Program - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

advertisement
I.
WSTĘP............................................................................................................ 3
II.
DANE OGÓLNE............................................................................................ 9
1. Podstawa i zakres opracowania........................................................................... 9
2. Materiały wyjściowe ........................................................................................... 9
III.
MIGRACJA RYB I INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH............... 10
1. Migracja organizmów wodnych........................................................................ 10
2. Charakterystyka ryb jednośrodowiskowych ...................................................... 11
3. Charakterystyka ryb dwuśrodowiskowych ....................................................... 13
3. 1. Minóg rzeczny........................................................................................ 14
3. 2. Jesiotr bałtycki ....................................................................................... 14
3. 3. Łosoś atlantycki i troć wędrowna .......................................................... 15
3. 4. Certa ....................................................................................................... 16
3. 5. Węgorz europejski ................................................................................. 17
4. Uwarunkowania przyrodnicze i techniczne budowy przepławek dla ryb......... 17
5. Przegląd urządzeń umożliwiających migrację ryb............................................ 21
5.1. Przepławki komorowe konwencjonalne i romboidalne. ........................ 21
5.2. Przepławki szczelinowe (Vertical-Slot).................................................. 25
5.3. Przepławki o prądzie wstecznym (Denil). .............................................. 27
5.4. Przepławki węgorzowe (rynny). ............................................................. 30
5.5. Śluzy dla ryb. ......................................................................................... 32
5.6. Wyciągi dla ryb. ..................................................................................... 33
5.7. Pochylnie kamienne, kamienno betonowe (bystrotoki kamienne). ....... 34
IV.
CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO..................................................................................................... 37
1. Położenie geograficzne ..................................................................................... 37
2. Rzeźba terenu .................................................................................................... 43
3. Budowa geologiczna ......................................................................................... 43
4. Klimat ...............................................................................................................44
5. Gospodarka regionu .......................................................................................... 44
6. Ochrona przyrody.............................................................................................. 45
V.
CHARAKTERYSTYKA RZEK W GRANICACH WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ....................................................................... 46
1. Podział hydrograficzny województwa warmińsko-mazurskiego...................... 46
2. Zlewnia Nogatu Nr 52....................................................................................... 47
2.1. Hydrografia zlewni rzeki Nogat i jej dopływów.................................... 47
2.2. Ichtiofauna rzeki Nogat i jej dopływów................................................. 48
2.3. Przepływy charakterystyczne w dopływach rzeki Nogat....................... 49
2.4. Zabudowa hydrotechniczna rzeki Liwy ................................................. 50
3. Zlewnia Zalewu Wiślanego od Nogatu do rzeki Elbląg (Nr 53) ...................... 51
4. Zlewnia rzeki Elbląg (nr 54) ............................................................................. 51
4.1. Hydrografia zlewni rzeki Elbląg ............................................................ 51
4.2. Ichtiofauna rzek w zlewni rzeki Elbląg.................................................. 55
4.3. Przepływy charakterystyczne................................................................ 57
5. Zlewnia zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki (Nr 55)............................... 61
5.1. Hydrografia zlewni zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki ............. 61
5.2. Ichtiofauna rzek w zlewni Zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki .. 62
5.3. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Zalewu Wiślanego od
Elbląga do Pasłęki ................................................................................. 63
5.4. Budowle hydrotechniczne...................................................................... 64
6 Zlewnia rzeki Pasłęki (Nr 56) ........................................................................... 64
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
6.1. Hydrografia zlewni Pasłęki ................................................................... 64
6.2. Ichtiofauna rzek w zlewni Pasłęki.......................................................... 68
6.3. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Pasłęki............................ 71
6.4. Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni Pasłęki .............................. 76
7. Zlewnia zalewu Wiślanego od Pasłęki do Pregoły (Nr 57) .............................. 79
7.1. Hydrografia zlewni dopływów Zalewu Wiślanego od Pasłęki do
Pregoły .................................................................................................. 79
7.2. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Zalewu Wiślanego od
Pasłęki do Pregoły................................................................................. 81
7.3. Zabudowa hydrotechniczna w zlewni dopływów Zalewu Wiślanego od
Pasłęki do Pregoły................................................................................. 83
8. Zlewnia rzeki Pregoły ( Nr 58) ......................................................................... 83
8.1. Hydrografia zlewni rzeki Pregoły w granicach Polski........................... 83
8.2. Charakterystyka ichtiofauny w rzekach zlewni Pregoły........................ 88
8.3. Przepływy charakterystyczne w rzekach zlewni Pregoły ...................... 89
8.4. Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni Pregoły............................ 104
9. Dopływy rzeki Narew ..................................................................................... 111
9.1. Hydrografia zlewni rzeki Narwi w granicach województwa-warmińsko
– mazurskiego ..................................................................................... 111
9.2. Ichtiofauna dopływów rzeki Narwi...................................................... 122
9.3. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Narwi ............................ 123
9.4. Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni dopływów Narwi i Biebrzy138
10.
Zlewnia rzeki Drwęcy (nr 28) ............................................................ 146
10.1. Charakterystyka warunków hydrograficznych i hydrologicznych zlewni
rzeki Drwęcy i jej dopływów .............................................................. 146
10.2. Ichtiofauna rzeki Drwęcy i jej dopływów........................................... 149
10.3. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Drwęcy......................... 151
10.4. Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni Drwęcy ........................... 154
11.
Zlewnia rzeki Osy (Nr 29) .................................................................. 157
11.1. Hydrografia zlewni rzeki Osy ............................................................. 157
11.2. Ichtiofauna rzek w zlewni Osy........................................................... 158
11.3. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Osy............................... 159
11.4. Zabudowa hydrotechniczna ................................................................ 160
12. Jakość wody w rzekach województwa warmińsko - mazurskiego .............. 162
13. Przepływy charakterystyczne i nienaruszalne rzek województwa
warmińsko–mazurskiego.............................................................................. 167
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
2
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
I.
WSTĘP
Na rzekach województwa warmińsko - mazurskiego znajduje się ponad 300
obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę ponad 1,00 m, wykonanych w
większości w okresie międzywojennym, a niektóre w drugiej połowie XIX wieku.
Zapisy historyczne podają, że większość rzek na obszarze dzisiejszego
województwa warmińsko - mazurskiego uległo przekształceniom już pod koniec
średniowiecza, na skutek zabudowy piętrzeniami młyńskimi. W większości
przypadków na miejscu dawnych drewnianych młynów w XIX i XX wieku
powstały obiekty murowane, przeważnie z kamienia lub cegły, w których
instalowano turbiny wodne napędzające początkowo młyny, tartaki, następnie
przebudowane na elektrownie wodne. Znacząca ilość budowli powstała po 1945
roku i ich głównym zadaniem jest piętrzenie wody dla celów rolniczych –
nawodnień, głównie użytków zielonych.
W wyniku piętrzenia wody przez obiekty hydrotechniczne – jazy, zapory,
młyny wodne, elektrownie wodne na przestrzeni kilkuset lat, powstały różnej
wielkości zbiorniki, o układach biocenotycznych w wielu przypadkach bardzo
podobnych, do tych, jakie wykształcają się w naturalnych ekosystemach jeziornych
o wodach przepływowych. Utrzymanie tych urządzeń w obecnym stanie jest
niezbędne dla zachowania ukształtowanego przez setki lat reżimu wodnego, a
jakakolwiek zmiana tego reżimu doprowadzić może do gwałtownych i
nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w rejonie oddziaływania
piętrzenia wody w rzece. Jednakże obiekty hydrotechniczne piętrzące wodę w
rzekach
powodują
przerwanie
rozczłonkowanie rzeki
ciągłości
biologicznej
rzeki.
na samodzielnie funkcjonujące odcinki,
Następuje
przez
co
ograniczona, a niekiedy całkowicie wykluczona jest możliwość przemieszczania się
różnych organizmów wodnych stanowiących warunek przeżycia wielu ryb i
drobniejszej fauny. Następstwem przerwania ciągłości rzek jest wyraźne
ograniczenie możliwości przemieszczania się ryb i innych organizmów wodnych, co
prowadzi nieuchronnie do zmniejszania się ich różnorodności. Efektem końcowym
przerwania ciągłości biologicznej rzeki wraz ze zmianą jej reżimu wód, jest utrata
przez nią naturalnego charakteru.
Aktualne rozwiązania techniczne regulacji rzek zmierzają w kierunku
renaturyzacji tj. takiej regulacji rzeki, który ma na celu przywrócenie jej naturalnego
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
3
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
charakteru. Uwzględnia się przy tym uwarunkowania gospodarcze, do których
należy ochrona przed powodzią, zaspokojenie potrzeb rolnictwa, a także energetykę
wodną. Sprowadza się to głównie do wykonania takich zabiegów technicznych, aby
nadać rzece podobny charakter do rzek uznanych w danym regionie za naturalne.
Mając jednak na uwadze zmiany, jakie w rzece powodują urządzenia piętrzące, a
zwłaszcza rozczłonkowanie biegu rzeki i przerwanie jej ciągłości biologicznej,
budowa przepławek przy istniejących budowlach winna być pierwszym etapem
renaturyzacji rzek.
Działania te jednak winny być wspierane eliminacją, bądź też ograniczaniem
zagrożeń dla ichtiofauny, wynikających z przekształceń dolin rzecznych związanych
z działalnością człowieka. Zagrożenia te należy zidentyfikować, aby zapobiegać np:
regulacji rzek prowadzącej niekiedy do degradacji koryta, wyrównywania
przepływów i likwidowania różnorodności siedlisk, odcinania od głównego koryta
starorzecza, budowie zbiorników wodnych.
Celem programu udrożnienia biologicznego
rzek w województwie
warmińsko- mazurskim jest wybranie cieków łączących w przeszłości miejsca tarła i
żerowiska ryb, wytypowanie do udrożnienia tych cieków, których biologiczna
ciągłość jest obecnie zakłócona w wyniku przegrodzenia lub zmiany stosunków
wodnych, a także stworzenie stabilnych podstaw przyrodniczych do prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach morskich oraz śródlądowych z
zachowaniem równowagi i różnorodności biologicznej w środowisku wodnym.
Program ten zawiera kierunki działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć zakładany
cel, jakim jest udrożnienie rzek województwa warmińsko - mazurskiego dla
umożliwienia wędrówki ryb. Dotyczy on udrożnienia rzek przy budowlach
piętrzących, które są największymi przegrodami ograniczającymi w znacznym
stopniu, a niekiedy wręcz wykluczającymi możliwość migracji ryb, zwłaszcza ryb
dwuśrodowiskowych.
Realizację
tych
celów
umożliwia
Sektorowy
Program
Operacyjny
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”, wraz z Uzupełnieniem Programu opracowany
w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stosownie
do Rozporządzeń Rady Unii Europejskiej 3760/1992, 1260/1999, 1263/1999,
2792/1999, 366/2001, 438/2001, 2369/2002, 2370/2002 i 2371/2002, 438/2001
dotyczących szczegółowych warunków i wymagań w sektorze rybackim. W ramach
tego programu, możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w zakresie działań
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
4
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
inwestycyjnych dotyczących ochrony i rozwoju zasobów wodnych (Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004, Dz. U. Nr 213, poz.
2163). Natomiast rozdział 2 tego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi precyzuje zakres pomocy finansowej związanej z realizacją projektów ochrony i
rozwoju zasobów wodnych, przy szczególnym uwzględnieniu następujących ryb
dwuśrodowiskowych:
-
alozy (Alosa alosa),
-
certy (Vimba vimba),
-
jesiotra (Acipenser sp.),
-
łososia atlantyckiego (Salmo salar),
-
parposza (Alosa falax),
-
siei wędrownej (Coregonus lavaretus),
-
troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta),
-
węgorza europejskiego (Anguilla anguilla).
Instytucjami zarządzającymi programem są:
-
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa
-
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Beneficjentami pomocy mogą być:
-
samorządy wojewódzkie i jednostki organizacyjne im podległe,
-
regionalne zarządy gospodarki wodnej
-
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
-
osoby prawne i osoby fizyczne.
Jednakże warunkiem realizacji każdego projektu jest ujęcie go w
wojewódzkim programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych oraz wyznaczenie
działań, których wykonanie gwarantuje:
•
przywrócenie
drożności
wybranych
śródlądowych,
powierzchniowych wód płynących,
•
poprawę efektywności działania urządzeń umożliwiających swobodną
wędrówkę organizmów wodnych - przepławek dla ryb,
•
zapewnienie rybom dwuśrodowiskowym bezpiecznego przejścia
przez te urządzenia, zarówno w górę jak i w dół cieku,
dla
ryb
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
5
•
zwiększenie powierzchni
żerowisk
lub
tarlisk
dwuśrodowiskowych,
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
•
trwałą
poprawę
szczególnym
stanu
populacji
uwzględnieniem
organizmów
stanu
wodnych,
populacji
ze
ryb
dwuśrodowiskowych,
Wymienione powyżej działania obejmować będą również pięcioletni
naukowy monitoring stanu zasobów organizmów wodnych po realizacji projektu.
Konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia drożności wybranych
wód powierzchniowych wynika z następujących międzynarodowych i krajowych
aktów prawnych:
•
Konwencji z dnia 22 marca 1974 r. o ochronie środowiska morskiego
obszaru Morza Bałtyckiego (HELCOM),
•
Konwencji z 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich
zwierząt (Konwencja Bońska),
•
Konwencji z dnia 5 czerwca 1992 r. o różnorodności biologicznej
(Konwencja z Rio de Janeiro),
•
Dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,
•
Dyrektywy 2000/60/EC z dnia 23 października 2000 r. ustalającej
ramowe założenia działań wspólnoty w dziedzinie gospodarki
wodnej,
•
Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
•
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
•
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
•
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
•
Krajowej
strategii
ochrony
i
umiarkowanego
użytkowania
różnorodności biologicznej (dokument zatwierdzony przez Radę
Ministrów w dniu 25 lutego 2003 r.),
•
Programu restytucji gatunków dwuśrodowiskowych w dorzeczu
Wisły (program zaakceptowany przez Ministra Środowiska oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
•
Code
of
Conduct
for
Responsible
Fisheries,
[Kodeks
odpowiedzialnego rybactwa] FAO/UN, Rzym, 1995.
Konstrukcja programu jest związana z uruchomieniem możliwości uzyskania
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
6
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo
i Przetwórstwo Ryb” Dz. U. nr 213 poz. 2163 z dnia 30 września 2004 roku, na
wykonanie urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb
dwuśrodowiskowych.
Jako priorytetowe zadania przyjęto udrożnienie tych rzek, w których
występowały lub występują ryby dwuśrodowiskowe. W warunkach rzek
województwa warmińsko-mazurskiego dotyczy to takich ryb jak: łosoś, troć, certa,
sieja wędrowna i węgorz. Zadania udrożnienia tych rzek, przez budowę przy
istniejących przegrodach urządzeń zapewniających migrację ryb, określono jako
faza I priorytetowa. Jako fazę II, o nieznacznie mniejszym znaczeniu, określono
udrożnienie
tych
rzek,
w
których
jedynym
przedstawicielem
ryb
dwuśrodowiskowych jest węgorz europejski a migracja pozostałych ryb odbywa się
w zasięgu jednej rzeki ( zlewni).
Do udrożnienia zakwalifikowano przede wszystkim budowle stale piętrzące
wodę przez cały rok, co wyklucza możliwość migracji ryb w rzece. Są to głównie
piętrzenia przy elektrowniach wodnych, stawach rybnych, ujęciach wody oraz
budowlach regulacyjnych tj. przegrodach stałych w korytach rzek, korygujące
spadki dna. Nie przewiduje się budowy przepławek przy istniejących budowlach
piętrzących służących rolnictwu tj. dla nawodnień. Wynika to z dwóch zasadniczych
przesłanek:
•
Nawodnienia użytków rolnych, głównie użytków zielonych położonych w
dolinach rzek prowadzi się wyłącznie w okresie wegetacyjnym. Jazy
zamykane są w zależności od potrzeb na okres maksymalnie 20 dni
trzykrotnie w ciągu roku i to tylko w latach suchych. W roku średnim w
warunkach klimatu województwa warmińsko-mazurskiego czas trwania
nawodnień, czyli piętrzenie wody w rzekach nie przekracza trzech tygodni.
•
Większość budowli piętrzących dla potrzeb nawodnień została wykonana
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku dla
prowadzenia nawodnień na dużych kompleksach użytków zielonych,
użytkowanych przez Państwowe Gospodarstwa Rolne. W wyniku zmian
ustrojowych i wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej potrzeby
prowadzenia nawodnień zostały urealnione. Znaczna część użytków
rolnych dawniej nawadnianych nie jest użytkowana. Systemy melioracyjne
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
7
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
uległy dewastacji, w tym również większość budowli piętrzących i są
obecnie nieczynne.
•
Zakłada się odstąpienie od budowy przepławek przy przegrodach
usytuowanych w górnym biegu rzek, których piętrzenie wykorzystywane
jest dla napędu turbin elektrowni, stawów rybnych, ujęć wody i innych
stałych piętrzeń służących dla poboru wody dla celów gospodarczych.
Wynika to z faktu, że w górnych partiach rzek zasoby wody są
najmniejsze,
a
wykonanie
przy
tych
przegrodach
przepławki
i
utrzymywanie w niej przepływu wody przez cały rok spowodowałoby
praktycznie wyłączenie obiektu z eksploatacji.
W ramach programu dokonano ogólnej oceny sprawności istniejących
przepławek na rzekach województwa warmińsko – mazurskiego na podstawie
porównania ich konstrukcji, parametrów i usytuowania w odniesieniu do aktualnych
wymogów, jakie stawiane są nowym konstrukcjom. Na tej podstawie wytypowano
również przepławki wymagające przebudowy lub modernizacji.
Uwzględniając
przedstawione
wyżej
uwarunkowania
przyrodnicze,
techniczne i gospodarcze można stwierdzić, że budowa przepławek dla ryb wg
przedstawionego w niniejszym opracowaniu „Programu” należy uznać za pierwszy
krok w kierunku, renaturyzacji rzek na terenie województwa warmińsko mazurskiego, która w konsekwencji doprowadzi do rewitalizacji rzek. Końcowym
efektem będzie przywrócenie rzekom ich funkcji ekologicznych - w wielu
przypadkach spowoduje ich ożywienie przez wprowadzenie występujących w nich
gatunków ryb lub odtworzenie właściwości wpływających na życie i rozwój
organizmów.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
8
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
II.
DANE OGÓLNE
1.
Podstawa i zakres opracowania
Program
biologicznego
udrożnienia
rzek
województwa
warmińsko-
mazurskiego Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
BIPROWODMEL Sp. z o.o w Poznaniu wykonało na zlecenie Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2.
Materiały wyjściowe
•
Podział hydrograficzny Polski IMiGW W-wa 2006 rok
•
Mapa hydrograficzna rzek województwa warmińsko - mazurskiego w skali
1:200 000
•
Mapy topograficzne w skali 1: 100 000; 1:25000 i 1:10 000.
•
Ewidencja budowli Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
•
Materiały projektowe, operaty wodnoprawne uzyskane w Inspektoratach
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
•
Ewidencja
budowli
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
w
Warszawie
•
Program małej retencji dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata
2006-2015 wykonany w 2006 roku roku przez Hydroprojekt Gdańsk
•
Charakterystyka
zlewni
na
obszarze
działania
RZGW
Gdańsk
www.rzgw.gda.pl
•
Warmia i Mazury –Informator turystyczny www.jezioro.com.pl
•
Raporty o stanie środowiska województwa warmińsko –mazurskiego 2003,
2004 i 2005 rok WIOŚ Olsztyn
•
Program udrożnienia rzek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
wykonany w 2004 roku przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i
Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z. o.o. w Poznaniu,
•
Program udrożnienia rzek na terenie województwa pomorskiego, wykonany
w 2004 roku przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii
Środowiska BIPROWODMEL Sp. z. o.o. w Poznaniu,
•
Obliczanie przepływu nienaruszalnego – Poradnik IMGiUW Zakład
Gospodarki Wodnej Warszawa 2001 rok
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
9
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
•
Restytucja
ryb
wędrownych
a
drożność
polskich
rzek-Wiesław
Wiśniewolski, Leszek Augustyn, Ryszard Bartel, Roman Depowski, Piotr
Dębowski, Mariusz Klich, Ryszard Kolman, Andrzej Witkowski - WWF
Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa
•
Bartel 2002: Ryby dwuśrodowiskowe, ich znaczenie gospodarcze, program
restytucji tych gatunków. Supplementa ad Acta Hydrobiol. 3 :37-55.
•
Bartel R. i in. 1993 – Przechodzenie ryb przez turbiny elektrowni
hydroelektrowni na rzece Słupi – Rocz. Nauk. PZW 7: 11-17.
•
Witkowski A., J. Błachuta, J. Kotusz, T. Heese, 1999. Czerwona lista
słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 55(4): 5-19.
III.
MIGRACJA RYB I INNNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH
1.
Migracja organizmów wodnych
Wędrówki większości organizmów wodnych są życiową koniecznością.
Migracje prowadzone na różne odległości dotyczą nie tylko ryb, lecz także
mięczaków i bezkręgowej fauny dennej. Ryby dwuśrodowiskowe migrują pomiędzy
wodami śródlądowymi, a morskimi, a ryby jednośrodowiskowe w granicach jednego
systemu rzecznego. Dla ryb dwuśrodowiskowych warunkiem istnienia jest drożność
rzek i potoków pomiędzy wodami śródlądowymi a morzem, a dla ryb
jednośrodowiskowych możliwości wędrówek w granicach ich naturalnego
występowania.
Organizmy wodne wykazują skłonność do migracji, które podejmowane są w
różnych okresach ich życia. Migracje podejmowane są zarówno przez ryby, jak i
przez mniej mobilne gatunki zwierząt bezkręgowych.
Można wyróżnić szereg migracji, zależnych od ich przyczyn, z których
najważniejsze to:
• Migracja tarłowa podejmowana przez większość gatunków zasiedlających
rzekę. Za przykład mogą służyć brzana i pstrąg potokowy, które w
przypadku napotkania przeszkody odbywają tarło w tych warunkach, co
niekorzystnie rzutuje na przeżywalność ikry i młodych organizmów.
Osobliwym typem migracji tarłowej są migracje dwuśrodowiskowe.
Katadromiczny węgorz europejski, migruje na tarło w dół rzek, w celu
dotarcia
do
miejsc
tarłowych
lokalizowanych
w
obrębie
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Morza
10
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Sargassowego (środkowy Atlantyk). Młodociane stadia rozwojowe węgorza,
pierwotnie niesione Prądem Zatokowym, w pobliżu ujść rzek europejskich
podejmują aktywną wędrówkę pokarmową w górę ich biegu, gdzie osiągają
dojrzałość. Anadromiczne gatunki ryb, takie jak łosoś, troć, jesiotr zachodni,
aloza, minóg morski i rzeczny, certa, migrują z morza do rzek, kiedy osiągną
dojrzałość
płciową.
W
odwrotnym
kierunku
następuje
migracja
młodocianych ryb, które wędrują do morza,
• Migracje pokarmowe – w miarę wyczerpywania się pokarmu w jednym
miejscu, ryby przemieszczają się w celu zwiększenia sukcesu pokarmowego.
Podczas migracji różnego typu, możliwe jest także mieszanie materiału
genetycznego w obrębie każdego z gatunków, dzięki czemu nie zachodzą
niekorzystne zmiany na poziomie populacyjnym.
• Migracja kompensacyjna – w przypadku znoszenia organizmów wraz z
prądem wody (np. podczas gwałtownego przyboru wód powodziowych),
pojawia się migracja kompensacyjna, w postaci powrotu organizmów w górę
rzeki, na miejsce ich poprzedniego występowania.
• Migracje między różnymi biotopami, podejmowane cyklicznie przez
niektóre ryby związane z odżywianiem się i schronieniem, lub w związku ze
zmieniającymi
się
potrzebami
kolejnych
stadiów
rozwojowych,
charakterystycznych dla gatunku. Za przykład może służyć głowacz.
Gatunek ten, jest aktywny w nocy, a w dzień wymaga odpowiednich
warunków do schronienia. Dorosłe głowacze wybierają najczęściej jako
środowisko bytowania wartko płynące strumienie z twardym, kamienistym
podłożem. Młode osobniki tego gatunku wybierają przeważnie odcinki rzeki
o łagodniejszym spływie i miękkim, piaszczysto-żwirowym podłożu. Zakres
migracji wielu gatunków może obejmować bardzo długie odcinki rzek.
Zakres migracji świnki może sięgać nawet 300 km.
2. Charakterystyka ryb jednośrodowiskowych
Gatunki ryb nazwane umownie jako jednośrodowiskowe z uwagi na to, że
ich cykl życiowy odbywa się w wodach słodkich można podzielić w zależności od
długości odbywanych wędrówek na:
-
daleko wędrujące czyli potadromiczne
-
blisko wędrujące.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
11
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Gatunki daleko wędrujące np. świnka czy brzana podejmują w śródlądowych
wodach płynących wędrówki na odległości sięgające nawet 300 km. Gatunki blisko
wędrujące przemieszczają się na odległości nieprzekraczające kilku kilometrów.
Poniżej
występujących
zestawiono
w
wodach
wykaz
gatunków
powierzchniowych
ryb
jednośrodowiskowych
województwa
warmińsko-
mazurskiego. Kategorie zagrożeń gatunków podano wg Polskiej Czerwonej Księgi
(wg Witkowski i in. 1999) z zastosowaniem oznaczeń:
CE – krytycznie zagrożony; EN – zagrożony; VU – narażony; NT – bliski
zagrożenia; LC – najmniejszej troski; DD –brak danych; I – gatunek introdukowany.
RYBY DALEKO WĘDRUJĄCE - POTADROMICZNE
-
pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758 L
-
troć jeziorowa Salmo trutta m. lacustris Linnaeus, 1758 I (CE)
-
lipień Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) NT
-
głowacica (ochrona ex situ) Hucho hucho (Linnaeus, 1758) I (CE)
-
szczupak Esox lucius Linnaeus, 1758 LC
-
boleń Aspius aspius (Linnaeus, 1758) LC
-
brzana Barbus barbus (Linnaeus, 1758) VU
-
świnka Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) VU
-
kleń Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) LC
-
jaź Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) LC
-
ukleja Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) LC
-
płoć Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) LC
-
leszcz Abramis brama (Linnaeus, 1758) LC
-
okoń Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 LC
-
miętus Lota lota (Linnaeus, 1758) VU
-
minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) VU
-
minóg strumieniowy Lampetra planeri (Bloch, 1784) NT
RYBY BLISKO WĘDRUJĄCE
-
głowacz białopłetwy Cottus gobio Linnaeus, 1758 VU
-
głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus Heckel, 1840 NT
-
strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) LC
-
brzana karpacka Barbus cyclolepis (Heckel, 1837) DD
-
brzanka Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842) NT
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
12
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
-
kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus Lukasch, 1933 NT
-
kiełb Kesslera Gobio kessleri Dybowski, 1862 NT
-
kiełb krótkowąsy Gobio gobio (Linnaeus, 1758) LC
-
śliz Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) LC
-
jelec Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) LC
-
piekielnica Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1872) EN
-
koza Cobitis taenia Linnaeus, 1758 NT
-
koza złotawa Sabanejewia aurata (Filippi, 1865) EN
-
różanka Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) NT
-
piskorz Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) NT
-
wzdręga Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) LC
-
słonecznica Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) LC
-
krąp Blicca bjoerkna(Linnaeus, 1758) LC
-
lin Tinca tinca (Linnaeus, 1758) LC
-
karaś pospolity Carassius carassius (Linnaeus, 1758) LC
-
ciernik Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 LC
-
sandacz Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) LC
-
jazgarz Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) LC
-
sum europejski Silurus glanis Linnaeus, 1758 NT
Wśród
zestawionych
powyżej
czterdziestu
jeden
jednośrodowiskowych
gatunków ryb stwierdzono występowanie 17 gatunków daleko wędrujących i 24
gatunki blisko wędrujące. W ich obrębie jednośrodowiskowych gatunków ryb
wyróżniono: 2 gatunki zagrożone, 5 gatunków narażonych, 10 gatunków bliskich
zagrożenia, 21 gatunków najmniejszej troski oraz 2 gatunki introdukowane.
3.
Charakterystyka ryb dwuśrodowiskowych
Ryby dwuśrodowiskowe dzieli się na gatunki anadromiczne rozradzające się
w wodach śródlądowych, a żerujące i dojrzewające w wodach morskich oraz gatunki
katadromiczne rozradzające się w wodach morskich, a żerujące i dojrzewające w
wodach
śródlądowych.
Przedstawicielami
ryb
anadromicznych
w
wodach
województwa warmińsko – mazurskiego są lub były w przeszłości
-
minóg rzeczny,
-
jesiotr bałtycki,
-
łosoś atlantycki,
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
13
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
-
troć wędrowna
-
certa,
Poniżej zestawiono wykaz gatunków ryb dwuśrodowiskowych występujących w
wodach powierzchniowych województwa warmińsko-mazurskiego z podaniem
kategori zagrożeń gatunków wg Polskiej Czerwonej Księgi (wg Witkowski i in.
1999: EX – wymarły; VU – narażony; CD – zależny od ochrony; DD –brak danych.
-
minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) DD (EX)
-
jesiotr bałtycki Acipenser oxyrinchus (Mitchill, 1815) EX
-
łosoś atlantycki Salmo salar Linnaeus, 1758 CD
-
troć wędrowna Salmo trutta m. trutta Linnaeus, 1758 CD
-
certa Vimba vimba (Linnaeus, 1758) VU
-
węgorz Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) CD
Wśród zestawionych powyżej sześciu dwuśrodowiskowych gatunków ryb
stwierdzono występowanie: 1 gatunku narażonego, 3 gatunków zależnych od
ochrony i 2 gatunków uznanych za wymarłe.
3. 1. Minóg rzeczny
Minogi nie są rybami, lecz pierwotnymi bardzo starymi kręgowcami, których
przodkowie pojawili się ponad 400 milionów lat temu. Dorosłe osobniki minoga
rzecznego prowadzą w wodach morskich, trwający około18 miesięcy, pasożytniczo
– drapieżniczy tryb życia. Po tym okresie, albo jesienią tj. w październiku –
listopadzie, albo na wiosnę tj. w marcu - kwietniu minogi rozpoczynają wędrówkę
tarłową w górę rzek. Tarło trwa od końca kwietnia do połowy maja. Do dwóch
tygodni po odbyciu tarła dorosłe osobniki giną, a wylęgnięte larwy zwane ślepicami,
które objęte są ochroną gatunkową zagrzebują się w piaszczysto humusowych
osadach gdzie prowadzą skryty tryb życia przez okres od 3 do 6 lat.
W Drwęcy minogi pojawiają się od września do kwietnia każdego roku.
Wędrują w górę rzeki w nocy przy temperaturze powietrza od 2 do 10 stopni C.
Tarło odbywa się w maju i czerwcu w Drwęcy i jej dopływach.
3. 2. Jesiotr bałtycki
Historycznie jesiotr
występował
prawdopodobnie
w
większości
przybrzeżnych morskich wodach Europy. Rozród i wzrost stadiów młodocianych
tego gatunku odbywał się w dużych rzekach uchodzących do Bałtyku. W Wiśle
wędrówka tarłowa jesiotra rozpoczynała się w marcu lub kwietniu, a termin tarła
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
14
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
przypadał na okres od drugiej połowy maja do połowy lipca. Następnie narybek
jesiotra bałtyckiego spędzał dwa do trzech lat w wodach słodkich i po tym okresie
spływał do Bałtyku, gdzie przebywał do osiągnięcia dojrzałości płciowej.
Wędrówkę do morza, której szczyt przypadał na wrzesień, podejmowały osobniki o
długości 20-25 cm.
Z zapisów historycznych pochodzących z końca XIX wieku wynika, że jesiotry
należały do pospolitych ryb w Wiśle i zapędzały się w wędrówkach z morza aż po
Tyniec i dalej. Jesiotr wędrował Wisłą powyżej Krakowa. Wstępował także do
Dunajca, gdzie docierał aż do Nidzicy. Jego obecność stwierdzano w dopływach
górnej Wisły: Rabie, Wisłoce, a także w Sanie, gdzie docierał powyżej Przemyśla
oraz Wisłoku. W rejonie dolnej Wisły, jedne z największych tarlisk jesiotrów
zlokalizowane były w dolnym i środkowym biegu Drwęcy.
Jesiotr bałtycki, wg Polskiej Czerwonej Księgi, jest uznawany za gatunek wymarły.
Aktualnie prowadzone są prace nad restytucją tego gatunku, koordynowane
przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie we współpracy z Instytutem
Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego w Berlinie.
3.3.
Łosoś atlantycki i troć wędrowna
Historycznie łosoś atlantycki i troć wędrowna występowały w tych samych
rzekach w Polsce i ze względu na podobieństwo były często mylone. Łosoś
atlantycki w Polsce był mniej liczny niż troć. Pierwszą wędrówkę w górę rzek
rozpoczynał po trzyletnim pobycie w morzu. Jej początek przypadał na okres od
wiosny do jesieni. W dorzeczu Wisły występowały dwie subpopulacje łososia: letnia
i zimowa. Osobniki z subpopulacji letniej wycierały się w dopływach dolnej Wisły a
zimowej docierały aż do górnej Wisły.
Tarło łososia odbywa się od października do grudnia. Wylęgnięte osobniki
pozostają w wodach słodkich od 1 do 3 lat, nabierając srebrzystej barwy, a następnie
jako tzw. smolty spływają do morza. Łosoś atlantycki w Polsce najliczniej
występował w Wiśle i jej dopływach. Ostatnie łososie w środkowej i dolnej Wiśle
obserwowano w latach sześćdziesiątych, a w Skawie w 1952 r. W Polsce łosoś
wyginął w latach osiemdziesiątych (ostatnie stwierdzone stanowisko – rzeka
Drawa).
Miejscem tarła w dolnym systemie Wisły były: Drwęca i jej dopływy,
Wierzyca, Wda i Brda. Pojawianie się nielicznych łososi obserwowano także w
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
15
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Rudawie, Kamiennej, Wieprzu, Narwi i Bugu, Bzurze, Jeziorce, Pilicy. Rzeki te nie
odgrywały istotnej roli w zachowaniu tego gatunku.
W ramach programu restytucji łososia prowadzone są zarybienia dolnej i
górnej Wisły oraz jej dopływów.
Troć
(Salmo
trutta)
jest
gatunkiem
posiadającym
dwie
formy:
dwuśrodowiskową (Salmo trutta morfa trutta – troć wędrowna) spędzającą życie
częściowo w wodach słodkich i częściowo w morzu oraz jednośrodowiskową
(Salmo trutta morfa fario - pstrąg potokowy) spędzającą życie w wodach słodkich.
Dorosłe osobniki troci wędrownej wstępują do rzek po dwóch, trzech latach pobytu
w morzu, kierując się do szybko płynących rzek o wirowym lub kamienistym dnie.
Dwuśrodowiskowa forma troci występująca w dorzeczu Wisły formuje, podobnie
jak łosoś, dwie subpopulacje: letnią i zimową. Subpopulacja letnia rozpoczyna
wędrówkę w okresie od czerwca do września docierając na tarliska w dopływach
dolnej Wisły, zimowa zaś w okresie od września do lutego wędrując na tarło do
podkarpackich dopływów Wisły. Tarło troci wędrownej trwa od października aż do
stycznia. Wylęgnięte osobniki pozostają w wodach słodkich od 2 do 3 lat, a
następnie w stadium smolta spływają do morza. Spadek liczebności troci
wędrownej, w dorzeczu Wisły, obserwowano od połowy XIX wieku.
Troć wstępowała z Wisły do Drwęcy i jej dopływów. Na wybrzeżu
wschodnim wstępowała do rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego — Baudy,
Naruszy i Pasłęki.
Troć wędrowna podobnie jak łosoś atlantycki objęta jest programem
restytucji w ramach, którego prowadzone są zarybienia dolnej i górnej Wisły oraz jej
dopływów.
3. 4. Certa
Certa jest gatunkiem posiadającym, dwie formy: dwuśrodowiskową
spędzająca życie częściowo w wodach słodkich i częściowo w morzu oraz
jednośrodowiskową spędzającą życie w wodach słodkich.
Historycznie obszar występowania certy dwuśrodowiskowej w Polsce, obejmował
dorzecza Wisły, Odry oraz rzeki Pomorza Zachodniego. W dorzeczu Wisły
występowała jedna z najliczniejszych, w zlewisku morza Bałtyckiego, populacji
certy. Dorosłe osobniki po pobycie w słabo zasolonych przybrzeżnych wodach
Bałtyku wstępują na tarło do rzek. Rozród certy jest rozciągnięty w czasie i
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
16
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
przebiega od połowy maja nawet do początku lipca. Wylęgnięte formy certy
wędrownej pozostają w rzece kilka
miesięcy, a migracja do morza, gdzie ma
miejsce zasadnicza część wzrostu certy, odbywa się jesienią, na przełomie września
i października.
Masowe występowanie wędrownej formy certy w dorzeczu Wisły skończyło
się z chwilą wykonania zapory zbiornika we Włocławku. Spowodowało to, że
Drwęca stała się jedyną rzeką, dopływem Wisły, posiadającym dogodne warunki do
odbycia naturalnego tarła ryb dwuśrodowiskowych, zwłaszcza troci i certy.
3.5.
Węgorz europejski
W odróżnieniu od w/w gatunków ryb dwuśrodowiskowych, węgorz spędza
większość swojego życia w wodach słodkich. Po wstąpieniu do rzek przemieszczają
się w górę ich biegu, po czym, już jako dorosłe ryby, spływają w kierunku ujścia
rzek, kierując się na tarliska w rejonie Morza Sargassowego. Węgorz nie został
zaliczony do ryb zagrożonych, jednakże jego utrzymanie wymaga stosowania
zabiegów ochronnych, oraz umożliwienia mu przemieszczania się wzdłuż koryt
rzek.
4.
Uwarunkowania przyrodnicze i techniczne budowy przepławek dla ryb
Przepławki przy przegrodach na rzekach wykonywane są już od połowy XIX
wieku. Do dnia dzisiejszego budowane były najczęściej jako szereg następujących
po sobie i coraz wyżej położonych (licząc od wejścia ryb na dolnym stanowisku)
komór, przedzielanych pionową ścianą z dwoma otworami: górnym, przez który
woda przelewała się swobodnym zwierciadłem i dolnym otworem, gdzie woda
przepływała pod ciśnieniem. Przepławki wykonywane były przede wszystkim z
betonu, który obecnie uznawany jest za materiał obcy naturze. Budowle te określane
są jako urządzenia techniczne dla migracji ryb.
Skuteczność dotychczas wykonanych przepławek jest różna. Decydują o niej
takie czynniki jak: materiał wykorzystany do budowy, spadek dna, wysokość stopni,
prędkości i objętości przepływu wody, napełnienie, a zwłaszcza usytuowanie
przepławki.
Beton, materiał najczęściej stosowany i najbardziej wygodny przy budowie
jest jednak uważany za materiał obcy naturze. Dlatego też preferuje się obecnie
stosowanie kamienia jako materiału bardziej zbliżonego naturze. Użycie kamienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
17
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
jako materiału konstrukcyjnego umożliwia skonstruowanie przepławek, w których
przepływ wody podobny jest do warunków, jakie panują w naturalnych potokach.
Dotychczas wykonane przepławki mają najczęściej konstrukcję komorową
„schodkową”, w której dno każdej kolejnej komory licząc od wlotu obniżone jest od
30 - 60 cm do poprzedniej. Ponadto szczeliny w przegrodach wymiarowano w ten
sposób, aby różnica poziomów wody w komorach odpowiadała różnicy poziomów
dna. Rozwiązanie to, poprawne hydraulicznie pod względem uzyskiwanych
prędkości przepływu w otworach pomiędzy komorami, jednak nie sprawdziło się w
praktyce. Przykładem złego rozwiązania przepławki była nieczynna już przepławka
przy upuście jałowym elektrowni w Darłowie. Przepławka ta o konstrukcji
betonowej, komorowej ze stopniami wysokości 0,60m, okazała się nieskuteczna.
