypadaniem macicy i
pochwy,
C . z przepukliną zagłębienia odbytniczo-macicznego,
D . z wypadaniem przedniej ściany pochwy.
Zadanie 36.
Pielęgniarz/pielęgniarka
bloku
operacyjnego
został/a
poproszony/a o podanie d o publicznej wiadomości danych
umożliwiających identyfikację pacjenta uczestniczącego w
wypadku
a
operowanego
w
bloku
operacyjnym.
Pielęgniarz/pielęgniarka może podać dane pacjenta:
A . za jego zgodą,
B . bez jego zgody,
C . za zgodą kierownika,
D . za zgodą operatora.
Zadanie 37.
Wskazaniem to wytworzenia czasowej stomii kałowej NIE jest:
A . guz złośliwy odbytnicy 2-3 cm od brzegu odbytu,
B . wygojenie przetoki kałowej,
C . wygojenie zespolenia jelitowego,
D . wygojenie zapalenia otrzewnej w wyniku zapalenia z
uchyłka jelita grubego z perforacją.
Zadanie 38.
U 45-letniej kobiety p o wycięciu małego guzka piersi z a pomocą
biopsji mammotomicznej zdiagnozowano komórki rakowe.
Zakwalifikowano j ą d o operacji oszczędzającej polegającej n a
wykonaniu kwadrantektomii piersi i wycięciu wartowniczego węzła
chłonnego zidentyfikowanego z a pomocą gamma kamery.
Zastosowanie takiej technologii wymusza bezwzględnego podania
pacjentce dzień przed operacją:
A . izotopu (radionuklidu),
B . antybiotyku,
C . leków przeciwzapalnych,
D . błękitu metylenowego.
Zadanie 39.
D o specjalistycznego instrumentarium w chirurgii naczyniowej
NIE należą:
A . klemy Satinsky'ego,
B . klemy DeBakey'a,
C . nożyczki Potts - Smith,
D . igła Veress'a.
Zadanie
Manewr
A.
B.
C.
D.
40.
Heimlicha stosujemy podczas:
intubacji,
zakrztuszenia,
tracheotomii,
zakładania tamponady przedniej nosa.
Zadanie 41.
Który z wymienionych objawów jest zaliczany d o powikłań p o
laparoskopii?
A . czkawka,
B . ból brzucha,
C . ból w okolicy barku,
D . wymioty.
Zadanie 42.
Wybór ułożenia pacjenta z nowotworem
operacyjnego zależy od:
A . wielkości i umiejscowienia guza,
B . wieku chorego,
C . rodzaju znieczulenia,
D . wszystkie powyższe.
nerki
do
zabiegu
Zadanie 43.
Przeciwskazaniem do adrenalektomii laparoskopowej jest:
A . powiększenie
nadnercza
z
podejrzeniem
procesu
złośliwego (nieostre granice, zakrzepy żylne),
B . guz chromochłonny,
C . gruczolak wywołujący zespół Cushinga,
D . jednostronny gruczolak wywołujący zespół Conna.
Zadanie 44.
Dekortykacja polega na:
A . wycięciu ropniaka wraz z miąższem płucnym w
zaawansowanych przypadkach,
B . ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu resztkowej jamy ropniaka wraz z tkanką
płucną,
D . odkorowaniu i pełnym usunięciu pogrubionej opłucnej
tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.
Zadanie 45.
Salpingektomia to zabieg polegający na:
A . nacięciu jajowodu,
B . wycięciu jajowodu,
C . zespoleniu jajowodu koniec do końca,
D . udrożnieniu jajowodu.
Zadanie 46.
Drugi czas ciepłego niedokrwienia:
A . następuje po okresie niedokrwienia ciepłego pierwszego,
B . poprzedza okres niedokrwienia zimnego,
C . następuje p o umieszczeniu narządu w pojemniku
termostabilnym,
D . następuje po okresie niedokrwienia zimnego.
Zadanie 47.
Z a postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz z a
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej przed:
A . rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
B . sądem okręgowym i/lub sądem naczelnym,
C . okręgową radą,
D . naczelną radą.
Zadanie 48.
Leczenie przedinwazyjnej egzofitycznej postaci raka sromu u
młodej pacjentki polega na:
A . brachyterapii LDR poprzedzonej leczeniem operacyjnym,
B . radykalnym wycięciu sromu z węzłami chłonnymi
pachwinowymi,
C . prostym wycięciu sromu z następczą radioterapią,
D . wycięciu ogniska nowotworu z marginesem zdrowej tkanki.
Zadanie 49.
W skład zestawu narzędzi służącego do oceny przewodu słuchowego
zewnętrznego oraz błony bębenkowej wchodzi:
A . wziernik Hartmanna, wziernik Siegle'a, otoskop,
B . wziernik Siegle'a, wziernik Kiliana,
C . otoskop, wziernik Kiliana,
D . wziernik Siegle'a, otoskop, wziernik Kiliana.
Zadanie 50.
Do elementów dekontaminacji NIE należy:
A . mycie sprzętu, instrumentarium,
B . dezynfekcja sprzętu, instrumentarium,
C . kontrola stanu ilościowego narzędzi p o zabiegu
operacyjnym,
D . sterylizacja umytych i zdezynfekowanych narzędzi.
Zadanie 51.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:
A . przedrzepkowej,
B . krętarzowej,
C . łokciowej,
D . podkolanowej.
Zadanie 52.
Planując obsadę pielęgniarską nowo uruchamianego bloku
operacyjnego należy uwzględnić:
A . ilość czynnych sal operacyjnych, ilość dni pracy,
system pracy, frekwencje, urlopy, dodatkowe obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,
B . ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj
i
ilość
wykonywanych
zabiegów,
rodzaj
specjalności chirurgicznych,
D . system pracy zmianowej.
Zadanie 53.
MIDCAB to:
A . pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia
pozaustrojowego,
B . małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych,
C . chirurgia naczyń wieńcowych poprzez ograniczony dostęp,
D . pomostowanie tętnic wieńcowych z użyciem krążenia
pozaustrojowego.
Zadanie 54.
Jakie korzyści odnosi pacjent z zabiegu operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?
A . ograniczanie stresu, unikanie rozstania z rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,
B . zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej
formalności
związanych
z
przyjęciem
i
kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie kosztami związanymi z transportem pacjenta
d o domu, ponieważ t o szpital ponosi opłaty przewozu
chorego.
Zadanie 55.
Pielęgniarka może powstrzymać się o d wykonania świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:
A . obowiązku udzielenia pomocy w każdym przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku n a
zdrowiu pacjenta zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
zawodowymi,
B . osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego n a prośbę
pacjenta,
C . bez zastrzeżenia,
D . prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.
Zadanie 56.
Operacja wodniaka jądra może być wykonywana metodą Winkelmanna
lub metodą von Bergmanna. Czym się różnią te metody?
A . cięciem na mosznie,
B . wycięciem lub wywinięciem osłonek jądra,
C . wypuszczeniem płynu z osłonek jądra,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 57.
Jeżeli operator zamierza wyciąć twardówkę w okolicy kąta
przesączenia d o podstawowego zestawu należy przygotować
jeszcze:
A . trepan,
B . trabekulektom,
C . kanikule,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 58.
Uwięźnięcie nieodprowadzalnej przepukliny jest wskazaniem d o
operacji w trybie:
A . planowym,
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami
rozkurczowymi,
C . natychmiastowym,
D . pilnym.
Zadanie 59.
Allotransplantacja szpiku to:
A . pobranie szpiku o d osoby chorej, kiedy szpik nie jest
zajęty przez proces chorobowy i przeszczepienie g o tej
samej osobie w okresie późniejszym,
B . przeszczepienie komórek szpiku dawcy zmarłego osobie
chorej,
C . przeszczepienie komórek szpiku dawcy zdrowego osobie
chorej,
D . pobranie komórek szpiku osoby chorej, kiedy szpik nie
jest zajęty przez proces chorobowy i przeszczepienie g o
innej osobie w okresie późniejszym.
Zadanie 60.
Wprowadzenie
i szkolenie nowo przyjętego pracownika,
organizowanie pracy personelu w danej dziedzinie zabiegowej,
sporządzanie harmonogramu szkoleń, prowadzenie obowiązującej
dokumentacji, należy do obowiązków:
A . pielęgniarki instrumentariuszki,
B . kierownika bloku operacyjnego,
C . pielęgniarki koordynującej bloku operacyjnego,
D . zastępcy kierownika.
Zadanie 61.
Co oznacza pojęcie - iridektomia?
A . podawanie leków pozagałkowo,
B . leczenie operacyjne,
C . stosowanie krioekstraktora,
D . cyklolaserokoagulację.
Zadanie 62.
Zabiegiem antyrefluksowym jest:
A . fundoplikacja - naszycie mankietu z wytworzonego dna
żołądka wokół przełyku,
B . pyroloplastyka - plastyka odźwiernika,
C . wagotomia - odnerwienie trzonu i dna żołądka,
D . pyroloplastyka z wagotomią selektywną.
Zadanie 63.
Rozpoznanie złamania żebra dokonuje się przez:
A . badanie fizykalne-dotyk, badanie rentgenowskie klatki
piersiowej,
B . badanie rentgenowskie klatki piersiowej,
C . badanie
rentgenowskie
klatki
piersiowej
i
bronchoskopię,
D . przywrócenie fizjologicznego ułożenia żebra poprzez
próbę mechaniczną.
Zadanie 64.
Ginekomastia jest zabiegiem operacyjnym polegającym na:
A . wycięciu zmian wraz z węzłami chłonnymi,
B . wykonaniu liposukcji,
C . usunięciu przerośniętego gruczołu,
D . usunięciu jąder.
Zadanie 65.
D o najczęstszych złamań u kobiet w wieku postmenopauzalnym
należy złamanie:
A . obojczyka i miednicy,
B . kostek goleni i kości ramiennej,
C . bliższej nasady kości udowej i dalszej nasady kości
promieniowej,
D . kości śródręcza i śródstopia.
Zadanie 66.
Jakie są przyczyny powstania stulejki?
A . wada wrodzona,
B . krótkie wędzidełko,
C . częste zakażenia dróg moczowych,
D . niewłaściwa pielęgnacja prącia w okresie dziecięcym.
Zadanie 67.
Przetokę nerkową wytwarza się w celu:
A . uwidocznienia elementów prącia,
B . stałego lub czasowego odprowadzenia moczu z nerki,
C . zamknięcia otworu owalnego,
D . poszerzenia naczynia włosowatego.
Zadanie 68.
Jakie dreny należy przygotować d o wytworzenia przetoki
żołądkowej zwanej gastrostomią?
A . różnej grubości i długości dreny Kehra (dreny w
kształcie litery T),
B . cewniki d o embolektomii lub trombektomii tzw.
Fogarty'ego,
C . jałowe dreny Redona,
D . jałowe, różnej grubości cewniki Pezzera.
Zadanie 69.
W jakim miejscu jest zakładany klips w przypadku tętniaka
mózgu?
A . na tętnicy doprowadzającej krew,
B . na tętnicy odprowadzającej krew,
C . na podstawie tętniaka stycznie do naczynia,
D . miejsce nie ma znaczenia.
Zadanie 70.
Pełne bezpieczeństwo sterylizowania i przechowywania narzędzi
chirurgicznych zapewniają:
A . torebki papierowo-foliowe,
B . puszki Schimmelbuscha,
C . papier krepowany i włóknina,
D . kontenery i siatki.
Zadanie 71.
Z jakim złamaniem kręgosłupa najprawdopodobniej mamy d o
czynienia po skoku do wody?
A . fleksyjnym,
B . skrętnym,
C . kompresyjnym,
D . rotacyjnym.
Zadanie 72.
R E M czyli Return Electrode Monitoring t o system monitorujący
działanie elektrody:
A . biernej, samoprzylepnej, dwukomorowej,
B . czynnej, monopolarnej,
C . czynnej, bipolarnej,
D . biernej, wielorazowej, silikonowej.
Zadanie 73.
Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem w oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:
A . lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B . wiek pacjenta,
C . posiadanie przez pacjenta aktualnego szczepienia
przeciw WZW typu B,
D . zachowanie pacjenta, stan świadomości, czas trwania
bólu pooperacyjnego, wydolność krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.
Zadanie 74.
Udrożnienie tętnic polega na:
A . podłużnym nacięciu tętnicy
i usunięciu zmian
miażdżycowych pod kontrolą wzroku,
B . poprzecznym nacięciu tętnicy i usunięciu zmian
miażdżycowych pod kontrolą wzroku,
C . wszczepieniu pomostu omijającego,
D . wycięciu odcinka pnia współczulnego wraz z I I i III
zwojem lędźwiowym.
Zadanie 75.
Do stabilizacji kręgosłupa używa się:
A . płytki akrylowej,
B . płytki tytanowej,
C . cementu,
D . płytki węglowej.
Zadanie 76.
Laminektomia jest to:
A . zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie całego łuku kręgowego wraz
kolczystym,
C . nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D . inaczej "fenestracja".
z
wyrostkiem
Zadanie 77.
Z a wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:
A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,
C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,
D . na polecenie współpracownika.
Zadanie 78.
Odpowiedzialność
zawodowa
pielęgniarek/położnych
za
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz z a
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:
A . działalności leczniczej,
B . samorządzie pielęgniarek i położnych,
C . zawodach pielęgniarki i położnej,
D . powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Zadanie 79.
Badanie satysfakcji pacjentów nie jest łatwe z e względu n a
subiektywne opinie i odczucia pacjentów. D o najprostszych metod
należą:
A . analiza skarg i wniosków,
B . rozmowy doraźne,
C . badania ankietowe,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 80.
Rozpoczyna się przeszczep wątroby standardową techniką
ortotopową u 30-letniego pacjenta. Kolejne fazy operacji t o
fazy:
A . bezwątrobowa, hepatektomii, poreperfuzyjna,
B . hepatektomii, bezwątrobowa, poreperfuzyjna,
C . hepatektomii, poreperfuzyjna, bezwątrobowa,
D . poreperfuzyjna, bezwątrobowa, hepatektomii.
Zadanie 81.
Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:
A . staw rzekomy,
B . zespół Sudecka,
C . zakażenie kości,
D . osteosarkoma.
Zadanie 82.
Pacjent leczony w podmiocie opieki zdrowotnej, który doznał
uszczerbku n a zdrowiu lub poniósł inne straty może zwrócić się
do sądu cywilnego z pozwem przeciwko:
A . lekarzowi, który spowodował uszczerbek na zdrowiu,
B . pielęgniarce, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu,
C . podmiotowi opieki zdrowotnej, w którym doszło d o
zdarzenia,
D . NFZ za naruszenie uprawnień ubezpieczonego.
Zadanie 83.
Z a usunięcie wszystkich narzędzi i środków pomocniczych (np.
groszek operacyjny, chusta operacyjna) z pola operacyjnego
odpowiada:
A . pielęgniarka instrumentująca razem z pielęgniarką
pomagającą,
B . chirurg-operator,
C . pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem,
D . pielęgniarka instrumentująca.
Zadanie 84.
W razie kilkakrotnego powtórzenia się odmy samoistnej wskazane
jest leczenie operacyjne polegające na:
A . przywróceniu drożności oskrzela i czynności płuc,
B . stosowaniu leków p/kaszlowych i nakłuciu jamy
opłucnowej,
C . nakłuciu klatki piersiowej trójgrańcem i wprowadzeniu
cewnika do pęcherza rozedmowego,
D . wycięciu pęcherzy rozedmowych i wytworzeniu zrostów
opłucnowych.
Zadanie 85.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie NIE jest członkiem:
A . Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
B . Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN),
C . Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR),
D . Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy
UE (EFN).
Zadanie 86.
Pierścienie kompresyjne użyte do zespoleń jelit to inaczej:
A . stapler okrężny,
B . instrument do szwu kapciuchowego,
C . valtrac,
D . wszystkie z wyżej wymienionych.
Zadanie 87.
Które z niżej podanych zdań jest FAŁSZYWE?
A . wszystkie złamania trzonu kości ramiennej wymagają
leczenia operacyjnego,
B . otwarte złamania trzonu kości ramiennej wymagają
leczenia operacyjnego,
C . złamania trzonu kości ramiennej towarzyszące mnogim
obrażeniom ciała wymagają leczenia operacyjnego,
D . złamania trzonu kości ramiennej z towarzyszącym
uszkodzeniem tętnicy ramiennej wymagają leczenia
operacyjnego.
Zadanie 88.
Roztwór kardioplegiczny jest to:
A . płyn
wypełniający
układ
drenów
do
krążenia
pozaustrojowego,
B . zimna sól fizjologiczna, którą polewa się serce w celu
obniżenia jego temperatury,
C . krew pozostająca w kardiorezerwuarze sztucznego płuco serca,
D . płyn z dużą zawartością potasu podawany d o naczyń
wieńcowych w celu zatrzymania serca.
Zadanie 89.
Marsupializacja to:
A . podłużne nacięcie krocza,
B . usunięcie gruczołu piersiowego z zachowaniem mięśni
ściany klatki piersiowej,
C . nacięcie torbieli jajnika,
D . przyszycie brzegów torbieli/ropnia d o skóry przedsionka
pochwy w przypadku torbieli/ropni gruczołu Bartholina.
Zadanie 90.
Przeszczep autogeniczny jest to przeszczep:
A . między osobnikami różnych gatunków,
B . między osobnikami takimi samymi genetycznie,
C . w obrębie organizmu tego samego osobnika,
D . między różnymi genetycznie osobnikami tego samego
gatunku.
Zadanie 91.
Założenia
teoretyczne,
na
których
opiera
się
polskie
pielęgniarstwo, t o w pierwszej kolejności prace takich osób
jak:
A . T. Kulczyńska, H. Chrzanowska,
B . F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem,
C . Z. Szlenkierówna, J. Iżycka,
D . E. Rabowska, W. Żurawska.
Zadanie 92.
Która z poniższych chorób jest
ventrikuloskopowej?
A . guz struktur głębokich,
B . dyskopatia lędźwiowa,
C . guz wewnątrzkomorowy,
D . guz przysadki mózgowej.
wskazaniem
do
operacji
Zadanie 93.
Popręg Webera stosuje się
złamania:
A . szyjki kości udowej,
B . wyrostka łokciowego,
C . trzonu kości udowej,
D . kości śródręcza.
najczęściej
celem
stabilizacji
Zadanie 94.
Zabieg stulejki to usunięcie:
A . przyrośniętej do żołędzi skóry,
B . zwężenia cewki,
C . nadmiaru skóry na żołędzi,
D . narośli na żołędzi.
Zadanie 95.
Obwód jednobiegunowy w elektrochirurgii to:
A . monopolarny obwód z elektrodą bierną i czynną,
B . ultradźwiękowa energia skalpela harmonicznego,
C . zaawansowana energia bipolarna,
D . energia bipolarna z funkcją cięcia.
Zadanie 96.
Cewnik Fogarty'ego do embolektomii:
A . służy do rozszerzania światła naczynia żylnego,
B . podaje sie operatorowi zawsze z mandrynem,
C . służy do rozszerzenia układu tętniczego,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 97.
Pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w następstwie:
A . niewydolności zastawek żylnych,
B . miażdżycy naczyń,
C . starzenia się organizmu,
D . wzmożonego ciśnienia żylnego i/lub osłabienia ściany
żylnej.
Zadanie 98.
Na czym polega operacja sposobem HYNESA - ANDERSONA?
A . założeniu cewnika Pigtail,
B . uwolnienia moczowodu z tłuszczu,
C . wycięcia
zwężenia
połączenia
miedniczkowo-moczowodowego,
D . założenia rozszerzadła do moczowodu.
Zadanie 99.
Wskazaniem do transplantacji szpiku jest:
A . naczyniak,
B . włókniak,
C . potworniak,
D . chłoniak.
Zadanie 100.
RIRS to nowoczesna metoda operacyjnego leczenia stosowana w:
A . kardiologii,
B . gastrologii,
C . endourologii,
D . traumatologii.
Zadanie 101.
Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie samoopieki należy
do:
A . lekarza operującego,
B . lekarza anestezjologa,
C . lekarza i pielęgniarki sprawujących opiekę nad
pacjentem,
D . pielęgniarki środowiskowej.
Zadanie 102.
Założenie szwów pojedynczych z nici wchłanialnej n a szyjce
macicy (lokalizacja n a godzinie 3 i 9 ) w celu uniknięcia
krwawienia z szyjkowych gałęzi tętnicy macicznej nazywamy
szwami:
A . Dandy'ego,
B . Emmeta,
C . McDonalda,
D . Shirodkara.
Zadanie 103.
Ile podstawowych wad serca składa się na zespół Fallota?
A . jedna,
B . dwie,
C . cztery,
D . sześć.
Zadanie 104.
Leczenie operacyjne złamań panewki stawu biodrowego NIE m a n a
celu:
A . anatomicznego odtworzenia powierzchni stawowej i
umożliwienia wczesnego podjęcia ruchu w stawie,
B . zapewnienia jak najlepszych warunków artrodezy stawu
biodrowego,
C . profilaktyki wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu
biodrowego,
D . zachowania fizjologicznego zakresu ruchomości stawu
biodrowego.
Zadanie 105.
Przed planowanym zabiegiem operacyjnym pacjent m a prawo d o
uzyskania informacji o:
A . wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i
leczniczych,
C . swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 106.
Do płukania tkanki mózgowej używamy:
A . płynu Ringera,
B . NaCl 0,9% o temperaturze ciała,
C . glukozy 5%,
D . wody destylowanej.
Zadanie 107.
Najprostszym sposobem opanowania krwawienia z nosa jest:
A . tamponada przednia nosa,
B . założenie gąbki fibrynowej,
C . tamponada tylna,
D . ucisk skrzydełek nosa w miejscu przejścia części
miękkich w rusztowanie kostne.
Zadanie 108.
Zaćma jest podstawową zmianą patologiczną:
A . naczyniówki,
B . twardówki,
C . soczewki,
D . rogówki.
Zadanie 109.
Conchotom używany jest do zabiegu:
A . adenotomii i tracheotomii,
B . adenotomii i mastektomii,
C . tracheotomii i usunięciu żylaków kończyn dolnych,
D . mastektomii i w tętniaku aorty brzusznej.
Zadanie 110.
Operację usunięcia pęcherzyka żółciowego można wykonać metodą
laparoskopową lub otwartą. Metoda otwarta usunięcia pęcherzyka
żółciowego zapoczątkowana została przez:
A . Rydygiera,
B . Pateya,
C . Langenbucha,
D . Bassiniego.
Zadanie 111.
Najbardziej czułą metodą oceny sprawności psychomotorycznej
operowanego pacjenta stosowaną podczas endarterektomii tętnicy
szyjnej jest:
A . znieczulenie ogólne,
B . znieczulenie podpajęczynówkowe,
C . znieczulenie przewodowe,
D . blokada splotu szyjnego.
Zadanie 112.
U dorosłego pacjenta z dużą przepukliną pępkową wykonano
operację polegającą n a zszyciu szwami materacowymi "na
zakładkę" powięzi z obu stron wrót przepukliny. Taka metoda
operacji nosi nazwę:
A . Halsteda,
B . Schouldice'a,
C . Mayo,
D . PHS.
Zadanie 113.
Zmniejszenie ryzyka przeniesienia infekcji z a pomocą rąk można
uzyskać poprzez:
A . używanie jałowych rękawic,
B . brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C . zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie rąk pod bieżącą wodą z użyciem mydła płynnego,
wycieranie ręcznikiem jednorazowym, dezynfekcję skóry
r ą k alkoholowym roztworem środka antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.
Zadanie 114.
Szpital wytwarzający wyroby medyczne tylko dla własnych potrzeb
proces sterylizacji zobowiązany jest walidować. Jednakże
walidacja ta NIE wymaga:
A . kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej,
B . kontroli zespołu do spraw zakażeń,
C . udziału jednostki certyfikującej,
D . nadzoru pielęgniarki epidemiologicznej.
Zadanie 115.
Rozszerzadła Hegara są to instrumenty służące do:
A . rozszerzania szyjki macicy,
B . udrożnienia jajowodów,
C . udrożnienia moczowodów,
D . dywulsji zwieraczy odbytu.
Zadanie 116.
P o otwarciu jam ciała instrumentującej pielęgniarce operacyjnej
NIE wolno podawać chirurgowi:
A . serwet zabezpieczonych nitką barytową,
B . małych, luźnych, nieumocowanych na narzędziu gazików,
C . trzywarstwowych serwet,
D . niewchłanialnych serwet.
Zadanie 117.
Operacja kręgozmyku polega na:
A . usunięciu uszkodzonych trzonów kręgów i usztywnieniu
kręgosłupa,
B . odbarczeniu elementów nerwowych i usztywnieniu
niestabilnego fragmentu kręgosłupa,
C . usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
D . wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.
Zadanie 118.
Pielęgniarka pracująca w oddziale dziennym "chirurgii jednego
dnia" powinna umieć:
A . przygotować pacjenta d o zabiegu operacyjnego, sprawować
n a d nim kompleksową opiekę, prowadzić dokumentację
pielęgniarską, udzielić wsparcia pacjentowi i jego
rodzinie w zakresie samoopieki,
B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,
C . ocenić podstawowe parametry życiowe (tętno, oddech,
temperaturę ciała), natomiast przygotowaniem pacjenta
d o zabiegu zajmuje się głównie lekarz chirurg i
anestezjolog,
D . głównie zarejestrować pacjenta, współpracować z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.
Zadanie 119.
Naprawa przepukliny pachwinowej metodą beznapięciową t o
operacja:
A . sposobem Girarda,
B . sposobem Bassiniego,
C . sposobem Halsteda,
D . sposobem Lichtensteina.
Zadanie 120.
W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u
pacjenta z zespołem Leriche'a ważne jest przygotowanie d o
operacji:
A . okolicy brzucha,
B . okolicy pachwinowej,
C . okolicy udowej,
D . wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 121.
Obliteracja to:
A . niskociśnieniowa metoda leczenia chorób tętnic,
B . zamknięcie przepływu krwi żylnej za pomocą sklerozantu,
C . odcinkowe odcięcie żyły odpiszczelowej,
D . usunięcie całej żyły odpiszczelowej.
Zadanie 122.
Oxygenator służy do:
A . wymuszenia przepływu krwi w obiegu głównym,
B . uzupełnienia strat cieplnych spowodowanych różnicą
temperatury pomiędzy ciałem pacjenta i otoczeniem,
C . pozaustrojowej wymiany gazowej we krwi,
D . wymuszenia przepływu krwi w liniach ssakowych.
Zadanie 123.
Co to jest skleroterapia?
A . wstrzyknięcie leku powodującego zarastanie żył,
B . wstrzyknięcie leku powodującego rozszerzenie się żył,
C . wstrzyknięcie leku powodującego zmniejszenie ciśnienia
krwi,
D . żadne z wyżej wymienionych.
Zadanie 124.
Z ryzykiem rozwoju zaćmy wikłającej należy liczyć
przypadku:
A . zapalenia tęczówki i naczyniówki,
B . ciała obcego wewnątrzgałkowego,
C . urazu tępego,
D . wszystkich wymienionych.
się
w
Zadanie 125.
Oddział "chirurgii jednego dnia" stanowi wyodrębnioną strukturę
organizacyjną posiadającą:
A . salę operacyjną w pełni wyposażoną z wydzielonym
pomieszczeniem d o wybudzania i monitorowania stanu
pacjenta,
B . wydzielone pomieszczenie w oddziale zabiegowym d o
pobytu pacjenta i jego rodziny, bez konieczności
dodatkowego wyposażenia,
C . wolne łóżka szpitalne w wyznaczonym oddziale,
D . wydzielone pomieszczenie, zapewniające pacjentowi
możliwość całodobowej opieki rodziny.
Zadanie 126.
Dla odmy opłucnowej samoistnej charakterystycznymi objawami są:
A . kaszel, ból, spłaszczenie klatki piersiowej,
B . duszność, brak szmerów pęcherzykowych po obu stronach,
C . b ó l w klatce piersiowej, kaszel, duszność, wypuk
bębenkowy, osłabienie lub brak szmeru pęcherzykowego,
D . duszność, bębenkowy odgłos opukowy, kaszel, wypełnione
żyły szyjne.
Zadanie 127.
Według jakiej skali określa się stopnie niedokrwienia kończyn?
A . Glasgow,
B . Norton,
C . VAS,
D . Fontaine'a.
Zadanie 128.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o pobrania narządu o d osoby
zmarłej jest:
A . zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
B . choroba alkoholowa dawcy w młodości,
C . przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
D . nowotwór złośliwy nerki.
Zadanie 129.
Najczęstszą
przyczyną
jatrogennego
powierzchownych może być:
A . infekcja grzybicza żyły,
B . długotrwała kaniulacja żyły,
C . rozsiana choroba nowotworowa,
D . unieruchomienie kończyny.
zapalenia
żył
Zadanie 130.
Walidacja to:
A . jeden z etapów dezynfekcji,
B . powtarzalny, udokumentowany proces dający gwarancję
odpowiedniej jakości wykonywanej czynności,
C . jeden z etapów sterylizacji,
D . jeden z etapów czynności aseptycznych.
Zadanie 131.
Odjęte duże części ciała np. kończyny górne, dolne lub inne
fragmenty tkanek nieprzeznaczone d o badania histopatologicznego
należy:
A . wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi
do spalenia,
B . wyrzucić do śmietnika szpitalnego,
C . odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym
rejestrze kto odbiera materiał (podpis) i przekazać d o
spalenia,
D . wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.
Zadanie 132.
Klasyczną operacją żylaków jest operacja Babcocka. Polega ona
na:
A . wprowadzeniu d o żyły odpiszczelowej sondy, której
zakończenie (oliwkę) doprowadza się d o temperatury (-80
stopni Celsjusza),
B . wprowadzeniu
do
światła
żyły
odpiszczelowej
elastycznej, metalowej sondy, którą przeprowadza się
przez całą żyłę i usuwa sie j ą wraz z sondą p o jej
wcześniejszym podwiązaniu,
C . ostrzyknięciu światła żylaka środkiem chemicznym, który
uszkadzając śródbłonek prowadzi d o reakcji zapalnej i
zarośnięcia naczynia,
D . podpowięziowym
podwiązaniem
i
przecięciem
żył
przeszywających.
Zadanie 133.
Co oznacza pojęcie komisurotomia?
A . nacięcie spoideł zastawki tętnicy płucnej,
B . wycięcie zwężenia podzastawkowego,
C . plastyka
drogi
odpływu
i
wycięcie
zwężenia
podzastawkowego,
D . wycięcie zwężających belek mięśniowych w trzonie prawej
komory.
Zadanie 134.
Zabiegi "chirurgicznie brudne" to:
A . żylaki kończyn, resekcja żołądka,
B . resekcja jelita, plastyka przepukliny pachwinowej,
C . resekcja żołądka, żylaki odbytu,
D . plastyka przepukliny pachwinowej, żylaki kończyn.
Zadanie 135.
Podstawę rozpoznania raka endometrium stanowi:
A . badanie kliniczne, ultrasonografia dopochwowa, badanie
histopatologiczne z frakcjonowanej abrazji,
B . badanie histopatologiczne z frakcjonowanej abrazji,
ultrasonografia
dopochwowa,
hysteroskopia
diagnostyczna,
C . badanie kliniczne, badanie histopatologicznego
z
celowanym pobraniem materiału n a drodze hysteroskopii,
ultrasonografia dopochwowa,
D . badanie histopatologiczne z frakcjonowanej abrazji, lub
badanie histopatologiczne z celowanym pobraniem
materiału na drodze histeroskopii.
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 141517
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej może obejmować
opieką pielęgniarską:
A . 6600 zadeklarowanych pacjentów,
B . 2500 zadeklarowanych pacjentów,
C . 1275 zadeklarowanych pacjentów,
D . 880-1100 zadeklarowanych pacjentów.
Zadanie 2.
Za rodzaj działalności leczniczej uznaje się:
A . stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz
ambulatoryjne,
B . świadczenia szpitalne, POZ, specjalistyczne świadczenia
ambulatoryjne,
C . świadczenia POZ, szpitalne, specjalistyczne świadczenia
ambulatoryjne, świadczenia transportu sanitarnego,
D . świadczenia POZ, szpitalne, specjalistyczne świadczenia
ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne.
Zadanie 3.
Osteoporoza jest stanem, w którym:
A . dochodzi d o upośledzenia struktury tkanki kostnej i
obniżenia gęstości d o takiego stopnia, ż e kości tracą
wytrzymałość na działanie sił odkształcających,
B . zwiększeniu masy i gęstości kostnej,
C . powstawaniu osteofitów na krawędziach kręgów,
D . tworzeniu skostnień okołostawowych.
Zadanie 4.
U pacjenta p o udarze krwotocznym d o lewej półkuli mózgu z
afazją ruchową objawy będą miały charakter porażenia:
A . lewostronnego i upośledzenia mówienia,
B . lewostronnego i upośledzenia rozumienia mowy,
C . prawostronnego i upośledzenia mówienia,
D . prawostronnego i upośledzenia i artykułowania mowy.
Zadanie 5.
Porażenie kończyn dolnych to:
A . osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych,
B . wykonywanie ruchów czynnych w niepełnym zakresie,
C . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg
skali Lovetta 0,
D . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg
skali Lovetta 1.
Zadanie 6.
Stopień efektywnego wykorzystania protezy przez pacjenta zależy
od:
A . poziomu amputacji i zachowanych, sprawnych ruchowo
stawów,
B . motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C . stopnia sprawności ogólnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych
niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:
A . z e środków społecznych lokalnych ośrodków pomocy
społecznej, a część pokrywa zainteresowany,
B . całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
C . ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
D . ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.
Zadanie 8.
W pielęgnacji pacjentów p o udarze mózgu, pielęgniarki stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:
A . stymulację organizmu d o korzystnej reorganizacji
uszkodzonego mózgu,
B . zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C . zapobieganie odleżynom,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 9.
N a podstawie klasyfikacji topograficznej mózgowego porażenia
dziecięcego wyróżnia się następujące postacie choroby:
A . kwadriplegia, diplegia,
B . paraplegia, triplegia,
C . hemiplegia, monoplegia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 10.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?
A . skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć, kobiety dwa razy częściej s a narażone
występowanie odleżyn,
C . apatia, brak ruchu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
na
Zadanie 11.
Do układowych chorób tkanki łącznej zaliczamy:
A . reumatoidalne zapalenie stawów,
B . choroba zwyrodnieniowa stawów,
C . toczeń układowy trzewny,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 12.
Jakie objawy negatywne wyróżnia się w schizofrenii?
A . urojenia, omamy, zaburzenia myślenia,
B . obniżenie napędu, zaburzenie treści myślenia,
C . anhedonia, wycofanie społeczne, obniżenie napędu,
niedomoga woli, zaburzenie treści myślenia,
D . obniżenie napędu, niedomoga woli, zaburzenia treści
myślenia, wycofanie społeczne, urojenia, omamy.
Zadanie 13.
Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:
A . kontrola przyjmowanych leków,
B . pełny powrót do życia w społeczeństwie,
C . podtrzymanie ciągłości leczenia,
D . możliwość obserwacji.
Zadanie 14.
Zaburzenia
pamięci
krótkotrwałej,
zaburzenia
orientacji,
trudności w myśleniu, zaburzenia osobowości i mowy są objawami:
A . choroby Alzheimera,
B . depresji,
C . choroby Parkinsona,
D . udaru niedokrwiennego mózgu.
Zadanie 15.
Kompleksowe
działania
w
zakresie
rehabilitacji
upośledzonych obejmują następujące sfery:
A . psychiczną, domową, rodzinną,
B . społeczną, ruchową, psychiczną, zawodową,
C . szkolną, społeczną, interpersonalną,
D . zawodową, towarzyską, psychiczną.
Zadanie 16.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:
A . premier i minister zdrowia,
B . prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C . Sejm RP,
D . prezydent RP.
dzieci
Zadanie 17.
Pacjent z niedowładem połowiczym może mieć znacznie ograniczoną
orientację przestrzenną (zespół zaniedbywania połowiczego). W
takim przypadku podstawą postępowania pielęgnacyjnego powinna
być koncepcja pielęgnowania wg:
A . D. Orem,
B . B. Bobath,
C . B. Neuman,
D . C. Roy.
Zadanie 18.
Które z niżej wymienionych objawów wskazują n a chorobę
psychiczną?
A . złudzenia,
B . urojenia,
C . fobie,
D . rozkojarzenie myślenia.
Zadanie 19.
Szybkie, skoordynowane ruchy ograniczone d o określonej okolicy
ciała to:
A . tiki,
B . mioklonie,
C . pląsawica,
D . natręctwo.
Zadanie 20.
Rekombinowany aktywator tkankowy plazminogenu/rt-PA w leczeniu
trombolitycznym udaru mózgu należy podać do:
A . 1 godziny od wystąpienia udaru,
B . 3 godzin od wystąpienia udaru,
C . 6 godzin od wystąpienia udaru,
D . 12 godzin od wystąpienia udaru.
Zadanie 21.
W placówce opieki długoterminowej przebywa pacjent, u którego
pielęgniarki
zaobserwowały
bierną
postawę,
uległość,
oczekiwanie pomocy oraz podejrzliwość. Posługując się typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta określiły jako postawę:
A . wrogości wobec otoczenia,
B . konstruktywną,
C . zależności,
D . obronną.
Zadanie 22.
Najważniejszą metodą
starszych jest:
A . kinezyterapia,
B . balneoterapia,
C . fizykoterapia,
D . hipnoterapia.
oddziaływania
w
rehabilitacji
osób
Zadanie 23.
Depresja dziecięca może wystąpić:
A . najwcześniej w okresie pokwitania,
B . u młodszych dzieci szkolnych,
C . po 16 roku życia,
D . przed 3 rokiem życia.
Zadanie 24.
D o podstawowych zaleceń zdrowotnych dla chorych z e
stwardnieniem rozsianym, opuszczających oddział szpitalny, NIE
należy:
A . prozdrowotny styl życia,
B . ciężka praca fizyczna,
C . właściwe, zrównoważone odżywianie,
D . uregulowany, oszczędny tryb życia.
Zadanie 25.
W celu zapobiegania przykurczom stawowym prowadzi się:
A . ćwiczenia czynno-bierne,
B . ćwiczenia czynne wolne,
C . ćwiczenia czynne oporowe,
D . ćwiczenia bierne.
Zadanie 26.
Marasmus to nazwa:
A . reakcji osoby na bodziec,
B . typu niedożywienia,
C . postawy osób w wieku podeszłym wobec własnej starości,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 27.
Jednostką kalkulacyjną w rozliczeniu świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:
A . są osobodni,
B . jest stawka kapitacyjna,
C . jest procedura,
D . jest porada.
Zadanie 28.
Udar mózgu to:
A . powolnie narastające, naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujące się
dłużej niż przez 24 godziny,
B . naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,
C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujące się
dłużej niż przez 24 godziny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Jedną z głównych cech wszystkich postaci mózgowego porażenia
dziecięcego jest:
A . opóźnienie neurologiczne,
B . upośledzenie czuciowe,
C . opóźnienie rozwoju motorycznego,
D . upośledzenie kinetyczne.
Zadanie 30.
Terapia zajęciowa to:
A . leczenie farmakologiczne połączone z e zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,
B . leczenie i usprawnianie z a pomocą określonych
czynności, zajęć lub pracy,
C . metoda komunikowania werbalnego i pozawerbalnego z
osobami w podeszłym wieku,
D . wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zadanie 31.
D o skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn zaliczamy
skalę:
A . Becka,
B . Braden,
C . Brazeltona,
D . Borga.
Zadanie 32.
Pomoc społeczna realizując zadania wobec osób przewlekle
chorych, niepełnosprawnych ma na celu:
A . umożliwienie osobom starszym przezwyciężenie trudnych
sytuacji,
B . umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie s ą oni w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości,
C . wsparcie
rzeczowe
i
finansowe
dla
osób
niepełnosprawnych,
D . pomaganie wszystkim w organizowaniu pomocy z zakresu
wyżywienia dla osób takiej pomocy potrzebującym.
Zadanie 33.
D o specyficznych problemów psychologicznych związanych z
dysfunkcją narządu ruchu postępującą w wyniku chorób
przewlekłych należy:
A . silny lęk,
B . stany depresyjne,
C . ”zespół wyuczonej bezradności”,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 34.
Prawidłowego założenia zgłębnika d o żołądka NIE sprawdzisz
poprzez:
A . aspirację treści żołądkowej,
B . wykonanie RTG jamy brzusznej,
C . osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D . osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.
Zadanie 35.
W uszkodzeniach stożka oraz ogona końskiego u osób z objawami
pęcherza autonomicznego opieka rehabilitacyjna obejmuje:
A . naukę samocewnikowania,
B . ćwiczenia mięśni brzucha,
C . sprawdzanie zalegania po mikcji,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 36.
Wczesna postać autyzmu ujawnia się:
A . przed 12 miesiącem życia,
B . do 3 roku życia dziecka,
C . do 5 roku życia dziecka,
D . między 2 a 5 rokiem życia dziecka.
Zadanie 37.
Afazja ruchowa tzw. Broca jest t o zaburzenie mowy polegające n a
upośledzeniu:
A . zdolności przypominania sobie właściwych słów,
B . nieprawidłowej artykulacji,
C . zdolności tworzenia mowy,
D . zdolności rozumienia mowy.
Zadanie 38.
Pacjent lat 3 0 trafił d o izby przyjęć szpitala z powodu bardzo
silnego, nagłego bólu głowy, jakiego dotąd nigdy nie miał oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się o d kilku godzin.
Postępowaniem diagnostycznym z wyboru jest:
A . monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
B . badanie głowy z użyciem tomografii komputerowej,
angiografia tętnic mózgowych,
C . kontrolowanie czynników krzepliwości krwi,
D . wykonywanie co kilka godzin badania EKG.
Zadanie 39.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:
A . opróżnianiem pęcherza p o wypełnieniu, niezależnie o d
woli chorego,
B . utratą zdolności hamowania oddawania moczu mimo
zachowanej świadomości i zachowanego czucia parcia n a
mocz,
C . wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D . zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.
Zadanie 40.
Zniekształcenia w stawach o typie tzw. "łabędzich szyjek" jest
charakterystyczne dla:
A . ChZS,
B . RZS,
C . ZZSK,
D . POCHP.
Zadanie 41.
Ułożenie głowy pacjenta niepełnosprawnego z podwyższonym
napięciem mięśniowym w łóżku wymaga:
A . ułożenia głowy tak, aby była ona wyraźnie odchylona w
kierunku klatki piersiowej,
B . ułożenia głowy tak, aby była odchylona do tyłu,
C . ułożenie głowy w podanym przypadku nie ma znaczenia,
D . wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zadanie 42.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski m a prawo d o ochrony
zdrowia. Obywatelom, niezależnie o d ich sytuacji materialnej,
władze publiczne zapewniają równy dostęp d o świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":
A . ustawa o działalności leczniczej,
B . Konstytucja RP,
C . ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D . wytyczne NFZ.
Zadanie 43.
Zespół stopy cukrzycowej jest to:
A . zespół zmian w obrębie naczyń, nerwów, skóry, mięśni i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,
B . wczesne powikłanie występujące u osoby chorej n a
cukrzycę,
C . zmiana w obrębie palców stopy u osoby chorej n a
cukrzycę,
D . zespół zmian występujący tylko u chorych n a cukrzycę
typu I.
Zadanie 44.
Do oceny stanu świadomości służy:
A . skala NYHA,
B . skala Denver,
C . skala Glasgow,
D . skala Pittsburska.
Zadanie 45.
Chora lat 7 5 jest p o złamaniu szyjki kości udowej lewej. Nie
została zakwalifikowana d o leczenia operacyjnego. Leczona z
zastosowaniem
opatrunku
gipsowego.
Pacjentka
jest
unieruchomiona w łóżku. Chora powinna wykonywać ćwiczenia:
A . oporowe mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
B . izometryczne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
C . redresyjne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
D . w odciążeniu mięśni objętych opatrunkiem gipsowym.
Zadanie 46.
Planowanie i organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie należy przeprowadzić na bazie:
A . informacji uzyskanych od tych osób,
B . informacji zawartych w karcie zdrowia,
C . informacji pochodzących z własnych obserwacji,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 47.
U pacjenta z krótkimi kikutami, p o amputacji obu kończyn
dolnych środek ciężkości przesuwa się do poziomu:
A . bioder,
B . miednicy,
C . brzucha,
D . klatki piersiowej.
Zadanie 48.
Jadłowstręt psychiczny:
A . jest t o zespół objawów somatycznych związanych z
przyjmowaniem nadmiernej ilości pokarmu,
B . rozpoznawany jest najczęściej u chłopców w wieku 13-15
r. ż.,
C . jest zespołem chorobowym, którego podstawową cechę
stanowi dążenie do utraty masy ciała,
D . jest zespołem o nieokreślonej etiologii.
Zadanie 49.
W chorobie alkoholowej p o gwałtownym odstawieniu lub znacznym
ograniczeniu ilości wypijanego alkoholu może wystąpić u
chorego:
A . zespół abstynencyjny,
B . majaczenie alkoholowe (delirium),
C . zespół abstynencyjny i majaczenie alkoholowe,
D . spadek ciśnienia krwi i senność.
Zadanie 50.
Metoda opierająca się n a badaniu poszczególnych mięśni w
określonych pozycjach i przy określonym ruchu to metoda:
A . Clarka,
B . Lovetta,
C . Kabata-Kaisera,
D . Barthela.
Zadanie 51.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego n a poziomie kręgów szyjnych jest
przyczyną wystąpienia:
A . hemiplegii prawostronnej,
B . hemiplegii lewostronnej,
C . paraplegii,
D . tetraplegii.
Zadanie 52.
D l a osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym zalecana jest
dieta:
A . lekkostrawna,
bogata
w
białko
i
witaminy
z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,
B . wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C . wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D . nie ma ograniczeń dietetycznych.
Zadanie 53.
Do zadań samorządu powiatu NIE należy:
A . dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
B . przyznawane osobom niepełnosprawnym n a podstawie
odrębnych przepisów, wystawia skierowania d o zakładu
opiekuńczo-leczniczego
i
do
zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego,
C . finansowanie działalności profilaktyczej wynikającej z
programów prozdrowotnych dotyczących zapobiegania i
zwalczania określonych chorób oraz programów promocji
zdrowia w zakresie medycyny pracy,
D . zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.
Zadanie 54.
W jaki sposób będzie oddziaływać pielęgniarka n a chorego z
zaawansowanym zespołem otępiennym?
A . siłą perswazji,
B . przeciwstawiając się jego woli,
C . przyjmując postawę nadopiekuńczości,
D . na płaszczyźnie emocjonalnej.
