1 września 2010 r. Zmiany w prawie oświatowym

advertisement
Zmiany w prawie
oświatowym
Zmiany w prawie oświatowym
Opracowanie „ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM”
przedstawiające szczegółowe zestawienie najistotniejszych
zmian dokonanych w prawie oświatowym w roku szkolnym
2009/2010 zostało zamieszczone na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem:
http://www.kuratorium.bialystok.pl
w zakładce „PRAWO OŚWIATOWE” podzakładce
„INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA”
Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 13 lipca 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 125, poz. 845
zostało opublikowane
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca
2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach:
cieśla,
elektryk,
opiekunka środowiskowa,
opiekun w domu pomocy społecznej,
posadzkarz,
renowator zabytków architektury,
technik elektryk,
technik leśnik,
technik prac biurowych
technik wiertnik
Data wejścia w życie: 26 lipca 2010 r.
Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 15 lipca 2010 r. została opublikowana
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857).
Data wejścia w życie: 3 miesiące od ogłoszenia
Nowa ustawa uchyla dwie dotychczas obowiązujące ustawy:
1. ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.), z wyjątkiem
art. 43,
2. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U Nr 155, poz. 1298 ze zm.).
Zmiany w prawie oświatowym
Zgodnie z ustawą o sporcie:
 organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie przedmiotem
regulacji ustawy o systemie oświaty, nie zaś jak do tej pory art. 19
ustawy o kulturze fizycznej,
 zmianie ulega definicja oddziału sportowego,
 do ustawy o systemie oświaty dodaje się nowy art. 13a, w świetle
którego przedszkola są obowiązane do prowadzenia zajęć
rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału
w zajęciach ruchowych, grach i zabawach,
 szkoły – z wyjątkiem szkół dla dorosłych - mają obowiązek prowadzić
zajęcia wychowania fizycznego, obowiązkowy wymiar zajęć
wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych
i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia.
Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 21 lipca 2010 r. zostało opublikowane
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885).
Data wejścia w życie: 1 września 2010 r.
Zmiany w prawie oświatowym
Rozporządzenie wprowadza zmianę wysokości kwot
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r.
(Dz. U. Nr 19, poz. 102) w art. 15 ust. 2 określa
2 kwoty bazowe dla nauczycieli, które wynoszą:
 od 1.01.2010 r. do 31.08.2010 r. - 2 286,75 zł
 od 1 września 2010 r. - 2 446,82 zł.
Zmiany w prawie oświatowym
W myśl art. 22 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
wydatków budżetowych (Dz. U z 2009 r. Nr 219, poz. 1706)
podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą
bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok
2010 obowiązującą od 1 września 2010 r., następuje
nie później niż do dnia 30 września 2010 r. z wyrównaniem od
1 września 2010 r.
Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 27 lipca 2010 r. opublikowane zostało
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym
2010/2011 (Dz. U. Nr 131, poz. 885).
Data wejścia w życie: 27 lipca 2010 r.
Zmiany w prawie oświatowym
W rozporządzeniu:
 określono wykazy produktów kwalifikujących się do objęcia
pomocą - owoce świeże, tj.: jabłka, gruszki, truskawki oraz
warzywa świeże: marchew, rzodkiewki i paprykę słodką,
a także soki owocowe, warzywne i owocowo- warzywne,
 zaproponowano, aby szkoły biorące udział w programie mogły
same kupować owoce i warzywa na rynku (dotychczas szkoły
mogły udostępniać dzieciom owoce i warzywa wyłączenie po
uprzednim podpisaniu umowy z zatwierdzonymi podmiotami
dostarczającymi te produkty).
Zmiany w prawie oświatowym
Według Agencji Rynku Rolnego:
 w I semestrze 2009/2010 - 2 557 szkół podstawowych
zawarło umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw,
a z programu „Owoce w szkole” skorzystało 297 546 dzieci,
 w II semestrze liczba szkół podstawowych wzrosła
do 5 648, a liczba dzieci do 571 119.
Dane powyższe wskazują na wzrost zainteresowania
programem ze strony dostawców i szkół podstawowych.
Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 13 sierpnia 2010 r. opublikowana została
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 148, poz. 991)
Data wejścia w życie: 1 września 2010 r.
Zmiany w prawie oświatowym
 ustawa określa nową definicję przedszkola publicznego,
zgodnie z którą przedszkolem publicznym jest przedszkole,
które m.in. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i
opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie
krótszym niż 5 godzin dziennie,
 organ prowadzący, w drodze uchwały, jest zobowiązany ustalić
wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie,
 dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego dotyczące opłat za świadczenia
prowadzonych przez nich przedszkoli publicznych zachowują
moc do czasu wydania uchwał zgodnie z nowym brzmieniem
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż
do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zmiany w prawie oświatowym
PRZYPOMINAMY, że z dniem 1 września 2010 r.
wejdzie w życie § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 50, poz. 400).
Zmiany w prawie oświatowym
Zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
nauczycieli, kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i
placówkach, o których mowa w § 2-4, 9, 14, 16 i 17 tego
rozporządzenia posiada osoba, która legitymuje się
zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do
tych zajęć, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 8 ust. 5
Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
Zasady i warunki wydawania zaświadczeń określają
przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia
zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz. U Nr 139, poz. 1132).
Zmiany w prawie oświatowym
Z dniem 1 września 2010 r. przestaną obowiązywać
przepisy przejściowe zawarte w art. 5 Ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2009 r. Nr 1 poz. 1), przewidujące niższy wymiar tzw. „godzin
„karcianych” realizowanych w szkołach podstawowych i
gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010
Zmiany w prawie oświatowym
Od dnia 1 września 2010 r. nauczyciele w ramach 40godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia
zobowiązani są do prowadzenia zajęć i czynności wynikających
z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych
i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania
uczniów. W ramach tych zajęć:
 nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum jest
zobowiązany prowadzić w wymiarze 2 godzin w tygodniu
zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin
przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji
dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na
zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
Zmiany w prawie oświatowym
 w szkole ponadgimnazjalnej jest zobowiązany prowadzić
w wymiarze 1 godziny w tygodniu zajęcia w ramach godzin
przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji
dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na
zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Sposób ustalania liczby godzin nie ulegnie zmianie.
Dziękuję za uwagę
Download