Ryby dochodziły do drugiej, czasami trzeciej komory i tylko nielicznym udawało się
przejść na górne stanowisko stopnia. Podstawową przyczyną niesprawności tego
typu przepławki była zbyt duża wysokość stopni. Ponadto wymiary komór tej
przepławki były zbyt małe dla dużych ryb wędrownych, do których należą troć i
łosoś. Przy długości komory nieprzekraczającej 2,00 m, i szerokości 1,40 m nie
powstawały tzw. miejsca przystankowe, tj. takie obszary o zmniejszonej prędkości
przepływu, gdzie ryby miałyby miejsce na odpoczynek przed przejściem do
następnej, położonej wyżej komory.
Obecnie zasady konstruowania przepławek zmierzają w kierunku budowy
ich w postaci pochylni z jednostajnie nachylonym dnem, bez wyznaczania stopni
pomiędzy komorami. Spadek dna stosuje się maksymalny 1:20 ( 5%) zalecany 1:17
(5,8%). Jednakże generalną zasadą jest, że im jest mniejszy spadek, tym warunki dla
przechodzenia ryb są lepsze. Różnicę poziomów zwierciadła uzyskuje się przez
stosowanie odpowiednich szerokości przesmyków pomiędzy komorami. Szerokość
przegród decyduje o prędkości przepływu wody. Przyjmuje się w przepławkach typu
pochylnia, że prędkości na wlocie (wyjściu ryb) winny wahać się od 0,90 - 1,20
m/sek. Natomiast na wylocie przepławki nie mogą być większe od 1,8-1,90 m/sek.
Wynika to z warunków przechodzenia ryb przez przepławkę. Ryba wchodząc do
przepławki pokonuje bez trudności dość duże prędkości przepływu wody. Natomiast
duże prędkości wypływu wody z przepławki są niezbędne do wytworzenia na
dolnym stanowisku przegrody prądu wabiącego.
Przepławki budowane przy przegrodach na rzece, jakie tworzą jazy, zapory
ziemne, w wielu przypadkach połączone są z elektrowniami wodnymi. Zrzut wody
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
18
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
na dolne stanowisko stopni wodnych, odbywa się ze znaczną prędkością. Kiedy
prędkości wypływu wody z przepławki są mniejsze od prędkości odpływu wody z
urządzeń hydrotechnicznych, migrujące ryby, kierują się pod budowlę piętrzącą.
Zagadnienie to wiąże się nie tylko z prędkościami przepływu wody, ale jest
ściśle związane z objętością przepływu wody przez przepławkę i przez urządzenia
hydrotechniczne. Dopiero odpowiednia objętość wody wypływająca na dolne
stanowisko stopnia z podanymi wyżej prędkościami pozwala wytworzyć
odpowiedni prąd wabiący. Dlatego też decydujące znaczenie na skuteczność
przepławki ma jej lokalizacja, a zwłaszcza usytuowanie wylotu przepławki (wejścia
ryb) na dolnym stanowisku.
Każdorazowo projekt przepławki winien być poprzedzony szczegółowymi
pomiarami prędkości i objętości przepływu w przekroju całego koryta rzeki poniżej
stopnia i dopiero na podstawie tych badań winna być lokalizowana przepławka. Jest
to szczególnie ważne dla usytuowania wylotu przepławki ( wejścia ryb) na dolnym
stanowisku budowli. Badania te należy wykonać w różnych warunkach tj. przy
różnych poziomach wody na dolnym stanowisku.
Jednakże za najbardziej efektywne uznano przepławki z przegrodami
kamiennymi, a za najlepsze uznaje się przepławki w formie bystrza kamiennego
zajmującego całą szerokość przegrody.
W dotychczasowej praktyce przy budowie urządzeń piętrzących na rzekach,
zgodnie z Prawem Wodnym, zabezpieczano niezbędną objętość wody, jaka musi
przez cały rok przepływać przez urządzenia piętrzące. Przepływ ten początkowo
określany jako biologiczny, a obecnie jako nienaruszalny określa taką objętość
wody, jaka jest niezbędna dla utrzymania życia biologicznego poniżej stopnia. W
ujęciu ilościowym założenie to jest słuszne. Jednakże wykonanie przegrody
przerywa ciągłość biologiczną rzeki. Dlatego też, aby ją zachować przepławka
winna być otwarta przez cały rok.
Przepławka służy nie tylko rybom, ale też innym organizmom. W tym przypadku
bardzo istotne znaczenie ma usytuowanie wysokościowe wylotu przepławki. Wylot
przepławki (jej dno) winien znajdować się przez cały czas pod wodą tak, aby przez
cały czas zachowany był kontakt hydrauliczny pomiędzy wodą na górnym i dolnym
stanowisku. Chcąc spełnić ten warunek należy dno wylotu przepławki posadawiać
min. 0,50 – 0,75 m poniżej poziomu zwierciadła wody na dolnym stanowisku, jaki
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
19
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
występuje przy przepływie wody średniej niskiej. Poniżej w tabeli nr 1 zestawiono
podstawowe parametry technologiczne przepławek dla ryb.
Tabela nr 1
Parametr
przepławki
Jednostka
Pstrąg
i inne
1
Min. szerokość przesmyku
Min. szerokość komory
Min. długość komory
Max.różnica poziomów wody pomiędzy komorami
Min. napełnienie wody w przepławce
Min przepływ dla wytworzenia prądu wabiącego
2
m
m
m
m
m
m3/sek.
3
0,15-0,17
1,20
1,90
0,20
0,50
0,14-0,16
Troć,
łosoś
4
0,30
1,80
2,90
0,20
0,75
0,40
Aktualnie najbardziej zalecana jest budowa przepławek w postaci bystrza
kamiennego, najlepiej zajmującego całą szerokości stopnia wodnego, progu itp.
Konstrukcja ta składa się przeważnie z betonowej płyty dennej, ułożonej na całej
szerokości progu z wtopionymi na jej górnej powierzchni kamieniami o średnicy od
0,40-0,80 m. Pomiędzy kamieniami ryby mogą przepływać zarówno w górę, jak i w
dół rzeki.
Przy takiej konstrukcji bystrza ułożonego na progu ze spadkiem min. 1:20 1:30 uzyskuje się optymalne prędkości przepływu wody pomiędzy kamieniami,
wytwarzające równocześnie prąd wabiący, który umożliwia pokonanie progu
praktycznie przez wszystkie ryby i inne organizmy wodne. Krytyczne prędkości
przepływu wyznaczone dna niektórych ryb przedstawiają się następująco:
Łosoś
1,33-6,40 m/sek
Pstrąg potokowy
0,80 – 1,60 m/sek
Pstrąg tęczowy
0,35-0,91 m/sek
Węgorz
0,47 – 0,83 m/sek
Na podstawie tych danych ustalono maksymalne prędkości wody w
przepławkach dla poszczególnych grup ryb:
- ryby łososiowate ( łosoś, troć, pstrągi, głowacica, lipień) – 2,0 m/sek
- reofilne ryby karpiowate ( boleń, certa, brzana, jaź, kleń, świnka jelec) – 1,50
m/sek
- pozostałe gatunki (ryby małe i młode) – 1,0 m/sek
W warunkach spływu wielkich wód napełnienie na bystrzu może znacznie
przekraczać wysokość kamieni, a prędkości przepływającej wody mogą znacznie
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
20
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
przekraczać wartości dopuszczalne dla wędrówki ryb, Jednakże w każdym
przypadku warunki przepływu (prędkości) wody pomiędzy kamieniami na bystrzu
będą odpowiednie dla migracji ryb. Ponadto wykonanie bystrza na całej szerokości
progu wyklucza potrzebę wytwarzania ukierunkowanego prądu wabiącego.
Praktycznie w normalnych warunkach eksploatacji na całej szerokości stopnia
(bystrza) możliwa będzie migracja ryb.
5.
Przegląd urządzeń umożliwiających migrację ryb
5.1.
Przepławki komorowe konwencjonalne i romboidalne.
Przepławki komorowe należą do najstarszych konstrukcji umożliwiających
rybom wędrówkę w górę rzeki. Główną zasadą ich działania jest przepływ wody
poprzez kaskadowo ułożone komory łączące górną i dolną wodę (ryc.1). Rozmiary
poszczególnych elementów a przy tym i całej budowli zależne są od rozmiarów
gatunków ryb migrujących danym ciekiem, różnicy poziomów między wlotem a
wylotem przepławki oraz wielkości i charakteru rzeki (Lubieniecki 2002).
Ryc. 1 Schemat konstrukcji przepławki komorowej konwencjonalnej.
Przekrój podłużny i widok izometryczny (Źródło: DVWK1996r.).
Rynna przepławki komorowej najczęściej zbudowana jest z betonu.
Przegrody między komorami mogą być z drewna lub gotowych elementów
betonowych. W zależności od ich kształtu wyróżniamy: konwencjonalne i
romboidalne.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
21
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Komory przepławek konwencjonalnych mają kształt prostokątów. Wędrujące
ryby orientują się według prądu wody, który jest najmocniej wyczuwalny w dolnej
części komory. Otwory przesmykowe umiejscowione są z tego względu
naprzemiennie w przegrodach przy dnie. Rozmiary ich są ściśle związane z
wielkością ryb migrujących danym ciekiem (tab. 2). W górnej części przegrody
wykonuje się często wycięcia umożliwiające przepływ nadmiaru wody górną
częścią komory, na wypadek przyjścia wysokiej wody.
Tabela 2
Optymalne wymiary przepławki komorowej konwencjonalnej (Źródło:
DVWK1996r.).
Gatunek
ryb
1
Jesiotr
Łosoś,
głowacica,
troć
Lipień,
leszcz,
kleń
i inne
lb
m
2
5-6
b
m
3
2,5-3
h
m
4
1,5-2
bs
m
5
1,5
hs
m
6
1
ba
m
7
-
ha
m
8
-
Przepływy
w
komorach
m3/s
9
2,5
2,5-3
1,6-2
0,8-1,0
0,4-0,5
0,3-0,4
0,3
0,3
0,2-0,5
0,25-0,35 0,25 0,25
0,08-0,2
Wymiary komory
1,4-2
1,0-1,5 0,6-0,8
Wymiary
przesmyków
dla ryb
Wymiary
wycięć
górnych
0,250,35
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
22
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Ryc. 2. Schemat konstrukcji komory w przepławce komorowej konwencjonalnej.
Wymiary komory, przesmyków i wycięć przedstawiono w tabeli 1
(Źródło: DVWK1996r.).
Przepławka romboidalna w odróżnieniu od konwencjonalnej ma przegrody
ustawione skośnie do kierunku prądu wody i skośnie do dna komory. Kąt nachylenia
przegrody do dna przepławki powinien wynosić 60O, a kąt nachylenia przegród do
osi koryta od 45-60O. Takie ustawienie przegród powoduje, że jedna ze ścian
komory jest krótsza (powinna mieć do 0,30 m) a druga dłuższa ( powinna mieć
powyżej 1,8 m) (DVWK 1996). Otwór przesmykowy znajduje się w górnej części
komory, co umożliwia wytracenie energii wody wpływającej.
W obu rodzajach konstrukcji konwencjonalnej jak i romboidalnej, ważne jest, aby
dno przepławki było szorstkie co zapewnia możliwość migrowania małym rybom i
innym organizmom. W tym celu w dno komory wbetonowuje się kamienie o
średnicy do 30 cm, w taki sposób, aby wystawały na około 20 cm (ryc. 3.).
Ryc. 3. Sposób wykonania dna poziomów w przepławkach komorowych.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
23
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
(Źródło: DVWK1996r.).
Różnica poziomów między kolejnymi komorami nie powinna być większa
niż
20 cm. Energia zawarta w wodzie przepływającej przez przepławkę powinna
być zmniejszona do wartości 150 W/m3 .
Podczas projektowania przepławki oprócz jej wymiarów ważne jest także jej
umiejscowienie. Należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie wylotu, musi
ono spełniać dwa warunki: łączyć koryto przepławki z dnem rzeki (ryc.4) oraz
powinien się znajdować na granicy turbulencji wody wypływającej z turbin
elektrowni lub spływającej z jazu. Umiejscowienie wylotu (wejścia dla ryb)
powinno zapewnić powstanie tak szybkiego prądu wody wypływającej, aby stał się
prądem wabiącym dla ryb.
Ryc. 4. Poprawne umiejscowienie wylotu z przepławki – połączenie z dnem rzeki
(Źródło: DVWK1996r.)
.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
24
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Ryc. 5. Usytuowanie wylotu z przepławki zapewniające powstanie prądu wabiącego
ryby. (Źródło: DVWK1996r.)
Za główną zaletę przepławek komorowych uważa się to, że mogą one
sprawnie działać nawet przy niskich stanach. Najkorzystniej układają się w nich
linie prądu pomagające rybom w orientacji, kiedy woda nie przelewa się górnymi
wcięciami w przegrodach. Przy wyższych stanach występują zbędne turbulencje w
komorach
dezorientujące
rybę.
Zwiększa
się
również
wtedy
możliwość
zablokowania przepływu przez naniesione przez rzekę przedmioty. Przy małych
przepływach, a zarazem mniejszych prędkościach zwiększa się niebezpieczeństwo
zamulenia koryta przepławki. Konstrukcje romboidalne są z racji swojej budowy
mniej na to narażone.
5.2. Przepławki szczelinowe (Vertical-Slot).
Pierwsza przepławkę szczelinową zaprojektowano w Stanach Zjednoczonych
w 1961 roku. W następnych latach zastosowano ją również we Francji i w
Niemczech. Jest to jedna z form przepławek komorowych, z tą różnicą, że przegrody
posiadają szczelinę lub szczeliny na całej wysokości komory. Szerokość szczeliny
ściśle związana jest z wielkością przepływów w przepławce. W odróżnieniu do
przepławki
komorowej
konwencjonalnej
przesmyki
w
jednoszczelinowej
przepławce typu Vertical-Slot są umiejscowione nie na przemian, lecz zawsze po tej
samej stronie (ryc.6). Zaraz za przegrodą usytuowany jest zazwyczaj blok
najczęściej drewniany, przy szerszych szczelinach ustawiony pod kątem 30-45O.
Często stosowanym rozwiązaniem jest kończenie ściany oporowej (przegrody) w
kształcie „haka”. Wszystkie te rozwiązania mają na celu takie ukształtowanie
strumienia żeby płynął po przekątnej komory od przesmyku w kierunku przeciwnej
ściany, gdzie w „kącie” wytracał prędkość.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
25
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Ryc. 6.Przepławka jednoszczelinowa (Vertical-Slot) widok z góry. Strzałki
wskazują kierunki jak układa się prąd wody w komorze (Żródło: Clay 1961).
Wysokość przegrody powinna być tak dobrana żeby uniemożliwić nawet przy
wysokich stanach przepływ wody nad górną krawędzią. Dno przepławki
szczelinowej podobnie tak jak w konwencjonalnej i romboidalnej powinno być
wyłożone pojedynczymi kamieniami o średnicy do 30 cm, a między nimi, luźno
leżącymi kamieniami o średnicy 15-25 cm.
Przepławki typu Vertical-Slot dzięki przesmykowi na całej wysokości
przekroju umożliwiają rybom wybranie warstwy wody o odpowiedniej prędkości dla
siebie. Zmiany poziomu w rzece nie wpływają znacząco na skuteczność działania
przepławki, konstrukcje jednoszczelinowe działają już przy 120 dm3/s. Podobnie jak
w przypadku przepławek konstrukcja przegrody (w tym przypadku szczelina na
całej wysokości) umożliwia samooczyszczenie się komór. Wadą przepławek
komorowych jest to, że dla pokonania stopnia wodnego o wysokości 1 metra należy
zbudować 20 metrową budowlę. Przyjmuje się, że nachylenie powinno wynosić od
1:11 do 1:20.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
26
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
5.3. Przepławki o prądzie wstecznym (Denil).
Przepławkę o prądzie wstecznym skonstruował belgijski inżynier Denil w
1909 roku. Rynna przepławki biegnie po linii prostej, a w koryto wbudowane są w
regularnych odstępach listwy (żebra) ustawione pod kątem 45O pod prąd wody
(ryc.7). Powodują one redukcje prędkości szczególnie przy dnie budowli (ryc.8).
Wykonywane były początkowo z mosiądzu lub betonu, ostatnio coraz częściej
robione są z drewna.
Ryc.7 Profil podłużny przepławki typu Denil
(Źródło: Larnier 1992).
Ryc.8. Rozkład prędkości na różnych wysokościach w korycie przepławki typu
Denil. (Źródło: Krüger 1994)
Standardową formą tej przepławki jest litera U (ryc.9). Przepławka Denila
może z powodzeniem funkcjonować nawet przy nachyleniu 1:5. Jednak
maksymalne nachylenie jak i wymiary żeber zależne są od gatunków ryb
migrujących danym ciekiem.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
27
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Tabela 3.
Nachylenie i wymiary żeber w przepławce Denila (Źródło: Larnier 1983).
Ichtiofauna
1
Pstrąg
potokowy,
karpiowate
i inne
Łosoś, troć
głowacica
m
%
1:n
Przepływ
optymalny
przy h*/ba=1,5
m3/s
2
0,6
0,7
0,8
0,9
0,8
0,9
1,0
1,2
3
20
17
15
13,5
20
17,5
16
13
4
1:5
1:5,88
1:6,67
1:74
1:5
1:57
1:625
1:7,7
5
0,26
0,35
0,46
0,58
0,53
0,66
0,82
1,17
Szerokość
koryta
i
Zalecane
nachylenie
Ryc. 9. Schemat pojedynczej listwy w przepławce Denila (Źródło: Lonnebjerg
1980).
Tabela 4
Wymiary żeber w przepławce Denila (Źródło Lonnebjerg 1980, Larnier 1992).
Lp
1
1
2
3
4
Wyszczególnienie
2
Szerokość żebra ba/b
Odległość żebra a/b
Odległość wycięcia od dna c1/b
Głębokość wycięcia żebra c2/c1
Tolerancja
Optymalnie
3
0,5-0,6
0,5-0,9
0,23-0,32
2
4
0,58
0,66
0,25
2
Długość koryta dla ryb karpiowatych nie powinna przekraczać 8 m, a dla
łososiowatych 10 m. Jeżeli wysokość pokonywanej przeszkody wymusza dłuższą
konstrukcję, projektuje się baseny wypoczynkowe (ryc.9). Powinny one mieć
długość 4-6 m wg Lubienieckiego, lub 3-5m wg DVWK (1996). Na jego brzegach i
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
28
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
w środku powinna się znajdować roślinność szuwarowa umocowana w odpowiedni
sposób (Żelazo, Popek 2002).
Wylot z przepławki, nawet przy najniższych stanach, powinien znajdować
się pod wodą, zapewniając tak samo jak w przepławkach komorowych powstanie
odpowiedniego prądu wabiącego. Dno przy wylocie z przepławki powinno być
umocnione kamieniami żeby ograniczyć możliwość wystąpienia erozji. Przy wlocie
do przepławki powinno znajdować się zamknięcie używane podczas konserwacji
budowli.
Ryc. 10. Przepławka typu Denil z trzema rynnami i dwoma basenami
wypoczynkowymi (Źródło: DVWK1996r.).
Do zalet przepławek Denila można zaliczyć to, że nadają się do łączenia
górnej i dolnej wody na krótkim odcinku. Rynna wraz z żebrami może być z racji
małych rozmiarów wykonywana jako prefabrykat poza miejscem montażu i
transportowana w elementach. Tego typu konstrukcje charakteryzuje mała
wrażliwość na wahania dolnej wody, a zarazem dobrze wykształcony prąd wabiący.
Poza bardzo nienaturalnym charakterem budowli wadą jego jest duża łatwość
blokowania przepływu przez dryfujące przedmioty z racji wąskiego przekroju.
Przepławki Denila dla odpowiedniej skuteczności wymagają dużych ilości wody, a
co za tym idzie, ich działanie zależy bardzo od stanów górnej wody. Wśród ryb
tylko łososiowate i niektóre karpiowate dobrze radzą sobie w tych przepławkach,
toteż stosuje się je tylko tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie innego rodzaju
budowli ułatwiającej rybom wędrówkę.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
29
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
5.4. Przepławki węgorzowe (rynny).
Węgorz wędruje z rejonu Morza Sargassowego na żerowiska do europejskich
jezior i rzek. Jako forma dojrzała wraca i po rozrodzie ginie (katadromiczny
charakter wędrówki). Młode węgorze (długość ciała 7-20 cm) są zdolne pokonać
niskie, mokre, pionowe przeszkody. Podczas wędrówki jest on w stanie pokonać
czasem krótkie odcinki pełzając po wilgotnej trawie do następnego zbiornika
wodnego lub cieku. Dorosłe węgorze długości powyżej 30 cm mogą wędrować
przez konwencjonalne przepławki (komorowe) (rys. 11,12).
Dawniej, dla ułatwienia migracji węgorzy, stosowano rury w dnie
rzeki,wypełnione gałązkami związanymi w pęczki. Taki typ konstrukcji nie spełniał
jednak zbyt długo swojej roli z racji dużej podatności na zamulanie przy wysokiej
wodzie (Lubieniecki 2002).
Skutecznym rozwiązaniem okazały się niewielkich rozmiarów (około
16x23cm) rynny łączące górną wodę z dolną. Konstrukcja ich może być betonowa,
stalowa lub z tworzyw sztucznych jednak dno powinno być wyłożone materiałem
umożliwiającym wędrówkę węgorzy pod prąd wody. Stosuje się szczotki nylonowe
osadzone pionowo do podłoża na skośnie założonej tafli (rys. 10). Imitują one
naturalną roślinność. Rozpraszając energię płynącej wody, stwarzają zróżnicowane
warunki dla wędrówki ryb ( zróżnicowana prędkość wody w przekroju).
Ryc. 11. Rynna węgorzowa (Źródło: Jens 1982).
Jako podłoże stosowane są gałązki w wiązkach, kamienie lub drewniane kratownice.
Z góry rynnę przykrywa pokrywa, mająca za zadanie ochronę przed drapieżnikami
jak i kłusownikami.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
30
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Rynny węgorzowe poza konstrukcją różnią się też od konwencjonalnych
przepławek usytuowaniem wlotu do przepławki od dolnej wody. Ponieważ
przepławki węgorzowe służą prawie wyłącznie ułatwieniu wędrówki form
młodocianych w strefie powierzchniowej wody, połączenie rynny węgorzowej z
dnem rzeki nie jest konieczne. Koniecznością jednak jest usytuowanie dolnego
stanowiska przy brzegu cieku. Na górnym stanowisku prąd musi być słaby i miejsce
to musi być oddalone od krat zamontowanych przed turbinami elektrowni. Rynny
węgorzowe buduje się głównie w ujściach rzek, jako uzupełniające przy
przepławkach konwencjonalnych lub Denila.
Ryc. 13. Umiejscowienie rynny węgorzowej, widok z góry. 1 -przepławka
węgorzowa, 2- przepławka komorowa, 3- wejście do przepławki
węgorzowej, 4- wejście do przepławki komorowej. (Źródło:Jens 1982)
Ryc.12. Umiejscowienie rynny węgorzowej w przekroju poprzecznym: 1- górny
przesmyk przepławki komorowej, 2- dolny przesmyk przepławki
komorowej, 3- rynna węgorzowa. (Źródło: Jens 1982).
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
31
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Rynny węgorzowe stosuje się wszędzie tam gdzie nie ma możliwości
zastosowania przepławek o charakterze naturalnym, sprawdzają się one jako
najlepsze z urządzeń ułatwiających węgorzom wędrówkę w górę rzek.
5.5.
Śluzy dla ryb.
Konstrukcja jak i działanie śluz dla ryb nie różni się prawie wcale od śluz dla
statków. Jednakże istnienie śluzy dla statków nie zapewnia rybom warunków
swobodnej migracji w górę rzeki. Śluza dla ryb ma dużą komorę oraz górną i dolną
regulację dopływu i odpływu wody (ryc. 14).
Ryc. 14.
Schemat działania śluzy dla ryb. GW- górna woda DW – dolna woda
1-górne zamknięcie przymknięte przy dolnym otwartym
umożliwiającym wpływanie ryb, 2-dolne zamknięcia zamknięte przy
górnych otwartych, komora śluzy napełnia się, 3- wyrównanie
poziomu wody w komorze
śluzy i GW 4-powrót do pozycji
wyjściowej, (Źródło: DVWK1996r.).
Otwieranie górnej i dolnej części jest zsynchronizowane i najczęściej
następuje w pół lub godzinnych odstępach czasowych. Śluzy dla statków otwierane
są na krótko nie zapewniając długotrwałego prądu wabiącego. W dużych komorach
usytuowanych w środku nurtu rzeki wytwarza się duża turbulencja dezorientująca
ryby. W śluzach dla ryb, aby zapewnić odpowiedni prąd wabiący stosuje się rurę z
dodatkowym dopływem wody z górnego poziomu i ujściem na wylocie komory. Dla
sprawnego działania śluzy wymiary wylotu i wlotu do komory powinny zapewnić
średnią prędkość wody około 1,2m/s. Prędkość opadania zwierciadła wody w
komorze nie powinna przekraczać 2,5m/min (SNiP 1987). Śluzy dla ryb z racji
swojej konstrukcji zajmują niewiele miejsca oraz umożliwiają połączenia górnego i
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
32
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
dolnego poziomu przy dużych różnicach wysokości. Wymagają one jednak ciągłego
dozoru ze względu na ruchome części, napęd oraz urządzenia sterujące (Lubieniecki
2002).
Takie rozwiązanie w celu zachowania ciągłości biologicznej rzek jest od dawna
stosowane w wielu krajach europejskich (Jens 1982).
„Nieznane są dotąd możliwości wędrówek przez śluzę organizmów stanowiących
pokarm dla ryb” (Lubieniecki 2002).
5.6.
Wyciągi dla ryb.
Windy dla ryb buduje się przy dużych różnicach poziomów pomiędzy górną
a dolną wodą (powyżej 6,0 m), ograniczeniu ilości wody dla przepławki i jeżeli
brakuje miejsca.
Ryc. 15. Schemat konstrukcji i działania windy dla ryb (Źródło: Larnier 1992).
Tego rodzaju budowle mają w swojej dolnej części dużą wannę, do której
prowadzi ryby prąd wabiący, uzyskany poprzez połączenie rurą,górnej wody z dolną
Składana i ruchoma krata (wrota dwuczęściowe), przesuwana jest w kierunku
wanny, gromadzi ryby w wannie. Wanna wyciągana jest do góry, a przez otwór w
jej dolnej części ryby dostają się do górnej wody i płyną dalej w górę rzeki (ryc.15).
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
33
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
5.7.
Pochylnie kamienne, kamienno betonowe (bystrotoki kamienne).
Wszystkie wyżej wymienione rodzaje konstrukcji zalicza się do konstrukcji
typowo technicznych zarazem obcych naturze. W miarę możliwości zastępuje się je
budowlami imitującymi naturalny bieg rzeki. Do tego typu przepławek zaliczają się
pochylnie kamienne i kamienno betonowe (Żbikowski, Żelazo 1993).
Pochylnie można podzielić ze względu na zajmowaną szerokość koryta:
- na całej szerokości koryta (w miejscach gdzie jaz nie spełnia żadnej
użytecznej roli), (ryc.16).
Ryc.16. Pochylnia kamienna zajmująca całą szerokość cieku
(Źródło:DVWK 1996).
- na części koryta, (ryc.17).
Ryc.17. Pochylnia kamienno betonowa na części cieku
(Źródło:DVWK 1996).
-w kształcie strumienia opływającego przeszkodę. (Ryc.18) .
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
34
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
A
B
Ryc.18.
Pochylnia kamienno betonowa w formie strumienia opływającego
przeszkodę.
AZdjęcie pochylni kamienno betonowej w formie strumienia
opływającego przeszkodę
BSchemat węzła wodnego z zaznaczonym usytuowaniem
przepławki.
(Źródło: DVWK 1996).
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
35
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Z uwagi na konstrukcję: z nieregularnie umieszczonymi kamieniami (ryc. 19),basenowe ( ryc.17).
Ryc. 19. Pochylnia kamienno betonowa z nieregularnie ułożonymi kamieniami
(Źródło: DVWK 1996).
Maksymalny spadek dna dla pochylni kamiennych wynosi 1:20 (kraina
pstrąga i lipienia), jednak dla niektórych ryb (brzany, leszcza) wymagany jest
łagodniejszy 1:30. Do budowy wykorzystuje się kamienie o średnicy 30-80 cm,
stanowią one jakby „szkielet” budowli, między nimi powinny znajdować się
mniejsze o średnicach 10-30 cm ułożone nieregularnie(Lubieniecki 2002).
Odległości między kamieniami powinny przekraczać 20 cm (Lubieniecki
2002) i powinny spełniać warunki: ax=ay=2÷3d (DVWK 1996) (ryc. 20).
Ryc. 20. Zasada ułożenia kamieni w pochylni kamiennej.( Źródło: DVWK 1996).
Takie ustawienie kamieni w przekroju ma za zadanie ukształtowanie
wyraźnego nurtu przy wytworzeniu wystarczającego zróżnicowania prędkości dla
swobodnej migracji ryb. Wartości prędkości powinny się znajdować w przedziale od
0,5 m/s (w strefach spokojnej wody) do 1,5-1,8 m/s w rzekach górskich i 1,0 m/s w
nizinnych. W pochylniach kamienno betonowych z basenami różnice między
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
36
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
położeniem zwierciadła wody w kolejnych komorach nie powinny przekraczać 25
cm w górach i 10-20 cm na rzekach nizinnych (Rederbauer, Rathsschuler 1993).
IV.
CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO -
MAZURSKIEGO
1.
Położenie geograficzne
Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje obszar o powierzchni
24190,98
km2,
co
stanowi
7,7%
powierzchni
kraju.
Pod
względem
administracyjnym obszar ten podzielony jest na 21 powiatów, w tym dwa grodzkie
(Elbląg i Olsztyn). Od północy województwo graniczy z Rosją, a w części północno
– wschodniej na krótkim odcinku graniczy z Litwą. Od wschodu i południowego
wschodu graniczy z województwem podlaskim, od południa z województwem
mazowieckim, od południowego zachodu z województwem kujawsko-pomorskim, a
od zachodu z województwem pomorskim.
Wschodnia i środkowa część obszaru województwa warmińsko –
mazurskiego położona jest na terenie podprowincji geograficznej Pojezierza
Wschodniobałtyckiego, w obrębie Makroregionu Pojezierza Mazurskiego,
zlokalizowanego między: Pojezierzem Iławskim na zachodzie, Niziną Staropruską
na północy, Pojezierzem Litewskim na wschodzie. Zajmuje powierzchnię ponad 13
tys. km2. Występują tu liczne jeziora wytopiskowe. Na obszarze tego makroregionu
zbliżają się do siebie główne fazy zlodowacenia wiślańskiego, których było trzy:
leszczyńska, poznańska i pomorska. W fazie poznańskiej lodowiec miał postać
dwóch łukowatych wygięć. Centrum takiego "wygięcia" było mocno obniżone i
jedno z nich wykorzystuje obecnie rzeka Łyna, natomiast w części wschodniej kilka
znacznej wielkości jezior. Później jeszcze lodowiec zatrzymywał się kilka razy w
efekcie, czego pozostawił kilka ogromnych brył lodu. Pozostałością po tym, są
miedzy innymi jeziora: Śniardwy czy Mamry. Przez Pojezierze Mazurskie przebiega
dział wodny bezpośredniej zlewni Bałtyku (z południowego zachodu na północnywschód).
W obrębie makroregionu Pojezierza Mazurskiego wydzielono trzy mezoregiony:
•
Pojezierze
Olsztyńskie
stanowiące
zachodnią
część
Pojezierza
Mazurskiego. Na północy sąsiaduje z Równią Ornecką, Wzniesieniami
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
37
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Górowskimi, Równiną Sępopolską, od wschodu z Pojezierzem Mrągowskim,
od południa z Równiną Mazurską, Garbem Lubawskim, a od zachodu z
Pojezierzem Iławskim. Zajmuje obszar prawie 4 tys. km2. Pojezierze to
tworzy siedem koncentrycznych łuków morenowych rozłożonych po
wschodniej i zachodniej stronie Łyny, która płynie z południa na północ.
Obszar ten, odwadniany jest także przez Pasłękę - w zachodniej części i
Drwęcę - w południowo zachodniej części. Na tym terenie istnieje sporo
jezior. Największe kompleksy leśne w części południowej - Puszcza Nidzka i
w zachodniej części - Lasy Taborskie. Na terenach leśnych utworzono
bardzo dużo rezerwatów i obszarów chronionych.
•
Pojezierze Mrągowskie, które zajmuje środkową część Pojezierza
Mazurskiego. Na zachodzie graniczy z Pojezierzem Olsztyńskim (granice
wyznaczają pasma morenowe ciągnące się z północnego-wschodu na
wschód), na wschodzie z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, na północy z
Równiną Sępopolską, a na południu z Równiną Mazurską. Zajmuje
powierzchnię prawie 2 tys. km2. Na tym terenie przebiegają południkowo
rynny lodowcowe, a równoleżnikowo siedem łańcuchów moren. Jest to
najwyżej położony region spośród przyległych do niego. Największe
kompleksy leśne w części południowej na skraju regionu.
•
Pojezierze Ełckie z Ełkiem, Oleckiem. Region obejmuje wschodnią część
Pojezierza Mazurskiego. W przeważającej części stanowi silnie pagórkowatą
wyżynę, miejscami porośniętą zwartymi kompleksami leśnymi (Puszcza
Borecka) z licznymi jeziorami. Odwadniane przez rzekę Ełk wraz z
dopływami. Morenowe wzgórza Pojezierza osiągają wysokość powyżej 200
m n.p.m. (Góry Piłackie, 219 m). Do największych jezior położonych na tym
obszarze zalicza się Jezioro Rajgrodzkie (15,1 km2), Selmęt Wielki (12,6
km2), Łaśmiady (8,8 km2).
•
Kraina Węgorapy część Pojezierza Mazurskiego, położona na północ od
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na obszarze Polski i Rosji. Powierzchnia
w granicach Polski wynosi 690 km2. Kraina ta stanowi przedłużenie ku
północy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, od której różni się niższym
położeniem nad poziomem morza oraz innym typem rzeźby. Cechą
charakterystyczną
jest
wykształcony
odpływ
rzeczny,
w
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
postaci
38
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
wypływającej z jeziora Mamry Węgorapy i jej dopływu Gołdapy, oraz gęsta
sieć kanałów. Kraina ta ma charakter kotliny o płaskim dnie, okolonej
wzgórzami morenowymi. Wyróżnia się w obrębie tej krainy trzy
mikroregiony o odmiennym krajobrazie:
− Wyniesienie Pawłowskie położone we wschodniej części regionu,
stanowią je wysoczyzna morenowa na północ od jeziora Mamry,
dochodząca do wysokości 161 m n.p.m., przecięta doliną Węgorapy,
która wcina się w morenę, tworząc głęboki, kręty jar.
− Niecka Skaliska – obniżenie o charakterze płaskiej, zabagnionej
niecki. W przeszłości polodowcowe jezioro zastoiskowe, z czasem
zarosłe i zatorfione; w 2 poł. XIX wieku prowadzono tu roboty
melioracyjne, które doprowadziły do osuszenia terenu. Węgorapa,
przepływając przez region, silnie meandruje, tworząc liczne zakola i
starorzecza; łączy się z dopływem o podobnym charakterze –
Gołdapą. Prawie połowę mikroregionu (wschodnia część) porastają
Lasy Skaliskie – bór o charakterze mieszanym,
− Pagórki Rogalskie – wzgórza morenowe o wysokości do 190 m
n.p.m., przecięte przełomem Gołdapy, otaczające Nieckę Skaliską od
wschodu. Około 20% powierzchni pokrywają lasy, występuje kilka
niewielkich jezior (największe Jezioro Czupowskie, pow. 24 ha).
•
Wzgórza Szeskie Region obejmujący, północno-wschodnią, najwyższą
część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni 400 km2. Najwyższe
wzniesienie regionu Szeska Góra (309 m n.p.m.) jest trzecim, co do
wysokości (po Wieżycy, 329 m n.p.m. i Dylewskiej Górze, 312 m n.p.m.)
wzniesieniem pasa pojezierzy w Polsce. Wysokości względne w części
północnej (Gołdapska Góra, 272 m n.p.m.) przekraczają 100 m. Ciekawostką
jest Góra Tatarska (308 m), na szczycie, której w zagłębieniu, znajduje się
jeziorko. Można tu spotkać przykłady roślinności tundrowej. Podczas
ostatniego zlodowacenia Wzgórza Szeskie znajdowały się na styku dwóch
płatów
lodowcowych:
mazurskiego
i
litewskiego,
między którymi
wytworzyły się żwirowe i ilaste wzgórza kemowe.
•
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich obejmująca środkową część
Pojezierza Mazurskiego, powierzchnia 1732 km², z czego 486 km² zajmują
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
39
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
jeziora, w tym największe w Polsce Śniardwy (113,8 km²), Mamry (105
km²), oraz Niegocin, Orzysz, Jagodne, Tałty. Krajobraz młodoglacjalny;
większość obszaru pokryta lasem.
Część środkowo-wschodnia województwa położona jest na obszarze Pobrzeża
Wschodniobałtyckiego podzielonego na mezoregiony:
•
Wzniesienia
Górowskie
są
izolowaną
wysoczyzną
morenową,
przekraczającą wysokość 100 m n.p.m i zajmującą powierzchnię około 1280
km2. Przez region ten przebiega granica dwóch działów geobotanicznych:
bałtyckiego i północnego. Obszar ten jest położony na uboczu od głównych
szlaków komunikacyjnych i jest rzadko zaludniony.
•
Równina Ornecka ma 225 km2 powierzchni i rozciąga się wzdłuż Drwęcy
Warmińskiej, na południe od wzniesień Górowskich i na północ od
Pojezierza Olsztyńskiego. Porośnięta głównie borami sosnowymi z wąskim
pasem lasów łęgowych. Największym miastem regionu jest Orneta (ok. 8,5
tys. mieszkańców).
•
Równina Sępopolska w granicach Polski zajmuje obszar 1160 km2. Równina
jest rozległą niecką, wznoszącą się na obrzeżu do 80-100 m n.p.m. i
obniżającą się ku środkowi do 40-50 m. W powierzchnię równiny wcięte są
na głębokość 20-30 m doliny Łyny i Guberu, uchodzącego do Łyny pod
Sępopolem. W północno-wschodniej części regionu znajduje się płytkie
jezioro Oświn (6,4 km2, głębokość 3,5 m), będące wraz z otoczeniem
rezerwatem zwanym "Jezioro Siedmiu Wysp"
Część północno - zachodnia województwa położona jest na terenie
Pobrzeża Południowobałtyckiego stanowiącego szeroki na kilka do kilkunastu
kilometrów pas przebiegający wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku, który
rozciąga się od Zatoki Kilońskiej aż po Zalew Wiślany. W części zachodniej
położonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się trzy
mezoregiony
•
Żuławy
Wiślane,
obejmujące
rozległą
równinę
deltową
Wisły
przypominającą w ogólnym zarysie kształt odwróconego trójkąta, którego
wierzchołek znajduje się w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat, zaś
podstawa wyznaczona jest przez Mierzeję Wiślaną. Wysokość, tak
wyznaczonej figury, osiąga około 50 km, a podstawa – około 40 km.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
40
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Powierzchnia Żuław u nasady delty, przy rozgałęzieniu Leniwki i Nogatu,
znajduje się nieco powyżej 10 m n.p.m. stąd powierzchnia stopniowo się
obniża w kierunku północnym i północno-wschodnim, aby mniej więcej na
linii Święty Wojciech, Kiezmark, Nowy Dwór Gdański, Jegłownik i Rozgart
osiągnąć 0 m i przejść w kilka obniżeń leżących poniżej poziomu morza.
Obszary depresyjne stanowią ok. 28% ogólnej powierzchni delty.