Zadanie 55.
W e wczesnym okresie choroby Alzheimera charakterystyczne jest
występowanie zaburzeń:
A . pamięci krótkotrwałej,
B . koordynacji wzrokowo - ruchowej,
C . myślenia abstrakcyjnego,
D . artykulacji.
Zadanie 56.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:
A . wszczepienie podskórnie Esperalu,
B . leczenie Anticolem,
C . psychoterapia po odtruciu,
D . detoksykacja.
Zadanie 57.
Zwrot gałek ocznych w kierunku uszkodzenia charakterystyczny
jest dla:
A . niedowładu prawostronnego,
B . niedowładu lewostronnego,
C . zespołu zaniedbywania połowiczego,
D . RIND.
Zadanie 58.
Empatia w pracy pielęgniarki z osobami upośledzonymi umysłowo
określana jest jako:
A . umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B . podporządkowanie się zleceniom zwierzchnika,
C . umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D . wypalenie zawodowe.
Zadanie 59.
Zalecany model edukacji pacjentów z cukrzycą typu 2 obejmuje
cztery poziomy, który etap jest odpowiednim momentem d o
rozpoczęcia nauczania pacjenta samokontroli w cukrzycy:
A . „poziom przeżycia”,
B . edukacja podstawowa,
C . edukacja zaawansowana,
D . edukacja kontynuowana.
Zadanie 60.
Powstanie zaburzeń psychicznych w okresie rozwojowym najlepiej
pozwala rozpoznać i zrozumieć podejście:
A . zbiorowe,
B . ogólne,
C . systemowe,
D . indywidualne.
Zadanie 61.
U mieszkanki Domu Pomocy Społecznej wystąpiły niepokojące
objawy: niemożność samodzielnego zrobienia kanapki, nielogiczne
odpowiedzi n a pytania. Objawy t e połączone były z zaburzeniami
świadomości oraz z połowiczym porażeniem. Powyższe objawy mogą
sugerować:
A . udar mózgu,
B . padaczkę,
C . guz mózgu,
D . zespół Hornera.
Zadanie 62.
U pacjentów objętych opieką paliatywną/długoterminową, a
leczonych długotrwale morfiną pojawia się objaw uboczny pod
postacią zaparć. Postępowanie pielęgniarki w profilaktyce
polegać będzie na:
A . kontrolowaniu częstości oddawania stolca, ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,
B . kontrolowaniu częstości oddawania stolca, edukowaniu
pacjenta w kierunku zalecanej diety i aktywności
ruchowej, podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia
senesu,
C . edukowaniu pacjenta w kierunku zalecanej diety i
aktywności ruchowej, przyjmowaniu n a dobę powyżej 2
litrów gazowanych płynów,
D . podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.
Zadanie 63.
Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy obejmuje:
A . nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
B . neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
C . neuropatię, nefropatię, retinopatię,
D . retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.
Zadanie 64.
Porażenie mięśni kończyn i tułowia, p o całkowitym uszkodzeniu
rdzenia kręgowego w odcinku C6 nosi nazwę:
A . paraplegii,
B . tetraplegii,
C . hemiplegii,
D . monoplegii.
Zadanie 65.
Profilaktyka zaburzeń, zapobieganie upośledzeniu umysłowemu
polega na:
A . dbałości o nasze zdrowie fizyczne,
B . poradnictwie genetycznym, diagnostyce prenatalnej,
C . diagnostyce inwazyjnej i biochemicznej,
D . rozwoju szkolnictwa i medycyny.
Zadanie 66.
NIEPRAWDĄ jest, ż e opiekując się pacjentem z e stwardnieniem
rozsianym polecisz mu:
A . racjonowanie aktywności,
B . kąpiele słoneczne,
C . prowadzenie regularnego trybu życia,
D . unikanie przegrzania.
Zadanie 67.
Najpopularniejszym sposobem pomiaru siły mięśniowej jest test
Lovetta. Wartość siły określa się w skali 0-5. Jeżeli badając
pacjenta ocenimy go na 3, to oznacza:
A . ż e widoczny jest skurcz mięśni, ale nie m a możliwości
wykonania ruchu,
B . ruch w pełnym zakresie przeciwko sile ciążenia,
C . ruch w pełnym zakresie przeciwko umiarkowanemu oporowi,
D . ruch w pełnym zakresie wbrew silnemu oporowi.
Zadanie 68.
Do oceny ryzyka rozwoju odleżyn służy m.in.:
A . skala Norton, skala Douglas,
B . skala ADL,
C . skala Barthel,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 69.
Hemiplegia jest to:
A . porażenie mięśni p o urazie kręgosłupa w odcinku
szyjnym,
B . porażenie połowicze po udarze mózgu,
C . niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi,
D . niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.
Zadanie 70.
Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie
unieruchomienia lub izolacji n a czas nie dłuższy niż 4 godziny.
W razie potrzeby lekarz, p o osobistym badaniu pacjenta, może
przedłużyć unieruchomienie na następne okresy:
A . 6-godzinne,
B . 8-godzinne,
C . 12-godzinne,
D . 24-godzinne.
Zadanie 71.
Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:
A . zabezpieczeniu dziecka przed urazem,
B . skrępowaniu kończyn i zabezpieczeniu języka przed
ugryzieniem,
C . wezwaniu pogotowia,
D . podtrzymaniu dziecka n a duchu d o przyjazdu pogotowia i
opiekunów.
Zadanie 72.
Zespół otępienny to:
A . zespół objawów wywołanych chorobą mózgu, zawsze
występujący u osób w podeszłym wieku,
B . zespół zawsze wiążący się z e zwyrodnieniem i zanikiem
kory mózgu,
C . zespół objawów wywołany chorobą mózgu, zwykle
przewlekłą
lub
o
postępującym
przebiegu,
charakteryzujący się licznymi zaburzeniami wyższych
funkcji korowo-poznawczych,
D . reakcja na pewność utraty pewnej wartości.
Zadanie 73.
O progresji stwardnienia rozsianego świadczy/-ą:
A . drgawki,
B . brak apetytu,
C . zaburzenie ostrości wzroku,
D . wzmożone pragnienie.
Zadanie 74.
Do objawów zespołu móżdżkowego należą:
A . mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
B . mowa skandowana, zaburzenia równowagi, chód
szerokiej podstawie,
C . niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D . niedowład połowiczy, afazja mieszana.
na
Zadanie 75.
Zaparcia stolca występują u przeszło połowy chorych z e
stwardnieniem rozsianym. Leczenie zaparć polega między innymi
na stosowaniu:
A . czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B . odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C . tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej diety, czynnej rekreacji i gimnastyki
leczniczej,
masażu
mięśni
brzucha,
środków
farmakologicznych.
Zadanie 76.
Zgodnie z deklaracją podpisaną w Helsingborgu, d o rehabilitacji
wczesnej po udarze mózgu powinni być zakwalifikowani:
A . wszyscy pacjenci przytomni,
B . z niewielkimi deficytami neurologicznymi,
C . wszyscy pacjenci "bez wstępnej selekcji",
D . tylko pacjenci po udarze niedokrwiennym.
Zadanie 77.
Zjawisko zastygnięcia (freezing), przy którym chory nie może
oderwać stopy od ziemi jest charakterystyczne dla:
A . choroby Alzheimera,
B . choroby Parkinsona,
C . miopatii,
D . choroby zwyrodnieniowej stawów.
Zadanie 78.
Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje
w:
A . reumatoidalnym zapaleniu stawów,
B . chorobie Parkinsona,
C . nowotworach móżdżku,
D . chorobie Alzheimera.
Zadanie 79.
Pojęciem bólu totalnego określa się:
A . ból stały umiejscowiony w kilku okolicach ciała,
B . ból o podłożu psychogennym,
C . b ó l występujący u kresu życia łączący cierpienie
somatyczne, psychiczne i duchowe,
D . ból przebijający nakładający się na ból podstawowy.
Zadanie 80.
W farmakoterapii geriatrycznej „kaskada lekowa” t o termin
określający:
A . zjawisko wielolekowości,
B . niepożądane działania leków,
C . zjawisko samoleczenia,
D . leczenie dolegliwości wynikających z niepożądanych
działań przyjmowanych leków poprzez włączenie kolejnego
leku.
Zadanie 81.
Płynne mówienie, z prawidłowym rytmem, ale z rozwlekłością
wypowiedzi, w której pojawiają się "puste" wyrazy i
zniekształcenia, charakterystyczne są dla:
A . dyzartrii,
B . afazji Broca,
C . afazji Wernickego,
D . afazji przewodzeniowej.
Zadanie 82.
Czynnikami ryzyka rozwoju depresji wieku podeszłego jest/są:
A . normalny proces starzenia,
B . czynniki psychospołeczne,
C . stany
patologiczne:
otępienia,
zaburzenia
neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia, zaburzenia
endokrynologiczne, nowotwory,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 83.
Realizacja opieki nad ciężko chorym umierającym wymaga o d
personelu:
A . empatii, okazania szacunku, zachowania spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,
B . zapewnienia izolacji, samotności, podawania wody d o
picia,
C . wnikliwej obserwacji, ciszy i spokoju, zaniechania
kontaktów werbalnych,
D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.
Zadanie 84.
Najbardziej niepokojące objawy uboczne działania leków
stosowanych w psychiatrii to:
A . suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna wrażliwość oczu n a światło i słońce,
zaparcia,
C . zawroty głowy, zmęczenie,
D . sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.
Zadanie 85.
Pacjent 68-letni jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej o d 3
lat. Pielęgniarka zauważyła u pacjenta spowolnienie ruchowe i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:
A . zdenerwowanie,
B . atrofię mięśni kończyn górnych,
C . guza mózgu,
D . chorobę Parkinsona.
Zadanie 86.
Mechanizm obronny projekcji polega na:
A . nieświadomym rzutowaniu swoich wad i niepowodzeń n a
innych ludzi,
B . nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu celów, których nie można osiągnąć, przez
cele osiągalne,
D . wyrażaniu swoich nieakceptowanych przez otoczenie
popędów w formie akceptowanej.
Zadanie 87.
Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:
A . autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B . stępienie uczuciowe i urojenia,
C . autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,
stępienie
uczuciowe,
rozpad
struktury
osobowości oraz omamy i urojenia.
Zadanie 88.
Noworodek z 3 5 tygodnia ciąży, poród siłami natury, niska waga
urodzeniowa, 4 punkty w skali Apgar, zaburzenia oddychania.
Wymaga rehabilitacji. Którą z metod rehabilitacji można
stosować już w wypadku noworodków?
A . metoda Bobath,
B . metoda Vojty,
C . metoda Peto,
D . Domana-Delakato.
Zadanie 89.
Chory lat 2 9 m a uszkodzony rdzeń kręgowy. Występuje porażenie
4-kończynowe spastyczne. Pęcherz moczowy automatyczny,
zaburzenia oddechowe. N a podstawie opisanych objawów można
przypuszczać, że doszło do uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:
A . lędźwiowym,
B . piersiowym (Th7-Th12),
C . piersiowo-ledźwiowym,
D . szyjnym i piersiowym (Th1-Th6).
Zadanie 90.
Świadczeniodawca może dokonać bezpłatnego wyboru lekarza POZ:
A . Jeden raz w roku,
B . Trzy razy w roku,
C . Raz na dwa lata,
D . Co pół roku.
Zadanie 91.
Zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej,
począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do
stanu terminalnego, jest lęk, który obejmuje płaszczyznę:
A . psychiczną,
B . behawioralną,
C . wegetatywno-somatyczną,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 92.
Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka należy do zadań:
A . własnych powiatu,
B . złożonych gminy,
C . dobrowolnych miasta,
D . własnych województwa.
Zadanie 93.
Charakterystyczną cechą RZS jest symetryczne zajęcie stawów.
Zmiany te dotyczą w pierwszej kolejności:
A . stawów międzypaliczkowych bliższych,
B . stawów kolanowych,
C . stawów skokowych,
D . stawów miedzykręgowych.
Zadanie 94.
Chory lat 2 5 z następującymi objawami: wielomówny, nadmiernie
ruchliwy, dowcipkujący, miewał ciągle nowe pomysły, nie
dokończył żadnej nowo podjętej pracy. P o przyjęciu d o szpitala
u chorego wystąpiła gonitwa myśli, wzmożona aktywność
psychoruchowa. Pacjent miał trudności z zaśnięciem, mało spał w
nocy, budził się wcześnie rano. Zaobserwowano urojenia
wielkościowe oraz prześladowcze. Chory wykazywał dysforię,
chwilami agresję oraz brak poczucia stanu chorobowego. Świadczy
to o zespole:
A . depresyjnym,
B . maniakalnym,
C . paranoicznym,
D . otępiennym.
Zadanie 95.
Choremu podczas stosowania brachyterapii personel medyczny
powinien zapewnić odpowiednie warunki aby pacjent:
A . czuł się bezpiecznie, znał zasady postępowania podczas
stosowania terapii i po jej zakończeniu,
B . odczuwał profesjonalną opiekę i wsparcie psychiczne z e
strony personelu medycznego,
C . miał pozytywne nastawienie d o procesu leczenia i
stosował się do zaleceń,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 96.
C o wskazuje n a istotne odrębności w zakresie psychiatrii dzieci
i młodzieży jako samodzielnej dyscypliny?
A . psychika, uwarunkowania wieloczynnikowe,
B . metody pracy terapeutycznej,
C . rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza.
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 97.
Podstawą prawną odpowiedzialności karnej dla pielęgniarek i
lekarzy jest:
A . przysięga Hipokratesa,
B . kodeks karny,
C . normy zwyczajowe,
D . regulamin pracy szpitala.
Zadanie 98.
Ocena poziomu deficytu samoopieki u pacjentów z e stwardnieniem
rozsianym może odbywać się za pomocą:
A . Indeksu Barthel,
B . Skali Bethesda,
C . Skali Apache,
D . Skali Forresta.
Zadanie 99.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:
A . starosta,
B . Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C . organ gminy,
D . ośrodek interwencji kryzysowej.
Zadanie 100.
Przyczyną stanu padaczkowego jest:
A . guz mózgu,
B . uraz czaszkowo - mózgowy,
C . udar naczyniowo - mózgowy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 101.
O porażeniu mówimy, gdy:
A . zniesione jest czucie powierzchniowe,
B . zniesione jest czucie głębokie,
C . występuje deficyt siły mięśniowej,
D . siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.
Zadanie 102.
Stosowanie używek i biologicznie aktywnych środków chemicznych
należą do grupy czynników ryzyka udaru mózgu:
A . modyfikowalnych, zależnych o d stylu życia i wpływów
środowiska,
B . modyfikowalnych, zależnych o d występowania chorób i
czynników metabolicznych,
C . niemodyfikowalnych, znamiennych w populacji ogólnej,
D . biochemicznych i hematologicznych stwierdzanych w
badaniach laboratoryjnych.
Zadanie 103.
D o podaży diety w karmieniu pacjenta z założonym zgłębnikiem d o
żołądka powinno się:
A . używać każdorazowo nowej strzykawki,
B . zmienić strzykawkę na nową po upływie 48 godzin,
C . zmienić strzykawkę na nową po upływie 24 godzin,
D . nie ma potrzeby zmiany strzykawki.
Zadanie 104.
Uszkodzenie rdzeniowych szlaków nerwowych powyżej odcinka
krzyżowego rdzenia kręgowego powoduje:
A . nietrzymanie moczu,
B . pęcherz neurogenny,
C . zaleganie moczu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 105.
Odtwarzanie utraconych funkcji przez przyjęcie ich przez inny
zdrowy narząd to:
A . adaptacja,
B . regeneracja,
C . kompensacja,
D . akceptacja.
Zadanie 106.
Test Berg umożliwia ocenę:
A . sprawności pacjentów po udarach mózgu,
B . zaburzeń równowagi chorego,
C . zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny,
D . zaburzeń równowagi, możliwości lokomocyjnych
zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny.
oraz
Zadanie 107.
Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków
włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?
A . mioklonie,
B . fascykulacje,
C . tiki,
D . drżenie.
Zadanie 108.
Specjalista zajmujący się osobami niewidomymi to:
A . surdopedagog,
B . tyflopedagog,
C . oligofrenog,
D . logopeda.
Zadanie 109.
W przypadku nietolerancji laktozy w wieku podeszłym pacjentowi
należy zalecić:
A . spożywanie jogurtów, serów pleśniowych i tzw. twardych,
B . całkowite wyeliminowanie z diety węglowodanów prostych,
C . stosowanie diety bogatej w nabiał,
D . wyeliminowanie z diety białka zwierzęcego.
Zadanie 110.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:
A . korzeniowe,
B . kauzalgiczne,
C . talamiczne,
D . fantomowe.
Zadanie 111.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnej określamy jako:
A . stan psychiczny i fizyczny, który wskazuje n a
konieczność stałego przyjmowania środka ale z
możliwością w każdej chwili go odstawienia,
B . stan psychiczny, niekiedy również fizyczny, który
wynika z interakcji między organizmem człowieka a
przyjmowanym środkiem lub środkami. Objawia się głównie
kompulsywnym przyjmowaniem środka stale lub okresowo,
p o t o aby przeżyć skutki jego działania lub uniknąć
złego samopoczucia, które pojawią się wtedy, kiedy
środek nie zostanie przyjęty,
C . stan fizycznego uzależnienia z przyzwyczajenia d o
przyjmowania danego środka bez obserwacji psychicznego
uzależnienia,
D . przyjmowanie środków dla uzyskania chwilowego dobrego
samopoczucia które nie pozostawia skutków ubocznych
fizycznych i psychicznych.
Zadanie 112.
Zespół objawów wywołanych zwykle przewlekłą lub o postepującym
przebiegu choroba mózgu, charakteryzujący się zaburzeniami
wyższych czynności korowych tj. pamięci, myślenia, orientacji,
rozumienia, uczenia się, liczenia, zdolności językowych czy
osądu z równolegle wystapującymi zaburzeniami emocji,
zachowania i motywacji nazywamy:
A . zespołem Downa,
B . mózgowym porażeniem dziecięcym,
C . oligofrenią,
D . otępieniem.
Zadanie 113.
U
pacjenta
leczonego
chemioterapią
wystepują
objawy
toksyczności w postaci:
A . gorączki neurogenicznej, biegunek, zaparć, wyłysienia,
B . nudności, wymiotów, toksyczności hematologicznej,
jelitówki,
C . biegunek, kamieni kałowych, wzmożonego apetytu,
wyłysienia,
D . polineuropatii,
utraty
apetytu,
wielopłytkowości,
wyłysienia.
Zadanie 114.
Otępienie t o najczęstsze schorzenie psychiczne wieku podeszłego
spowodowane jest najczęściej:
A . chorobą OUN, chorobą Alzheimera, chorobą rozsianych
ciał Lewy'ego,
B . naczyniopochodnym ogniskowym uszkodzeniem mózgu,
C . chorobami infekcyjnymi, chorobą Picka, AIDS,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 115.
Przyjęta
postawa
przez
członków
zespołu
społeczności
terapeutycznej dotyczącej akceptacji i zrozumienia pacjenta
oraz tolerancji dla jego zaburzonych zachowań dotyczy zasady:
A . demokratyzmu,
B . permisywności,
C . konsensusu,
D . realizmu.
Zadanie 116.
Halucynoidy to:
A . omamy węchowe, do których chory ma stosunek krytyczny,
B . krótkotrwałe omamy wzrokowe,
C . omamy smakowe związane z urojeniami,
D . iluzje, które występują przy zasypianiu.
Zadanie 117.
"Szok rdzeniowy" związany jest z:
A . pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
B . wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
C . zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
D . zespołem poprzecznego całkowitego uszkodzenia rdzenia
kręgowego.
Zadanie 118.
Badanie MMSE jest testem:
A . oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B . dokładnym, neuropsychologicznym,
C . prostym przesiewowym oceniającym zaburzenia funkcji
poznawczych,
D . żadnym z powyższych.
Zadanie 119.
Formy rehabilitacji dzieci upośledzonych:
A . rehabilitacja ruchowa z uwzględnieniem
ruchowych,
B . terapia zabawą, terapia zajęciowa, logopedia,
C . terapia plastyczna, rytmika, rekreacja, sport,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
deficytów
Zadanie 120.
Pacjent z chorobą Parkinsona leczony Lewodopą m a trudności w
rozpoczęciu i kontynuowaniu ruchu. Obserwuje się czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
- dyskinezy). Występują trudności w połykaniu, które związane
są z:
A . niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,
sztywnością
mięśni,
objawami
dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C . zmęczeniem pacjenta,
D . niewłaściwą dietą.
Zadanie 121.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:
A . przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej - ocenia, w
terminie 3 dni, kierownik tego zakładu, jeżeli jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,
B . przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej lub innego lekarza - ocenia, w terminie 3
dni, upoważniony przez marszałka województwa lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,
C . przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 122.
W celu zapobiegania przykurczom w stawach skokowych należy
stosować:
A . ćwiczenia i podparcie stóp pod kątem 9 0 stopni w
stosunku do podudzi,
B . parafinę na stawy skokowe,
C . DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D . ćwiczenia izometryczne.
Zadanie 123.
Przemijające napady niedokrwienne (ang. TIA)
neurologiczne które trwają do:
A . 6 godzin,
B . 12 godzin,
C . 24 godzin,
D . 48 godzin.
dają objawy
Zadanie 124.
Dziecko lat 7 z mózgowym porażeniem dziecięcym. Iloraz
inteligencji 65. Dziecko m a powolne, ciągłe, "robaczkowe" ruchy
o charakterze skręcania i zginania lub prostowania w dystalnych
częściach kończyn. Występuje niedosłuch. U dziecka można
stwierdzić:
A . monoplegię,
B . atetozę,
C . tetraplegię,
D . paraplegię.
Zadanie 125.
Opatrunków półprzepuszczalnych poliuretanowych NIE zastosujesz
do:
A . czystych ran naskórkujących,
B . zabezpieczenia skóry narażonej n a uszkodzenia i
otarcia,
C . ran zakażonych,
D . zabezpieczenia innych rodzajów opatrunków.
Zadanie 126.
Otępienie jest:
A . zespołem objawów wywołanych chorobą mózgu,
B . chorobą
istoty
szarej
mózgu
i
zaburzeń
funkcjonowania,
C . zespołem psychoorganicznym,
D . zespołem zmian psychotycznych.
jej
Zadanie 127.
Przeciwwskazaniem przyjęcia d o zakładu opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:
A . po przebytym urazie kręgosłupa,
B . kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w wieku podeszłym, któremu towarzyszą choroby o
charakterze przewlekłym,
D . po amputacji kończyn dolnych.
Zadanie 128.
Objaw zaciśniętej pięści z zamkniętym kciukiem u dziecka
powyżej 3 miesiąca życia wskazuje na:
A . zespół Downa,
B . oligofrenię,
C . mózgowe porażenie dziecięce,
D . zespół niedomogi metabolicznej.
Zadanie 129.
Objawy hebefreniczne u dzieci to:
A . bezmyślna
gadatliwość,
bezczelne
i
kpiarskie
traktowanie otoczenia, wypowiedzi rozkojarzone, często
wulgarne,
spożywanie
rzeczy
niejadalnych,
np.
koprofagia,
B . małomówność, cichość, lękliwość,
C . pewność siebie, wypowiedzi zwięzłe i jasne,
D . nadmierna ruchliwość, trudności z wysławianiem się,
osłabiona pamięć mechaniczna.
Zadanie 130.
Utrata zdolności hamowania oddawania moczu, mimo zachowanej
świadomości i zachowanego czucia parcia na mocz, występuje w:
A . pęcherzu automatycznym,
B . pęcherzu atonicznym,
C . pęcherzu autonomicznym,
D . pęcherzu odhamowanym.
Zadanie 131.
Powikłaniem technicznym żywienia dojelitowego
nieprawidłowej techniki podawania diety NIE jest:
A . rozerwanie zgłębnika,
B . zachłystywanie się,
C . uwięźniecie zgłębnika,
D . zatkanie światła zgłębnika.
dotyczącego
Zadanie 132.
Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych
realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową
obejmują:
A . świadczenia
pielęgniarskie,
przygotowanie
świadczeniobiorcy i jego rodziny d o samoopieki i
samopielęgnacji w tym kształtowanie umiejętności w
zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
B . edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego
rodziny,
C . pomoc
w
pozyskiwaniu
sprzętu
medycznego
i
rehabilitacyjnego niezbędnego d o właściwej pielęgnacji
i rehabilitacji,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 133.
Masaż stanowi istotny element działań profilaktycznych
stosowanych przez pielęgniarkę w opiece nad chorym długotrwale
unieruchomionym. Wskazaniem do wykonania masażu jest/są:
A . zapalenie żył,
B . chorzy zagrożeni krwotokiem,
C . zagrożenie wystąpienia odleżyn,
D . stany zapalne i alergiczne skóry.
Zadanie 134.
Typ
przebiegu
klinicznego
stwardnienia
rozsianego
charakteryzujący
się
progresją
choroby
po
okresie
rzutowo-remisyjnym to postać:
A . rzutowo-remisyjna,
B . pierwotnie postępująca,
C . wtórnie postępująca,
D . postępująco-rzutowa.
Zadanie 135.
Przyczyną zespołu Downa jest/są:
A . uszkodzenie mózgu,
B . nieprawidłowości chromosomalne,
C . zaburzenia metabolizmu,
D . choroba matki w czasie ciąży.
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 151917
GRUPA 1
Zadanie 1.
W przypadku bólu lekkiego u dzieci, WHO rekomenduje:
A . buprenorfinę i/lub niesterydowy lek przeciwzapalny w
odpowiednich dawkach,
B . tramadol i/lub niesterydowy lek przeciwzapalny w
odpowiednich dawkach,
C . kwas acetylosalicylowy i/lub leki wspomagające,
D . paracetamol i ibuprofen.
Zadanie 2.
Zdrowie w modelu pielęgniarstwa transkulturowego Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:
A . wyłącznie brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu, wysoko
praktykowany i wartościowany,
C . poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D . równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.
Zadanie 3.
"Rzężenie przedśmiertne" można złagodzić poprzez:
A . odessanie wydzieliny za pomocą ssaka,
B . ułożenie chorego w pozycji drenażowej,
C . podanie hioscyny w celu zmniejszenia wydzielania
wydzieliny,
D . nie
ma
środków,
które
złagodziłyby
"rzężenie
przedśmiertne".
Zadanie 4.
Szacunek dla autonomii chorego w opiece paliatywnej oznacza:
A . tolerancję wobec przekonań chorego i prawo pacjenta d o
prawdy,
B . poszanowanie prywatności chorego,
C . postępowanie zgodne z wolą chorego,
D . poszanowanie zasady sprawiedliwości.
Zadanie 5.
Zaniechanie działań w kierunku sztucznego podtrzymywania życia,
podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii
nosi nazwę:
A . eutanazji,
B . kryptoeutanazji,
C . ortotanazji,
D . eutanazji czynnej na żądanie.
Zadanie 6.
Indywidualna organizacja pracy pielęgniarki opieki paliatywnej,
dbałość o odpoczynek oraz możliwość relaksu, wypracowywanie
własnych sposobów rozładowania emocji:
A . n i e jest możliwe d o zastosowania w praktyce z e względu
na braki personelu,
B . nie ma znaczenia dla jakości opieki,
C . sprzyja większej dezorganizacji pracy w zespole,
D . zapobiega zespołowi wypalenia.
Zadanie 7.
Obraz własnego położenia życiowego oceniany w wybranym odcinku
czasu, to pojęcie:
A . jakości życia,
B . samooceny,
C . wyobrażeń adekwatnych,
D . koherencji.
Zadanie 8.
Supresja t o jeden z mechanizmów obronnych utrudniających
adaptację dziecka d o choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega
na:
A . udawaniu, ż e wszystko jest w porządku, a jednocześnie
wewnętrznym przygnębieniu,
B . nieokazywaniu tego, c o się czuje, ujawnianiu w sposób
świadomy lub półświadomy jedynie bezpiecznych emocji,
C . wypieraniu bolesnych myśli,
D . obwinianiu otoczenia z a swoje cierpienia, brak wiary w e
własne możliwości w pokonywaniu przeciwieństw.
Zadanie 9.
Wolontariusze odgrywają bardzo ważną rolę w działalności
oddziałów dziennych opieki paliatywnej. Wskaż zdanie FAŁSZYWE:
A . prowadzą całodzienną opiekę nad pacjentami w chorobie
nowotworowej i innych przewlekłych postępujących
chorobach,
B . zapewniają pomoc i opiekę w zakresie świadczeń
medycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych i
duchowych,
C . samodzielnie wykonują czynności, które wchodzą w zakres
czynności pielęgniarki,
D . n a oddziałach prowadzą np. w ramach terapii
komplementarnej różnego rodzaju zajęcia.
Zadanie 10.
Rodzina żąda o d personelu podawania choremu u schyłku życia
dodatkowych płynów. Która z podanych zasad etycznych NIE jest
rozpatrywana w tym przypadku?
A . autonomii,
B . sprawiedliwości,
C . dobroczynności,
D . nieszkodzenia.
Zadanie 11.
Akupresura jest to:
A . nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B . masowanie wybranych punktów,
C . uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie lasera n a wybrane punkty n a powierzchni
ciała.
Zadanie 12.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:
A . poradzenia sobie z samą chorobą, jej problemami,
leczeniem,
B . poradzenia sobie z e zmianami w życiu, jakie wywołała
choroba,
C . prawidłowe są odpowiedzi A i B,
D . żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 13.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:
A . mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy gonad i zarodkowe, nowotwory nabłonkowe,
siatkówczak,
C . guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D . białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.
Zadanie 14.
W ramach świadczeń gwarantowanych, ostateczną decyzję o
zakwalifikowaniu chorego d o objęcia specjalistyczną opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:
A . pielęgniarka POZ,
B . lekarz POZ,
C . pielęgniarka opieki paliatywnej,
D . lekarz opieki paliatywnej.
Zadanie 15.
Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE. Metody niefarmakologiczne w
zwalczaniu bólu u dzieci:
A . mogą
być
zastosowane
zamiast
analgezji
farmakologicznej,
B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,
C . stanowią bardzo ważną i nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,
D . obejmują techniki samokontroli i tworzenie wyobrażeń
wzrokowych.
Zadanie 16.
Etyka pielęgniarska, to:
A . zespół
przepisów
określających
postępowanie
pielęgniarskie,
B . zespół norm i dyrektyw wynikających z tradycji i
swoistości zawodu pielęgniarskiego, ducha kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,
C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
D . ogół przepisów obowiązujących pielęgniarki w trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.
Zadanie 17.
W sytuacji, kiedy chory z e względu n a ograniczenia sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć n a pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:
A . odstąpić o d wykonania pomiaru kontroli objawów i
jakości życia gdyż tylko subiektywna ocena chorego może
być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,
B . przeprowadzić taką ocenę kilkakrotnie, z a każdym razem
z uczestnictwem innego członka zespołu i uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,
C . dokonać oceny n a podstawie dokładnej obserwacji, w
stałych
odstępach
czasu
przez
tego
samego
przeszkolonego opiekuna,
D . żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 18.
Z e względu n a kryterium miejsca postrzegania, silny ból
występujący w wielu miejscach, któremu poza doznaniami
somatycznymi towarzyszą głębokie zmiany psychiczne i cierpienie
egzystencjalne (duchowe), określamy jako:
A . zlokalizowany,
B . rzutowany,
C . totalny,
D . psychogenny.
Zadanie 19.
Które z tkanek s ą najbardziej wrażliwe n a toksyczne działanie
leków cytostatycznych?
A . mieszki włosowe, komórki rozrodcze, tkanka swoiście
prążkowana, tkanka mózgowa,
B . szpik kostny, mieszki włosowe, nabłonek przewodu
pokarmowego, komórki rozrodcze,
C . nabłonek przewodu pokarmowego, mieszki włosowe, tkanka
kostna,
D . szpik kostny, mięśnie gładkie, nabłonek przewodu
pokarmowego.
Zadanie 20.
NIE jest prawdą, że:
A . wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń, jeśli obowiązek takich kwalifikacji i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,
B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a jeśli charakter świadczeń tego wymaga, zapewnić
środki ochrony indywidualnej,
C . obowiązkiem wolontariusza jest sumienne wykonywanie
zadań oraz dbanie o powierzony m u przez organizację
majątek.
D . wolontariuszowi nie przysługuje prawo złożenia prośby o
wydanie m u pisemnego zaświadczenia lub opinii o
wykonywaniu przez niego świadczeń.
Zadanie 21.
Kierowanie uwagi chorego n a przeżywanie teraźniejszości,
okazywanie akceptacji, wskazywanie sfer, w których chory mógłby
poczuć się "użyteczny", unikanie agresywnych metod leczenia u
chorych w zaawansowanym stadium choroby, są to działania które:
A . n i e pozwalają zmierzyć się choremu z rzeczywistą
sytuacją,
B . może podjąć zespół opiekujący się chorym w celu poprawy
jakości życia pacjenta,
C . utrudniają dokonanie bilansu życiowego,
D . mają na celu głównie odciążenie rodziny pacjenta.
Zadanie
Morfina
A.
B.
C.
D.
22.
powoduje:
zaparcia spastyczne, skurcz odźwiernika,
skurcz zwieraczy pęcherza i moczowodów,
skurcz zwieracza Oddiego,
wszystkie wymienione.
Zadanie 23.
W objawowym leczeniu duszności, której towarzyszy lęk stosuje
się:
A . morfinę,
B . antybiotyki,
C . benzodiazepiny,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 24.
Masywne krwioplucie, definiuje się jako odkrzuszanie w ciągu
doby:
A . ponad 200 ml krwi,
B . 150 ml krwi,
C . 100 ml krwi,
D . 80 ml krwi.
Zadanie
Reakcja
A.
B.
25.
emocjonalna człowieka na trudną sytuację zależy od:
samej świadomości choroby,
n i e tyle o d faktów, ile o d jego wyobrażeń o tych
faktach,
C . życiowej postawy rodziny,
D . woli osoby chorej.
Zadanie 26.
Przy określaniu satysfakcji jako wskaźnika jakości opieki
medycznej wyróżnia się:
A . warunki organizacyjne, zaopatrzenie w sprzęt, dostęp d o
personelu,
B . warunki bytowe, organizacja opieki, komunikacja,
skuteczność leczenia,
C . warunki
bytowe,
poziom
wsparcia
ze
strony
profesjonalistów, dostęp do leków,
D . skuteczność
diagnostyki,
leczenia,
rehabilitacji,
opieki pielęgniarskiej.
Zadanie 27.
Objawy toksyczności morfiny, to:
A . ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
B . lęk, szerokie źrenice, wzmożona perystaltyka przewodu
pokarmowego,
C . splątanie, nudności, senność, skurcze kloniczne mięśni,
D . przykurcze mięśniowe, bolesność w jamie ustnej,
depresja.
Zadanie 28.
Komunikacja interpersonalna jest bezpośrednią wymianą
informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Najmniejszy wpływ n a
odbiór komunikatu ma:
A . skala głosu,
B . sposób, w jaki wypowiadamy słowa,
C . mowa ciała,
D . wypowiedziane słowo.
Zadanie 29.
Jaką postawę należy zachować, gdy pacjent, mimo świadomości
rozpoznania, utrzymuje postawę "zaprzeczenia" - nie przyjmuje
do wiadomości nieuchronności śmierci?
A . zdecydowanie poinformować, ż e nie m a możliwości
poprawy, przedstawić prawdopodobny "scenariusz" postępu
choroby i śmierci,
B . nie interweniować, pozwolić choremu utrzymać złudzenia,
C . spokojnie poinformować rodzinę i chorego o braku
możliwości wyzdrowienia, jednocześnie zapewnić o
dalszej opiece, starać się złagodzić lęk,
D . poinformować, ale tylko rodzinę, pozostawiając chorego
w stanie zaprzeczenia.
Zadanie 30.
Ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z powodu kumulowaniem
się metabolitów morfiny, NIE występuje u chorych:
A . w śpiączce mózgowej,
B . z niewydolnością nerek, z cholestazą,
C . odwodnionych,
D . niewydolnością wątroby.
Zadanie 31.
Żałoba to:
A . proces, która wpływa n a wszystkie sfery ludzkiego
funkcjonowania,
B . stan wymagający interwencji psychoterapeuty,
C . stan, w którym pojawiają się reakcje wymagające ciągłej
interwencji farmakologicznej,
D . prawidłowe A i C.
Zadanie 32.
Zastosowanie strategii "strzału ostrzegawczego" w stosunku d o
pacjenta w stanie terminalnym, polega n a przekazaniu informacji
o:
A . niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B . niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach wynikających z niestosowania się d o
procesu leczenia,
D . niepomyślnym rokowaniu jego stanu chorobowego i
oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.
Zadanie 33.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wyniszczenia
nowotworowego jest NIEPRAWDZIWE?
A . wyniszczenie w przebiegu choroby nowotworowej występuje
wówczas gdy utrata masy ciała wynosi ponad 5 % w
porównaniu d o stanu sprzed choroby, i została
stwierdzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
B . w mechanizmie wyniszczenia najważniejszą rolę odgrywają
cytokiny oraz czynniki psychogenne,
C . Octan megestrolu stosowany w wyniszczeniu nowotworowym
t o lek, który pochodzi z grupy progestagenów i poprawia
apetyt oraz stan odżywienia organizmu chorego,
D . w terapii wyniszczenia nowotworowego nie stosuje sie
kortykosteroidów.
Zadanie 34.
D o powstawania odleżyn u chorych będących w terminalnej fazie
choroby, w istotnym stopniu przyczyniają się następujące
czynniki wewnętrzne:
A . nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie organizmu oraz niedobór albumin i
niedokrwistość,
C . wilgoć i niewygoda chorego,
D . zaniedbania pielęgnacyjne.
Zadanie 35.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Jaką rolę pełni rzetelnie prowadzona
dokumentacja medyczna w opiece paliatywnej?
A . dokumentacja jest narzędziem w rękach menedżerów
pierwszej linii, którzy mogą sprawniej kontrolować
proces pracy podległego personelu,
B . jest ważnym elementem wizyty interwencyjnej, ponieważ
pielęgniarka dyżurna, nie znając wcześniej pacjenta,
może uzyskać potrzebne jej informacje,
C . jest
mniej
potrzebna
członkom
zespołu
interdyscyplinarnego,
D . t o ważne źródło kontroli i oceny zewnętrznej, której
podlegają
jednostki
organizacyjne
opieki
paliatywnej/hospicyjnej.
Zadanie 36.
Który z opisanych elementów NIE jest zgodny z zasadami
tworzenia standardów w opiece paliatywnej?
A . standardy są opracowywane i wdrażane przez praktyków,
B . standardy skoncentrowane są na pacjencie,
C . w proces standaryzacji powinna być zaangażowana jedna,
odpowiedzialna osoba,
D . standardy opracowywane są dla konkretnej sytuacji.
Zadanie 37.
W krajach europejskich jednym z najbardziej rozpowszechnionych
dokumentów zawierającym wytyczne w zakresie opieki nad
umierającymi jest:
A . CRIES,
B . LCP,
C . CCPOT,
D . FLACC.
Zadanie 38.
Pacjentowi z zaawansowaną chorobą rozrostową układu oddechowego
i z nasiloną dusznością można przede wszystkim zaproponować
następujące techniki relaksacyjne:
A . Jacobsona,
B . wizualizację, ćwiczenia wysiłkowe kończyn górnych,
napięcie mięśni brzucha,
C . wizualizację, ćwiczenia bierne kończyn dolnych, regres,
D . wizualizację, techniki behawioralne, regres, pracę z
lękiem.
Zadanie 39.
Ból to:
A . doznanie subiektywne,
B . przykre czuciowe i emocjonalne doznanie, występujące
pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki,
C . jest zjawiskiem fizycznym i psychicznym,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 40.
Jakie predyspozycje moralne i psychiczne s ą pomocne d o pracy w
opiece paliatywnej?
A . naturalna skłonność do czynienia dobra, cierpliwość,
B . wrażliwość na cierpienie, zdolność empatii,
C . łatwość
nawiązywania
kontaktów
w
grupie
współpracowników,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 41.
Plastry zawierające fentanyl są wymieniane, co:
A . 4 godziny,
B . 12 godzin,
C . 24 godziny,
D . 72 godziny.
Zadanie 42.
Medytacja jako jedna z form opieki komplementarnej:
A . utrudnia przystosowanie się d o nowych warunków
społecznych,
B . doskonali rozważania duchowe,
C . jest nowoczesną nauką medycyny tradycyjnej,
D . umożliwia samodzielne kierowanie uwagą i oddziaływanie
na procesy wewnątrzustrojowe.
Zadanie
Zgodnie
jest:
A.
B.
C.
43.
z zasadą " o podwójnym skutku działania" dopuszczalne
wspomagane samobójstwo,
stosowanie zasady primum non nocere,
stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków
terapeutycznych,
D . stosowanie dużych dawek opioidów w bólu nie d o
wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.
Zadanie 44.
Ręczny drenaż limfatyczny polega na:
A . masowaniu obrzękniętego miejsca przy pomocy środków
poślizgowych dla zwiększenia kontaktu dłoni osoby
masującej ze skórą,
B . lekkim ugniataniu, głaskaniu ciała w kierunku o d głowy
do stóp,
C . intensywnym masowaniu mięśni podczas skurczu
izometrycznego,
D . delikatnym uciskaniu skóry, aby nie dopuścić d o
zaczerwienienia w miejscu uciskanym.
Zadanie 45.
Czynniki wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:
A . środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B . warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C . kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan fizyczny danej osoby i warunki fizyczne środowiska
pracy.
Zadanie 46.
Jakie powinny być relacje pomiędzy zespołem hospicyjnym, a
chorym i jego rodziną w końcowym etapie choroby, krótko przed
śmiercią?
A . systematyczna opieka, tzn. wizyty w określone dni,
podawanie koniecznych w tym etapie choroby leków,
B . stała dyspozycyjność zespołu hospicyjnego, tzn. wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi poświęcenie możliwie maksymalnej ilości
czasu n a podtrzymanie psychiczne i duchowe chorego i
rodziny,
C . propozycja pobytu w oddziale szpitalnym z e względu n a
nasilone objawy somatyczne,
D . propozycja przeniesienia d o oddziału opiekuńczego z e
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.
Zadanie 47.
Na czym polega pomoc w żałobie?
A . pomoc w przeżyciu osamotnienia, utraty i odnalezienia
nowych perspektyw,
B . neurotyczne kontemplowanie przeżytej śmierci,
C . podtrzymywanie więzi łączącej ze zmarłym,
D . wyjaśnianie i dociekanie przyczyn śmierci.
Zadanie 48.
Zgoda n a leczenie wyrażona przez przedstawiciela ustawowego
pacjenta oraz przez pacjenta małoletniego, który m a ukończone
16 lat, nosi nazwę zgody:
A . poinformowanej, objaśnionej,
B . zwykłej i pisemnej,
C . zastępczej,
D . równoległej.
Zadanie 49.
Elementem bólu duchowego NIE jest poczucie:
A . odosobnienia,
B . braku sensu,
C . harmonii wewnętrznej,
D . beznadziejności,
Zadanie 50.
Żeby osiągnąć jak najlepszy efekt antyemetyczny, leki
przeciwwymiotne należy podać:
A . przed podaniem leków chemioterapeutycznych,
B . doraźnie w razie wystąpienia wymiotów,
C . przed podaniem leków chemioterapeutycznych i przez
okres 24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . u pacjentów leczonych chemioterapią przeciwwskazane
jest stosowanie leków przeciwwymiotnych.
Zadanie 51.
Termin kryptoeutanazja oznacza:
A . przyspieszenie śmierci z powołaniem się n a dobro
chorego lub jego bliskich,
B . niepodejmowanie kroków mających zapobiegać śmierci,
C . zabicie człowieka bez jego wiedzy i woli, z powołaniem
się na dobro chorego lub jego bliskich,
D . zabicie człowieka n a jego żądanie i pod wpływem
współczucia.
Zadanie 52.
Wskazaniem d o sedacji u nieuleczalnie chorych dzieci jest,
m.in.:
A . prośba świadomego, umierającego pacjenta, motywowana
cierpieniem nie do zniesienia,
B . trudny do opanowania ból,
C . krzyk mózgowy (po wykluczeniu bólu jako przyczyny),
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 53.
Istotą kacheksji nowotworowej jest nieprawidłowy metabolizm:
A . węglowodanów, białek, witamin,
B . węglowodanów, tłuszczów, pierwiastków mineralnych,
C . białek, węglowodanów, pierwiastków śladowych,
D . węglowodanów, białek i tłuszczów.
Zadanie 54.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:
A . rozmowa z pacjentem zawsze powinna pozostawiać m u
nadzieję i poczucie, ż e może o n liczyć n a wsparcie z
naszej strony,
B . pacjent nie m a prawa d o decydowania o sposobie
leczenia,
C . w trakcie opieki nad nieuleczalnie chorymi należy
pamiętać
o
zachowaniu
modelu
partnerskiego,
polegającego n a współdecydowaniu o przebiegu relacji
personel medyczny - pacjent,
D . w prawidłowo kształtującym się modelu personel medyczny
jest ekspertem a pacjent właścicielem swojej psyche i
somy.
Zadanie 55.
Znajomość i stosowanie, których zasad jest niezbędne w
sprawowaniu opieki paliatywnej?
A . akceptacji nieuchronności i właściwej pory śmierci,
B . poprawy jakości życia chorych,
C . holistycznej, zespołowej opieki nad chorym i jego
rodziną w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 56.
Jaki objaw niepożądany występuje u chorego leczonego kodeiną?
A . uporczywe wymioty,
B . biegunka,
C . zaparcia, nudności, wymioty,
D . wzmożony apetyt.
Zadanie 57.
Rzężenie przedśmiertne pojawiające się u chorego nieprzytomnego
w okresie agonii jest:
A . szczególnie uciążliwe dla chorego,
B . szczególnie uciążliwe dla chorego i jednocześnie trudne
do zniesienia dla rodziny,
C . bardzo przeszkadza choremu i niepokoi osoby otaczające
umierającą osobę,
D . niepokojące dla osób otaczających umierającego i
zazwyczaj nie jest uciążliwe dla chorego.
Zadanie 58.
Etapy reakcji n a niepomyślne rokowanie charakteryzuje to, ż e
wszystkie stadia występują:
A . zawsze w tej samej kolejności, trwają podobny okres
czasu u wszystkich pacjentów,
B . zawsze, w tej samej kolejności, mogą trwać różny okres
czasu u różnych pacjentów,
C . zawsze w różnej kolejności, mogą trwać różny okres
czasu u różnych pacjentów,
D . n i e zawsze, mogą występować w różnej kolejności, mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.
