PLAN - sosw.poznan.pl

advertisement
mgr inż. Jacek Suchanek
nauczyciel mianowany
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2007 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.
WYMAGANIA*
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
FORMY REALIZACJI
- Uczestnictwo w kursach - Ukończenie kursu
przydatnych w podnoszeniu oligofrenopedagogiki.
„uzyskanie pozytywnych
efektów w pracy dydaktycznej, jakości pracy własnej i
wychowawczej lub opiekuńczej Ośrodka.
- Ukończenie kursu egzaminatora dla
na skutek wdrożenia działań
egzaminu potwierdzającego
mających na celu doskonalenie
kwalifikacje zawodowe w zawodzie
pracy własnej i podniesienie
elektryk.
jakości pracy szkoły”;
§ 8 ust. 2 pkt 1
- Udział w różnych
formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
- Udział w szkoleniowych radach
pedagogicznych,
- Udział w szkoleniach i kursach.
- Podnoszenie jakości
- Udział w pracach Komisji
kształcenia w zakresie
Przedmiotów Zawodowych.
przedmiotów zawodowych.
HARMO- DOWODY
NOGRAM REALIZACJI
- Rok
szkolny
2008/2009,
2009/2010.
- Rok
szkolny
2007/2008
-Świadectwo
ukończenia
kursu.
- Okres
stażu.
- Zaświadczenia.
- Okres
stażu.
- Sprawozdania z
prac komisji.
- List obecności
na zebraniach.
-Świadectwo
ukończenia
kursu.
2
WYMAGANIA*
§ 8 ust. 2 pkt 2
„wykorzystywanie w pracy
technologii informacyjnej i
komunikacyjnej”;
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
FORMY REALIZACJI
HARMODOWODY
NOGRAM REALIZACJI
-Wykorzystanie technologii - Przygotowanie pomocy
- Okres stażu.
informatycznej w pracy
dydaktycznych, kart pracy,
pedagogicznej.
prezentacji za pomocą komputera.
- Wykorzystanie komputera na
lekcjach przez wyświetlanie
prezentacji, materiałów
dydaktycznych.
- Wykorzystanie Internetu - Publikacja planu rozwoju
- Okres stażu.
w pracy pedagogicznej.
zawodowego i scenariuszy lekcji na
portalu edukacyjnym.
- Poszukiwanie materiałów do lekcji
w Internecie.
- Śledzenie zmian w prawie
oświatowym.
- Przykłady
pomocy
dydaktycznych,
kart pracy.
- Potwierdzenie
publikacji
materiałów na
portalu
internetowym.
- Przykłady i
omówienia
materiałów
dydaktycznych z
Internetu.
- Informacje o
zmianach w
prawie
oświatowym.
3
- Wykorzystanie Internetu i
technik informatycznych w
pracach kółka
zainteresowań.
- Zapoznanie uczestników koła
zainteresowań z portalami
internetowymi na temat elektroniki.
- Wykorzystanie komputera w
pracach kółka zainteresowań.
- Okres stażu.
- Dziennik zajęć
pozalekcyjnych.
- Przykłady prac
wykonanych w
ramach kółka
zainteresowań.
- Wykorzystanie technik
informatycznych do
przygotowania
dokumentacji stażu.
- Przygotowanie tekstów opracowań. - Okres stażu.
- Opracowanie dokumentów.
- Poszukiwanie materiałów w
Internecie.
- Dokumentacja
stażu.
4
WYMAGANIA*
§ 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem z
innymi nauczycielami, w
tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w
szczególności dla
nauczycieli stażystów i
nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla
nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć”;
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
FORMY REALIZACJI
HARMONOGRAM
- Lekcje koleżeńskie.
- Organizacja lekcji koleżeńskich dla
nauczycieli przedmiotów
zawodowych.
- Okres stażu.
- Opublikowanie planu
rozwojowego w
Internecie.
- Umieszczenie planu rozwoju
zawodowego w oświatowym portalu
internetowym.
- Rok 2007.
- Publikowanie
- Umieszczenie scenariusza lekcji
własnych materiałów i
koleżeńskich w oświatowym portalu
opracowań w Internecie. internetowym.
- Umieszczenie innych własnych
opracowań w Internecie.
- Opublikowanie
- Napisanie i opublikowanie artykułu
artykułów w
o tematyce zawodowej związanej z
czasopismach naukowo- nauczanymi przedmiotami: urządzeń i
technicznych. Udział w systemów pomiarowych.
konferencjach
- Wygłoszenie referatu na konferencji
naukowych.
o tematyce zawodowej związanej z
nauczanymi przedmiotami: urządzeń i
systemów pomiarowych..
DOWODY
REALIZACJI
- Wpisy w
dzienniku
lekcyjnym.
- Scenariusze
lekcji.
- Zaświadczenie
o umieszczeniu
publikacji.
- Rok
- Zaświadczenie
2007/2008/2009. o umieszczeniu
publikacji.
- Rok: 2008,
2009.
- Kopie
publikacji.
- Umowy na
publikację
artykułów.
- Potwierdzenia
uczestnictwa w
konferencjach.
5
WYMAGANIA*
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
- Opracowanie i
„opracowanie i wdrożenie wdrożenie programu
przygotowania
programu działań
absolwentów
edukacyjnych,
Zasadniczej Szkoły
wychowawczych,
Zawodowej i
opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z Technikum
oświatą, pomocą społeczną Uzupełniającego do
zewnętrznych
lub postępowaniem w
egzaminów
sprawach nieletnich”;
potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
§ 8 ust. 2 pkt 4a)
FORMY REALIZACJI
HARMONOGRAM
- Przygotowani we współpracy z
Rok szkolny:
pozostałymi członkami Komisji
2007/2008,
Przedmiotów Zawodowych
2008/2009.
stanowisk do symulacji warunków
egzaminu na warsztatach szkolnych.