Największy obszar depresyjny rozpościera się wokół Jeziora Drużno,
głównie po jego zachodniej i północno – zachodniej stronie. Zajmuje on
powierzchnię 181 km² (22 km długości i 13 km szerokości). Na jego
obszarze w Raczkach Elbląskich znajduje się najniżej położony punkt
depresyjny Żuław (1,8 m p.p.m.). Drugi, co do wielkości obszar depresyjny,
obejmujący 152 km², rozprzestrzenia się szeroko w okolicach Nowego
Dworu Gdańskiego. Powierzchnie wznoszące się od 0 do 5 m n.p.m.
rozprzestrzenione są najbardziej (zajmują 47%), natomiast na powierzchnie
powyżej 5 m n.p.m. przypada 25%, przy czym najwyżej położone punkty
osiągają zaledwie 11,4 m n.p.m. (w miejscowości Jegłownik) i 14,6 m n.p.m.
w Grabinach - Zameczku.
•
Równina Warmińska, położona pomiędzy Wzniesieniami Elbląskimi (na
zachodzie) i Wzniesieniami Górowskimi (na wschodzie) o powierzchni
zajmującej obszar 642 km2. Obszar równinny, częściowo zbudowany z iłów
polodowcowych, położony na wysokości ok. 70 m n.p.m., odwadniany przez
Baudę i dolną Pasłękę. Region rolniczy o żyznych glebach, występują
niewielkie płaty lasu. Większe miejscowości leżą na granicach regionu - na
południu Pasłęk, na północy Frombork i Braniewo.
•
Wybrzeże Staropruskie stanowiące wąski, nisko położony pas nad
Zalewem Wiślanym, obejmującym deltę Pasłęki do ujścia rzeki Pregoły.
Środowisko przyrodnicze miasta i jego okolic nie jest objęte prawną
ochroną, a najbliżej położonymi obszarami chronionymi są: od południa do
granic Braniewa przylega Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Pasłęki,
obejmujący również rezerwat fauny "Ostoja Bobrów" na rzece Pasłęce, który
zbliża się do miasta na odległość 1 kilometra; Obszar Chronionego
Krajobrazu Rzeki Pasłęki obejmuje tereny będące częścią przyrzecza tego
cieku wodnego do granicy województwa, w rejonie wsi Podągi do miasta
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
41
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Braniewa - powierzchnia ogólna 15 265 ha, w tym użytki rolne zajmują 58
% , lasy ok. 31,8 %, a wody powierzchniowe 2,5 % .
Część
zachodnia
województwa
położona
jest
na
obszarach
Pojezierza
Południowobałtyckiego, w mezoregionach:
•
Pojezierze Iławskie zajmujące obszar o powierzchni 4230 km2 położony
między Wisłą, Osą, Drwęcą i Pasłęką. Dominujące formy rzeźby terenu to
faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny
polodowcowe. Region leży pomiędzy dolinami Wisły na zachodzie i Drwęcy
na wschodzie. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu
obniżenia dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien
wypełniają wody jezior i torfowisk, niektóre z nich wykorzystują rzeki.
Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i Ostródy. Liczne
kanały tworzą bardzo ciekawy i rzadko spotykany system pochylni. Region
rolniczy.
•
Pojezierze Brodnickie położne na prawym brzegu Drwęcy, na północ od
Brodnicy. W granicach województwa warmińsko – mazurskiego znajduje się
północna część pojezierza.
•
Dolina Brodnicy, której północna część położna jest w granicach
województwa warmińsko – mazurskiego
•
Garb Lubawski położny pomiędzy Doliną Drwęcy (Pojezierze Iławskie) na
północnym - zachodzie i Pojezierzem Olsztyńskim na północnym –
wschodzie, a Równiną Urszulewską na południu. Stanowi łuk wzniesień
morenowych
z
trzeciorzędowymi
iłami
w
podłożu,
poprzerywany
obniżeniami. Urozmaicona rzeźba terenu. Wysokość do 312 m (Dylewska
Góra).
Niewielka część województwa warmińsko-mazurskiego położona jest w
mezoregionie Wzniesienia Mławskiego o powierzchni 2486 km2. Wzniesienie
Mławskie od południa sąsiaduje z Równiną Raciąską nad Wkrą, od wschodu z
Równiną Kurpiowską i Wysoczyzną Ciechanowską. Wysoczyzny Wzniesienień
Mławskich
zbudowane
środkowopolskiego,
są
z
podścielone
osadów
czwartorzędowych
zlodowacenia
utworami
trzeciorzędowymi.
Powierzchnia
wysoczyzn jest silnie zdenudowana, a rzędne kształtują się na wysokości ok. 100-
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
42
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
150m n.p.m. Wzniesienia Mławskie charakteryzują się występowaniem tzw.
młodego krajobrazu pojeziornego z licznymi wałami.
Południowa część województwa położona jest w mezoregionie Równina
Mazurska graniczącym od wschodu z Garbem Lubawskim i Pojezierzem
Olsztyńskim, od północy z Pojezierzem Mrągowskim i Krainą Wielkich Jezior
Mazurskich, od wschodu z Pojezierzem Ełckim, od południa z Równiną Kurpiowską
a od południowego zachodu styka się ze Wzniesieniami Mławskimi. Region ten jest
północnym przedłużeniem Równiny Kurpiowskiej, od której jednak różni się
obecnością jezior. Największymi jeziorami na Równinie Mazurskiej są Jezioro Roś i
Jezioro Nidzkie (rezerwat krajobrazowy). Równina Mazurska jest regionem obficie
zalesionym. We wschodniej części znajduje się Puszcza Piska a w zachodniej
Puszcza Nidzicka. Występowanie lasów i jezior oraz brak zanieczyszczenia
środowiska czyni obszar regionem turystycznie atrakcyjnym.
2.
Rzeźba terenu
Rzeźba terenu województwa warmińsko-mazurskiego została ukształtowana
podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Na przeważającej części obszaru
występują wzgórza morenowe, pagórki moreny dennej z wzniesieniami moren
czołowych. Do najwyższych należą wzniesienia:
•
Garbu Szeskiego – 308.7 m npm
•
Góra Tatarska -308 m npm
•
Góra Gołdapska – 272 m npm
•
Wzgórza Dylewskiej Garbu Lubawskiego 312 m npm
Wysoczyzna morenowa poprzecinana jest licznymi rynnami jezior i dolin rzecznych
a także urozmaicona licznymi nieckami wytopiskowymi w których znajdują się
jeziora. W południowej części województwa na Równinie Mazurskiej występuje
równina sandrowa pokryta Puszczą Piską. Zdecydowanie odmienna rzeźba terenu
występuje w północno - zachodniej części województwa. Jest to obszar delty Wisły
– Żuławy Wiślane.
3.
Budowa geologiczna
Województwo warmińsko – mazurskie położone jest w granicach dwóch
jednostek geologicznych - wyniesienia mazursko – suwalskiego w części
wschodniej i syneklizy bałtyckiej w części zachodniej. Wniesienie mazursko –
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
43
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
suwalskie charakteryzuje się występowaniem dość płytkich skał krystalicznych
(1000-2000 m), pod którymi leżą niezaburzone osady paleozoiku i mezozoiku. W
spągu
kenozoiku
występują
wszędzie
osady
wieku
kredowego.
Osady
trzeciorzędowe nie występują w sposób ciągły. Czwartorzęd reprezentowany jest
przez gliny zwałowe i piaski wodnolodowcowe o zróżnicowanej miąższości
nieprzekraczającej jednak 200 m.
4.
Klimat
Klimat województwa warmińsko – mazurskiego jest dość ostry i sprawia tym
samym, że jest to obszar nizinny najzimniejszy w całym naszym kraju. A
szczególnym zimnem odznaczają się północno - wschodnie tereny Pojezierza. W
okolicy Olecka oraz Gołdapi średnia roczna temperatura powietrza spada poniżej 6°
C. W regionie Pojezierza Iławskiego oraz nad Zalewem Wiślanym jest cieplej i
temperatury są tu już nieco wyższe, co jest spowodowane łagodzącym wpływem
morza. W najchłodniejszym miesiącu roku - styczniu, średnie temperatury wahają
się w granicach od -2,5° C w zachodniej części Pojezierza do -4,8° C we wschodniej
części. Natomiast w miesiącu najcieplejszym - lipcu, wynoszą od 17,6° C na
zachodzie do 17,8° C w części wschodniej. Można, więc zauważyć postępujący w
stronę wschodnią wzrost wpływu na klimat mas powietrza kontynentalnego. Zima w
Olecku trwa 115 dni, natomiast w Lidzbarku Warmińskim - 98, zaś w Ostródzie 94. Sumy roczne opadów atmosferycznych wynoszą na terenie wzniesień oraz jezior
550 - 600 mm, między Kętrzynem i jeziorem Śniardwy 500 - 550 mm, natomiast w
okolicy Lelkowa oraz Gołdapi przekraczają nawet 700 mm. Okres, kiedy opadów
jest najwięcej to czerwiec - sierpień.
5.
Gospodarka regionu
a) Główne gałęzie przemysłu: Stomil Olsztyn (Olsztyn, branża chemiczna),
ABB Alstrom Power (Elbląg, branża elektromaszynowa), MM International
(Olsztyn, branża meblarska), Morliny (Ostróda, branża mięsna), Mazury
(Ełk, branża mięsna), Indykpol (Olsztyn, branża mięsna), Elbrowery
Company (Elbląg, branża spożywcza), Ekodrob (Iława, branża mięsna),
OSM Mrągowo (Mrągowo, branża mleczarska).
b) Struktura użytkowania ziemi:
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
44
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
o
użytki rolne - 54% powierzchni (kraj 59%), w tym orne 37,2% (kraj
45%)
o
łąki i pastwiska - 16,5% powierzchni (kraj 13,2%)
o
sady 0,2% (kraj 0,8%)
c) Lasy - 29,6% powierzchni regionu. Największe kompleksy leśne: Puszcza
Piska, Puszcza Romincka, Puszcza Borecka, Lasy Napiwodzko-Ramuckie,
Lasy Taborskie i Iławskie.
6.
Ochrona przyrody
•
Parki krajobrazowe – 8 parków: Brodnicki, Górznieńsko-Lidzbarski,
Mazurski, Pojezierza Iławskiego, Puszczy Rominckiej, Welski, Wzniesień
Elbląskich, Wzgórz Dylewskich.
•
Rezerwaty przyrody - 102 rezerwaty: rezerwaty o randze międzynarodowej
wpisane na listę Konwencji Ramsar (Jezioro Karaś, Jezioro Łuknajno,
Jezioro Siedmiu Wysp -Oświn); leśne (Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Sosny
Taborskie, Kadyński Las, Królewska Sosna, Las Warmiński); torfowiskowe
(Mszar, Redykajny); faunistyczne (Jezioro Drużno, Ostoja Bobrów na Rzece
Pasłęce) ; wodne (Rzeka Drwęca); krajobrazowe i geologiczne (Dolina Rzeki
Wałszy, Jezioro Kośno, Źródła Rzeki Łyny im. prof. R. Kobendzy)
•
pomniki przyrody – 2173 pomniki (Dąb im. J. Bażyńskiego w Kadynach,
Aleja Dębowa w Sztynorcie, Dęby Królewskie w Rucianem, Tatarski
Kamień koło Nidzicy, Diabelski Kamień w Bisztynku)
•
7.
obszary chronionego krajobrazu - 67 obszarów, co stanowi 53% (kraj 31%)
Zagospodarowanie turystyczne regionu
•
Szlaki żeglugowe - system dróg wodnych Pojezierza Iławskiego (Kanał
Ostródzko-Elbląski 80,4 km; Ostróda – Miłomłyn – Iława 47,2 km; OstródaStare Jabłonki – Staszkowo 16,9 km), system żeglugowy w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich (Giżycko - Węgorzewo 25,2 km, Giżycko – Mikołajki
37,2 km, Mikołajki – Ruciane-Nida 19,2 km, Mikołajki – Pisz 25 km)
•
Najważniejsze szlaki kajakowe (szlak rzeki Krutyni 106 km, szlak rzeki
Drwęcy Ostróda – Toruń 214 km, szlak rzeki Szelążnicy Stare JabłonkiOstróda 21 km, szlak rzeki Łyny Kurki – Bartoszyce 160 km, spływ rzeką
Sapiną Kruklanki – Węgorzewo 26 km).
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
45
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
V.
CHARAKTERYSTYKA RZEK W GRANICACH WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
1.
Podział hydrograficzny województwa warmińsko mazurskiego
Pod względem hydrograficznym obszar województwa warmińsko –
mazurskiego położony jest w zlewni dopływów rzeki Wisły (Osa, Drwęca i
bezpośrednie dopływy Narwi i Biebrzy) oraz rzek uchodzących do Zalewu
Wiślanego (Bauda, Pasłęka, Banówka, dopływy Pregoły- Węgorapa, Łyna.
Rzeki województwa warmińsko – mazurskiego mają w większości kierunek
południkowy i spływają na północ w kierunku Zalewu Wiślanego, lub na południe w
kierunku Wisły i jej dopływu rzeki Narwi.
Wg nowego Podziału hydrograficznego Polski (IMGiW Warszawa 2005 rok)
na obszarze województwa wyróżnia się następujące zlewnie cząstkowe
A.
ZLEWNIA ZALEWU WIŚLANEGO
•
Nr 52 zlewnia Nogatu
•
Nr 53 zlewnia zalewu od Nogatu do Elbląga
•
Nr 54 zlewnia rzeki Elbląg
•
Nr 55 zlewnia zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki
•
Nr 56 zlewnia rzeki Pasłęki
•
Nr 57 zlewnia zalewu Wiślanego od Pasłęki do Pregoły
•
Nr 58 zlewnia rzeki Pregoły
− 58 2 zlewnia rzeki Węgorapy
− 58 4 zlewnia rzeki Łyny
B.
ZLEWNIA WISŁY- Dopływy rzeki Narew
•
26 2 zlewnia rzeki Biebrzy
•
26 4 zlewnia rzeki Pisy
•
26 5 zlewnia rzeki Narwi od Pisy do Wkry
•
26 8 zlewnia rzeki Wkry
•
28 zlewnia rzeki Drwęcy
•
29 zlewnia rzeki Osy
Udział poszczególnych zlewni w ogólnej powierzchni województwa
warmińsko-mazurskiego przedstawiono w tabeli nr 5
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
46
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Tabela nr 5
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nr zlewni
wg podziału
Nazwa zlewni
hydrograficznego Polski
2
3
Nogat
52
Zalew Wiślany od Nogatu do Elbląga
53
Elbląg
54
Zalew Wiślany od Elbląga do Pasłęki
55
Pasłęka
56
Zalew Wiślany od Pasłęki do Pregoły
57
Pregoła
58
Biebrza
26 2
Pisa
26 4
Narew od Pisy do Wkry
26 5
Wkra
26 8
Drwęca
28
Osa
29
Razem powierzchnia województwa
Pow.
zlewni
w km2
4
288,99
62,90
919,44
713,24
2385,34
292,80
7407,34
1911,36
3662,72
2009,99
874,16
3119,43
543,27
24190,98
2.
Zlewnia Nogatu Nr 52
2.1.
Hydrografia zlewni rzeki Nogat i jej dopływów
Nogat jest rzeką stanowiącą wschodnie ramię ujściowe Wisły, oddzieloną od
drugiego z ramion, Wisły - Leniwki, śluzą w Białej Górze w km 886+600, żeglowna
na całej długości. Uchodzi licznymi odnogami do Zalewu Wiślanego tworząc
niewielką
deltę.
Częściowo
występują
wały
przeciwpowodziowe
będące
pozostałością czasów przed budową kaskady w latach 1912-15, na którą składają się
cztery śluzy Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo. Cały bieg Nogatu o
długości 62,00 km znajduje się w województwie Pomorskim. W przekroju ujścia
Nogatu do Zalewu Wiślanego powierzchnia jego zlewni wynosi 1330,30 km2, z
czego tylko niewielki obszar o powierzchni 288,99 km2 znajduje się w granicach
województwa warmińsko – mazurskiego. Natomiast powierzchnia zlewni jego
największego dopływu w granicach województwa warmińsko – mazurskiego, rzeki
Liwy wynosi 225,23 km2.
Rzeka Liwa w środkowym biegu zwana Renawą jest prawobrzeżnym
dopływem Nogatu długości 111,40 m. Wypływa z Jeziora Piotrkowskiego Małego
na Pojezierzu Iławskim, następnie krętym korytem przepływa przez jeziora:
Piotrkowskie, Januszewskie, Gaudy (rezerwat przyrody), Dzierzgoń i Liwieniec
(rezerwat przyrody). Województwo warmińsko - mazurskie opuszcza w km 86+180
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
47
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
i opływa łukiem od południa miasto Kwidzyn, a następnie przepływa przez
Kwidzyńską Dolinę Wisły. W km 13+000 Liwa łączy się ze Starym Nogatem i
wykorzystując jego koryto płynie równolegle do Wisły uchodząc do Nogatu poniżej
śluzy w Białej Górze w powiecie sztumskim. W przekroju ujścia do Nogatu
powierzchnia zlewni Liwy wynosi 990,80 km2.
Podział hydrograficzny zlewni rzeki Nogat zestawiono w tabeli nr 6
Tabela nr 6
Numer
zlewni
1
52 92
Nazwa zlewni
2
Ślepy Kanał (Polder Nowotki) (p)
NOGAT OD ODDZIELENIA SIĘ
52 9
KAN. CIEPLICÓWKA DO UJŚCIA
52 62
Dopływ z polderu Fiszewka „S” (l)
KANAŁ JAGIELLOŃSKI (KANAŁ
52 6
ELBLĄSKI) (p)
NOGAT
OD
MŁYNÓWKI
MALBORSKIEJ
DO
KAN.
52 5
JAGIELLOŃSKIEGO (p) w granicach
województwa
Dopływ z jez. Grażymowskiego w
52 238
granicach województwa (l)
Dopływ z jez. Burgale w granicach
52 2372
województwa (p)
52 236
Dopływ z Jawt Małych (l)
52 234
Dopływ z Emilianowa (l)
Dopływ z Lubnów Małych w granicach
52 232
województwa (p)
Liwa od Starej Liwy do jez. Dzierzgoń
52 23
w granicach województwa
52 22
Stara Liwa (l)
52 2141 Dopływ z jez. Bądzie (p)
Liwa od jez. Januszewskiego do
52 2133
oddzielenia od Starej Liwy
52 21314 Buchocianka (p)
52 21312 Dopływ spod Januszewa (l)
52 21
Liwa do starej Liwy (l)
52 2
LIWA w granicach województwa (p)
2.2.
Rząd
rzeki
3
II
Długość
rzeki
[km]
4
3,11
Powierzchnie
elementarne
[km2]
5
10,07
11,70
III
5,96
35,91
II
5,54
36,70
III
4,74
III
7,04
III
1,50
4,10
III
III
7,62
7,62
26,76
26,76
III
7,28
19,5
106,15
III
III
7,04
3,26
32,71
17,07
5,81
III
III
5,60
3,49
II
25,22
13,26
8,43
86,36
225,23
Ichtiofauna rzeki Nogat i jej dopływów
W rzece Nogat jak i też w jej dopływach nie występują, jak również w
przeszłości nie występowały, ryby dwuśrodowiskowe. Ichtiofaunę w rzekach zlewni
Nogatu reprezentuje głównie szczupak, płoć, leszcz, krąp i lin.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
48
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
2.3.
Przepływy charakterystyczne w dopływach rzeki Nogat
Tabela nr 7
Numer
zlewni
1
52 2
52 21
52 21312
52 21314
52 2133
52 2141
52 22
52 222
52 21319
Nazwa zlewni
2
LIWA w granicach województwa (p)
Liwa do starej Liwy (l)
Dopływ spod Januszewa (l)
Buchocianka (p)
Liwa od jez. Januszewskiego do
oddzielenia od Starej Liwy
Dopływ z jez. Bądzie (p)
Stara Liwa (l)
Dopływ z Olbrachtowa (l)
Dopływ z Rudników (l)
Rząd
rzeki
Długość rzeki
[km]
3
II
4
25,22
III
III
3,49
5,6
III
III
IV
IV
3,26
7,04
4,69
3,07
Powierzchnie
elementarne
[km]
5
225,23
86,36
8,43
13,26
Przepływy charakterystyczne m3/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
2,252
7
0,923
8
0,270
0,312
0,491
0,035
0,054
0,010
0,016
5,81
0,520
0,210
0,060
17,07
32,71
15,62
12,88
0,171
0,327
0,156
0,129
0,070
0,134
0,064
0,053
0,020
0,039
0,019
0,015
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
49
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
2.4.
Zabudowa hydrotechniczna rzeki Liwy
Tabela nr 8
Nr
Numer
Km
Światło
Nr
Nazwa
Nazwa
budowli
zlewni
biegu
Miejscowość Gmina Powiat
Przeznaczenie Przepławka średnica
zlewni
rzeki
budowli
w zlewni
cząst
rzeki
[m]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
52 2
Liwa
94+090
Bronowo
Susz iławski zastawka nawodnienia
7,00
1
52
52 2
Liwa 104+800 Kamieniec
Susz iławski
jaz
stawy rybne
4,00
2
52
52 2
Liwa 108+600 Gostyczyn
Susz iławski
jaz
2,85
3
52
MEW
52 2
Liwa 110+120
Dąbrówka
Susz iławski zastawka nawodnienia
5,00
4
52
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Wysokość
piętrzenia
[m]
13
1,00
1,00
1,66
1,20
50
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
3.
Zlewnia Zalewu Wiślanego od Nogatu do rzeki Elbląg (Nr 53)
Zlewnia Zalewu Wiślanego od Nogatu do rzeki Elbląg zajmuje obszar o
powierzchni 62,90 km2. Na obszar ten składają się zlewnie małych cieków
melioracyjnych prowadzących wodę okresowo. Największym ciekiem na tym
obszarze jest Kanał Cieplicówka o długości 7,57 km i powierzchni zlewni
wynoszącej zaledwie 1,50 km2. Na ciekach w tej zlewni nie występują budowle
piętrzące.
4.
Zlewnia rzeki Elbląg (nr 54)
4.1.
Hydrografia zlewni rzeki Elbląg
Rzeka Elbląg, stosunkowo krótka, lecz zasobna w wodę, swój początek
bierze
w
Jeziorze
Drużno,
rozległym,
zarastającym
zbiorniku,
będącym
pozostałością po sięgającym tu niegdyś Zalewie. Za górny bieg rzeki uważana jest
niekiedy rzeka Dzierzgoń. Dolny bieg o długości 14,50 km, właściwa rzeka Elbląg,
od wypływu z jeziora. Drużno kończy się w Zalewie Wiślanym. Cała rzeka,
zaliczana jest obecnie do wód morskich, a przez 13 km jest częścią wód portowych
Portu Elbląg, na którym jest ona skanalizowana. Całkowita długość wynosi 79,20
km. Zlewnia rzeki Elbląg o powierzchni 1499,90 km2 usytuowana jest na terenie woj.
warmińsko-mazurskiego obejmuje zlewnię rzeki Elbląg i jez. Drużno. Obszar ten
stanowi część tzw. Żuław Elbląskich. Poza Żuławami znajdują się górne odcinki rzek
uchodzących do jeziora Drużno. Przez Jezioro Drużno prowadzi szlak żeglowny,
stanowiący początek Kanału Ostródzko-Elbląskiego, prowadzącego na jeziora
ostródzkie i cały system połączonych kanałami jezior Pojezierza Iławskiego. Kanał
ten na odcinku jezioro Drużno - Buczyniec, o długości 9,60 km, posiada 5 pochylni.
Różnica wzniesień na tym odcinku wynosi 99,20 m. Samo Jezioro Drużno wraz z
otaczającymi je bagnistymi terenami stanowi jeden z największych w Polsce
rezerwatów przyrodniczych.
Administratorem rzeki Elbląg jest Urząd Morski w Gdyni, jednakże na
zasadzie porozumienia z Zarządem Okręgu PZW w Elblągu, akwen ten został
udostępniony wędkarzom bez tzw. dopłaty na wody morskie, która obowiązuje
dopiero na Zalewie Wiślanym.
Do głównych cieków leżących w dorzeczu rzeki Elbląg należą rzeki
Dzierzgoń, Wąska, Tina, Fiszewka i Kumiela. W granicach województwa
warmińsko – mazurskiego znajdują się następujące cieki:
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
51
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
•
Fiszewka dopływ prawobrzeżny – dolny bieg do km 16+400
•
Kumiela dopływ lewobrzeżny o długości L=16,95 km
•
Tina- dopływ prawobrzeżny - środkowy i dolny bieg o długości
L=18,70 km
•
Burzanka - dopływ prawobrzeżny o długości L=12,50 km
•
Elszka - dopływ prawobrzeżny o długości L=20,12 km
•
Wąska – dopływ lewobrzeżny o długości L= 48,56 km
•
Młynówka Marwicka – dopływ prawobrzeżny o długości L=14,00 km
•
Brzeźnica
Rzeka Dzierzgoń bierze swój początek na Pojezierzu Iławskim i uchodzi do
jeziora Drużno. Długość rzeki wynosi 57,20 km, a powierzchnia zlewni 427,60 km2.
Rzekę tę ze względu na jej charakter można, podzielić na dwa odcinki. Odcinek
wysoczyzny o dużych spadkach oraz odcinek rzeki o charakterze nizinnym, płynący
w wałach przeciwpowodziowych, poniżej miasta Dzierzgoń. W granicach
województwa warmińsko - mazurskiego znajduje górny bieg tej rzeki o długości
41,30 km oraz odcinek źródłowy.
Rzeka Fiszewka, jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Elbląg o długości
17,20 km i powierzchni zlewni 149,20 km2, Fiszewka uchodzi do rzeki Elbląg w km
11+200. W swym biegu wykorzystuje stare odnogi Nogatu. Jest obustronnie
obwałowana prawie na całej długości. Służy do odprowadzenia wód z terenów
depresyjnych. Rzeka płynie przez obszar chroniony o nazwie "Fiszewka",
ograniczony od zachodu prawym wałem Nogatu, od północy lewym wałem Kan.
Jagiellońskiego, a od wschodu kolejno wałami rzeki Elbląg, Tiny Górnej, Tiny
Dolnej i ponownie Tiny Górnej. Południową granicę stanowi ukształtowanie terenu
powyżej warstwicy 2,0 m n.p.m. Przeważająca część obszaru odwadniana jest
sztucznie za pomocą ponad dwudziestu stacji pomp.
Kumiela, zwana również potocznie Dzikuską jest prawobrzeżnym dopływem
II rzędu rzeki Elbląg o długości 18,00 km i powierzchni zlewni A=49,50 km2,
mającym do niej ujście poniżej jeziora Drużno. Kumiela wypływa z jeziora Starego i
w swym biegu przepływa przez zbiornik wodny nazywany jeziorem Goplenica.
Dolny odcinek rzeki na terenie miasta Elbląg jest skanalizowany.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
52
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Zlewnia rzeki położona jest w obrębie Wysoczyzny Elbląskiej. Niewielka jej część
znajduje się na Żuławach Wiślanych. Lasy zajmują ponad 50% powierzchni zlewni,
a pozostałą część zajmują obszary rolne i zabudowania.
Tina i Kanał Tina są starymi ramionami Nogatu. Uchodzą do rzeki Elbląg w
km 11+800. Odprowadzają wodę w obwałowaniu z terenów depresyjnych Żuław.
Jedynie Górna Tina i jej prawe dopływy są ciekami naturalnymi. Powierzchnia
zlewni wynosi 145,80 km2.
Rzeka Burzanka jest dopływem II rzędu rzeki Elbląg o długości L= 13,80
km i powierzchni zlewni A=20,20 km2, uchodzącym do jeziora Drużno. Cała
zlewnia tego cieku znajduje się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
Źródła Burzanki znajdują się w przykrawędziowej strefie Wysoczyzny Elbląskiej, w
okolicy miejscowości Wilkowo. Ujściowy odcinek znajduje się już na Żuławach
Wiślanych i jest obwałowany. Zlewnia Burzanki w przeważającej części jest
obszarem rolniczym
Rzeka Elszka jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Elbląg o długości 17,00
km i powierzchni zlewni A=86,51 km2, uchodzącym do niej przez jezioro Drużno.
Elszka wypływa z pogranicza Wysoczyzny Elbląskiej i Równiny Warmińskiej.
Dolny bieg znajduje się na Żuławach Wiślanych i jest skanalizowany i obwałowany.
Obszar zlewni użytkowany jest przede wszystkim rolniczo.
Wąska, wpływająca do jeziora Drużno, ma podobnie jak rzeka Dzierzgoń,
cechy wyżynno - nizinne. Całkowita długość wynosi 45,20 km, a powierzchnia
zlewni wynosi 271,68 km2. Średni spadek rzeki wynosi 4,4‰. Rzeka płynie w
głębokiej dolinie wypełnionej madami i piaskami rzecznymi.
Młynówka Marwicka jest dopływem II rzędu rzeki Elbląg o długości
L=15,70 km i powierzchni zlewni 31,17 km2, uchodzącym do niej przez jezioro
Drużno. Cała zlewnia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Rzeka ta wypływa z przykrawędziowej strefy Pojezierza Iławskiego. Przez
wysoczyznę trasa rzeki przebiega w głęboko wciętej dolinie erozyjnej. Ujściowy
odcinek, na terenie Żuław Wiślanych przepływa przez obszary depresyjne i jest
obwałowany. Obszar zlewni Strugi Marwickiej użytkowany jest rolniczo i tylko w
niewielkim stopniu zalesiony.
Podział hydrograficzny zlewni rzeki Elbląg zestawiono w tabeli nr 9
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
53
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Tabela nr 9
Numer
zlewni
1
54
54 12
54 3
54 36
54 38
54 5
54 52
54 54
54 56
54 5612
54 562
54 5632
54 564
54 565
54 5652
54 566
54 568
54 5692
54 58
54 592
54 594
54 596
54 598
54 5992
54 59922
54 5994
54 5996
54 5998
54 5999
54 59994
54 59996
54 7
54 8
54 9
54 92
54 94
54 96
Nazwa zlewni
2
ELBLĄG (gb. Dzierzgoń) w granicach
województwa
Dzierzgonka w granicach województwa (l)
DZIERZGOŃ OD DOPŁ. Z GÓREK DO
JEZ. DRUŻNO w granicach województwa
Kanał Modry w granicach województwa
(l)
Balewka w granicach województwa
ZLEWNIA JEZ. DRUŻNO
Brzeźnica (p)
Kanał Elbląski (p)
Wąska (p)
Dopływ z Ząbrowca (p)
Dopływ z lasu koło Markowa (l)
Dopływ z Grądek (l)
Szuwar (Graniczny) (p)
Wąska od Szuwara do Sały (l)
Zimny Strumyk (p)
Sała (l)
Sirwa (l)
Brzezinka (l)
Elszka (p)
Dopływ z polderu Nowe Dolno (p)
Dopływ z polderu Stankowo (p)
Dopływ z Wysokiej (p)
Dopływ z polderu Topolno (p)
Marwicka Młynówka (p)
Topólka (l)
Dopływ z polderu Dłużyna (p)
Dopływ z polderu Węzina (p)
Rogowska Struga (db. Kowalewka) (p)
Bezpośrednia zlewnai III jez. Drużno
Dopływ z polderu Janów (p)
Burzanka
Rząd
rzeki
3
Długość
Pow.
rzeki elementarne
[km]
[km2]
4
5
I
41,30
977,46
II
0,90
15,77
81,93
II
4,30
9,21
II
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
11,00
22,68
634,42
48,46
53,84
271,68
2,98
6,97
6,78
23,02
18,50
14,18
83,73
44,94
7,66
86,51
9,35
1,46
7,23
1,44
31,17
13,27
9,28
4,77
37,07
72,18
5,61
20,11
12,57
23,68
13,94
48,56
2,93
7,63
4,73
7,70
4,78
23,08
12,40
5,81
20,12
2,57
1,19
9,35
1,02
14,00
6,87
4,51
3,59
20,83
1,37
12,50
ELBLĄG OD JEZ. DRUZNO DO TINY (l)
TINA (gb. Tina Wysoka, srb. Tina Dolna)
w granicach województwa
ELBLĄG OD TINY DO UJŚCIA w
granicach województwa
Kumiela (p)
Fiszewka (gb. Stary Nogat) w granicach
województwa (l)
Babica (p)
II
18,70
II
62,42
153,58
II
16,95
47,9
II
16,40
67,11
II
8,96
8,93
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
54
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
4.2.
Ichtiofauna rzek w zlewni rzeki Elbląg
Rybostan rzeki Elbląg i jej dopływów jest bogaty. Oprócz typowych ryb
spokojnego żeru – leszcza, płoci, lina, krąpia, japonki, karpia, występują tu drapieżne
– okoń, szczupak, sandacz, boleń, węgorz i miętus. W okresie wczesnowiosennym, z
Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg wstępują, ławice stynki i stada ciosy. W okresie
zimowym wędrują w najgłębsze miejsca ławice ogromnych leszczy i sandaczy.
Najciekawsze łowiska tych ryb, znajdują się na terenie miasta Elbląga.
Przy ujściu do Zalewu Wiślanego łowiono tu już sandacze o wadze przekraczającej
10 kg i ponad 4 kilowe leszcze. Zdarzały się też przypadki złowienia troci
wędrownej.
Bardzo interesującą z punktu widzenia wędkarskiego jest rzeka Dzierzgoń
wraz ze swoimi dopływami, uważana za górny bieg rzeki Elbląg. Rzeka ta nie
posiada jednolitego charakteru na całej swej długości. Głębokość jej jest
zróżnicowana, podobnie jak charakter dna. Oprócz odcinków o dnie mulistym
(odcinek przyujściowy), występują równie duże fragmenty rzeki, na których dno jest
twarde, o charakterze piaszczystym, piaszczysto – żwirowym, a także kamienistym.
Takie zróżnicowanie dna wpływa na występowanie różnych gatunków fauny dennej.
Poniżej Dzierzgonia, rzeka główna i wszystkie jej dopływy, z małymi wyjątkami
górnego odcinka Kanału Modrego, są ciekami typowo nizinnymi. Ich dno na całej
niemal długości ma charakter mulisty. Grubość osadów dennych jest znaczna, co w
zestawieniu z dużą ilością substancji niesionej przez rzekę, skutkuje silnym
zarastaniem ich koryt. Roślinność w rzece powyżej Dzierzgonia jest stosunkowo
słabo rozwinięta, co związane jest przede wszystkim z szybkim nurtem wody.
Nieliczne rośliny wodne grupują się w strefie brzegowej. Z kolei poniżej
Dzierzgonia (od miejscowości Bągart) roślinność jest znacznie bogatsza, tak pod
względem ilości gatunków, jak i stopnia porośnięcia koryta rzeki. Występują tu
między innymi: osoka aloesowata, rdestnica przeszyta, rdestnica pływająca, manna
mielec, rogatek, moczarka kanadyjska i wiele innych gatunków.
Na odcinku rzeki Dzierzgoń, od Bągartu do Starego Dolna oraz jej dopływu – rzeki
Balewka (okolice miejscowości Krzewsk), w okresie letnim, niemal całe ich koryto
pokryte jest roślinnością. Sprzyja to tarłu ryb fitofilnych oraz stwarza dogodne
warunki dla rozwoju młodocianych stadiów ryb.
Największym i najciekawszym pod względem ichtiologicznym dopływem
rzeki Dzierzgoń, jest Balewka. Balewka posiada bardzo rozwiniętą ichtiofaunę. Duży
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
55
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
wpływ na to ma migracja ryb z jeziora Drużno (rezerwatu przyrodniczego
stanowiącego matecznik wielu gatunków ryb). Najliczniejsze gatunki to: płoć,
leszcz, wzdręga, karaś, okoń, sandacz oraz lin i szczupak – dorastające tu do dużych
rozmiarów. W ostatnich latach rejon ten jest systematycznie zarybiany ze środków
ZO Elbląg narybkiem szczupaka i lina, co skutkuje widocznym zwiększeniem się
pogłowia tych ryb.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
56
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
4.3.
Przepływy charakterystyczne
Tabela nr 10
Numer
zlewni
1
54
54 12
54 34
54 356
54 36
54 38
54 52
54 54
54 56
54 5612
54 562
54 5632
54 564
54 565
54 566
54 5662
54 5664
54 5666
54 5668
54 5692
54 58
Nazwa zlewni
2
ELBLĄG (gb. Dzierzgoń) w granicach województwa
Dzierzgonka w granicach województwa (l)
Dopływ z Sójek
Młynówka (p)
Kanał Modry w granicach województwa (l)
Balewka w granicach województwa
Brzeźnica (p)
Kanał Elbląski (p)
Wąska (p)
Dopływ z Ząbrowca (p)
Dopływ z lasu koło Markowa (l)
Dopływ z Grądek (l)
Szuwar (Graniczny) (p)
Wąska od Szuwara do Sały (l)
Sała (l)
Dopływ spod Chojnika (l)
Dopływ z Kalnika (p)
Dopływ spod Kwitajn (p)
Olszynka (l)
Brzezinka (l)
Elszka (p)
Rząd
rzeki
3
I
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
Długość rzeki Powierzchnie
elementarne
[km]
[km]
4
5
41,30
977,46
0,90
15,77
9,42
21,00
8,96
16,20
4,30
9,21
11,00
22,68
23,68
48,46
13,94
53,84
48,56
271,68
2,93
2,98
7,63
6,97
4,73
6,78
7,70
23,02
18,50
23,08
83,73
3,37
12,34
3,71
6,48
4,24
5,29
9,73
12,43
5,81
7,66
20,12
86,51
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Przepływy
charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
45,000
3,110
0,657
0,486
0,860
1,158
1,453
3,810
18,000
0,211
0,496
0,478
1,623
4,400
5,920
0,872
0,458
0,373
0,879
0,541
2,600
7
9,300
0,370
0,130
0,100
0,196
0,264
0,446
0,495
2,330
0,027
0,064
0,062
0,209
0,560
0,640
0,114
0,060
0,049
0,114
0,061
0,540
8
3,000
0,120
0,042
0,032
0,063
0,085
0,073
0,081
0,390
0,005
0,010
0,010
0,035
0,100
0,110
0,019
0,010
0,008
0,019
0,011
0,130
57
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
54 5998
54 59982
54 59996
54 7
54 8
54 86
54 92
54 94
54 96
Nazwa zlewni
2
Rogowska Struga (db. Kowalewka) (p)
Bierutówka (p)
Burzanka
ELBLĄG OD JEZ. DRUZNO DO TINY (l)
TINA (gb. Tina Wysoka, srb. Tina Dolna) w granicach
województwa
Tina Górna w granicach województwa
Kumiela (p)
Fiszewka (gb. Stary Nogat) w granicach województwa (l)
Babica (p)
Rząd
rzeki
3
II
III
II
Długość rzeki Powierzchnie
elementarne
[km]
[km]
4
5
20,83
37,07
4,72
8,59
12,50
20,11
12,57
Przepływy
charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
1,112
0,258
0,603
7
0,341
0,210
0,185
8
0,056
0,030
0,030
II
18,70
62,42
5,210
1,08
0,347
III
II
II
II
9,20
16,95
16,40
8,96
14,74
47,9
67,11
8,93
1,270
0,262
1,437
0,460
3,460
0,920
0,402 0,060
0,085
0,070
0,300
0,013
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
58
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
4.4.