Zadanie 59.
D o potrzeb rodziny podczas opieki nad pacjentem u schyłku
życia, zalicza się potrzebę:
A . kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania znaczenia tej sytuacji i zadbania o własne
potrzeby,
C . nadania znaczenia tej sytuacji i nie koncentrowanie sie
na własnych potrzebach,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 60.
D o czynników zewnętrznych składających się n a własną ocenę
jakości życia człowieka zdrowego lub chorego należą:
A . osobowość,
predyspozycje
psycho-fizyczne,
praca
zawodowa,
B . postępy medycyny, praca zawodowa, osobowość,
C . sytuacja
ekonomiczna,
wykształcenie,
miejsce
zamieszkania,
D . sytuacja ekonomiczna, uwarunkowania genetyczne, miejsce
zamieszkania.
Zadanie
Które z
Polsce?
A.
B.
C.
D.
61.
wymienionych form opieki paliatywnej s ą dostępne w
stacjonarna,
domowa,
ambulatoryjna i niestacjonarna,
opieka stacjonarna, ambulatoryjna i domowa.
Zadanie 62.
Warunkiem dla pełnienia domowej opieki paliatywnej nad
dzieckiem przez rodzinę NIE jest:
A . czas dojazdu d o domu chorego - bez względu n a porę nie
powinien przekraczać 2 godzin,
B . dobre warunki mieszkaniowe i wysoki standard życia
rodziny,
C . pragnienie dziecka i wyrażenie chęci obecności dziecka
w domu przez rodzinę,
D . świadoma zgoda rodziców wyrażona na piśmie.
Zadanie 63.
Zgodnie z RCPCh (Brytyjskie Towarzystwo Pediatrii i Zdrowia
Dziecka) zaniechanie postępowania podtrzymującego życie u
dziecka jest dopuszczalne gdy:
A . występuje nieodwracalny stan wegetatywny,
B . brak jest zgody samego dziecka,
C . rodzina wycofuje się ze zgody na leczenie,
D . nie stwierdzono śmierci mózgowej dziecka.
Zadanie 64.
Udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej, oznacza wydanie
go:
A . w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
B . na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów,
C . najbliższym członkom rodziny
i innym osobom
zainteresowanym,
D . prawidłowa jest odpowiedź A i B.
Zadanie 65.
Wśród chorych będących w stanie terminalnym z powodu choroby
układu krążenia, najczęstszym schorzeniem wywołującym ten stan
jest:
A . przewlekła niewydolność serca,
B . zastawkowe wady serca,
C . rozsiane zakrzepy w tętnicach,
D . choroba niedokrwienna serca.
Zadanie 66.
Czynniki wpływające n a pogorszenie jakości życia, zaliczające
się do grupy przyczyn społecznych to:
A . osobowość lękowa,
B . poczucie utraty kontroli,
C . oczekiwania dotyczące pełnienia roli chorego,
D . brak zainteresowania ze strony personelu.
Zadanie 67.
Ocena jakości pracy pielęgniarskiej, w odniesieniu d o procesu
standaryzacji, opiera się na:
A . pomocy pacjentom w zaspokajaniu ich wszystkich potrzeb,
B . komunikowaniu się z pacjentem i jego rodziną,
C . udziale w diagnozowaniu i leczeniu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 68.
Czym zajmuje się psychotanatologia?
A . biologicznym aspektem śmierci,
B . umieraniem w sensie społecznym,
C . analizą psychologicznych aspektów umierania, postawami
wobec śmierci, stroną emocjonalną tego zagadnienia,
D . wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe.
Zadanie 69.
Główną zasadą stosowania efektywnego leczenia przeciwbólowego
jest:
A . stała analgezja, w regularnych odstępach czasu, a nie
tylko doraźnie w razie bólu,
B . podawanie leków przeciwbólowych na żądanie chorego,
C . podawanie leków 2 x dziennie,
D . podawanie leków tylko w przypadku wystąpienia bólu.
Zadanie 70.
Etyka w opiece paliatywnej, powinna dotyczyć:
A . zasady wyższości opieki nad leczeniem w postępowaniu z
pacjentem w stanie terminalnym,
B . norm postępowania dla pielęgniarek,
C . zastosowania procedur postępowania pielęgniarskiego,
D . problemu podejmowania decyzji oraz jakości wzajemnych
stosunków, takich jak ciągłość opieki, otwartość,
zaufanie i wiarygodność.
Zadanie 71.
Skuteczność rehabilitacji paliatywnej zależy od:
A . szybkości reagowania zespołu na potrzeby pacjenta,
B . ewaluacji typu "koszt-efektywność",
C . stosowania stałych, dobrze znanych i opanowanych przez
pacjenta technik,
D . zadomowienia się pacjenta w placówce.
Zadanie 72.
W ocenie jakości opieki paliatywnej stosowane s ą kryteria
miękkie, do których należą:
A . śmiertelność i częstość pogorszeń,
B . częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C . wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D . jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.
Zadanie 73.
Modele relacji między chorym a otoczeniem, w zależności o d
kontekstu świadomości śmierci według Glasser i Straussa to:
A . otwarta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,
B . otwarta świadomość, pogodzenie się, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,
C . zamknięta świadomość, pogodzenie się, wzajemne
udawanie, otwarta świadomość,
D . zamknięta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
otwarta świadomość.
Zadanie 74.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:
A . marskość wątroby i przewlekłe zapalenie trzustki t o
częste choroby układu pokarmowego pochodzenia
nienowotworowego, które w okresie zaawansowanej choroby
nie poddają się leczeniu przyczynowemu,
B . u chorych z e stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA),
najważniejsze jest leczenie przyczynowe a objęcie
opieką paliatywną jest wskazane tylko w wyjątkowych
przypadkach,
C . choroby układu oddechowego prowadzące d o przewlekłej
niewydolności
oddechowej
i
śmierci,
to
m.in.
mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc
(POCHP) i pylice,
D . wszystkie zdania są fałszywe.
Zadanie 75.
Najważniejszym
elementem
w
pielęgnacji
chorego
z
trombocytopenią jest:
A . zapobieganie infekcjom,
B . zapobieganie urazom,
C . postępowanie przeciwodleżynowe,
D . obserwacje w kierunku wystąpienia objawów niedrożności
przewodu pokarmowego.
Zadanie 76.
Interdyscyplinarność (międzydyscyplinarność) zespołu opieki
paliatywnej opiera się na:
A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących kilka
dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",
B . współpracy członków zespołu, którzy przy pomocy
charakterystycznych dla reprezentowanej dziedziny ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,
C . dążeniu każdego z członków zespołu d o wyznaczonego
przez siebie celu,
D . współpracy wybranych członków zespołu, którzy przy
pomocy
charakterystycznych
dla
reprezentowanej
dziedziny ujęć tematu, wybierają standardowy sposób
postępowania.
Zadanie 77.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:
A . polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą n a uczeniu się koncentracji n a wrażeniach
płynących z narządów,
C. w
której
wykorzystuje
się
aktywne
sterowanie
wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,
D . w której wykorzystuje się pobudzenie napięcia mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.
Zadanie 78.
Objawami klinicznymi ostrego stanu splątania NIE są:
A . trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia pamięci
świeżej, dezorientacja, zaburzenia postrzegania,
B . urojenia, omamy, chaotyczna niespójna mowa,
C . niepokój ruchowy, głośne agresywne zachowanie,
D . ogólne spowolnienie, przygarbiona postawa, spuszczone
oczy, cichy głos, smutna mimika.
Zadanie 79.
Zespół żyły głównej górnej jest wskazaniem do:
A . natychmiastowej operacji odbarczającej,
B . chemioterapii,
C . radioterapii,
D . podania leków rozszerzających oskrzela.
Zadanie 80.
Wśród inwazyjnych metod leczenia bólu nowotworowego znajdują
się:
A . blokady i neurolizy obwodowe,
B . dokanałowe podawanie opioidów,
C . ciągła doopłucnowa analgezja,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 81.
Jaki jest najważniejszy element w pielęgnacji
zespołem żyły głównej górnej?
A . postępowanie przeciwodleżynowe,
B . uzupełnienie niedoborów białkowych,
C . utrzymanie drożności dróg oddechowych,
D . zapobieganie zaparciom.
chorego
z
Zadanie 82.
Aktywne spowodowanie lub przyspieszenie przez lekarza śmierci
pacjenta to:
A . eutanazja czynna,
B . eutanazja bierna,
C . dystanazja,
D . ortotanazja.
Zadanie 83.
Szczególnie ważne dla przebiegu żałoby w kontekście roli
rodziny są:
A . liczba osób w rodzinie, liczba dzieci w rodzinie,
miejsce zamieszkania,
B . pozycja zmarłego w strukturze rodziny, etap rozwoju
rodziny, struktura rodziny,
C . wiek zmarłego, płeć zmarłego, miejsce zamieszkania,
struktura rodziny,
D . struktura rodziny, osoba przekazująca informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.
Zadanie 84.
Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:
A . ostrej infekcji retrowirusowej - z e względu n a znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,
B . okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C . obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu przetrwałego uogólnionego powiększenia węzłów
chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.
Zadanie 85.
Na rodzinę rozumianą jako system składają się osoby:
A . blisko spokrewnione ze sobą,
B . będące z e sobą w e wzajemnych związkach, tworzące
jednocześnie pewną całość,
C . mieszkające razem,
D . noszące to samo nazwisko.
Zadanie 86.
Określenie "ból nowotworowy" odnosi się do bólu spowodowanego:
A . uciskiem guza,
B . procesem nowotworowym i leczeniem nowotworowym,
C . silnym stresem związanym z chorobą nowotworową,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 87.
4-letni chłopiec z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1a,
niezdolny d o poruszania się, krztuszący się przy połykaniu,
wymagający stałego podawania tlenu i stosowania intensywnej
rehabilitacji oddechowej. Obecnie występuje u chłopca wysoka
gorączka, a pediatra stwierdził masywne zapalenie płuc. W tej
sytuacji należy:
A . p o uzyskaniu zgody rodziców nie podawać dziecku
antybiotyku,
podając
jedynie
morfinę
w
celu
zmniejszenia postępującej duszności,a w razie skrajnej
niewydolności oddechowej zastosować terminalną sedację,
B . dziecko należy niezwłocznie zaintubować i podłączyć d o
respiratora
oraz
leczyć
dożylnie
podawanymi
antybiotykami i lekami objawowymi,
C . n a żądanie rodziców można podać antybiotyk i leki
objawowe, a w przypadku narastania niewydolności
oddechowej rozpocząć leczenie morfiną podawaną doustnie
lub podskórnie,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 88.
Głównym celem teorii Madelaine Leininger jest podnoszenie
jakości praktyki pielęgniarskiej, dzięki uwzględnieniu:
A . czynników środowiskowych,
B . relacji międzyludzkich,
C . procesów samoregulacji,
D . troskliwości pielęgniarskiej zgodnej kulturowo.
Zadanie 89.
Celem masażu NIE jest:
A . przekazanie dotyku, który jest też formą komunikacji,
B . precyzyjnie ograniczone oddziaływanie, wyłacznie n a
układ mieśniowo-szkieletowy,
C . stosowanie
techniki
manualnej,
która
obejmuje
zastosowanie przemieszczającego się ucisku,
D . koncentracja n a miejscach zwiększonego napięcia
mięśniowego,
Zadanie 90.
Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko
do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:
A . abberacje chromosomowe, choroby metaboliczne, mózgowe
porażenie dziecięce,
B . genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, wrodzone
wady serca, choroby nerwowo – mięśniowe,
C . anemię aplastyczną, abberacje chromosomowe, nieswoiste
choroby zapalne jelit, mukopolisacharydozy, wodogłowie,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 91.
Lekiem z wyboru w leczeniu wyniszczenia nowotworowego jest:
A . testosteron,
B . octan megestrolu,
C . deksametazon,
D . preparaty żelaza.
Zadanie 92.
Który z wymienionych leków najskuteczniej zmniejszy odczucie
duszności u dziecka z restrykcyjną chorobą płuc w okresie
terminalnym?
A . siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B . leki mukolityczne,
C . morfina podawana doustnie lub podskórnie w małych
dawkach,
D . leki rozszerzające oskrzela.
Zadanie 93.
U dziecka w wieku przedszkolnym d o oceny natężenia bólu, należy
użyć:
A . skali wizualnej (liniowej lub z rycinami),
B . pediatrycznygo kwestionariusza bólu,
C . skali MMPQ (Mezacka-Mc Gilla),
D . skali Dolopus.
Zadanie 94.
Wśród zasad etycznych postępowania pielęgniarki wymienia się
m.in. zasadę sprawiedliwości, rozpatrywaną jako:
A . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych,
B . równoważenie pożytków i szkód, wynikających z opieki
nad pacjentem,
C . nakaz równego traktowania całej populacji, niezależnie
od pozycji społecznej i ekonomicznej, rasy i płci,
D . okazywanie troski o całego pacjenta, dostrzeganie i
uwzględnianie jego potrzeb.
Zadanie 95.
Ocenę opieki dzieli się n a ewaluację formatywną i ewaluację
sumatywną. Ewaluacja formatywna nastawiona jest na:
A . poprawę lub rozwój określonego programu usług,
B . ocenę efektywności opieki, czyli stopień realizowania
zamierzonych celów,
C . ocenę kosztów wykonywanych działań,
D . zmniejszenie czasu wykonywanych działań.
Zadanie 96.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:
A . patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B . nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C . przechodzenie poszczególnych faz,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 97.
Intensywność odczuwanego przez pacjenta bólu jest zależna od:
A . nastroju pacjenta,
B . woli walki z chorobą,
C . znaczenia jakie pacjent nada bólowi,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 98.
Etapy prawidłowego przebiegu osierocenia, wedug K . d e WaldenGałuszko to:
A . akceptacja realności straty - doświadczenie żalu przystosowanie d o zmienionego otoczenia - odnowienie
sił na nowe cele,
B . ból - depresja - smutek - działanie,
C . ból - zaburzone emocje - działanie,
D . akceptacja straty - lęk - ból - żal - osierocenie.
Zadanie 99.
Zachowanie zespołu hospicyjnego w czasie pierwszej wizyty w
domu pacjenta, w pierwszej kolejności obejmuje:
A . zapoznanie się z dokumentacją medyczną i zastosowanie
leczenia według wynikających z niej wskazań,
B . poprzedzenie wglądu w dokumentację wywiadem dotyczącym
obecnej choroby,
C . przedstawienie się poszczególnych członków zespołu i
udzielenie
wyczerpującej
informacji
o
zasadach
współpracy,
D . w zastepstwie wywiadu z pacjentem, należy przeprowadzić
rozmowę z jego rodziną.
Zadanie 100.
Kiedy należy rozpocząć edukację pacjenta i jego rodziny
odnośnie skutków ubocznych chemioterapii i sposobów radzenia
sobie z nimi?
A . w początkowej fazie leczenia przed ich wystąpieniem,
B . w momencie ich pojawienia się,
C . po pierwszej dawce chemioterapii,
D . nie ma znaczenia, w którym momencie.
Zadanie 101.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:
A . zaparcie,
B . senność,
C . rozszerzenie źrenic,
D . depresja ośrodka oddechowego.
Zadanie 102.
Brachyterapia jest to:
A . odmiana radioterapii, w której stosuje się urządzenia
generujące promieniowanie,
B . terapia paliatywna, która m a n a celu zmniejszenie
rozmiarów guza,
C . odmiana radioterapii, w której źródło promieniowania
znajduje się w bezpośrednim lub bliskim kontakcie z
napromienianą tkanką,
D . terapia, w której wykorzystuje się promieniowanie
jonizujące,
służące
do
niszczenia
komórek
nowotworowych.
Zadanie 103.
Aurikuloterapię możemy przeprowadzić stosując:
A . nakłuwanie ucha,
B . masowanie punktów znajdujących się na uchu,
C . przyklejaniu ziaren chińskiego zioła,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 104.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:
A . pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B . minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C . słuchanie i neutralność,
D . składanie obietnic bez pokrycia.
Zadanie 105.
K t o w świetle obowiązującego prawa może być beneficjentem pracy
wolontariusza?
A . organizacje pozarządowe i organy administracji,
B . podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
C . osoby fizyczne,
D . każdy podmiot wymieniony wśród świadczeniadawców opieki
zdrowotnej w ustawie z dnia 2 4 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zadanie 106.
Zaproponowany model Jean Watson zajmuje się następującymi
pojęciami:
A . osoba, życie, zdrowie, choroba, opieka częściowo
kompensująca, opieka całościowa, rola zawodowa
pielęgniarki,
B . osoba, życie, zdrowie, choroba opieka edukacyjno wspierającą, opieka częściowo kompensująca, całkowita
opieka,
C . osoba, życie, zdrowie, choroba, opieka pielęgniarska i
j e j cele, relacja pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa
pielęgniarki,
D . osoba,
życie,
zdrowie,
choroba,
relacja
pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa pielęgniarki.
Zadanie 107.
Jakie objawy uboczne najczęściej pojawiają się u pacjentów w
trakcie chemioterapii?
A . nudności i wymioty,
B . świąd skóry,
C . zmęczenie,
D . zaburzenia perystaltyki jelit.
Zadanie 108.
Jak często należy dokonywać zmiany opatrunku hydrokoloidowego u
pacjenta z odleżyną?
A . codziennie,
B . zazwyczaj c o drugi dzień, gdy pod opatrunkiem utworzy
się żółtawy wysięk,
C . zawsze, gdy pod opatrunkiem utworzy się żółtawy wysięk,
D . zazwyczaj w okresie o d 1 d o 7 dni, gdy wysięk
przekroczy zewnętrzną warstwę opatrunku.
Zadanie 109.
Komunikowanie się personelu hospicjum z chorym umierającym
można usprawnić poprzez redukowanie:
A . nadmiaru bodźców docierających z zewnątrz,
B . ilości podawanych leków,
C . ćwiczeń usprawniających,
D . lęku.
Zadanie 110.
D o najczęściej występujących zespołów bólu neuropatycznego,
należy/ą:
A . ból fantomowy,
B . ból ośrodkowy,
C . neuropatia cukrzycowa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 111.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące opieki paliatywno hospicyjnej:
A. w
opiece paliatywno-hospicyjnej priorytetem jest
stosowanie środków nieproporcjonalnych,
B . opieka paliatywna ceni życie, ale także uznaje
umieranie za proces naturalny,
C . celem opieki paliatywnej nie jest ani przyspieszenie
ani opóźnianie momentu śmierci,
D . opieka paliatywna m a n a celu poprawę jakości życia
chorych oraz wspieranie ich rodzin.
Zadanie 112.
Bóle deaferencyjne charakteryzują się odczuciem:
A . kłucia i skurczu,
B . mrowienia, drętwienia, przeczulicy,
C . bólu podczas poruszania się,
D . bólu podczas snu.
Zadanie 113.
"Próg bólowy" jest to:
A . okres tolerancji bólu,
B . moment, w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C . okres długotrwałego bólu,
D . brak tolerancji na ból.
Zadanie 114.
W algorytmie ewaluacji efektywności opieki paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:
A . badania skriningowego sprawności umysłowej,
B . ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C . szczegółowej oceny dominujących objawów,
D . oceny bólu.
Zadanie 115.
W jakich miejscach należy dokonywać pomiaru obwodu kończyny
dolnej, aby właściwie ocenić dynamikę obrzęku limfatycznego u
chorej po histerektomii totalnej:
A . kostka, kolano, pachwina,
B . kostka i udo,
C . śródstopie, kostka, podudzie,
D . w miejscu najbardziej obrzękniętym.
Zadanie 116.
Jakie mechanizmy obronne chcemy uruchomić u chorego poprzez
udzielanie wsparcia?
A . negację choroby,
B . umiejętności wyzwolenia wiary w e własne siły,
mobilizację sił, zaakceptowanie życia z chorobą,
C . akceptację choroby i zaprzestania walki,
D . zobojętnienia chorego na swoją sytuację.
Zadanie 117.
Ocenę jakości życia możemy określić jako ocenę różnicy między:
A . subiektywnymi spostrzeżeniami chorego a wnioskami
lekarza,
B . sytuacją upragnioną chorego a realnie istniejącą,
C . oceną dokonywaną przez chorego i oceną dokonywaną przez
rodzinę chorego,
D . żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 118.
Duchowość stwarza kontekst, w którym:
A . poszukujemy odpowiedzi w teologii,
B . wierzenia w sferze duchowej wpływają n a sposób radzenia
sobie z własną chorobą,
C . możemy odrzucić wiarę jako nieprzydatną w sytuacji
odchodzenia,
D . mamy możliwość wyboru postawy.
Zadanie 119.
Współczesną
koncepcję
opieki
zainicjowała:
A . Lydia Hall,
B . Hanna Chrzanowska,
C . Dorota Orem,
D . Cicely Saunders.
paliatywnej/hospicyjnej,
Zadanie 120.
Drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w grupie chorób
przewlekłych w Polsce stanowią:
A . choroby układu krążenia,
B . choroby układu oddechowego,
C . nowotwory złośliwe,
D . choroby neurologiczne.
Zadanie 121.
Proszę dokończyć zdanie. Oddziały opieki paliatywnej/hospicja
stacjonarne
i
oddziały
opieki
długoterminowej/zakłady
opiekuńcze:
A . są tożsame w realizacji świadczeń zdrowotnych,
B . różnią się między sobą formą sprawowanej opieki,
C . organizowane s ą wyłącznie dla pacjentów w terminalnym
stanie choroby,
D . organizowane s ą wyłącznie dla pacjentów przewlekle
chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.
Zadanie 122.
Występujące po sobie kolejne etapy osierocenia to:
A . akceptacja
realności
straty,
przystosowanie
do
zmienionego otoczenia, doświadczenie żalu, odnowienie
sił i ukierunkowanie ich na nowe cele,
B . doświadczenie żalu, przystosowanie d o zmienionego
otoczenia, odnowienie sił i ukierunkowanie ich n a nowe
cele, akceptacja realności straty,
C . akceptacja
realności
straty,
doświadczenie
żalu,
przystosowanie d o zmienionego otoczenia, odnowienie sił
i ukierunkowanie ich na nowe cele,
D . doświadczenie żalu, odnowienie sił i ukierunkowanie ich
na
nowe
cele,
akceptacja
realności
straty,
przystosowanie do zmienionego otoczenia,
Zadanie 123.
Działanie ośrodkowe morfiny polega na:
A . działaniu przeciwbólowym,
B . zwiększeniu duszności,
C . rozszerzaniu naczyń obwodowych,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 124.
Co to jest mechanizm obronny?
A . emocje, pojawiające się c o jakiś czas w trudnych
sytuacjach, które odsuwają lęk i depresję, nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,
B . emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje pozwalające przez określony czas odsunąć lęk,
depresję, które pozwalają n a oswojenie i zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,
D . emocje odsuwające lęk, przez c o utrudniają adaptację d o
trudnej i stresującej sytuacji.
Zadanie 125.
Ból koincydencyjny to ból:
A . nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B . spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który występuje u chorych n a nowotwory złośliwe, ale
który nie jest związany z nowotworem, ani przebytym
leczeniem,
D . powstały w wyniku leczenia przeciwnowotworowego, np.
polineuropatia po chemioterapii.
Zadanie 126.
Celem stosowania opatrunków aktywnych w leczeniu odleżyn u
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jest:
A . wygojenie odleżyny,
B . łagodzenie dolegliwości chorego przez zmniejszenie
wysięku czy nieprzyjemnego zapachu,
C . niedopuszczenie do pogłębienia zmian,
D . wszystkie powyższe działania.
Zadanie 127.
N a kompleksową fizjoterapię (CPT) w obrzęku limfatycznym składa
się:
A . drenaż limfatyczny ręczny i pneumatyczny,
B . bandażowanie kończyny za pomocą elastycznych bandaży,
C . unieruchomienie kończyny,
D . prawidłowe A i B.
Zadanie 128.
Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ: Niepokój i rozdrażnienie spowodowane
faktem długiej hospitalizacji oraz zmianą wyglądu u dziecka w
okresie chemioterapii, możemy zmniejszyć poprzez:
A . stały kontakt z rodziną,
B . stały kontakt z psychologiem,
C . współpracę z zespołem terapeutycznym,
D . stworzenie możliwości bycia samemu, wyciszenie się.
Zadanie 129.
Dotychczas chora przyjmowała doustnie 1 5 m g morfiny c o 4
godziny. Obecnie istnieje potrzeba n a podawanie tego leku drogą
podskórną. Jaką dawkę na dobę powinna chora otrzymywać?
A . 10 mg,
B . 30 mg,
C . 60 mg,
D . 90 mg.
Zadanie 130.
Znajdź NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź, spośród określeń sprawowania
opieki paliatywnej nad dziećmi:
A . szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja nieuniknionej śmierci jako naturalnego
zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie w najlepszym interesie dziecka metod
mających n a celu intencjonalne skrócenie życia i okresu
cierpień dziecka,
D . niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużania
życia dziecka.
Zadanie 131.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:
A . powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno zostać zawarte w formie pisemnej w sprawie
współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . n a żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet
w przypadkach krótszej współpracy niż 3 0 dni, ale bez
potrzeby precyzowania zakresu wykonywanych świadczeń,
D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzowac także
terminy, zasady i procedury zwrotu poniesionych przez
wolontariusza kosztów.
Zadanie 132.
C z y d o prób poprawy realnej sytuacji chorego możemy zaliczyć
tolerowanie zwyczajów pacjenta, trybu życia, nałogów?
A . zdecydowanie nie, to nie ma związku z sytuacją realną,
B . nie, ponieważ jest t o zmiana sytuacji upragnionej a nie
realnej,
C . warunkowo tak, jeżeli odbywa się t o z a zgodą rodziny i
lekarza prowadzącego,
D . tak, jest to poprawa warunków sytuacji realnej.
Zadanie 133.
Elizabeth Kübler-Ross wyróżnia następujące etapy żałoby:
A . szok po uzyskaniu informacji,
B . załamanie i dezorganizacja,
C . odbudowa,
dopełnianie
rozpaczy
po
zmarłym,
przebaczenie,
D . prawidłowe są odpowiedzi A, B, C.
Zadanie 134.
W łagodzeniu bólu u niemowląt, istotną rolę odgrywają metody
niefarmakologiczne. Do najczęściej stosowanych zaliczamy:
A . ułożenie dziecka w łóżeczku,
B . łagodne szeptanie,
C . stymulację czuciowo – dotykową,
D . odpowiedź B i C jest prawidłowa.
Zadanie 135.
Pułap tolerancji bólu to:
A . najmniejsze, zauważalne natężenie bólu,
B . największe, możliwe do zniesienia natężenie bólu,
C . nadwrażliwość na bodźce bólowe,
D . nadmierna reakcja na bodziec bólowy.
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 160917
GRUPA 1
Zadanie 1.
Dzieci p o zabiegu operacyjnym przepukliny oponowo-rdzeniowej
wymagają zazwyczaj opieki:
A . neurologa,
B . neurochirurga,
C . ortopedy,
D . kompleksowej.
Zadanie 2.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:
A . niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
B . zaburzonym przepływie mózgowym,
C . współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D . schorzeniu wątroby.
Zadanie 3.
Objawy charakterystyczne dla zakażenia Pneumocystis carinii to:
A . ostra biegunka,
B . wybroczyny na skórze,
C . zapalenie płuc,
D . dodatnie objawy oponowe.
Zadanie 4.
Który z jonów powinien być suplementowany przy podawaniu
glikokortykosteroidów?
A . potas,
B . sód,
C . magnez,
D . cynk.
Zadanie 5.
D o zamknięcia czynnościowego zastawki otworu owalnego dochodzi
w:
A . 1 tygodniu życia,
B . 1 miesiącu życia,
C . kilka minut po urodzeniu,
D . kilka godzin po urodzeniu.
Zadanie 6.
U dziecka z chorobą "rybiej łuski" p o codziennej kąpieli ciało
dziecka osuszamy:
A . ręcznikiem,
przesuwając
go
po
ciele
wzdłuż
zrogowaciałych łusek,
B . ręcznikiem, przesuwając g o p o ciele w celu zcierania
zrogowaciałych łusek,
C . ręcznikiem, przykładając go delikatnie do ciała,
D . pozostawiamy skorę do samoistnego wyschnięcia.
Zadanie 7.
Noworodek z fenyloketonurią rodzi się:
A . z zaburzeniami wchłaniania białka,
B . z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym,
C . klinicznie zdrowy,
D . z uszkodzeniem CUN.
Zadanie 8.
Badanie widzenia barwnego przeprowadza się u:
A . 4-latków,
B . 6-latków,
C . 10-latków,
D . 14-latków.
Zadanie 9.
Najbardziej miarodajny wynik gazometrii jest wówczas, gdy krew:
A . pobierana jest metodą Astrupa,
B . pochodzi z tętnicy,
C . pochodzi z żyły,
D . pobiera się z opuszki palca lub pięty.
Zadanie 10.
Ból nocyceptywny:
A . powstaje w wyniku drażnienia i aktywacji zakończeń
czuciowych,
B . wiąże się z dysfunkcją układu nerwowego,
C . pochodzi z receptorów bólowych w skórze,
D . występuje bez przyczyn somatycznych.
Zadanie 11.
Po wypadku samochodowym u poszkodowanego zawsze:
A . rozpoznajemy złamanie kręgosłupa,
B . podejrzewamy złamanie kręgosłupa,
C . wykluczamy złamanie kręgosłupa,
D . rozpoznajemy przerwanie rdzenia kręgowego.
Zadanie 12.
10-letni chłopiec doznał w wyniku upadku izolowanego urazu
kończyny górnej. Kończyna pozostaje w ułożeniu wyprostnym, z e
znacznym obrzękiem i krwiakiem w okolicy stawu łokciowego,
palce są chłodne i blade. Udzielając pierwszej pomocy należy:
A . nie zakładać żadnego unieruchomienia,
B . założyć szynę Cramera w pozycji takiej, w jakiej
ułożona jest kończyna,
C . założyć szynę Cramera na kończynę zgietą pod kątem 90°,
D . zgiąć kończynę i założyć temblak.
Zadanie 13.
Zakładanie portu naczyniowego polega na:
A . wprowadzeniu specjalnej kaniuli d o naczyń obwodowych w
warunkach gabinetu zabiegowego,
B . operacyjnym wprowadzeniu drenu do naczynia żylnego tzw.
wenesekcja,
C . operacyjnym wszczepieniu komory d o tkanki podskórnej
oraz cewnika do wybranego naczynia krwionośnego,
D . wprowadzeniu kaniuli do tętnicy.
Zadanie 14.
B ó l głowy, nudności, zwolnienie tętna, oddechu, pobudzenie
psychoruchowe, które wystąpiły u dziecka w trakcie podawania
płynów drogą kroplowych wlewów dożylnych, mogą świadczyć o:
A . nietolerancji na płyny,
B . zbyt szybkim podawaniu dużych ilości płynów,
C . zbyt powolnym podawaniu płynów,
D . zakażeniu miejsca wkłucia.
Zadanie 15.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:
A . wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B . nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie
czynności
błony
śluzowej
oddechowego,
D . całkowity
brak
rzęsek
błony
śluzowej
oddechowego.
układu
układu
Zadanie 16.
Objawy przełomu miastenicznego to:
A . nagłe pocenie się łzawienia, ślinotoku, utraty apetytu,
B . nagłe wystąpienie niewydolności mięśni oddechowych,
zaburzeń w połykaniu,
C . nagłe wystąpienie zaburzeń widzenia, łzawienie,
D . wystąpienie apokamnozy.
Zadanie 17.
Rozwinięcie
się
pełnych
objawów
anoreksji
najczęściej
poprzedzają:
A . apatia i senność,
B . uporczywe wymioty i biegunki,
C . duża aktywność fizyczna i perfekcyjność w działaniu,
D . napady zachowań agresywnych.
Zadanie 18.
Obowiązek pomocy społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem
spoczywa między innymi na:
A . pracodawcach,
B . fundacjach i stowarzyszeniach,
C . osobach fizycznych i prawnych,
D . organach administracji rządowej i jednostkach samorządu
terytorialnego.
Zadanie 19.
W zespole Schönleina-Henocha występuje:
A . przyśpieszone opadanie krwinek,
B . obniżona liczba krwinek białych,
C . obniżony poziom żelaza w surowicy,
D . podwyższony poziom wiązania żelaza.
Zadanie 20.
Mierząc ciśnienie tętnicze krwi u dziecka należy pamiętać, aby
mankiet obejmował:
A . całe ramię,
B . 1/2 długości ramienia,
C . 1/3 długości ramienia,
D . 2/3 długości ramienia.
Zadanie 21.
Dziecko z e stwierdzonym ubytkiem słuchu powinno
zaopatrzone w indywidualny aparat słuchowy najpoźniej:
A . do końca pierwszego roku życia,
B . w wieku szkolnym,
C . w wieku przedszkolnym,
D . w młodszym wieku szkolnym.
Zadanie 22.
Najlepszą metodą leczenia choroby
zastosowanie:
A . tyreoidectomii,
B . radioaktywnego jodu,
C . glikokortykosteroidów,
D . propranololu.
Graves-Basedowa
zostać
jest
Zadanie 23.
Jakie zmiany dysmorficzne może stwierdzić pielęgniarka podczas
badania dziecka z zespołem Downa?
A . dysgenezje gonad,
B . nisko osadzone uszy, małą żuchwę, wady serca,
C . skośne szpary powiekowe, mały nos, wysoko wysklepione
podniebienie,
D . płacz
przypominający
koci,
małogłowie,
szeroko
rozstawione oczy.
Zadanie 24.
Dziecko przed rozpoczęciem leczenia odczuwa strach, jest
agresywne, dużo mówi. Jakie działania powinna podjąć
pielęgniarka, żeby złagodzić tą sytuację?
A . zwrócić się w przyjazny sposób d o dziecka i wysłuchać
jego wypowiedzi,
B . odpowiedzieć n a pytania dziecka w sposób budzący jego
zaufanie,
C . zorganizować dziecku możliwość zabawy, aby nie nudziło
się,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 25.
Najskuteczniejsze efekty postępowania odwykowego w przypadku
narkomanii występują wtedy, gdy:
A . motywacja o podjęciu abstynencji i terapii pochodzi o d
dziecka uzależnionego,
B . n a leczenie odwykowe kieruje się dziecko n a podstawie
wyroku sądowego,
C . postępowanie odwykowe podejmuje się n a życzenie i z a
zgodą rodziców,
D . n a terapię odwykową kieruje lekarz pierwszego kontaktu
i pedagog szkolny.
Zadanie 26.
Do objawów wrodzonej niedoczynności tarczycy NIE należy:
A . tachykardia,
B . hipotonia,
C . senność,
D . przepuklina pępkowa.
Zadanie 27.
Głównym zadaniem pielęgniarki w opiece nad dzieckiem
przewlekłą niewydolnością nerek jest:
A . ocena stanu świadomości,
B . prowadzenie bilansu płynów,
C . obserwacja zachowania dziecka,
D . pomiar ciepłoty ciała.
z
Zadanie 28.
Najczęstszym zakażeniem oportunistycznym w przebiegu AIDS jest:
A . salmonelloza,
B . Rota-Virus,
C . pneumocystoza,
D . toksoplazmoza.
Zadanie 29.
N a ocenę laboratoryjną zespołu hemolityczno-uremicznego składa
się:
A . morfologia,
stężenie
mocznika,
kreatyniny
i
elektrolitów,
B . poziom przeciwciał przeciwjądrowych, poziom IgA i IgM,
C . poziom reniny i erytropoetyny, liczba retikulocytów,
D . poziom reniny, fosforu i fosfatazy alkalicznej.
Zadanie 30.
Charakterystyczne cechy alergii pokarmowej:
A . niepożądana, niepowtarzalna reakcja organizmu na pokarm
bez udziału mechanizmów immunologicznych,
B . niepożądana,
powtarzalna
i
odtwarzalna
reakcja
organizmu n a pokarm z udziałem mechanizmów
immunologicznych,
C . zespół objawów wywołanych reakcją jelita cienkiego n a
alergen,
D . niepożądana reakcja organizmu n a pokarm bez udziału
mechanizmów immunologicznych.
Zadanie 31.
Przy nasilonych wymiotach u dziecka z przewlekłą niewydolnością
nerek, bezwzględnie należy:
A . zapobiegać odwodnieniu,
B . zmniejszyć dolegliwość bólową,
C . pomóc w zmianie pozycji,
D . zapewnić spokój.
Zadanie
Dziecko
A.
B.
C.
D.
32.
wrażliwe, powolne o trwałych emocjach to typ:
choleryka,
sangwinika,
flegmatyka,
melancholika.
Zadanie 33.
A b y zachować odpowiedni kształt i objętość kikuta p o amputacji
kończyny górnej należy:
A . bandażować ciasno kikut opaską elastyczną,
B . włożyć kikut w opatrunek gipsowy,
C . bandażować kikut opaską dzianą,
D . bandażować kikut wraz z najbliższym stawem opaską
elastyczną.
Zadanie
Dziecko
A.
B.
C.
D.
34.
głuchoniewidome poznaje świat w wyniku:
samodzielnej aktywności orientacyjnej,
ukierunkowanych działań opiekunów,
rozwijającej się wyobraźni dziecka,
świadomej dążności do poznania świata.
Zadanie 35.
Co NIE wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej?
A . opieka nad dzieckiem,
B . piecza nad majątkiem dziecka,
C . przedstawicielstwo ustawowe dziecka,
D . stosowanie kar cielesnych.
Zadanie 36.
Najbardziej dokładną techniką obrazowania mózgowych skutków
niedotlenienia jest:
A . ultrasonografia przezciemiączkowa,
B . rezonans magnetyczny,
C . tomografia komputerowa,
D . elektroencefalografia.
Zadanie 37.
Badaniem,
które
pomaga
w
rozpoznaniu
pęcherzowo-moczowodowego jest:
A . badanie bakteriologiczne moczu,
B . próba zagęszczania moczu,
C . cystouretrografia mikcyjna,
D . pomiar wielkości przesączania kłębkowego.
odpływu
Zadanie 38.
Badanie
szpiku
kostnego,
pozwala
na
małopłytkowości z:
A . ostrą białaczką,
B . zespołem hemolityczno-mocznicowym,
C . niedokrwistością z niedoboru żelaza,
D . hemofilią A.
różnicowanie
Zadanie 39.
J a k długo u dziecka powinien trwać zabieg odśluzowania rurki
tracheostomijnej za pomocą cewnika?
A . do 5 sekund,
B . 10 - 15 sekund,
C . 1 minutę,
D . 3 minuty.
Zadanie 40.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące rozszczepu kręgosłupa z
przepukliną oponową:
A . może powodować zaburzenia urologiczne,
B . jest śmiertelny, jeżeli nie podjęto leczenia w ciągu 2 4
godz.,
C . jest często skojarzony z wodogłowiem,
D . może być zdiagnozowany wewnątrzmacicznie z a pomocą
ultrasonografii.
Zadanie 41.
Triada objawów: obrócenie trzewi, zapalenie zatok przynosowych
oraz rozstrzenie oskrzeli nosi nazwę zespołu:
A . Westa,
B . Muira-Torre’a,
C . Kartagenera,
D . Hermana.
Zadanie 42.
Do najczęstszych powikłań poszczepiennych należą:
A . podwyższenie ciepłoty ciała, złe samopoczucie, słabe
odczyny miejscowe,
B . znaczne powiększenie węzłów chłonnych, wysypka,
podwyższenie ciepłoty ciała powyżej 39°C,
C . odczyn oponowy i z węzłów chłonnych, wzrost temperatury
powyżej 38,5°C, wysypka plamista,
D . złe
samopoczucie,
wstrząs
uczuleniowy,
wzrost
temperatury powyżej 39°C, powiększenie ślinianek.
Zadanie 43.
U dzieci, których matki s ą nosicielkami wirusa HIV, występują
przeciwciała anty-HIV przez okres:
A . 2-3 dób po porodzie,
B . do 3 miesięcy po porodzie,
C . do 6 miesięcy po porodzie,
D . do 1 roku po porodzie.
Zadanie 44.
O czym należy pamiętać przede wszystkim przy pielęgnowaniu
wkłucia centralnego?
A . przestrzeganiu zasad aseptyki i antyseptyki,
B . zmianie opatrunku 1 raz na dobę,
C . żeby nie wysunąć cewnika,
D . sprawdzaniu miejsca wokół cewnika 1 raz na dobę.
Zadanie 45.
Leczenie tężyczki u noworodka karmionego sztucznie polega na:
A . dożylnym podaniu wapnia,
B . doustnym podawaniu wapnia,
C . stosowaniu fototerapii,
D . włączeniu witaminy D.
Zadanie 46.
Astygmatyzm charakteryzuje:
A . utrudnione widzenie dali i bliży,
B . utrudnione widzenie bliży,
C . prawidłowy test n a tablicach Snellena, złe widzenie,
zamazywanie liter, bóle głowy i oczu,
D . utrudnione widzenie dali, nieprawidłowy test n a
tablicach Snellena.
Zadanie 47.
Choroba Perthesa dotyczy:
A . kości udowej,
B . piszczeli,
C . kości ramieniowej,
D . kręgosłupa.
Zadanie 48.
Głównym źródłem kalorii dla dzieci w wieku przedszkolnym
powinny być:
A . produkty zbożowe,
B . mleko,
C . masło i oleje roślinne,
D . mięso i przetwory.
Zadanie 49.
Podstawowym czynnikiem wywołującym zmiany skórne pod postacią
atopowego zapalenia skóry jest:
A . alergia,
B . infekcja bakteryjna,
C . infekcja wirusowa,
D . robaczyca.
Zadanie 50.
U noworodków p o porodach zabiegowych, obserwacja pielęgniarska
powinna być ukierunkowana przede wszystkim na objawy:
A . ciężkiej żółtaczki i niedokrwistości noworodków,
B . niedotlenienia i urazów okołoporodowych,
C . świadczące o obniżeniu poziomu glukozy we krwi,
D . świadczące o podwyższonym poziomie płytek krwi.
Zadanie 51.
Postać pozapiramidowa mózgowego porażenia
charakteryzuje się:
A . występowaniem ruchów mimowolnych,
B . zaburzeniami koordynacji ruchów,
C . nasileniem zmian w kończynach dolnych,
D . dominacją zmian w kończynach górnych.
dziecięcego
Zadanie 52.
W nadciśnieniu tętniczym pochodzenia nerkowego objawy złagodzi:
A . podaż produktów bogatobiałkowych z ograniczeniem
spożycia płynów,
B . dieta niskokaloryczna, w celu obniżenia masy ciała,
C . dieta bogata w elektrolity,
D . dieta eliminująca sól i ograniczająca spożycie płynów.
Zadanie 53.
Najskuteczniejszą metodą ograniczenia powikłań z e strony układu
moczowego podczas kuracji cyclofosfamidem jest:
A . wymuszenie diurezy przez podawanie 20% Mannitolu,
B . alkalizacja moczu przez podawanie wodorowęglanu sodu,
C . intensywne nawadnianie przed, w trakcie i p o podaniu
leku,
D . wymuszanie diurezy przez podanie furosemidu.
Zadanie 54.
U dziecka z wrodzoną wadą rdzenia kręgowego objawiającą się
pęcherzem neurogennym należy wykonać:
A . cystografię,
B . urografię,
C . cytologię,
D . cystometrię.
Zadanie 55.
W pierwszych dniach p o urodzeniu u noworodka donoszonego w
fazie adaptacji układu moczowego NIE występuje:
A . białkomocz,
B . obecność moczanów w moczu,
C . małe przesączanie kłębkowe,
D . zwiększona osmolarność moczu.
Zadanie 56.
Retinopatia, nefropatia,
cukrzycy:
A . wczesnych,
B . pierwotnych,
C . późnych,
D . przejściowych.
neuropatia
należą
do
powikłań
Zadanie 57.
Za wyborem dostępu do żył centralnych przemawia:
A . konieczność przetoczenia płynów z dużą szybkością,
B . różnorodność płynów do przetoczenia w jednym okresie,
C . konieczność długotrwałego leczenia płynami,
D . wskazanie d o jak najmniejszego rozcieńczania płynu w
szybkim strumieniu krwi.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
58.
z odległych następstw urazu mózgu jest:
astygmatyzm,
dalekowzroczność,
zaburzenia połykania,
padaczka pourazowa.
Zadanie 59.
Biegunka przewlekła t o stan chorobowy, który charakteryzuje się
występowaniem luźnych stolców:
A . przez okres tygodnia u noworodków i niemowląt,
B . przez okres c o najmniej miesiąca niezależnie o d wieku
dziecka,
C . z domieszką śluzu lub krwi, powyżej 1 4 dni,
prowadzących do zaburzeń odżywienia,
D . z krwią lub śluzem niezależnie od długości trwania.
Zadanie 60.
Wzrastanie to proces, który charakteryzuje się:
A . zmianami wielkości organizmu, powiększaniem się wzrostu
i masy ciała,
B . zmianami wzrostu i masy ciała, porównywanych d o
średnich wielkości w populacji,
C . tylko powiększaniem wzrostu,
D . tylko powiększaniem masy ciała.
Zadanie 61.
Sinica ośrodkowa:
A . świadczy o przełożeniu wielkich pni tętniczych,
B . jest cechą wszystkich wad serca,
C . świadczy o ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D . wskazuje na obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Zadanie 62.
Najczęstszą przyczyną szpitalnych zakażeń krzyżowych w
oddziałach pediatrycznych jest:
A . nieprawidłowa pielęgnacja wkłuć do naczyń żylnych,
B . niedokładne mycie rąk,
C . nieprawidłowe postępowanie w trakcie cewnikowania
pęcherza moczowego,
D . niewłaściwa polityka antybiotykoterapii.
Zadanie 63.
W celu oceny nasilenia duszności u dziecka należy:
A . rozpoznać rodzaj duszności,
B . kontrolować stan świadomości dziecka,
C . monitorować oddech, tętno, RR, saturację,
D . sprawdzić szczytową pojemność wydechową dziecka.
Zadanie 64.
W okresie niemowlęcym zmieniają się proporcje ciała i d o
najbardziej charakterystycznych należy:
A . przyrost długości kończyn górnych i dolnych,
B . przyrost długości kończyn górnych,
C . przyrost długości kończyn dolnych,
D . wzrost wielkości czaszki.
Zadanie 65.
Zachowanie
rodzicielskie
zwane
autonomią
wewnętrzną
charakteryzuje się:
A . liberalnym kierowaniem wobec dziecka,
B . powierzchownością kontaktów z dzieckiem,
C . dążeniem d o nierozłączności, wszystko obraca się wokół
dziecka,
D . kierowaniem dzieckiem bez okazywania m u przewagi lub
uległości.