- Przygotowanie ćwiczeń i zadań
zbliżonych do zadań
egzaminacyjnych.
- Zapoznanie uczniów z procedurami
egzaminacyjnymi.
-Prowadzenie zajęć praktycznych w
warunkach symulowanego egzaminu.
DOWODY
REALIZACJI
- Dokumentacja
stanowisk
egzaminacyjnych,
- Kopie zadań
ćwiczeniowych.
- Dokumentacja
pozostałych
działań.
6
WYMAGANIA*
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
§ 8 ust. 2 pkt 4b)
- Wykonywanie zadań
egzaminatora
Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
„wykonywanie zadań
doradcy metodycznego,
egzaminatora okręgowej
komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji
kwalifikacyjnej lub
egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających
się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw
programów nauczania,
programów wychowania
- Uzyskanie nowych
przedszkolnego,
podręczników lub środków kwalifikacji
egzaminatora.
dydaktycznych”;
FORMY REALIZACJI
- Udział w pracach komisji
egzaminacyjnej dla egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik
elektronik.
- Udział w szkoleniach
egzaminatorów.
- Uzyskanie kwalifikacji
egzaminatora w zawodzie elektryk.
HARMONOGRAM
DOWODY
REALIZACJI
VI, VII 2008
VI, VII 2009
- Decyzja
dyrektora O.K.E.
o wpisaniu do
ewidencji
egzaminatorów w
zawodzie technik
elektronik.
- Umowy z
O.K.E. o
pełnienie funkcji
egzaminatora w
latach 2008,
2009.
- Wpis na listę
egzaminatorów
O.K.E.
Rok szkolny
2007/2008.
7
WYMAGANIA*
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
- Opracowanie i
wdrożenie działań
„poszerzenie zakresu
wychowawczych i
działań szkoły, a w
opiekuńczych w ramach
szczególności działań
szkoły dotyczących zadań koła zainteresowań.
dydaktycznych,
- Działania związane
wychowawczych lub
preorientacją zawodową
opiekuńczych”;
i aktywnym
poszukiwaniem
zatrudnienia przez osoby
niepełnosprawne.
§ 8 ust. 2 pkt 4c)
FORMY REALIZACJI
- Prowadzenie koła zainteresowań
„młodych elektroników”.
- Przygotowanie programu pracy koła
zainteresowań.
- Realizacja programu pracy koła
zainteresowań.
- Organizacja wycieczek do
zakładów pracy.
- Prelekcje na godzinach do
dyspozycji wychowawcy.
- Prezentacja poszukiwania pracy
przez Internet.
HARMONOGRAM
DOWODY
REALIZACJI
- Rok szkolny:
2007/2008,
2008/2009,
2009/2010.
- Program zajęć
pozalekcyjnych.
- Dziennik zajęć
pozalekcyjnych.
- Rok szkolny:
2007/2008,
2008/2009,
2009/2010.
- Karty
wycieczek.
- Scenariusze
zajęć.
- Wpisu do
dziennika
lekcyjnego.
8
WYMAGANIA*
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
- Zorganizowanie dla
absolwentów Ośrodka
„wykonywanie zadań na
egzaminów na
rzecz oświaty, pomocy
uprawnienia do
społecznej lub
postępowania w sprawach wykonywania prac na
nieletnich we współpracy z instalacjach i
urządzeniach
innymi osobami,
elektrycznych o
instytucjami
samorządowymi lub innymi napięciu do 1 kV, które
są przeprowadzane
podmiotami”;
przez Stowarzyszenie
Elektryków Polskich.
§ 8 ust. 2 pkt 4e)
FORMY REALIZACJI
HARMONOGRAM
- Przedstawienie planu
- Rok szkolny
zorganizowania egzaminów Dyrekcji 2008/2009.
Ośrodka.
- Nawiązanie kontaktu z Zarządem
Wojewódzkim S.E.P. w Poznaniu.
- Przygotowanie uczniów do
egzaminu.
- Zorganizowanie egzaminów.
DOWODY
REALIZACJI
- Pisma do S.E.P.
- Dokumentacja
współpracy.
- Dokumentacja z
egzaminów.
9
WYMAGANIA*
§ 8 ust. 2 pkt 4f)
„uzyskanie innych
znaczących osiągnięć w
pracy zawodowej”;
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
- Uzyskanie stopnia
doktora nauk
technicznych.
FORMY REALIZACJI
HARMONOGRAM
- Ukończenie studiów doktoranckich - Rok 2007 i
na Politechnice Poznańskiej.
2008.
- Napisanie i obrona rozprawy
doktorskiej o tematyce zawodowej
związanej z nauczanymi
przedmiotami.
DOWODY
REALIZACJI
- Dyplom
uzyskania stopnia
doktora nauk
technicznych.
10
WYMAGANIA*
§ 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność
rozpoznawania i
rozwiązywania problemów
edukacyjnych,
wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju
szkoły, w której nauczyciel
jest zatrudniony”.
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
FORMY REALIZACJI
HARMONOGRAM
DOWODY
REALIZACJI
- Rozpoznawanie i
- Analiza i opis dwóch przypadków
rozwiązywanie
edukacyjnych lub wychowawczych.
problemów opiekuńczowychowawczych.
- Okres stażu.
- Załączony opis
przypadku.
- Współpraca z psychologiem,
pedagogiem i wychowawcami
internatu Ośrodka w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczowychowawczych.
- Okres stażu.
- Załączony opis
przypadku.
- Sprawozdanie.
* - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli; na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.
11
Download