Zabudowa hydrotechniczna na ciekach w zlewni rzeki Elbląg
Tabela nr 11
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
zlewni
w
cząst.
zlewni
1
2
3
1
54 54 92
2
54 54 92
Nazwa
rzeki
Km
biegu Miejscowość Gmina
rzeki
4
Kumiela
Kumiela
5
4+455
5+260
6
Elbląg
Elbląg
7
Elbląg
Elbląg
3
54
54 92
Kumiela
6+720
Elbląg
Elbląg
4
54
54 92
Kumiela
7+630
Elbląg
Elbląg
5
54
54 59996 Burzanka
3+300
Czechowo
Elbląg
6
54
54 59982 Bierutówka 7+350
Weklice
Elbląg
8
9
10
11
54
54
54
54
54 56
54 56
54 56
54 56
Wąska
Wąska
Wąska
Wąska
4+880
9+500
14+750
25+000
Więzina
Krosno
Kopina
Bielice
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
12
54
54 56
Wąska
27+500 Siedlisko
Pasłęk
13
14
15
54
54
54
54 56
54 56
54 56
Wąska
Wąska
Wąska
33+000 Klekotki
37+000 Zimochy
41+800 Markowo
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Powiat
Nazwa
budowli
Przeznaczenie
8
9
elbląski Jaz z kaskadą
elbląski Jaz
10
basen miejski
basen miejski
redukcja
elbląski Jaz
spadku
redukcja
elbląski Jaz
spadku
redukcja
elbląski Jaz z kaskadą
spadku
Zapora
redukcja
elbląski
p.rumowiskowa spadku
elbląski jaz
MEW
elbląski jaz
MEW
elbląski jaz
nawodnienia
elbląski jaz
nawodnienia
redukcja
elbląski kaskada
spadku
elbląski jaz
nawodnienia
elbląski jaz
Stawy rybne
elbląski jaz
Stawy rybne
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Przepławka
11
X
Światło Wysokość
średnica piętrzenia
[m]
[m]
12
4,60
16,17
13
5,60
3,69
3,80
7,83
2x2,0
4,40
2,90
5,05
6,00
1,26
4,20
3,80
1,60
4,20
4,00
2,00
2,00
1,60
59
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli Nr
w
zlewni
zlewni
1
2
Numer
zlewni
cząst.
3
Nazwa
rzeki
Km
biegu Miejscowość Gmina
rzeki
4
5
Młynówka
3+270
Marwicka
16
54
54 5992
17
54
54 52
Brzeźnica
18
54
54 356
Młynówka 0+530
4+200
6
Grądowy
Młyn
9
Przelew z
Rychliki elbląski
bystrzem
Przelew z
Rychliki elbląski
bystrzem
Stare Dolno
Markusy elbląski jaz
Marwica
7
Powiat
8
Nazwa
budowli
Przeznaczenie
10
redukcja
spadku
redukcja
spadku
redukcja
spadku
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Przepławka
11
Światło Wysokość
średnica piętrzenia
[m]
[m]
12
13
2,00
1,00
4,00
5,43
2,50
4,35
60
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
5.
Zlewnia zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki (Nr 55)
Hydrografia zlewni zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki
5.1.
Obszar części zlewni Zalewu Wiślanego o powierzchni 561,38 km2, w całości
położony w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obejmuje zlewnię
rzeki Baudy o pow. 342,18 km2 oraz zlewnie mniejszych rzek, wypływających z
wysoczyzny elbląskiej, opadającej stromym zboczem ku Zalewowi Wiślanemu, z
których największa to rzeka Narusa o powierzchni zlewni 56,20 km2 oraz kilka
jeszcze innych cieków odprowadzających wody bezpośrednio do Zalewu Wiślanego.
Pozostałe cieki uchodzące do Zalewu Wiślanego to: Dąbrówka, Rangóry, Kamionka,
Suchacz,
Olszanka,
Kadyny,
Grabianka,
Janówek
i
Stradanka.
Rzeka Bauda bierze początek w okolicach Milejewa, u podnóża Góry Maślanej na
wysokości 197,00 m. n.p.m., najwyżej położonego miejsca Wzniesień Elbląskich.
Całkowita długość tej rzeki wynosi 54,00 km.
Głównymi dopływami Baudy są:
•
rzeka Okrzejka lewobrzeżny, dopływ Baudy o powierzchni zlewni
29,97 km2
•
Dzikówka (dopływ spod Nowicy), prawobrzeżny dopływ Baudy o
powierzchni zlewni 86,81 km2
•
rzeka Gardyna, prawobrzeżny dopływ Baudy o powierzchni zlewni
43,57 km2
Zlewnia Zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki obejmuje południowo –
zachodnią część wysoczyzny elbląskiej zbudowanej głównie z glin i piasków
akumulacji lodowcowej. Szeroka i głęboka dolina Narusy jest wyścielona madami.
Wysoczyzna jest silnie rozcięta przez liczne doliny. Opada stromym zboczem ku
Zalewowi Wiślanemu zwłaszcza na odcinku od Tolkmicka do ujścia Narusy. Od
Kadyny do Tolkmicka wzdłuż wybrzeża ciągnie się pas piaszczysty.
Rzeka Bauda bierze początek w okolicach Milejewa, u podnóża Góry Maślanej,
najwyżej położonego miejsca Wzniesień Elbląskich. W środkowym biegu przepływa
przez Równinę Warmińską. Do Zalewu Wiślanego uchodzi w okolicy Fromborka na
terenie Wybrzeża Staropruskiego. Zlewnię Baudy pokrywają przeważnie gliny i
piaski akumulacji lodowcowej, a środkową i dolną część zlewni budują iły
warwowe. W dolinie Baudy występują torfy.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
61
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Koryto Baudy i jej dopływów charakteryzuje się bardzo dużymi spadkami
dochodzącymi miejscami do 26 ‰. Rzeka główna i jej dopływy płyną, z reguły, w
głębokich jarach, powstałych na skutek postępującej erozji dennej. Jedynie na
krótkim odcinku ujściowym Bauda posiada charakter rzeki nizinnej.
Układ hydrograficzny rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego na odcinku od
Elbląga do Pasłęki przedstawiono w tabeli nr 12
Tabela nr 12
Numer
zlewni
1
55
55 12
55 14
55 152
55 16
55 18
55 2
55 32
55 34
55 36
55 4
55 6
55 8
55 812
55 82
55 84
55 852
55 854
55 86
5.2.
Nazwa zlewni
2
ZALEW
WIŚLANY
OD
ELBLĄGA DO PASŁĘKI
Dopływ z polderu Rubno „1”
Dąbrówka
Dopływ z polderu Rubno „2”
Kamionka
Dopływ z polderu Jagodno
Kamienica
Suchacz
Olszanka
Grabianka
Stradanka
NARUSA
BAUDA
Kręty Rów (p)
Gardyna (p)
Dzikówka (p)
Okrzejka (l)
Lisi Parów (l)
Wierzenka (p)
Rząd
rzeki
3
Powierzchnie
Długość
elementarne
rzeki [km]
[km]
4
5
561,38
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
2,80
7,41
0,80
3,53
1,89
8,64
4,52
8,15
11,01
11,46
13,08
57,95
10,16
12,64
22,07
14,94
15,61
7,94
7,66
10,16
1,67
5,75
2,20
11,08
5,49
6,38
19,75
24,79
56,52
342,18
23,64
43,57
86,81
29,97
27,30
20,00
Ichtiofauna rzeki rzek w zlewni Zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki
Rzeka Bauda należy do nielicznych rzek województwa warmińsko-
mazurskiego, której występowały i występują ryby dwuśrodowiskowe. Pomimo tego,
że Bauda należy do rzek o dość wysokim stopniu zanieczyszczenia. w rzece żyją
różne gatunki ryb: trocie wędrowne, pstrągi tęczowe, potokowe, źródlane, szczupaki
pospolite, okonie, płotki.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
62
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
5.3.
Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki
Tabela nr 13
Numer
zlewni
1
55
55 14
55 152
55 16
55 2
55 32
55 34
55 36
55 362
55 4
55 6
55 62
55 8
55 812
55 82
55 84
55 852
55 854
55 86
55 88
Nazwa zlewni
2
ZALEW WIŚLANY OD ELBLĄGA DO PASŁĘKI
Dąbrówka
Dopływ z polderu Rubno „2”
Kamionka
Kamienica
Suchacz
Olszanka
Grabianka
Janówek (p)
Stradanka
NARUSA
Krzywiec (p)
BAUDA
Kręty Rów (p)
Gardyna (p)
Dzikówka (p)
Okrzejka (l)
Lisi Parów (l)
Wierzenka (p)
Dopływ spod Biedkowa (p)
Rząd
rzeki
3
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
II
I
II
II
II
II
II
II
II
Długość Powierzchnie
rzeki [km] elementarne
[km]
4
5
561,38
7,41
10,16
0,80
1,67
3,53
5,75
8,64
11,08
4,52
5,49
8,15
6,38
11,01
19,75
3,75
4,81
11,46
24,79
13,08
56,52
13,87
18,09
57,95
342,18
10,16
23,64
12,64
43,57
22,07
86,81
14,94
29,97
15,61
27,30
7,94
20,00
4,29
12,56
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
7
8
0,762
0,431
0,831
0,412
0,477
1,482
0,361
1,859
3,391
1,083
28,200
3,355
5,259
8,440
2,913
2,315
1,696
1,065
0,081
0,046
0,089
0,044
0,051
0,158
0,038
0,198
0,367
0,135
2,940
0,206
0,390
0,773
0,270
0,238
0,174
0,109
0,020
0,012
0,022
0,011
0,013
0,040
0,010
0,050
0,113
0,036
0,520
0,064
0,090
0,191
0,050
0,044
0,032
0,020
63
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
5.4.
Budowle hydrotechniczne
W rozpatrywanej zlewni znajdują się następujące obiekty hydrotechniczne
piętrzące wodę:
− zapora ziemna Rubno Wielkie, na rzece Dąbrówce, w miejscowości Rubno
Wielkie, o wys. piętrzenia 7,80 m, której użytkownikiem jest ZMiUW
Oddział Regionalny w Elblągu
− zapora ziemna Jagodno, na rzece Jagódka, w miejscowości Jagodno, o wys.
piętrzenia 3,75 m, użytkownik ZMiUW Oddział Regionalny w Elblągu
− zespół stawów rybnych Janówek, zaopatrywanych w wodę z rzeki Grabianki,
w miejscowości Janówek k/Tolkmicka, o pow. 21,63 ha.
− Mała Elektrownia Wodna na rzece Olszance w km 1+370
Bauda największa z rzek tej części Zalewu Wiślanego, jest niezabudowana i
przez to na całej długości dostępna dla ryb
6
Zlewnia rzeki Pasłęki (Nr 56)
6.1.
Hydrografia zlewni Pasłęki
Pasłęka ma swoje źródła na polach w rejonie wsi Gryźliny, na północny -
wschód od Olsztynka. Na swej drodze, w górnym biegu przepływa przez jeziora:
Pasłęckie, Wymój, Sarąg, Łęguty i Sąg. Dalej przez równiny dociera do Braniewa i
uchodzi do Zalewu Wiślanego w okolicy Nowej Pasłęki. Jest odwieczną granicą
pomiędzy Warmią i Mazurami.
Od jeziora Pasłęk znajdującego się w pobliżu wsi Gryźliny w gminie Stawiguda,
dolina początkowo jest płytka, a od jeziora Wymój staje się wyraźna, głęboko
wcięta. Dalej Pasłęka przepływa przez jez. Sarąg, poniżej którego łączy się z
dopływem z Witułt i z Jemiołówką. Na odcinku Tomaryny - ujście Giłwy występuje
obszar bezodpływowy na dziale wodnym z Drwęcą, który obejmuje zlewnię kilku
jezior bezodpływowych. Następnym po Giłwie dopływem Pasłęki jest Morąg,
którego północno - zachodnia część zlewni położona jest na obszarze sandru. Jedynie
na południa i na zachód od miejscowości Żabi Róg znajdują się niewielkie pagórki
moreny czołowej. Pozostała część obszaru to teren falistej i płaskiej moreny dennej.
Od Morąga Pasłęka do dopływu spod Gołogóry płynie szeroką (ok. 2 km)
torfową doliną porozcinaną gęstą siecią rowów melioracyjnych. Poniżej dopływu
spod Gołogóry do rzeki uchodzą dopływy z jez. Włodowo i Konradowa. Na tym
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
64
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
obszarze zlewnię pokrywają gliny morenowe, a szeroką dolinę Pasłęki wyściełają
piaski i torfy. Od dopływu z Konradowa dolina staje się wąska, o stromych zboczach
wcięta w wysoczyznę o rzędnych około 35 – 40 m npm. Występują tu gliny
zwałowe, a we wschodniej części piaski.
Za drogą Miłakowo - Wilczkowo Pasłęka meandruje, aż do ujścia Drwęcy
Warmińskiej.
Na
tym
odcinku
łączy
się
z
nią
rzeka
Miłakówka.
Następnym dużym dopływem Pasłęki jest rzeka Wałsza. Poniżej jej ujścia Pasłęka
płynie szeroką i głęboko wciętą doliną zbudowaną z iłów zastoiskowych. aż do jez.
Pierzchalskiego, zamkniętego zaporą przy elektrowni wodnej w Pierzchałach. Ze
zbiornika Pasłęka wypływa dwoma ramionami - prawe ramię, płynące w naturalnej
dolinie Pasłęki prowadzi niewielką ilość wody. Lewe ramię, będące sztucznym
wykopem, jest kanałem roboczym elektrowni i prowadzi większość wód. Dalej rzeka
płynie przez płaski obszar, nachylony ku północy i zbudowany z iłów
zastoiskowych. Poniżej zlikwidowanego wodowskazu Braniewo do Pasłęki uchodzi
Czerwony Rów o powierzchni zlewni wynoszącej 23,6 km2. Odwadnia on
torfowisko wysokie położone na południe od Torfiarni. Zlewnia położona jest na
obszarze iłów zastoiskowych.
Do Zalewu Wiślanego Pasłęka uchodzi na północ od Braniewa w woj.
warmińsko - mazurskim. W odcinku ujściowym rzeka płynie w obwałowaniu ze
względu na zagrożenie powodziowe od wód Zalewu Wiślanego. Do ujścia do
Zalewu Wiślanego, Pasłęka razem z małymi dopływami: Młynówka, Biebrza,
Czerwony Rów i Lipówka odprowadza wody z terenów torfowych i bagiennych
razem z systemem rowów melioracyjnych.
Zlewnia rzeki Pasłęki o powierzchni 2294,50 km2 leży na obszarze województwa
warmińsko – mazurskiego. Całkowita długość rzeki wynosi 172,00 km.
Do większych dopływów Pasłęki idąc od ujścia w górę rzeki należą:
•
Lipówka – prawobrzeżny dopływ Pasłęki o długości 15,00 km ,
powierzchni zlewni 31,00 km2 i średnim spadku dna 4,31‰.. Do Pasłęki
uchodzi w Braniewie, a w miejscowości Rogity przegradza ją jaz. Poniżej
Lipówka rzeka ma charakter kanału i połączona jest systemem kanałów
melioracyjnych z Biebrzą.
•
Biebrza Warmińska– prawobrzeżny dopływ Pasłęki o długości 21 km,
powierzchni zlewni 39,00 km2 i średnim spadku dna 4,74‰. W
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
65
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
środkowym biegu płynie w głębokim jarze korytem o dużym spadku z
licznymi bystrzami z dnem przeważnie piaszczystym. W miejscowości
Borowiec, ca 3,50 km przed ujściem koryto rzeki przegradza jaz piętrzący
wodę dla potrzeb stawów pstrągowych. W dolnym biegu spadek rzeki
wyraźnie się zmniejsza, płynie przez łąki uregulowanym korytem.
•
Łaźnica (Młynówka) jest prawobrzeżnym dopływem Pasłęki o długości
21 km i powierzchni zlewni 39,00 km2 i średnim spadku 5,12‰. W biegu
środkowym koryto posiada naturalny kręty bieg, twarde dno i liczne
bystrza. Ujściowy odcinek rzeki na długości ca 1,00 km jest uregulowany,
a ca 2,0 km przed ujściem koryto rzeki przegradza zniszczony jaz
młyński. Szerokość uregulowanego koryta rzeki nie przekracza 3,00 m,
przy średnim napełnieniu 0,40 m, maksymalnie 0,80 m. Do Pasłęki
Łaźnica uchodzi w km 168+000 jej biegu.
•
Rzeka Wałsza jest również prawobrzeżnym dopływem Pasłęki. Jej
długość wynosi 65,4 km a powierzchnia dorzecza 406,4 km2. Podobnie
jak Drwęca Warmińska jej źródło znajduje się na terenie Wzniesień
Górowskich na wysokości 159 m npm. Rzeka posiada dobrze rozwiniętą i
rozgałęzioną sieć rzeczną. Posiada również wyraźną i głęboko wciętą
dolinę o stromych zboczach. Na rzece znajduje się wodowskaz Boryniec
11,4 km we wsi Bornity. Powyżej jeziora Minty Wałsza łączy się z
dorzeczem Stradyka.
Zlewnia charakteryzuje się zróżnicowanym
ukształtowaniem i budową geologiczną. Na obszarze zlewni występują
głównie gliny zwałowe. Dno doliny Kotławki będącej dopływem Wałszy
na całej długości wypełnione jest torfem. Obszar zlewni pokrywa morena
denna. Duży obszar zmeliorowanych torfowisk znajduje się w dolinie
rzeki Wałszy. Do większych dopływów Wałszy należą:
− Gamra prawobrzeżny dopływ Wałszy o długości 7,00 km
powierzchni zlewni 25,00 km2.Na całej długości jest to płynący z
dużym spadkiem, dochodzącym do 8‰ płytki kamienisty potok o
szerokości nieprzekraczającej 3 m
− Warna prawobrzeżny dopływ Wałszy długości 19,00 km i
powierzchni zlewni 109,00 km2.W górnym biegu rzeka ta ma
charakter
zarośniętego
rowu
melioracyjnego
odwadniającego
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
66
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
przyległe łąki i torfowiska. W środkowym biegu koryt rzeki
odzyskuje naturalny charakter, spadek dna wzrasta do prawie 2‰ ,
rzeka płynie krętym korytem przez lasy, w gruntach przeważnie
piaszczystych. W dolnym biegu zwiększa się spadek dna rzeki,
pojawiają liczne bystrza, a w dnie dominują utwory żwirowe. Do
Wałszy rzeka Warna uchodzi w km 38+000 jej biegu w rejonie
miejscowości Łajsy.
•
Drwęca Warmińska jest prawobrzeżnym dopływem Pasłęki, której
długość wynosi 48,40 km, a powierzchnia dorzecza 327 km2. Źródło
Drwęcy Warmińskiej znajduje się na wzniesieniach Górowskich na
wysokości 125,00 m npm. Sieć rzeczna Drwęcy Warmińskiej jest
rozgałęziona. Zlewnia zbudowana jest z glin zwałowych w północnej
części dorzecza oraz z piasków zwydmionych w południowej części
dorzecza. Niewielkie wzniesienia morenowe występują we wschodniej
części zlewni. W zmeliorowanych dolinach występują pokłady torfu. W
części południowej i zachodniej zlewnia jest częściowo zalesiona.
Zlewnia od dopływu Drwęcy spod PGR Karbowo i wodowskazu Orneta
7,8 km do ujścia do Pasłęki położona jest na sandrze. Jedynie przy ujściu
Drwęcy do Pasłęki występuje płat iłów zastoiskowych. Rzeka posiada w
tym rejonie głęboko wciętą dolinę (25 - 30 m).Poniżej ujścia Drwęcy
Warmińskiej zlokalizowany jest wodowskaz Olkowo. Do dopływu spod
Szymbor zlewnia jest płaska, zbudowana z iłów zastoiskowych, a w
części północno - wschodniej z piasków sandrowych.
Podział hydrograficzny zlewni rzeki Pasłęki z uwzględnieniem dopływów II i
III rzędu przedstawiono w tabeli nr 14.
Tabela nr 14
Numer
zlewni
1
56
56 116
56 132
56 134
56 152
56 1552
56 2
Nazwa zlewni
2
PASŁĘKA
Dopływ z Kol. Wymój (p)
Dopływ z Witułt (l)
Jemiołka (Jemiołówka) (l)
Dopływ Salaminka (l)
Dopływ z jez. Mielnik (l)
Giłwa (Giławka) (p)
Rząd
rzeki
3
I
II
II
II
II
II
II
Długość
rzeki
[km]
4
186,82
2,77
6,92
22,68
9,02
2,26
19,76
Powierzchnie
elementarne
[km]
5
2321,03
6,00
11,75
110,77
16,42
26,05
190,75
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
67
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
56 32
56 328
56 34
56 36
56 372
56 38
56 392
56 394
56 396
56 4
56 42
56 6
56 72
56 74
56 76
56 78
56 8
56 86
56 914
56 916
56 918
56 932
56 952
56 96
56 972
56 98
56 992
56 994
56 96
56 998
6.2.
Nazwa zlewni
2
Marąg (l)
Dopływ z Komorowa (p)
Dopływ z jez. Gamerskiego (p)
Kanał Skolity (p)
Dopływ z Litwy (l)
Dopływ z Konradowa (p)
Dopływ spod Włodowa (l)
Dopływ spod Worławek (p)
Dopływ spod Białej Wody (p)
MIŁAKÓWKA (l)
Naria (Narienka)
DRWĘCA WARMIŃSKA (p)
Dopływ z Nowego Wikrowa (l)
Dopływ z Klusajn (p)
Młynówka (l)
Młyńska Struga (p)
WAŁSZA
Warna (p)
Rów Ławki (l)
Dopływ spod Strubna (p)
Dopływ spod Płoskini (p)
Dopływ spod Zakiel (l)
Stare koryto Pasłęki (p)
Łaźnica (p)
Rów Wielewo (l)
Biebrza (p)
Lipówka (p)
Czerwony Rów (l)
Kanał Obcych Wód (p)
Kanał Rusy (p)
Rząd
rzeki
3
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
Długość
rzeki
[km]
4
17,12
4,18
0,40
12,49
7,99
8,04
6,10
10,52
6,40
26,11
18,67
50,91
5,10
6,41
14,22
31,38
170,84
22,37
5,78
6,37
4,48
5,13
5,05
22,97
6,9
23,11
15,63
12,76
12,43
4,77
Powierzchnie
elementarne
[km]
5
102,75
4,68
7,07
39,87
23,64
19,02
9,37
17,58
11,92
184,94
118,00
327,89
7,38
7,11
62,98
99,63
407,04
107,73
10,42
10,35
7,46
10,09
3,85
44,65
11,57
47,08
31,29
22,51
22,53
9,16
Ichtiofauna rzek w zlewni Pasłęki
Na podstawie obserwacji przy odłowach określono skład ichtiofauny dolnego
odcinka rzeki do Pierzchał. Na tym odcinku występują następujące gatunki ryb:
•
licznie – płoć, jelec, kleń, jaź, leszcz, krąp, rozpiór, ukleja, słonecznica, okoń,
ciernik
•
mniej licznie - minog rzeczny, minog strumieniowy, szczupak, boleń,
piekielnica, strzelba, sandacz, węgorz, miętus, koza, śliz, cierniczek, głowacz
białopłetwy
•
sporadycznie - troć wędrowna, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, ciosa,
świnak, brzana,
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
68
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Po wykonaniu przepławki w Braniewie wyraźnie zwiększyła się liczebność troci
wędrownej na odcinku do Pierzchał. Odcinek rzeki Pasłęki, od zapory w
Pierzchałach do miasta Braniewa znajduje się w granicach rezerwatu przyrody
„Ostoja bobrów na rzece Pasłęka”, ustanowionego Zarządzeniem Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego w roku 1970. Rezerwat ten ma rozległe tereny położone
wzdłuż rzek Pasłęka, Wałsza i Jeziora Pierzchalskiego oraz rzek Giłwa, Sorąg, Isąg.
Na wodach rezerwatu zabronione są połowy ryb, z wyjątkiem osób posiadających
specjalne zezwolenie wydane przez ZO PZW w Elblągu (upoważnionego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Jezioro Pierzchalskie jest zbiornikiem zaporowym utworzonym w latach
1913 – 1916 poprzez spiętrzenie wód Pasłęki i kilku jej niewielkich dopływów przez
jaz elektrowni w Pierzchałach. Przed wybudowaniem zapory, rzeka tworzyła w tym
miejscu przełom przez pasmo wzgórz morenowych i płynęła w dolinie o głębokości
do 40 m Pozwoliło to w prosty sposób przeciąć dolinę zaporą i spiętrzyć wody rzeki.
Jezioro ma długość około 7,5km i przy pełnym spiętrzeniu powierzchnię 240ha.
Zalicza się go do zbiorników zaporowych stosunkowo płytkich (do ok. 10 m
głębokości) i o małych wahaniach poziomu zwierciadła wody. Wahania te nie
przekraczają 1 m, zwykle osiągając maksymalną wartość kilkudziesięciu
centymetrów.
W ichtiofaunie Jeziora Pierzchały zdecydowanie dominują gatunki ryb
karpiokształtnych: płoć, leszcz, krąp, ukleja, które dorastają tu do znacznych
rozmiarów. Spośród drapieżnych, oprócz bardzo licznego okonia (spotyka się
kapitalne okazy tego gatunku), występuje tu szczupak, boleń, sandacz, sum i węgorz.
W górnej części zbiornika napotykamy jazie i klenie. W dolnej części – na kanale
roboczym elektrowni Pierzchały napotkać można pstrąga potokowego i miętusa.
Jezioro Pierzchalskie oraz Pasłęka systematycznie zarybiane są ze środków ZO PZW
w Elblągu węgorzem, jaziem, sandaczem, szczupakiem, boleniem, sumem i kleniem.
Dzięki temu łowi się tu piękne okazy tych ryb. Ichtiofauna rzeki Wałszy
reprezentowana jest przez następujące gatunki ryb i minogów: płoć, jelec, kleń, jaź,
leszcz, krąp, rozpiór, ukleja, słonecznica, okoń ciernik, minóg rzeczny, minóg
strumieniowy, szczupak, boleń, piekielnica, strzelba, sandacz, węgorz, miętus, koza,
śliz, cierniczek, głowacz białopłetwy, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, ciosa,
świnka, brzana, karaś srebrzysty. W rzece Warnie dominującymi gatunkami ryb są:
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
69
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
głowacz białopłetwy, strzelba potokowa, szczupak, słonecznica, karaś srebrzysty,
cierniczek, śliz i minóg strumieniowy. W rzece Gamra zaobserwowano głowacze,
narybek pstrąga oraz pojedyncze strzelby.
W górnym biegu Pasłęki stwierdzono występowanie 24 gatunków ryb, w tym
takie jak: jazgarz, jelec, karaś srebrzysty, kiełb, kleń, krąp, lin, okoń, płoć, pstrąg
potokowy, pstrąg tęczowy, szczupak, ukleja, węgorz i wzdręga. Najczęściej
dominującym gatunkiem był pstrąg potokowy, ale na kilku stanowiskach liczne
populacje tworzyły: płoć, kiełb, krąp i okoń.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
70
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
6.3.
Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Pasłęki
Tabela nr 15
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
1
2
56
56 116
56 132
56 134
56 1342
56 1344
56 1346
56 13462
56 13464
56 13466
56 1348
56 152
56 1522
56 1524
56 1552
56 2
56 212
56 214
56 21412
56 21414
56 21416
56 216
PASŁĘKA
Dopływ z Kol. Wymój (p)
Dopływ z Witułt (l)
Jemiołka (Jemiołówka) (l)
Dopływ z Juńczy (l)
Dopływ z Wilkowa (p)
Świętojańska Młynówka (l)
Dopływ z Czerwonej Wody (l)
Dopływ spod Elgnówka (l)
Dopływ z Elgnówka (l)
Dopływ z Guzowego Pieca (l)
Dopływ Salaminka (l)
Dopływ spod Biesala (p)
Dopływ z Jadamin (l)
Dopływ z jez. Mielnik (l)
Giłwa (Giławka) (p)
Dopływ z Tomaszkowa (p)
Kanał Siła (p)
Dopływ z lasów Kol. Sząbruk (p)
Dopływ z Kol. Sząbruk (p)
Dopływ spod Zofijówki (l)
Dopływ spod Stawigudy (l)
Rząd
rzeki
Długość rzeki
[km]
3
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
III
II
III
III
II
II
III
III
IV
IV
IV
III
4
186,82
2,77
6,92
22,68
3,11
1,54
19,12
2,22
2,40
4,08
3,09
9,02
1,58
2,26
2,26
19,76
4,27
3,10
3,02
3,40
3,39
9,22
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
2321,03
93,600
18,000
4,010
6,00
0,074
0,035
0,015
11,75
0,145
0,069
0,029
110,77
1,360
0,654
0,277
6,40
0,079
0,038
0,016
3,72
0,046
0,022
0,093
46,74
0,575
0,276
0,117
5,10
0,063
0,030
0,013
2,21
0,027
0,013
0,006
6,25
0,077
0,037
0,016
4,90
0,060
0,029
0,012
16,42
0,202
0,097
0,041
4,73
0,058
0,028
0,012
3,91
0,048
0,023
0,010
26,05
0,320
0,154
0,065
190,75
2,346
1,125
0,477
4,86
0,060
0,029
0,012
12,76
0,157
0,075
0,032
5,79
0,071
0,034
0,014
1,74
0,021
0,010
0,004
2,43
0,030
0,014
0,006
18,16
0,223
0,107
0,045
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
71
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
56 218
56 24
56 252
56 254
56 26
56 28
56 282
56 284
56 286
56 2872
56 288
56 2882
56 292
56 294
56 32
56 3232
56 3234
56 326
56 3262
56 3264
56 3266
56 3268
56 328
56 34
56 36
56 362
Nazwa zlewni
2
Kanał Sząbruk (p)
Dopływ z Kol. Pęglity (l)
Dopływ z Gietrzwałdu (l)
Dopływ spod Łajs (p)
Dopływ z Kol. Naglady (p)
Wrzesinka (Kanał Trojański) (p)
Dopływ z Jonkowa (p)
Dopływ z Porbad (p)
Dopływ spod Kol. Stekliny (
Dopływ z jez. Linówa (l)
Dopływ spod Naglad (l)
Dopływ z jez. Szelążek (p)
Dopływ z Woryt (l)
Dopływ w leśn. Żelazowice (l)
Marąg (l)
Swojka (l)
Dopływ w Gubitach (l)
Łukta (p)
Dopływ powyżej Dągu (p)
Dopływ ze Strzałkowa (l)
Dopływ z jez. Łoby (p)
Dopływ z Kol. Łukta (p)
Dopływ z Komorowa (p)
Dopływ z jez. Gamerskiego (p)
Kanał Skolity (p)
Dopływ spod Gołogóry (l)
Rząd
rzeki
Długość rzeki
[km]
3
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
III
III
II
III
III
III
IV
IV
IV
IV
III
II
II
III
4
6,10
3,54
1,71
1,95
3,55
8,47
3,09
3,75
4,95
4,76
9,58
2,13
3,35
2,84
17,12
6,88
5,56
11,98
2,68
4,44
2,30
1,30
4,18
0,40
12,49
9,51
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
11,75
0,145
0,069
0,029
2,42
0,030
0,014
0,006
2,09
0,026
0,012
0,005
2,42
0,030
0,014
0,006
4,90
0,060
0,029
0,012
61,82
0,760
0,365
0,155
7,00
0,086
0,041
0,018
14,31
0,176
0,084
0,036
5,61
0,069
0,033
0,014
4,50
0,055
0,027
0,011
16,25
0,200
0,096
0,041
6,61
0,081
0,039
0,016
5,17
0,064
0,031
0,013
2,76
0,034
0,016
0,007
102,75
1,264
0,606
0,257
8,63
0,106
0,051
0,022
3,81
0,047
0,022
0,010
39,45
0,485
0,233
0,099
8,84
0,109
0,052
0,022
4,02
0,049
0,024
0,010
7,39
0,091
0,044
0,018
2,09
0,026
0,012
0,005
4,68
0,058
0,028
0,012
7,07
0,087
0,042
0,018
39,87
0,490
0,235
0,100
18,83
0,232
0,111
0,047
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
72
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
56 372
56 3722
56 38
56 392
56 394
56 396
56 4
56 42
56 4212
56 4214
56 4216
56 4218
56 4252
56 4254
56 44
56 52
56 54
56 56
56 6
56 612
56 614
56 616
56 62
56 64
56 642
56 644
Nazwa zlewni
2
Dopływ z Litwy (l)
Dopływ z Brzydowa (p)
Dopływ z Konradowa (p)
Dopływ spod Włodowa (l)
Dopływ spod Worławek (p)
Dopływ spod Białej Wody (p)
MIŁAKÓWKA (l)
Naria (Narienka)
Bogaczewo (l)
Ponary (p)
Dopływ w Ponarach (p)
Dopływ spod Niebrzydowa Wielkiego (l)
Dopływ z Książnika (p)
Dopływ z jez. Wuksniki
Dopływ z Polkajn (p)
Dopływ z Biernatek (l)
Leśny Rów (l)
Dopływ z Bogatyńskich
DRWĘCA WARMIŃSKA (p)
Dopływ z Kol. Glądy (l)
Dopływ spod Janikowa (l)
Runowo (l)
Dopływ z Kaszun (l)
Ramia (l)
Dopływ z Poborowa (p)
Dopływ spod Bieniewa (l)
Rząd
rzeki
Długość rzeki
[km]
3
II
III
II
II
II
II
II
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
II
II
II
II
III
III
III
III
III
IV
IV
4
7,99
7,26
8,04
6,10
10,52
6,40
26,11
18,67
4,86
6,30
5,59
5,12
4,73
3,17
8,00
6,50
7,04
5,09
50,91
4,76
4,28
8,55
4,28
11,36
2,42
5,35
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
23,64
0,291
0,139
0,059
11,34
0,139
0,067
0,028
19,02
0,234
0,112
0,048
9,37
0,116
0,075
0,019
17,58
0,217
0,141
0,035
11,92
0,147
0,095
0,024
184,94
6,640
1,390
0,518
118,00
4,240
0,885
0,335
12,54
0,450
0,094
0,035
23,94
0,859
0,180
0,067
5,09
0,183
0,038
0,014
9,73
0,356
0,074
0,028
4,19
0,150
0,031
0,012
7,68
0,276
0,058
0,022
11,37
0,140
0,067
0,028
9,64
0,346
0,072
0,027
17,39
0,624
0,130
0,049
4,61
0,165
0,035
0,013
327,89
17,900
2,500
0,610
5,01
0,275
0,038
0,010
7,40
0,406
0,056
0,014
21,34
1,170
0,162
0,041
10,32
0,566
0,078
0,020
37,88
2,075
0,288
0,072
5,05
0,277
0,038
0,010
5,84
0,560
0,060
0,006
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
73
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
56 652
56 654
56 6542
56 6544
56 656
56 6562
56 65622
56 66
56 664
56 672
56 68
56 682
56 692
56 72
56 74
56 76
56 762
56 764
56 78
56 782
56 784
56 786
56 788
56 8
56 812
56 814
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Kol. Babiak (p)
Dopływ z Mingajn (p)
Niedbałka (l)
Dopływ spod Radziejewa (p)
Opin (l)
Dopływ spod Kol. Bieniewo (l)
Dopływ z Opinia (l)
Lubomińska Struga (Krosna) (l)
Dopływ z Lubomina (p)
Dopływ spod Kumajn (p)
Dopływ spod Wójtowa (Kanał F)
Dopływ spod Karbowa (p)
Dopływ z Karkajm (l)
Dopływ z Nowego Wikrowa (l)
Dopływ z Klusajn (p)
Młynówka (l)
Dopływ z Gwiździn (p)
Tatarka (l)
Młyńska Struga (p)
Dopływ spod Kol. Henrykowo (l)
Dopływ z Henrykowa (p)
Taucki Potok (p)
Dopływ z Chwalęcina
WAŁSZA
Dopływ z Lipnik (p)
Dopływ spod Dzikowa Iławeckiego (l)
Rząd
rzeki
Długość rzeki
[km]
3
III
III
IV
IV
III
IV
V
III
IV
III
III
IV
III
II
II
II
III
III
II
III
III
III
III
II
III
III
4
8,95
12,43
3,55
5,10
9,67
10,63
2,31
15,49
2,90
6,61
9,08
3,54
4,53
5,10
6,41
14,22
5,62
8,96
31,38
3,85
3,42
2,52
5,98
170,84
4,88
6,10
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
16,39
0,900
0,125
0,031
38,35
2,110
0,291
0,073
11,97
0,657
0,091
0,023
8,18
0,499
0,062
0,016
35,45
1,946
0,269
0,067
20,95
1,150
0,159
0,040
1,97
0,108
0,015
0,004
38,88
2,134
0,320
0,080
3,61
0,198
0,027
0,007
9,28
0,509
0,071
0,018
18,62
1,022
0,142
0,035
5,92
0,325
0,045
0,011
5,71
0,313
0,043
0,011
7,38
0,404
0,056
0,014
7,11
0,389
0,054
0,014
62,98
3,445
0,479
0,120
12,77
0,699
0,097
0,024
25,85
1,414
0,196
0,049
99,63
3,760
0,767
0,299
13,14
0,499
0,101
0,039
3,55
0,135
0,027
0,011
6,29
0,239
0,048
0,019
10,67
0,405
0,082
0,032
407,04
39,000
4,140
0,440
10,10
0,970
0,103
0,011
7,49
0,719
0,076
0,008
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
74
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
56 816
56 818
56 82
56 822
56 824
56 832
56 84
56 86
56 862
56 864
56 866
56 8662
56 872
56 874
56 88
56 912
56 914
56 916
56 918
56 932
56 952
56 96
56 962
56 972
56 98
56 982
Nazwa zlewni
2
Dopływ z Kandyt (l)
Dopływ z Małej Stegny (p)
Katławka (l)
Dopływ z Bukowca (p)
Dopływ z Żołędnika (l)
Dopływ z Kol. Lechowo (l)
Dopływ spod Dębowca (p)
Warna (p)
Miłakówka (l)
Kwiatkówka (l)
Pokrzywianka (Sawita) (p)
Dopływ spod Gaudyn (p)
Burdula (Żugienia) (p)
Dopływ spod Kajmit (p)
Pakoszanka (Długobór) (p)
Dopływ z Bardyn (l)
Rów Ławki (l)
Dopływ spod Strubna (p)
Dopływ spod Płoskini (p)
Dopływ spod Zakiel (l)
Stare koryto Pasłęki (p)
Łaźnica (p)
Dopływ z Marcinkowa (p)
Rów Wielewo (l)
Biebrza (p)
Dopływ spod Tolkowca (l)
Rząd
rzeki
Długość rzeki
[km]
3
III
III
III
IV
IV
III
III
III
IV
IV
IV
V
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
III
4
6,02
7,10
11,52
5,54
6,61
5,59
6,34
22,37
5,97
12,07
7,26
5,55
8,92
3,85
10,42
6,97
5,78
6,37
4,48
5,13
5,05
22,97
7,82
6,9
23,11
4,43
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
6,39
0,613
0,065
0,007
9,89
0,949
0,101
0,011
42,91
4,120
0,438
0,047
7,73
0,742
0,079
0,006
15,09
1,448
0,154
0,017
7,21
0,692
0,074
0,008
16,72
1,605
0,171
0,018
107,73
10,300
0,820
0,160
17,75
1,700
0,181
0,020
16,09
1,540
0,164
0,018
26,49
1,700
0,181
0,020
7,91
0,759
0,081
0,009
15,07
1,445
0,154
0,017
7,81
0,749
0,080
0,009
23,24
2,229
0,237
0,026
11,28
0,434
0,087
0,036
10,42
0,401
0,080
0,033
10,35
0,398
0,080
0,033
7,46
0,287
0,057
0,024
10,09
0,388
0,078
0,032
3,85
0,148
0,030
0,012
44,65
1,777
0,250
0,050
10,59
0,421
0,079
0,018
11,57
0,460
0,087
0,020
47,08
1,873
0,230
0,050
8,53
0,339
0,064
0,015
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
75
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
56 984
56 992
56 9922
56 994
56 96
56 998
6.4.