Zadanie 66.
W ostrym napadzie astmy oskrzelowej dziecko przyjmuje pozycję:
A . siedzącą z lekkim pochyleniem do przodu,
B . półwysoką, z podparciem pleców,
C . płaską na plecach,
D . płaską na brzuchu z głową poniżej klatki piersiowej.
Zadanie 67.
Bezpośrednią przyczyną zespołu nagłej śmierci niemowląt SIDS
jest:
A . uduszenie się dziecka,
B . zachłyśnięcie w trakcie snu,
C . infekcja wirusowa,
D . brak jest jednoznacznej przyczyny.
Zadanie 68.
W przygotowaniu bezpośrednim d o operacji wyrostka robaczkowego
dziecko otrzymuje leki, które mają na celu:
A . wprowadzenie dziecka w stan snu oraz zniesienie
odruchów obronnych,
B . uspokojenie dziecka oraz zmniejszenie wydzielania
gruczołów wydzielania zewnętrznego,
C . uspokojenie dziecka, zwolnienie pracy serca, a także
przemiany materii,
D . uspokojenie dziecka, zmniejszenie bólu, zmniejszenie
wydzielania w drzewie oskrzelowym i przewodzie
pokarmowym.
Zadanie 69.
Jakich informacji należy udzielić rodzicom w sytuacji
stwierdzenia wrodzonej wiotkości krtani?
A . wada ustępuje samoistnie,
B . wada wymaga leczenia sanatoryjnego,
C . dieta dziecka powinna być płynna i papkowata,
D . nocą mogą występować stany niewydolności oddechowej.
Zadanie 70.
U niemowląt z zespołem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
najbardziej charakterystyczne są:
A . napięte
lub
uwypuklające
się
ciemię,
objaw
"zachodzącego słońca",
B . rozstępy szwów czaszkowych, rozdrażnienie, senność,
C . wymioty lub brak łaknienia, napięte ciemię,
D . zaburzenia rozwoju, przenikliwy krzyk dziecka.
Zadanie 71.
Tkanki szczególnie wrażliwe na działanie cytostatyków to:
A . skóra i tkanka podskórna,
B . szpik kostny i błona śluzowa,
C . tkanka kostna i mięśniowa,
D . rogówka i siatkówka oka.
Zadanie 72.
Nabyta anemia aplastyczna najczęściej spowodowana jest:
A . niedożywieniem dziecka,
B . przewlekłym stosowaniem antybiotyków,
C . kontaktem ze środkami chemicznymi,
D . niedoborem witaminy C.
Zadanie 73.
Ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych, w oddziałach gdzie
noworodek przebywa razem z matką jest:
A . zwiększone, ze względu na florę bakteryjną matki,
B . zwiększone, ze względu na obniżoną czujność personelu,
C . zmniejszone, ze względu na florę bakteryjną matki,
D . takie samo, jak w środowisku oddziału noworodkowego.
Zadanie 74.
Nierozpoznana hipoglikemia u noworodka może doprowadzić do:
A . zaburzeń układu krążenia,
B . powstania mukowiscydozy,
C . uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
D . powstania cukrzycy.
Zadanie
Mianem
A.
B.
C.
D.
75.
zeza określa się:
nieprawidłowe rozstawienie oczu,
nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.
Zadanie 76.
Przyczyną karłowatości przysadkowej jest:
A . nadmiar somatotropiny,
B . niedobór somatotropiny,
C . nadczynność tylnego płata przysadki,
D . niedoczynność tylnego płata przysadki.
Zadanie 77.
Jeżeli 14-letnie dziecko, którego rodzice s ą pozbawieni praw
rodzicielskich, ma zostać przysposobione, wymaga się:
A . zgody rodziców biologicznych,
B . zgody dziecka,
C . tylko zgody i orzeczenia sądu,
D . ustalenia notarialnie praw dziecka.
Zadanie 78.
W przebiegu zespołu nerczycowego dochodzi d o powstawania
obrzęków z powodu:
A . leczenia kortkosteroidami,
B . zmniejszenia stężenia albumin w surowicy poniżej
2.5g/dl,
C . wzrostu ciśnienia onkotycznego krwi,
D . znacznego wydalania z moczem katecholamin.
Zadanie 79.
Jaką postawę powinna przyjąć pielęgniarka wobec dzieci
obserwujących napad padaczkowy występujący u innego dziecka?
A . najlepiej nie zwracać uwagi,
B . zorganizować zabawę, aby zapomniały,
C . wyjaśnić istotę zaobserwowanego napadu,
D . odesłać do sal, aby nie obserwowały napadu.
Zadanie 80.
Celem badań przesiewowych jest:
A . ustalenie rozpoznania,
B . wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń,
C . określenie leczenia,
D . bilansowanie zdrowia.
Zadanie 81.
Wiek, w którym dziecko potrafi precyzyjnie włożyć d o
wyciągniętej ręki lub d o pojemnika przedmiot, który trzyma w
ręce to:
A . 7 miesięcy,
B . 8 miesięcy,
C . 9 miesięcy,
D . 12 miesięcy.
Zadanie 82.
Najlepsze wyniki leczenia złożonego
odporności osiąga się po:
A . podaniu immunoglobulin,
B . przeszczepie szpiku kostnego,
C . wielolekowej antybiotykoterapii,
D . leczeniu cytostatykami.
zespołu
upośledzenia
Zadanie 83.
W przypadku zdiagnozowania fenyloketonurii rozpoczyna się
leczenie:
A . dietą z ograniczeniem fenyloalaniny,
B . dietą z ograniczeniem fenyloalaniny, ale wprowadzane
stopniowo w przeciągu 1 miesiąca,
C . dietą niskobiałkową i niskosodową,
D . od podawania dużych dawek witaminy B6 oraz witaminy C.
Zadanie 84.
Serokonwersja jest to:
A . zespół ostrej infekcji,
B . pojawienie się przeciwciał,
C . bezobjawowa faza AIDS,
D . wystąpienie objawów grypowych.
Zadanie
Podanie
A.
B.
C.
D.
85.
surowicy przeciwtężcowej może spowodować:
wstrząs anafilaktyczny,
nie daje żadnych powikłań,
odczyn w miejscu podania,
zapalenie mięśni w miejscu podania.
Zadanie 86.
Chorobę Kawasaki charakteryzuje:
A . martwicze zapalenie małych tętniczek,
B . przewlekłe zapalenie dużych tętnic,
C . wysypka krwotoczna pod postacią punkcików,
D . guzkowe zapalenie tętnic.
Zadanie 87.
Odruch Moro jest reakcją na:
A . oziębienie dziecka,
B . zadziałanie nagłego bodźca,
C . przegrzanie dziecka,
D . drażnienie skóry dłoni.
Zadanie 88.
Istotą reumatoidalnego zapalenia stawów jest to, ż e proces
chorobowy toczy się w:
A . układzie limfatycznym,
B . kościach,
C . układzie tkanki łącznej,
D . mięśniach.
Zadanie 89.
Najczęstsze przyczyny krwawienia z górnego odcinka przewodu
pokarmowego u noworodków to:
A . zakażenie bakteryjne przewodu pokarmowego, alergia
pokarmowa,
B . wrzód trawienny, żylaki przełyku, nowotwory,
C . wrzód stresowy, choroba krwotoczna, krwawienie pozorne,
D . nieswoiste
zapalenia
jelit,
zapalenie
guzków
krwawniczych.
Zadanie 90.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane są ćwiczenia typu:
A . bieganie,
B . pływanie i gimnastyka w wodzie,
C . jazda na rowerze,
D . aerobik pod kontrolą.
Zadanie 91.
D o przyczyn duszności ostrej w chorobach układu oddechowego
należą:
A . mukowiscydoza, nadciśnienie płucne,
B . ciało obce, zaostrzenie astmy oskrzelowej,
C . choroby nowotworowe, choroby śródmiąższowe płuc,
D . wrodzone wady serca, nadciśnienie płucne.
Zadanie 92.
Siatki centylowe służą do porównania z normami podczas badania:
A . ostrości wzroku,
B . słuchu,
C . Cover testem,
D . wysokości i masy ciała.
Zadanie 93.
Rozstrzygające znaczenie w rozpoznaniu choroby Duchenn'a m a
badanie:
A . kariotypu dziecka,
B . płynu mózgowo - rdzeniowego,
C . elektromiograficzne,
D . potencjałów wywołanych.
Zadanie 94.
W badaniu przedmiotowym dziecka w e wczesnym niemowlectwie,
najmniejszą uwagę skupia się na:
A . budowie klatki piersiowej,
B . ruchomości stawów biodrowych,
C . skrzywieniach kręgosłupa,
D . wyglądzie skóry.
Zadanie 95.
Charakterystycznym objawem autyzmu wtórnego, czyli "późnego"
jest:
A . pojawienie się oznak autyzmu w 7 miesiącu życia,
B . unikanie i wycofywanie się z kontaktów społecznych
zarówno z matką jak i innymi osobami,
C . wzmożona sygnalizacja dyskomfortu związanego z
moczeniem,
D . przyśpieszony rozwój psychomotoryczny dziecka.
Zadanie 96.
Guz typu fibrosarcoma pochodzi z tkanki:
A . limfatycznej,
B . tłuszczowej,
C . łącznej włóknistej,
D . mięśni gładkich.
Zadanie 97.
Zespół środków i metod, których celem jest poprawa wszystkich
zaburzonych funkcji to:
A . rewalidacja,
B . rehabilitacja,
C . stymulacja,
D . adaptacja,
Zadanie 98.
Właściwy rozwój dziecka z wrodzonym brakiem obu kończyn w
największym stopniu zależy od:
A . kontaktu z rówieśnikami,
B . zastosowania przeszczepów,
C . indywidualnego nauczania,
D . postawy rodziców.
Zadanie 99.
Preparaty krwiopochodne należy przetaczać NIE dłużej niż:
A . 8 godzin,
B . 6 godzin,
C . 4 godziny,
D . 2 godziny,
Zadanie 100.
Biopsję stereotaktyczną wykonuje się w celu:
A . wycięcia masy guza,
B . pobrania materiału histopatologicznego,
C . zmniejszenia
objawów
wzmożonego
ciśnienia
śródczaszkowego,
D . udrożnienia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.
Zadanie
Badając
A.
B.
C.
D.
101.
słuch u rocznego dziecka zadbasz o to, aby:
ocenić odruchy noworodkowe,
odwrócić uwagę dziecka od badania,
obudzić śpiące dziecko,
dziecko było skupione na badaniu.
Zadanie 102.
Najważniejszą przyczyną występowania żółtaczki fizjologicznej
jest:
A . skrócony okres przeżycia erytrocytów z życia płodowego,
B . niedojrzałość układu krwiotwórczego,
C . niedojrzałość dróg żółciowych,
D . niedobór erytropoetyny.
Zadanie 103.
Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym powinny
uczyć się w:
A . szkołach integracyjnych,
B . szkołach życia,
C . rodzinie,
D . zakładach specjalnych.
Zadanie 104.
Pomiar szczytowego przepływu wydechowego najlepiej wykonać w
pozycji:
A . siedzącej,
B . leżącej,
C . stojącej,
D . dowolnej.
Zadanie 105.
Jeżeli akcja serca noworodka wynosi 120-130 uderzeń n a minutę,
świadczy to o:
A . bradykardii,
B . tachykardii,
C . wartości prawidłowej,
D . zaburzeniach hemodynamicznych.
Zadanie 106.
W mleku następnym modyfikacja nie dotyczy:
A . ilości węglowodanów,
B . ilości składników mineralnych,
C . jakości białka,
D . jakości tłuszczu.
Zadanie 107.
Objaw Ortolaniego to objaw:
A . wyważania,
B . przeskakiwania,
C . odwodzenia,
D . utykania.
Zadanie
Jedną z
A.
B.
C.
D.
108.
przyczyn występowania bezdechu u dzieci jest:
założona rurka intubacyjna,
odpływ żołądkowo-przełykowy,
wzrost transaminaz,
zła wentylacja płucna.
Zadanie 109.
Wady cewy nerwowej powstają:
A . w pierwszym tygodniu rozwoju zarodka ludzkiego,
B . w drugim tygodniu rozwoju zarodka ludzkiego,
C . n a przełomie trzeciego i czwartego tygodnia rozwoju
zarodka ludzkiego,
D . n a przełomie piątego i szóstego tygodnia rozwoju
zarodka ludzkiego.
Zadanie 110.
Wprowadzenie u dziecka kaniuli do tętnicy umożliwia:
A . skuteczne prowadzenie ewentualnej reanimacji,
B . zagwarantowanie
dostępu
do
naczyń
u
dzieci
nieprzytomnych,
C . szybkie
podanie
leków
u
dzieci
wymagających
wspomaganego oddechu,
D . prowadzenie ciągłego krwawego pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi.
Zadanie 111.
U dzieci z e schorzeniami nowotworowymi, najpoważniejszą
przyczyną zwiększenia zapadalności na zakażenia jest:
A . gorsze wchłanianie witamin,
B . kontakt z chorymi dziećmi,
C . neutropenia,
D . brak szczepień ochronnych.
Zadanie 112.
O ciężkiej postaci hemofilii typu A mówimy, jeżeli poziom
czynnika krzepnięcia wynosi:
A . poniżej 1%,
B . 1% - 5%,
C . 5% - 8%,
D . 10% - 12%.
Zadanie 113.
Po operacyjnym leczeniu skrętu jądra, wskazane jest:
A . aby moszna była w uniesieniu,
B . aby moszna była jak najniżej,
C . założenie na mosznę zimnego okładu,
D . założenie na mosznę ciepłego okładu.
Zadanie 114.
12-letni chłopiec jest chory n a mukowiscydozę. U chłopca
stwierdzono rozstrzeniowe zmiany oskrzeli. Dziecko przebywa n a
leczeniu klimatycznym.W planowaniu opieki nad dzieckiem
szczególną uwagę zwrócisz na:
A . minimalizację wysiłku fizycznego,
B . rehabilitację ogólnorozwojową,
C . rehabilitację oddechową,
D . unikanie ekspozycji na czynniki szkodliwe.
Zadanie 115.
Objawy ogólne w chorobie Hodgkina to:
A . poty nocne, świąd skóry,
B . wybroczynki w okolicach pachowych,
C . wymioty, bóle głowy,
D . zaburzenia widzenia.
Zadanie 116.
Pielęgniarka prowadząc ocenę pacjenta pod kątem wczesnych
objawów podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego powinna
zwrócić uwagę na:
A . zakres wartości ciśnienia tętniczego krwi, tętna,
oddechu i występowania sinicy obwodowej,
B . stan świadomości, czynność oddechową, aktywność
ruchową, zakres wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz
średnicę i reaktywność źrenic,
C . zachowanie pacjenta, wartości ciśnienia tętniczego krwi
i tętna, czynność oddechową,
D . ułożenie pacjenta, stan odwodnienia, prawidłowy pasaż
jelitowy, reaktywność źrenic.
Zadanie 117.
Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:
A . gwałtowne narastanie gorączki,
B . zaburzenia wodno-elektrolitowe,
C . stany alergiczne,
D . czynniki zakaźno-toksyczne.
Zadanie 118.
Zespół MAS u noworodków spowodowany jest:
A . wrodzonym zapaleniem płuc,
B . aspiracją płynu owodniowego zawierającego smółkę,
C . dysplazją oskrzelowo - płucną,
D . małą ilościa surfaktantu w pęcherzykach płucnych.
Zadanie 119.
Jakie działania należy podjąć, żeby zapobiegać ulewaniom
pokarmu przez niemowlę?
A . przerwać karmienie, gdy matka uważa, ż e dziecko jest
najedzone,
B . okresowo przerywać karmienie,
C . układać dziecko w odpowiedniej pozycji w czasie i p o
karmieniu,
D . po karmieniu układac na brzuchu.
Zadanie 120.
U dziecka będącego w stanie astmatycznym, NIE stosuje się:
A . leków uspokajających,
B . leków steroidowych,
C . tlenoterapii,
D . leków alfa-adrenergicznych.
Zadanie 121.
16-letni chłopiec jest o d 2 lat leczony z powodu osteosarkoma.
Dziecko m a trzecią wznowę choroby, jest w stanie terminalnym.W
chorobie terminalnej głównym celem opieki jest:
A . przedłużenie życia nieuleczalnie chorym,
B . zmniejszenie dolegliwości bólowych,
C . godne i możliwe bez dolegliwości przeżycie pozostałego
czasu,
D . zmniejszenie dolegliwości lękowych.
Zadanie 122.
W początkowym okresie występowania wodogłowia zwraca się przede
wszystkim uwagę na:
A . uwapnienie kości czaszki,
B . upośledzenie zborności kończyn,
C . przyrost obwodu głowy,
D . występowanie napadów drgawkowych.
Zadanie 123.
Ząbkowanie w czasie przypada:
A . w 2 miesiącu życia,
B . od 2-4 miesiąca życia,
C . od 5-7 miesiąca życia,
D . od 10-12 miesiąca życia.
Zadanie 124.
Które z badań nieinwazyjnych serca jest stosowane w celu
rozpoznania kardiomiopatii zastoinowej?
A . fonokardiograficzne,
B . polikardiograficzne,
C . echokardigraficzne M-mode,
D . osłuchowe.
Zadanie 125.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu choroby Leśniowskiego-Crohna
jest:
A . tomografia komputerowa jamy brzusznej,
B . kolonoskopia,
C . gastroskopia,
D . USG jamy brzusznej.
Zadanie 126.
U 8 letniego dziecka matka zauważyła sporadyczne poranne
wymioty, gorsze radzenie sobie z obowiązkami szkolnymi,
niezdolność d o spełniania prostych poleceń. Ponadto chłopiec
skarżył się n a ból głowy oraz podwójne widzenie. Najbardziej
prawdopodobnym jest rozpoznanie:
A . podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
B . wodogłowie,
C . infekcja wirusowa,
D . zaburzenia zachowania.
Zadanie 127.
Dekontaminacja to:
A . oczyszczanie, dezynfekcja i sterylizacja,
B . dezynfekcja i sterylizacja,
C . oczyszczanie i sterylizacja,
D . oczyszczanie i dezynfekcja.
Zadanie 128.
O d około 2 miesiąca życia, dziecko bada cechy przedmiotów
poprzez wkładanie ich do ust. Jest to efektem:
A . zachowanego odruchu ssania,
B . wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej,
C . swędzenia dziąseł,
D . zwiększonej wrażliwości dotykowej warg niemowlęcych.
Zadanie 129.
U pacjenta z podejrzeniem guza Wilmsa należy zwrócić uwagę n a
występowanie:
A . wad układu krążenia i kostno- stawowego,
B . wad układu moczowo-płciowego,
C . wrodzonego braku tęczówki- aniridii,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 130.
Średnia prawidłowa ilość oddechów na minutę, u noworodka wynosi
około:
A. 30,
B. 40,
C. 50,
D. 60.
Zadanie 131.
D o poradni "D" zgłasza się matka z 6-miesięcznym dzieckiem.
Które
z
wymienionych
działań
pielęgniarki
będzie
pierwszoplanowe?
A . ocena rozwoju dziecka,
B . wykonanie podstawowych badań biochemicznych,
C . ocena stopnia odżywienia,
D . zwrócenie uwagi n a związek emocjonalny matki z
dzieckiem.
Zadanie 132.
Największym problemem w leczeniu dzieci z wrodzonym przerostem
nadnerczy w pierwszym półroczu życia jest:
A . obniżona odporność, krwawienie z przewodu pokarmowego,
B . niechęć przyjmowania leków,
C . nietolerancja leków,
D . konieczność częstego oznaczania poziomu leków w
surowicy krwi.
Zadanie 133.
W
ocenie
rozwoju
cech
płciowych
wykorzystuje
się
pięciostopniową skalę Reynolda-Winesa. Brak rozwoju danej
cechy, typowy dla fazy dziecięcej, określa się jako stadium:
A. 1 ,
B. 2 ,
C. 3 ,
D. 5 .
Zadanie 134.
A b y złagodzić bolesność jamy ustnej u dziecka leczonego
cytostatykami należy:
A . podać leki przeciwbólowe, aby nie doprowadzić d o
nasilenia bólu, wprowadzić dietę wysokobiałkową,
B . płukać jamę ustną szałwią, pędzlować jamę ustną,
wprowadzić dietę niedrażniącą śluzówki,
C . zrobić zimny okład n a okolicę jamy ustnej, wprowadzić
dietę niskokaloryczną,
D . pędzlować jamę ustną preparatem dezynfekcyjnym i
przeprowadzać inhalacje z lekiem przeciwbólowym.
Zadanie 135.
Zahamowanie psychoruchowe występuje u dzieci, u których:
A . procesy hamowania przeważają nad procesami pobudzania,
B . procesy pobudzania przeważają nad procesami hamowania,
C . procesy pobudzania równoważne są procesom hamowania,
D . następuje zaburzenie analizatora wzroku, słuchu i
dotyku.
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 172417
GRUPA 1
Zadanie 1.
U noworodka, u którego rozpoznano
najczęściej występuje:
A . zaburzony odruch ssania,
B . zaburzona krzepliwość krwi,
C . nietolerancja glukozy,
D . zespół zaburzeń oddychania.
fetopatię
cukrzycową,
Zadanie 2.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o śródporodowego znieczulenia
zewnątrzoponowego jest/są:
A . wiek rodzącej poniżej 18 lat,
B . zaburzenia krzepnięcia krwi,
C . nadciśnienie,
D . infekcja dróg moczowych.
Zadanie 3.
Najczęstszą przyczyną nieskuteczności doustnej antykoncepcji
hormonalnej jest:
A . rozregulowanie cyklu miesiączkowego,
B . zaburzenie wchłaniania leku,
C . brak systematyczności w przyjmowaniu leku,
D . częsta zmiana partnerów seksualnych.
Zadanie 4.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:
A . Jana Lesińskiego,
B . Witolda Michałowicza,
C . Adama Cekańskiego,
D . Włodzimierza Fijałkowskiego.
Zadanie 5.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:
A . do 5 % masy urodzeniowej,
B . 6-10 % masy urodzeniowej,
C . 11-15 % masy urodzeniowej,
D . powyżej 15 %.
Zadanie 6.
Endogennym źródłem zakażenia połogowego NIE jest/są:
A . powłoki brzuszne,
B . pochwa,
C . przewód pokarmowy,
D . cewnikowanie pęcherza moczowego.
Zadanie 7.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:
A . zaprzestaniu karmienia piersią,
B . odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu techniki ssania, częstszym
odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D . przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.
karmieniu,
Zadanie 8.
Przy głębokim bocznym nacięciu krocza uszkodzeniu ulegają
następujące mięśnie:
A . mięsień opuszkowo - gąbczasty, mięsień poprzeczy
głęboki krocza,
B . mięsień opuszkowo gąbczasty, mięsień kulszowo jamisty, mięsień poprzeczny powierzchowny krocza,
C . mięsień opuszkowo - gąbczasty, mięsień poprzeczny
powierzchowny krocza, dźwigacz odbytu,
D . mięsień
kulszowo
-jamisty,
mięsień
poprzeczny
powierzchowny krocza, dźwigacz odbytu.
Zadanie 9.
Przepełniony pęcherz moczowy w pierwszych godzinach
porodzie:
A . może spowodować rozkurczenie mięśnia macicy,
B . sprzyja obkurczeniu mięśnia macicy,
C . nie wpływa na stan obkurczenia mięśnia macicy,
D . zmniejsza krwawienie z dróg rodnych.
po
Zadanie 10.
U rodzącej stwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem opryszczki
płciowej. W celu ochrony noworodka należy:
A . przeprowadzić poród drogami natury przy zachowanym
pęcherzu płodowym,
B . wykonać cięcie cesarskie przed upływem 4 - 6 godz. o d
pęknięcia pęcherza płodowego,
C . przeprowadzić poród drogami natury przy zastosowaniu
leczenia farmakologicznego,
D . przeprowadzić poród drogami natury z e skróceniem II-go
okresu porodu.
Zadanie 11.
Skala Bishopa służy do oceny:
A . stopnia dojrzałości płodu,
B . jakości płynu owodniowego,
C . zagrożenia życia płodu,
D . stopnia dojrzałości szyjki macicy.
Zadanie 12.
Test obciążenia glukozą u ciężarnej należy wykonać między:
A . 16-20 tygodniem,
B . 20-24 tygodniem,
C . 24-28 tygodniem,
D . 28-32 tygodniem.
Zadanie 13.
Jakim badaniem można w sposób najbardziej obiektywny i szybki
potwierdzić wewnątrzmaciczną śmierć płodu?
A . palpacyjnym,
B . ultrasonograficznym,
C . hormonalnym,
D . osłuchiwaniem.
Zadanie 14.
Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską to:
A . umożliwianie jednostkom i grupom zwiększania kontroli
zdrowia i jego poprawianie,
B . umożliwianie jednostkom i grupom dostępu d o jednostek
zorganizowanej ochrony zdrowia,
C . obowiązki urzędów w podnoszeniu zdrowotności narodów,
D . współodpowiedzialność urzędów krajów wysokorozwiniętych
za zdrowie narodów rozwijających się.
Zadanie 15.
Pracownica karmiąca dziecko piersią, zatrudniona n a pełnym
etacie ma prawo do?
A . jednej półgodzinnej przerwy na karmienie dziecka,
B . dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych d o czasu
pracy,
C . dwóch przerw po 45 min. każda,
D . nie ma takiego prawa.
Zadanie 16.
Przyczyną niewłaściwego sformułowania diagnozy jest:
A . błędna obserwacja,
B . błędne rozumowanie,
C . błędny zapis techniczny,
D . wszystkie odpowiedzi są właściwe.
Zadanie 17.
Zmiany w przepływie krwi płodu oceniane metodą Dopplera:
A . wyprzedzają zmiany w zapisie KTG,
B . stanowią potwierdzenie zmian w zapisie KTG,
C . są wtórne do zmian w zapisie KTG,
D . nie mają związku z zapisem KTG.
Zadanie 18.
W przygotowaniu programu profilaktyki odleżyn istotne jest:
A . powołanie komisji ds. odleżyn n a poziomie danego
szpitala,
B . powołanie koordynatora ds. profilaktyki odleżynowej,
C . opracowanie standardu profilaktyki odleżyn,
D . wszystkie powyższe elementy są równie istotne.
Zadanie 19.
Kobieta p o odbytym szczepieniu przeciwko różyczce powinna się
wystrzegać zajścia w ciążę przez okres:
A . 3 tygodni,
B . 1 miesiąca,
C . 2 miesięcy,
D . 3 miesięcy.
Zadanie 20.
Organizowanie badań skriningowych oznacza:
A . profilaktykę w zakresie koszt - efekt,
B . działania wśród osób bez objawów choroby w celu
wykrycia choroby w okresie bezobjawowym lub
przedklinicznym,
C . profilaktykę trzeciej fazy,
D . wszystkie odpowiedzi są właściwe.
Zadanie 21.
Który system organizacyjny oddziału najbardziej sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?
A . kohorty,
B . oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C . rooming-in,
D . każdy w jednakowym stopniu.
Zadanie 22.
Jednym z manewrów stosowanych w dystocji barkowej i polegającym
n a rotacji tylnego barku o 180˚ n a skutek jego ucisku przez
operatora od strony klatki piersiowej jest:
A . manewr Rubina,
B . manewr Woodsa,
C . manewr Lowseta,
D . manewr McRobertsa.
Zadanie 23.
N a ile minut przed
antykoncepcyjną?
A . 5 minut,
B . 10 minut,
C . 15 minut,
D . 20 minut.
stosunkiem
należy
założyć
globulkę
Zadanie 24.
Podczas prowadzenia porodu u ciężarnej z wadą serca poza
ograniczaniem wysiłku fizycznego eliminowane jest podawanie
Oksytocyny i Metherginy, ponieważ powodują:
A . przedłużenie II i III okresu porodu,
B . obniżenie napięcia mięśnia macicy,
C . zmiany napięcia naczyń,
D . przyspieszenie akcji porodowej.
Zadanie 25.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:
A . w 1-ej dobie po porodzie,
B . w 2-3-ej dobie po porodzie,
C . w 5-6-tej dobie po porodzie,
D . 10-14 dni po porodzie.
Zadanie 26.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:
A . ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B . odpępnienie noworodka,
C . odśluzowanie,
D . założenie identyfikatora na rączki noworodka.
Zadanie 27.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:
A . arytmia,
B . bradykardia,
C . tachykardia,
D . normokardia.
Zadanie 28.
Niskie poprzeczne stanie główki oznacza, ż e szew strzałkowy
przebiega poprzecznie, a główka jest:
A . nad wchodem,
B . we wchodzie,
C . w dnie miednicy,
D . jest na wychodzie.
Zadanie 29.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?
A . utajona,
B . przyspieszenia,
C . maksymalnego wzrostu,
D . zwolnienia.
Zadanie 30.
Przyczyną swędzenia skóry (zwłaszcza n a brzuchu) w trzecim
trymestrze ciąży może być:
A . nadmiar estrogenów,
B . nadmiar progesteronu,
C . spadek gonadotropin,
D . nadmiar tkanki tłuszczowej.
Zadanie 31.
Wynik badania wewnętrznego: punkt prowadzący na wysokości linii
międzykolcowej, promontorium i kresa graniczna niebadalne pozwala stwierdzić:
A . główkę nieustaloną,
B . główkę ustaloną we wchodzie,
C . główkę w próżni,
D . główkę w cieśni.
Zadanie 32.
Obfita nadmierna utrata krwi w czasie miesiączki trwającej 5-7
dni to:
A . algomenorrhoea,
B . hypermonorrhoea,
C . dysmenorrhoea,
D . menometrorrhagia.
Zadanie 33.
Akceleracje niezależne o d skurczów macicy, podczas porodu
najczęściej występują w związku z:
A . krwawieniem z dróg rodnych,
B . odpływaniem płynu owodniowego,
C . owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D . ruchami płodu.
Zadanie 34.
Jakie powikłanie grozi ciężarnej w przypadku zbyt długiego
zatrzymania martwego płodu w macicy?
A . pęknięcie macicy,
B . krwotok,
C . zaburzenia krzepliwości krwi,
D . mięśniaki macicy.
Zadanie 35.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:
A . do światła miednicy,
B . do tyłu,
C . w prawo,
D . w lewo.
Zadanie 36.
Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych najczęściej występuje
w:
A . 9 tygodniu ciąży,
B . 12 tygodniu ciąży,
C . pierwszej połowie ciąży,
D . drugiej połowie ciąży,
Zadanie 37.
Wielowodzie NIE może być przyczyną:
A . pierwotnego
osłabienia
czynności
skurczowej,
przodowania pępowiny lub części drobnych,
B . atrezji przełyku i dwunastnicy płodu, wodogłowia,
C . krwotoku poporodowego, porodu przedłużonego,
D . nieprawidłowego wstawiania się części przodującej d o
wchodu miednicy, zaburzeń w oddzielaniu się łożyska.
Zadanie 38.
Proces dydaktyczny w szkole dla rodziców jest najmniej
efektywny, jeśli jedyną metodą kształcenia jest/są:
A . wymiana doświadczeń z rodzicami, którzy s ą już p o
porodzie,
B . ćwiczenia praktyczne,
C . wykłady,
D . dyskusje.
Zadanie 39.
Przebicie pęcherza płodowego przy niedojrzałej szyjce jest
związane z:
A . podwyższonym ryzykiem zakażenia wewnątrzmacicznego,
B . podwyższonym ryzykiem dystocji barkowej,
C . skróceniem I okresu porodu,
D . skróceniem II okresu porodu.
Zadanie 40.
Trzeci zwrot główki w mechanizmie porodowym nazywa się:
A . odgięciowy,
B . rotacyjno-postępowy,
C . przygięciowo- odgięciowy,
D . rotacyjny.
Zadanie 41.
Metoda termiczna określa czas jajeczkowania
niepłodność, która rozpoczyna się:
A . drugiego dnia podwyższonej temperatury,
B . trzeciego dnia podwyższonej temperatury,
C . czwartego dnia podwyższonej temperatury,
D . piątego dnia podwyższonej temperatury.
i
wyznacza
Zadanie 42.
Bogatym źródłem wiedzy i zdobycia wielu umiejętności
praktycznych dla przyszłych rodziców s ą spotkania w szkole
rodzenia, które mają na celu:
A . poszerzenie posiadanej już przez uczestników wiedzy o
fizjologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu,
B . zapobieganie
mogącym
wystąpić
w
ciąży
nieprawidłowością, pogłębianie jedności rodzinnej i
nauczenia sposobu wczesnego nawiązania dialogu z
dzieckiem,
C . promowanie karmienia naturalnego piersią, podniesienie
ogólnej kondycji fizycznej, kształtowanie świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 43.
Objawy zwiastujące poród to:
A . obniżenie się dna macicy, odejście czopa śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,
B . regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C . bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D . krwotok.
Zadanie 44.
Pierwsze krwawienie z dróg rodnych w przypadku łożyska
przodującego zazwyczaj:
A . występuje bez uchwytnej przyczyny,
B . poprzedzone jest skurczami macicy,
C . poprzedzone jest pęknięciem pęcherza płodowego,
D . związane jest z wysiłkiem fizycznym.
Zadanie 45.
Charakterystycznym objawem dystocji barkowej jest:
A . opóźniony d o kolejnego skurczu macicy czwarty zwrot
główki,
B . objaw Küstnera,
C . objaw "żółwia",
D . objaw Ahlfelda.
Zadanie 46.
Stany zapalne narządów płciowych:
A . ułatwiają zakażenie wirusem HIV,
B . utrudniają zakażenie, gdyż znajduje się tam wtedy
większa ilość ciał odpornościowych,
C . nie mają znaczenia dla procesu zakażenia wirusem HIV,
D . czasami mogą ułatwić zakażenie.
Zadanie 47.
Wyłączne karmienie piersią wpływa n a zahamowanie owulacji
poprzez:
A . obniżone stężenie prolaktyny,
B . podwyższone stężenie prolaktyny,
C . podwyższony poziom progesteronu,
D . obniżony poziom progesteronu.
Zadanie 48.
Które z e wskazanych badań diagnostycznych jest "bezpieczne" dla
ciężarnej z łożyskiem przodującym?
A . per vaginam,
B . amnioskopia,
C . fetoskopia,
D . USG.
Zadanie 49.
Jakie jest niebezpieczeństwo zakrzepowego
głębokich w połogu?
A . miejscowa martwica tkanek,
B . zator tętnicy płucnej,
C . niedowład kończyny,
D . podskórne wylewy krwawe.
zapalenia
żył
Zadanie 50.
Przy porodzie z położenia podłużnego miednicowego warunkiem
przystąpienia d o udzielenia pomocy ręcznej sposobem Brachta
jest:
A . urodzenie się płodu do pępka,
B . rotacja barków płodu d o wymiaru prostego płaszczyzny
wchodu,
C . wprowadzenie palca do ust płodu aż do nasady języka,
D . ściągniecie płodu za stópki.
Zadanie 51.
Zmniejszona objętość płynu owodniowego może być jednym z
kryteriów rozpoznania u płodu:
A . hypertrofii,
B . hypotrofii,
C . cukrzycy,
D . zaburzeń metabolicznych.
Zadanie 52.
U rodzącej stwierdzono łożysko przyrośnięte (placenta accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:
A . wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B . wnikają w mięsień macicy,
C . wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą w kontakcie z warstwą mięśniową macicy, ale nie
wnikają w nią.
Zadanie 53.
Efektem centralnego pobudzenia nerwu błędnego w reakcji n a
ucisk główki płodu w kanale rodnym (objaw Gausa) s ą
deceleracje:
A . wczesne,
B . późne,
C . zmienne,
D . mieszane.
Zadanie 54.
Obumarły płód najczęściej ulega maceracji, a objętość płynu
owodniowego:
A . gwałtownie się zwiększa,
B . powoli, ale systematycznie się zwiększa,
C . zmniejsza się,
D . nie ulega zmianie.
Zadanie 55.
Śluz w okresie płodnym staje się:
A . obfity, przejrzysty, rozciągliwy,
B . skąpy, mętny, rozciągliwy,
C . obfity, mętny, twardy-nierozciągliwy,
D . skąpy, przejrzysty, twardy-nierozciągliwy.
Zadanie 56.
C o należy przyjąć jako początek okresu płodności w metodzie
Billingsów?
A . zwiększenie się ilości wydzielanego śluzu,
B . pojawienie się śluzu,
C . zmianę zabarwienia śluzu,
D . zmianę konsystencji śluzu.
Zadanie 57.
Objętość osocza wzrasta o d 6 tygodnia ciąży, ale gwałtowny,
bardzo zauważalny wzrost następuje w:
A . II trymestrze ciąży,
B . 10 tygodniu ciąży,
C . I trymestrze ciąży,
D . 38 tygodniu ciąży.
Zadanie 58.
Proces retrakcji to:
A . wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B . skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka,
D . skracanie włókien mięśniowych dolnego odcinka.
Zadanie 59.
Definicja masywnego (ciężkiego) krwotoku to:
A . nagła utrata ponad 1500 - 2000 ml krwi,
B . utrata krwi ponad 500 ml,
C . utrata krwi ok. 500 ml,
D . utrata krwi ok. 1000 ml.
Zadanie 60.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:
A . obrzęk płodu,
B . makrosomię płodu,
C . zespół Downa u płodu,
D . deformację kręgów szyjnych płodu.
Zadanie 61.
Jednym z objawów ostrej fazy rzęsistkowicy występującej u
kobiet są:
A . obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B . obfite serowate upławy,
C . kłykciny płaskie,
D . obfite ropne upławy.
Zadanie 62.
Jaki lek należy zastosować u położnicy
przedawkowania siarczanu magnezu (MgSO4):
A . dihydrolazinę,
B . kwas foliowy,
C . witaminę D,
D . glukonian wapnia.
w
przypadku
Zadanie 63.
U kobiet zarażonych wirusem HIV obserwuje się:
A . zmniejszony odsetek porodów przedwczesnych,
B . nadmierny wzrost wewnątrzmaciczny płodu,
C . zwiększony odsetek porodów przedwczesnych,
D . prawidłowy rozwój płodu.
Zadanie 64.
Zakrzepowe zapalenie żył głębokich w połogu charakteryzuje się
następującymi objawami:
A . zaczerwienieniem żylaków, bolesnym ich zgrubieniem,
wzrostem temperatury ciała,
B . obrzękiem i bólem kończyny, zwolnionym tętnem ,
wzrostem RR,
C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym
zabarwieniem skóry,
D . bólem
kończyny,
powiększeniem
jej
obwodu,
przyspieszeniem tętna.
Zadanie 65.
Obserwowany podczas wstawiania się główki płodu tzw. objaw
Gaussa jest wskazaniem do:
A . szybkiego zakończenia porodu,
B . przebicia pęcherza płodowego,
C . podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D . wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.
Zadanie 66.
C z y heparyna frakcjonowana przenika przez łożysko
krwioobiegu dziecka?
A . tak,
B . tak ale tylko przy długotrwałym stosowaniu,
C . nie,
D . nie ale pod warunkiem, że nie są podawane inne leki.
Zadanie
Hormon
A.
B.
C.
D.
do
67.
LH ( lutotropina) wydzielany jest przez:
jajnik,
przysadkę mózgową,
podwzgórze,
korę nadnerczy.
Zadanie 68.
Cechą charakterystyczną występującą u noworodka z żółtaczką
fizjologiczną jest:
A . aktywne ssanie,
B . ruchliwość,
C . senność,
D . znaczny przyrost masy ciała.
Zadanie 69.
Mechanizm powstawania bólu patologicznego i przedłużania się
porodu to inaczej:
A . zespół Fijałkowskiego,
B . triada Reada,
C . triada Leopolda,
D . zespół Kassil.
Zadanie 70.
Wskaż element, którego nie zaliczymy d o pojęcia "Ekologia
prokreacji":
A . ekologiczne karmienie,
B . antykoncepcja,
C . progeneza,
D . zharmonizowane dwurodzicielstwo.
Zadanie 71.
Który sposób spędzania czasu wolnego NIE jest przeciwwskazany
dla kobiet, aż do końca ciąży?
A . tenis,
B . pływanie,
C . jogging,
D . siatkówka.
Zadanie
Wzrost
zdrowej
A.
B.
C.
D.
72.
podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesiączkowym u
kobiety świadczy o:
zbliżającym się jajeczkowaniu,
dokonującym się jajeczkowaniu,
dokonanym jajeczkowaniu,
braku jajeczkowania.
Zadanie 73.
Szczepionkę BCG wykonuje się w okolicy mięśnia:
A . ramiennego prawego,
B . udowego lewego,
C . ramiennego lewego,
D . pośladkowego prawego.
Zadanie 74.
Zespół Turnera polega na:
A . braku jednego chromosomu płciowego X-45,X,
B . obecności dodatkowego chromosomu X,
C . obecności dodatkowego chromosomu Y,
D . obecności kariotypu 47XXY.
Zadanie 75.
Wskaźnik Pearla dla hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych
wynosi:
A . 0,3-4,
B . 1-2,
C . 2-4,
D . 3-6.
Zadanie 76.
Dzień położnej, od 1994 roku, obchodzony jest w Polsce:
A . 8 stycznia,
B . 8 marca,
C . 8 maja,
D . 8 lipca.
Zadanie 77.
Jaki jest główny objaw kliniczny łożyska przodującego
ujawniający się w pierwszym okresie porodu?
A . gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B . gwałtowny wzrost tętna,
C . obfite krwawienie,
D . gwałtowne odpłynięcie płynu owodniowego p o wystąpieniu
gwałtownych skurczów porodowych.
Zadanie 78.
Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu:
A . jest zabarwiony na zielono,
B . nie zmienia koloru, lecz jest go mniej,
C . ma charakter popłuczyn mięsnych,
D . jest mleczny, opalizujący.
Zadanie 79.
Stany przejściowe noworodka to:
A . spadek masy ciała,
B . wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka fizjologiczna, fizjologiczny
ciała,
odczyny
ciążowe,
rumień
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,
D . spadek ciepłoty ciała.
spadek masy
noworodkowy,
Zadanie 80.
Rzadkimi i jednymi z bardziej kontrowersyjnych
pozapołożniczych do cięcia cesarskiego są:
A . wskazania okulistyczne,
B . wskazania ortopedyczne,
C . wskazania psychiatryczne,
D . wskazania pulmonologiczne.
wskazań
Zadanie 81.
W celu uwolnienia barków płodu najmniejszy stopień ingerencji
ma miejsce podczas:
A . stosowania pomocy ręcznej sposobem Brachta,
B . stosowania obrotów Lowseta,
C . chwytu Wieganda-Martina-Winckela,
D . stosowania chwytu Veita-Smelliego.
Zadanie 82.
Jaki hormon jest odpowiedzialny z a wzrost podstawowej ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?
A . progesteron,
B . estrogeny,
C . androgeny,
D . gonadotropina kosmówkowa.
Zadanie 83.
Najczęstszą przyczyną odmiedniczkowego zapalenia nerek
okresie ciąży jest zakażenie:
A . wirusem opryszczki,
B . bakterią gronkowcową,
C . pałeczką okrężnicy,
D . pałeczką jadu kiełbasianego.
w
Zadanie 84.
"Miedzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko
kobiece" zostal opracowany przez:
A . ICN i ICM,
B . PTP i PTG,
C . WHO i UNICEF,
D . WHO i FIGO.
Zadanie 85.
W przypadku podejrzenia o wystąpienie przedwczesnego
dojrzewania, dziecko powinno być skonsultowane przez lekarza:
A . psychiatrę,
B . ginekologa dziecięcego,
C . pediatrę,
D . endokrynologa.
Zadanie 86.
Barwa odchodów połogowych jest obrazem stanu macicy i w końcu
pierwszego tygodnia wygląda następująco:
A . brudnożółte,
B . brunatnokrwiste,
C . krwiste,
D . szarobiałe.
Zadanie 87.
Ograniczenie aktywności fizycznej i przerwanie pracy zawodowej
przez ciężarną z ciążą mnogą powinno nastąpić około:
A . 18 tygodnia ciąży,
B . 20 tygodnia ciąży,
C . 22 tygodnia ciąży,
D . 24 tygodnia ciąży.
Zadanie 88.
Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka:
A . płucna,
B . nerwowa,
C . mięśniowa,
D . łączna.
Zadanie 89.
Badania inwazyjne wykonywane w diagnostyce prenatalnej to:
A . amniopunkcja
genetyczna,
biopsja
kosmówki,
kordocenteza, fetoskopia,
B . USG,
C . badanie surowicy krwi ciężarnej,
D . kordocenteza, USG.
Zadanie 90.
Faza cyklu, która zaczyna się pierwszego dnia cyklu, a kończy
się w przeddzień pojawienia się objawów płodności, to:
A . faza przedowulacyjnej niepłodności względnej,
B . faza płodności,
C . faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 91.
C o stanowi bezwzględne
hormonalnej antykoncepcji?
A . cukrzyca,
B . niedokrwistość,
C . padaczka,
D . ciąża.
przeciwwskazanie
do
stosowania
Zadanie 92.
Drugi chwyt Leopolda pozwala ocenić:
A . wysokość dna macicy i części płodu, która znajduje się
w dnie,
B . c o jest częścią przodującą i jak jest położone w
stosunku do wchodu miednicy,
C . ustawienie płodu,
D . zaangażowanie części przodującej we wchodzie miednicy.
Zadanie 93.
Wsparcie psychiczne położnicy w tzw. smutku poporodowym ("baby
blues") powinno m.in. polegać na:
A . maksymalnym włączeniu się w czynności pielęgnacyjne
przy dziecku,
B . uświadomieniu położnicy zadań stojących przed matką,
C . zachęceniu d o skrupulatnej obserwacji swojego stanu
emocjonalnego,
D . uświadomieniu położnicy reakcji n a zmiany hormonalne
zachodzące w organizmie.
Zadanie 94.
Wysokie proste stanie główki oznacza, ż e szew strzałkowy jest w
wymiarze prostym, a główka:
A . jest nad wchodem,
B . jest ustalona we wchodzie,
C . osiągnęła dno miednicy,
D . jest na wychodzie.
Zadanie 95.
Czynniki osłabiające laktację to:
A . stres,
przewlekłe
zmęczenie,
nieprawidłowe
przystawianie
dziecka
do
piersi,
dopajanie
i
dokarmianie dziecka, przyjmowanie leków hamujących
laktację,
B . przystawianie dziecka w jednej pozycji,
C . zmęczenie,
D . częste karmienie piersią.
Zadanie 96.
Według definicji wyłączne karmienie piersią to:
A . karmienie wyłącznie z piersi,
B . karmienie piersią z dopajaniem dziecka w miarę potrzeb,
C . karmienie piersią i stopniowe wprowadzanie innych
produktów,
D . karmienie wyłącznie pokarmem kobiecym z włączeniem
koniecznych witamin lub leków.
Zadanie 97.
Mechanizm wstawiania się główki d o płaszczyzny wchodu jest
uwarunkowany:
A . wielkością główki,
B . kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C . długością sprzężnej przekątnej,
D . właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.
Zadanie 98.
Ćwiczenia oddechowe proponowane w szkole dla rodziców wskazane
są dla:
A . kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży,
B . wszystkich kobiet ciężarnych,
C . kobiet ciężarnych, u których wywiad położniczy jest
obciążony,
D . rodzin oczekujących narodzin dzieci.
Zadanie 99.
W jaki sposób rozwiązujemy ciążę w przypadku wypadnięcia
pępowiny?
A . porodem drogami natury,
B . zawsze cięciem cesarskim,
C . porodem drogami natury z użyciem kleszczy,
D . porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.
Zadanie 100.
W celu wczesnego wykrycia fenyloketonurii wykonuje się test:
A . Bentlera,
B . radioimmunologiczny,
C . smółkowy,
D . Guthriego.
Zadanie 101.
Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to:
A . I zwrot,
B . II zwrot,
C . III zwrot,
D . IV zwrot.
Zadanie 102.
Jakie jest niebezpieczeństwo rozkojarzenia czynności skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?
A . pęknięcie macicy,
B . oddzielenie łożyska,
C . pęknięcie szyjki macicy,
D . zahamowanie postępu porodu.
Zadanie 103.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?
A . przedłużeniem porodu,
B . zagrażającym pęknięciem macicy,
C . uszkodzeniem tkanki krocza,
D . pęknięciem szyjki macicy.
Zadanie 104.
Najczęstsze wrota zakażenia dla posocznicy połogowej to:
A . rana krocza,
B . rana po cięciu cesarskim,
C . ropień gruczołu piersiowego,
D . miejsce przyczepu łożyska.
Zadanie 105.
Która czynność przyspieszy w sposób naturalny oddzielenie się
łożyska od macicy?
A . podłączenie kroplówki z Oksytocyną,
B . dożylne podanie Meterginy,
C . wykonanie zabiegu Credego,
D . przystawienie noworodka do piersi.
Zadanie
Zaśniad
A.
B.
C.
D.
106.
groniasty jest to:
rak kosmówki,
zwyrodnienie kosmówki,
rak płodu,
zwyrodnienie płodu.
Zadanie 107.
J a k często należy osłuchiwać czynność serca płodu w II-gim
okresie porodu?
A . co 10 minut,
B . co 15 minut,
C . co 2 skurcze,
D . po każdym skurczu.
Zadanie 108.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?
A . małowodzie,
B . nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C . wady trzonu macicy,
D . niewspółmierność porodowa.
Zadanie 109.
Kiedy najczęściej następuje nawał mleczny?
A . w drugiej dobie połogu,
B . w 3-5 dobie połogu,
C . w 8-10 dobie połogu,
D . pod koniec 2 tygodnia połogu.
Zadanie 110.
Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do:
A . niedokrwistości,
B . zaburzeń krzepliwości krwi,
C . zagrożenia życia kobiety,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 111.
Wynikiem przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego jest
zwiększone ryzyko wystąpienia:
A . arytmii serca u płodu,
B . skurczów niekontrolowanych macicy,
C . zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D . zaburzeń krążenia u ciężarnej.
Zadanie 112.
Postępowanie pielęgnacyjne u noworodka z zarośniętym przełykiem
polega m.in. na ułożeniu dziecka:
A . płasko z główką odchyloną na bok,
B . z główką wyżej (pod kątem 60˚) na plecach,
C . w dowolnej pozycji,
D . z główką poniżej całego poziomu ciała.
Zadanie 113.
W którym dniu połogu fizjologicznego położna NIE powinna już
wybadać dna macicy u położnicy?
A . w 5 dniu połogu,
B . w 10 dniu połogu,
C . po 2 tygodniach,
D . po 3 tygodniach.
Zadanie 114.
Efektem zaburzeń występujących w przewlekłym
przetoczenia jest:
A . hyperwolemia dawcy,
B . nadciśnienie tętnicze dawcy,
C . hyperwolemia biorcy,
D . upośledzenie funkcji nerek biorcy.
zespole
Zadanie 115.
Tzw. "objaw szczytowy" w metodzie Billingsów występuje:
A . tuż przed owulacją,
B . w dniu owulacji,
C . po owulacji,
D . kilka dni po owulacji.
Zadanie 116.
Krótkotrwałe, przemijające przyspieszenie czynności serca
płodu, o c o najmniej 1 5 uderzeń n a minutę w stosunku d o
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej to:
A . oscylacja zawężona,
B . deceleracja wczesna,
C . tachykardia,
D . akceleracja.
Zadanie
Jeżeli w
A.
B.
C.
D.
117.
czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:
przyspieszyć oddychanie,
pogłębić oddechy,
przyspieszyć i pogłębić oddechy,
spłycić i spowolnić oddechy.
Zadanie 118.
Późne krwawienia poporodowe występują:
A . od drugiej doby do 6 tygodnia po porodzie,
B . do 24 h po porodzie,
C . do 48 h po porodzie,
D . do 4 tygodni po porodzie.
Zadanie 119.
Optymalnym okresem objęcia opieką kobiety chorej n a cukrzycę
planującej ciążę jest:
A . 1 miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę,
B . 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę,
C . 6 miesięcy przed planowanym zajściem w ciążę,
D . nie ma określonego optymalnego okresu.
Zadanie 120.
Które z wymienionych badań jest zbędne (niepotrzebne) w okresie
kontroli chorej po leczeniu zaśniadu inwazyjnego?
A . oznaczenie stężenia HCG,
B . badanie ginekologiczne,
C . Rtg klatki piersiowej,
D . biocenoza pochwy.
Zadanie 121.
Wypadek przy pracy to zdarzenie, które:
A . powoduje niezdolność pracownika do wykonywania pracy,
B . jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące
uraz i nastąpiło w związku z pracą,
C . wystarczy, aby miało związek z pracą,
D . zostało uznane z a wypadek przy pracy przez lekarza
zakładowego.
Zadanie 122.
Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył polega między innymi
na:
A . terapii ruchowej,
B . ograniczeniu aktywności pacjentki,
C . podawaniu antybiotyków,
D . ograniczeniu ilości spożywanych płynów.
Zadanie 123.
Wczesne zaciśnięcie pępowiny zalecane jest u noworodków:
A . matek z niedokrwistością,
B . matek zakażonych wirusem HIV,
C . z porodu bliźniaczego,
D . wszystkie powyższe są prawdziwe.
Zadanie 124.
Na ocenę wysokości dna macicy pozwala:
A . I chwyt Leopolda,
B . II chwyt Leopolda,
C . III chwyt Leopolda,
D . IV chwyt Leopolda.
Zadanie 125.
Zespół HELLP jest jednym z kilku możliwych stanów zagrożenia
życia, w jego przebiegu występuje:
A . hemoliza, podwyższone stężenie enzymów wątrobowych,
małopłytkowość,
B . hiperurykemia, białkomocz, małopłytkowość,
C . ból w nadbrzuszu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 126.
O c o należy w pierwszej kolejności zapytać rodzącą w przypadku,
g d y zgłosiła się d o porodu i stwierdzamy poprzeczne położenie
płodu?
A . częstość występowania skurczów macicy,
B . czas rozpoczęcia czynności skurczowej,
C . czy odpłynął płyn owodniowy,
D . czy wystąpiło krwawienie z dróg rodnych.
Zadanie 127.
Odporność krótkotrwała, nabyta o d matki drogą przepływu
przezłożyskowego, a p o urodzeniu z pokarmem matki, t o
odporność:
A . bierna,
B . czynna,
C . zmienna,
D . sztuczna.
Zadanie 128.
U kobiety z R h (-) podczas kolejnej ciąży przeciwciała anty-D
przechodząc przez łożysko do układu krążenia płodu powodują:
A . powstanie typowych postaci krwinek czerwonych,
B . uszkodzenie układu białokrwinkowego,
C . uszkodzenie błon komórkowych erytrocytów,
D . zaburzenia procesu krzepnięcia.
Zadanie 129.
Niedoczynność tarczycy u ciężarnej może być przyczyną:
A . zespołu zaburzeń oddechowych płodu,
B . poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
C . wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą,
D . urodzenia się dziecka z rozszczepem kręgosłupa.
Zadanie 130.
Wskaż, które z poniżej podanych obszarów wpływają niekorzystnie
n a funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością dotyczącą narządu
wzroku:
A . orientacja przestrzenna,
B . poziom samoobsługi,
C . aktywność ruchowa,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 131.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:
A . ciemnoczerwona,
B . zhemolizowana,
C . jasnoczerwona,
D . rozwodniona.
Zadanie 132.
Czynność skurczowa mięśnia macicy określana mianem skurczów
Braxtona-Hicksa charakteryzuje się:
A . mniejszą częstotliwością lecz wyższą amplitudą,
B . mniejszą częstotliwością i niską amplitudą,
C . dużą częstotliwością lecz niższą amplitudą,
D . dużą częstotliwością i dużą amplitudą.
Zadanie 133.
Zalety masażu dziecka to:
A . stymulacja układu krążenia dziecka, usprawnienie
procesu oddychania oraz układu odpornościowego,
przynosi ulgę w kolkach jelitowych,
B . spowalnia usuwanie produktów przemiany materii,
C . zmniejsza stężenie serotoniny,
D . osłabia napięcie mięśni.
Zadanie 134.
Do klinicznych kryteriów zespołu antyfosfolipidowego należy:
A . obumarcie płodu po 10 tygodniu ciąży po udokumentowaniu
prawidłowej morfologii płodu,
B . c o najmniej jeden epizod zakrzepicy potwierdzony
diagnostyką obrazową,
C . obumarcie płodu p o 2 0 tygodniu ciąży powiązane z e
stanem przedrzucowkowym,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 135.
Poród przedłużający się
powyżej:
A . 30 godzin,
B . 20 godzin,
C . 15 godzin,
D . 10 godzin.
u pierwiastki t o taki, który trwa
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 181417
GRUPA 1
Zadanie 1.
Psychoterapia wglądowa znajduje szczególnie zastosowanie w
pomocy osobom z:
A . zaburzeniami nerwicowymi,
B . depresją reaktywną,
C . przewlekłą schizofrenią,
D . zaburzeniami przystosowania.
Zadanie 2.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:
A . zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie kompetencji dzieci p o to, b y mogły lepiej
uporać się z trudnościami życiowymi mogącymi być
źródłem stresu,
C . pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z e zmianami
związanymi z przechodzeniem d o kolejnych faz cyklu
rozwojowego,
D . nabywanie wiedzy i umiejętności.
Zadanie 3.
Przyjęcie w trybie nagłym osoby psychicznie chorej d o szpitala
psychiatrycznego bez zgody wymaga zatwierdzenia przez
ordynatora w ciągu:
A . 12 godzin od chwili przyjęcia,
B . 24 godzin od chwili przyjęcia,
C . 36 godzin od chwili przyjęcia,
D . 48 godzin od chwili przyjęcia.
Zadanie 4.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:
A . świadomość zespołu terapeutycznego celów i zadań jakie
mają być osiągnięte,
B . podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność nacisku n a pacjenta w celu kontynuowania
wątku,
D . szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.
Zadanie 5.
D l a określenia przypadków uzależnienia o d alkoholu lub innej
substancji
psychoaktywnej,
współistniejącego
z
innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:
A . "podwójnej diagnozy",
B . "podwójnego uzależnienia",
C . dekompensacji psychotycznej,
D . współuzależnienia.
Zadanie 6.
Afekt niedostosowany, który cechuje brak równoległości między
przeżyciami a emocjami to:
A . paratymia,
B . ambiwalencja uczuciowa,
C . paramimia,
D . syntonia.
Zadanie 7.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:
A . z otępieniem,
B . ze schizofrenią,
C . z depresją,
D . uzależnionego od alkoholu.
Zadanie 8.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie utrwalony poprzez postawę nadopiekuńczości
pielęgniarki?
A . projekcja,
B . racjonalizacja,
C . regresja,
D . konwersja.
Zadanie 9.
Które z poniższych zdań charakteryzujących teorie rozwojowe
jest prawdziwe?
A . Z . Freud w swojej teorii koncentruje się n a
umiejętnościach poznawczych,
B . J . Piaget w swojej teorii koncentruje się n a rozwoju
emocjonalnym i interpersonalnym,
C . E . Erikson w swojej teorii koncentruje się n a rozwoju
emocjonalnym,
D . H . S . Sullivan w swojej teorii koncentruje się n a
rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym.
Zadanie 10.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:
A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na
zdrowie psychiczne,
B . pozytywny wpływ umieszczania dzieci zagrożonych
demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
C . wyodrębnienie osobnej grupy zaburzeń psychicznych
prowadzących do dezintegracji osobowości,
D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych
wobec małych dzieci.
Zadanie 11.
Niezbędnym warunkiem poprawy jakości opieki pielęgniarskiej
jest:
A . posiadanie specjalizacji przez wszystkich członków
zespołu pielęgniarskiego,
B . opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
C . znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
D . przyjęcie przez pielęgniarki dodatkowych funkcji
terapeutycznych.
Zadanie 12.
Jednym z objawów opioidowych zespołów abstynencyjnych jest
piloerekcja, czyli:
A . kurcze mięśniowe,
B . tzw. gęsia skórka,
C . naprzemienne odczuwanie gorąca i zimna,
D . wysięk z nosa.
Zadanie 13.
W profilaktyce i leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się:
A . trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
B . selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
C . Buspiron,
D . każdy z w/w środków może być stosowany.
Zadanie 14.
Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z
zaburzeniami depresyjnymi jest:
A . aktywne słuchanie,
B . terapeutyczne milczenie,
C . redukcja nierealistycznych obaw,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 15.
Skala Mattisa służy do oceny:
A . otępienia,
B . nasilenia depresji,
C . zaburzeń świadomości,
D . nasilenia reakcji nerwicowych.
Zadanie 16.
Aktywne słuchanie jest jedną z podstawowych technik
komunikowania się z chorym psychicznie. Cechy aktywnego
słuchania to niżej wymienione z WYJĄTKIEM:
A . postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
B . koncentracja n a formie komunikatu, a nie n a jego
sensie,
C . motywacja do słuchania chorego,
D . obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.
Zadanie 17.
Kategorią wprowadzoną przez Dorothy Orem było pojęcie:
A . samoopieki oraz jej deficytu,
B . podstawowych potrzeb pacjenta,
C . kryzysu oraz systemów społecznego wsparcia,
D . teorii stresu.
Zadanie 18.
Pierwszym elementem postępowania w stanach wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:
A . próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B . stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C . diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D . badanie stanu psychicznego pacjenta w kierunku
psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego
rozpoznania.
Zadanie 19.
Abulia występująca m. in. w schizofrenii prostej oznacza:
A . spłycenie afektu,
B . spadek sprawności i kompetencji społecznej,
C . utratę zainteresowań,
D . społeczne wycofanie się.
Zadanie 20.
Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:
A . zasada demokracji,
B . zasada permisywności,
C . zasada partnerstwa,
D . zasada konsensu.
Zadanie 21.
Do typowych objawów zespołu Downa zalicza się:
A . wysoko osadzone, mało pofałdowane małżowiny uszne,
B . liczne drobne bruzdy na dłoni,
C . wzmożone napięcie mięśniowe,
D . zmarszczkę nakątną.
Zadanie 22.
Istotnym elementem psychodramy NIE jest:
A . spontaniczność gry,
B . dokładne odgrywanie treści ról,
C . swobodna ekspresja emocji,
D . odreagowanie, które pozwala n a
rozluźnienia.
uczucie
ulgi
i
dzieci
z
Zadanie 23.
Wtórny zespół otępienny spowodowany jest:
A . chorobą Picka,
B . chorobą Parkinsona,
C . chorobą Huntingtona,
D . wodogłowiem normotensyjnym.
Zadanie 24.
Kluczowym elementem programów terapeutycznych
zaburzeniami zachowania jest:
A . trening rodzicielski,
B . nauka relacji społecznych,
C . monitorowanie własnych emocji,
D . psychorysunek.
Zadanie 25.
Największym problemem w kontaktach z pacjentami w stanie
agresji są:
A . werbalne zachowania agresywne,
B . występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
C . przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i
groźne konflikty,
D . występowanie autoagresji.
Zadanie 26.
Pierwszym
elementem
interwencji
terapeutycznej
przy
trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z
zaburzeniami depresyjnymi jest:
A . zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
B . szukanie zainteresowań pacjenta,
C . zorganizowanie czasu wolnego,
D . obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.
Zadanie 27.
Neuroleptykiem atypowym NIE jest:
A . Kwetiapina,
B . Risperidon,
C . Olanzapina,
D . Promazyna.
Zadanie 28.
Unikanie bliższych kontaktów emocjonalnych i społecznych,
tendencja d o samotnictwa i izolacji, brak empatii, ograniczone
zdolności d o wyrażania uczuć i odczuwania przyjemności,
skłonność d o fantazjowania, introspekcji i ucieczki w e własny
świat przeżyć wewnętrznych, reakcje lękowe lub ksobne w
relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:
A . dyssocjalnej,
B . schizoidalnej,
C . pogranicznej (borderline personality),
D . histrionicznej.
Zadanie 29.
Pozytywna postawa wobec własnej osoby w zakresie samooceny to:
A . samorealizacja,
B . samostanowienie,
C . samoodtrącenie,
D . samoakceptacja.
Zadanie 30.
Cechą psychoterapii dynamicznej jest:
A . objaśnianie natury choroby,
B . wypracowanie optymalnych metod adaptowania się d o
choroby,
C . ujawnianie
i
analizowanie
procesów
zarówno
interpsychicznych jak i interpersonalnych,
D . udzielanie porad i poszukiwanie nowych strategii
postępowania.
Zadanie 31.
Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY?
A . przekazywanie obserwacji,
B . ocenianie postawy,
C . kierowanie zwrotne pytań,
D . udzielanie informacji.
Zadanie 32.
W terapii, metody behawioralne s ą szczególnie przydatne w
następujących warunkach:
A . natura problemu m a źródło w umyśle i nie jest jasno
identyfikowana jako zaburzone zachowanie,
B . pacjent wykazuje zdolność d o niezależnego, twórczego
myślenia, które może prowadzić do działania,
C . osoba jest mniej ograniczana przez warunki otoczenia i
polega bardziej n a swoich własnych wyborach dotyczących
środowiska,
D . gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.
Zadanie 33.
Nadmierna stymulacja jest to:
A . aktywizowanie chorego do działania,
B . deprywacja sensoryczna,
C . stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
D . system form pomocy zmierzającej d o
samodzielności.
uzyskania
Zadanie 34.
Zajęcia
rehabilitacyjne
prowadzone
w
szpitalach
psychiatrycznych NIE mogą być:
A . podporządkowane celom gospodarczym,
B . opłacane w postaci wynagrodzenia dla chorego,
C . zalecane przez personel jako pożądane,
D . organizowane w grupie.
Zadanie 35.
Stwierdzenie, ż e zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem
powstania reakcji emocjonalnych nieadekwatnych d o rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:
A . teorią behawioralną,
B . psychoanalizą,
C . koncepcjami humanistycznymi,
D . teoriami systemowymi.
Zadanie 36.
Wczesnym objawem ubocznym stosowania litu NIE jest:
A . mdłości i wymioty,
B . wzmożone pragnienie i zwiększone wydzielanie moczu,
C . bóle brzucha,
D . zwiększenie masy ciała.
Zadanie 37.
Desensytyzacja - t o jedna z technik stosowanych w terapii
zespołu nerwicowego:
A . hipochondrycznego,
B . histerycznego,
C . depresyjnego,
D . fobijnego.
Zadanie 38.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:
A . nozologia,
B . semiologia,
C . psychopatologia ogólna,
D . psychopatologia szczegółowa.
Zadanie 39.
Skuteczność fototerapii istotnie zmniejsza kuracja:
A . karbamazepiną,
B . solami litu,
C . naparem z melisy,
D . lekami przeciwpsychotycznymi.
Zadanie 40.
Jedna z poniższych zasad utrudnia wyrażenie przez chorego z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:
A . dawanie pacjentowi czasu n a znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,
B . bycie empatycznym,
C . stawianie pytań zamkniętych,
D . pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.
Zadanie 41.
"Lęk
wolno
płynący"
jest
najczęstszą
występującego w:
A . fobii społecznej,
B . po napadzie paniki,
C . endogennym zespole depresyjnym,
D . agorafobii.
postacią
lęku
Zadanie 42.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:
A . ochrona zdrowia,
B . całe społeczeństwo,
C . samorządy terytorialne,
D . administracja państwowa.
Zadanie 43.
Jeden z wymienionych leków blokuje receptory opioidowe,
zmniejsza euforię p o wypiciu alkoholu, a przez t o przerywa
mechanizm pozytywnych wzmocnień:
A . Akamprozat,
B . Naltrekson,
C . Diazepam,
D . Disulfiram.
Zadanie 44.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki opiekującej się chorym
z zaburzeniami lękowymi jest NIETERAPEUTYCZNE?
A . obecność przy chorym, okazywanie serdeczności,
życzliwości,
B . zaspokajanie potrzeb pacjenta w pierwszej kolejności,
C . podjęcie próby perswazji o braku zasadności lęku,
D . zachęcanie chorego d o udziału w zajęciach wymagających
skupienia, w sytuacji gdy lęk nie jest bardzo nasilony.
Zadanie 45.
Prawdopodobieństwo zrealizowania tendencji samobójczych jest
większe jeżeli:
A . w rodzinie chorego nie było przypadków samobójstwa,
B . pacjent jest w stanie psychotycznym,
C . otoczenie nie akceptuje tego sposobu rozwiązania
problemów,
D . chory nie nadużywa alkoholu.
Zadanie 46.
Chory z deficytem umiejętności społecznych, włączony w proces
rehabilitacji
psychiatrycznej
powinien
jednocześnie
uczestniczyć:
A . tylko w jednym treningu,
B . w 2 lub 3 treningach,
C . w 4 lub 5 treningach,
D . ilość treningów zależna jest od rodzaju deficytu.
Zadanie 47.
D o kryteriów diagnostycznych w g ICD-10 przewlekłych tików
ruchowych NIE należą:
A . występowanie tików wielokrotnie w ciągu dnia,
trwających, co najmniej 12 miesięcy,
B . początek przed 18 rokiem życia,
C . objawy mogą być ubocznym skutkiem podawania leków,
D . zaburzenie nie jest wynikiem stanu somatycznego.
Zadanie 48.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:
A . umiejętność radzenia sobie z
sytuacjami,
B . poczucie zależności od otoczenia,
C . potrzebę wpływania na swoje życie,
D . umiejętność oszczędzania.
różnymi
trudnymi
Zadanie 49.
Treningowe metody muzykoterapii stosowane w psychiatrii:
A . pozwalają n a pobudzenie inwencji twórczej w przebiegu
improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej,
B . s ą ukierunkowane n a nauczenie pacjentów usuwania
napięcia psychofizycznego,
C . polegają n a stosowaniu nagrań muzycznych działających
kojąco i odprężająco,
D . sprzyjają ujawnieniu, ponownemu przeżyciu i wyzwoleniu
tłumionych emocji.
Zadanie 50.
Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu d o pielęgnowania jest ważna,
bowiem:
A . określa
istotę
poznania
stanowiącego
przedmiot
pielęgniarstwa,
B . orientuje
na
fenomen
pielęgniarstwa
(w
tym
pielęgnowania),
C . ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami,
odbiorcami usług pielęgniarskich i innymi osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 51.
Głównym celem terapii rodzinnej jest:
A . określenie roli społecznej osób uczestniczących w
terapii,
B . pobudzenie refleksji pacjenta i poszerzenie zakresu
świadomości,
C . określenie przeżywanych emocji i ich wpływu n a procesy
poznawcze i postępowanie,
D . zmiana wzajemnych relacji członków rodziny.
Zadanie 52.
W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:
A . proste, które chory może wykonać do końca,
B . atrakcyjne,
C . trwające krótko,
D . atrakcyjne, trwające krótko i proste.
Zadanie 53.
Elementy podstawowego modelu interwencji kryzysowej to:
A . określenie problemu, zapewnienie wsparcia, stworzenie
planu postępowania,
B . zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia,
C . określenie problemu, stworzenie planu zapewniającego
pacjentowi bezpieczeństwo, ocena działań,
D . określenie
problemu,
zapewnienie
bezpieczeństwa,
zapewnienie wsparcia, przeanalizowanie alternatyw,
stworzenie planu, zdobycie zobowiązania.
Zadanie 54.
D o nowych fizykalnych metod leczenia depresji, będących jeszcze
w fazie badań, należy: 1 . stymulacja nerwu błędnego (VNS), 2 .
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), 3 . magnetyczna
terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia.
A . 1,2,
B . 2,3,
C . 1,2,3,
D . 1,2,4.
Zadanie 55.
Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE dotyczące związku między
zaburzeniami psychicznymi, a agresją:
A . duża większość ludzi z zaburzeniami psychicznymi jest
agresywna,
B. u
ludzi
z
zaburzeniami
psychicznymi
bardziej
prawdopodobne s ą zachowania agresywne, niż u ludzi
zdrowych,
C . zwiększone ryzyko przemocy pojawia się pod wpływem
aktywnych objawów psychotycznych,
D . współistniejące zaburzenie osobowości powodują wzrost
ryzyka przemocy.
Zadanie 56.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi sprzyjają następujące postawy pielęgniarki, z
WYJĄTKIEM:
A . chęć zrozumienia chorego,
B . wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C . bagatelizowanie odczuć chorego,
D . cierpliwość i opanowanie.
Zadanie 57.
Kiedy pacjent przyzna się lekarzowi lub pielęgniarce d o czynu
karalnego, należy:
A . nie umieszczać tego w dokumentacji,
B . opisać to w dokumentacji chorego,
C . sporządzić krótki protokół,
D . zawiadomić ordynatora oddziału.
Zadanie 58.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:
A . profilaktyka
farmakologiczna
choroby
afektywnej
dwubiegunowej,
B . zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C . opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D . potencjalizacja działania leków nootropowych.
Zadanie 59.
Prawidłowe komunikowanie się z pacjentem wypowiadającym
urojenia polega na:
A . wyrażaniu zdziwienia sądami chorego i próbie wykazania
ich błędności,
B . wyrażaniu własnej opinii i prośbie o jej zaakceptowanie
przez chorego,
C . przedstawieniu własnego obrazu świata p o wysłuchaniu
chorego,
D . zachęcaniu chorego d o ujawniania przeżyć i podjęcia
próby odwrócenia od nich uwagi chorego.
Zadanie 60.
Pacjentka, osoba samotna, z rozpoznaniem schizofrenii, n a
skutek chronizacji choroby i podeszłego wieku nie jest zdolna
d o zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych.
Pacjentka nie wymaga leczenia szpitalnego. Pielęgniarka, która
s i ę nią opiekuje, uznała, ż e w tej sytuacji najlepszym wyjściem
będzie umieszczenie podopiecznej w domu pomocy społecznej.
Pacjentka nie wyraża zgody n a umieszczenie jej w domu pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:
A . n i e zwracać uwagi n a protest chorej, która nie w pełni
jest świadoma swojej sytuacji,
B . zwrócić się d o lekarza leczącego, aby ten wyraził zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,
C . zwrócić się d o przedstawiciela ustawowego lub sądu
opiekuńczego, aby wyraził zgodę n a skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,
D . zwrócić się d o sądu okręgowego, aby ten podczas
rozprawy niejawnej wyraził zgodę n a umieszczenie chorej
w domu opieki.
Zadanie 61.
Dobro pacjenta wymaga ubezwłasnowolnienia. Kto kieruję t ę
sprawę do prokuratora?
A . kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B . pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C . lekarz leczący chorego,
D . pielęgniarka oddziałowa.
Zadanie 62.
Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:
A . rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
B . rodzaj psychoterapii,
C . rodzaj schorzenia pacjenta,
D . różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.
Zadanie 63.
Które z wymienionych kryteriów diagnostycznych NIE należy d o
obrazu klinicznego mutyzmu wybiórczego?
A . wybiórczość mówienia: dziecko mówi w pewnych
sytuacjach, ale milczy w innych,
B . prawidłowy lub bliski prawidłowemu poziom rozumienia
mowy,
C . lękliwość, nadmierna czujność, nie zmieniające się pod
wpływem pocieszania,
D . brak
objawów
całościowych
zaburzeń
rozwoju,
schizofrenii, swoistych zaburzeń rozwoju mowy i języka,
lęku separacyjnego.
Zadanie 64.
Nadmierna przerzutność uwagi występuje w:
A . stanie maniakalnym,
B . depresji,
C . alkoholiźmie,
D . nerwicy natręctw.
Zadanie 65.
Najistotniejszymi w kontakcie terapeutycznym z chorym s ą
postawy:
A . akceptacji, współczucia, autentyczności,
B . akceptacji, empatii, sympatii,
C . akceptacji, empatii, autentyczności,
D . akceptacji, autentyczności, opiekuńczości.
Zadanie 66.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?
A . w kontakcie z chorym agresywnym należy starannie
maskować własny lęk,
B . rozmowę z chorym pobudzonym psychomotorycznie należy
prowadzić zawsze wg wcześniej ustalonego planu,
C . z pacjentem agresywnym należy rozmawiać cicho,
D . obecność bliskiej rodziny pacjenta agresywnego może
nasilić jego zachowania agresywne.
Zadanie 67.
Sprawując opiekę n a pacjentem z depresją pielęgniarka powinna
mieć świadomość, że ryzyko popełnienia samobójstwa istnieje:
A . tylko w depresji endogennej,
B . tylko w depresji sezonowej,
C . tylko w dystymii,
D . w każdym przypadku depresji.
Zadanie 68.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:
A . z grup inhibitorów MAO,
B . z grup inhibitorów TLPD,
C . z grup inhibitorów SSRI,
D . inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.
Zadanie 69.
Według Kępińskiego "błąd sędziego" t o jeden z błędów
utrudniających nawiązanie kontaktu terapeutycznego z chorym.
Polega on na:
A . lekceważeniu świata subiektywnych doznań pacjenta i
poleganiu wyłącznie n a wynikach obiektywnych badań
lekarskich oraz badań dodatkowych,
B . przyjmowaniu nadmiernie współczującej postawy wobec
pacjenta,
C . przyjmowaniu nadmiernie oceniającej i krytycznej
postawy wobec chorego,
D . skrywaniu własnych uczuć i reakcji z a maską zawodowej
rutyny i obojętności.
Zadanie 70.
Najczęstszymi przyczynami występowania zachowań agresywnych u
osób w wieku podeszłym są:
A . otępienie, psychozy,
B . zaburzenia świadomości,
C . psychozy, depresje,
D . zaburzenia świadomości, otępienie, psychozy, depresje i
lęk.
Zadanie 71.
Formą psychologicznej pomocy dla personelu medycznego, która
pozwala na uzewnętrznienie nieświadomych uczuć wobec pacjentów
i poszukiwaniu przyczyn trudności w kontaktach z nimi jest:
A . superwizja za pomocą analizy transakcyjnej,
B . superwizja za pomocą psychodramy,
C . Grupa Balinta,
D . superwizja oparta na teorii systemów.
Zadanie 72.
Fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z:
A . chorobą afektywną dwubiegunową,
B . chorobą afektywną jednobiegunową,
C . depresją zimową w przebiegu choroby afektywnej
sezonowej,
D . zaburzeniami snu.
Zadanie 73.
Echopraksja to rodzaj tiku polegający na:
A . powtarzaniu słów,
B . wielokrotnym naśladowaniu ruchów innych osób w sposób
jakby zautomatyzowany,
C . powtarzanie złożonych czynności głosowych,
D . podejmowaniu obscenicznych działań.
Zadanie 74.
Wśród metod deeskalacji wymienia się:
A . przeniesienie pacjenta do spokojniejszego otoczenia,
B . zwiększoną obserwację i wsparcie,
C . podanie leków za zgodą pacjenta, jeśli to wskazane,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 75.
W g Antonowsky'ego najistotniejszym
koherencji jest:
A . składnik zrozumiałości,
B . składnik zaradności,
C . składnik sensowności,
D . składnik życzliwości.
składnikiem
poczucia
Zadanie 76.
Procesy przetwarzania informacji z pamięcią, uwagą, programami
i regułami funkcjonowania intelektualnego należą d o jednej z e
struktur warunkujących prawidłowe funkcjonowanie psychiczne
człowieka:
A . struktury biologicznej,
B . struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C . struktury informacyjno-poznawczej,
D . struktury socjodemograficznej.
Zadanie 77.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących samobójstwa jest
NIEPRAWDZIWE?
A . samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia,
B . samobójstwo jest zawsze wynikiem intensywnego i
jednoznacznego dążenia do śmierci,
C . samobójstwo może być próbą wołania o pomoc,
D . samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia
klęski.
Zadanie 78.
Dla osób z objawami zespołu otępiennego najwłaściwszym miejscem
do przewlekłej opieki i rehabilitacji jest:
A . szpital geriatryczny,
B . specjalistyczny dom opieki,
C . dom rodzinny,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 79.
Freud był twórcą:
A . psychologii indywidualnej,
B . teorii psychoanalitycznej,
C . teorii behawioryzmu,
D . psychologii analitycznej.
Zadanie 80.
Wykorzystanie
procesu
twórczego
terapeutycznych określa się nazwą:
A . arteterapia,
B . psychoterapia,
C . socjoterapia,
D . psychoedukacja.
i
sztuki
do
celów
Zadanie 81.
Poczucie obcości własnej osoby i otaczającego świata to:
A . katatonia,
B . upośledzenie umysłowe,
C . zespół depersonalizacji - derealizacji,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 82.
Późna dyskineza w przebiegu leczenia neuroleptykami objawia się
jako:
A . znaczny niepokój ruchowy i wewnętrzna potrzeba ruchu,
B . powtarzające się mimowolne rytmiczne ruchy mięśni
twarzy, warg, języka,
C . sztywność mięśni zwłaszcza kończyn
i znaczne
spowolnienie psycho - ruchowe,
D . drżenia kończyn górnych, żuchwy, języka zamiarowe i
spoczynkowe.
Zadanie 83.
G d y pielęgniarka wypowiada takie słowa d o pacjenta w trakcie
rozmowy „to nie boli- prawda?”, „pan zapomniał o zażyciu
lekarstw?”, wówczas jest to:
A . ocenianie,
B . moralizowanie,
C . sugerowanie odpowiedzi,
D . patronowanie.
Zadanie 84.
Do częstych "masek" depresji endogennej należą:
A . zaburzenia snu (bezsenność),
B . zespoły lękowe i bólowe,
C . zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 85.
D o kompleksowości w oddziaływaniach z zakresu rehabilitacji
psychiatrycznej odnoszą się w szczególny sposób zasady:
A . powtarzalności oddziaływań i wielostronności metod,
B . wielostronności metod i optymalnej stymulacji,
C . optymalnej stymulacji i wielokierunkowości oddziaływań,
D . wielokierunkowości oddziaływań i wielostronności metod.
Zadanie
Bulimię
A.
B.
86.
charakteryzują następujące cechy z WYJĄTKIEM:
okresowe napady objadania się,
zachowania kompensacyjne zapobiegające przyrostowi masy
ciała,
C . zmniejszenie masy ciała ponad 15% w stosunku d o masy
prawidłowej,
D . osoba chora nie wykazuje istotnej niedowagi.
Zadanie 87.
Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki s ą
stosowane w:
A . okresie trzech miesięcy poprzedzających zajście w
ciążę,
B . I trymestrze ciąży,
C . II trymestrze ciąży,
D . III trymestrze ciąży.
Zadanie 88.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:
A . okazywać swoją przewagę wynikającą z dysponowania
środkami przymusu,
B . wykonywać groźne gesty,
C . n i e ujawniać symbolicznych przyjaznych gestów np.
poczęstowanie napojem,
D . powstrzymywać się o d przyjmowania postawy osądzającej i
nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.
Zadanie 89.
W racjonalnej terapii zaburzeń związanych z e stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:
A . terapią zajęciową,
B . ergoterapią,
C . psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D . psychoterapią rodzinną (systemową).
Zadanie 90.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki s ą wskazane w opiece
n a d pacjentem z zespołem maniakalnym w sytuacji, gdy nie wyraża
on zgody na proponowane przez nią czynności wobec jego osoby?
A . dyskusja z pacjentem, aż do osiągnięcia celu,
B . jednoznaczne polecenie tego, co chory ma robić,
C . cierpliwe nakłanianie pacjenta n a wyrażenie zgody n a
proponowane czynności pielęgniarki,
D . spokojne, ale zdecydowane i konsekwentne oznajmienie
choremu, że zamierza się wykonać zleconą czynność.
Zadanie 91.
Kolejno występujące p o sobie fazy kontaktu terapeutycznego
pielęgniarki z pacjentem to, faza:
A . identyfikacji,
orientacji,
zgłębiania
problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,
B . orientacji,
identyfikacji,
zgłębiania
problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,
C . zgłębiania
problemów
pacjenta,
orientacji,
identyfikacji, zakończenia interakcji,
D . orientacji,
zgłębiania
problemów
pacjenta,
identyfikacji, zakończenia interakcji.
Zadanie 92.
Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?
A . g d y przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić
dziecko,
B . eliminować napięcia w rodzinie, zapewnić uregulowany
tryb życia,
C . spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn
objawów,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 93.
W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami
psychicznymi NIE powinno się:
A . formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie
wiedzy na temat choroby,
B . oddzielać i odróżniać sytuacji pacjenta i jego rodziny
od własnej,
C . przyjmować postawę autorytarną i wygłaszać oficjalne
poglądy na temat choroby psychicznej,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 94.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:
A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez jej
zaplanowania,
B . krytykowanie wypowiedzi chorego i dyskutowanie z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,
C . pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D . aktywne słuchanie.
Zadanie 95.
Akatyzję polekową u pacjenta przyjmującego leki psychotropowe
będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia:
A . suchości jamy ustnej,
B . zaparć,
C . niepokoju ruchowego,
D . trudności w oddawaniu moczu.
Zadanie
Zdrowie
A.
B.
C.
D.
96.
człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:
aktywności własnej i determinacji,
poziomu opieki medycznej,
priorytetów danego kraju,
konkretnych warunków życiowych, czyli
standardu życia.
poziomu
i
Zadanie 97.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:
A . odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania
informacji
na
temat
psychologicznych
okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C . odwracania uwagi od objawów lęku,
D . aktywnego udziału w różnych formach aktywności.
Zadanie 98.
Udzielanie pomocy w uporaniu się z uczuciami przeżywanymi w
kryzysie, kiedy człowiek nie umie poradzić sobie z nowymi
zadaniami w następnej fazie rozwoju jest celem:
A . Interwencji kryzysowej,
B . Poradnictwa psychologicznego,
C . Psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
D . Terapii psychoanalitycznej.
Zadanie 99.
Przy podejściu holistyczno-dynamicznym zdrowie psychiczne
stanowi właściwość:
A . bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
B . bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
C . względnie stałą i zależną od innych czynników,
D . zmienną i niezależną od czynników.
Zadanie 100.
Dotyku pielęgniarki mogą unikać chorzy:
A . w napadzie panicznego lęku,
B . na schizofrenię,
C . z urojeniami,
D . wszyscy wymienieni.
Zadanie 101.
N a zastosowanie dotyku w komunikacji z pacjentem możemy sobie
pozwolić gdy:
A . stosujemy go u pacjenta z agresją,
B . stopień zaufania między podmiotami relacji jest wysoki,
C . chcemy naruszyć strefę intymności,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie
Sygnały
A.
B.
C.
D.
102.
samobójstwa mogą mieć charakter:
wyłącznie sygnałów słownych,
sygnałów behawioralnych,
sygnałów klinicznych,
sygnałów słownych, behawioralnych i klinicznych.
Zadanie 103.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących napadu paniki jest
NIEPRAWDZIWE?
A . napad paniki może rozpoczynać się bez dostrzegalnego
bodźca zewnętrznego,
B . napad paniki może rozpoczynać się po zbudzeniu ze snu,
C . w przerwaniu objawów paniki istotną rolę odgrywa
hiperwentylacja,
D . napad paniki czasem bywa poprzedzony bodźcem, na który
pacjent może się uwarunkować.
Zadanie 104.
Złośliwy zespół poneuroleptyczny występuje u około:
A . 0,5-1% chorych,
B . 1-2% chorych,
C . 5-7% chorych,
D . 10% chorych.
Zadanie 105.
Objawy zaburzeń adaptacyjnych (przystosowawczych) powinny
pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:
A . do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
B . w ciągu 1-3 miesięcy o d zadziałania stresora lub
stresorów,
C . do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
D . nie ma określonych ograniczeń czasowych.
Zadanie 106.
Czynnikiem zwiększającym ryzyko uzależnienia o d benzodiazepin
NIE jest:
A . długi okres przyjmowania,
B . obecność przewlekłych schorzeń somatycznych,
C . skłonność do nadużywania alkoholu,
D . wiek pacjenta.
Zadanie 107.
Chorzy przeżywają krótkie okresy (dni, rzadziej tygodnie)
dobrego samopoczucia, jednak przez większość czasu czują się
zmęczeni, przygnębieni i smutni. Mogą pracować zawodowo i
funkcjonować rodzinnie oraz społecznie, lecz sprawia i m t o
spory kłopot, gdyż wymaga znacznego wysiłku. Powyższy opis
charakteryzuje pacjentów z:
A . depresją psychotyczną,
B . dystymią,
C . bulimią,
D . schizofrenią paranoidalną.
Zadanie 108.
Stosowanie elektrowstrząsów u kobiet w ciąży w leczeniu
depresji jednobiegunowej i choroby afektywnej dwubiegunowej
jest:
A . bezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
B . niebezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
C . bezpieczne i efektywne terapeutycznie tylko w pierwszym
trymestrze ciąży,
D . bezpieczne w każdym z trzech trymestrów ciąży.
Zadanie 109.
Zasadniczym czynnikiem uruchamiającym uogólnione zasoby
odporności człowieka, który przeciwdziała stresom i czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:
A . silne poczucie koherencji,
B . konstruktywizm społeczny,
C . diagnostyka etiologiczna,
D . ekmnezja.
Zadanie 110.
D o objawów intoksykacji mniejszymi dawkami benzodiazepin
zaliczamy:
A . sztywność mięśni,
B . zaburzenia oddychania,
C . niezborność ruchów,
D . spadek RR.
Zadanie 111.
Realizowany w Polsce program "Otwórzcie drzwi" jest przykładem
promowania zdrowia psychicznego:
A . w miejscu pracy, nauki,
B . w społeczności wiejskiej,
C . w mediach,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 112.
Zasadniczym elementem w treningu wszystkich umiejętności
społecznych jest:
A . dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
B . wielokrotne powtarzanie czynności,
C . poznanie kolejności wykonywanej czynności,
D . wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.
Zadanie 113.
Zdanie "zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:
A . dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać, ż e wszystkie środki i metody lecznicze s ą
uprawnione,
C . mieć wzgląd n a inne dobra osobiste, a nie tylko n a cele
zdrowotne,
D . pominąć niechęć, opór i wyobrażenia pacjenta o
leczeniu.
Zadanie 114.
Przy zaburzeniach nerwicowych i wynikających z nich zakłóceń
relacji chorego z otoczeniem NIE należy:
A . okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii
i akceptacji,
B . n i e nawiązywać z pacjentem rozmowy n a temat jego
relacji z rodziną i podkreślać wartości jaka stanowi
rodzina,
C . podkreślać mocnych stron jego osobowości,
D . stosować technik aktywnego słuchania.
Zadanie 115.
Do zaburzeń dyssocjacyjnych NIE należy:
A . fuga dyssocjacyjna,
B . zespół Gansera,
C . zespół stresu pourazowego (PTSD),
D . osłupienie dyssocjacyjne.
Zadanie 116.
W majaczeniu alkoholowym zazwyczaj występują urojenia:
A . prześladowcze i "dziania się",
B . nihilistyczne i depresyjne,
C . poniżenia i ksobne,
D . wielkościowe i wpływu.
Zadanie 117.
W programach psychoedukacyjnych rodzin, przyjmuje się
następujące założenia:
A . rodzina jest przyczyną choroby pacjenta,
B . interwencje rodzinne s ą jednym z elementów oddziaływań
terapeutycznych,
C . środowisko rodzinne nie ma wpływu na przebieg choroby,
D . podstawowym źródłem oparcia dla pacjenta jest personel
szpitalny.
Zadanie 118.
D o 7 kroków w treningach umiejętności społecznych możemy
zaliczyć:
A . wprowadzenie, demonstrację video, dobór niezbędnych
środków,
B . rozwiązanie problemów typu "nieoczekiwane komplikacje",
zadania domowe, odgrywanie ról,
C . ćwiczenia "In vivo",
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 119.
Generalizacja umiejętności nabywanych w czasie treningu polega
na:
A . zastosowaniu ćwiczonych umiejętności w praktycznym
działaniu,
B . sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach
pozorowanych,
C . prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video,
D . szczegółowym omawianiu kolejnych etapów ćwiczonej
umiejętności.
Zadanie 120.
Wśród poznawczych zaburzeń niepożądanych, które mogą wystąpić u
pacjenta leczonego elektrowstrząsami wymienia się:
A . zaburzenia pamięci (niepamięć następcza, niepamięć
wsteczna),
B . majaczenie ponapadowe,
C . majaczenie międzynapadowe,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 121.
Teoria oparta n a potrzebach Maslowa, reprezentująca 1 4
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:
A . V. Henderson,
B . D. Orem,
C . S.C. Roy,
D . F. Nightingale.
Zadanie 122.
Model
pielęgniarstwa
oparty
na
fazach
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:
A . V. Henderson,
B . D. Orem,
C . S.C. Roy,
D . H. Peplau.
relacji
Zadanie 123.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:
A . uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B . przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C . ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D . budowa poczucia własnej wartości.
Zadanie 124.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:
A . myślenia,
B . spostrzegania,
C . świadomości,
D . nastroju.
Zadanie 125.
Stan fizyczny osoby unieruchomionej przez cały czas trwania
unieruchomienia, również podczas snu pacjenta jest kontrolowany
przez pielęgniarkę nie rzadziej, niż co:
A . 10 minut,
B . 30 minut,
C . 15 minut,
D . 20 minut.