Nazwa zlewni
Rząd
rzeki
Długość rzeki
[km]
3
III
II
III
II
II
II
4
8,8
15,63
4,74
12,76
12,43
4,77
2
Dopływ z Szylen (l)
Lipówka (p)
Dopływ spod Gronówka (p)
Czerwony Rów (l)
Kanał Obcych Wód (p)
Kanał Rusy (p)
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
10,3
0,410
0,077
0,018
31,29
1,283
0,170
0,030
4,99
0,205
0,039
0,009
22,51
0,930
0,178
0,041
22,53
0,931
0,178
0,041
9,16
0,378
0,072
0,016
Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni Pasłęki
Tabela nr 16
Nr
Numer
Nazwa
budowli Nr
zlewni
rzeki
zlewni
w
cząst.
zlewni
1
2
3
4
1
56 56
Pasłęka
2
56
56
Pasłęka
3
56
56
Pasłęka
4
56
56
Pasłęka
5
6
56
56
56
56
Pasłęka
Pasłęka
7
56
56992
Lipówka
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
5
6
9+910 Braniewo
7
8
braniewski
24+300 Pierzchały
Płoskonia
braniewski
Lubomino
lidzbarski
PitynyKasztanowo
Łęgucki
156+410
Młyn
157+871 Łęguty
197+250 Wymój
109+200
3+360 Rogity
Nazwa
budowli
Przeznaczenie
Światło
Wys.
Prze
średnica Piętrzenia
pławka
[m]
[m]
9
Jaz, MEW
Zapora, jaz,
MEW
10
MEW
Jaz, MEW
MEW
4,43
2,00
Gietrzwałd olsztyński
jaz
MEW
2x3,00
1,80
Gietrzwałd olsztyński
Stawiguda olsztyński
jaz
jaz
3x2,50
1,38
2,70
2,56
Braniewo
Jaz
MEW
nieczynny
piętrzenie
jeziora
2,00
0,60
braniewski
11
X
12
MEW
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
13
2,00
14,00
76
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Numer
Nazwa
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
rzeki
cząst.
zlewni
1
2
3
4
8
56 56 98 Biebrza
9
56 56 8
Wałsza
10
56 56 8
Wałsza
11
56 56 8
Wałsza
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
5
3+500
14+000
24+800
46+800
6
Bobrowiec
Bornity
Pieniężno
Wopy
12
56
56 8
Wałsza
61+990 Stega Mała
13
56
56872
2+050 Pieniężno
14
56
56 78
15
56
56 78
Burdula
Młyńska
Struga
Młyńska
Struga
16
56
56 76
17
56
56 6
18
56
56 6
20
21
22
56
56
56
56 4
56 42
56 42
Drwęca
Warmińska
Drwęca
Warmińska
Miłakówka
Narienka
Narienka
23
56
56 42
Narienka
24
25
56
56
56 42
56
Narienka
Bogaczewo
Młynówka
Światło
Wys.
Prze
Przeznaczenie
średnica Piętrzenia
pławka
[m]
[m]
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
7
Braniewo
Pieniężno
Pieniężno
Pieniężno
Górowo
Iławeckie
8
braniewski
braniewski
braniewski
braniewski
9
jaz
Jaz MEW
Jaz, MEW
, MEW
10
stawy rybne
MEW
MEW
MEW
bartoszycki
jaz
stawy rybne
braniewski
Zapora, jaz,
MEW
MEW
1+800 Osetnik
Orneta
lidzbarski
jaz
13+350 Bażyny
Orneta
lidzbarski
jaz
7+450 Dobry
Godkowo
elbląski
9+570 Orneta
Orneta
10+500 Orneta
Orneta
11+995 Miłakowo
0+690 Mildzie
1+450 Warny
Naryjski
7+800
Młyn
9+790 Niebrzydowo
5+150 Kruszewnia
11
12
2x3,0
13
2,00
2,00
3,00
1,60
3,00
4,70
5,56
3,68
4,40
2,60
2,00
6,50
28,00
Jaz z
bystrotokiem
redukcja
spadku
redukcja
spadku
lidzbarski
jaz
MEW
12,00
2,30
lidzbarski
jaz
MEW
11,30
4,10
Miłakowo ostródzki
Miłakowo ostródzki
Miałakowo ostródzki
jaz
jaz
jaz
MEW
MEW
MEW
4,00
3,30
1,10
2,10
1,95
3,40
Morąg
ostródzki
jaz
stawy rybne
3,00
1,40
Morąg
Morąg
ostródzki
ostródzki
PP
PP
retencja
retencja
3,60
1,20
1,10
1,00
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
77
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
cząst.
zlewni
1
2
3
4212
Nazwa
rzeki
4
Km
biegu
rzeki
5
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
6
7
8
9
Światło
Wys.
Prze
Przeznaczenie
średnica Piętrzenia
pławka
[m]
[m]
10
MEW
nieczynna
redukcja
spadku
11
12
13
4,35
2,90
2,00
2,00
26
56
56 2
Giłwa
6+500 Gietrzwałd
Gietrzwałd olsztyński
jaz
27
56
56 2
Giłwa
17+860 Unieszewo
Gietrzwałd olsztyński
jaz
28
56
56 134 Jemiołówka
Gietrzwałd olsztyński
jaz
MEW
1,70
1,20
29
56
56134
Olsztynek
jaz
MEW
2,40
1,45
Jemiołówka
Guzowy
Młyn
10+100 Samogowo
1+110
olsztyńskie
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
78
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
7.
Zlewnia zalewu Wiślanego od Pasłęki do Pregoły (Nr 57)
7.1.
Hydrografia zlewni dopływów Zalewu Wiślanego od Pasłęki do Pregoły
Od ujścia Pasłęki do Pregoły do Zalewu Wiślanego uchodzi szereg
mniejszych cieków, z których część ma swe źródła w Polsce, a do Zalewu
uchodzących już na terenie obwodu Kaliningradzkiego w Rosji. Z tego obszaru
powierzchnia zlewni największego dopływu rzeki Banówki (Mamonowki) w
granicach Polski wynosi 392,03 km2 w tym zlewnia rzeki Banówki obejmuje obszar
o powierzchni 205,10 km2. Prawym dopływem Banówki, uchodzącym do niej poza
granicami Polski, jest Omaza (pow. w granicach państwa 41,7 km2). Dolina Omazy
jest wąska, głęboko wcięta. W środkowym biegu rzeka przyjmuje kilka dopływów.
Również na terenie Polski znajduje się górny bieg drugiego dopływu - Ławty
(Jarft, Wituszka), która jest prawym dopływem Banówki (pow. w granicach państwa
32,0 km2). Obszar zlewni tej rzeki zbudowany jest z piasków sandrowych i piasków
gliniastych. Prawym dopływem Banówki, uchodzącym do niej poza granicami
Polski, jest rzeka Omaza o powierzchni zlewni w granicach Polski 41,7 km2.
W środkowym biegu rzeka przyjmuje kilka dopływów. Również na terenie Polski
znajduje się górny bieg drugiego dopływu - Ławty (Jarft, Wituszka), która jest
prawym dopływem Banówki (pow. w granicach państwa 32,0 km2). Lewym
dopływem Banówki jest Gołuba, ktorej powierzchnia zlewni na terenie Polski
wynosi 15,1 km2.W obrębie zlewni znajduje się strefa krajobrazu chronionego
wzdłuż rzeki Banówka. Rozpatrywany teren leży na obszarze województwa
warmińsko - mazurskiego, w n/w gminach znajdujących się w powiecie
braniewskim: Braniewo, Płoskinia, Pieniężno, Lelkowo. Wiodącymi funkcjami
omawianej zlewni jest rolnictwo i hodowla. Podział hydrograficzny zlewni Zalewu
Wiślanego od Pasłęki do Pregoły przedstawiono w tabeli nr 17
Tabela nr 17
Numer
zlewni
1
57
57 12
Nazwa zlewni
2
ZALEW WIŚLANY OD PASŁĘKI DO
PREGOŁY (W GRANICACH POLSKI)
Rów Łąkowy (Kanawa Ługowaja) w
granicach województwa
Rząd
rzeki
3
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km]
4
5
392,03
I
2,60
3,22
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
79
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
57 2
57 212
57 214
57 216
57 22
57 24
Nazwa zlewni
2
BANÓWKA
(MAMONOWKA)
w
granicach województwa
Rusewo (p)
Dopływ spod Białczyna (l)
Krzewno (p)
Strumień Wilki (p)
Omaza (Ignatjewka) w granicach
województwa (p)
Rząd
rzeki
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km]
3
4
5
I
39,57
191,44
II
II
II
II
5,39
5,06
4,53
11,18
18,14
11,31
10,65
15,59
II
21,34
35,39
57 26
Ławta (gb. Medrzycka Struga Wituszka)
II
10,75
36,88
57 264
57 28
Owsianka w granicach województwa (p)
Gołuba w granicach województwa
Bezleda (Riezwaja) (dopł. Świeżej) (l) w
granicach województwa
Dopływ spod Barciszewa (p)
Dopływ spod Piersel (l)
Dopływ w m. Nadieżdino (l) w granicach
województwa
Stradyk (Korniewka) (dopł. Świeżej) (l)
w granicach województwa
Wormianka (l)
Kanał Młyński (l)
Dopływ w Korniewie w granicach
województwa
Pasmar (Majskaja) (dopł. Stradyka) (p)
w granicach województwa
Lubimaja w granicach województwa
Wielikonalnyj (l) (dopł. Pasmaru) do dopł.
z Pogranicznoje (p) włącznie w granicach
województwa
III
II
2,80
3,60
2,78
15,74
II
8,60
56,12
III
III
4,22
5,77
9,04
10,96
III
-
2,58
II
13,00
93,30
III
III
8,27
10,86
14,60
29,63
III
0,45
5,43
II
3,40
30,40
III
2,80
7,40
III
-
0,29
57 42
57 422
57 424
57 428
57 44
57 442
57 444
57 448
57 46
57 464
57 48
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
80
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
7.2.
Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Zalewu Wiślanego od Pasłęki do Pregoły
Tabela nr 18
Numer
zlewni
Rząd
rzeki
Nazwa zlewni
1
2
PASŁĘKI
3
DO
PREGOŁY
Długość Powierzchnie
rzeki
elementarne
[km]
[km]
4
5
(W
Przepływy
charakterystyczne m3/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
7
8
57
ZALEW WIŚLANY OD
GRANICACH POLSKI)
57 12
Rów Łąkowy (Kanawa Ługowaja) w granicach województwa
I
2,60
3,22
57 2
BANÓWKA (MAMONOWKA) w granicach województwa
I
39,57
191,44
15,320
1,510
0,383
57 212
57 214
57 216
57 22
Rusewo (p)
Dopływ spod Białczyna (l)
Krzewno (p)
Strumień Wilki (p)
II
II
II
II
5,39
5,06
4,53
11,18
18,14
11,31
10,65
15,59
1,179
0,848
0,852
1,250
0,145
0,091
0,084
0,123
0,036
0,023
0,021
0,310
57 24
Omaza (Ignatjewka) w granicach województwa (p)
II
21,34
35,39
2,830
0,280
0,071
57 26
Ławta (gb. Mędrzycka Struga Wituszka)
II
10,75
36,88
2,900
0,299
0,074
57 264
57 28
Owsianka w granicach województwa (p)
Gołuba w granicach województwa
III
II
2,80
3,60
2,78
15,74
0,209
1,100
0,118
0,126
0,030
0,032
57 42
Bezleda (Riezwaja) (dopł. Świeżej) (l) w granicach województwa
II
8,60
56,12
4,490
0,455
0,112
57 422
57 424
Dopływ spod Barciszewa (p)
Dopływ spod Piersel (l)
III
III
4,22
5,77
9,04
10,96
0,723
0,877
0,074
0,091
0,018
0,022
57 428
Dopływ w m. Nadieżdino (l) w granicach województwa
III
-
2,58
-
-
-
392,03
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
81
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
Rząd
rzeki
1
2
3
Długość Powierzchnie
rzeki
elementarne
[km]
[km]
4
5
Przepływy
charakterystyczne m3/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
7
8
57 44
Stradyk (Korniewka) (dopł. Świeżej) (l) w granicach województwa
II
13,00
93,30
6,530
0,746
0,187
57 442
57 444
57 44432
Wormianka (l)
Kanał Młyński (l)
Szarka (p)
III
III
IV
8,27
10,86
5,96
14,60
29,63
10,92
1,020
2,190
0,874
0,117
0,237
0,085
0,029
0,059
0,022
57 448
Dopływ w Korniewie w granicach województwa
III
0,45
5,43
0,326
0,043
0,008
57 46
Pasmar (Majskaja) (dopł. Stradyka) (p) w granicach województwa
II
3,40
30,40
2,286
0,305
0,057
57 464
Lubimaja w granicach województwa
III
2,80
7,40
0,592
0,061
0,011
57 48
Wielikonalnyj (l) (dopł. Pasmaru) do dopł. z Pogranicznoje (p)
włącznie w granicach województwa
III
-
0,29
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
325,790
82
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
7.3.
Zabudowa hydrotechniczna w zlewni dopływów Zalewu Wiślanego od
Pasłęki do Pregoły
W zlewni dopływów Zalewu Wiślanego, na terenie Polski znajduje się jedna
budowla hydrotechniczna. Jest to Mała Elektrownia Wodna w km 1+100 Kanału
Młyńskiego w m. Lelkowo o wysokości piętrzenia 2,5 m.
8.
Zlewnia rzeki Pregoły ( Nr 58)
8.1.
Hydrografia zlewni rzeki Pregoły w granicach Polski
Zlewnia rzeki Pregoły obejmuje w granicach Polski obszar o powierzchni
7407,34 km2, z czego jej dwa największe dopływy rozpoczynające swój bieg w
Polsce i uchodzące do Pregoły już na terenie Rosji wynosi: Łyna 5712,65 km2,
Węgorapa 1683,45 km2. Łącznie zlewnie tych rzek zajmują obszar o powierzchni
7396,10 km2.
Łyna jest największą rzeką na obszarze województwa warmińsko –
mazurskiego. Całkowita długość rzeki wynosi 289 km, w tym 208,57 km w
granicach Polski. Obszar odwadniany przez rzekę Łynę, wraz z dopływami znajduje
się w części makroregionu Pojezierza wchodzącego w skład podprowincji Nizina
Staropruska. Źródła rzeki znajdują się w okolicy wsi Łyna, na terenie rezerwatu
przyrody "Źródła Rzeki Łyny" na wysokości 153 m npm. W swym górnym biegu
przepływa przez wiele jezior (jezioro Brzeźno, jezioro Kiernoz Mały, jezioro
Kiernoz Wielki, Jezioro Łańskie, jezioro Ustrych). W środkowym biegu w rejonie
Olszyna płynie na wysokości 146,5 m npm. Do Pregoły uchodzi na rzędnej 55 m
npm. Średni spadek rzeki wynosi 0,34 ‰.
Od źródeł Łyna płynie początkowo w kierunku północnym, i w okolicach
Lidzbarka Warmińskiego skręca na północny wschód. Poniżej Sępopola rzeka Łyna
skręca ponownie w kierunku północnym. W górnym biegu rzeka płynie w głęboko
wciętej dolinie. Pomiędzy miejscowościami Ruś i Bartąg dolina rzeki Łyny znacznie
się rozszerza i jest podmokła. Na terenie Olsztyna rzeka została uregulowana.
Głównymi dopływami Łyny są:
•
lewobrzeżne: Marózka, Kwiela, Kortówka, Elma
•
prawobrzeżne: Wadąg, Kirsna, Symsarna, Pisa, Północna Guber
Guber jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Łyny o długości 80,20 km i
powierzchni zlewni 1589,10 km2. Źródła rzeki znajdują się po południowo –
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
83
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
zachodniej stronie jeziora Guber. Do Łyny uchodzi w rejonie Sępopola.
Największymi dopływami rzeki Guber są:
•
prawobrzeżne: Struga Rawa, Runia, Liwna i Mamlak
•
lewobrzeżne: Dajna i Sajna
Zlewnia rzeki Guber położona jest na obszarze trzech mezoregionów: Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Mrągowskiego i Niziny Sępopolskiej. W
strukturze użytkowania terenu zlewni dominują grunty orne. Trwałe użytki
zielone znajdują się w dolinach rzek.
Sajna- rzeka IV rzędu, prawobrzeżny dopływ rzeki Guber o długości 50,60 km i
powierzchni zlewni 500,60 km2. Zlewnia rzeki Sajny znajduje się w granicach
mezoregionów Pojezierza Mrągowskiego i Niziny Sępopolskiej.
Sajna wypływa z jeziora Legińskiego pod Reszelem, a do rzeki Guber uchodzi w
rejonie wsi Sątoczno. Powierzchnia zlewni ma charakter typowo rolniczy. W
strukturze użytkowania dominują grunty orne, łąki i pastwiska.
Liwna jest rzeką IV rzędu, prawobrzeżnym dopływem Gubra o długości 36,24 km i
powierzchni zlewni 227,74 km2. Źródła Liwny znajdują się na zachód od jeziora
Silec, do rzeki Guber uchodzi w km 21+000 jego biegu. W odcinku źródłowym i
ujściowym znajdują się rozbudowane systemy melioracyjne, a na całym obszarze
zlewni znajdują liczne bezodpływowe zagłębienia. W strukturze użytkowania
zlewni przeważają użytki rolne, w obrębie dolin występują trwale użytki zielone.
Lasy zajmują niewielki obszar i występują głównie w północnej i wschodniej
części zlewni.
Dajna jest rzeką IV rzędu, lewobrzeżnym dopływem rzeki Guber o długość 58,46
km i powierzchni zlewni 349,54 km km2. Rzeka Dajna, lewobrzeżny dopływ
rzeki Guber wypływa z jezior położonych w okolicy Mrągowa. Źródła rzeki
znajdują się w okolicy miejscowości Piecki na zachodnim krańcu Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, na wysokości ca 150 m npm. Za początek Dajny uznano
ciek uchodzący od południa do jeziora Wągiel. Następnie Dajna przepływa przez
szereg jezior Rynny Mrągowskiej: Wągiel, Wierzbowskie, Czos, Czarne, Kot,
Juno, Kiersztanowskie i Dziejowa. W zlewni rzeki Dajny znajdują się 32 jeziora
o powierzchni od 7,0 ha (jez. Piecuch) do 383,70 ha ( jez. Juno), a ich łączna
powierzchnia wynosi 2751 ha (27,51 km2). Do rzeki Guber, Dajna uchodzi w
miejscowości Biedaszki koło Kętrzyna na rzędnej 62,30 m npm.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
84
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Wg Kondrackiego ( Geografia regionalna Polski) rzeka Dajna przepływa przez
dwa mezoregiony- Pojezierze Mrągowskie oraz Niziną Sępopolską.
Przy całkowitej długości rzeki wynoszącej 55,00 km średni spadek dna wynosi
1,6‰. W górnym biegu na odcinku długości 21 km spadek dna rzeki jest jednak
znacznie większy i wynosi 2,7 ‰. W dolnym biegu spadek ten jest już mniejszy i
wynosi średnio 0,9 ‰.
Duży spadek rzeki, liczne jeziora przepływowe i związane z tym wyrównane
przepływy, a także dogodne warunki topograficzne doliny rzeki sprzyjały
wykorzystaniu wód rzeki Dajny do produkcji energii elektrycznej. Aktualnie na
rzece pracuje osiem małych elektrowni wodnych o mocy od 50 do 140 kW.
Elma jest rzeką III rzędu, dopływem Łyny o długości 40,26 km i powierzchni zlewni
273,66 km2. Elma wypływa z terenów podmokłych w rejonie Kujkiem na
wysokości 155 m npm. Największym dopływem tej rzeki jest ciek Goska o
długości 8,28 km i powierzchni zlewni 19,89 km2. Zlewnia Elmy znajduje się w
granicach dwóch mezoregionów – Niziny Sępopolskiej i Wzniesień Górowskich,
należy do makroregionu Nizina Staropruska. Powierzchnia zlewni zbudowana
jest z glin zwałowych, piasków i żwirów wodnolodowcowych. W strukturze
użytkowania dominują użytki rolne.
Symsarna jest rzeką III rzędu, lewobrzeżnym dopływem Łyny o długości 38,44 km i
powierzchni zlewni 253,38 km2. Symsarna wypływa z jeziora Luterskiego, a
następnie przepływa kolejno przez jeziora: Ławki, Wojtówko, Blanki, i Symsar.
W swym biegu rzeka przecina mezoregion Pojezierze Olsztyńskie należący do
makroregionu Pojezierze Mazurskie.
Zlewnia zbudowana jest głównie z glin zwałowych oraz piasków i żwirów
wodnolodowcowych. Poniżej jeziora Symsar płynie w zwartej dolinie i na tym
odcinku jest uregulowana. Zlewnia ma charakter typowo rolniczy, a w strukturze
użytkowania dominują grunty orne.
Kirsna, rzeka III rzędu, prawobrzeżny dopływ Łyny o długości 26,19 km i
powierzchni zlewni 114,92 km2. Rzeka Kirsna, płynąca wciętą na głębokość do
390 m doliną, łączy szereg strug odwadniających wysoczyznę morenową.
Zlewnia Kirsna położona jest w granicach Pojezierza Olsztyńskiego. W
strukturze użytkowania zlewni zaznacza się wyraźny udział lasów.
Wadąg, rzeka III rzędu, w górnym biegu nazywana Dymer, a w środkowym biegu
Dadaj i Pisa, Jest to rzeka o długości 71,73 km, powierzchnia dorzecza 1210,24
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
85
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
km2. Płynie w województwie warmińsko-mazurskim. Źródła koło miejscowości
Szczepankowo. Przepływa przez jeziora: Kraksy, Dadaj, Tumiańskie, Pisz,
Wadąg. Do Łyny uchodzi ca 10 km poniżej od Olsztyna.
Marózka- lewobrzeżny dopływ Łyny III rzędu o długości 43 km i powierzchni
zlewni 304,51 km2. Marózka wypływa z jeziora Gardyńskiego, i płynie dalej
przez jeziora: Lubień, Mielno, Maróz, Święte i uchodzi do jeziora Kiernoz, przez
które przepływa rzeka Łyna. Marózka przepływa przez tereny mezoregionu Garb
Lubawski wchodzącego w skład makroregionu Pojezierze Chełmsko –
Dobrzyńskie
oraz
mezoregiony
Pojezierze
Olsztyńskie
należącego
do
makroregionu Pojezierze Mazurskie. W części południowej w strukturze
użytkowania dominują grunty orne, a w północnej przeważają lasy.
Węgorapa jest lewobrzeżnym dopływem Pregoły o długości 139,90 km w tym 43,90
km w graniach Polski i powierzchni zlewni w granicach Polski wynoszącej
975,60 km2. Jako źródłowy odcinek przyjmuje się jej wypływ z jeziora Mamry.
Od jeziora płynie w kierunku północnym stopniowo skręcając na północnym
wschód. W rejonie Węgorzewa rozdziela się na dwa ramiona - kanał Młyński i
Węgorapę. Z miejscowością Mioduniszki Węgorapa przekracza granicę i wpływa
na teren Rosji. Znaczący wpływ na reżim wód rzeki Węgorapy ma zlewnia
jeziora Mamry o powierzchni 620,60 km2.
Gołdapa – prawobrzeżny dopływ Węgorapy. Jest to rzeka II rzędu o długości 89 km
i powierzchni zlewni 678,40 km2. Źródła Gołdapy znajdują się na północ od
Olecka w rejonie wsi Szerejki na wysokości 204 m npm. Do jeziora Gołdap
rzeka ta o długości 32,40 km i powierzchni zlewni 237,10 km2 nosi nazwę Jarka,
ale z jeziora wypływa już jako Gołdapa. Do Węgorapy uchodzi w km 114+500
jej biegu na wysokości 97,00 m npm.
W dolnym biegu na km 15+800 bieg rzeki uległ znacznemu przekształceniu. W
okolicy wsi Zakłacze następuje rozdział wody. Zasadnicza część wód Gołdapy
płynie Kanałem Brożajckim, łączącym się z Węgorapą najkrótszą drogą z
południa na północ, a pozostała przeważnie w okresie wezbrań wiosennych
płynie naturalnym korytem. Kanał Brożajcki o długości 7,20 km jest sztuczną
odnogą Gołdapy. Całkowita powierzchnia jego zlewni wynosi zaledwie 25,20
km2 .
Podział hydrograficzny zlewni rzek – dopływów Pregoły przedstawiono w
tabeli nr 19
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
86
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Tabela nr 19
Numer
zlewni
1
58
58 2
58 2132
58 2152
58 218
58 232
58 234
58 24
58 252
58 254
58 26
58 28
58 4
58 412
58 42
58 438
58 44
58 452
58 454
58 4552
58 456
58 4572
58 458
58 4582
58 4596
58 45972
58 4598
58 46
58 472
58 474
58 476
58 4772
58 478
58 4792
58 48
Nazwa zlewni
2
PREGOŁA zlewnia w granicach
województwa
WĘGORAPA (dopł. Pregoły) (l) w
granicach województwa
Dopływ spod Parcza (l)
Radzieja (l)
Sapina (p)
Stara Gołdapa (Stare koryto
Gołdapy) (p)
Kanał Minocki (p)
Gołdapa (gb. Jarka, db. Kanał
Brożajcki)
w
granicach
województwa
Stare
koryto
Węgorapy
w
granicach województwa
Wika (dopł. Węgorapy) do wypływu
z jez. Wikowskiego (p) w granicach
województwa
ZLEWNIA PISY w granicach
województwa
Błędzianka (Rominta) (dopł. Pisy)
(l) w granicach województwa
ŁYNA (DOPŁYW PREGOŁY) (L)
w granicach województwa
Wólecka Struga (l)
Marózka (l)
Kortówka (l)
Wadąg (gb. Kanał Dymerski, srb.
Dadaj, Pisa) (p)
Stara Łyna (l)
Kanał Limajno (l)
Barcikowski Kanał (p)
Kwiela (l)
Sunia (l)
Kirsna (p)
Młynówka (p)
Miłogórska Struga (p)
Dopływ z Kraszewa (p)
Redy (l)
Symsarna (p)
Rogowska Struga (p)
Elma (l)
Suszyca (p)
Wirwilcka Młynówka w gr.woj. (l)
Pisa (p)
Borycka Struga (l)
Guber w granicach województwa
Rząd
rzeki
3
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km]
4
5
I
-
7405,05
II
65,60
1683,45
III
III
III
6,69
15,30
46,33
17,10
49,74
311,85
III
16,86
131,68
III
9,85
17,20
III
95,03
567,44
III
10,00
50,61
III
2,70
10,25
14,50
III
14,45
162,51
II
208,57
5721,60
III
III
III
6,56
45,22
4,99
13,72
304,51
40,10
III
71,73
1210,24
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
11,26
1,24
6,91
13,47
23,91
26,19
11,78
8,75
7,30
9,27
38,44
7,63
40,26
17,36
16,43
42,01
13,22
83,58
67,75
16,34
13,77
33,10
98,99
114,92
26,77
22,46
8,66
30,67
273,59
20,22
273,66
56,04
55,22
316,38
43,38
1574,60
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
87
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
Rząd
rzeki
1
2
3
58 492
58 496
58 498
(p)
SzczurkowskaMłynówka
(Prawda), (dopływ Łyny), (l) w
granicach województwa
Omęt (Omiet, Stogowka), (dopływ
Łyny),
(p)
w
granicach
województwa
Oświnka (Świnka, Putiłowka, gb.
Rawda), (dopływ Łyny), (p) w
granicach województwa
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km]
4
5
III
8,20
42,85
III
35,58
181,25
III
14,54
194,75
8.2. Charakterystyka ichtiofauny w rzekach zlewni Pregoły
W latach 2001-2002 przeprowadzono monitoring ichtiofauny rzeki Łyny i jej
dopływów. Badaniami objęto główne koryto Łyny oraz Guber z jego dopływami
Dajną i Sajną. Na 45 stanowiskach stwierdzono występowanie 27 gatunków oraz
jednego gatunku minoga. Pod względem ilościowym dominuje płoć ( 53,6%).
Następne to: ukleja (9,4%), kiełb (6,8%), okoń (6,7%) oraz koza (4,3%). Wśród
odłowionych gatunków stwierdzono 8 podlegających całkowitej lub częściowej
ochronie gatunkowej. Są to: minóg strumieniowy, piekielnica, koza, piskorz,
różanka, głowacz białopłetwy, śliz, słonecznica. Stwierdzono występowanie dwóch
gatunków krytycznie zagrożonych CE ( piekielnica i certa), trzech zagrożonych EN
(minóg strumieniowy, różanka i piskorz), trzech gatunków narażonych VU (koza,
miętus i głowacz białopłetwy), jednego gatunku zależnego od działań ochronnych
CD ( pstrąg potokowy) oraz 18 gatunków mniej narażonych.
Skład ichtiofauny rzeki Węgorapy i jej dopływów z uwagi na podobny
charakter i połączenia, jest podobny. W rzekach tej zlewni występują głównie:
węgorz, szczupak, kleń, boleń, pstrąg potokowy oraz gatunki chronione: strzelba
potokowa, głowacz, śliz, koza, oraz minóg strumieniowy. Są informacje, że jeszcze
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Gołdapie łowiono pstrągi o wadze 8-9
kg. Należy sądzić, że była to troć wędrowna, która docierała tu Pregołą i Węgorapą.
Z uwagi na duże walory przyrodnicze oraz funkcję korytarzy ekologicznych
Węgorapa, Gołdapa oraz Kanał Brożajcki zostały objęte ochroną jako obszary
krajobrazu chronionego. Wybrane odcinki Węgorapy oraz znaczna część Gołdapy
posiadają status rzek górskich. Podobną funkcję korytarzy ekologicznych pełnią
Dajna, Sajna, Guber i Łyna.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
88
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
8.3.