Zadanie 126.
Habituacja, to inaczej:
A . uzależnienie psychiczne,
B . uzależnienie fizyczne,
C . detoksykacja,
D . objawy abstynencyjne.
Zadanie 127.
Objawem krytycznej (ostrej) fazy alkoholizmu w g Jellinka NIE
jest:
A . utrata (upośledzenie) kontroli nad piciem,
B . pojawienie się palimpsestów,
C . tworzenie
racjonalnych
uzasadnień
dla
picia
(samooszukiwanie),
D . epizody zazdrości (urojenia niewiary małżeńskiej).
Zadanie 128.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia
efektu terapeutycznego leków:
A . przeciwpsychotycznych,
B . przeciwdepresyjnych,
C . przeciwlękowych,
D . psychostymulujących.
Zadanie 129.
Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:
A . obniżenie podstawowego nastroju,
B . osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
C . lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
D . objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.
Zadanie 130.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:
A . powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B . zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C . stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D . prezentacja uczonej czynności na wideo.
Zadanie 131.
Do elementów modelu opieki wg Nancy Roper NIE należy/ą:
A . długość życia,
B . złożone procesy międzyludzkie,
C . czynniki wpływające na aktywności życiowe,
D . ciągłość zależność/niezależność.
Zadanie 132.
Wśród cech osobowości dyssocjalnej wymienia się między innymi:
A . bardzo podejrzliwe podejście do otaczającego świata,
B . n i e doświadczanie poczucia winy, łatwość reagowania
gwałtowną agresją,
C . nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie,
D . sztywność, upór, nadmierna skrupulatność.
Zadanie 133.
Negatywnym wymiarem zdrowia psychicznego w g Stakesa i Komisji
Europejskiej jest:
A . wysoki poziom samooceny,
B . poczucie koherencji,
C . poczucie własnej skuteczności,
D . opis zaburzeń psychicznych z a pomocą istniejących
klasyfikacji.
Zadanie 134.
Podstawowym elementem kontaktu psychoterapeutycznego jest:
A . negatywizm,
B . postawa karząca,
C . altruizm,
D . akceptacja.
Zadanie 135.
Ciężka postać alkoholowego zespołu abstynencyjnego
z
zaburzeniami świadomości, omamami wzrokowymi, czuciowymi i
słuchowymi to:
A . drgawki abstynencyjne,
B . zespół Korsakowa,
C . majaczenie alkoholowe,
D . zaburzenia psychotyczne.
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 192817
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wskazaniem d o intubacji pacjenta z a pomocą bronchofiberoskopu
przez usta NIE jest:
A . przewidywana trudna laryngoskopia,
B . trudna intubacja z możliwością prowadzenia wentylacji
przez maskę,
C . intubacja ratunkowa na miejscu zdarzenia,
D . unieruchomienie kręgosłupa szyjnego.
Zadanie 2.
Lekiem stosowanym w celu odwrócenia depresji oddechowej
spowodowanej
działaniem
niedepolaryzujących
środków
zwiotczających jest:
A . flumazelin,
B . atropina,
C . nalokson,
D . neostygmina.
Zadanie 3.
Do zadań dyspozytora medycznego NIE należy:
A . kierowanie akcją ratunkową d o momentu przybycia n a
miejsce zdarzenia pierwszego ZRM,
B . w razie konieczności użycie dodatkowych jednostek
systemu oraz PSP, Policji, GOPR, TOPR, JOPR, WOPR i
inne,
C . podjęcie decyzji o uruchomieniu zapasów leków i sprzętu
medycznego, który jest zgromadzony n a wypadek zdarzeń
nadzwyczajnych,
D . nasłuch kanału lokalnego i ogólnopolskiego.
Zadanie 4.
Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. Napady
charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion
i (lub) szyi, przypominające odruch MORO to napady:
A . miokloniczne,
B . kloniczne,
C . amorficzne,
D . akinetyczne.
Zadanie 5.
Odbarczenie odmy prężnej n a miejscu zdarzenia, odbywa się
poprzez nakłucie wenflonem lub igłą (o maksymalnej grubości):
A . trzeciej
przestrzeni
międzyżebrowej
w
linii
środkowo-obojczykowej, pod kątem 90° d o klatki
piersiowej pod trzecim żebrem po stronie uszkodzonej,
B . klatki piersiowej w okolicy szóstego międzyżebrza,
C . drugiej
przestrzeni
międzyżebrowej
w
linii
środkowo-obojczykowej, pod kątem 90° d o klatki
piersiowej nad trzecim żebrem po stronie uszkodzonej,
D . drugiej
przestrzeni
międzyżebrowej
w
linii
środkowo-obojczykowej, pod kątem 45° w kierunku barku
po stronie uszkodzenia.
Zadanie 6.
Przez rzeczywistą rozpiętość kierowania należy rozumieć liczbę:
A . osób, którymi kierownik rzeczywiście bezpośrednio i
skutecznie kieruje,
B . bezpośrednio podwładnych formalnie podporządkowanych
kierownikowi,
C . osób bezpośrednich podwładnych, którymi dany kierownik
może w danych, normalnych warunkach skutecznie
kierować,
D . osób pośrednio podwładnych, którymi kierownik zmiany
może w danych, normalnych warunkach skutecznie
kierować.
Zadanie 7.
W postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej, korzystniej
jest:
A . utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B . ogrzewać pacjenta,
C . utrzymać normalną temperaturę ciała,
D . naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.
Zadanie 8.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek ICN zawiera cztery podstawowe
części określające standardy/normy postępowania etycznego:
A . pielęgniarki a obowiązek niesienia pomocy; pielęgniarki
a praktyka; pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a
współpracownicy,
B . pielęgniarki
a praktyka; pielęgniarka
a zawód;
pielęgniarka a współpracownicy; pielęgniarki a kodeks
etyki zawodowej,
C . pielęgniarki a Międzynarodowa Rada Pielęgniarek;
pielęgniarki
a
ludzie;
pielęgniarki
a
praktyka;
pielęgniarka a zawód,
D . pielęgniarki
a
ludzie;
pielęgniarki
a
praktyka;
pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy.
Zadanie 9.
Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia
świadomości - wymienione objawy kliniczne s ą typowe dla
toksydromów:
A . sympatykomimetycznych,
B . cholinergicznych,
C . cholinolitycznych,
D . narkotycznych.
Zadanie 10.
W przypadku niekardiogennego obrzęku płuc, będącego następstwem
sepsy, zalecane jest prowadzenie wentylacji zastępczej chorego
objętością oddechową wynoszącą:
A . 6 ml/kg m.c.,
B . 8 ml/kg m.c.,
C . 10 ml/kg m.c.,
D . 12 ml/kg m.c.
Zadanie 11.
U donoszonego noworodka p o porodzie saturacja wynosi około 60%
i wzrasta p o 1 0 minutach d o wartości 90%. Podczas wentylacji
świeżorodka niewydolnego oddechowo, przy obniżonym napięciu
mięśniowym i czynności serca poniżej 100 uderzeń/min., zaleca
się:
A . osuszyć i okryć dziecko, a następnie rozpocząć
wentylację 100% tlenem przez 1 0 minut d o momentu
wzrostu częstości akcji serca lub oksygenacji,
B . osuszyć i okryć dziecko oraz rozpocząć wentylację
powietrzem, a w sytuacji gdy nie wzrasta częstość akcji
serca i oksygenacja należy zastosować wyższe stężenia
tlenu,
C . wczesną intubację dotchawiczą i wentylację mechaniczną,
D . jedynie osuszyć i okryć dziecko.
Zadanie 12.
Specyfika zabiegów laparoskopowych polega na:
A . wytworzeniu odmy otrzewnowej,
B . resorpcji CO2 do krążenia,
C . zmianach pozycji chorego w czasie zabiegu,
D . wszystkie powyższe są prawidłowe.
Zadanie 13.
Najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności nerek jest:
A . odwodnienie,
B . zastoinowa niewydolność krążenia,
C . zwężenie cewki moczowej,
D . niedokrwienie.
Zadanie 14.
Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:
A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,
B . zalecana dawka adrenaliny drogą dotchawiczą wynosi 1 0
mikrogram/kg,
C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 15.
D l a osób z obowiązkiem interwencji, algorytm podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych u dzieci przebiega w kolejności:
A . bezpieczeństwo, nie reaguje, głośno wołaj o pomoc,
udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo - 5 oddechów ratowniczych, brak oznak życia
1 5 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy
ratownicze, 15 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc,
B . n i e reaguje, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 5
oddechów ratowniczych, brak oznak życia - 3 0 uciśnięć
klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 1 5 uciśnięć,
po 1 minucie zadzwoń po pomoc,
C . bezpieczeństwo, nie reaguje, głośno wołaj o pomoc,
udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo - 2 oddechy ratownicze, brak oznak życia 1 5 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze,
30 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc,
D . bezpieczeństwo, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 2
oddechy ratownicze, brak oznak życia - 1 5 uciśnięć
klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 1 5 uciśnięć,
po 1 minucie wezwij zespół resuscytacyjny.
Zadanie 16.
Na objawy tamponady serca składają się:
A . obniżenie
ciśnienia
żylnego,
spadek
ciśnienia
tętniczego krwi, brak lub osłabienie tonów serca,
B . wzrost ciśnienia żylnego, spadek ciśnienia tętniczego,
obniżenie saturacji,
C . wzrost ciśnienia żylnego, prawidłowe ciśnienie tętnicze
i saturacja, brak tonów serca,
D . wzrost ciśnienia żylnego, spadek ciśnienia tętniczego,
brak lub osłabienie tonów serca.
Zadanie 17.
Pacjent 3 0 minut p o tępym urazie brzucha w wyniku wypadku
komunikacyjnego, wcześniej nie chorujący. W badaniu fizykalnym
brzuch wzdęty, napięty, żywo bolesny. Ciśnienie tętnicze: 90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A . ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B . zapalenie otrzewnej,
C . masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D . perforacja jelita.
Zadanie 18.
Hipotermia t o obniżenie temperatury głębokiej ciała d o wartości
poniżej:
A . 37°C,
B . 35°C,
C . 32°C,
D . 27°C.
Zadanie 19.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:
A . sala operacyjna,
B . sala endoskopowa,
C . obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 20.
Leczenie wstrząsu hipowolemicznego bez podawania koncentratu
krwinek czerwonych jest możliwe w przypadku utraty krwi
krążącej do:
A . 10% objętości,
B . 15% objętości,
C . 25% objętości,
D . 30% objętości.
Zadanie 21.
Fazy kryzysu:
A . wstępna,
B . integracji,
C . usuwania skutków i przywracania stanu pierwotnego,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 22.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:
A . aktywność i zdecydowanie,
B . unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C . chęć zrozumienia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 23.
Uzgadnianie i zatwierdzanie wojewódzkich planów zabezpieczenia
medycznych działań ratowniczych oraz wojewódzkich programów w
zakresie ratownictwa medycznego, należy do zadań:
A . ministra do spraw zdrowia,
B . wojewody,
C . starosty,
D . Centrum Reagowania Kryzysowego.
Zadanie 24.
Wystąpienie omdlenia p o długim przebywaniu w pozycji stojącej,
jest objawem:
A . omdlenia wazowagalnego,
B . łagodnego omdlenia ortostatycznego,
C . patologicznego omdlenia ortostatycznego,
D . nadwrażliwości zatoki szyjnej.
Zadanie 25.
O hipernatremii mówimy wówczas, gdy poziom sodu w surowicy krwi
wzrasta powyżej:
A . 150 mmol/l,
B . 145 mmol/l,
C . 140 mmol/l,
D . 135 mmol/l.
Zadanie 26.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:
A . 3 mg dożylnie,
B . 1mg dożylnie,
C . 1mg do rurki dotchawiczej,
D . 0,5 mg dożylnie.
Zadanie 27.
W przypadku zatrzymania krążenia, które nastąpiło poza
szpitalem, prawidłowa kolejność ogniw łańcucha przeżycia to:
A . udzielenie
pomocy
lekarskiej,
defibrylacja,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,
B . zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,
defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej,
C . defibrylacja,
udzielenie
pomocy
lekarskiej,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,
D . zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,
defibrylacja.
Zadanie 28.
Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE. Urządzenie d o wspomagania
reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:
A . może zastąpić ratownika w uciskaniu klatki piersiowej i
kontynuować je w optymalny sposób,
B . może być stosowane u dzieci i kobiet w ciąży,
C . jest przeciwwskazane u osób o nietypowej budowie ciała,
D . częstość uciśnięć wynosi ok 100/min.
Zadanie 29.
Wyrób medyczny wprowadzony d o obrotu i d o użytku nie może
stwarzać zagrożenia dla:
A . użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób
trzecich,
C . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D . zdrowia pacjentów.
Zadanie 30.
Kontakt hierarchiczny jest:
A . bezwzględnie odpowiedni dla wszystkich chorych. Pacjent
musi wiedzieć, kto jest autorytetem i nie może
decydować o leczeniu, bo nie ma odpowiedniej wiedzy,
B . czasami odpowiedni dla osób starszych lub gorzej
wykształconych, które szukają w personelu medycznym
oparcia i autorytetu,
C . czasami odpowiedni dla osób młodych i dobrze
wykształconych, które dzięki temu nabierają szacunku
dla służby zdrowia i jej pracowników,
D . bezwzględnie nieodpowiedni dla żadnej grupy chorych,
ponieważ zawsze jednym z warunków skutecznego leczenia
jest współodpowiedzialność pacjenta za jego przebieg.
Zadanie 31.
Jaki rozmiar rurki dotchawiczej należy wybrać przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?
A . 7,5 bez mankietu uszczelniającego,
B . 7,0 z mankietem uszczelniającym,
C . 6,5 z mankietem uszczelniającym,
D . 5,5 bez mankietu uszczelniającego.
Zadanie 32.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń układu szkieletowo- mięśniowego, występuje przy
złamaniu:
A . obustronnym kości przedramienia,
B . kości piszczelowych,
C . obustronnym kości udowych,
D . obustronnym kości strzałkowych.
Zadanie 33.
P o d pojęciem obrażeń mnogich rozumiemy jednocześnie powstałe
obrażenia:
A . jednego obszaru ciała lub wielu systemów organów, przy
czym przynajmniej dwa z nich lub połączenie kilku
zagraża życiu pacjenta,
B . wielu obszarów ciała lub wielu systemów organów,
C . jednego obszaru ciała lub dwóch systemów organów, przy
czym przynajmniej jedno z nich zagraża życiu pacjenta,
D . wielu obszarów ciała lub wielu systemów organów, przy
czym przynajmniej jedno z nich lub połączenie kilku
zagraża życiu pacjenta.
Zadanie 34.
Profilaktyka antybiotykowa jest zalecana
kontakt z pacjentem zakażonym przez:
A . Neisseria meningitidis,
B . Klebsiella pneumonie KPC (+),
C . Escherichia coli ESBL (+),
D . wszystkie wymienione patogeny.
u
osób
mających
Zadanie 35.
Paracenteza to:
A . założenie cewnika do nerek,
B . założenie wkłucia centralnego,
C . nakłucie jamy otrzewnej,
D . nakłucie stawu kolanowego.
Zadanie 36.
D o powikłań leczenia z zastosowaniem wodorowęglanu sodowego
należy:
A . kwasica płynu mózgowo – rdzeniowego,
B . hiperkaliemia,
C . hypoosmolalność,
D . insulinooporność.
Zadanie 37.
W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz
tlenoterapię:
A . najwyższymi możliwymi stężeniami,
B . na masce z rezerwuarem powietrza w przepływie 5l/min.,
C . w takim stężeniu b y uzyskać wysycenie krwi tlenem n a
poziomie 96%,
D . konieczną d o utrzymania wysycenia krwi tlenem n a
poziomie 90%.
Zadanie 38.
Noworodki, które nie mają tętna i nie oddychają, s ą wiotkie i
n i e mają odruchów, ich skóra jest blada lub sina, według skali
Apgar otrzymają:
A . 0 pkt,
B . 1 pkt,
C . 2 pkt,
D . 3 pkt.
Zadanie 39.
Wypadek masowy to:
A . ograniczone wydarzenie, którego następstwa można
opanować za pomocą posiadanych środków,
B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej liczby ofiar, aby zakłócić normalny tryb pracy
służb ratowniczych i szpitali,
C . wydarzenie
nadzwyczajne,
ze
znaczną
liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,
D . wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.
Zadanie 40.
Depresja agitacyjna, pojawiająca się u wdów/wdowców cechuje
się:
A . brakiem zainteresowania ekonomiczną stroną życia,
B . silną wrogością do lekarzy,
C . chorobami psychosomatycznymi,
D . napięciem i pragnieniem bycia ukaranym.
Zadanie 41.
W przypadku konieczności przezskórnego nakłucia błony
pierścienno- tarczowej u dzieci będących przed okresem
dojrzewania, punktami orientacyjnymi są:
A . struny głosowe i kość gnykowa,
B . kość gnykowa i półksiężycowate chrząstki tchawicy,
C . półksiężycowate
chrząstki
tchawicy
i
pierścienie
tchawicy,
D . kość gnykowa i chrząstka pierścieniowata krtani.
Zadanie 42.
Przy podejrzeniu udaru mózgu, chorego d o transportu należy
ułożyć w pozycji:
A . z uniesieniem tułowia o 30°,
B . płasko na plecach,
C . w pozycji przeciwwstrząsowej z uniesionymi kończynami
dolnymi,
D . w pozycji Trendelenburga.
Zadanie 43.
Co oznacza skrót MICS?
A . międzynarodowy system poszukiwania i ratowania ofiar
wypadków lotniczych,
B . plan akcji ratowniczej na wypadek katastrofy,
C . koordynacja medyczna na miejscu zdarzenia,
D . sztab koordynatorów powołany przez Ministra zdrowia w
przypadku katastrofy.
Zadanie 44.
Celem segregacji medycznej jest:
A . udzielenie jak najlepszej pomocy maksymalnej liczbie
ofiar katastrofy,
B . ocena stanu poszkodowanego przez przygodnego świadka
zdarzenia,
C . udzielanie pomocy medycznej tylko przez pracowników
ochrony zdrowia,
D . udzielanie jak najlepszej pomocy poszkodowanym w stanie
zagrożenia życia.
Zadanie 45.
Podstawą segregacji poszkodowanych według S.T.A.R.T., jest
ocena:
A . drożności dróg oddechowych, częstości oddechów,
ciśnienia tętniczego krwi, saturacji krwi tętniczej,
zdolności do wypełniania prostych poleceń,
B . zdolności d o samodzielnego chodzenia, wypełniania
prostych poleceń, drożności dróg oddechowych, częstości
oddechów, szybkości nawrotu włośniczkowego,
C . drożności dróg oddechowych, krążenia krwi tętniczej,
szybkości nawrotu włośniczkowego, obniżenia progu
świadomości,
D . reakcji
na
słowne
polecenia,
drożności
dróg
oddechowych,
szybkości
nawrotu
włośniczkowego,
częstości oddechów.
Zadanie 46.
Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:
A . b ó l brzucha, pleców lub boku, promieniujący d o nogi,
nie związany z poruszaniem się,
B . nagle występujący ból, znacznie nasilony, umiejscowiony
wokół pępka,
C . b ó l rozpoczynający się w nadbrzuszu lub wokół pępka, a
następnie umiejscowiony w prawym dolnym kwadrancie jamy
brzusznej,
D . b ó l w nadbrzuszu promieniujący d o pleców, który może
b y ć łagodzony przez ułożenie ciała w pozycji pochylonej
do przodu.
Zadanie 47.
Objawy kliniczne zatrucia opioidami to:
A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i
niewyraźna
mowa,
przyspieszenie
oddechu,
przyspieszenie akcji serca,
B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i niewyraźna mowa, spłycenie i spowolnienie oddechu,
zwolnienie akcji serca,
C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna
i niewyraźna mowa, nudności i wymioty, przyspieszenie
oddechu, przyspieszenie akcji serca,
D . zwężenie źrenic, pobudzenie psychoruchowe, niewyraźna
mowa, nadmierne wydzielanie śliny, zwiększone napięcie
mięśni szkieletowych, spłycenie i spowolnienie oddechu,
zwolnienie akcji serca.
Zadanie 48.
Swoistą
odtrutką
po
rozpoznaniu
fosfoorganicznymi jest:
A . relanium,
B . nalokson,
C . atropina,
D . wodorowęglan sodu.
zatrucia
związkami
Zadanie 49.
System Jump START wykorzystuje d o oceny stanu świadomości
dziecka skalę:
A . IRTS,
B . APGAR,
C . GLASGOW,
D . AVPU.
Zadanie 50.
Wyposażeniem ambulansu ratunkowego NIE jest:
A . defibrylator,
respirator,
pulsoksymetr,
ssak,
urządzenie d o podgrzewania płynów infuzyjnych, zestaw
do konikopunkcji, latarka diagnostyczna,
B . defibrylator, respirator, nosze podbierające, krzesełko
kardiologiczne, mankiet d o szybkiego przetaczania
płynów, minimalny zestaw porodowy,
C . defibrylator,
respirator,
aparat
do
znieczulania,
materac pneumatyczny, glukometr, zestaw do drenażu jamy
opłucnej, zestaw do doraźnego zaopatrywania oparzeń,
D . defibrylator, respirator, butle z tlenem, pulsoksymetr,
ssak, zestaw d o konikopunkcji, folia aluminiowa
powlekana, zestaw do drenażu jamy opłucnej.
Zadanie 51.
32-letnia kobieta skarżąca się n a bóle brzucha w ostatnich 1 2
godzinach. Ból nasila się. Ostatnia miesiączka wystąpiła 8
tygodni temu. W czasie badania pacjentki stwierdzono: brzuch
wzdęty i deskowaty, tkliwy przy opukiwaniu. Powłoki skórne
blade, ciśnienie skurczowe 7 0 mmHg. Objawy t e mogą wskazywać
na:
A . mięśniaki macicy,
B . ciążę pozamaciczną,
C . poronienie zagrażające,
D . skręcenie torbieli i jajnika.
Zadanie 52.
Udzielając poszkodowanemu szybkiej, wstępnej pomocy medycznej
po epizodzie tonięcia:
A . należy zawsze oczyścić drogi oddechowe z zaaspirowanej
wody,
B . n i e m a potrzeby oczyszczania dróg oddechowych z
zaaspirowanej wody,
C . należy
ucisnąć
nadbrzusze
w
celu
usunięcia
zaaspirowanej wody,
D . należy próbować opróżnić żołądek i jamę ustną
poszkodowanego.
Zadanie 53.
W początkowym etapie resuscytacji u dzieci należy zastosować:
A . tlen o przepływie 4 litrów/min., a p o przywróceniu
krążenia zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać
saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 94- 98 %,
B . najwyższe stężenie tlenu (100 %), a p o przywróceniu
krążenia zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać
saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 94- 98 %,
C . niskie stężenie tlenu (98%), a p o przywróceniu krążenia
zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać saturację krwi
tętniczej w zakresie wartości 94- 98%,
D . najwyższe stężenie tlenu (100%), a p o przywróceniu
krążenia zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać
saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 92- 94%.
Zadanie 54.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:
A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,
B . blada, wilgotna skóra, ciśnienie tętnicze krwi 90/40
mmHg, oddech 30/min., tętno 100/min., uczucie
duszności,
C . skóra zaczerwieniona, ciśnienie tętnicze krwi 90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,
D . ciepła, różowa skóra, obrzęk twarzy, języka i krtani,
skurcz
oskrzeli,
zatrzymanie
oddechu,
zapaść
krążeniowa.
Zadanie 55.
Części składowe skali RTS to:
A . GSC, ciśnienie skurczowe, pulsoksymetria,
B . częstość oddechów, TK, GSC,
C . ciśnienie skurczowe, GSC, częstość oddechów,
D . pulsoksymetria, częstość oddechów, ciśnienie skurczowe.
Zadanie 56.
Dziecku w wieku 2 lat zlecono podanie adrenaliny drogą
domięśniową. Która z poniższych dawek będzie prawidłowa?
A . 0,5 ml w objętości roztworu 1:1000,
B . 0,3 ml w objętości roztworu 1:1000,
C . 0,15 ml w objętości roztworu 1:1000,
D . 0,10 ml w objętości roztworu 1:1000.
Zadanie 57.
Debriefing (CISD - Critical Incydent Stress Debriefing, CED Critical Event Debriefing) to:
A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana
j a k najszybciej ( w rejonie działań ratowniczych) przez
bezpośrednich przełożonych, sprowadzająca się d o
odreagowania silnych emocji i napięć, spowodowanych
udziałem w traumatycznych wydarzeniach w celu
niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu,
B . metoda pomocy psychologicznej w postaci służbowej
odprawy organizowana w czasie dłuższych przerw w
działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu,
C . fizjologiczny i psychiczny wysiłek organizmu człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,
D . zaawansowana,
profesjonalna
metoda
pomocy
psychologicznej, polegająca n a przeprowadzeniu bardzo
dokładnej analizy traumatycznych zdarzeń, wyjaśnieniu
występujących problemów natury psychologicznej i
eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji.
Zadanie 58.
Które z poniższych jest powodem d o przerwania oceny wstępnej
pacjenta?
A . zatrzymanie akcji serca,
B . ciężki wstrząs,
C . rozległa rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 59.
W przypadku drenażu jamy opłucnowej, nacięcie skóry powinno
znajdować się dokładnie:
A . pod żebrem,
B . nad żebrem,
C . nie ma znaczenia, ważne jest by zostało wykonane,
D . pod kątem Ludwiga.
Zadanie 60.
Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji
pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:
A . 2 J/kg,
B . 3 J/kg,
C . 4 J/kg,
D . 9 J/kg.
dzieci
dla
Zadanie 61.
W ciągu 7 2 godzin u pacjenta, który uległ podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:
A . choroby kesonowej,
B . ostrej niewydolności oddechowej,
C . hipertermii,
D . sepsy.
Zadanie 62.
Pacjenta z rozpoznanym ostrym zawałem mięśnia sercowego zespół
specjalistyczny transportuje do:
A . najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego o d
miejsca zdarzenia,
B . specjalistycznego oddziału szpitalnego (kardiologii),
C . szpitala powiatowego,
D . szpitala resortowego (MSW).
Zadanie 63.
Według polskiego kodeksu karnego, przestępstwo to:
A . czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez
obowiązującą ustawę określającą jego znamiona,
zawiniony i społecznie szkodliwy, zagrożony karą niższą
(np. karą aresztu, ograniczeniem wolności d o 3
miesięcy, grzywną do 5 tysięcy lub naganą),
B . czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez
obowiązującą ustawę określającą jego znamiona,
zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu więcej niż
znikomym,
C . wszelki czyn zabroniony przez ustawę, wobec którego
policja i prokurator dowiedziawszy się o nim nie m a
obowiązku wszczynania i prowadzenia postępowania
karnego,
D . czyn dokonany lub zaniechany przez sprawcę, któremu nie
można przypisać winy w czasie czynu.
Zadanie 64.
Który z wymienionych poniżej środków najszybciej przeciwdziała
następstwom sercowym silnej hiperkaliemii?
A . insulina- glukoza,
B . chlorek wapnia,
C . dwuwęglan sodu,
D . furosemid.
Zadanie 65.
W leczeniu zaburzeń kurczliwości serca w przebiegu wstrząsu
septycznego, aminą katecholową z wyboru jest:
A . epinefryna,
B . norepinefryna,
C . dopamina,
D . dobutamina.
Zadanie 66.
Do nadkomorowych zaburzeń rytmu serca NIE należy:
A . migotanie przedsionków,
B . trzepotanie przedsionków,
C . migotanie komór,
D . tachyarytmie zatokowe.
Zadanie 67.
Medyczne działania ratownicze w jednostkach systemu podejmują:
A . lekarz
systemu,
pielęgniarka
systemu,
ratownik
medyczny,
B . lekarz systemu, pielęgniarka systemu, strażak,
C . lekarz systemu, dysponent medyczny, pielęgniarka
systemu, ratownik medyczny,
D . pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, strażak
Zadanie 68.
U chorego p o urazie komunikacyjnym stwierdzono: częstość
uderzeń serca wynoszącą 120 uderzeń/min., prawidłowe ciśnienie
tętnicze krwi, częstość oddechów 2 0 – 30/min., diurezę 2 0 – 3 0
ml/godz. oraz pobudzenie psychoruchowe. Powyższe objawy
sugerują, iż chory utracił objętość krwi wynoszącą:
A . mniej niż 15%,
B . 15 - 30%,
C . 30 - 40%,
D . powyżej 40%.
Zadanie 69.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:
A . solidarności społecznej,
B . równości i solidarności społecznej,
C . praworządności,
D . równości, solidarności społecznej i praworządności.
Zadanie 70.
Zgodnie z teorią Antonovsky'ego, poszukiwanie czynników
odpowiedzialnych z a utrzymanie zdrowia pomimo działania n a
organizm silnego stresu stanowi poczucie:
A . deprywacji,
B . koherencji,
C . ambiwalencji,
D . destrukcji.
Zadanie 71.
Z maltretowaniem fizycznym dziecka NIE są związane:
A . oparzenia papierosami,
B . złamania dystalnej części piszczeli,
C . oparzenia gorącą wodą pośladków i nóg, z oszczędzeniem
bruzd,
D . spiralne złamanie kości ramiennej lub piszczelowej.
Zadanie 72.
Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:
A . paracetalmol,
B . metoclopramid,
C . ketamina,
D . dihydrokodeina.
Zadanie 73.
Z e Szpitalnego Oddziału Ratunkowego można przenieść pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:
A . stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki
wszystkich
badań
diagnostycznych
oraz
konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący
okoliczności zachorowania,
D . bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.
Zadanie 74.
I I typ ostrej niewydolności oddechowej według klasyfikacji
Wooda to:
A . niewydolność wentylacyjna - spowodowana hipowentylacją,
B . niewydolność hipoperfuzyjna - spowodowana zmniejszeniem
przepływu krwi przez płuca,
C . niewydolność
okołooperacyjna
spowodowana
zmniejszeniem czynnościowej pojemności zalegającej i
niedodmą wskutek pozycji leżącej, zmniejszeniem
ruchomości przepony, osłabieniem mięśni oddechowych i
zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych,
D . niewydolność hipoksemiczna - spowodowana zmianami w
miąższu płuc, skutkującymi niedostosowaniem wentylacji
do przepływu płucnego.
Zadanie 75.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:
A . ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e złamaniem więcej niż 3 żeber w c o najmniej 2
miejscach,
C . po urazie z pęknięciem żołądka,
D . z chorobą obturacyjną płuc.
Zadanie 76.
Młody mężczyzna o d 1 0 roku życia chorujący n a cukrzycę typu 1
zgłosił się d o oddziału ratunkowego zaniepokojony, z
przyspieszonym oddechem. Zgłasza ogólne złe samopoczucie,
uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje:
A . zatrucie pokarmowe,
B . przedawkowanie insuliny,
C . kwasicę ketonową,
D . nadużycie alkoholu.
Zadanie 77.
Zawał mięśnia sercowego powikłany wstrząsem kardiogennym nie
objawia się:
A . bólem i dusznością w klatce piersiowej,
B . znacznym spadekiem ciśnienia tętniczego,
C . zaburzeniami
świadomości,
pobudzeniem
psychomotorycznym,
D . przyspieszonym napływem kapilarnym.
Zadanie 78.
Świst krtaniowy, charczenie, sinica, złe napowietrzenie płuc
mimo dobrej ruchomości klatki piersiowej, to objawy:
A . zapalenia krtani u niemowląt,
B . niedrożności górnych dróg oddechowych u dzieci,
C . niedrożności dolnych dróg oddechowych u dzieci,
D . stanu zapalnego płuc u dzieci.
Zadanie 79.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:
A . Aldretea,
B . Norton,
C . Cambridge,
D . TISS.
Zadanie 80.
Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) można stosować u
dzieci:
A . powyżej 1 roku życia,
B . powyżej 8 roku życia,
C . o masie ciała powyżej 15 kg,
D . nie ma rozgraniczeń wiekowych.
Zadanie 81.
W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu zabiegów
resuscytacyjnych u pacjenta będącego w hipotermii, należy
kierować się zasadą:
A . stwierdzenie zgonu odbywa się jak w innych przypadkach,
B . n i e można stwierdzić zgonu dopóki nie ogrzeje się
ofiary,
C . jeśli nie m a krążenia p o 2 0 minutach wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,
D . zawsze stwierdza się zgon, jeśli upłynęło 2 0 minut o d
epizodu oziębienia ofiary.
Zadanie 82.
Kluczem efektywnego zarządzania relacjami
szpitalnym oddziale ratunkowym jest:
A . szybkość działania,
B . kompleksowość działania,
C . wybiórczość leczenia,
D . indywidualizacja leczenia.
z
pacjentem
w
Zadanie 83.
Rodzice zgłosili się z 3-letnim dzieckiem d o SOR, zaniepokojeni
trwającymi o d dwóch dni długimi atakami kaszlu z następowymi
wymiotami i sinicą. Według ich relacji napady kaszlu u dziecka
kończą się głębokim wdechem i "pianiem". Jaką jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?
A . zapalenie krtani,
B . zapalenie nagłośni,
C . krztusiec,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 84.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:
A . kwalifikacja ofiar wypadku według priorytetu leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,
B . kwalifikacja ofiar wypadku którym leczenie można
czasowo odłożyć,
C . kwalifikacja według wstępnie rozpoznanej jednostki
chorobowej i osób zmarłych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 85.
Do zwężenia zastawki aorty NIE przyczynia się:
A . reumatyczne zapalenie wsierdzia,
B . miażdżyca,
C . bradykardia zatokowa,
D . wrodzone wady serca.
Zadanie 86.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, d o obrotu i używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:
A. PL,
B. Q ,
C. CE,
D . PZH.
Zadanie 87.
Epinefryna:
A . prowadzi d o rozkurczu mięśni gładkich krtani
oskrzeli,
B . powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C . zapobiega uwalnianiu mediatorów anafilaksji,
D . wywołuje wszystkie wymienione efekty działania.
i
Zadanie 88.
Dokończ zdanie: O d chwili udrożnienia dróg oddechowych maską
l u b rurką krtaniową należy podjąć próbę uciskania klatki
piersiowej:
A . b e z przerw n a wentylację, bez względu n a t o czy pojawi
się
nadmierny
przeciek
powietrza
upośledzający
wentylację,
B . b e z przerw n a wentylację lecz jeśli pojawi się
nadmierny przeciek powietrza upośledzający wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 30 uciśnięć do 2 wdechów,
C . b e z przerw n a wentylację lecz jeśli pojawi się
nadmierny przeciek powietrza upośledzający wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 2 wdechy do 30 uciśnięć,
D . bez przerw na wdechy prowadząc hiperwentylację.
Zadanie 89.
Mężczyzna lat 41, cierpi n a zaburzenie dziedziczące się
recesywnie w sposób sprzężony z chromosomem X, w wyniku którego
występuje niedobór czynnika VIII. Rozpoznanie, to:
A . DIC
(zespół
rozsianego
wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego),
B . hemofilia A,
C . hemofilia B,
D . sferocytoza wrodzona.
Zadanie 90.
Niedokrwienie lub zawał mięśnia sercowego w okolicy ściany
dolnej można określić n a podstawie zmian w następujących
odprowadzeniach elektrokardiogramu:
A . V1 - V4,
B . V1, V2,
C . I, aVL,
D . II, III, aVF.
Zadanie 91.
Wskazaniem do leczenia tlenem NIE jest:
A . sinica,
B . niewydolność krążenia,
C . niedotlenienie,
D . saturacja na poziomie 94 - 98%.
Zadanie 92.
Zespół stresu postraumatycznego (PTSD - Posttraumatic Stress
Disarder) to:
A . nagłe zdarzenie powodujące traumę, np.: udział w
wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami,
B . silne, dramatyczne przeżycie, spowodowane przez
krótkotrwały
incydent
lub
bolesne
wydarzenia,
rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola,
C . fizjologiczny i psychiczny wysiłek organizmu człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,
D . długotrwałe zaburzenia (zmiany) psychiczne, występujące
jako skutek przeżytej traumy.
Zadanie 93.
W szpitalnym oddziale ratunkowym pielęgniarka odpowiedzialna
jest za dokumentację przetoczeń. Dokumentacja przetoczeń to:
A . indywidualna historia choroby,
B . książka raportów pielęgniarskich,
C . odpowiedzi A i B oraz książka transfuzyjna,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 94.
Pewnym kryterium śmierci pacjenta w hipotermii jest:
A . niemożność przywrócenia krążenia po ogrzaniu pacjenta,
B . brak odruchu rogówkowego,
C . brak objawu "oczu lalki",
D . brak odruchów głębokich.
Zadanie 95.
Pacjentka w 3 2 tygodniu ciąży przywieziona d o SOR z objawami
duszności i spadkiem ciśnienia tętniczego. P o kilku minutach
doszło d o zatrzymania krążenia. Podjęto decyzję o ratunkowej
histerotomii. Decyzja taka pozwala na:
A . skuteczniejszą resuscytację matki, jednak zmniejsza
szanse dziecka na przeżycie,
B . umożliwia
dostęp
i
skuteczniejszą
resuscytację
noworodka, pogarszając jednak szanse matki,
C . jest bezcelowa, powodując dodatkową utratę krwi i
utrudniając prowadzenie akcji resuscytacyjnej matki,
D . pozwala n a zwiększenie szans matki i n a skuteczną
resuscytację noworodka.
Zadanie 96.
W przypadku ciężkiej hipoglikemii przebiegającej z utratą
przytomności, rozpoznanej w warunkach pozaszpitalnych, gdy
istnieje trudność w uzyskaniu dostępu d o żyły, choremu należy
podaż
1
m g glukagonu domięśniowo lub podskórnie.
Przeciwwskazaniem do takiego postępowania NIE jest:
A . cukrzyca typu 2 z zachowanym wydzielaniem endogennej
insuliny,
B . hipoglikemia wywołana lekami doustnymi,
C . stan po spożyciu alkoholu,
D . cukrzyca typu 1 – insulinozależna.
Zadanie 97.
W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, aminą
katecholową z wyboru jest:
A . norepinefryna,
B . epinefryna,
C . dopamina,
D . dobutamina.
Zadanie 98.
Kobieta lat 4 5 z pełnoobjawowym wstrząsem anafilaktycznym p o
użądleniu przez pszczołę. Pacjentce należy podać:
A . epinefrynę 1:1000, 1ml im,
B . corhydron 300mg iv,
C . epinefrynę 1:10 000 1ml iv,
D . amiodaron 150mg iv.
Zadanie 99.
C z y podczas medycznej segregacji wstępnej dokonuje się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?
A . nie, b o pacjenci z niedrożnością dróg oddechowych nie
rokują przeżycia,
B . tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C . tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D . nie, bo jest to działanie drugorzędne.
Zadanie 100.
34-letni mężczyzna postrzelony w prawą okolicę pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim uciskiem. Pacjent jest zdezorientowany, spocony i
m a słabe nitkowate tętno n a obwodzie. Jak należy przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?
A . wolny wlew kroplowy,
B . szybkość przetaczania płynów i ich objętość nie wyższe
n i ż konieczne d o utrzymania odpowiedniej perfuzji
obwodowej,
C . bardzo szybkie przetaczanie płynów; podać c o najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,
D . w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.
Zadanie 101.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Pielęgniarek został p o raz
pierwszy przyjęty przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w
roku:
A . 2006,
B . 2002,
C . 1976,
D . 1953.
Zadanie 102.
W resuscytacji płynowej ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego,
pierwszorzutowym postępowaniem z wyboru jest przetoczenie:
A . roztworów hydroksylowanej skrobi,
B . krystaloidów elektrolitowych,
C . wyłącznie roztworu albumin i globulin,
D . preparatów krwiopochodnych.
Zadanie 103.
W związku z wykonywaniem zawodu, pracownicy medyczni z a
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:
A . cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną, pracowniczą, przed pacjentem i jego rodziną,
przed pracodawcą,
C . cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D . moralną, cywilną, zawodową, karną.
Zadanie 104.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:
A . wymiany społecznej,
B . wzajemności,
C . empatii-altruizmu,
D . strat.
Zadanie 105.
W sytuacji rozpoznania anafilaksji z zachowanym krążeniem u
osoby dorosłej, adrenalinę dożylnie należy podać:
A . w powtarzalnych bolusach p o 5 0 mikrogramów, przy czym
wymagane jest uprzednio monitorowanie zapisu ekg,
pulsoksymetria i częsty pomiar ciśnienia tętniczego,
B . w powtarzalnych bolusach po 500 mikrogramów, przy czym
wymagane jest uprzednio monitorowanie zapisu ekg,
pulsoksymetria i częsty pomiar ciśnienia tętniczego,
C . w powtarzalnych bolusach po 1mg jak w sekwencji ALS,
D . n i e podajemy adrenaliny gdy zachowana jest czynność
serca.
Zadanie 106.
System Ratownictwa Medycznego w Polsce zakłada 3 zasadnicze
podmioty pracy dla pielęgniarki systemu, z WYJĄTKIEM:
A . CPR,
B . KOIT,
C . ZRM, w tym LZRM,
D . SOR.
Zadanie 107.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc czynności resuscytacyjne
u dzieci NIE wolno ich przerywać do czasu:
A . powrotu oznak życia u dziecka (zacznie się budzić,
poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać
l u b będzie miało dobrze wyczuwalne tętno z częstością
powyżej 40 uderzeń/ minutę,
B . powrotu oznak życia u dziecka (zacznie się budzić,
poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać
l u b będzie miało dobrze wyczuwalne tętno z częstością
powyżej 60 uderzeń/ minutę,
C . przybycia wykwalifikowanej pomocy, która przejmie
działania ratownicze,
D . wyczerpania własnych sił.
Zadanie 108.
Elektrokardiograficzne rozpoznanie asystolii może
obecność:
A . szerokich zespołów QRS,
B . wąskich zespołów QRS,
C . idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D . załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.
ułatwić
Zadanie 109.
Czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej NIE są:
A . rozległe zabiegi operacyjne, urazy w obrębie kończyn
dolnych lub miednicy, długotrwałe unieruchomienie,
B . stosowanie leków antykoncepcyjnych, hormonalna terapia
zastępcza,
C . otyłość, żylaki kończyn dolnych,
D . trombcytopenia, niedokrwistość.
Zadanie 110.
Stałe zapewnienie wystarczającego poziomu obsad pod względem
liczby i kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk d o systemu
świadczonej opieki, zagwarantowanie pacjentowi poufnego
charakteru opieki, jakości żywienia, dostępności usług
wspierających to kryteria:
A . ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B . oceniające wyniki leczenia,
C . jakości opieki,
D . dostępności usług.
Zadanie
U dzieci
A.
B.
C.
D.
111.
poddanych całkowitej lub częściowej splenektomii:
należy podać szczepionkę przeciw pneumokokom,
należy podać szczepionkę przeciw H. influenzae (HIB),
nie należy podawać żadnych szczepionek,
prawidłowe A i B.
Zadanie 112.
Jakiego koloru opaskę zastosujesz według systemu Mettag w
czasie wstępnej segregacji dla poszkodowanego w e wstrząsie
oligowolemicznym?
A . czarnego,
B . żółtego,
C . czerwonego,
D . zielonego.
Zadanie 113.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:
A . utraty pamięci,
B . drażliwości,
C . afazji wzrokowej,
D . problemów z liczeniem.
Zadanie 114.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:
A . maksymalne odgięcie głowy,
B . podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C . przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie głowy d o pozycji neutralnej i uniesienie
żuchwy.
Zadanie 115.
D o oddziału ratunkowego zgłosił się pacjent pobudzony
psychoruchowo, spocony, z bełkotliwą mową i trudnym d o
opanowania drżeniem rąk. Twierdzi, ż e choruje n a cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:
A . oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi i ciał
ketonowych w moczu,
B . niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C . podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie dożylnie dwuwęglanu sodowego z e względu n a
możliwość kwasicy.
Zadanie 116.
I l e punktów w skali Glasgow należy przyznać choremu, który:
otwiera oczy tylko w odpowiedzi n a głos, wykazuje reakcję
obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadawanemu bólowi,
jest splątany i mówi nieskładnie?
A . 15 pkt.,
B . 11 pkt.,
C . 9 pkt.,
D . 6 pkt.
Zadanie 117.
U 80-letniego pacjenta wystąpiła anuria. W podbrzuszu
wyczuwalny jest wypełniony pęcherz moczowy. Lekarz pogotowia
ratunkowego nie mógł założyć cewnika Foleya d o pęcherza
moczowego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:
A . ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B . przerost gruczołu krokowego,
C . kamica moczowodowa,
D . wstrząs hipowolemiczny.
Zadanie 118.
Jedną z technik prowadzenia wentylacji mechanicznej n a oddziale
intensywnej terapii jest wentylacja wspomagana, która:
A . zwiększa objętość oddechu chorego o dodatkową objętość,
jednocześnie zachowując własny rytm oddechowy pacjenta,
B . stosowana jest w przypadku stwierdzenia bezdechu, lub
gdy własny rytm oddechowy chorego jest niewydolny,
C . stosowana jest u wszystkich pacjentów poddawanych
działaniu środków zwiotczających mięśnie,
D . pokrywa całkowitą wentylację minutową chorego.
Zadanie 119.
Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową u małego dziecka,
wobec niemożności uzyskania obwodowego dostępu dożylnego możemy
podawać leki:
A . domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce,
B . podskórnie w okolicę ramienia dziecka, a następnie
unieść kończynę do góry,
C . podjęzykowo, przy zabezpieczonych przed zachłyśnięciem
drogach oddechowych,
D . do jamy szpikowej.
Zadanie 120.
Podejmowanie interwencji medycznej w stosunku d o każdej osoby
znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
ustawodawca określa jako zadanie:
A . ochrony zdrowia,
B . państwa,
C . Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego,
D . Ministra Zdrowia, Wojewody, Starosty.
Zadanie 121.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:
A . poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B . właściwe wstępne postępowanie,
C . uzyskanie optymalnego poziomu wiedzy z zakresu
pierwszej pomocy,
D . trafne rozpoznanie zatrzymania krążenia, oddechu,
zadławienia, oraz prawidłowe prowadzenie podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.
Zadanie 122.
Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest
finansowana:
A . w ramach środków określonych w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia,
B . n a podstawie programów wieloletnich ustanawianych przez
Radę Ministrów n a zasadach określonych w przepisach o
finansach publicznych,
C . z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw zdrowia,
D . z budżetu państwa z części, których dysponentami s ą
poszczególni wojewodowie.
Zadanie 123.
Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba
udzielająca pierwszej pomocy w następstwie swojej interwencji
poniosła szkodę na mieniu to:
A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,
B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
t e j szkody, ponieważ działał w imię solidarności
społecznej,
C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego,
D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie tej
szkody o d osoby (lub osób), której udzielał działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.
Zadanie 124.
Określenie rozmiaru katastrofy, określenie niewydolności
obsługi zapewniającej czynniki niezbędne d o życia i określenie
lokalnej reakcji oraz wpływu n a stan zdrowia publicznego i
infrastruktury medycznej w rejonie katastrofy stanowią
specyficzne czynniki:
A . programu szybkiej oceny potrzeb (RAN - Rapid Needs
Assessment),
B . Triage,
C . Systemy START (Simple Triage And Rapid Treatment),
D . SAMPLE.
Zadanie 125.
Permisywna hyperkapnia to:
A . patologia
oddychania
zewnętrznego
wymagająca
hiperwentylacji,
B . patologia oddychania wewnętrznego wymagająca podania
roztworu wodorowęglanów,
C . metoda terapeutyczna stosowana w ciężkich postaciach
ostrej płucnej niewydolności oddechowej,
D . powikłanie
po
zastosowanym
w
formie
bolusa
wstrzyknięciu natrium bicarbonicum,
Zadanie 126.
Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek
sprawuje/ą:
A . Minister Edukacji Narodowej,
B . Minister właściwy do spraw zdrowia,
C . Izby Pielęgniarskie,
D . Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zadanie 127.
Prawidłowe stężenie potasu w surowicy krwi wynosi:
A . 3 - 5 mmol/l,
B . 3,5 - 5,5 mmol/l,
C . 3,5 - 7 mmol/l,
D . 6 - 7 mmol/l.
Zadanie 128.
Najpopularniejszą
techniką
cewnikowania
wewnętrznych/centralnych jest technika:
A . Safara,
B . Seldingera,
C . Edwardsa,
D . Szylenbusha.
żył
Zadanie 129.
G d y zgon pacjenta nastąpił n a skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia, dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez
okres:
A . 10 lat,
B . 20 lat,
C . 25 lat,
D . 30 lat.
Zadanie 130.
D o SOR przywieziono pacjenta z powodu ostrego zatrucia
alkoholem. Chory skarży się n a silne bóle brzucha, wymioty,
zawroty głowy. W badaniu stwierdzono - tachykardię około 130
uderzeń/minutę, liczbę oddechów 25, p H = 6,7, niedobór zasad BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:
A . zatrucie glikolem etylenowym,
B . zatrucie alkoholem metylowym,
C . prawdziwe A i B,
D . zatrucie alkoholem etylowym.
Zadanie 131.
Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych nie m a
znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu?
A . digoksyna,
B . wapń,
C . suksametonium,
D . arginina.
Zadanie 132.
Pacjent będący w hipotermii umiarkowanej ogrzewany metodami
biernymi i czynnymi zewnętrznymi:
A . ma zmniejszone zapotrzebowanie na płyny,
B . ma zwiększone zapotrzebowanie na płyny,
C . ogrzewanie nie wpływa na zapotrzebowanie płynowe,
D . nawadnianie
uzależniamy
od
uczucia
pragnienia
zgłaszanego przez pacjenta.
Zadanie 133.
Stanem padaczkowym nazywamy:
A . ciągłą aktywność napadową trwająca dłużej niż 1 0 min.,
po której następuje pełne wycofanie się zaburzeń,
B . ciągłą aktywność napadową trwająca dłużej niż 2 0 min.,
po której następuje pełne wycofanie się zaburzeń,
C . ciągłą aktywność napadową trwającą dłużej niż 3 0 min.,
albo wystąpienie c o najmniej dwóch napadów, pomiędzy
którymi nie następuje pełne wycofanie się zaburzeń,
D . wystąpienie dwóch napadów padaczkowych w ciągu jednej
godziny, pomiędzy którymi nastąpiło pełne wycofanie się
zaburzeń.
Zadanie 134.
Ratownicze uciskanie klatki piersiowej u świeżorodka, należy
wykonać w przypadku:
A . braku oddechu,
B . bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C . bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D . bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.
Zadanie 135.
Strategia agresywna w działaniach Jednostek Systemu Ratownictwa
Medycznego polega na:
A . maksymalnym wykorzystaniu silnych stron firmy oraz
nadarzających się szans,
B . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa,
C . eliminacji słabych stron przedsiębiorstwa,
D . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa i
eliminacji słabych stron.
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 200117
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:
A . upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B . upadki,
C . przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D . zaburzenia funkcji zwieraczy.
Zadanie 2.
Zachowaniem terapeutycznym pielęgniarki wobec pacjenta z
zaburzeniami psychicznymi jest m.in. komunikacja. Dowodem n a
t o , ż e słuchamy jest podsumowanie w kilku słowach tego, c o
powiedział pacjent, dążenie d o uściślenia faktów. Techniką taką
jest:
A . odzwierciedlenie,
B . klaryfikacja,
C . eksploracja,
D . modelowanie.
Zadanie 3.
Celem działań niezbędnych d o utrzymania zdrowia, zawartych w
"Karcie Ottawskiej" jest:
A . poznanie potrzeb zdrowotnych jednostek,
B . poznanie potrzeb zdrowotnych poszczególnych grup
społecznych,
C . zapewnienie ludziom jednakowych możliwości w osiąganiu
pełnego potencjału zdrowia,
D . zwiększenie
zakresu
wiedzy
o
czynnościach
oddziałujących na stan zdrowia.
Zadanie 4.
Standardy służą przede wszystkim:
A . obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania,
B . chronią pacjenta przed otrzymywaniem usług niskiej
jakości,
C . chronią pacjenta przed realizacją świadczeń przez osoby
niekompetentne,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 5.
W realizacji opieki nad rodziną pielęgniarka rodzinna
współdziała głównie z:
A . lekarzem stomatologiem,
B . lekarzem rodzinnym/lekarzem POZ,
C . pracownikiem socjalnym,
D . lekarzem specjalistą zgodnie z potrzebami pacjenta.
Zadanie 6.
Pielęgniarka rodzinna wraz z lekarzem POZ realizuje ,,Program
profilaktyki chorób układu krążenia". Program ten:
A . jest adresowany tylko d o mężczyzn, którzy nie mają
rozpoznanej choroby układu krążenia, s ą obciążeni
czynnikami ryzyka i są w wieku 40, 45, 50 i 55 lat,
B . jest adresowany zarówno d o kobiet jak i d o mężczyzn,
którzy nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia, s ą
obciążeni czynnikami ryzyka i s ą w wieku 35, 40, 45, 5 0
i 55 lat,
C . jest adresowany tylko d o kobiet, które nie mają
rozpoznanej choroby układu krążenia i s ą w wieku 35,
40, 45, 50 i 55 lat,
D . jest adresowany zarówno d o kobiet jak i d o mężczyzn,
którzy mają świeżo rozpoznaną chorobę układu krążenia,
n i e s ą obciążeni czynnikami ryzyka i s ą w wieku 35, 40,
45, 50 i 55 lat.
Zadanie 7.
Która z poniższych przyczyn NIE stanowi przyczyny zapalenia
trzustki?
A . czynniki toksyczne (alkohol i leki),
B . urazy brzucha,
C . kamica przewodu żółciowego,
D . choroba niedokrwienna.
Zadanie 8.
Chorobowość określa liczbę:
A . nowych przypadków choroby występujących w danym roku,
B . osób chorych w badanym okresie,
C . nowych osób, które zachorowały w badanym okresie,
D . osób chorych w odniesieniu do nowych zachorowań na daną
chorobę w określonym okresie.
Zadanie 9.
Choroba Alzheimera to:
A . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów,
B . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku połączeń synaptycznych mózgowia,
C . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów i zwiększenia połączeń synaptycznych
mózgowia,
D . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.
Zadanie 10.
Śmiertelność to:
A . odsetek zgonów n a ściśle określoną chorobę spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,
B . odsetek liczby zgonów noworodków d o liczby zgonów
ogółem,
C . stosunek liczby zgonów d o liczby osób z określonej
populacji,
D . odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000.
Zadanie 11.
Wieloczynnikową ideę uwarunkowań zdrowia, określoną przez
Lalonde'a, stanowi:
A . koncepcja pola zdrowotnego,
B . model akcji zdrowotnej,
C . model przekonań zdrowotnych,
D . stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.
Zadanie 12.
Dokonujesz oceny czynności poznawczych podopiecznej. Które z
poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej?
A . r a z w miesiącu zapomina gdzie położyła rzecz
codziennego użytku,
B . raz w miesiącu nie rozumie treści filmu,
C . kilka razy dziennie zapomina, c o mówiono jej dnia
poprzedniego,
D . raz w tygodniu gubi wątek rozmowy czy czytania.
Zadanie 13.
Zespół Klinefeltera charakteryzuje się:
A . niskim wzrostem, brakiem cech dojrzewania płciowego,
pierwotnym brakiem miesiączki,
B . zaburzonymi proporcjami długości tułowia d o długości
kończyn (kończyny długie), jądra małe, niepłodność u
mężczyzn,
C . zaburzonymi proporcjami długości tułowia d o długości
kończyn (kończyny krótkie), jądra małe, często
niepłodność u mężczyzn,
D . niskim wzrostem, upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, wadą serca.
Zadanie 14.
Celem pielęgniarki rodzinnej według koncepcji pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:
A . uzyskanie korzystnych warunków higienicznych i stanu
higieny,
B . uzyskanie optymalnego poziomu "radzenia sobie" jako
mechanizmu adaptacji rodziny d o zmian związanych z
chorobą,
C . uzyskanie
optymalnego
poziomu
samoopieki
i
samopielęgnacji,
D . zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.
Zadanie 15.
Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:
A . ból o małym nasileniu,
B . ból o średnim nasileniu,
C . ból o dużym nasileniu,
D . ból o bardzo silnym nasileniu.
Zadanie 16.
Pierwsze objawy stwardnienia
najczęściej między:
A . 2 a 10 rokiem życia,
B . 10 a 20 rokiem życia,
C . 20 a 30 rokiem życia,
D . 55 a 70 rokiem życia.
rozsianego
pojawiają
się
Zadanie 17.
Sprawowana opieka nad pacjentem powinna przebiegać zgodnie z
założeniami holizmu, oznacza to, że:
A . ważny jest wzrost świadomości n a temat szkodliwości
określonych zachowań,
B . tylko wymiar duchowy człowieka spostrzegany jest jako
ważny obszar życia mający znaczenie dla rozwoju
osobowego,
C . człowieka postrzegamy jako całość z powiązanych z e sobą
sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej, duchowej i
kulturowej,
D . człowiek sam troszczy się o własne życie i osiąganie
dobrostanu.
Zadanie 18.
U pacjentki p o mastektomii i radioterapii pielęgniarka musi
zwrócić szczególną uwagę na:
A . elastyczność skóry kończyny górnej,
B . sposób ubierania się,
C . bilans płynów,
D . obrzęki kończyny górnej.
Zadanie 19.
Rozpoznanie zespołu parkinsonowego można postawić, gdy u
pacjenta występuje spowolnienie ruchowe oraz jeden z poniższych
objawów:
A . drżenie spoczynkowe o częstotliwości 4-6 Hz,
B . nietrzymanie moczu,
C . obniżone napięcie mięśniowe,
D . postępujący zanik mięśni.
Zadanie 20.
Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o:
A . chorobach występujących w danej rodzinie,
B . więziach występujących w danej rodzinie,
C . strukturze danej rodziny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 21.
Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest
nowotwór:
A . krtani,
B . żołądka,
C . gruczołu krokowego,
D . płuc.
Zadanie 22.
Które badania laboratoryjne należy wykonać p o ustąpieniu
ostrych objawów kamicy żółciowej?
A . morfologię krwi,
B . poziom bilirubiny i transaminaz,
C. OB,
D . elektrolity.
Zadanie 23.
Który z wymienionych objawów jest najbardziej charakterystyczny
we wczesnym etapie reumatoidalnego zapalenia stawów?
A . obrzęk stawów,
B . gorączka,
C . ból i poranna sztywność stawów,
D . dreszcze.
Zadanie 24.
Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz
zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym
wieku, ponieważ:
A . jest korzystną przeciwwagą dla obciążenia pracą
umysłową, nadmiarem stresów i jednostronnym wysiłkiem
fizycznym,
B . pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego
życia,
C . jest ważnym elementem terapii różnych chorób,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 25.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:
A . ropniak opłucnej,
B . rozstrzenie oskrzeli,
C . obrzęk płuc,
D . zawał płuc.
Zadanie 26.
Istotnym warunkiem skuteczności działań pielęgniarki rodzinnej
jest pełna wiedza dotycząca rodziny jako:
A . grupy społecznej,
B . instytucji,
C . systemu wzajemnego wsparcia i pomocy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 27.
Doradzanie w zdrowiu to:
A . profesjonalne działanie mające powszechne zastosowanie
w e wszystkich fazach życia człowieka i rodziny wówczas,
gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać,
B . podejmowanie
profesjonalnych
czynności
przez
wyselekcjonowanych fachowców z określonej dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,
C . przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie rodzina,
D . udzielanie wsparcia rodzinie w przypadku choroby jej
członka.
Zadanie 28.
Jedną
z
form
maltretowania/krzywdzenia
dziecka
zaniedbywanie. Związane jest ono z:
A . użyciem siły fizycznej wobec dziecka,
B . wykorzystaniem seksualnym dziecka,
C . psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem,
D . niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.
jest
Zadanie 29.
W ileostomii dla uniknięcia zmian wokół stomii ważne jest, aby
worki zmieniane były:
A . rano na czczo,
B . w południe,
C . tylko wieczorem,
D . nie ma to żadnego znaczenia.
Zadanie 30.
Według klasyfikacji Tarrance'a rana, której
odgraniczone, otoczone obrzękiem i rumieniem to:
A . odleżyna III˚,
B . odleżyna II˚,
C . odleżyna IV˚,
D . odleżyna I˚.
brzegi
są
Zadanie 31.
Proces pielęgnowania to:
A . zindywidualizowane
pielęgnowanie
polegające
na
gromadzeniu danych o pacjencie i jego rodzinie,
ustaleniu planu, realizowaniu g o oraz ocenianiu wyników
opieki,
B . metoda pracy pielęgniarki,
C . cykl działania zorganizowanego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 32.
Jedną z metod badań epidemiologicznych jest badanie
retrospektywne, które polega na:
A . ocenie wpływu jednej, określonej cechy n a zdrowie
człowieka,
B . opisie częstości występowania chorób w danej populacji
bez analizowania powiązań przyczynowo-skutkowych,
C . opisie częstości występowania chorób w danej populacji
z analizowaniem powiązań przyczynowo-skutkowych,
D . poszukiwaniu przyczyn powstania określonych znanych
skutków epidemicznych lub endemicznych zachorowań w
danej populacji.
Zadanie 33.
Sytuacje, które należy uznać z a szczególnie korzystne dla
wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:
A . podstawowy poziom wykształcenia rodziców,
B . struktura rodziny, gdzie dominuje matka,
C . brak więzi emocjonalnych,
D . silna motywacja d o odpowiedzialnego kształtowania
warunków i stylu życia sprzyjających zdrowiu.
Zadanie 34.
Wielkie problemy geriatryczne s ą zespołami niesprawności
starszego człowieka. Zaliczamy do nich:
A . zaburzenia
zwieraczy,
zespoły
psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu
wzroku i słuchu,
B . niedokrwistość,
zespoły
psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu
wzroku i słuchu,
C . zaburzenia
zwieraczy,
zespoły
psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, zaburzenia rytmu serca,
D . choroby zwyrodnieniowe, zespoły psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu
wzroku i słuchu.
Zadanie 35.
Wyeliminowanie bądź zminimalizowanie występujących u pacjenta
czynników ryzyka rozwoju chorób, leży u podstaw pracy
pielęgniarki ukierunkowanej na:
A . promocję zdrowia,
B . działania prewencyjne,
C . edukację zdrowotną,
D . sprawowanie całościowej opieki.
Zadanie 36.
Proszę wskazać, który z poniższych elementów NIE wpływa n a
wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny:
A . struktura rodziny,
B . stan zdrowia poszczególnych jej członków,
C . płeć poszczególnych członków rodziny,
D . więzi emocjonalne panujące w rodzinie.
Zadanie 37.
Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów dzięki systematycznemu
wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń fizycznych może:
A . odzyskać sprawność fizyczną,
B . zahamować postęp choroby i opóźnić moment uzależnienia
od innych,
C . zapobiec nawrotom choroby,
D . odzyskać ruchomość w stawach.
Zadanie 38.
Pielęgniarstwo Imogen King określiła jako:
A . pielęgniarstwo jest teoretycznym systemem wiedzy
zalecającej proces analizowania działania odpowiedniego
dla opieki nad ludźmi chorymi i potencjalnie chorymi,
B . odpowiedź n a rodzaj niezdolności jednostek i grup d o
działań nazwanych samoopieką albo w związku z
zależnością jednostki, której możliwości s ą ograniczone
z powodu stanu zdrowia,
C . dyscyplinę zogniskowaną n a człowieku i n a jego
złożonych relacjach z otoczeniem,
D . proces akcji, reakcji, interakcji i transakcji.
Zadanie 39.
Udzielając pierwszej pomocy w złamaniu kończyny należy:
A . kończynę ułożyć w najmniej bolesny dla chorego sposób i
unieruchomić za pomocą bandaża, chusty, szyny,
B . zastosować zimne i przeciwobrzękowe okłady a następnie
unieruchomić kończynę ściśle owijając bandażem
elastycznym,
C . unieruchomić złamaną kończynę w ułożeniu w jakim się
znajduje, powinno ono obejmować c o najmniej dwa
sąsiednie stawy,
D . obserwować kończynę w celu orientacyjnego rozpoznania
złamania, nastawić kości w osi kończyny, unieruchomić
obejmując dwa sąsiednie stawy.
Zadanie 40.
D o świadczeń rehabilitacyjnych świadczonych przez pielęgniarkę
rodzinną zalicza się:
A . masaż,
B . światłolecznictwo,
C . wodolecznictwo,
D . usprawnianie ruchowe.
Zadanie 41.
Które z elementów stylu życia mogą być przyczyną podjęcia
"interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną?
A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki,
samopielęgnacji i korzystania z usług oferowanych przez
system ochrony zdrowia,
B . wspólne spędzanie wolnego czasu członków rodziny n a
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie
samoopieki,
C . żywienie oparte o dietę śródziemnomorską,
D . trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.
Zadanie 42.
Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki?
A . nudności i ból brzucha,
B . zaparcia i wymioty,
C . spadek masy ciała, biegunka z niestrawionymi resztkami
pokarmu,
D . gorączka i ból brzucha.
Zadanie 43.
D o oceny ryzyka
wykorzystujemy:
A . skale ADL,
B . skale IADL,
C . test Tinetti,
D . test Taylor.
wystąpienia
u
podopiecznego
upadku
Zadanie 44.
W diagnozie społecznej wykorzystuje się:
A . techniki szacowania potrzeb,
B . wskaźniki epidemiologiczne,
C . determinanty zachowania,
D . badania empiryczne.
Zadanie 45.
Termin choroba funkcjonalna obejmuje:
A . grupę zaburzeń czynnościowych oraz innych chorób i
dolegliwości, które występują n a ogół bez tła
organicznego,
B . grupę chorób i dolegliwości, które występują n a tle
organicznym,
C . grupę zaburzeń czynnościowych, które występują n a
skutek urazu,
D . grupę zaburzeń czynnościowych, które mają związek z
występowaniem chorób przewlekłych.
Zadanie 46.
Choroby nowotworowe u kobiet dotyczą najczęściej:
A . płuc,
B . piersi,
C . narządów rodnych,
D . jelita grubego.
Zadanie 47.
Które stwierdzenie NIE jest prawdziwe w stosunku d o osób
chorych na padaczkę?
A . zdecydowana większość chorych jest zdolna d o pracy
zawodowej,
B . regularny tryb życia jest czynnikiem zmniejszającym
ryzyko napadu,
C . u osób chorujących n a padaczkę przeciwwskazane jest
zawieranie związków małżeńskich,
D . padaczka ogranicza wykonywanie niektórych zawodów.
Zadanie 48.
Około 50% zmian nowotworowych (raka sutka) zlokalizowanych jest
w:
A . dolnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
B . górnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
C . górnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
D . w dolnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego.
Zadanie 49.
Stosowanie diet niskokalorycznych z równoczesnym zwiększeniem
wydatkowania energii n a drodze wykonywania regularnego wysiłku
fizycznego należy do kluczowych zasad w:
A . leczenie zachowawczym,
B . leczeniu farmakologicznym,
C . leczeniu rehabilitacyjnym,
D . leczeniu otyłości.
Zadanie 50.
Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:
A . niedoborem dopaminy i zmianami anatomicznymi w istocie
czarnej mózgu,
B . zaburzeniami układu cholinergicznego i niedoborem
acetylocholiny,
C . licznymi ogniskami demielinizacji i procesem zapalnym
mózgu,
D . zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego.
Zadanie 51.
Problemy zdrowotne pacjenta z zaawansowaną POChP (Przewlekła
Obturacyjna Choroba Płuc) dotyczą:
A . braku możliwości samoobsługi, utrudnień w czynnościach
dnia codziennego,
B . niemożność korzystania z różnych form aktywności
fizycznej, rezygnacji z pracy zawodowej,
C . ograniczenia w sposobie funkcjonowania (tryb życia),
porzucenia nałogu palenia tytoniu, podporządkowanie się
terapii i tlenoterapii,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 52.
Długotrwałe unieruchomienie pacjenta powoduje zagrożenie w
postaci:
A . podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
B . zaostrzenia objawów chorobowych,
C . zastoinowego zapalenia płuc,
D . wydłużenia czasookresu trwania choroby.
Zadanie 53.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:
A . zakażenie rany pooperacyjnej,
B . zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie tkanki podskórnej i tłuszczowej
powięzi,
D . zanik gruczołów potowych.
oraz
Zadanie 54.
Jednym z typów osobowości jest intrawertyk, który:
A . całą swoją aktywność i uwagę zwraca niejako ,,do
wewnątrz", n a siebie, nie ujawnia swoich emocji, jest
zamknięty przed światem,
B . kieruje swoje działania ,,na zewnątrz", uzewnętrzniając
swoje uczucia, szuka kontaktów z innymi,
C . silnie przeżywa wszelkie emocje i łatwo rezygnuje z
działania,
D . silnie przeżywa wszelkie emocje i nie rezygnuje z
działania.
Zadanie 55.
Półpasiec wywołuje:
A . enterowirus,
B . wirus świnki,
C . reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D . wirus odry.
Zadanie 56.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:
A . wyznawanymi
przez
jednostkę
wartościami
i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,
B . rodzajem wykonywanej pracy,
C . przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego
czasu.
Zadanie 57.
Które z wymienionych działań NIE m a istotnego znaczenia w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?
A . przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B . spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C . przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie pacjentowi konieczności ograniczenia ilości
przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.
Zadanie 58.
Najczęstsze powikłania uzależnienia o d alkoholu t o wszystkie
OPRÓCZ:
A . depresja alkoholowa,
B . zespół Wernickiego-Korsakowa,
C . zespół Munchausena,
D . zespół Otella.
Zadanie 59.
Samoocena jest metodą zabezpieczenia jakości, stosowaną głównie
na poziomie organizacyjnym:
A . indywidualnym,
B . praktyki,
C . lokalnym,
D . centralnym.
Zadanie
W celu
poziom:
A.
B.
C.
D.
60.
stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć
kortyzolu,
elektrolitów,
enzymów zapalnych,
TSH.
Zadanie 61.
Pojawienie się niepełnosprawności powoduje zmiany w rodzinie
obejmujące:
A . sytuację zdrowotną i poziom sprawności osoby chorej w
codziennym życiu, akceptację i podjęcie roli opiekuna
przez członka rodziny,
B . niemożność wykonywania pracy zawodowej przez wszystkich
członków rodziny,
C . pogorszenie się stanu zdrowia pozostałych członków
rodziny,
D . brakiem wsparcia pielęgniarki środowiskowej.
Zadanie 62.
Jakiego rodzaju dietę polecisz w celu przyspieszenia procesu
gojenia odleżyn?
A . wysokoenergetyczną,
B . lekkostrawną,
C . wysokobiałkową,
D . niskobiałkową.
Zadanie 63.
D o najczęstszych objawów świadczących o występowaniu raka
piersi należą:
A . stwardnienie, zgrubienie piersi, niebolesny guzek,
B . zmiana barwy skóry, wciąganie brodawki sutkowej,
C . wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 64.
Szczepienia wykonywane u pacjentów przez pielęgniarkę s ą
przykładem:
A . profilaktyki I rzędowej,
B . profilaktyki II rzędowej,
C . profilaktyki III rzędowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 65.
Najwłaściwsza droga podawania leków przeciwbólowych w
zwalczaniu bólu nowotworowego u pacjenta z zaburzeniami
połykania, wymiotami, to droga:
A . podskórna,
B . doodbytnicza, domięśniowa, przez port naczyniowy,
C . przezskórna, podjęzykowa, przez port naczyniowy,
D . wszystkie.
Zadanie 66.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:
A . rozwija się u płci męskiej, podczas gdy kobiety mogą
być nosicielkami,
B . rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija się u kobiet, podczas gdy płeć męska może być
nosicielem,
D . rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.
Zadanie 67.
Opieka pielęgniarska nad osobami z niepełnosprawnością
psychiczną dotyczy:
A . wskazania rodzinie podopiecznego możliwości zapewnienia
mu bezpieczeństwa,
B . wspierania rodziny podopiecznego,
C . przeciwdziałania izolacji społecznej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 68.
W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:
A . początek i czas trwania bólu,
B . tylko wcześniej stosowane leczenie,
C . rodzaj, czas trwania bólu oraz wcześniej stosowane
leczenie,
D . rodzaj, natężenie, początek, lokalizację i czas trwania
bólu oraz wcześniej stosowane leczenie.
Zadanie 69.
Która z cech NIE jest charakterystyczna dla nowoczesnej roli
pielęgniarki?
A . koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
B . komplementarność opieki nad zdrowiem i człowiekiem
zdrowym oraz nad chorobą i człowiekiem chorym,
C . umiejętność wyodrębniania i realizacji samodzielnych
zadań przy zachowaniu współdziałania z lekarzem,
D . wysokie znaczenie doradztwa, edukacji, partnerstwa.
Zadanie 70.
Regularny wysiłek fizyczny, systematyczna aktywność ruchowa dla
osób w starszym wieku są niezbędne ponieważ:
A . powoduje utratę masy mięśniowej i siły zwiększa
indywidualne ryzyko rozwoju chorób takich jak
osteoporoza,
B . powoduje kłopoty ze snem,
C . poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego,
wydolność aerobową (tlenową), pomaga ustabilizować
choroby i dolegliwości,
D . może przyczynić się d o zwiększenia dolegliwości
bólowych w chorobach układu ruchu.
Zadanie 71.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:
A . niedoczynności tarczycy,
B . nadczynności tarczycy,
C . niedoczynności przytarczyc,
D . nadczynności podwzgórza.
Zadanie 72.
Czynniki istniejące w rodzinie, które podlegają znacznej
bezpośredniej modyfikacji w działaniu pielęgniarki mieszczą się
głównie w:
A . obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B . czynnikach środowiskowych,
C . czynnikach genetycznych,
D . zaburzeniach w komunikowaniu.
Zadanie 73.
Na możliwości opiekuńcze rodziny mają wpływ takie czynniki jak:
A . wiedza i umiejętności członków rodziny,
B . funkcjonowanie emocjonalne (więzi),
C . struktura rodziny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 74.
Rozwijanie kompetentnej społeczności d o działań n a rzecz
zdrowia, polega na:
A . uznaniu ludzi z a aktywnych współudziałowców w całym
procesie kształtowania zdrowia społeczeństwa,
B . stałym zwiększaniu uczestnictwa społeczności lokalnej w
sprawy dotyczące zdrowia,
C . rozwijaniu kompetencji ludzi, aby potrafili prowadzić
zdrowy styl życia nawet w warunkach niesprzyjających,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 75.
Działania edukacyjne pielęgniarki rodzinnej wobec pacjenta z
wszczepionym stymulatorem serca powinny dotyczyć:
A . przygotowania do samokontroli tętna,
B . udzielenia wskazówek dotyczących aktywności fizycznej
chorego,
C . przygotowania chorego d o korzystania z e sprzętów
codziennego użytku,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 76.
Zasadniczą rolę w leczeniu zesztywniejącego zapalenia stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:
A . ziołolecznictwo,
B . leczenie ruchem,
C . naświetlania,
D . elektrolecznictwo.
Zadanie 77.
Profilaktyka pierwszej fazy obejmuje działania polegające n a
zapobieganiu:
A . występowaniu chorób,
B . rozwojowi choroby przez wczesne rozpoznanie i skuteczne
leczenie,
C . utrwalaniu się niepomyślnych skutków choroby przez
między innymi rehabilitację,
D . rozwojowi powikłań późnych choroby.
Zadanie 78.
Który z prądów filozoficzno-kulturowych wywiera najgłębszy
wpływ na przemiany zachodzące w pielęgniarstwie?
A . ascetyzm,
B . romantyzm,
C . pragmatyzm,
D . humanizm.
Zadanie 79.
Podstawę leczenia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
stanowi:
A . leczenie farmakologiczne,
B . leczenie dietetyczne,
C . psychoruchowe usprawnianie,
D . leczenie
farmakologiczne
połączone
z
leczeniem
dietetycznym.
Zadanie 80.
D o najważniejszych zadań pielęgniarki rodzinnej w środowiskowej
opiece nad osobą starszą należy:
A . ocena potrzeb rodziny osoby starszej,
B . rozpoznawanie
i
ocena
potrzeb
zdrowotnych
i
pielęgnacyjno-opiekuńczych poszczególnych osób, rodziny
i społeczności lokalnej,
C . rozpoznawaniu i rozwiązywaniu potrzeb paramedycznych
starszego podopiecznego,
D . realizacja świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych,
rehabilitacyjnych tylko na zlecenie lekarza.
Zadanie 81.
U 54-letniej pacjentki p o operacji wola tarczycy zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i wypadanie włosów. Kobieta
stała się senna i znacznie zwiększyła masę ciała. Wymienione
objawy świadczą o:
A . zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B . niedoborze magnezu,
C . niedoczynności tarczycy,
D . nadczynności tarczycy.
Zadanie 82.
C z y osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie n a
likwidację barier architektonicznych?
A . tak,
B . nie,
C . tylko na podstawie skierowania lekarskiego,
D . tylko osoba ciężko chora.
Zadanie 83.
Zdrowie każdego człowieka jest zależne od:
A . czynników fizycznych, chemicznych oraz psychicznych
wpływających na stan zdrowia,
B . jakości własnego, dziedziczonego aparatu genetycznego,
stylu życia, i działania czynników środowiskowych oraz
ochrony zdrowia,
C . organizacji systemu ochrony zdrowia i skutecznej
działalności pracowników ochrony zdrowia w zakresie
promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób,
D . warunków środowiskowych w jakich żyje człowiek i jego
stylu życia.
Zadanie 84.
Do działań niepożądanych morfiny należą:
A . biegunki, pobudzenie psychiczne, kaszel, wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,
B . brak łaknienia, lęk i przygnębienie, parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,
C . nudności i wymioty, bezsenność, hipotensja, odczyny
alergiczne skóry, czkawka,
D . zaparcie stolca, wymioty, świąd skóry, zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.
Zadanie
Osobom
A.
B.
C.
D.
85.
niepełnosprawnym praca zawodowa daje poczucie:
aspiracji zawodowych,
samorealizacji,
wartości i użyteczności społecznej,
statusu zawodowego.
Zadanie 86.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:
A . nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B . zespół wyniszczenia nowotworowego,
C . zaburzenia połykania,
D . utratę łaknienia.
Zadanie 87.
Pacjentka, która o d kilkudziesięciu lat choruje n a wrzodziejące
zapalenie jelita grubego jest pod stałą opieką pielęgniarki
rodzinnej. Pacjentka obecnie czuje się źle, jest wychudzona i
apatyczna. Jaką dietę należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?
A . wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B . wysokobiałkową,
C . oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D . lekkostrawną.
Zadanie 88.
Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna
w domu pacjenta d o czasu przybycia lekarza w przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?
A . podanie płynu do picia,
B . ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej z e spuszczonymi
nogami,
C . założenie kaniuli d o żyły obwodowej i podłączenie wlewu
kroplowego z 0,9% NaCl,
D . ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.
Zadanie 89.
Pacjentka chora n a schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo,
która słyszy wrogie głosy i twierdzi, ż e ludzie cały czas j ą
obserwują, cierpi na urojenia:
A . prześladowcze,
B . wielkościowe,
C . depresyjne,
D . hipochondryczne.
Zadanie 90.
W fazie ostrej wysiękowego zapalenia opłucnej konieczne jest
ułożenie chorego:
A . na zdrowym boku,
B . na chorym boku,
C . w pozycji Trendelenburga,
D . w pozycji półwysokiej.
Zadanie 91.
Zgodnie z nurtem socjologii (humanistycznej) n a chorobę i
niepełnosprawność można spojrzeć przez pryzmat znaczeń, jakie
człowiek przypisuje własnej chorobie, czym ona jest dla
chorego, a także jak jest postrzegana w środowisku społecznym.
Zgodnie z tą koncepcją choroba wiąże się z:
A . kształtowaniem obrazu samego siebie i uczucia żywionego
do samego siebie,
B . negacją i izolacją społeczną przez ludzi w środowisku
zamieszkania,
C . utratą roli i pozycji,
D . wsparciem, jakiego doświadcza człowiek chory.
Zadanie 92.
Kwalifikacja pacjenta d o pielęgniarskiej opieki długoterminowej
domowej dokonywana jest za pomocą skali:
A . Glasgow,
B . Douglas,
C . Waterlow,
D . Barthel.
Zadanie 93.
D o niekorzystnych następstw operacyjnego leczenia raka piersi,
upośledzających sprawność fizyczną zaliczamy:
A . zaburzenia statyki-postawy,
B . ograniczenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej,
C . zmniejszenie
siły
mięśniowej
kończyny
strony
operowanej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 94.
Współczynnik umieralności:
A . jest miarą poziomu opieki zdrowotnej,
B . charakteryzuje
wyłącznie
lokalną
sytuację
epidemiologiczną,
C . jest zależny wyłącznie o d poziomu kultury zdrowotnej i
wiedzy na temat zdrowia,
D . jest podstawowym negatywnym miernikiem zdrowia.
Zadanie 95.
Budżet państwa zapewnia finansowanie:
A . strategicznych programów zapobiegania
promocji zdrowia,
B . usług diagnostycznych na poziomie POZ,
C . usług rehabilitacyjnych na poziomie POZ,
D . opieki paliatywnej na poziomie POZ.
chorobom
i
Zadanie 96.
Rola społeczna matki to:
A . obowiązek wykonywania pracy zawodowej,
B . umiejętność uczestniczenia w życiu społecznym,
C . struktura rodziny oraz układ zadań jakie realizuje
każdy z członków rodziny na jej rzecz,
D . układ uprawnień i obowiązków, jakie m a ona realizować z
racji miejsca zajmowanego w rodzinie.
Zadanie 97.
Związek między równością w zdrowiu a dostępnością d o świadczeń
zdrowotnych był priorytetem:
A . I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1988
roku - Adelajda,
B . I I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1991
roku - Sundsvall,
C . I V Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1997
roku - Dżakarta,
D . Globalnej Konferencji Promocji Zdrowia w 2000 roku Meksyk.
Zadanie 98.
Przyjmuje się, ż e w przypadku nagłego zatrzymania krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:
A . 2 minutach,
B . 4 minutach,
C . 8 minutach,
D . 10 minutach.
Zadanie 99.
Korzyści z leczenia uzupełniającego raka piersi promieniami
jonizującymi to:
A . przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej,
B . zmniejszenie ryzyka wznowy miejscowej nowotworu oraz
wystąpienia
przerzutów
w
regionalnych
węzłach
chłonnych,
C . stymulacja mechanizmów obronnych organizmu,
D . zmniejszenie dolegliwości bólowych powodowanych przez
zmiany nowotworowe.
Zadanie 100.
D o wykonywania jakich świadczeń pielęgniarka
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?
A . oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B . oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C . wykonywanie pulsoksymetrii,
D . podawanie analgetyków opioidowych.
NIE
jest
Zadanie 101.
A b y skutecznie pomagać, pielęgniarka rodzinna jako rodzinny
doradca w sprawach zdrowia powinna:
A . mieć cechy umożliwiające jej sprawne i zdrowe
funkcjonowanie i dobre relacje z ludźmi,
B . być otwarta na osobisty rozwój,
C . b y ć gotowa d o działania w nowych ruchach społecznych a
nawet do inicjowania takich ruchów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 102.
Przy uszkodzeniu neuronu ruchowego ośrodkowego obserwujemy:
A . porażenia spastyczne lub niedowłady spastyczne mięśni,
wzmożenie odruchów głębokich, odruchy patologiczne,
wzmożone napięcie mięśniowe,
B . porażenie wiotkie lub niedowłady wiotkie mięśni,
zniesienie odruchów głębokich, obniżenie napięcia
mięśniowego, zanik mięśni,
C . porażenia spastyczne, zniesienie odruchów głębokich i
powierzchownych, odruchy patologiczne,
D . porażenie wiotkie lub niedowłady wiotkie mięśni,
zniesienie odruchów głębokich, obniżenie napięcia
mięśniowego bez zaniku mięśni.
Zadanie 103.
Gluten jest białkiem pochodzenia roślinnego, znajdującego się w
następujących ziarnach zbóż:
A . pszenica, żyto, owies, ryż,
B . pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C . pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D . żyto, owies, ryż, jęczmień.
Zadanie 104.
Podstawę d o rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce
stworzyła:
A . sytuacja braku możliwości zabezpieczenia opieki
stacjonarnej chorym zgodnie z potrzebami,
B . ekonomizacja systemu ochrony zdrowia i reforma
podstawowej opieki zdrowotnej,
C . niedostateczna liczba miejsc dla chorych w domach
pomocy społecznej,
D . chęć całkowitego usamodzielnienia się pielęgniarek
zatrudnionych w strukturach POZ.
Zadanie 105.
Pielęgnowanie profesjonalne to:
A . reguły wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
zawodowych,
B . wykonywanie zadań zgodnie z ustaloną procedurą
połączone z systematycznym kontrolowaniem poprawności
działań,
C . zawodowa
działalność
pielęgniarki
oparta
na
racjonalnych
podstawach
teoretycznych,
zasadach
postępowania i zasadach etycznych,
D . reguły wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
zawodowych oparte na zasadach etycznych.
Zadanie 106.
Pacjentka p o niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej
opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i
afazja. Pacjentka m a znacznie upośledzoną zdolność mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:
A . ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B . czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C . mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D . amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.
Zadanie 107.
Proces rehabilitacji medycznej oparty jest na:
A . balneoterapii, klimatoterapii,
B . balneochemii,
C . kompensacji, adaptacji, regeneracji,
D . balneotechnice, geologii.
Zadanie 108.
Lipoatrofia poinsulinowa to:
A . powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B . zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost tkanki tłuszczowej w miejscach podawania
insuliny,
D . powikłanie stosowania nieoczyszczonych preparatów
insulin.
Zadanie 109.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:
A . Katz'a,
B . NYHA,
C . Norton'a,
D . Barthel'a.
Zadanie 110.
Socjalizacja to:
A . kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces uspołecznienia, uczenia się bycia członkiem
grupy,
C . proces zdobywania wiedzy,
D . okres wieku starszego.
Zadanie 111.
Typowe dla kolki nerkowej są/jest:
A . bóle brzucha,
B . ból, parcie na mocz, nudności, wymioty,
C . moczenie mimowolne,
D . zakażenie układu moczowego.
Zadanie
Rodzina
A.
B.
112.
pacjenta z chorobą Alzheimera narażona jest na:
zaburzenia funkcji poznawczych,
trudne
do
zniesienia
zmiany
nastroju,
okresy
pobudzenia, apatii, napady agresji czy wulgarności,
C . wypieranie zaburzeń z towarzyszącym lękiem,
D . pogorszenie społecznego funkcjonowania.
Zadanie 113.
Jedną z metod wykorzystywanych w edukacji zdrowotnej jest
,,burza mózgów", która:
A . jest odmianą dyskusji, której cel stanowi znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,
B . polega n a wykorzystaniu przeszłych zdarzeń d o
kształtowania umiejętności i zdolności wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,
C . polega n a zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,
D . oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.
Zadanie 114.
Przyczyną charakterystycznej pałeczkowatości palców rąk może
być:
A . rak oskrzela,
B . bakteryjne zapalenie wsierdzia,
C . marskość wątroby,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 115.
D o opracowania standardów opieki wykorzystuje się między
innymi:
A . skale satysfakcji pacjenta,
B . teorię Donabediana,
C . proces pielęgnowania,
D . teorię potrzeb Maslowa.
Zadanie 116.
Złożony proces, którego zadaniem jest przywrócenie możliwie
samodzielnego życia w rodzinie i społeczności, aktywności
społecznej i twórczej to:
A . resocjalizacja,
B . rehabilitacja,
C . wtórna profilaktyka,
D . fizykoterapia.
Zadanie 117.
Środowiskowe czynniki ryzyka działające bezpośrednio n a zdrowie
człowieka to:
A . zagrożenia ekologiczne,
B . zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby,
C . konflikty w środowisku zamieszkania, w które uwikłany
jest człowiek, rodzina,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 118.
Najczęściej spotykane zaburzenia dotyczące sfery psychicznej w
przebiegu stwardnienia rozsianego to:
A . depresja lub euforia,
B . lekkie otępienie,
C . zespoły hipochondryczne lub histeryczne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 119.
Udzielając wsparcia/pomocy rodzinie w zakresie poradnictwa,
pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:
A . dobro rodziny jako całości,
B . interes społeczności lokalnej,
C . potrzeby psychiczne jednostki,
D . oczekiwania określonej grupy na wsparcie.
Zadanie 120.
Pancytopenia jest to zaburzenie polegające na niedoborze:
A . krwinek białych,
B . krwinek czerwonych,
C . płytek krwi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 121.
Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania nad pacjentem w
zaawansowanym wieku leczonym metodą hemodializy polega przede
wszystkim n a monitorowaniu chorego w kierunku powikłań.
Najczęstszym późnym powikłaniem jest/są:
A . przeciekanie
płynu
dializacyjnego
i
powstanie
przepukliny,
B . zakażenie przetoki tętniczo-żylnej lub cewnika d o
dializ,
C . spadki ciśnienia tętniczego krwi i/lub hipoglikemia,
ryzyko upadków spowodowane hipotonią ortostatyczną,
D . bóle głowy, wymioty, skurcze mięśni, zaburzenia z e
strony serca i naczyń.
Zadanie 122.
Podopieczna lat 7 8 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej
emerytura wynosi 640 z ł miesięcznie. D o kogo należy zgłosić
potrzebę pomocy socjalnej?
A . rodziny,
B . komitetu parafialnego,
C . Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
D . przyjaciół, sąsiadów.
Zadanie 123.
Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny:
A . stopnia uzależnienia od alkoholu,
B . stopnia uzależnienia od nikotyny,
C . stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D . pomiaru niezależności funkcjonalnej.
Zadanie 124.
Podaj objawy, które świadczą o niedocukrzeniu:
A . pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B . przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszone napięcie
mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte
błony śluzowe.
Zadanie 125.
D o zadań pielęgniarki w profilaktyce chorób nowotworowych
układu pokarmowego należy:
A . informowanie pacjentów o konieczności wykonywania badań
przesiewowych,
B . informowanie o dostarczeniu organizmowi należytej
ilości wapnia - dzienne zapotrzebowanie n a wapń u osób
starszych wynosi około 1500 mg,
C . poinstruowanie o eliminacji czynników nieswoistych
(miejscowe czynniki drażniące, czynniki fizyczne),
D . zapobieganie zakażeniom bakteryjnym, wirusowym,
pierwotniakowym, grzybiczym.
Zadanie 126.
Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako:
A . anhedonia, stan w którym mamy trudność, nie potrafimy
odczuwać pozytywnych emocji,
B . postrzeganie nieistniejących sygnałów, które jednostka
uważa za rzeczywiste,
C . przymusowe używanie substancji psychoaktywnej dla
przyjemności bądź uniknięcia dyskomfortu fizycznego lub
emocjonalnego,
D . trwałe, zakorzenione zaburzenia, nie przystosowawcze
wzorce w relacji ze środowiskiem.
Zadanie 127.
Nowotworem, który NIE należy d o grupy dziesięciu najczęściej
występujących nowotworów w Polsce jest rak:
A . płuc,
B . jelita grubego,
C . sutka,
D . wątroby.
Zadanie 128.
Główną przyczyną zgonów w Polsce są:
A . nowotwory złośliwe,
B . wypadki,
C . zatrucia,
D . choroby układu krążenia.
Zadanie 129.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne/NLPZ/stosowane s ą w bólach
nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym
NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak:
A . zaburzenia oddychania, ból głowy, niepokój, wielomocz,
hipoglikemia, allodynia,
B . wymioty i nudności, bóle w nadbrzuszu, krwawienia z
przewodu pokarmowego,
C . bóle w nadbrzuszu, zaparcia, biegunki, ból głowy,
hipotensja, obrzęki,
D . zaparcie stolca, dyspepsja, suchość błon śluzowych, ból
głowy, hipertensja, drgawki.
Zadanie 130.
Okresowe, niekontrolowane napady objadania się i następujące p o
nich zachowania zapobiegające przyrostowi masy ciała to:
A . anoreksja,
B . bulimia,
C . ortoreksja,
D . jedzenie kompulsywne.
Zadanie 131.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza stwarzanie
możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
podejmowanie działań zmierzających d o ograniczenia barier
utrudniających i m funkcjonowanie w społeczeństwie, refundacja
części kosztów pobytu n a turnusach rehabilitacyjnych, orzekanie
w pierwszej instancji o stopniu niepełnosprawności, t o zadania
dla:
A . pomocy społecznej,
B . powiatu,
C . Centrum Pomocy Rodzinie,
D . starosty.
Zadanie 132.
Według modelu PRECEDE -PROCEED promocja zdrowia jest:
A . procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie
oddziaływania n a własne zdrowie, w sensie jego poprawy
i utrzymania,
B . połączeniem działań edukacyjnych oraz różnego rodzaju
wsparcia środowiskowego, społecznego, politycznego,
ekonomicznego, prawnego i taktycznego sprzyjających
zdrowiu,
C . procesem ochrony zdrowia, którego ważnym elementem jest
wsparcie ze strony poszczególnych osób, rodzin,
D . strategią
mediacyjną
pomiędzy
ludźmi,
a
ich
środowiskiem.