Przepływy charakterystyczne w rzekach zlewni Pregoły
Tabela nr 20
Numer zlewni
Nazwa zlewni
Rząd
rzeki
1
2
PRĘGOŁA zlewnia w granicach województwa
WĘGORAPA (dopł. Pregoły) (l) w granicach województwa
Dopływ z jez. Wojsak (p)
Dopływ spod Bogacka (l)
Dopływ spod Parcza (l)
Radzieja (l)
Dopływ z jez. Sztynorckiego (l)
Dopływ z jez. Dgał Wielki (p)
Sapina (p)
Dopływ spod Spytkowa (l)
Dopływ z jez. Brożówka
Dopływ z Kol. Wyłudy (l)
Dopływ z jez. Łękuk Wielki
Dopływ z jez. Krzywa Kuta (p)
Dopływ z jez. Czarna Kuta (p)
Dopływ z jez. Rominty (p)
Dopływ z jez. Lemięt (l)
Dopływ z jez. Harsz
Kanał Młyński (p)
Dopływ z Wilkowa (l)
3
I
II
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
III
III
III
58
58 2
58 2112
58 2114
58 2132
58 2152
58 2154
58 2156
58 218
58 218172
58 21832
58 21834
58 21836
58 21852
58 21872
58 218722
58 218932
58 2194
58 2312
58 2314
Długość
rzeki [km]
4
65,60
2,00
4,06
6,69
15,30
5,2
3,49
46,33
9,22
0,10
5,78
7,81
11,90
6,14
1,80
1,61
1,10
5,22
4,06
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
7405,05
1683,45
57,040
11,230
2,847
13,49
0,447
0,088
0,022
11,18
0,370
0,073
0,018
17,10
0,564
0,111
0,028
49,74
1,647
0,324
0,082
5,65
0,19
0,037
0,009
35,02
1,159
0,228
0,058
311,85
10,328
2,058
0,515
15,89
0,526
0,104
0,026
5,76
0,191
0,038
0,010
18,91
0,626
0,123
0,031
24,29
0,804
0,158
0,040
24,83
0,822
0,162
0,042
28,62
0,948
0,189
0,049
9,86
0,327
0,064
0,016
15,35
0,508
0,100
0,025
8,42
0,279
0,055
0,014
15,63
0,517
0,102
0,027
3,20
0,106
0,021
0,005
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
89
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 2316
58 2318
58 232
58 2322
58 2324
58 23242
58 23252
58 2326
58 2328
58 234
58 24
58 2412
58 2414
58 2416
58 242
58 2422
58 2424
58 24312
58 2432
58 24322
58 24332
58 2434
58 2436
Nazwa zlewni
2
Dopływ z Piotrówka (l)
Dopływ z Ołownika w granicach województwa (l)
Stara Gołdapa (Stare koryto Gołdapy) (p)
Grodzisko (l)
Dopływ spod Gebałki (l)
Dopływ spod Krzywińskich (l)
Dopływ spod Kaczorówki (l)
Dopływ z Dowiat (l)
Dopływ z Więcek (l)
Kanał Minocki (p)
Gołdapa (gb. Jarka, db. Kanał Brożajcki ) w granicach
województwa
Dopływ z Danieli (p)
Dopływ z Drozdówka (p)
Dopływ z jez. Bitkowskiego (p)
Dzięgiela (gb. Wilkaska Struga)
Pogorzelska Struga (l)
Dopływ spod Wrotkowa (l)
Dopływ z jez. Marlinowo (p)
Czarna Struga (p)
Dopływ spod Budwiecia (p)
Dopływ spod Kolniszek (l)
Dopływ z jez. Rakówek (p)
Dopływ z Botkun (l)
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
3,90
0,129
0,025
0,007
4,83
0,227
0,045
0,011
131,68
5,688
0,917
0,228
14,14
0,611
0,099
0,024
30,77
1,329
0,214
0,053
4,31
0,143
0,028
0,007
6,39
0,212
0,042
0,011
22,80
0,755
0,149
0,039
22,61
0,749
0,147
0,037
17,20
0,570
0,115
0,029
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
III
III
III
IV
IV
V
IV
IV
IV
III
4
4,15
3,02
16,86
10,36
9,79
4,61
5,00
9,72
9,26
9,85
III
95,03
567,44
24,510
3,953
0,981
IV
IV
IV
IV
V
V
IV
IV
V
IV
IV
IV
8,24
8,79
4,18
14,91
9,22
7,93
2,50
13,13
3,57
5,53
5,93
6,00
23,10
13,54
16,88
48,61
11,73
12,31
3,34
29,10
4,83
9,67
12,58
9,87
1,428
0,837
1,043
3,004
0,727
0,761
0,207
1,880
0,299
0,598
0,780
0,610
0,145
0,085
0,106
0,306
0,074
0,078
0,021
0,183
0,030
0,061
0,079
0,062
0,025
0,015
0,019
0,054
0,013
0,014
0,004
0,032
0,005
0,011
0,014
0,011
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
90
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 2452
58 2454
58 2456
58 2458
58 246
58 2462
58 24712
58 2472
58 2474
58 2476
58 24762
58 24772
58 2478
58 24782
58 2492
58 24922
58 249222
58 252
58 2522
58 2524
58 252432
58 2526
58 254
Nazwa zlewni
2
Dopływ z Jabramowa (l)
Dopoływ spod Janowa (l)
Dopływ spod Podgórza (l)
Dopływ spod Wronek Wielkich (l)
Rów Nr 1 w granicach województwa (p)
Dopływ spod Wiłkajć (p)
Dopływ z Włost (l)
Rożynka (l)
Kanał Janki
Alina (l)
Dopływ spod Kierzek (l)
Dopływ spod Ziemianek (p)
Lisówka (l)
Dopływ spod Kol. Surminy (p)
Bachutka (p)
Dopływ z jez. Czupowskiego (p)
Dopływ z Klewin (l)
Stare koryto Węgorapy w granicach województwa
Dopływ spod Ściborek (p)
Irka (p) w granicach województwa
Wicianka (l)
Dopływ z Błota Ostrownoje (p) w granicach województwa
Wika (dopł. Węgorapy) do wypływu z jez. Wikowskiego (p) w
granicach województwa
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
V
IV
V
VI
III
IV
IV
V
IV
4
8,39
7,91
8,70
7,40
9,24
3,49
7,86
15,82
8,23
19,99
4,88
4,35
13,16
2,92
8,00
3,67
3,62
10,00
6,06
5,35
6,25
1,20
III
2,70
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
10,17
0,630
0,064
0,011
12,75
0,790
0,080
0,014
7,40
0,495
0,047
0,008
11,78
0,730
0,074
0,013
23,12
1,433
0,146
0,025
6,96
0,430
0,044
0,008
10,35
0,640
0,065
0,012
18,77
1,160
0,118
0,023
18,69
1,155
0,018
0,021
56,02
2,420
0,390
0,097
20,09
0,868
0,140
0,035
10,13
0,438
0,071
0,018
35,31
1,525
0,246
0,061
3,73
0,161
0,026
0,007
18,40
0,795
0,128
0,032
9,79
0,423
0,068
0,017
4,58
0,198
0,032
0,008
50,61
3,097
0,499
0,124
10,72
0,335
0,070
0,018
28,61
0,985
0,206
0,052
11,10
0,368
0,072
0,018
2,50
0,680
0,134
0,034
10,25
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
0,339
0,067
0,017
91
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
Nazwa zlewni
1
2
ZLEWNIA PISY w granicach województwa
Czernica (l) w granicach województwa
Dopływ z jez. Mauda (p)
Błędzianka (Rominta) (dopł. Pisy) (l) w granicach
województwa
Dopływ z Prawego Lasu (p)
Dopływ z Wysokiego Garbu (p)
Bludzia w granicach województwa
Dopływ z Rakówka (l) w granicach województwa
Czerwona Struga (l)
Żytkiejmska Struga (p) (Klemierowska, gb. Wobałka) w
granicach województwa
Pstrążna (l)
Dopływ z uroczyska Piękna Sosna (l)
Dopływ spod leśn. Błąkały (l)
Czarna Struga (Czernaja) w granicach województwa
ŁYNA (DOPŁYW PREGOŁY) (L) w granicach
województwa
Wólecka Struga (l)
Marózka (l)
Grunwaldzka Struga (l)
Dopływ spod Zapieki (l)
Dopływ z jez. Czarnego (l)
Dopływ spod Wronowa
58 26
58 2614
58 26142
58 28
58 2812
58 2814
58 282
58 28232
58 2826
58 248
58 2842
58 28422
58 2844
58 286
58 4
58 412
58 42
58 422
58 4222
58 42332
58 42334
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
14,50
14,50
0,627
0,123
0,031
1,96
0,065
0,013
0,003
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
4
IV
V
5,70
0,60
III
14,45
162,51
10,140
1,474
0,258
IV
IV
IV
V
V
2,90
2,44
14,20
1,90
5,56
0,08
9,40
49,19
0,88
15,05
0,217
0,573
3,420
0,054
0,930
0,022
0,059
0,349
0,005
0,095
0,004
0,011
0,066
0,001
0,018
IV
17,90
59,54
3,680
0,375
0,071
V
VI
V
IV
7,63
4,35
5,24
6,40
13,50
7,72
7,80
15,53
0,835
0,477
0,482
0,960
0,085
0,049
0,049
0,098
0,016
0,009
0,009
0,019
II
208,57
5721,60
170,400
42,510
11,750
III
III
IV
V
IV
IV
6,56
45,22
7,85
2,96
1,62
6,27
13,72
304,51
22,58
4,05
2,56
24,09
0,133
2,950
0,217
0,039
0,025
0,231
0,081
1,797
0,134
0,024
0,015
0,143
0,048
0,944
0,080
0,014
0,089
0,085
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
92
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
Nazwa zlewni
1
2
58 424
58 426
58 428
58 42812
58 42814
58 436
58 4372
58 4374
58 4376
58 438
58 43812
58 43814
58 43852
58 4392
58 44
58 44112
58 4412
58 4414
58 44144
58 4416
58 441612
58 4418
58 4432
Dopływ z Pawłowa (l)
Witramowska Struga (p)
Kanał Swaderki (l)
Dopływ z Nadrowa (p)
Dopływ spod Mierek-Kol. Mazurskiej (l)
Dopływ z jez. Jełguńskiego (p)
Dopływ z jez. Kielarskiego (p)
Dopływ z Kol. Bartąg (l)
Dopływ spod leśn. Stary Dwór (l)
Kortówka (l)
Dopływ z Małego Łupstycha (l)
Dopływ z Wyszkowa (p)
Kanał Dajtki (p)
Dopływ z jez. Bartąg (p)
Wadąg (gb. Kanał Dymerski, srb. Dadaj, Pisa) (p)
Dopływ spod Popowej Woli (p)
Kanał Jełmuń (p)
Bredynka (p)
Dopływ z Kol. Bredynki (p)
Dopływ z jez. Rzeckiego (l)
Dopływ z jez. Rasząg
Dopływ z Kol. Rukławki (p)
Czerwonka (gb. Kanał Stryjeński) (p)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
IV
IV
IV
V
V
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
III
III
IV
IV
IV
V
IV
V
IV
IV
4
9,36
6,23
2,04
6,54
2,80
4,12
1,20
4,87
2,98
4,99
2,56
2,08
8,85
4,07
71,73
5,77
5,77
12,47
2,61
0,60
3,72
7,23
25,07
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
27,51
0,264
0,163
0,096
19,64
0,189
0,116
0,069
75,00
0,720
0,444
0,264
30,96
0,297
0,183
0,109
7,12
0,068
0,042
0,025
19,97
0,192
0,118
0,070
7,28
0,070
0,043
0,026
15,66
0,150
0,093
0,055
8,13
0,078
0,048
0,029
40,10
0,425
0,237
0,141
3,27
0,031
0,019
0,011
4,88
0,047
0,029
0,017
11,29
0,180
0,067
0,040
7,91
0,076
0,047
0,028
1210,24
18,020
7,150
2,110
18,72
0,179
0,111
0,034
18,72
0,179
0,111
0,034
28,76
0,275
0,171
0,052
1,76
0,017
0,010
0,003
17,86
0,171
0,106
0,032
10,24
0,098
0,061
0,018
5,00
0,074
0,028
0,009
63,35
0,938
0,358
0,110
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
93
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 44328
58 4434
58 443412
58 443414
58 44532
58 4453212
58 4453232
58 445324
58 44572
58 445722
58 44592
58 446
58 4462
58 4464
58 4466
58 44662
58 448
58 44812
58 448332
58 44836
58 4483612
58 4483614
58 448364
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Kruz (p)
Biesówka (Biesowa) (p)
Dopływ z Górkowa (p)
Dopływ z Kol. Zebruń (p)
Wordęga (l)
Dopływ z jez. Kemno Wielkie (l)
Kanał Giławy (p)
Kanał Nerwik (p)
Kanał Orzyc Duży (p)
Kanał Orzyc Mały (p)
Kanał Dobrąg
Wipsówka (p)
Dopływ w Kiersztanowie (p)
Dopływ spod Kol. Zerbuń (l)
Kronowska Struga (p)
Dopływ spod Kol. Stare Włóki (p)
Kiermas (gb. Kalwa, srb. Kośnik, db. Kanał Kiermas) (l)
Kanał Elganowski (p)
Dopływ spod Grzegrzółek (p)
Dopływ z jez. Małszewskiego
Dopływ z jez. Burdąskiego
Dopływ spod Kol. Lipniki (l)
Dopływ spod Dybowa (p)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
V
IV
V
V
IV
V
V
V
IV
V
IV
IV
V
V
V
VI
IV
V
V
V
VI
VI
VI
4
7,02
5,69
4,11
5,00
10,50
2,67
4,6
6,26
1,32
7,26
6,48
20,19
3,48
9,48
11,07
5,45
49,98
6,64
5,08
4,62
1,20
4,02
3,62
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
14,90
0,221
0,084
0,026
44,18
0,654
0,250
0,077
4,44
0,066
0,025
0,008
8,23
0,122
0,046
0,014
92,56
1,370
0,523
0,161
6,97
0,103
0,039
0,012
7,36
0,109
0,041
0,013
23,64
0,350
0,134
0,041
16,13
0,234
0,091
0,028
12,03
0,178
0,068
0,021
16,97
0,251
0,096
0,030
93,34
1,381
0,527
0,162
3,74
0,055
0,021
0,007
20,16
0,298
0,114
0,035
23,88
0,353
0,134
0,042
6,15
0,091
0,035
0,011
420,59
6,225
2,380
0,732
14,81
0,219
0,084
0,026
7,12
0,105
0,040
0,012
62,28
0,922
0,352
0,108
11,60
0,172
0,066
0,020
15,90
0,235
0,090
0,028
21,27
0,310
0,117
0,037
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
94
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 44852
58 4485212
58 4485214
58 4485216
58 44872
58 44874
58 44878
58 4488
58 448832
58 448834
58 4488342
58 448872
58 44892
58 448952
58 448954
58 4492
58 44922
58 44952
58 449522
58 449524
58 449526
58 44954
58 44956
Nazwa zlewni
2
Dopływ z jez. Łajskiego (l)
Dopływ spod Nowej Wsi (l)
Dopływ spod Bałd (p)
Dopływ w m. Łajs (p)
Kanał Purdka (p)
Dopływ z Marcinkowa (l)
Dopływ ze stawów w Silicach (l)
Kanał Klebarski (l)
Kanał Kaborno (p)
Kanał O.Z.O.S. (l)
Kanał Skanda (p)
Dopływ z Trękuska (p)
Dopływ z Kol. Klebark Wielki
Umląg (l)
Dopływ z Mokin (p)
Maruna (p)
Dopływ spod Kol. Lamkowo (p)
Orzechówka (Kan. Szynowo) (p)
Dopływ z Radost (p)
Dopływ spod Kol. Frączki (p)
Kanał Tuławki (p)
Dopływ spod Kol. Tuławki (p)
Kanał Elżbiety
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
V
VI
VI
VI
V
V
V
V
VI
VI
VII
VI
V
V
V
IV
V
IV
V
V
V
IV
IV
4
3,80
8,71
7,19
2,16
1,51
5,20
1,20
10,89
3,48
8,93
1,62
6,09
2,14
3,6
5,01
13,24
5,64
20,26
8,19
5,88
12,56
8,01
4,6
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
52,38
0,764
0,289
0,090
28,19
0,411
0,156
0,048
14,88
0,217
0,082
0,026
7,87
0,115
0,043
0,014
8,93
0,130
0,049
0,015
11,10
0,162
0,062
0,019
5,49
0,080
0,030
0,009
80,43
1,173
0,444
0,138
10,95
0,158
0,060
0,019
23,94
0,349
0,132
0,041
3,85
0,056
0,022
0,007
7,89
0,115
0,044
0,014
5,24
0,076
0,029
0,009
2,29
0,033
0,013
0,004
23,51
0,343
0,130
0,040
25,61
0,374
0,141
0,044
4,79
0,070
0,026
0,008
72,75
1,061
0,402
0,125
13,97
0,204
0,077
0,024
5,04
0,074
0,028
0,009
14,17
0,207
0,078
0,024
8,35
0,122
0,046
0,014
18,88
0,275
0,104
0,032
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
95
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 44958
58 4512
58 452
58 4522
58 4524
58 452432
58 4532
5845322
584 534
58 45342
58 454
58 4552
58 45522
58 456
58 4562
58 4564
58 4572
58 45724
58 457252
58 457254
58 45726
58 45728
58 458
Nazwa zlewni
2
Dopływ z jez. Trackiego (l)
Kanał Dywity (p)
Stara Łyna (l)
Warkalski Kanał (l)
Kanał Bukwałd (l)
Dopływ spod leśn. Kamienna Góra (p)
Kanał Spręcewo (p)
Dopływ spod Dabrówki Wielkiej (p)
Kanał Sętal (p)
Dopływ spod Kol. Podleśna (IV)
Kanał Limajno (l)
Barcikowski Kanał (p)
Dopływ z lasu (p)
Kwiela (l)
Dopływ z Rożynki (p)
Dopływ z Kol. Głotowo (p)
Sunia (l)
Dopływ spod Wilczkowa (l)
Dopływ spod Rogiedli (l)
Kanał Bieniewo (l)
Dopływ z Praslit (p)
Dopływ spod Nowej Wsi Małej (p)
Kirsna (p)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
IV
III
III
IV
IV
V
III
IV
III
IV
III
III
IV
III
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
III
4
3,82
2,73
11,26
9,76
8,23
3,69
9,26
5,86
10,21
6,34
1,24
6,91
4,78
13,47
4,70
3,55
23,91
3,37
3,84
4,85
4,24
3,88
26,19
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
17,8
0,260
0,098
0,031
12,01
0,175
0,066
0,021
67,75
0,988
0,374
0,117
27,05
0,395
0,149
0,047
25,7
0,375
0,142
0,044
6,63
0,097
0,037
0,011
32,66
0,477
0,180
0,056
10,74
0,157
0,059
0,018
27,19
0,365
0,163
0,081
10,2
0,137
0,061
0,031
16,34
0,220
0,098
0,049
13,77
0,185
0,083
0,041
7,15
0,096
0,043
0,021
33,10
0,045
0,199
0,099
6,36
0,085
0,038
0,019
3,37
0,045
0,020
0,010
98,99
1,330
0,595
0,296
9,78
0,131
0,059
0,029
9,52
0,128
0,057
0,028
12,78
0,172
0,077
0,038
13,67
0,184
0,082
0,041
9,68
0,130
0,058
0,029
114,92
1,540
0,691
0,344
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
96
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 4582
58 45822
58 4584
58 45842
58 4592
58 45932
58 5894
58 4596
58 45962
58 45972
58 4598
58 45982
58 46
58 4612
58 4614
58 4616
58 4618
58 4636
58 4638
58 46392
58 464
58 4642
58 4672
Nazwa zlewni
2
Młynówka (p)
Dopływ spod Jarandowa(p)
Kanał Międzylesie (l)
Dopływ z lasów koło Nowych Włók (l)
Dopływ spod Stryjkowa (p)
Dopływ z Miłogórza (p)
Dopływ z Kol. Łaniowo (l)
Miłogórska Struga (p)
Dopływ spod Kraszewa (p)
Dopływ z Kraszewa (p)
Redy (l)
Dopływ z jez. Wielochowskiego (l)
Symsarna (p)
Dopływ z gaj. Lutry (p)
Kanał Wągsty (p)
Dopływ z Pierwąg (p)
Dopływ z jez. Kikity (l)
Dopływ spod Tłokowa (p)
Dopływ z jez. Kok (p)
Dopływ spod Krokowa (l)
Kanał Frąknowo (p)
Dopływ spod Frąknowa (l)
Dopływ spod Derca (l)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
IV
V
IV
V
III
III
III
III
IV
III
III
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
4
11,78
5,10
18,10
5,08
5,65
4,52
7,88
8,75
1,78
7,30
9,27
1,76
38,44
4,43
0,40
7,38
2,77
6,45
5,92
5,97
9,39
3,79
9,68
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
26,77
0,360
0,161
0,080
6,41
0,086
0,039
0,019
43,62
0,586
0,262
0,131
7,43
0,100
0,045
0,022
9,36
0,126
0,056
0,028
4,56
0,061
0,027
0,014
14,81
0,199
0,089
0,044
22,46
0,302
0,135
0,067
3,07
0,041
0,018
0,009
8,66
0,116
0,052
0,026
30,67
0,412
0,184
0,092
4,11
0,550
0,025
0,012
273,59
13,100
1,990
0,356
6,57
0,311
0,048
0,009
2,34
0,113
0,017
0,003
13,27
0,640
0,097
0,017
5,72
0,276
0,042
0,007
9,08
0,438
0,066
0,012
7,68
0,370
0,056
0,010
15,06
0,726
0,110
0,020
30,16
1,450
0,220
0,039
12,74
0,614
0,093
0,017
18,64
0,898
0,136
0,024
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
97
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 4674
58 46939
58 4696
58 4698
58 472
58 4722
58 474
58 47412
58 4742
58 47432
58 47434
58 4744
58 4746
58 47462
58 4748
58 47492
58 4752
58 4754
58 476
58 4762
58 4764
58 4772
58 47722
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Radostowa (l)
Tolnicka Struga (p)
Kierwińska Struga (p)
Dopływ powyżej Medyny (l)
Rogowska Struga (p)
Dopływ z Kol. Knipy (l)
Elma (l)
Dopływ z Kumkiejm (p)
Dopływ spod Toprzyn (l)
Dopływ spod Solna (l)
Dopływ z Kol. Wojciechy (l)
Goska (p)
Górowska Młynówka (p)
Kamienna (Kamionka) (p)
Powarszynka (l)
Dopływ spod Janikowa (p)
Dopływ z Worgelit (l)
Dopływ spod Małych Borek (l)
Suszyca (p)
Dopływ spod Klekotek (p)
Suszyca A (p)
Wirwilcka Młynówka w granicach województwa (l)
Dopływ z Głomna (p)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
IV
IV
IV
IV
III
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
III
III
III
IV
IV
III
IV
4
5,42
9,37
9,02
4,44
7,63
3,52
40,26
7,83
3,46
5,62
7,77
8,28
17,41
8,89
8,34
10,28
10,15
7,75
17,36
6,68
5,57
16,43
5,12
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
6,80
0,328
0,050
0,009
15,35
0,740
0,112
0,020
18,76
0,904
0,137
0,024
3,65
0,018
0,027
0,005
20,22
0,975
0,148
0,026
5,96
0,287
0,044
0,008
273,66
11,770
1,590
0,624
18,81
0,808
0,109
0,043
9,96
0,428
0,058
0,023
22,36
0,961
0,130
0,051
16,35
0,703
0,095
0,037
19,82
0,852
0,115
0,045
57,29
2,460
0,332
0,131
21,33
0,917
0,124
0,049
29,26
1,260
0,170
0,067
20,46
0,880
0,119
0,047
16,84
0,502
0,125
0,035
19,31
0,576
0,135
0,040
56,04
1,670
0,415
0,115
7,01
0,209
0,052
0,014
8,84
0,264
0,065
0,018
55,22
1,660
0,411
0,114
4,84
0,144
0,087
0,010
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
98
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
Nazwa zlewni
1
2
58 478
58 47814
58 478142
58 47816
58 478162
58 4782
58 47822
58 4784
58 47842
58 4786
58 4788
58 47882
58 47884
58 47886
58 4792
58 48
58 48116
58 48118
58 4812
58 4814
58 4816
58 4818
58 482
Pisa (p)
Rokitnik (p)
Dopływ z Kokoszewa (l)
Kiwicka Struga (l)
Kiwita (p)
Pisa B (p)
Dopływ spod Sułowa (l)
Połapińska Struga (l)
Dopływ z Kiersnowa (l)
Dopływ spod Kos (p)
Bajdycka Młynówka (p)
Dopływ z Kol. Wozławki (p)
Dopływ z Matyjaszek (l)
Dopływ z Sokolicy (l)
Borycka Struga (l)
Guber w granicach województwa (p)
Dopływ spod Koczarek (l)
Dopływ spod Gronowa (l)
Kwiedzianka (I)
Dopływ z jez. Siercz (p)
Dopływ ze Sławkowa (l)
Dopływ z uroczyska Turwągi (l)
Dejna (l)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
III
IV
V
IV
V
IV
V
IV
V
IV
IV
V
V
V
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
4
42,01
11,84
3,41
9,82
5,73
13,18
4,41
7,84
6,92
10,81
26,44
2,96
4,10
4,03
13,22
83,58
7,30
11,58
8,73
3,72
6,06
11,10
58,46
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
316,38
9,440
2,340
0,649
23,88
0,712
0,177
0,049
3,52
0,105
0,026
0,070
33,02
0,985
0,244
0,068
12,07
0,360
0,089
0,025
35,98
1,073
0,266
0,074
9,56
0,285
0,071
0,020
24,47
0,730
0,181
0,050
11,29
0,337
0,084
0,023
18,83
0,562
0,139
0,039
91,78
2,740
0,679
0,188
4,21
0,126
0,031
0,099
9,38
0,280
0,069
0,019
11,28
0,336
0,083
0,023
43,38
1,290
0,321
0,089
1574,60
59,740
8,950
1,910
14,54
0,547
0,082
0,017
25,89
0,973
0,146
0,031
17,20
0,647
0,097
0,021
25,53
0,960
0,144
0,031
13,21
0,497
0,074
0,016
19,07
0,717
0,107
0,023
349,34
19,560
1,990
0,559
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
99
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 4822
58 48222
58 48234
58 4824
58 482472
58 482474
58 482492
58 48272
58 482722
58 48274
58 482932
58 48296
58 8298
58 482982
58482984
58 4832
58 484
58 4842
58 4852
58 4854
58 486
58 48612
58 4864
Nazwa zlewni
2
Wólecka Struga (l)
Nikutowska Struga (l)
Dopływ z Dobrynek (p)
Muntówka (p)
Kiersztanowska Struga (p)
Baranowska Struga (p)
Dopływ z jez. Rydwągi (p)
Dopływ spod Stamy (l)
Dopływ z jez. Kociołek (p)
Dopływ ze Stamki (l)
Dopływ z Lembruku (p)
Dopływ z jez. Pieckowskiego (l)
Bystra (p)
Dopływ z Wilkowa (p)
Dopływ z uroczyska Marzenin (p)
Dopływ z jez. Siemki (l)
Rawa (p)
Dopływ z Borków (l)
Dopływ z Kraskowa (l)
Runia (p)
Liwna w granicach województwa (p)
Dopływ z jez. Siniec Wielki (l)
Dopływ z Dębian (l)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
V
VI
V
V
VI
VI
VI
V
VI
V
V
V
V
VI
VI
IV
IV
V
IV
IV
IV
V
V
4
9,60
6,57
2,61
19,76
6,26
1,40
2,85
9,19
2,22
6,36
4,47
3,58
11,09
5,52
4,81
8,69
12,16
5,56
14,96
16,19
36,24
2,88
14,59
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
35,10
1,970
0,200
0,056
17,49
0,979
0,100
0,028
4,50
0,252
0,026
0,007
87,37
4,890
0,498
0,140
15,33
0,858
0,087
0,025
2,44
0,137
0,014
0,004
6,06
0,339
0,035
0,010
17,23
0,097
0,098
0,028
3,73
0,209
0,021
0,006
12,82
0,718
0,073
0,021
4,50
0,252
0,026
0,007
10,73
0,060
0,061
0,017
39,35
2,200
0,224
0,063
9,00
0,504
0,051
0,014
6,30
0,353
0,036
0,010
34,13
1,910
0,195
0,055
41,03
2,300
0,234
0,066
11,80
0,661
0,067
0,019
18,85
1,060
0,107
0,030
33,37
1,870
0,190
0,053
227,74
9,060
1,350
0,289
5,21
0,196
0,029
0,006
41,82
1,570
0,235
0,050
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
100
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 48642
58 4866
58 4868
58 48684
58 48686
58 4872
58 4874
58 488
58 48812
58 4882
58 488232
58 488272
58 488292
58 48832
58 4884
58 48844
58 48846
58 488462
58 488464
58 48848
58 488482
58 48852
58 48854
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Kol. Nowa Różanka
Dopływ spod Starej Różanki (l)
Sołka (Zolnaja) (p) w granicach województwa
Dopływ spod Gęsich Gór (l)
Dopływ z Gierkin w granicach województwa
Mamłak (p)
Dopływ spod Masun (p)
Sajna (l)
Dopływ spod Worpławek (p)
Reszelski Kanał (l)
Dopływ z jez. Pasterzewo (p)
Dopływ z jez. Klawój (p)
Dopływ z Samławek (l)
Dopływ z Kominek (l)
Ryn (l)
Dopływ z Kruz (l)
Dopływ z Kabin (p)
Dopływ spod Otr (p)
Dopływ spod Kol. Kabiny (p)
Dopływ z Kol. Wysoka Dąbrowa (l)
Dopływ z Wójtowa (p)
Kanał Unikowo (l)
Dopływ z Wojkowa (l)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
VI
V
V
VI
VI
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VI
V
V
VI
VI
VII
VII
VI
VII
V
V
4
10,46
14,06
11,20
7,39
9,44
14,15
9,62
55,30
5,46
13,09
0,30
1,61
11,87
7,98
21,81
6,53
20,83
2,55
3,28
10,07
4,70
15,59
12,62
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
21,28
0,800
0,120
0,026
28,59
1,070
0,161
0,034
59,53
2,730
0,409
0,087
18,52
0,696
0,104
0,022
20,68
0,817
0,122
0,026
38,88
1,460
0,219
0,047
21,08
0,793
0,119
0,025
499,20
21,030
3,000
0,584
14,46
0,609
0,087
0,017
63,47
2,670
0,381
0,074
3,28
0,138
0,020
0,004
3,65
0,154
0,022
0,004
17,05
0,718
0,102
0,020
20,68
0,871
0,124
0,024
114,62
4,830
0,689
0,134
9,97
0,420
0,060
0,011
43,71
1,840
0,263
0,051
2,29
0,096
0,014
0,003
2,71
0,114
0,016
0,003
20,65
0,870
0,124
0,024
9,12
0,384
0,055
0,011
31,49
1,330
0,189
0,037
23,19
0,977
0,139
0,027
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
101
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 488542
58 48856
58 48858
58 488592
58 4886
58 4888
58 48882
58 48892
58 492
58 4924
58 494
58 496
58 49612
58 4962
58 49622
58 4964
58 4968
58 49692
58 498
Nazwa zlewni
2
Dopływ z Kol. Wokowo (l)
Stare koryto Sajny (p)
Dopływ spod Lędławek (l)
Dopływ spod Łabławek (l)
Dopływ z Trzeciaków (p)
Korszynianka (p)
Dopływ spod Gudnik (l)
Dopływ spod Sarkajm (l)
Szczurkowska Młynówka (Prawda), (dopływ Łyny ), (l) w
granicach województwa
Dopływ z Retowa (p) w granicach województwa
Żemówka (Kan. Żemówki), (dopływ Łyny), (p) w granicach
województwa
Omęt (Omiet, Stogowka), (dopływ Łyny), (p) w granicach
województwa
Dopływ spod Sileckiego Folwarku (l)
Czarna Struga (p)
Dopływ spod Suchodołów (l)
Młynówka (l)
Dopływ z jez. Arlickiego w granicach województwa
Dopływ w m. Żelaznodożnyj (w granicach Polski) w granicach
województwa
Oświnka (Świnka, Putiłowka, gb. Rawda), (dopływ Łyny),
(p) w granicach województwa
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
4,63
0,195
0,028
0,005
16,23
0,684
0,098
0,019
21,49
0,906
0,129
0,025
5,39
0,227
0,032
0,006
20,79
0,876
0,125
0,024
49,04
2,070
0,295
0,057
10,36
0,437
0,062
0,012
14,65
0,617
0,088
0,017
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
VI
V
V
V
V
V
VI
V
4
1,83
5,21
8,01
4,29
10,55
15,78
10,82
7,83
III
8,20
42,85
2,180
0,318
0,088
IV
3,50
4,77
0,243
0,035
0,010
III
3,10
4,40
0,224
0,033
0,009
III
35,58
181,25
9,240
1,350
0,372
IV
IV
V
IV
IV
3,04
7,68
3,96
14,64
13,48
2,73
18,43
5,28
43,12
38,49
0,139
0,940
0,269
2,200
2,020
0,020
0,137
0,039
0,320
0,286
0,006
0,038
0,011
0,089
0,081
IV
0,40
0,43
0,022
0,003
0,001
III
14,54
194,75
9,930
1,450
0,400
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
102
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer zlewni
1
58 498112
58 498114
58 49814
58 4981452
58 49832
58 498322
58 498324
58 49834
58 4986
58 49864
58 49866
58 49868
58 4988
58 49884
58 49886
58 498864
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Dużego Kamienia (p)
Dopływ z jez. Surwile (l)
Dopływ ze Stawków (p)
Dopływ spod Prynowa (p)
Ruda (p) w granicach województwa
Dopływ z Klimków (p)
Dopływ z Rudziszek (p)
Dopływ z jez. Osiek
Białka (Biełka), (dopływ Oświnki), (l) w granicach
województwa
Dopływ spod Bajorek (p) w granicach województwa
Dopływ z Kałeckich Błot (l)
Dopływ z Kol. Łęknica(l) w granicach województwa
Ilma (Borodinka), (dopływ Oświnki), (p) w granicach
województwa
Kiska (l) w granicach województwa
Kanał Mazurski w granicach województwa
Dopływ z jez. Kamyszewoje w granicach województwa
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
5,24
0,267
0,039
0,011
4,91
0,250
0,036
0,010
34,88
1,780
0,259
0,072
12,85
0,655
0,095
0,026
47,17
2,430
0,354
0,098
12,08
0,616
0,090
0,025
9,72
0,496
0,072
0,020
6,46
0,329
0,048
0,013
Rząd
rzeki
Długość
rzeki [km]
3
IV
IV
IV
V
IV
V
V
IV
4
5,91
4,00
8,12
5,27
9,27
4,06
8,29
4,34
IV
7,64
33,14
1,690
246,000
0,068
V
V
V
6,31
4,75
5,78
9,54
10,61
3,93
0,496
0,541
0,229
0,072
0,079
0,033
0,020
0,022
0,009
IV
4,80
11,62
0,593
0,086
0,024
V
V
VI
0,80
20,20
0,80
4,68
1,78
0,57
0,239
0,091
0,029
0,035
0,013
0,004
0,010
0,004
0,001
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
103
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
8.4. Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni Pregoły
Tabela nr 21
Nr
budowli
w
zlewni
1
Nr
zlewni
Numer
zlewni
cząst.
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przezna
czenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys.
piętrzenia
[m]
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
1
58
58 4
Łyna
133+107
X
2
58
58 4
Łyna
139+860
3
58
58 4
Łyna
139+995
4
5
6
58
58
58
58 4
58 4
58 4
Łyna
Łyna
Łyna
179+400
205+400
210+720
Lidzbark
Warmiński
Lidzbark
Warmiński
Dobre Miasto
Brąswałd
Olsztyn
7
Lidzbark
Warmiński
Lidzbark
Warmiński
Lidzbark
Warmiński
Dobre Miasto
Dywity
Olsztyn
7
58
58 4
Łyna
215+344
Olsztyn
8
9
58
58
58 4
58 4
Łyna
Łyna
227+700
234+700
10
58
58 4
Łyna
11
58
58 498
Oświnka
12
58
13
58
58
49886
58
49886
Kanał
Mazurski
Kanał
Mazurski
lidzbarski
jaz
MEW
lidzbarski
jaz
MEW
10,35
2,90
lidzbarski
jaz
MEW
8,70
2,90
olsztyński
olsztyński
olsztyn
jaz
stopień
jaz
3,65+4,9
21,20
5,65
2,29
6,24
5,50
Olsztyn
olsztyński
jaz
Ruś
Ustrych
Stawigudy
Stawiguda
olsztyński
olsztyński
jaz
jaz
MEW
MEW
MEW
redukcja
spadku
stawy rybne
263+700
Łyński Młyn
Nidzica
nidzicki
stopień
7+580
Różewiec
Węgorzewo
węgorzewski
jaz
nieczynny
nawodnienia
3+300
Leśniewo
Srokowo
kętrzyński
jaz
nawodnienia
9+000
Guja
Węgorzewo
węgorzewski jaz
nawodnienia
Wojdyty
MEW
Zbiornik
retencyjny
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
4,00
2,50
3x2,0
3x2,0
3,16
2,96
2x0,60
1,35
4,00
1,00
104
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli
w
zlewni
1
Nr
zlewni
2
Numer
zlewni
cząst.
Nazwa
rzeki
4
Kanał
Mazurski
Guber
Guber
Guber
Guber
Guber
Guber
Guber
Guber
Guber
14
58
15
16
17
18
19
20
21
22
23
58
58
58
58
58
58
58
58
58
3
58
49886
58 48
58 48
58 48
58 48
58 48
58 48
58 48
58 48
58 48
24
58
58 48
25
26
27
58
58
58
28
29
30
31
32
33
34
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przezna
czenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys.
piętrzenia
[m]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,37
3x3,30
2x4,00
2x4,00
2x4,00
2x4,00
2x2,00
3x3,0
3,80
2,55
2,20
1,62
3,12
3,20
1,50
1,60
3,12
1,50
2,00
2,63
9,00
1,25
2x1,40
2,70
1,20
1,60
1,25x2,70
4,00
3,20
2x2,00
2x2,00
2x2,00
2,00
3x1,50
1,00
2,00
5,00
7,00
5,90
2,75
14+300
Bajory
Srokowo
kętrzyński
jaz
nawodnienia
0+540
24+600
39+730
43+340
46+600
50+500
54+300
59+350
63+290
Sępopol
Wągnik
Warniki
Dubliny
Banaski
Kotkowo
Biedaszki II
Kętrzyn
Karolewo
Sępopol
Korsze
Korsze
Korsze
Korsze
Kętrzyn
Olecko
Kętrzyn
Kętrzyn
bartoszycki
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
olecki
kętrzyński
kętrzyński
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
MEW
jaz
MEW
Guber
82+300
Salpik
Kętrzyn
kętrzyński
jaz
58 488
58 488
58 4884
Sajna
Sajna
Ryn
28+425
47+010
13+786
Pleśno
Robawy
Kolno
Bisztynek
Reszel
Kolno
bartoszycki
kętrzyński
olsztyński
jaz
PP
PP
58
58 4884
Ryn
19+450
Kolenko
Kolno
olsztyński
jaz
58
58
58
58
58
58
58 4882
58 482
58 482
58 482
58 482
58 482
Reszel
Dajna
Dajna
Dajna
Dajna
Dajna
0+550
0+070
3+100
8+600
11+800
15+370
Mnichowo
Biedaszki I
Smokowo
Pręgowo
Wilkowo
Stachowizna
Reszel
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Reszel
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
ketrzyński
kętrzyński
kętrzyński
MEW
MEW
MEW
MEW
MEW
MEW
MEW
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
MEW
MEW (proj)
MEW
piętrzenie
jeziora
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
redukcja
spadku
MEW
MEW
MEW
MEW
MEW
MEW
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
105
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli
w
zlewni
1
Nr
zlewni
Numer
zlewni
cząst.
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przezna
czenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys.
piętrzenia
[m]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58 482
58 482
58 482
58 482
58 486
58 486
58 4868
58 4868
58 4868
58 4854
58 4854
Dajna
Dajna
Dajna
Dajna
Liwna
Liwna
Sołka
Sołka
Sołka
Runia
Runia
17+600
19+250
21+550
22+050
0+900
6+940
1+600
6+070
7+758
1+950
4+810
Niewodnik I I
Niewodnik
Pilec
Pilec
Krelikiejmy
Modgarby
Sylginy
Maciejki
Maciejki
Krelikiejmy
Kolwiny
Reszel
Reszel
Reszel
Reszel
Barciany
Barciany
Barciany
Barciany
Barciany
Barciany
Barciany
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
kętrzyński
MEW
MEW
MEW
jaz
jaz
jaz
jaz
PP
PP
zastawka
zastawka
3,60
2,75
2x1,12
3x1,48
2x2,00
2,80
2,20
1,50
1,20
1,50
2,00
9,20
2,50
1,70
1,19
1,50
1,50
1,60
1,60
1,30
1,20
1,40
46
58
58 478
Pisa
16+525
Lusiny
Bartoszyce
bartoszycki
jaz
MEW
MEW
MEW
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
piętrzenie
jeziora
2x3,00
2,30
47
58
58 4788
48
58
49
7+050
Różyna
Sępopol
bartoszycki
jaz
nawodnienia
4,00
1,40
58 4782
Bajdycka
Młynówka
Pisa B
2+615
Trutnowo
Bartoszyce
bartoszycki
nawodnienia
2,50
1,80
58
58 476
Suszyca
1+240
Bartoszyce
Bartoszyce
bartoszycki
jaz
jaz
żelbetowy
kąpielisko
2,50
4,30
50
58
58 46
Symsarna
0+033
Lidzbark
Warmiński
51
58
58 46
Symsarna
3+550
Dębowo
52
58
58 46
Symsarna
7+130
Medyny
53
58
58 46
Symsarna
17+500
Maków
Lidzbark
Warmiński
Lidzbark
Warm.
Lidzbark
Warmiński
Kiwity
lidzbarski
jaz
redukcja
spadku
3x3,20
7,25
lidzbarski
jaz
MEW
4,00
5,87
lidzbarski
jaz
MEW
2x3,10
3,78
lidzbarski
jazomost
MEW
4,00
2,90
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
106
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli
w
zlewni
1
Nr
zlewni
Numer
zlewni
cząst.
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przezna
czenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys.
piętrzenia
[m]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
54
55
56
58
58
58
58 46
58 46
58 46
Symsarna
Symsarna
Symsarna
23+550
30+026
32+640
Potryty
Wojtówko
Jeziorany
Jeziorany
Jeziorany
Jeziorany
MEW
MEW (proj)
MEW
proj
proj
3,70
1,55
4,00
3,85
7,83
2,00
57
58
58 458
Kirsna
0+550
Smolajny
Dobre Miasto olsztyński
MEW (proj)
4,40
3,68
58
58
58 4582
Młynówka
2+280
Kochanówka
3,00
3,40
59
60
61
58
58
58
58 44
58 44
58 44
Wadąg
Wadąg
Dadaj
5+540
7+100
37+020
4x2,0
11,40
2x3,0
2,22
3,00
2,95
62
58
58 44
Dymer
2+370
63
64
65
66
67
58
58
58
58
58
Dymer
Kośno
Kośno
Kalwa
Kalwa
14+640
0+000
3+200
2+464
3+200
68
58
Kanał
Barczewo
0+510
69
58
Wardęga
70
58
71
58
58 44
58 448
58 448
58 448
58 448
Na
zlewni
58 447
58
44532
58
44532
58
44532
Kieźliny
Wadąg
Klimkowo
Nowe
Marcinkowo
Biskupiec
Patryki
Pajtuński Młyn
Tylkowo
Tylkowo
Lidzbark
Warmiński
Dywity
Dywity
Barczewo
olsztyński
olsztyński
olsztyński
jazomost
jaz
jaz
jaz
betonowy
lidzbarski
jaz
stawy rybne
olsztyński
olsztyński
olsztyński
jaz
jaz
jaz
MEW
MEW
MEW
Biskupiec
olsztyński
jazomost
MEW
2x3,00
1,56
Biskupiec
Purda
Purda
olsztynski
olsztyński
olsztyński
szczycieński
szczycieński
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
nawodnienia
stawy rybne
MEW
stawy rybne
nawodnienia
4,00
2,84
3,00
3,00
2x2,5
1,60
2,39
3,08
1,20
1,40
Barczewo
Barczewo
olsztyński
jaz z mostem
MEW
2x3,00
2,00
0+836
Bartołty
Wielkie
Purda
olsztyński
jaz
żelbetowy
MEW
2x150
4,60
Wardęga
2+600
Grabowo
Barczewo
olsztyński
jazomost
stawy rybne
3,00
1,79
Wardęga
4+670
Grabowo
Barczewo
olsztyński
jaz
nieczynny
4,00
3,40
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
X
X
107
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli
w
zlewni
1
Nr
zlewni
Numer
zlewni
cząst.
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przezna
czenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys.
piętrzenia
[m]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
72
58
58 4434
Biesówka
1+270
Wilimy
Biskupiec
olsztyński
nawodnienia
2x1,40
1,20
73
58
58 4434
Biesówka
2+740
Czerwonka
Biskupiec
olsztyński
nawodnienia
2x1,40
1,00
74
75
76
58
58
58
58 4432
58 4432
58 4432
Czerwonka
Czerwonka
Czerwonka
10+060
11+170
12+130
Węgoj
Węgoj
Węgoj
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
olsztyński
olsztyński
olsztyński
PP
przepust
okularowy
PP
PP
PP
2x1,00
2x1,00
2x1,00
1,60
1,60
1,60
77
58
58 4432
Czerwonka
12+440
Węgoj
Biskupiec
olsztyński
PP
2x1,00
1,10
78
79
58
58
58 4412
58 4412
Jełmuń
Jełmuń
0+008
0+700
Parleza Mała
Parleza Mała
Biskupiec
Biskupiec
olsztyński
olsztyński
1,50
1,50
1,62
1,84
80
58
58 4412
Jełmuń
8+972
Jełmuń
Sorkwity
mrągowski
1,00
1,25
81
58
58 42
Marózka
0+950
Kurki
Olsztynek
olsztyn
zastawka
zastawka
wlot do
rurociągu
jaz
10,60
2,00
82
58
58 42
Marózka
8+150
Swaderki
Olsztynek
olsztyński
jaz
8x1,42
1,45
83
58
58 42
Marózka
20+390
Waplewo
Olsztynek
olsztyński
5,00
1,80
84
58
58 42
Marózka
38+100
Zybułtowo
Grunwald
ostródzki
jaz
jaz ze
stopniem
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
piętrzenie
jeziora
nawodnienia
nawodnienia
piętrzenie
jeziora
MEW
piętrzenie
jeziora
MEW
MEW
nieczynna
2,00
1,20
85
58
58 2
Węgorapa
1+350
Mioduniszki
Banie
Mazurskie
giżycki
jaz
nawodnienia
86
58
58 2
Węgorapa
10+330
Budry
węgorzewski jaz
nawodnienia
3x4,00
2,40
87
88
58
58
58 2
58 2
13+530
39+200
Budry
Węgorzewo
węgorzewski MEW
węgorzewski jaz
MEW
nawodnienia
3x2,9
2x5,0
4,90
2,00
89
58
Węgorapa
Węgorapa
Szlak Pisz Węgorzewo
Dabrówka
Nowa
Ołownik
Maćki
86+800
Węgorzewo
Węgorzewo
węgorzewski jaz
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
X
108
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli
w
zlewni
1
Nr
zlewni
Numer
zlewni
cząst.
2
3
90
58
58 284
91
58
58 24
92
58
58 24
93
58
58 24
94
58
95
58
96
58
58234
97
98
99
100
101
102
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
103
58
58 24
104
58
105
106
58
58
Nazwa
rzeki
4
Struga
Żytkiejmska
Kanał
Brożajcki
Kanał
Brożajcki
Kanał
Brożajcki
Kanał
Brożajcki
Kanał
Brożajcki
Kanał "N"Budzewski
Gołdapa
Gołdapa
Gołdapa
Gołdapa
Gołdapa
Gołdapa
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przezna
czenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys.
piętrzenia
[m]
5
6
7
8
9
10
11
12
B-1 1,36;
B-2 1,2
13
9+042
Żytkiejmy
0+116
Brożajcie
0+684
Budzisko
Leśne
3+370
Halina
4+970
Halina
6+690
Bąkowo
0+010
Bąkowo
2+440
4+874
5+000
6+725
7+280
14+060
Budzewko
Bakowo
Budzewko
Bąkowo
Budzewko
Popioły
Gołdapa
16+700
Miczuły
58 24
Gołdapa
32+170
Grunajki
58 24
58 24
Gołdapa
Gołdapa
35+600
38+100
Boćwinka
Boćwinka II
24
24
24
24
24
24
gołdapski
jaz
MEW
giżycki
jaz
MEW
giżycki
jaz
gołdapski
jaz
gołdapski
Jaz
nawodnienia
2,23+2,30
+2,49
4,40
gołdapski
Jazomost
nawodnienia
1,80
2,51
Budry
węgorzewski jaz z mostem nawodnienia
4,00
1,55
Budry
Budry
Budry
Budry
Budry
Budry
Banie
Mazurskie
Banie
Mazurskie
Gołdap
Gołdap
węgorzewski
węgorzewski
węgorzewski
węgorzewski
węgorzewski
węgorzewski
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
3,00
7,02
3,30
8,00
2x2,20
3,00
2,19
1,93
2,35
2,55
3,00
1,82
gołdapski
jazomost
nawodnienia
2x3,24
2,00
gołdapski
jaz
MEW
X
10,50
6,20
olecki
olecki
jaz
jaz
MEW
MEW
X
X
15,00
4x2,0
4,30
6,00
Dubeninki
Banie
Mazurskie
Banie
Mazurskie
Banie
Mazurskie
Banie
Mazurskie
Banie
Mazurskie
7,00
redukcja
spadku
redukcja
spadku
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
7,10
9,00
5,48
3,82
3,98
(nieczynny)
2,56
(nieczynny)
109
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli
w
zlewni
1
Nr
zlewni
Numer
zlewni
cząst.