Zadanie 133.
Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się n a uczucie osłabienia,
bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się
twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie n a mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?
A . miażdżycę,
B . cukrzycę,
C . niedoczynność tarczycy,
D . niewydolność krążenia.
Zadanie 134.
Wskaż, które z niżej podanych objawów s ą charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:
A . kaszel, duszność,
B . trudności w oddawaniu moczu, nietrzymanie moczu,
krwiomocz,
C . utrata łaknienia, zespół wyniszczenia nowotworowego,
zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D . obrzęk limfatyczny.
Zadanie 135.
Wpływ rodziny n a życie z chorobą przewlekłą, n a zachowania
człowieka chorego, n a jego aktywność życiową, n a jakość życia z
niepełnosprawnością a wreszcie efektywność terapii to:
A . aspekt funkcjonalny,
B . aspekt terapeutyczny,
C . aspekt emocjonalny,
D . aspekt etiologiczny.
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 210417
GRUPA 1
Zadanie 1.
W pracowni radiologicznej pacjent otrzymał środek cieniujący,
p o czym wystąpiły u niego objawy wstrząsu anafilaktycznego.
Pacjenta należy ułożyć w pozycji:
A . siedzącej, podać wodę d o picia i tlen d o oddychania
oraz leki przeciwbólowe,
B . leżącej z uniesionymi lekko d o góry nogami, utrzymać
drożność
dróg
oddechowych,
podać
adrenalinę,
phenazolinę,
calcium,
hydrcortison,
płyn
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania,
C . półwysokiej, podać tlen d o oddychania, antybiotyk oraz
phenazolinę,
calcium,
hydrocotrison
i
płyn
wieloelektrolitowy,
D . płaskiej, podać leki uspokajające, adrenalinę, tlen d o
oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy.
Zadanie 2.
Krzywą żelazową wykonuje się:
A . na czczo podając preparat żelaza dożylnie,
B . p ó ł godziny p o posiłku podając preparat żelaza
dożylnie,
C . na czczo podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego,
D . bezpośrednio p o posiłku podając doustnie 1 g siarczanu
żelazawego.
Zadanie 3.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:
A . cyklu oddechowego,
B . temperatury otoczenia,
C . stresu emocjonalnego,
D . wysiłku fizycznego.
Zadanie 4.
Największe ryzyko wystąpienia ostrego odrzucania przeszczepu
nerki istnieje do:
A . pierwszego miesiąca po przeszczepieniu,
B . drugiego miesiąca po przeszczepieniu,
C . trzeciego miesiąca po przeszczepieniu,
D . czwartego miesiąca po przeszczepieniu.
Zadanie 5.
Który z wymienionych składników pokarmowych
wchłanianie żelaza pokarmowego?
A . nienasycone kwasy tłuszczowe,
B . białka pochodzenia zwierzęcego,
C . kwas foliowy,
D . kwas askorbinowy.
zwiększa
Zadanie 6.
Leczenie lekami z grupy receptorów B2-adrenergicznych w postaci
wziewnej, może prowadzić d o istotnego spadku w surowicy krwi
poziomu:
A . wapnia,
B . sodu,
C . potasu,
D . chlorków.
Zadanie 7.
W
edukacji pacjenta
z rozpoznaną stopą cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:
A . mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B . kontroli butów przed założeniem na stopy,
C . używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D . regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.
Zadanie 8.
Palce pałeczkowate występują u osób z:
A . chorobą niedokrwienną serca,
B . zawałem mięśnia sercowego,
C . migotaniem przedsionków,
D . siniczą wadą wrodzoną serca.
Zadanie 9.
Skala d o oceny ryzyka rozwoju odleżyn, uwzględniająca wiek,
zażywane przez pacjenta leki, obecność cukrzycy, temperaturę
ciała, to skala:
A . CBO,
B . Douglas,
C . Gonsella,
D . Norton.
Zadanie 10.
D o czynników osobniczych zachorowania n a astmę oskrzelową NIE
należą:
A . predyspozycje genetyczne,
B . palenie bierne i czynne,
C . nadreaktywność oskrzeli,
D . alergie, płeć żeńska.
Zadanie 11.
W celu przerwania ostrego ataku astmy, pacjent powinien zawsze
posiadać przy sobie lek:
A . rozszerzający oskrzela, działający szybko i krótko,
B . rozszerzający oskrzela, działający przez dłuży czas,
żeby zapobiec kolejnym zaostrzeniom choroby,
C . działający silnie przeciwzapalnie, miejscowo w obrębie
płuc,
D . zwiększający wydzielanie śluzu w drogach oddechowych.
Zadanie 12.
Produkty, które powodują zakwaszanie moczu to:
A . buraki, ziemniaki, seler,
B . orzechy, migdały,
C . szpinak, sałata, szczaw,
D . mięso, jaja, sery.
Zadanie 13.
Przed pobraniem krwi tętniczej z tętnicy promieniowej należy
wykonać próbę:
A . Allena,
B . Petersa,
C . Trendelenburga,
D . opaskową.
Zadanie 14.
Głównym objawem klinicznym rozstrzeni oskrzeli jest/są:
A . suchy kaszel,
B . krwioplucie,
C . przewlekły kaszel z wykrztuszaniem dużej
plwociny, zazwyczaj ropnej,
D . stany podgorączkowe.
Zadanie 15.
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest:
A. CK,
B . CK-MB,
C . Troponina T,
D . AspAT.
ilości
Zadanie 16.
Następujące objawy - poranne zmęczenie, niechęć d o pracy i
wysiłku, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, pobolewania
brzucha, wzdęcia, stolce papkowate, gąbczaste, cuchnące,
niekiedy biegunkowe, stany podgorączkowe, objawy alergiczne są charakterystyczne dla:
A . włośnicy,
B . owsicy,
C . glistnicy,
D . lambliozy.
Zadanie 17.
Nieadekwatna ultrafiltracja t o stan, w którym ultrafiltracja
dobowa NIE przekracza:
A . 700 ml,
B . 600 ml,
C . 500 ml,
D . 400 ml.
Zadanie 18.
Ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, cechujący się
wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem, wskazują n a
rozpoznanie:
A . róży,
B . trądzika różowatego,
C . obrzęku naczynioruchowego Quinckego,
D . wyprysku kontaktowego.
Zadanie 19.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:
A . hipowolemicznego,
B . septycznego,
C . kardiogennego,
D . neurogennego.
Zadanie 20.
Alergią typu opóźnionego jest:
A . pokrzywka ostra,
B . wstrząs anafilaktyczny,
C . wyprysk zawodowy,
D . obrzęk naczynioruchowy Quinckego.
Zadanie 21.
P o wykonaniu badania bronchoskopii, pierwszy posiłek pacjent
może spożyć po:
A . 0,5 godzinie,
B . 1 godzinie,
C . 2 godzinach,
D . 3 godzinach.
Zadanie 22.
D o najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych, dotyczących
przetaczania krwi, jej składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:
A . przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B . reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie przenoszone drogą krwi i zapalenie wątroby
typu B i C,
D . wstrząs septyczny.
Zadanie 23.
Stan zdrowia ludzi zależy przede wszystkim od:
A . dostępności do systemu opieki zdrowotnej,
B . zachowań zdrowotnych,
C . warunków środowiskowych,
D . cech dziedzicznych.
Zadanie 24.
D o powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego,
szczególnie predysponuje:
A . płeć męska, przepuklina pachwinowa, przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,
B . przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,
C . długotrwała
antybiotykoterapia,
niesprawność
w
poruszaniu się, klimakterium,
D . płeć żeńska, instrumentacja dróg moczowych, obniżona
odporność.
Zadanie 25.
W opracowywaniu standardów uwzględniane s ą następujące
kryteria:
A . wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B . struktury, procesu, wyników,
C . zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D . informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.
Zadanie 26.
B ó l w okolicy odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa,
promieniujący d o obu pośladków oraz pachwin, nasilający się w
spoczynku,
z
towarzyszącym
uczuciem
sztywności,
charakterystyczny jest dla:
A . zesztywniającego zapalenie stawów kręgosłupa,
B . dyskopatii,
C . napadu dny moczanowej,
D . ataku kamicy nerkowej.
Zadanie
Rumień
A.
B.
C.
D.
27.
na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:
sarkoidozy,
tocznia układowego,
zapalenia tkanki łącznej,
rumienia wielopostaciowego.
Zadanie 28.
W chorobie zwyrodnieniowej:
A . zawsze występuje czynnik reumatoidalny,
B . OB jest zawsze bardzo podwyższone,
C . n i e stwierdza się specyficznych odchyleń o d normy w
badaniach laboratoryjnych,
D . zawsze stwierdza się specyficzne odchylenia o d normy w
badaniach laboratoryjnych.
Zadanie 29.
Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń
motoryki przełyku, jest:
A . manometria,
B . impedancja,
C . próba Bernsteina,
D . próba czynnościowa.
Zadanie 30.
Hiperurykemia to:
A . zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem,
B . zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,
C . wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem,
D . zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy.
Zadanie 31.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:
A . prawokomorowej niewydolności krążenia,
B . lewokomorowej niewydolności krążenia,
C . odwodnieniu,
D . wstrząsie anafilaktycznym.
Zadanie 32.
Do objawów przewlekłej choroby nerek NIE zalicza się:
A . osłabienia i utraty łaknienia,
B . męczliwości i bladości skóry,
C . upośledzenia koncentracji i hipotermii,
D . gorączki i wzmożonego apetytu.
Zadanie 33.
"Przełyk Barreta", to:
A . zmiany bliznowate przełyku z powodu długoletniej
choroby refluksowej przełyku,
B . lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna,
C . zmiana w obrębie nabłonka przełyku o charakterze
przedrakowym,
D . rak gruczołowy przełyku.
Zadanie 34.
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do:
A . usztywnienia kręgosłupa szyjnego,
B . utrudnionego poruszania,
C . ograniczenia pola widzenia,
D . przykurczy mięśniowych.
Zadanie 35.
Wykwit skórny zawierający od momentu powstania treść ropną nosi
nazwę:
A . przeczos,
B . krosta,
C . bąbel,
D . owrzodzenie.
Zadanie 36.
W których odcinkach jelita grubego najczęściej rozwija się
choroba nowotworowa?
A . okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B . kątnicy i okrężnicy esowatej,
C . odbytnicy i bańce odbytniczej,
D . przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.
Zadanie 37.
Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi:
A . 150-400 mln/mm3.
B . 150-400 tys./mm3,
C . 100-150 tys./mm3,
D . 4-10 tys./mm3,
Zadanie 38.
Objaw
"kija
bambusowego"
w
RTG
kręgosłupa
charakterystyczny dla:
A . reumatoidalnego zapalenia stawów,
B . zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
C . twardziny układowej,
D . zespołu Sjögrena.
jest
Zadanie 39.
Oceny sprawności procesów poznawczych pacjenta w wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:
A . testu Tinetti, skali Bradena,
B . testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C . skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D . skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.
Zadanie 40.
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią
glikemię w ciągu ostatnich:
A . 2-3 dni,
B . 2-3 tygodni,
C . 2-3 miesięcy,
D . 3-6 miesięcy,
Zadanie 41.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:
A . dwunastnicy, jelita cienkiego,
B . jelita grubego, żołądka,
C . jamy ustnej, kątnicy,
D . okrężnicy, jelita cienkiego.
Zadanie 42.
Metformina jest lekiem należącym do grupy:
A . pochodnych sulfonylomocznika,
B . biguanidów,
C . inhibitorów trawienia skrobi w jelicie,
D . tiazolidienedionów.
Zadanie 43.
Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym
niedoborem:
A . kortykotropiny,
B . aldosteronu,
C . kortyzolu,
D . tyroksyny.
Zadanie 44.
Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem w stanie
otępiennym, powinna:
A . pozwalać pacjentowi robić t o n a c o m a ochotę, nie
skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi,
B . stale korygować błędy będące skutkiem choroby,
podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając
właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi,
C . wyręczać
pacjenta
we
wszystkich
czynnościach
samoobsługowych oraz życia codziennego,
D . trenować intelektualne i ruchowe zdolności, które chory
jeszcze posiada, nie okazując pośpiechu i napięcia
emocjonalnego.
Zadanie 45.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:
A . asystolia,
B . migotanie przedsionków,
C . migotanie komór,
D . trzepotanie komór.
Zadanie 46.
Kaszel suchy może być wynikiem:
A . zapalenia oskrzeli,
B . naciekania guza na drzewo oskrzelowe,
C . stosowania
inhibitorów
enzymu
angiotensynę (ACE),
D . prawidłowe odpowiedzi B i C.
konwertującego
Zadanie 47.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:
A . niedokrwistości hypoplastycznej,
B . wstrząsu oligowolemicznego,
C . niedokrwistości sideropenicznej,
D . niedokrwistości megaloblastycznej.
Zadanie 48.
Które z wymienionych poniżej leków, w połączeniu z doustnymi
lekami
hipoglikemizującymi,
szczególnie
pochodnymi
sulfonylomocznika, wyzwalają potencjalnie silniejszy efekt
hipoglikemizujący u osób starszych?
A . kortykosteroidy,
B . niesteroidowe leki przeciwzapalne,
C . leki przeciwarytmiczne,
D . leki psychotropowe.
Zadanie 49.
Pierwsze zmiany chorobowe w grzybicy paznokci
zazwyczaj:
A . na wolnym brzegu płytki paznokciowej,
B . od strony prawego wału bocznego,
C . od strony lewego wału bocznego,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
powstają
Zadanie 50.
Krioprecypitat p o rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w
ciągu:
A . dowolnego czasu,
B . 15 minut,
C . 30 minut,
D . 1 godziny.
Zadanie 51.
D o najważniejszych działań pielęgniarskich u pacjenta z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:
A . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi uniesionymi n a
poziomie serca, prowadzenie bilansu wodnego, pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,
B . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej z zastosowaniem
udogodnień, podanie leków rozkurczowych, kontrola
parametrów hemodynamicznych,
C . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi ułożonymi
poniżej poziomu serca, prowadzenie dobowej zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,
D . ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, prowadzenie
dobowej
zbiórki
moczu,
podawanie
leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.
Zadanie 52.
D o szybko i krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE
należy:
A . salbutamol,
B . fenoterol,
C . salmeterol,
D . terbutalina.
Zadanie 53.
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:
A . węglowodanów,
B . tłuszczy,
C . białka,
D . błonnika.
Zadanie 54.
Obrzęki najniżej położonych części ciała, ból i dyskomfort w
jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie
wypełnione żyły szyjne to objawy:
A . lewokomorowej niewydolności serca,
B . prawokomorowej niewydolności serca,
C . choroby niedokrwiennej serca,
D . nadciśnienia tętniczego.
Zadanie 55.
W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów
płynu puchlinowego. W celu niedopuszczenia d o powikłań
hipowolemicznych należy ułożyć pacjenta w pozycji:
A . płaskiej, monitorować objawy kardynalne i podać drogą
dożylną elektrolity,
B . bezpiecznej, monitorować objawy kardynalne i podać
drogą dożylną Albuminy,
C . wysokiej, monitorować objawy kardynalne i podać 5 %
glukozę,
D . półwysokiej, monitorować objawy kardynalne i podać
pełną krew konserwową.
Zadanie 56.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:
A . przewlekłą farmakoterapią,
B . powiększeniem wątroby,
C . spadkiem aktywności fizycznej,
D . zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.
Zadanie 57.
Utrata masy i siły mięśniowej powstająca w procesie starzenia,
potęgowana
przez
zmniejszenie
aktywności
fizycznej
i
współistniejące choroby to:
A . kserostomia,
B . fizjoskleroza,
C . sarkopenia,
D . polipragmazja.
Zadanie 58.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:
A . cukrzyca,
B . wysokie stężenie lipidów HDL,
C . nadciśnienie tętnicze,
D . palenie papierosów.
Zadanie 59.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:
A . podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z
bólami w klatce piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,
B . wykrycie
przebiegającej
bezobjawowo
choroby
niedokrwiennej serca, u osób z grupy wysokiego ryzyka
zachorowania,
C . świeży zawał mięśnia sercowego,
D . ocena tolerancji wysiłku i rokowania p o zawale serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu.
Zadanie 60.
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą:
A . styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki genetyczne, warunki pracy i mieszkania, opieka
zdrowotna,
C . choroby zakaźne, czynniki środowiskowe, ochrona
zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl życia, czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne,
ochrona zdrowia.
Zadanie 61.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:
A . kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B . grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C . chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D . sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.
Zadanie 62.
Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, jest znaczne
poszerzenie żył szyjnych, duszność i niepokój chorego oraz:
A . tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B . tachykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi,
C . bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi,
D . bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 63.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób
starszych,
na
skutek
hipoglikemii,
hipoksji,
niedożywienia,
infekcji,
chorób
przewlekłych,
zaburzeń
wodno-elektrolitwych,
a
także
zatruć,
które
zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:
A . depresja,
B . majaczenie (delirium),
C . senność potologiczna,
D . udar mózgu.
Zadanie 64.
Choremu na kiłę należy pobrać krew w celu wykrycia:
A . poziomu elektrolitów,
B . przeciwciał w surowicy przeciwko krętkom bladym,
C . przeciwciał typu IgE,
D . przeciwciał typu IgG.
Zadanie 65.
Pierwszym objawem zespołu nerczycowego jest najczęściej:
A . zmęczenie, skąpomocz,
B . pienienie się moczu, obrzęki,
C . zapach amoniaku z ust,
D . wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.
Zadanie 66.
Badanie polegające n a selektywnym podaniu środka cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych to:
A . angiografia,
B . wentrykulografia lewostronna,
C . koronarografia,
D . PTCA (angioplastyka).
Zadanie 67.
U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:
A . dieta wegetariańska,
B . palenie papierosów,
C . siedzący tryb życia,
D . alkohol.
Zadanie 68.
D o roli społecznej drugorzędowej pełnionej przez człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola:
A . matki,
B . wychowawcza,
C . opiekuńcza,
D . terapeutyczna.
Zadanie 69.
Które, z poniższych elementów planu pielęgnacyjnego, odnoszą
s i ę d o opieki nad pacjentem, u którego w przebiegu ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?
A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc w czynnościach dnia codziennego, obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,
B . założenie gipsu n a staw objęty wylewem krwawym,
prowadzenie bilansu płynów, ułożenie w pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,
C . zastosowanie opatrunku z płynu Burowa n a staw objęty
wylewem krwawym, komasowanie czynności, stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,
D . stosowanie diety bogatobiałkowej, obserwowanie powłok
skórnych, toaleta ciała letnią wodą, podawanie ciepłych
płynów do picia.
Zadanie 70.
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:
A . ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, duszność,
B . uzależnienie od tlenu, brak oddechu,
C . wytwarzanie dużej ilości wydzieliny
w drogach
oddechowych, silny odruch kaszlowy,
D . wysuszenie błony śluzowej dróg oddechowych, uszkodzenie
płuc, zmiany w tkance mózgowej.
Zadanie 71.
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:
A . jest większe niż 30 kg/m2,
B . wynosi 25,0-29,9 kg/m2,
C . wynosi 18,5-24,9 kg/m2,
D . jest mniejsze niż 19 kg/m2.
Zadanie 72.
Obniżenie liczby leukocytów obojętnochłonnych poniżej 0,5x109/l
nazywamy:
A . bazopenią,
B . agranulocytozą,
C . leukostazą,
D . neutrofilią.
Zadanie 73.
Tlenoterapia mająca n a celu zapobieganie
długotrwałej hipoksji stosowana jest u chorych z:
A . astmą,
B . chorobą nowotworową,
C . POChP,
D . gruźlicą.
powikłaniom
Zadanie 74.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:
A . w zamrażalniku,
B . w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C . w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D . w apteczce domowej.
Zadanie 75.
Poziom
samodzielności
chorego
przewlekle,
w
zakresie
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując
skalę:
A . Lawton,
B . Barthel,
C . Norton,
D . IADL.
Zadanie 76.
Pacjentowi choremu n a astmę oskrzelową, przed wykonaniem
bronchoskopii należy podać:
A . antybiotyk,
B . lek uspokajający,
C . lek rozkurczający oskrzela,
D . antybiotyk lub bakteriostatyk.
Zadanie 77.
Celem leczenia dietetycznego w zaparciach atonicznych jest:
A . pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego,
B . zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit,
C . oszczędzanie chorego jelita,
D . zwiększenie powierzchni chłonnej jelit.
Zadanie 78.
Nurt filozoficzny, który wywiera największy wpływ n a przemiany
zachodzące w pielęgniarstwie to:
A . ascetyzm,
B . romantyzm,
C . pragmatyzm,
D . humanizm.
Zadanie 79.
Witamina B12 zawarta jest w:
A . warzywach zielonych,
B . owocach cytrusowych,
C . produktach zbożowych,
D . wątrobie, nerkach.
Zadanie 80.
Powiększenie rąk i stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie
rysów twarzy, obrzęk tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała to obraz kliniczny:
A . zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku śluzowatego w przebiegu niedoczynności
tarczycy,
C . akromegalii,
D . otyłości.
Zadanie 81.
Charakterystycznym
objawem
prawokomorowej NIE jest:
A . powiększenie wątroby,
B . sinica palców,
C . zwiększenie masy ciała,
D . orthopnoe.
przewlekłej
niewydolności
Zadanie 82.
Pojęcie
prewencji
pierwszorzędnej,
drugorzędnej
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:
A . V. Henderson,
B . B. Neuman,
C . C. Roy,
D . F. Nightingale.
i
Zadanie 83.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:
A . czynnika RF i CRP,
B . radiologiczne,
C . biochemiczne,
D . skriningowe.
Zadanie 84.
Niedokrwistość Addisona–Biermera występuje z powodu niedoboru:
A . witaminy B2,
B . witaminy B6,
C . witaminy B12,
D . kwasu foliowego.
Zadanie 85.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:
A . w godzinach popołudniowych,
B . we wczesnych godzinach rannych,
C . w godzinach nocnych,
D . pora dnia nie ma znaczenia.
Zadanie 86.
Zmiany w EKG - całkowicie niemiarowy rytm, trudne d o
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:
A . częstoskurczu komorowym,
B . bloku przedsionkowo-komorowym,
C . migotaniu przedsionków,
D . trzepotaniu przedsionków.
Zadanie 87.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:
A . natychmiastowe podanie antybiotyków bez określania
antybiogramu,
B . natychmiastowe podanie antybiotyków p o określeniu
antybiogramu,
C . zastosowanie środków zapierających,
D . wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.
Zadanie 88.
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:
A . białkomocz o nieznanej etiologii,
B . skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C . wodonercze,
D . nowotwory nerek.
Zadanie 89.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:
A . cewce bliższej nerki,
B . cewce dalszej nerki,
C . pętli Henlego nerki,
D . części korowej nerki.
Zadanie 90.
Wymioty
występujące
kilka
godzin
po
charakterystyczne dla:
A . choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B . mocznicy,
C . alergii pokarmowej,
D . zwężenia odźwiernika.
posiłku
są
Zadanie 91.
Grzybice właściwe dotyczące naskórka,
wywołane są przez:
A . dermatofity,
B . drożdżaki,
C . grzyby drożdżopodobne,
D . pleśniowce.
włosów
i
paznokci
Zadanie 92.
W przypadku przeszczepów autologicznych szpik kostny może być
pobierany od chorego:
A . w dowolnym momencie leczenia,
B . po zakończeniu leczenia,
C . przed rozpoczęciem leczenia lub w okresie remisji
choroby,
D . w okresie konsolidacji remisji.
Zadanie 93.
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?
A . spadek odporności, brak łaknienia, bolesne parcie n a
stolec,
B . uogólnione obrzęki, silny opasujący ból w nadbrzuszu,
bóle głowy,
C . odczuwanie świądu skóry, wodobrzusze, zaburzenia
świadomości,
D . spadek masy ciała, niepokój z powodu kołatania serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.
Zadanie 94.
W zespole jelita drażliwego głównym problemem pielęgnacyjnym
jest:
A . szybki ubytek masy ciała,
B . narastające niedobory pokarmowe,
C . zaburzenia lękowe, depresyjne,
D . biegunka z domieszką krwi.
Zadanie 95.
Drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa oraz spowolnienie
ruchowe t o triada objawów klinicznych choroby Parkinsona.
Pojawia się n a skutek postępującego i znacznego niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:
A . acetylocholina,
B . dopamina,
C . adrenalina,
D . serotonina.
Zadanie 96.
O ciężkiej niedokrwistości świadczy poziom hemoglobiny:
A . od 10,0-12,0 g/dl u kobiet, 10,0-13,5 g/dl u mężczyzn,
B . od 10,0-11,0 g/dl u kobiet, 11,0-11,5 u mężczyzn,
C . od 6,5-7,9 g/dl niezależnie od płci,
D . poniżej 6,5 g/dl niezależnie od płci.
Zadanie 97.
W śródmiąższowych schorzeniach płuc praktyczne znaczenie m a
wykonanie badania:
A. CT,
B . HRCT,
C. MR,
D . USG.
Zadanie 98.
Rozległe owrzodzenia w obrębie błony śluzowej jamy ustnej
pokryte brudnoszarym nalotem, łatwo krwawiące, świadczą o
zapaleniu jamy ustnej:
A . grzybiczym,
B . opryszczkowym,
C . wrzodziejącym,
D . nieżytowym.
Zadanie 99.
Polidypsja oznacza:
A . oddawanie moczu w nocy,
B . wielomocz,
C . wzmożone pragnienie,
D . zmniejszenie masy ciała.
Zadanie 100.
Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia
mięśnia sercowego są:
A . wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka reumatyczna, zespół SARS, naświetlania
śródpiersia,
C . reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie naczyń o
charakterze
autoimmunologicznym,
naświetlania
śródpiersia,
D . reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A , zespół
SARS.
Zadanie 101.
W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać:
A . schłodzoną probówkę n a skrzep, jak najszybciej pobrać
krew i dostarczyć próbkę do laboratorium,
B . probówkę n a skrzep, p o pobraniu próbki krwi umieścić j ą
w wodzie z lodem, dostarczyć do laboratorium,
C . schłodzoną probówkę zawierającą EDTA, p o pobraniu
próbki krwi umieścić j ą w wodzie z lodem, jak
najszybciej dostarczyć do laboratorium,
D . probówkę zawierającą EDTA, pobrać krew, następnie
umieścić w cieplarce, p o ogrzaniu dostarczyć d o
laboratorium.
Zadanie 102.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:
A . ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B . napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C . migotanie przedsionków,
D . trzepotanie przedsionków.
Zadanie 103.
Który z objawów NIE występuje w obrazie klinicznym raka
pęcherza moczowego?
A . częstomocz,
B . bolesne parcie na mocz,
C . krwinkomocz,
D . masywny krwiomocz.
Zadanie 104.
U chorych z niewydolnością nerek należy ograniczać spożycie:
A . bobu, kukurydzy, marchwi,
B . szparagów, sałaty,
C . rabarbaru, ogórków,
D . papryki, cebuli.
Zadanie 105.
Oliguria, to:
A . bezmocz,
B . wielomocz,
C . skąpomocz,
D . bakteriomocz.
Zadanie 106.
Afazja, zaburzenia orientacji i zachowania, pamięci świeżej, a
następnie
odległej
i
powolny
podstępny
początek,
charakteryzuje:
A . chorobę Alzheimera,
B . otępienie czołowo-skroniowe,
C . stwardnienie rozsiane,
D . chorobę Lewy'ego.
Zadanie 107.
Główną rolę w tworzeniu w 1911 r . w Krakowie pierwszej szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:
A . Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B . Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C . Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D . Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.
Zadanie 108.
W doustnym teście obciążenia glukozą /OGTT/ w drugiej godzinie
testu uzyskano w badaniu laboratoryjnym poziom glukozy 173 mg%.
Uzyskany wynik wskazuje na:
A . nieprawidłową glikemię na czczo,
B . cukrzycę,
C . nietolerancję glukozy,
D . normoglikemię.
Zadanie 109.
Niedostosowanie szerokości mankietu d o obwodu ramienia
pacjenta, podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powoduje
uzyskanie:
A . niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu standardowego u osób otyłych.
Zadanie 110.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:
A . niewydolności oddechowej,
B . niewydolności krążenia,
C . czerwienicy prawdziwej,
D . przewlekłej białaczki szpikowej.
Zadanie 111.
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową:
A . przyspiesza tempo wchłaniania insuliny,
B . zwalnia tempo wchłaniania insuliny,
C . jest przyczyną podskórnych wylewów krwi w miejscu
wstrzyknięcia,
D . jest przyczyną obrzęku tkanek w miejscu wstrzyknięcia.
Zadanie 112.
Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z:
A . chorobą Graves-Basedowa,
B . niedoczynnością tarczycy,
C . chorobą Hashimoto,
D . zapaleniem tarczycy.
Zadanie 113.
Szron mocznicowy w przewlekłej niewydolności nerek spowodowany
jest:
A . dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B . średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C . niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D . brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.
Zadanie 114.
Typowym objawem w moczówce prostej jest:
A . polyuria,
B . anuria,
C . oliguria,
D . nykturia.
Zadanie 115.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:
A . przewlekłej niewydolności nerek,
B . ostrej niewydolności nerek,
C . zakażenia układu moczowego,
D . kolki nerkowej.
Zadanie 116.
Leczenie wspomagające w ostrej białaczce szpikowej polega na:
A . stosowaniu megachemioterapii i terapii sterydowej,
B . stosowaniu krwiotwórczych czynników wzrostu,
C . przetaczaniu krwinek czerwonych i płytek krwi oraz
profilaktyce i leczeniu infekcji,
D . odpowiedzi B i C są prawidłowe.
Zadanie 117.
D l a pacjenta z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową w okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:
A . wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B . suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C . tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona
temperatura.
Zadanie 118.
Szczególnie istotne w kształtowaniu prawidłowej postawy
pacjenta geriatrycznego niepełnosprawnego, jest:
A . zaplanowanie takiej ilości obowiązków domowych, aby
zapobiec
wystąpieniu
wtórnej
niesprawności
funkcjonalnej,
B . motywowanie d o samodzielnego wykonywania czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,
C . wyręczanie w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,
D . spełnianie wszystkich próśb pacjenta, aby nie pogarszać
jego stanu emocjonalnego,
Zadanie 119.
Pacjent, u którego rozpoznano dusznicę bolesną, w sytuacji
ponownego napadu bólowego powinien:
A . przyjąć tabletkę przeciwbólową, odpocząć, zapewnić
dopływ świeżego powietrza,
B . przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę i
tabletkę przeciwbólową,
C . przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę,
jeśli ból nie ustąpi p o trzech kolejnych dawkach wezwać pogotowie,
D . przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę,
jeśli ból nie ustąpi powtórzyć p o 2 0 min. dawkę
nitrogliceryny.
Zadanie 120.
Objawy charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru
witaminy B12:
A . rozwijają się bardzo szybko,
B . dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C . dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają się bardzo powoli i podstępnie, c o pozwala n a
fizjologiczną adaptację organizmu.
Zadanie 121.
Skala Lovetta ocenia siłę:
A . mięśni,
B . chrząstki,
C . przyczepu,
D . ścięgien.
Zadanie 122.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:
A . zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B . reumatoidalnego zapalenia stawów,
C . choroby zwyrodnieniowej stawów,
D . osteoporozy.
Zadanie 123.
Podczas wykonywania punktowych testów skórnych (PTS, prick),
należy pamiętać, ż e miejsca wykonywania kolejnych nakłuć
powinny być:
A . oddalone, c o najmniej o 1 c m o d siebie oraz w odstępie
około 1 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka,
B . oddalone, c o najmniej o 2 c m o d siebie oraz w odstępie
około 5 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka,
C . oddalone, c o najmniej o 2 c m o d siebie oraz w odstępie
około 3 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka,
D . zachowanie odległości nie ma znaczenia.
Zadanie 124.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy /WBT/, to:
A . zawartość 10 g białka i tłuszczu w 100 g produktu,
B . 100 g białka i 100 g tłuszczu,
C . każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów,
D . 100 kcal pochodzące z węglowodanów.
Zadanie 125.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:
A . unikanie zakażeń,
B . regularne kontrole lekarskie,
C . ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 126.
Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego
jest objawem przedmiotowym?
A . ból w podbrzuszu,
B . nykturia,
C . dyzuria,
D . wyciek z cewki moczowej.
Zadanie 127.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:
A . paracetamolu,
B . morfiny,
C . NLPZ,
D . papaweryny.
Zadanie 128.
Choroba Addisona jest to zespół objawów chorobowych:
A . z nadmiernym wydzielaniem glikokortykosteroidów,
B . z nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów,
C . gdzie charakterystycznym objawem jest wzmożona
pigmentacja skóry i błon śluzowych, brak łaknienia,
spadek masy ciała,
D . gdzie charakterystycznym objawem jest wzmożona
pigmentacja skóry, otyłość brzuszna oraz hiperglikemia.
Zadanie 129.
Źródłem żelaza hemowego są:
A . orzechy,
B . brokuły,
C . podroby,
D . ryby.
Zadanie 130.
U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową n a bieżni ruchomej,
należy monitorować:
A . tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
B . tętno, ciśnienie tętnicze krwi, saturację, diurezę
godzinową,
C . diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D . oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.
Zadanie 131.
Asystowanie człowiekowi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 1 4
fundamentalnych potrzeb, jeśli o n sam nie m a k u temu
odpowiedniej siły, woli lub wiedzy - t o rola pielęgniarki
według teorii:
A . D. Orem,
B . F. Nightingale,
C . V. Henderson,
D . B. Neuman.
Zadanie 132.
Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji:
A . Trendelenburga,
B . bezpiecznej,
C . Fowlera pod kątem 30°,
D . płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową.
Zadanie 133.
D o modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
należą:
A . wiek mężczyzny 4 5 lat, palenie tytoniu, nieprawidłowe
nawyki żywieniowe,
B . nadciśnienie tętnicze, nadwaga lub otyłość, złe nawyki
żywieniowe,
C . palenie tytoniu, nieprawidłowe żywienie, mała aktywność
fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy,
D . wiek kobiety 5 5 lat, cukrzyca, złe żywienie, palenie
tytoniu.
Zadanie 134.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:
A . na wznak,
B . kolankowo-łokciowej,
C . Trendelenburga,
D . Fowlera.
Zadanie 135.
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy:
A . wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni,
B . wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną,
C . podawać
tylko
leków
antyarytmicznych,
beta-adrenolitycznych,
D . stosować kardiowersji elektrycznej bez uprzedniego
przygotowania.
BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Zadanie 136.
Do pomocniczych funkcji systemu ochrony zdrowia zalicza się:
A . działalność naukowo-badawczą,
B . opiekę medyczno-społeczną,
C . rehabilitację,
D . swoiste zapobieganie chorobom.
Zadanie 137.
Oddech Biota charakteryzuje się:
A . zwiększeniem
ruchów
i
objętości
wdechowych
i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet z e zwolnieniem
częstości oddechów,
B . stopniowym zwiększaniem ruchów i objętości oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
C . nieregularnymi
oddechami
o
zmiennej
częstości
i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,
D. w
miarę
stałą
czynnością
i
głębokością
oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.
Zadanie 138.
Najpopularniejszy
obecnie
na
rynku
pakiet
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:
A . Microsoft Windows,
B . Microsoft Office,
C . Outlook Express,
D . Internet Explorer.
programów,
Zadanie 139.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:
A. 80 mg%,
B . 100 mg%,
C . 180 mg%,
D . 280 mg%.
Zadanie
Badanie
A.
B.
C.
D.
140.
fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje wypuk:
bębenkowy, osłabienie szmerów oddechowych,
stłumiony, osłabienie szmerów oddechowych,
bębenkowy, zaostrzenie szmerów oddechowych,
stłumiony, zaostrzenie szmerów oddechowych.
Zadanie 141.
Odpowiedzialność zawodową z a postępowanie nieetyczne ponoszą
pielęgniarki i położne przed:
A . Sądem Pracy,
B . Sądem Powszechnym,
C . organami samorządu pielęgniarek i położnych,
D . kierownictwem zakładu.
Zadanie 142.
Wśród funkcji przypisywanych bezpośrednio formalnej strukturze
organizacji należy wyróżnić:
A . zapewnienie przewagi rynkowej,
B . ograniczenie formalizacji działań,
C . zapewnienie trwałości i ciągłości,
D . zadowolenie klientów.
Zadanie 143.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:
A . drżenie języka,
B . gładka i ciepła skóra,
C . bradykardia,
D . tachykardia.
Zadanie 144.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:
A . jest prawidłowe,
B . jest wzmożone,
C . jest zmniejszone,
D. zanika.
Zadanie 145.
Śmiertelność to iloraz liczby:
A . zgonów z powodu danej choroby d o liczby chorych n a t ę
chorobę w tym samym czasie,
B . zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie,
C . zdrowych do liczby zgonów,
D . chorych n a daną chorobę d o liczby zgonów z powodu tej
choroby.
Zadanie 146.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:
A . zawsze ujemny,
B . zawsze dodatni,
C . dwufazowy,
D . "ukryty" w odcinku ST.
Zadanie
Gruczoł
A.
B.
C.
D.
147.
tarczowy, powinno badać się:
oburącz, stojąc przed pacjentem,
palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
oburącz, stojąc za pacjentem,
prawą ręką, stojąc za pacjentem.
Zadanie 148.
Linia rozwoju zawodowego pracownika przebiega w czterech fazach
i najistotniejszą z nich jest:
A . przygotowanie zawodowe,
B . adaptacja społeczno-zawodowa,
C . stabilizacja zawodowa,
D . mistrzostwo w zawodzie.
Zadanie 149.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany z a pomocą
pomiaru
spirometrycznego
przed
i
po
podaniu
leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:
A. odmy,
B . sarkoidozy,
C . astmy oskrzelowej,
D . gruźlicy.
Zadanie 150.
Etyka rozpatruje czyny ludzkie (przedmiot materialny) oraz ich
odniesienia d o norm moralności (przedmiot formalny). Które z
poniższych zachowań NIE m a bezpośrednio ani dodatniej ani
ujemnej wartości dla opieki:
A . bezinteresowne czuwanie nad umierającym, samotną osobą,
B . sporządzanie
dokumentacji
pielęgniarskiej
zgodnie
z
przepisami,
C . wyniesienie dziecka ze zbombardowanego szpitala,
D . opieka nad pacjentami z chorobą AIDS.
Zadanie 151.
Wprowadzenie programów
szpitalnym, to zmiana:
A . organizacyjna,
B . technologiczna,
C . społeczna,
D . strukturalna.
komputerowych
do
pracy
w
oddziale
Zadanie 152.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?
A . pozytywnych, określających liczbę nowych przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,
B . negatywnych, określających liczbę nowych przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,
C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,
D . narażenia,
określających
liczbę
nowych
przypadków
choroby w analizowanym czasie.
Zadanie 153.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej s ą znaczne
obrzęki oraz:
A . brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B . owrzodzenie palców,
C . pogrubienie i pękanie paznokci,
D . zmniejszone ucieplenie kończyn.
Zadanie 154.
Samokształcenie to:
A . czas poświęcony n a samodzielne poszukiwanie nowej
literatury tematycznie związanej z kształceniem,
B . zorganizowany sposób utrwalania wiedzy i umiejętności z
zakresu programu nauczania szkoły pielęgniarskiej,
C . inspirowany, zaplanowany, realizowany i oceniany przez
uczącego się proces opanowania wiedzy, umiejętności i
postaw,
D . forma realizowania procesu kształcenia w oparciu o
indywidualny program studiów magisterskich.
Zadanie 155.
Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej przyczynia się do:
A . podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej,
B . rozwoju pielęgniarek,
C . odpowiedzialności pielęgniarek,
D . samodzielności pielęgniarek.
Zadanie 156.
Standardowy doustny test obciążenia glukozą, wymaga podania
pacjentowi:
A . 30 g glukozy,
B . 40 g glukozy,
C . 75 g glukozy,
D . 100 g glukozy.
Zadanie 157.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:
A . osłupienie,
B . delirium,
C . zespół zamroczeniowy,
D . śpiączka.
Zadanie 158.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:
A . wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy ludzie mają takie same potrzeby i takie same
priorytety,
C . potrzeby jednostek s ą stałe, nigdy nie zmieniają się
pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie potrzeb zawsze podąża o d potrzeb wyższego
rzędu do potrzeb niższego rzędu.
Zadanie 159.
Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania:
A . bez ślepej próby,
B . randomizowane,
C . retrospektywne,
D . historyczne.
Zadanie 160.
Obszary
działania
pielęgniarki
aktywnie
działającej
w
społeczności lokalnej, to:
A . wsparcie społeczne,
B . mediacja na rzecz zdrowia,
C . opracowanie i realizowanie programów prozdrowotnych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 161.
Co oznacza zdrowie w ujęciu socjologicznym T. Parsonsa?
A . pełną
realizację
jednostki
w
podstawowych
społecznych,
B . pełny dobrostan psychiczny i społeczny,
C . brak choroby i kalectwa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 162.
W negocjacjach, pojęcie BATNA oznacza opcję:
A . najmniej korzystną, możliwą d o uzyskania
niepowodzenia negocjacji,
B . najbardziej korzystną, możliwą d o uzyskania
niepowodzenia negocjacji,
C . najmniej korzystną, możliwą d o uzyskania
powodzenia negocjacji,
D . najbardziej korzystną, możliwą d o uzyskania
powodzenia negocjacji.
rolach
w przypadku
w przypadku
w przypadku
w przypadku
Zadanie 163.
Stwierdzenie, w którym negocjator ujawnia informacje o sobie
lub własnych preferencjach, to:
A . zobowiązanie,
B . oświadczenie normatywne o zabarwieniu negatywnym,
C . autoprezentacja,
D. nakaz.
Zadanie 164.
W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających
paznokcie są:
A . pokryte dołkami,
B . naznaczone białymi przebarwieniami,
C . zaokrąglone i wypukłe,
D . łamliwe i kruche.
z
hipoksją,
Zadanie 165.
Kontrola i ocena w procesie kształcenia spełnia następujące
funkcje:
A . kształcącą,
selekcyjną,
metodyczną,
twórczą,
wychowawczą,
B . aktywizującą,
wychowawczą,
prognostyczną,
egzaminacyjną,
C . dydaktyczną, wychowawczą, diagnostyczną, selekcyjną,
aktywizującą, metodyczną,
D . selekcyjną, prognostyczną, wychowawczą, aktywizującą,
samokształceniową, metodyczną.
Zadanie 166.
Cechą potwierdzającą świeży zawał serca w zapisie EKG, jest/są:
A . wysokie i ostre załamki T,
B . uniesienie odcinka ST,
C . głębokie załamki Q,
D . odwrócone załamki T.
Zadanie 167.
Przeciwwskazaniem d o stosowania beta-adrenolityków w leczeniu
zawału jest:
A . ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg,
B . zaburzenie rytmu serca,
C . zagrażające migotanie komór,
D . znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym
większym niż 90 mmHg.
Zadanie 168.
Badając orientację allopsychiczną oceniamy
dotyczącą:
A . tożsamości własnej osoby,
B . emocji towarzyszących badaniu,
C . miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D . zaburzeń spostrzegania.
wiedzę
pacjenta
Zadanie 169.
Zadania inwestowania w e własny profesjonalny rozwój i rozwój
pielęgniarstwa przypisywane są następującym funkcjom:
A . zarządzania, promowania zdrowia, wychowawczej,
B . kształcenia, naukowo-badawczej, rehabilitacyjnej,
C . opiekuńczej, terapeutycznej, profilaktycznej,
D . kształcenia, naukowo-badawczej, zarządzania.
Zadanie 170.
Zaburzenia obwodowego układu nerwowego, neuronu ruchowego,
powodują:
A . niedowład lub porażenie spastyczne,
B . niedowład lub porażenie wiotkie,
C . wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D . drżenia zamiarowe.
Zadanie 171.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:
A . poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B . zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C . określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D . uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.
Zadanie 172.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:
A . krwotok, oparzenie,
B . ostra infekcja,
C . biegunka, wymioty,
D . niedrożność jelit.
Zadanie 173.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?
A. w
czwartej
przestrzeni
międzyżebrowej
po
stronie
prawej,
B . gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w drugiej przestrzeni międzyżebrowej p o prawej stronie
mostka,
D . w drugiej przestrzeni międzyżebrowej p o lewej stronie
mostka.
Zadanie 174.
Rzecznikiem zmiany może być:
A . tylko rzecznik zmiany zaangażowany spoza organizacji,
B . każdy uczestnik organizacji,
C . uczestnik
odpowiedzialny
za
podejmowanie
decyzji
strategicznych w strukturze organizacji,
D . uczestnik odpowiedzialny z a zarządzanie kadrami
w
strukturze organizacji.
Zadanie 175.
Modem to:
A . urządzenie do archiwizacji danych,
B . program blokujący zawirusowane programy,
C . urządzenie
służące
do
połączenia
się
z
siecią
internetową,
D . specjalna
płyta
CD
z
wkodowanymi
informacjami
sieciowymi.
Zadanie 176.
Fazy międzyosobowych relacji pielęgniarka-pacjent, jakimi są:
spotkania początkowe, wzajemne uświadomienie indywidualności
partnerów spotkania, empatia zostały opisane przez:
A . H. E. Peplau,
B . J. Riehl-Sisca,
C . J. Travelbee,
D . E. Wiedenbach.
Zadanie 177.
Miara położenia określana mianem modalnej, to:
A . wartość średnia,
B . wartość najczęstsza,
C . synonim wariancji,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 178.
Stridor sugeruje obecność:
A . guza w szczytach płuc,
B . dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C . skurczu naczyniowego,
D . ciała obcego w górnych drogach oddechowych.
Zadanie 179.
Zaleca się, aby badanie ciśnienia tętniczego krwi u dziecka
wykonywać:
A . na początku badania fizykalnego,
B . w trakcie badania fizykalnego,
C . na końcu badania fizykalnego,
D . n i e m a istotnego znaczenia kiedy, ważne jest aby było
wykonane.
Zadanie 180.
Dodatni
wynik
testu
Phalena
i
objawu
Tinela,
występowanie:
A . zapalenia stawów paliczkowych bliższych,
B . zespołu cieśni nadgarstka,
C . zapalenia stawów śródręcznych,
D . zespołu kanału Guyona.
sugeruje
Download