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przezna
czenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys.
piętrzenia
[m]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
gołdapski
gołdapski
gołdapski
gołdapski
jaz
jaz kozłowy
jaz kozłowy
jaz
MEW
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
17,50
10
10
3x1,2
0,77
0,82
0,85
0,57
olecki
jaz
nawodnienia
2,00
1,06
107
108
109
110
58
58
58
58
58
58
58
58
111
58
112
58
24
24
24
24
Gołdapa
Gołdapa
Gołdapa
Jarka
40+600
50+830
56+530
19+590
Rożyńsk Mały
Skocze
Kośmidry
Żelazki
58 24
Jarka
28+650
Borkowina
58 218
Sapina
15+750
Przerwanki
Gołdap
Gołdap
Gołdap
Gołdap
Kowale
Oleckie
Pozezdrze
węgorzewski przepust
nawodnienia
\
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
110
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
9.
Dopływy rzeki Narew
9.1.
Hydrografia zlewni rzeki Narwi w granicach województwa warmińsko –
mazurskiego
Południowo – wschodnia część województwa warmińsko - mazurskiego znajduje
się w zlewni dopływów rzeki Narwi, jej dopływu rzeki Biebrzy, prawobrzeżnego
dopływu Wisły. Są to następujące dopływy:
a/ Prawobrzeżne dopływ Biebrzy
•
Jerzgnia
•
Ełk
b/ Prawobrzeżne dopływy Narwi
•
Pisa – Rudno, Rybnica, Krutynia
•
Szkwa, Rozoga, Omulew,Orzyc
•
Wkra
Sieć rzeczna zlewni prawobrzeżnych dopływów Narwi i Biebrzy jest
stosunkowo dobrze rozwinięta. Wszystkie rzeki posiadają charakter rzek nizinnych.
Przeważają kierunek biegu rzek z północy na południe. Zlewnie cząstkowe obszaru
cechuje różnorodny kształt, morfologia, pokrycie powierzchni, użytkowanie, co ma z
kolei wpływ na wielkość i reżim odpływu wód. Zmiany stanów wód, zmienność
odpływu zależne są od rodzaju zasilania. Większość dopływów prawostronnej sieci
rzecznej zlewni Narwi rozpoczyna swój bieg na Pojezierzu Mazurskim, a więc na
obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, a tym samym jest zasilanych
wodami z jezior, których odpływ najczęściej jest regulowany jazami.
Ukształtowanie powierzchni poszczególnych dopływów w zlewni, formowane w
wyniku wielu faz zlodowaceń, charakteryzuje różnorodność wszelkiego rodzaju wód
i użytków wodno-błotnych. Występują tu:
•
rzeki nizinne, silnie meandrujące w szerokich dolinach wypełnionych
głównie utworami hydrogenicznymi, tworzące rozległe powierzchnie
torfowisk, bagien i błot (Narew, Biebrza, Ełk, Jegrznia );
•
liczne jeziora różnej wielkości w obrębie Pojezierza Mazurskiego do
wododziału dorzecza Pregoły w tym południową część Wielkich Jezior
Mazurskich. Obszar pojezierza wyróżnia się ogromną ilością wód
powierzchniowych w postaci różnego rodzaju i kształtu jezior połączonych
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
111
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
siecią hydrograficzną, złożoną z krótkich rzek stanowiących dopływy i
odpływy jeziorne np. trasa rzeki Krutyni;
•
bezodpływowe oczka wodne w (dużej liczbie), mokradła śródpolne,
zalądowione tereny pojeziorne, odgrywające ważną rolę w retencjonowaniu
wód w zlewni i gospodarowaniu zasobami wodnymi.
Istotnym
uzupełnieniem
układu
hydrograficznego
naturalnych
użytków
wodnych, są sztuczne ich połączenia kanałami żeglownymi i melioracyjnymi.
Stworzone w ten sposób systemy wodne, łączące również sąsiednie dorzecza: Kanał
Augustowski, kanały Wielkich Jezior Mazurskich - wykorzystywane w różnych
dziedzinach gospodarki, stanowią jednocześnie atrakcyjne akweny do uprawiania
sportów wodnych i wszelkiego rodzaju form turystyki.
Jerzgnia (Lega) rzeka IV rzędu, prawobrzeżny dopływ Biebrzy uchodzący do niej w
km 66+200. Całkowita długość rzeki wynosi 110,60 km, z czego na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego znajduje się środkowy i górny bieg o
długości 86,56 km i powierzchni zlewni 696,37 km2. Całkowita powierzchnia
zlewni tej rzeki wynosi 1011,10 km2.
Źródła Jerzgni znajdują się na północny zachód od miejscowości Szarejki koło
Kowali Oleckich. W swym biegu rzeka zmienia kilkakrotnie nazwę. Od źródeł
do jeziora Selmęt nosi nazwę Lega, następnie Małkiń, a poniżej jeziora
Rajgrodzkiego przyjmuje nazwę Jerzgnia. Za główne koryto przy ujściu uznano
kanał Woźniawiejski omijający część starego koryta Jerzgni i Ełku. Ujściowym
odcinkiem Jerzgni jest obecnie część dawnego koryta rzeki Ełk. Rzeka Jerzgnia
przepływa przez jeziora: Olecko Wielkie, Olecko Małe, Selmęt, Rajgrodzkie i
Drętwo. Głównymi dopływami są rzeki: Możanka, Czarna, Golubka Pietruszka i
Przepiórka.
Zlewnia, ukształtowana przez zlodowacenie bałtyckie w większości zbudowana
jest z glin zwałowych z fragmentami piasków i żwirów. W strukturze
użytkowania dominują grunty orne. Użytki zielone występują w dolinach rzek.
Ełk jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy, ciekiem IV rzędu. Całkowita długość
tej rzeki wynosi 113,60 km w tym w granicach województwa warmińsko –
mazurskiego 93,54 km. Całkowita powierzchnia zlewni tej rzeki wynosi 1524,50
km2, z czego na terenie województwa znajduje się obszar o powierzchni 1267,31
km2. Rzeka przepływa przez ciąg jezior: Szwałk Wielki, Piłwąg, Łaźno,
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
112
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Litygajno, Łaśmiady, Straduny, Halickie i Ełckie zmieniając kilkakrotnie nazwę
(Czarna Struga - Łaźna - Struga, Ełk). Za główne koryto dolnego odcinka rzeki
uznano Kanał Rudzki wykonany na przełomie XIX i XX wieku, omijający dużą
część starego koryta rzeki Ełk. Stary odcinek ujściowy rzeki Ełk wykorzystuje
obecnie rzeka Jerzgnia przed ujściem do Biebrzy.
Do głównych lewobrzeżnych dopływów Ełku należą rzeki: Mazurka, Połąska
Młynówka, Karmelówka, Kanał Kuwasy, a do prawobrzeżnych należą rzeki :
Gawlik, Różnica i Binduga.
W regionalizacji fizycznogeograficznej Polski zlewnia Ełku znajduje się w
granicach mezoregionów: Wzgórza Szeskie i Pojezierze Ełckie oraz Kotlina
Biebrzańska.
Pisa rzeka III rzędu jest prawym dopływem Narwi, leżącym w dorzeczu Wisły. Jest
drogą wodną łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z Narwią. Długość całkowita
rzeki wynosi ok. 80 km, a z częścią żeglowną jezior mazurskich 142 km.
Powierzchnia całkowita dorzecza rzeki wynosi ok 4500 km². W granicach
województwa warmińsko – mazurskiego długość Pisy wynosi 96,65 km przy
powierzchni zlewni 3544,76 km2. Pisa wypływa z systemu Wielkich Jezior
Mazurskich, a w szczególności z jeziora Roś w Piszu, uchodzi do Narwi na
wysokości Nowogrodu. Najważniejszym bezpośrednim dopływem jest Kanał
Turośl, a inne dopływy to: Rybnica, Rudna, Pisza Woda, Wincenta i Skroda.
Główne rzeki wpływające do systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zasilające
Pisę to: Krutynia, Orzysza, Święcek, Wężówka.
Krutynia jest rzeką IV rzędu o długości łącznie z jeziorami 103,73 km i
powierzchnią zlewni 706,02 km2. Rzeka ta jest dopływem Pisy, do której uchodzi
przez jezioro Bełdany. W swym biegu Krutynia przepływa kolejno przez jeziora
Warpuńskie, Zyndackie, Gielądzkie, Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec, Białe,
Gant, Zyzdrój Wielki, Zyzdrój Mały, Spychowskie, Zdrużno, Uplik, Mokre,
Krutyńskie Gardyńskie i Bełdany. Na swej trasie przybiera różne nazwy:
Warpunka, Dąbrówka, Struga Gant, Babięcka Struga, Spychowska Struga, a od
jeziora Mokre - Krutynia.
Rzeka przepływa przez mezoregiony Pojezierze Mrągowskie i Równinę
Mazurską, które należą do Pojezierza Mazurskiego. W strukturze użytkowania
zlewni znaczną powierzchnię zajmują lasy i grunty orne.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
113
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Wkra jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Narwi o długości 249,10 km i
powierzchni zlewni 5322 km2. Bierze swój początek w województwie
warmińsko – mazurskim, na obszarze zmeliorowanych bagien, na wschód od
jeziora Kownatki, a uchodzi prawobrzeżnie do Narwi,w pobliżu miejscowości
Pomiechówek. Granicę województwa warmińsko – mazurskiego Wkra opuszcza
w km 177+100 osiągając powierzchnię zlewni 874,15 km2.
W górnym biegu Wkra nosi nazwę Nida, a w pobliżu i poniżej Działdowa –
Działdówka. Wkrą nazwana jest od okolic Żuromina do ujścia do Narwi.
Rzeka posiada charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzującego się
niewielkim spadkiem około 0,5‰. W zagospodarowaniu jej powierzchni
dominują użytki rolne, a lasy zajmują tylko około 20%. W jej zlewni znajduje się
też 8 rezerwatów przyrody (jeden Dziektarzewo w zlewni bezpośredniej,
pozostałe w zlewniach dopływów: Mławki i Łydyni). Największymi dopływami
Wkry są: Mławka, Łydynia, Raciążnica, Płonka, Sona i Nasielnia. Rzeka
przepływa przez obszary chronionego krajobrazu: okolice Rybna i Lidzbarka,
Międzyrzecze Wkry i Skrwy, Nadwkrzański.
Mławka- rzeka IV rzędu, lewobrzeżny dopływ Wkry o długości 43,4 km. i
powierzchni zlewni 675,5 km2. W granicach województwa warmińsko –
mazurskiego znajduje się górny bieg rzeki o długości 7,30 km i powierzchni
zlewni 95,98 km2. Obszar źródliskowy Mławki tworzą trzy strugi odwadniające
falisty teren w pobliżu miejscowości Białuty. Poniżej wsi Mławka rzeka
wypływa na rozległe zmeliorowane torfowiska, o zawikłanych stosunkach
hydrograficznych (stawy, doły potorfowe, sieć rowów melioracyjnych). W km
30+200 km biegu rzeki już w granicach województwa warmińsko- mazurskiego
znajduje się zalew Ruda, o powierzchni 24,30 ha i pojemności użytkowej 529
tys. m3. Zalew Ruda wybudowany został w 1976 r. i przeznaczony jest do
nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki, jak również do celów
rekreacyjnych. Mławka uchodzi do Wkry w pobliżu miejscowości Ratowo na
113+500 km jej biegu. Głównymi dopływami rzeki są: Dwukolanka, Krupionka i
Przylepnica (prawe) oraz dwa lewe: Seracz i Sewerynka.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
114
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Tabela nr 22
Podział hydrograficzny dopływów rzeki Biebrzy
Numer
zlewni
1
Nazwa zlewni
2
BIEBRZA w granicach
26 2
województwa
Jerzgnia (gb. Lega, db. Kanał
26 26
Woźnawiejski)
w
granicach
województwa
26 26114 Dopływ spod Drozdowa (l)
26 26116 Sedranka (Pluskwianka) (p)
26 26132 Możanka (l)
26 261532 Kanał Kukowo (p)
26 261534 Kanał Wieliczki (l)
26 2616
Czarna (l)
26 26162 Dopływ spod Wasilówki(l)
26 2618
Dopływ spod Zatyk (p)
26 26192 Dopływ ze Świdrów (p)
26 26194 Dopływ z jez. Leśnego (p)
26 2632
Golubica (l)
26 2634
Regielnica (p)
26 2636
Dopływ z Lasów Wielkich (l)
26 2652
Pietraszka (gb. Kalinka)
26 2654
Słupka (l)
26 2672
Dopływ z jez. Nieciecze (l)
26 2674
Dopływ z jez. Białego (l)
26 2676
Dopływ z jez. Krzywego (p)
Przepiórka
(l)
w
granicach
26 2678
województwa
26 28112 Dopływ spod Lipowej Góry (p)
Ełk (gb. Czarna Struga, db. Kanał
26 28
Rudzki) w granicach województwa
26 28112 Dopływ spod Lipowej Góry (p)
26 28132 Dopływ spod Wierzbianek
26 28134 Dopływ z jez. Szwałk Mały
26 2832
Mazurka
26 2834
Czernik (Czarna Struga)
26 28532 Dopływ z lasu
Połomka (Połomska Młynówka, gb.
26 2856
Giżanka)
26 2858
Dopływ spod Garłówka (p)
26 2872
Dopływ z jez. Krzywego (l)
26 2874
Dopływ z jez. Zawadzkiego (p)
26 2876
Gawlik (p)
26 289132 Dopływ z jez. Przytulskiego (l)
26 28916 Dopływ spod Krokoci (l)
26 28934 Dopływ z jez. Szarek (p)
26 28936 Dopływ spod Mącz (p)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki
[km]
Pow.
elementarne
[km2]
3
4
5
III
-
1963,68
IV
88,56
696,37
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
6,58
11,83
16,76
7,76
11,12
15,24
6,63
7,50
5,85
3,04
4,61
8,92
5,37
25,72
6,51
3,33
0,05
0,20
15,83
30,82
43,02
24,42
43,99
98,19
19,79
15,44
9,78
5,71
12,31
19,14
8,01
78,75
6,99
14,43
4,47
14,51
V
13,03
49,32
V
10,40
18,74
IV
93,54
1267,31
V
V
V
V
V
V
10,40
7,49
0,20
19,89
9,33
6,83
18,74
12,69
3,00
113,23
15,57
11,60
V
35,07
168,99
V
V
V
V
V
V
V
V
6,74
9,50
2,59
38,67
7,02
8,72
1,40
5,09
10,51
24,53
9,89
216,54
39,21
17,54
20,23
5,64
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
115
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
1
26 28952
26 28954
26 28956
26 2896
2
Dopływ z jez. Tatary (Tatary Duże)
Zdunek (p)
Karmelówka (Wiśniewska Struga) (l)
Różanica w granicach województwa
Dopływ z jez. Toczyłowo w
granicach województwa
Wissa (gb. Struga) w granicach
województwa
Dopłw ze Świdrów w granicach
województwa
Kanał Wissy (Kanał Gutter) w
granicach województwa
26 28972
26 296
26 29614
26 2962
Rząd
rzeki
Długość
rzeki
[km]
Pow.
elementarne
[km2]
3
V
V
V
V
4
5,62
9,32
12,33
11,49
5
14,53
25,68
25,60
72,04
V
7,03
57,44
IV
-
45,53
V
5,50
28,37
V
2,78
15,56
Tabela nr 23
Podział hydrograficzny dopływów rzeki Narwi – zlewnia rzeki Pisy
Numer
zlewni
1
26 4
26 412
26 41212
26 41272
26 414
26 41432
26 414592
26 4146
26 41732
26 41734
26 41736
26 41772
26 4192
26 4194
26 419432
26 419434
26 4196
26 419632
26 419692
26 42
26 42192
26 42194
26 42332
26 42334
Nazwa zlewni
2
PISA w granicach województwa
Dopływ z jez. Iławki
Dopływ z jez. Wersmina
Dopływ z jez. Wilkasy (p)
Dopływ z jez. Wojnowo (l)
Doływ z jez. Ublik Mały (l)
Wąż (l)
Staświnka
Dopływ z Jagodna Wielkiego (l)
Dopływ z Gorazdowa do zatoki Mulik
(p)
Dopływ z jez. Jędzelek (l)
Dopływ z jez. Ławki
Dopływ z jez. Orło (p)
Użranki (p)
Mierzejewo
Sądry
Jurzec
Dopływ spod leśn. Lisunie
Dopływ z Cudnochów (l)
Krutynia (gb. Butowo, sb. Babięcka
Struga, Spychowska Struga)
Dopływ z jez. Pustnik (p)
Dopływ spod Kol. Gizewo (l)
Dopływ z Miłuk (p)
Dopływ z Maradek (p)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki
[km]
Pow.
elementarne
[km]
3
III
IV
V
V
IV
V
V
V
IV
4
96,95
16,52
1,01
1,70
0,10
5,28
6,90
22,81
5,57
5
3544,76
93,47
3,34
5,24
234,30
8,00
33,68
103,89
15,59
IV
6,16
19,10
IV
IV
IV
IV
V
V
IV
V
V
6,84
5,88
2,31
8,27
5,81
3,55
17,09
4,15
6,68
13,96
13,70
19,28
48,28
9,24
13,13
86,42
8,94
33,57
IV
103,73
726,02
V
V
V
V
3,97
8,08
3,08
0,90
13,72
11,46
5,67
1,26
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
116
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 42352
26 423522
26 42372
26 42374
26 42376
26 42378
26 424
26 42556
26 42558
26 4272
26 4274
26 4276
26 429132
26 429134
26 4292
26 4294
26 42972
26 432
26 43252
Nazwa zlewni
2
Jędrychowo
Dopływ z jez.Sarż
Krzywy Róg (l)
Piłaki (p)
Golanka
Dopływ spod Machar
Babiant (p)
Dopływ z leśn. Szklarnia (p)
Dopływ z Kierwik (p)
Dopływ z m. Zgon (p)
Uklanka (l)
Dobry Las
Dopływ spod leśn. Ukta (l)
Dopływ z jez. Klimunt (l)
Dopływ z jez. Duś (p)
Dopływ z jez. Kołowinek (l)
Zlewka (l)
Dopływ z jez. Nidzkiego
Dopływ z jez. Jaśkowo (p)
Dopływ z okolic jez. Malse Ruciańskie
26 43254
(p)
26 43256 Ruczaj (l)
26 434
Nidka (Wigrynia)
26 44
Orzysza
26 44132 Kanał Kozielski (l)
26 441322 Dopływ z jez. Kępno (l)
26 4432
Dopływ z jez. Druglin
26 4472
Dopływ z jez. Mleczówka (p)
26 4474
Dopływ ze Starego Krzywego (p)
26 4476
Dopływ z jez. Zgniłego
26 4492
Dopływ spod Pianek (p)
26 4494
Dopływ z jez. Sajno (l)
26 452
Dopływ z jez. Łuknajno
26 454
Dopływ z jez. Tuchlin
26 456
Wężówka
26 458
Zlewnia jez. Warnołty
26 4712
Dopływ w Karwiku (p)
Wyszka (gb. Kanał Śniardwy, śrb.
26 4752
Białoławka, db. Wilkus)
26 47526 Dziękałówka
26 4754
Dopływ z lasu
26 4756
Święcek (l)
26 47564 Rożynka (p)
26 47566 Dopływ z Krzywińskich
26 47568 Łubianka (l)
26 4758
Konopka (l)
26 47582 Dopływ z Komorowa (l)
Rząd
rzeki
Długość
rzeki
[km]
Pow.
elementarne
[km]
3
V
VI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
V
4
4,34
4,47
2,72
7,09
4,79
2,17
24,23
9,99
0,10
1,06
9,24
5,64
3,33
0,30
0,60
7,43
7,28
28,18
9,03
5
18,38
11,95
20,84
36,89
8,76
1,62
160,72
27,43
6,58
13,31
26,20
21,01
9,45
1,65
8,80
17,58
17,17
203,75
32,84
V
6,56
13,39
V
IV
IV
V
VI
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
10,50
6,29
41,84
10,42
6,30
11,11
7,07
14,11
5,28
5,74
5,69
8,13
10,93
8,75
6,74
7,43
42,09
14,32
377,04
55,58
11,26
52,71
12,49
47,26
9,74
22,01
25,63
53,97
24,28
20,24
27,28
40,78
IV
9,54
88,64
V
IV
IV
V
V
V
IV
V
12,23
6,86
27,35
7,85
9,61
4,56
21,77
3,01
54,01
18,91
145,81
39,74
14,48
10,13
134,00
5,92
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
117
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 47586
26 47588
26 4772
26 4774
26 47742
26 47744
26 477442
26 4776
26 4778
26 47782
26 47792
26 478
26 4782
26 4786
26 4788
26 4794
26 47948
26 48
26 482
26 484
Nazwa zlewni
2
Białka (l)
Dabrówka (p)
Szparka (l)
Pisza Woda (gb. Gacka Struga) (l)
Dopływ z jez. Kocioł Duży
Surzanka (l)
Dopływ z Rakowa Piskiego (p)
Barłoga (p)
Bogumiłka (l)
Dopływ spod Pietrzyków-Kolonii (p)
Dopływ spod Turowa (l)
Wincenta
(l)
w
granicach
województwa
Dopływ spod Niegos (p)
Kulona (p)
Jankowa Struga (p)
Rybnica w granicach województwa
Dopływ spod Lemana w granicach
województwa
Turośl (gb. Turoślanka) w granicach
województwa
Zimna (l) w granicach województwa
Rudna (p) w granicach
województwa
Rząd
rzeki
Długość
rzeki
[km]
Pow.
elementarne
[km]
3
V
V
IV
IV
V
V
VI
IV
IV
V
IV
4
9,81
14,02
9,05
12,78
2,26
7,90
5,53
6,59
6,82
4,56
5,69
5
21,05
61,62
20,22
47,97
3,77
23,61
3,79
16,90
25,01
6,45
9,23
IV
25,00
87,91
V
V
V
IV
6,14
7,29
5,21
14,04
19,37
21,73
17,89
82,97
V
-
9,60
IV
15,30
153,85
V
13,47
53,91
V
15,43
60,53
Tabela nr 24
Podział hydrograficzny dopływów rzeki Narwi –
zlewnia rzeki Szkwy, Orzyc i Omulew
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km2]
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
1
2
3
4
5
III
29,73
178,68
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
4,35
8,41
5,75
6,13
3,70
6,26
8,93
5,75
11,53
17,91
6,32
8,93
13,56
25,59
9,86
12,31
IV
4,15
18,44
V
4,53
7,50
Szkwa (Rozoga)
w granicach
województwa
26 51832 Dopływ z jez. Pisutno (p)
26 51834 Dopływ z Kol. Świętajno (p)
26 51836 Kanał Borek (p)
26 51838 Dopływ z Długiego Borka (l)
26 518392 Dopływ z Borek Rozowskich (l)
26 5184
Wilamówka (p)
26 51842 Kanał Chochoł (l)
26 51852 Dopływ spod Lipniaka (l)
Kanał
Spaliny
w
granicach
26 5186
województwa
26 51862 Dopływ z Kol. Faryny
26 518
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
118
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 51872
26 51874
26 51876
26 52
26 5232
26 5234
26 524
26 5242
26 5244
26 5252
26 5254
26 52542
26 5256
26 52572
26 5258
26 52592
26 526
26 5262
26 5264
26 5266
26 5268
26 54
26 54132
26 541324
26 541326
26 54134
26 5416
26 54162
26 54164
26 54172
26 54174
26 5418
26 542
26 54212
26 54214
26 54232
26 54234
26 54236
26 54238
26 542392
26 542394
26 54252
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km2]
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
Dopływ spod Dąbrowy w granicach
województwa
Kanał Chruściel w granicach
województwa
Dopływ spod Wolkowych w granicach
województwa
Rozoga w granicach województwa
Dopływ spod Olszyn (p)
Dopływ z Jeruty (l)
Jerutka (Kanał Wschodni) (l)
Dopływ z Białego Gruntu (l)
Kanał Gawrzyjałka (p)
Kanał Biały Grunt (l)
Kanał Stare Czajki (l)
Kanał Kilimany (l)
Dopływ spod Suchorosa Starego (p)
Dopływ spod Klonu (l)
Dopływ spod Rózg (l)
Dopływ spod Gównichy (l)
Radostówka
w
granicach
województwa
Dopływ z Olszyn (l)
Dopływ z Wawrochy (p)
Dopływ spod Lipowca (p)
Dopływ spod Księżego Lasku (p) w
granicach województwa
Omulew w granicach województwa
Dopływ z jez. Gim
Dopływ spod Gniłochy (l)
Dopływ spod Stryjewko (p)
Dopływ z jez. Czarnego
Czarna (l)
Dopływ z jez. Dłużek (l)
Dopływ z jez. Przyjamy (p)
Dopływ spod Jedwabna (l)
Dopływ z Chwalibogów (p)
Rekownica (l)
Sawica (gb. Kanał Dźwierzucki)
Dopływ spod Targowskiej Wólki (l)
Kanał Sapłaty (p)
Dopływ spod Małszewka (p)
Dopływ spod Olszewek
Dopływ z jez. Linowskiego
Dopływ z jez. Fręckiego (Fręck)
Dopływ z jez. Małszeweckiego
Dopływ spod Trelkowa
Kanał Jęcznik (p)
3
4
5
IV
3,90
4,90
IV
0,90
4,20
IV
-
0,40
III
IV
IV
IV
V
V
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
35,90
3,91
3,56
14,51
2,25
2,76
5,56
4,90
4,70
5,34
3,10
7,77
5,19
223,31
2,98
2,91
27,15
1,45
2,47
5,71
26,54
7,76
4,81
5,82
11,72
8,41
IV
25,57
59,65
V
V
V
3,02
4,44
4,17
2,53
4,34
3,22
V
4,09
2,27
III
IV
V
V
IV
IV
V
V
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
59,16
8,37
6,19
3,07
2,30
9,76
2,11
0,70
7,22
9,13
8,71
53,52
3,52
11,80
5,32
5,15
1,51
2,61
1,66
3,77
1,91
1123,15
51,07
13,55
10,63
20,26
56,73
16,86
3,90
28,37
27,35
27,64
393,25
9,51
20,75
23,39
12,14
13,58
9,59
12,34
6,85
10,17
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
119
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 54254
26 542572
26 54258
26 54272
26
5427232
Nazwa zlewni
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km2]
2
Dopływ z jez. Natać (p)
Dopływ z Witówka (p)
Kanał Domowy (l)
Kanał Nowy Dwór
3
V
V
V
V
4
5,80
4,17
16,71
17,29
5
11,63
2,79
40,36
55,54
Dopływ z jez. Świętajno
VI
2,20
5,99
V
4,23
7,07
V
IV
V
V
IV
V
5,29
7,82
4,35
4,35
37,16
3,87
12,49
26,15
4,61
5,10
194,69
5,01
V
4,39
8,25
V
V
V
V
VI
6,17
4,70
5,69
17,08
5,28
17,17
7,95
4,59
53,84
16,90
IV
14,33
40,91
V
V
4,92
3,95
6,39
4,71
V
10,84
33,52
VI
2,81
5,53
VI
2,28
3,46
IV
V
V
29,26
5,08
5,53
86,60
7,82
16,07
IV
10,63
42,01
V
6,31
12,76
V
3,96
3,77
III
26,52
430,21
IV
-
13,60
IV
V
V
IV
IV
V
11,79
2,97
6,56
9,92
10,22
4,50
32,95
3,73
7,49
21,28
41,79
5,79
Dopływ z jez. Warchały
(Warchałdzkie)
26 54292 Dopływ spod Szymanek (l)
26 5432
Czarka (l)
26 54322 Dopływ spod Jasionowca (p)
26 54324 Dopływ spod Kucborka (p)
26 544
Wałpusza (l)
26 54452 Dopływ spod Kasprów
Kanał Marksewski (Kanał Kiejkucki,
26 54454
Kanał Marksobski)
26 54472 Dopływ z Leman (p)
26 54474 Dopływ spod Płóz (l)
26 54476 Dopływ spod Czarkowego Grądu (p)
26 5448
Kanał Jesionowiecki (Czarka), (p)
26 54482 Dopływ spod Szyman (p)
Przeździęcka Struga w granicach
26 5452
województwa
26 54522 Dopływ z Dąbrowy (p)
26 54524 Dopływ spod Wyżeg (p)
Piwnicka Struga w granicach
26 54528
województwa
26 545282 Dopływ z leśn. Karolinka (l)
Dopływ z lasu poniżej Piwnic
26 545284
Wielkich (l)
26 5454
Lejkowska Struga (l)
26 54542 Kanał Kozak (l)
26 54544 Dopływ spod Zieleńca Dużego (l)
Trybówka w granicach
26 546
województwa
26 5462
Suchora (p)
Kanał Księży Lasek w granicach
26 5464
województwa
26 58
Orzyc w granicach województwa
Wieczfnianka w granicach
26 5812
województwa
26 5816
Dąbrówka
26 58162 Dopływ z Waśniewa-Gwoździ (l)
26 58164 Dopływ spod Piotrkowa (l)
26 58172 Janówka (l)
26 5818
Borowianka (l)
26 58182 Dopływ z Jastrząbki (p)
26 54274
Rząd rzeki
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
120
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 58184
26 58186
26 582
26 5832
26 58322
26 5834
26 58342
26 5852
26 58522
26 58524
26 58526
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Połci (p)
Dopływ spod Piekiełka (l)
Dopływ z Jabłonowa (l)
Dopływ z bagna Retkowo (l)
Dopływ z Jagarzewa (p)
Dopływ z bagna Sadek (l)
Dopływ z Wichrowca (p)
Struga Baranowska (l)
Dopływ z bagna Retkowo (p)
Dopływ z bagna Puchałowo (p)
Dopływ spod Puchałowa (p)
Rząd rzeki
3
V
V
IV
IV
V
IV
V
IV
V
V
V
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km2]
4
2,68
1,23
6,41
7,97
2,87
6,50
4,07
40,72
1,54
7,82
4,45
5
3,54
2,14
53,96
24,44
9,58
15,09
5,43
158,71
1,36
25,78
5,54
Tabela nr 25
Podział hydrograficzny dopływów rzeki Narwi – zlewnia rzeki Wkry
Numer
zlewni
1
26 8
26 812
26 814
26 816
26 818
26 8182
26 82
26 826
26 828
26 8312
26 832
26 8322
26 8324
26 83312
26 8332
26 8334
26 84
26 8414
26 8416
26 842
26 848
Nazwa zlewni
2
WKRA (gb. Nida, srb. Działdówka)
Dopływ z Załusek (p)
Dopływ z Waszulek (l)
Dopływ z Pawlik (l)
Dopływ spod Zagrzewa (l)
Dopływ ze Szkudaja (l)
Szkotówka (p)
Sławska Struga (l)
Lipowska Struga (p)
Dopływ spod Petrykoz (l) w granicach
województwa
Kanał Młyński (p)
Dopływ z Komornik (p)
Pierławka (p)
Dopływ spod Rutkowic (p)
Dopływ spod Marszewnicy (l) w
granicy województwa
Dopływ spod Osówki (l)
Mławka w granicach województwa
Dopływ spod Dźwierzni (p)
Dopływ z Soch (p)
Dwukolanka (p) w granicach
województwa
Przylepnica w granicach
województwa
Rząd
rzeki
3
III
IV
IV
IV
IV
V
IV
V
V
Długość Powierzchnie
rzeki elementarne
[km]
[km2]
4
5
76,17
874,15
6,74
15,35
4,57
19,15
3,82
13,48
13,04
34,46
2,42
8,2
30,9
241
8,89
47,82
13,88
96,04
IV
6,58
18,36
IV
V
V
IV
14,9
3,99
11,25
8,02
86,33
9,56
49,1
31,39
IV
9,13
23,72
IV
IV
V
V
7,3
1,73
2,63
0,83
95,98
8,08
8,83
V
10,43
40,19
V
-
22,31
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
121
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
9.2.
Ichtiofauna dopływów rzeki Narwi
Dopływy rzeki Wisły uchodzące do niej w jej środkowym biegu na odcinku
od zbiornika Włocławskiego, do ujścia Sanu nie posiadały licznych populacji ryb
wędrownych. W takich rzekach jak Nida, Kamienna, Pilica, Wieprz, Bzura oraz w
innych niewymienionych mniejszych dopływach, certa, zwłaszcza łosoś i troć
pojawiały się rzadko. W odniesieniu do certy wyjątkiem były zlewnie Narwi i Bugu,
w których stale odnotowywano nieliczną, w porównaniu z Wisłą, obecność tej ryby.
Historycznie pojawiał się tutaj również jesiotr.
Dotychczasowe badania wykazały występowanie w Narwi 25 gatunków ryb i
minogów, w tym takie jak: boleń, jazgarz, jaź, jelec, karaś, karaś srebrzysty, kiełb,
kleń, krąp, leszcz, lin, miętus, okoń, płoć, sandacz, sum, szczupak, ukleja i węgorz.
Od ujścia Biebrzy w Narwi i jej dopływach licznie występuje płoć, szczupak, jaź i
okoń, a poniżej ujścia rzeki Omulew miętus, ukleja, krąp i kleń. Pozostałe gatunki
występują nielicznie i nie tworzą ciągłych populacji.
W Pisie stwierdzono występowanie 22 gatunków ryb i minogów. Na całej
długości stwierdzono liczną obecność płoci, uklei, okoni, szczupaków i miętusów.
Nielicznie i z przerwami występował kleń, jaź, jelec, krąp (duże ilości w górze
rzeki), kiełb i węgorz. W pobliżu wypływu z jeziora Roś stwierdzono jazgarza i
leszcza, a przy ujściu brzanę, świnkę i sandacza. Pojedyncze sumy złowiono koło
Piszu, w połowie długości rzeki i przy ujściu. W przebadanych dopływach Pisy nie
stwierdzono na ogół gatunków interesujących wędkarzy (poza kilkoma przypadkami,
gdzie łowiono większe ilości płoci, miętusów i kiełbi lub pojedyncze szczupaki i
okonie). Jedynie w Mogilnej - dopływie Dzierzbi (dopływ Skrody) stwierdzono
liczne występowanie narybku pstrąga potokowego.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
122
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
9.3.
Przepływ charakterystyczne rzek w zlewni Narwi
Tabela nr 26
Dopływy Biebrzy
Numer
zlewni
1
Nazwa zlewni
2
26 2
BIEBRZA w granicach województwa
Jerzgnia (gb. Lega, db. Kanał Woźnawiejski) w
26 26
granicach województwa
26 26114
Dopływ spod Drozdowa (l)
26 26116
Sedranka (Pluskwianka) (p)
26 26132
Możanka (l)
26 261322 Dopływ spod Lenart (p)
26 261532 Kanał Kukowo (p)
26 261534 Kanał Wieliczki (l)
26 2615342 Kanał Niedźwiedzki (l)
26 2616
Czarna (l)
26 26162
Dopływ spod Wasilówki(l)
26 261622 Dopływ spod Lipówki (l)
26 26164
Dopływ spod Cimoch (l)
26 26166
Czarnówka (l)
26 2618
Dopływ spod Zatyk (p)
26 26192
Dopływ ze Świdrów (p)
26 26194
Dopływ z jez. Leśnego (p)
26 2632
Golubica (l)
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
1963,68
3
III
Długość
rzeki
[km]
4
-
IV
88,56
696,37
19,200
4,080
0,927
V
V
V
VI
V
V
VI
V
6,58
11,83
16,76
10,71
7,76
11,12
10,12
15,24
6,63
2,85
4,85
15,98
7,50
5,85
3,04
4,61
15,83
30,82
43,02
16,16
24,42
43,99
19,45
98,19
19,79
5,44
6,76
31,01
15,44
9,78
5,71
12,31
0,491
0,956
1,330
0,501
0,758
1,360
0,603
3,040
0,614
0,169
0,210
0,962
0,479
0,303
0,177
0,382
0,097
0,190
0,265
0,099
0,150
0,271
0,120
0,604
0,122
0,033
0,042
0,191
0,095
0,060
0,035
0,076
0,022
0,043
0,060
0,023
0,034
0,062
0,027
0,137
0,028
0,008
0,009
0,043
0,022
0,014
0,008
0,017
Rząd rzeki
VII
VI
VI
V
V
V
V
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
123
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 2634
26 2636
26 2652
26 265212
26 26526
26 26528
26 2654
26 2672
26 2674
26 2676
26 2678
26 26782
26 26784
26 28
26 28112
26 28
26 28112
26 28132
26 28134
26 2832
26 28322
26 283222
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
19,14
0,594
0,118
0,027
8,01
0,248
0,049
0,011
78,75
2,440
0,485
0,110
9,06
0,281
0,056
0,013
12,49
0,387
0,077
0,017
6,70
0,208
0,041
0,009
6,99
0,217
0,043
0,010
14,43
0,448
0,089
0,020
4,47
0,139
0,028
0,006
14,51
0,450
0,089
0,020
49,32
1,530
0,364
0,083
4,83
0,392
0,078
0,018
4,83
0,392
0,078
0,018
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
V
V
V
VI
VI
VI
V
V
V
V
V
VI
VI
Długość
rzeki
[km]
4
8,92
5,37
25,72
7,15
6,45
4,98
6,51
3,33
0,05
0,20
13,03
3,90
3,90
IV
93,54
1267,31
20,600
6,800
1,980
V
10,40
18,74
0,439
0,124
0,042
IV
93,54
1267,31
20,600
6,800
1,980
V
V
V
V
VI
VII
10,40
7,49
0,20
19,89
15,13
6,66
18,74
12,69
3,00
113,23
26,30
14,76
0,439
0,297
0,070
2,650
0,616
0,346
0,124
0,084
0,020
0,750
0,174
0,980
0,042
0,029
0,007
0,255
0,059
0,033
Regielnica (p)
Dopływ z Lasów Wielkich (l)
Pietraszka (gb. Kalinka)
Dopływ spod Mąż (l)
Dopływ spod Gołubia (p)
Dopływ spod Gołubki
Słupka (l)
Dopływ z jez. Nieciecze (l)
Dopływ z jez. Białego (l)
Dopływ z jez. Krzywego (p)
Przepiórka (l) w granicach województwa
Krzywka (l)
Dopływ spod Łabętnika w granicach województwa
Ełk (gb. Czarna Struga, db. Kanał Rudzki) w granicach
województwa
Dopływ spod Lipowej Góry (p)
Ełk (gb. Czarna Struga, db. Kanał Rudzki) w granicach
województwa
Dopływ spod Lipowej Góry (p)
Dopływ spod Wierzbianek
Dopływ z jez. Szwałk Mały
Mazurka
Dopływ spod Nasut (p)
Dopływ spod Dunajek-Osady (p)
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
124
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 28324
26 2834
26 28532
26 2856
26 285616
26 285616
26 28568
26 285684
26 2858
26 2872
26 2874
26 2876
26 287632
26 28766
26 2876612
26 287692
26 289132
26 28916
26 2893212
26 28934
26 289342
26 28936
26 28952
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
VI
V
V
V
VI
VI
VI
VII
V
V
V
V
VI
VI
VII
VI
V
V
VI
V
VI
V
V
Dopływ spod Szarejek (l)
Czernik (Czarna Struga)
Dopływ z lasu
Połomka (Połomska Młynówka, gb. Giżanka)
Dopływ z jez. Zajdy (l)
Dopływ z jez. Kukowino (l)
Romoła (p)
Dopływ z jez. Mul (p)
Dopływ spod Garłówka (p)
Dopływ z jez. Krzywego (l)
Dopływ z jez. Zawadzkiego (p)
Gawlik (p)
Dopływ z lasu (p)
Dopływ z jez. Wydmińskiego (p)
Dopływ spod Boćwinki (l)
Dopływ jez. Szóstak (l)
Dopływ z jez. Przytulskiego (l)
Dopływ spod Krokoci (l)
Dopływ z Czerwonki (l)
Dopływ z jez. Szarek (p)
Dopływ spod Karbowskich (l)
Dopływ spod Mącz (p)
Dopływ z jez. Tatary (Tatary Duże)
Długość
rzeki
[km]
4
13,01
9,33
6,83
35,07
0,20
8,86
14,80
8,57
6,74
9,50
2,59
38,67
10,62
3,04
6,28
3,18
7,02
8,72
8,06
1,40
7,18
5,09
5,62
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
29,65
0,694
0,196
0,067
15,57
0,364
0,103
0,035
11,60
0,272
0,077
0,026
168,99
3,960
1,120
0,380
5,29
0,124
0,035
0,012
20,34
0,476
0,135
0,046
53,23
1,250
0,353
0,120
15,56
0,364
0,103
0,035
10,51
0,246
0,070
0,024
24,53
0,574
0,163
0,055
9,89
0,232
0,066
0,022
216,54
5,120
1,440
0,487
16,93
0,396
0,112
0,038
36,73
0,860
0,243
0,083
17,51
0,410
0,116
0,039
35,57
0,833
0,236
0,080
39,21
0,918
0,260
0,088
17,54
0,411
0,012
0,039
22,80
0,385
0,127
0,037
20,23
0,341
0,113
0,,033
11,82
0,199
0,066
0,019
5,64
0,095
0,031
0,009
14,53
0,245
0,081
0,024
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
125
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 28954
26 28956
26 2896
26 28962
26 28964
26 28966
26 28972
26 289722
26 296
26 29614
26 2962
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
25,68
0,433
0,143
0,042
25,60
0,432
0,142
0,041
72,04
1,220
0,448
0,131
18,82
0,317
0,105
0,030
15,57
0,263
0,087
0,025
19,56
0,330
0,109
0,031
57,44
0,969
0,320
0,093
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
V
V
V
VI
VI
VI
V
Długość
rzeki
[km]
4
9,32
12,33
11,49
7,62
7,66
8,23
7,03
VI
9,34
14,93
0,252
0,083
0,024
IV
V
V
5,50
2,78
45,53
28,37
15,56
0,479
0,262
0,158
0,087
0,046
0,025
Zdunek (p)
Karmelówka (Wiśniewska Struga) (l)
Różanica w granicach województwa
Dopływ z jez. Lipno (l)
Bocianka (l)
Karbowianka (l0
Dopływ z jez. Toczyłowo w granicach województwa
Dopływ spod Wiśniowa Ełckiego w granicach
województwa
Wissa (gb. Struga) w granicach województwa
Dopłw ze Świdrów w granicach województwa
Kanał Wissy (Kanał Gutter) w granicach województwa
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
126
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Tabela nr 27
Dopływy rzeki Narew – Pisa
Numer
zlewni
1
26 4
26 412
26 41212
26 41272
26 414
26 41432
26 414592
26 4146
26 41462
26 41464
26 4152
26 41732
26 41734
26 41736
26 41772
26 4192
26 4194
26 419432
26 419434
Nazwa zlewni
2
PISA w granicach województwa
Dopływ z jez. Iławki
Dopływ z jez. Wersmina
Dopływ z jez. Wilkasy (p)
Dopływ z jez. Wojnowo (l)
Doływ z jez. Ublik Mały (l)
Wąż (l)
Staświnka
Dopływ spod Siemionek (p)
Dopływ spod Czyprek (l)
Dopływ z jez. Grajewko (l)
Dopływ z Jagodna Wielkiego (l)
Dopływ z Gorazdowa do zatoki Mulik (p)
Dopływ z jez. Jędzelek (l)
Dopływ z jez. Ławki
Dopływ z jez. Orło (p)
Użranki (p)
Mierzejewo
Sądry
Rząd rzeki
3
III
IV
V
V
IV
V
V
V
VI
VI
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
Długość
rzeki
[km]
4
96,95
16,52
1,01
1,70
0,10
5,28
6,90
22,81
7,26
4,72
0,10
5,57
6,16
6,84
5,88
2,31
8,27
5,81
3,55
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
3544,76
46,050
21,800
10,800
93,47
1,360
0,575
0,286
3,34
0,049
0,021
0,010
5,24
0,076
0,032
0,016
234,30
3,420
1,440
0,717
8,00
0,117
0,049
0,024
33,68
0,492
0,207
0,103
103,89
1,520
0,639
0,318
19,56
0,290
0,120
0,060
11,26
0,164
0,069
0,034
16,79
0,245
0,103
0,051
15,59
0,228
0,096
0,048
19,10
0,280
0,117
0,058
13,96
0,204
0,086
0,043
13,70
0,200
0,084
0,042
19,28
0,281
0,119
0,059
48,28
0,705
0,297
0,148
9,24
0,135
0,057
0,028
13,13
0,192
0,810
0,040
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
127
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 4196
26 419632
26 419692
26 42
26 42192
26 42194
26 42332
26 42334
26 42352
26 423522
26 42372
26 423724
26 42374
26 423744
26 42376
26 42378
26 424
26 42432
26 42434
26 42436
26 4246
26 424632
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
86,42
1,260
0,531
0,264
8,94
0,130
0,055
0,027
33,57
0,490
0,206
0,103
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
IV
V
V
Długość
rzeki
[km]
4
17,09
4,15
6,68
IV
103,73
726,02
8,930
4,470
1,600
V
V
V
V
V
VI
V
VI
V
VI
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
3,97
8,08
3,08
0,90
4,34
4,47
2,72
5,51
7,09
3,97
4,79
2,17
24,23
5,56
3,38
2,89
11,21
2,80
13,72
11,46
5,67
1,26
18,38
11,95
20,84
5,94
36,89
8,80
8,76
1,62
160,72
8,61
7,68
5,24
31,49
3,25
0,169
0,141
0,070
0,015
0,23
0,147
0,256
0,073
0,454
0,108
0,108
0,020
1,980
0,106
0,094
0,064
0,387
0,040
0,084
0,071
0,035
0,008
0,113
0,074
0,128
0,037
0,227
0,054
0,054
0,010
0,990
0,053
0,047
0,032
0,194
0,020
0,031
0,026
0,013
0,003
0,042
0,027
0,047
0,013
0,084
0,020
0,020
0,004
0,364
0,020
0,017
0,012
0,071
0,007
Jurzec
Dopływ spod leśn. Lisunie
Dopływ z Cudnochów (l)
Krutynia (gb. Butowo, sb. Babięcka Struga, Spychowska
Struga)
Dopływ z jez. Pustnik (p)
Dopływ spod Kol. Gizewo (l)
Dopływ z Miłuk (p)
Dopływ z Maradek (p)
Jędrychowo
Dopływ z jez.Sarż
Krzywy Róg (l)
Dopływ spod Głazowa (p)
Piłaki (p)
Dopływ spod Gant (p)
Golanka
Dopływ spod Machar
Babiant (p)
Dopływ z Kol. Kobułty (p)
Dopływ spod Chmielówki (p)
Dopływ spod Rybna (l)
Sadzia (l)
Dopływ spod Targowa (p)
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
128
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 424634
26 42472
26 42474
26 42496
26 42556
26 42558
26 4272
26 4274
26 427432
26 427434
26 4276
26 429132
26 429134
26 4292
26 4294
26 42972
26 432
26 43252
26 43254
26 43256
26 432562
26 434
26 44
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
VII
VI
VI
VI
V
V
V
V
VI
VI
V
V
V
V
V
V
IV
V
V
V
VI
IV
IV
Dopływ spod Orzyn (p)
Dopływ z jez. Miętkiego
Dopływ spod Rogal (l)
Dopływ z jez. Krawno
Dopływ z leśn. Szklarnia (p)
Dopływ z Kierwik (p)
Dopływ z m. Zgon (p)
Uklanka (l)
Kanał Miedzyjeziorowy (p)
Dopływ z jez. Hudek (p)
Dobry Las
Dopływ spod leśn. Ukta (l)
Dopływ z jez. Klimunt (l)
Dopływ z jez. Duś (p)
Dopływ z jez. Kołowinek (l)
Zlewka (l)
Dopływ z jez. Nidzkiego
Dopływ z jez. Jaśkowo (p)
Dopływ z okolic jez. Malse Ruciańskie (p)
Ruczaj (l)
Dopływ z bagna Przebródź (p)
Nidka (Wigrynia)
Orzysza
Długość
rzeki
[km]
4
2,02
5,47
5,98
9,50
9,99
0,10
1,06
9,24
0,15
0,10
5,64
3,33
0,30
0,60
7,43
7,28
28,18
9,03
6,56
10,50
2,07
6,29
41,84
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
3,09
0,038
0,019
0,007
9,50
0,117
0,058
0,022
10,49
0,129
0,065
0,029
24,57
0,302
0,151
0,056
27,43
0,337
0,169
0,062
6,58
0,081
0,041
0,015
13,31
0,164
0,082
0,030
26,20
0,322
161,000
0,059
3,39
0,042
0,021
0,008
5,01
0,062
0,031
0,011
21,01
0,258
0,129
0,048
9,45
0,116
0,058
0,021
1,65
0,020
0,010
0,004
8,80
0,108
0,054
0,020
17,58
0,216
0,108
0,040
17,17
0,211
0,106
0,039
203,75
2,510
1,250
0,462
32,84
0,404
0,202
0,074
13,39
0,165
0,082
0,030
42,09
0,518
0,259
0,095
6,97
0,086
0,043
0,016
14,32
0,176
0,088
0,033
377,04
4,640
2,320
0,867
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
129
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 44132
26 441322
26 4432
26 4472
26 4474
26 4476
26 4492
26 4494
26 452
26 454
26 456
26 458
26 4712
26 4752
26 47526
26 475262
26 4754
26 4756
26 47564
26 47566
26 47568
26 4758
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
55,58
0,683
0,342
0,128
11,26
0,138
0,069
0,026
52,71
0,648
0,325
0,121
12,49
0,154
0,077
0,029
47,26
0,581
0,291
0,109
9,74
0,120
0,060
0,022
22,01
0,271
0,136
0,051
25,63
0,315
0,158
0,059
53,97
0,664
0,332
0,124
24,28
0,299
0,149
0,056
20,24
0,240
0,125
0,047
27,28
0,342
0,171
0,064
40,78
0,595
0,251
0,094
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
V
VI
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
Długość
rzeki
[km]
4
10,42
6,30
11,11
7,07
14,11
5,28
5,74
5,69
8,13
10,93
8,75
6,74
7,43
IV
9,54
88,64
1,290
0,546
0,204
V
VI
IV
IV
V
V
V
IV
12,23
7,17
6,86
27,35
7,85
9,61
4,56
21,77
54,01
24,89
18,91
145,81
39,74
14,48
10,13
134,00
0,789
0,363
0,276
2,130
0,580
0,211
0,148
1,970
0,333
0,153
0,116
0,898
0,245
0,089
0,063
0,831
0,124
0,057
0,043
0,335
0,091
0,033
0,031
0,310
Kanał Kozielski (l)
Dopływ z jez. Kępno (l)
Dopływ z jez. Druglin
Dopływ z jez. Mleczówka (p)
Dopływ ze Starego Krzywego (p)
Dopływ z jez. Zgniłego
Dopływ spod Pianek (p)
Dopływ z jez. Sajno (l)
Dopływ z jez. Łuknajno
Dopływ z jez. Tuchlin
Wężówka
Zlewnia jez. Warnołty
Dopływ w Karwiku (p)
Wyszka (gb. Kanał Śniardwy, śrb. Białoławka, db.
Wilkus)
Dziękałówka
Dopływ z Łysoni (p)
Dopływ z lasu
Święcek (l)
Rożynka (p)
Dopływ z Krzywińskich
Łubianka (l)
Konopka (l)
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
130
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 47582
26 47586
26 47588
26 475882
26 475884
26 4772
26 4774
26 47742
26 47744
26 477442
26 4776
26 4778
26 47782
26 47792
26 478
26 4782
26 4786
26 4788
26 47882
26 4794
26 47948
26 479482
26 4794822
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
V
V
V
VI
VI
IV
IV
V
V
VI
IV
IV
V
IV
IV
V
V
V
VI
IV
V
VI
VII
Dopływ z Komorowa (l)
Białka (l)
Dąbrówka (p)
Kanał Lisy (l)
Dopływ spod Nowych Drygał (p)
Szparka (l)
Pisza Woda (gb. Gacka Struga) (l)
Dopływ z jez. Kocioł Duży
Surzanka (l)
Dopływ z Rakowa Piskiego (p)
Barłoga (p)
Bogumiłka (l)
Dopływ spod Pietrzyków-Kolonii (p)
Dopływ spod Turowa (l)
Wincenta (l) w granicach województwa
Dopływ spod Niegos (p)
Kulona (p)
Jankowa Struga (p)
Gruzianka (Gruzinka)
Rybnica w granicach województwa
Dopływ spod Lemana w granicach województwa
Kanał Łachowski w granicach województwa
Dopływ spod Rogatki w granicach województwa
Długość
rzeki
[km]
4
3,01
9,81
14,02
6,78
2,32
9,05
12,78
2,26
7,90
5,53
6,59
6,82
4,56
5,69
25,00
6,14
7,29
5,21
4,82
14,04
2,20
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
5,92
0,086
0,036
0,014
21,05
0,307
0,130
0,048
61,62
0,900
0,379
0,142
17,42
0,254
0,107
0,040
4,26
0,062
0,260
0,098
20,22
0,295
0,125
0,047
47,97
0,700
0,297
0,110
3,77
0,055
0,023
0,009
23,61
0,345
0,146
0,054
3,79
0,055
0,023
0,009
16,90
0,247
0,105
0,039
25,01
0,365
0,155
0,058
6,45
0,094
0,040
0,015
9,23
0,135
0,057
0,021
87,91
1,210
0,545
0,269
19,37
0,283
0,120
0,045
21,73
0,317
0,135
0,050
17,89
0,261
0,111
0,055
6,71
0,098
0,042
0,021
82,97
1,210
0,514
0,254
9,60
9,60
3,24
0,086
0,020
0,009
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
131
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 48
26 482
26 4822
26 4824
26 484
26 4842
26 4844
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
Turośl (gb. Turoślanka) w granicach województwa
Zimna (l) w granicach województwa
Dopływ ze Zdunowa (p) w granicach województwa
Dopływ spod Łączki (p) w granicach województwa
Rudna (p) w granicach województwa
Dopływ z lasu (p)
Borek (l)
3
IV
V
VI
VI
V
VI
VI
Długość
rzeki
[km]
4
15,30
13,47
4,32
5,38
15,43
1,85
6,43
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
153,85
2,250
0,954
0,470
53,91
0,787
0,334
0,165
10,47
0,166
0,070
0,034
13,40
0,196
0,840
0,041
60,53
0,884
0,375
0,185
6,05
0,088
0,038
0,018
13,39
0,195
0,083
0,041
Tabela nr 28
Dopływy rzeki Narew - Szkwa, Orzyc i Omulew
Numer
zlewni
1
26 518
26 51832
26 51834
26 51836
26 51838
26 518392
26 5184
26 51842
Nazwa zlewni
2
Szkwa (Rozoga) w granicach województwa
Dopływ z jez. Pisutno (p)
Dopływ z Kol. Świętajno (p)
Kanał Borek (p)
Dopływ z Długiego Borka (l)
Dopływ z Borek Rozowskich (l)
Wilamówka (p)
Kanał Chochoł (l)
Rząd rzeki
3
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
Długość
rzeki
[km]
4
29,73
4,35
8,41
5,75
6,13
3,70
6,26
8,93
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
178,68
5,090
1,020
0,411
11,53
0,329
0,070
0,027
17,91
0,510
0,102
0,041
6,32
0,180
0,036
0,015
8,93
0,255
0,051
0,021
13,56
0,386
0,077
0,031
25,59
0,729
0,146
0,059
9,86
0,281
0,056
0,023
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
132
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 51852
26 5186
26 51862
26 51872
26 51874
26 51876
26 52
26 5232
26 5234
26 524
26 5242
26 5244
26 5252
26 5254
26 52542
26 5256
26 52572
26 5258
26 52592
26 526
26 5262
26 5264
26 5266
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
IV
IV
V
IV
IV
IV
III
IV
IV
IV
V
V
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
Dopływ spod Lipniaka (l)
Kanał Spaliny w granicach województwa
Dopływ z Kol. Faryny
Dopływ spod Dąbrowy w granicach województwa
Kanał Chruściel w granicach województwa
Dopływ spod Wolkowych w granicach województwa
Rozoga w granicach województwa
Dopływ spod Olszyn (p)
Dopływ z Jeruty (l)
Jerutka (Kanał Wschodni) (l)
Dopływ z Białego Gruntu (l)
Kanał Gawrzyjałka (p)
Kanał Biały Grunt (l)
Kanał Stare Czajki (l)
Kanał Kilimany (l)
Dopływ spod Suchorosa Starego (p)
Dopływ spod Klonu (l)
Dopływ spod Rózg (l)
Dopływ spod Gównichy (l)
Radostówka w granicach województwa
Dopływ z Olszyn (l)
Dopływ z Wawrochy (p)
Dopływ spod Lipowca (p)
Długość
rzeki
[km]
4
5,75
4,15
4,53
3,90
0,90
35,90
3,91
3,56
14,51
2,25
2,76
5,56
4,90
4,70
5,34
3,10
7,77
5,19
25,57
3,02
4,44
4,17
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
12,31
0,351
0,070
0,028
18,44
0,526
0,105
0,042
7,50
0,214
0,043
0,017
4,90
0,190
0,028
0,011
4,20
0,120
0,023
0,010
0,40
223,31
6,140
1,250
0,514
2,98
0,082
0,017
0,007
2,91
0,080
0,016
0,007
27,15
0,749
0,153
0,063
1,45
0,040
0,008
0,003
2,47
0,068
0,014
0,006
5,71
0,158
0,032
0,013
26,54
0,733
0,149
0,061
7,76
0,214
0,044
0,018
4,81
0,133
0,027
0,011
5,82
0,161
0,033
0,013
11,72
0,323
0,006
0,027
8,41
0,232
0,047
0,019
59,65
1,650
0,335
0,138
2,53
0,070
0,014
0,006
4,34
0,120
0,024
0,010
3,22
0,089
0,018
0,007
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
133
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
1
2
3
Długość
rzeki
[km]
4
V
4,09
2,27
0,063
0,013
0,005
III
IV
V
V
IV
IV
V
V
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
59,16
8,37
6,19
3,07
2,30
9,76
2,11
0,70
7,22
9,13
8,71
53,52
3,52
11,80
5,32
5,15
1,51
2,61
1,66
3,77
1,91
5,80
1123,15
51,07
13,55
10,63
20,26
56,73
16,86
3,90
28,37
27,35
27,64
393,25
9,51
20,75
23,39
12,14
13,58
9,59
12,34
6,85
10,17
11,63
18,010
1,130
0,300
0,235
0,448
1,260
0,373
0,086
0,628
0,605
0,612
8,700
0,210
0,459
0,518
0,269
0,301
0,212
0,273
0,152
0,225
0,257
6,250
0,284
0,075
0,059
0,113
0,316
0,094
0,022
0,158
0,152
0,154
2,190
0,053
0,116
0,130
0,068
0,076
0,053
0,069
0,038
0,057
0,065
2,610
0,119
0,031
0,025
0,047
0,132
0,039
0,009
0,066
0,064
0,064
0,914
0,022
0,048
0,054
0,028
0,032
0,022
0,029
0,016
0,024
0,027
26 5268
26 54
26 54132
26 541324
26 541326
26 54134
26 5416
26 54162
26 54164
26 54172
26 54174
26 5418
26 542
26 54212
26 54214
26 54232
26 54234
26 54236
26 54238
26 542392
26 542394
26 54252
26 54254
Dopływ spod Księżego Lasku (p)
województwa
Omulew w granicach województwa
Dopływ z jez. Gim
Dopływ spod Gniłochy (l)
Dopływ spod Stryjewko (p)
Dopływ z jez. Czarnego
Czarna (l)
Dopływ z jez. Dłużek (l)
Dopływ z jez. Przyjamy (p)
Dopływ spod Jedwabna (l)
Dopływ z Chwalibogów (p)
Rekownica (l)
Sawica (gb. Kanał Dżwierzucki)
Dopływ spod Targowskiej Wólki (l)
Kanał Sapłaty (p)
Dopływ spod Małszewka (p)
Dopływ spod Olszewek
Dopływ z jez. Linowskiego
Dopływ z jez. Fręckiego (Fręck)
Dopływ z jez. Małszeweckiego
Dopływ spod Trelkowa
Kanał Jęcznik (p)
Dopływ z jez. Natać (p)
w
granicach
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
134
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 542572
26 54258
26 54272
26 5427232
26 54274
26 54292
26 5432
26 54322
26 54324
26 544
26 54452
26 54454
26 54472
26 54474
26 54476
26 5448
26 54482
26 5452
26 54522
26 54524
26 54528
26 545282
26 545284
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
V
V
V
VI
V
V
IV
V
V
IV
V
V
V
V
V
V
VI
IV
V
V
V
VI
VI
Dopływ z Witówka (p)
Kanał Domowy (l)
Kanał Nowy Dwór
Dopływ z jez. Świętajno
Dopływ z jez. Warchały (Warchałdzkie)
Dopływ spod Szymanek (l)
Czarka (l)
Dopływ spod Jasionowca (p)
Dopływ spod Kucborka (p)
Wałpusza (l)
Dopływ spod Kasprów
Kanał Marksewski (Kanał Kiejkucki, Kanał Marksobski)
Dopływ z Leman (p)
Dopływ spod Płóz (l)
Dopływ spod Czarkowego Grądu (p)
Kanał Jesionowiecki (Czarka), (p)
Dopływ spod Szyman (p)
Przeździęcka Struga w granicach województwa
Dopływ z Dąbrowy (p)
Dopływ spod Wyżeg (p)
Piwnicka Struga w granicach województwa
Dopływ z leśn. Karolinka (l)
Dopływ z lasu poniżej Piwnic Wielkich (l)
Długość
rzeki
[km]
4
4,17
16,71
17,29
2,20
4,23
5,29
7,82
4,35
4,35
37,16
3,87
4,39
6,17
4,70
5,69
17,08
5,28
14,33
4,92
3,95
10,84
2,81
2,28
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
2,79
0,062
0,016
0,006
40,36
0,893
0,226
0,094
55,54
1,230
0,311
0,129
5,99
0,133
0,034
0,014
7,07
0,156
0,040
0,016
12,49
0,276
0,070
0,029
26,15
0,579
0,146
0,061
4,61
0,102
0,026
0,011
5,10
0,113
0,029
0,012
194,69
4,310
1,090
0,452
5,01
0,111
0,028
0,012
8,25
0,183
0,046
0,019
17,17
0,393
0,099
0,041
7,95
0,176
0,044
0,018
4,59
0,102
0,026
0,011
53,84
1,190
0,301
0,125
16,90
0,374
0,095
0,039
40,91
0,905
0,229
0,095
6,39
0,141
0,036
0,015
4,71
0,104
0,026
0,011
33,52
0,742
0,188
0,078
5,53
0,122
0,031
0,013
3,46
0,077
0,019
0,008
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
135
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 5454
26 54542
26 54544
26 546
26 5462
26 5464
26 58
26 5812
26 5816
26 58162
26 58164
26 58172
26 5818
26 58182
26 58184
26 58186
26 582
26 5832
26 58322
26 5834
26 58342
26 5852
26 58522
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
IV
V
V
IV
V
V
III
IV
IV
V
V
IV
IV
V
V
V
IV
IV
V
IV
V
IV
V
Lejkowska Struga (l)
Kanał Kozak (l)
Dopływ spod Zieleńca Dużego (l)
Trybówka w granicach województwa
Suchora (p)
Kanał Księży Lasek w granicach województwa
Orzyc w granicach województwa
Wieczfnianka w granicach województwa
Dąbrówka
Dopływ z Waśniewa-Gwoździ (l)
Dopływ spod Piotrkowa (l)
Janówka (l)
Borowianka (l)
Dopływ z Jastrząbki (p)
Dopływ spod Połci (p)
Dopływ spod Piekiełka (l)
Dopływ z Jabłonowa (l)
Dopływ z bagna Retkowo (l)
Dopływ z Jagarzewa (p)
Dopływ z bagna Sadek (l)
Dopływ z Wichrowca (p)
Struga Baranowska (l)
Dopływ z bagna Retkowo (p)
Długość
rzeki
[km]
4
29,26
5,08
5,53
10,63
6,31
3,96
26,52
11,79
2,97
6,56
9,92
10,22
4,50
2,68
1,23
6,41
7,97
2,87
6,50
4,07
40,72
1,54
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
86,60
1,920
0,485
0,201
7,82
0,173
0,044
0,018
16,07
0,356
0,090
0,037
42,01
0,930
0,235
0,098
12,76
0,282
0,071
0,030
3,77
0,083
0,021
0,009
430,21
18,000
2,990
0,656
13,60
32,95
0,988
0,164
0,036
3,73
0,112
0,019
0,004
7,49
0,225
0,037
0,008
21,28
0,638
0,106
0,023
41,79
1,250
0,208
0,046
5,79
0,174
0,029
0,006
3,54
0,106
0,018
0,004
2,14
0,064
0,011
0,002
53,96
1,620
0,269
0,059
24,44
0,733
0,122
0,027
9,58
0,287
0,048
0,010
15,09
0,453
0,075
0,016
5,43
0,163
0,027
0,006
158,71
4,760
0,790
0,173
1,36
0,041
0,007
0,001
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
136
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 58524
26 58526
Nazwa zlewni
2
Dopływ z bagna Puchałowo (p)
Dopływ spod Puchałowa (p)
Rząd rzeki
3
V
V
Długość
rzeki
[km]
4
7,82
4,45
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m3/s
elementarne
[km]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
25,78
0,773
0,128
0,028
5,54
0,166
0,028
0,006
Tabela nr 29
Dopływy rzeki Narew - Wkra
Numer
zlewni
1
26 8
26 812
26 814
26 816
26 818
26 8182
26 82
26 826
26 8262
26 828
26 8312
26 832
Nazwa zlewni
2
WKRA (gb. Nida, srb. Działdówka)
Dopływ z Załusek (p)
Dopływ z Waszulek (l)
Dopływ z Pawlik (l)
Dopływ spod Zagrzewa (l)
Dopływ ze Szkudaja (l)
Szkotówka (p)
Sławska Struga (l)
Dopływ ze Sławki Małej (p)
Lipowska Struga (p)
Dopływ spod Petrykoz (l) w granicach województwa
Kanał Młyński (p)
Rząd rzeki
3
III
IV
IV
IV
IV
V
IV
V
VI
V
IV
IV
Powierzchnie
Długość elementarne
rzeki [km] [km]
4
5
76,17
874,15
6,74
15,35
4,57
19,15
3,82
13,48
13,04
34,46
2,42
8,2
30,9
241
8,89
47,82
1,33
18,17
13,88
96,04
6,58
18,36
14,9
86,33
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Przepływy charakterystyczne
m/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
7
8
20,400
3,780
0,675
0,359
0,066
0,012
0,447
0,083
0,015
0,315
0,058
0,010
0,805
0,149
0,027
0,192
0,035
0,006
5,630
1,040
0,186
1,120
0,207
0,037
0,424
0,078
0,014
2,240
0,415
0,074
0,542
0,100
0,018
2,020
0,373
0,064
137
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 8322
26 8324
26 83312
26 8332
26 8334
26 84
26 848
9.4.
Nazwa zlewni
Rząd rzeki
2
3
V
V
IV
IV
IV
IV
V
Dopływ z Komornik (p)
Pierławka (p)
Dopływ spod Rutkowic (p)
Dopływ spod Marszewnicy (l) w granicy województwa
Dopływ spod Osówki (l)
Mławka w granicach województwa
Przylepnica w granicach województwa
Powierzchnie
Długość elementarne
rzeki [km] [km]
4
5
3,99
9,56
11,25
49,1
8,02
31,39
9,13
23,72
0,83
7,3
95,98
22,31
Przepływy charakterystyczne
m/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
7
8
0,223
0,041
0,007
1,150
0,212
0,038
0,733
0,136
0,024
0,624
0,115
0,021
2,250
0,415
0,074
-
Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni dopływów Narwi i Biebrzy
Tabela nr 30
Zlewnia rzeki Jerzgni i Ełku
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
cząst
zlewni
1
2
3
1
26 2 25 26
Nazwa rzeki
Km
biegu Miejscowość
rzeki
4
Jerzgnia
5
6+700
9+000
2
26 2
26 26
Jerzgnia
3
4
5
26 2
26 2
26 2
26 26
26 26
26 2616
28+500
Jerzgnia
30+780
Jerzgnia
Czarna Olecka 4+036
6
Sypitki
Babki
Gąseckie
Starosty
Nowy Młyn
PGR Glity
Światło
Wys
Nazwa
Prze
średnica piętrzenia
Przeznaczenie
budowli
pławka
[m]
[m]
Gmina
Powiat
7
Kalinowo
8
ełcki
9
jaz
10
MEW
Olecko
gołdapski
jaz
MEW
Wieliczki
Wieliczki
Wieliczki
olecki
olecki
olecki
jaz
jaz
jaz
MEW
MEW
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
11
X
12
17,45
13
1,63
11,80
2,06
8,00
10,90
2x2,00
1,52
2,88
1,05
138
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
2+000
Sedranki
Olecko
olecki
jaz
piętrzenie
jeziora
3x2,0
3,00
Ełk
47+400
Nowa Wieś
Ełcka
Ełk
ełcki
jaz
MEW
18,90
1,40
26 28
Ełk
48+480
Starduny
Ełk
ełcki
jaz
19,80
1,60
26 2
26 28939
Jezioro Ełk
Miasto Ełk
Ełk
ełcki
jaz
4,00
2,60
26 2
26 2
26 2856
Giżanka
Struga Cichy
Dudki
Dybowo
Świętajno
Świętajno
olecki
olecki
jaz
jaz
5,30
1,90
3,13
5,60
6
26 2
26 26116
Sedranka
7
26 2
26 28
8
26 2
9
10
11
1+924
1+950
MEW
nieczynna
piętrzenie
jeziora
MEW
MEW
Tabela nr 31
Zlewnia rzeki Pisy
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
cząst
zlewni
1
2
3
1
26 4 26 484
2
26 4 26 484
3
26 4 26 484
4
26 4 26 484
5
26 4 26 484
6
26 4 26 484
7
26 4 26 4776
Nazwa
rzeki
4
Rudna
Rudna
Rudna
Rudna
Rudna
Rudna
Barłoga
Km
biegu
rzeki
5
7+870
9+630
10+830
12+210
14+080
15+050
0+550
Miejscowość
Gmina
Powiat
6
7
8
Karpa
Ciesina
Ciesina
Ciesina
Ciesina
Ciesina
Pogobie Śr.
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
piski
piski
piski
piski
piski
piski
piski
Nazwa
budowli
9
zastawka
zastawka
zastawka
zastawka
zastawka
zastawka
zastawka
Przeznaczenie
10
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Światło
Wys
Prze
średnica piętrzenia
pławka
[m]
[m]
11
12
2x1,50
2x1,50
2x1,50
2x1,50
1,50
1,25
1,50
13
1,20
1,20
1,40
1,20
1,30
1,40
1,20
139
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
cząst
zlewni
1
2
3
8
26 4 26 4776
9
26 4 26 4776
10
26 4 26 4776
11
26 4 26 4774
12
26 4 26 4774
13
26 4 26 4774
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
4
Barłoga
Barłoga
Barłoga
Pisza Woda
Pisza Woda
Pisza Woda
5
1+620
2+800
4+000
0+800
2+960
4+760
6
Pogobie Śr.
Pogobie Śr.
Pogobie Śr.
Borski
Borski
Stare Guty
Oblewo
Miejscowość
Gmina
7
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Biała
Piska
Biała
Piska
Powiat
8
piski
piski
piski
piski
piski
piski
Światło
Wys
Prze
Przeznaczenie
średnica piętrzenia
pławka
[m]
[m]
9
zastawka
zastawka
zastawka
zastawka
zastawka
zastawka
przepustozastawka
przepustozastawka
10
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
MEW
nawodnienia
nawodnienia
11
12
1,50
1,50
1,50
2x1,00
2x1,01
x
13
1,40
1,20
1,20
1,40
1,40
1,40
nawodnienia
2x1,00
1,10
nawodnienia
0,60
1,40
2,05
1,10
12,00
2,45
14
26 4
26 4758
Konopka
9+760
15
26 4
26 4758
Konopka
15+200 Konopki
16
26 4
26
47564
Rożynka
8+200
Rożyńsk Wielki
Prostki
ełcki
zastawka
nawodnienia
17
26 4
26 4752
0+200
Kwik
Pisz
piski
jaz
nawodnienia
18
26 4
26 4752
5+920
Białoławki
Giżycko
giżycki
próg stały nawodnienia
19
26 4
26 473
6+000
Karwik
Pisz
piski
jaz
jezora
20
26 4
26 434
Nidka
0+250
Ruciane - Nida
RucianeNida
piski
przepust
nawodnienia
21
26 4
26 42
Krutynia
26+100
Piecki
mrągowski
jaz
MEW
3,50
2,10
22
23
26 4
26 4
26 42
26 42
Krutynia
Krutynia
jezioro
MEW
3,5
0,40
3,50
Kanał
Śniardwy Roś
Kanał
Śniardwy Roś
Kanał
Jegliński
Krutyński
Piecek
30+200 Krutyń
51+560 Spychowo
piski
Nazwa
budowli
piski
Piecki
mrągowski Jaz
Szczytno szczycieński
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
140
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Numer
Nazwa
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
rzeki
cząst
zlewni
1
2
3
4
Krutynia
24
26 4 26 42
26
Piłaki
25
26 4
42374
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Światło
Wys
Prze
Przeznaczenie
średnica piętrzenia
pławka
[m]
[m]
5
6
57+300 Babięta
7
8
9
Świętajno szczycieński jaz
10
MEW
6+994
Sorkwity mrągowski
młyn
Rybno
jazomost
11
12
13
2,50
1,50
1,60
Tabela nr 32
Zlewnia rzeki Orzyc, Omulew i Szkwa
Nr
Nr
budowli
zlewni
w zlewni
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
Numer
zlewni
cząst
3
26 518
26 52
26 52
26 52
265
26 52
26 526
26 526
26 526
26 526
26 5254
Nazwa
rzeki
4
Szkwa
Rozoga
Rozoga
Rozoga
Rozoga
Rozoga
Radostówka
Radostówka
Radostówka
Radostówka
Stare Czajki
Km
biegu
rzeki
5
57+100
55+060
56+870
58+690
61+490
64+075
1+180
6+030
12+700
17+950
1+000
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przeznaczenie
Prze
pławka
6
7
8
9
10
11
Rozogi
Rozogi
Rozogi
Świętajno
Szczytno
Szczytno
Rozogi
Rozogi
Szczytno
Szczytno
Świetajno
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
ostrołęcki
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
Wiliamowo
Klon
Klon
Konrady
Gawrzyjałki
Gawrzyjałki
Klon (Pełty)
Radostowo
Lipowiec
Wały
Konrady
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
PP
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Światło
średnica
[m]
12
Wys
piętrzenia
[m]
13
0,90
4,00
4,00
4,00
2,00
2+10
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,60
0,80
0,80
0,80
0,80
0,90
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
141
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Nr
budowli
zlewni
w zlewni
1
2
Numer
zlewni
cząst
3
Nazwa
rzeki
4
Km
biegu
rzeki
5
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
6
7
8
9
Przeznaczenie
10
redukcja
spadku
piętrzenie
jeziora
11
Światło
średnica
[m]
12
Wys
piętrzenia
[m]
13
X
2x2,0
2,00
X
8
0,25
Prze
pławka
12
26 5
26 54
Omulew
107+050 Dębowiec
Jedwabno
szczycieński
jaz
13
26 5
26 54
Omulew
113+090 Kot
Jedwabno
szczycieński
jaz
14
26 5
26 5452
10+210 Wyzegi
Wielbark
szczycieński
jaz
nawodnienia
4,00
1,03
15
26 5
26 5452
11+800 Wyzegi
Wielbark
szczycieński
jaz
nawodnienia
4,00
1,13
16
17
18
26 5
26 5
26 5
26 544
26 544
26544
Struga
Przeździęcka
Struga
Przeździęcka
Wałpusza
Wałpusza
Wałpusza
Wielbark
Wielbark
Wielbark
szczycieński
szczycieński
szczycieński
jaz
jaz
jaz
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
3,00
3,00
2x1,5
0,90
0,90
2,00
19
26 5
26 544
Wałpusza
9+990 Borki Wielb.
13+780 Zabiele
15+540 Zabiele
Czarkowy
19+450
Grąd
Szczytno
szczycieński
jaz
nawodnienia
2,60
0,90
20
26 5
26 544
Wałpusza
21+590 Rudka
Szczytno
szczycieński
jaz
2,60
1,00
21
22
26 5
26 5
26 544
26 544
Płozy
Płozy
Szczytno
Szczytno
szczycieński
szczycieński
jaz
jaz
nawodnienia
nawodnienia
2,60
2,60
1,00
0,95
23
26 5
26 5448
Nowojowiec
Wielbark
szczycieński
Jazomost nawodnienia
2,00
0,90
24
26 5
26 5448
Jesionowiec
Wielbark
szczycieński
jaz
nawodnienia
2,00
1,04
25
26 5
26 5448
Wielbark
szczycieński
Jazomost nawodnienia
2,00
0,90
26
27
28
29
26 5
26 5
26 5
26 5
26 542
26 542
26 5418
26 5818
24+700
Wałpusza
30+600
Wałpusza
Struga
2+784
Jesionowiecka
Struga
4+170
Jesionowiecka
Struga
5+740
Jesionowiecka
29+530
Sawica
36+430
Sawica
2+110
Rekownica
107+960
Orzyc
Szczytno
Szczytno
Jedwabno
Janowo
szczycieński
szczycieński
szczycieński
nidzicki
jaz
jaz
jaz
jaz
7,60
4,00
2x1,50
4,50
4,78
0,80
0,90
1,20
Ciemna
Dąbrowa
Janowo
Jęcznik
Rekownica
Róg
Nawodnienia
stawy rybne
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
142
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Nr
budowli
zlewni
w zlewni
1
2
Numer
zlewni
cząst
3
Nazwa
rzeki
4
30
31
32
33
34
35
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5
26 5818
26 5818
26 5818
26 5818
26 5818
26 5818
Orzyc
Orzyc
Orzyc
Orzyc
Orzyc
Orzyc
36
26 5
26 5818
Orzyc
37
26 5
26 5852
Struga
Baranowska
38
26 5
26 5818
Borowianka
Km
biegu
rzeki
5
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Przeznaczenie
Prze
pławka
6
7
8
9
10
11
109+400
110+030
111+300
112+100
113+600
120+000
Ryki
Ryki
Łomna
Janowo
Ryki
Rembowo
Szemplino
123+340
Wielkie
Światło
średnica
[m]
12
Wys
piętrzenia
[m]
13
Janowo
Janowo
Janowo
Janowo
Janowo
Janowo
nidzicki
nidzicki
nidzicki
nidzicki
nidzicki
nidzicki
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,00
1,20
1,20
1,20
1,26
1,26
2,60
Janowo
nidzicki
jaz
nawodnienia
6,00
2,00
2+880 Baranowo
Wielbark
szczycieński
jaz
nawodnienia
3,00
0,80
4+480 Smolany
Janowiec
nidzicki
Kościelny
jaz
nawodnienia
3,00
1,40
Tabela nr 33
Zlewnia rzeki Wkry
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
cząst
zlewni
1
2
3
1
26 8 26 8
2
26 8 26 8
3
26 8 26 8
4
26 8 26 8
5
26 8 26 8
Nazwa
rzeki
4
Wkra
Wkra
Wkra
Wkra
Wkra
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
5
192+900
198+180
202+750
224+160
236+685
6
Zdrojek
Przełek
Księży Dwór
Purgałki
Szymany
7
Płośnica
Płośnica
Działdowo
Ilowa
Kozłowo
8
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
nidzicki
Światło
Nazwa
Prze
średnica
Przeznaczenie
budowli
pławka
[m]
9
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
10
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
11
12
8,00
8,00
8,00
5,00
2,80
Wys
piętrzenia
[m]
13
1,55
1,50
1,11
1,56
1,60
143
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
cząst
zlewni
1
2
3
6
26 8 26 8
7
26 8 26 8
8
26 8 26 8
9
26 8 26832
10
26 8 26832
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
4
Wkra
Wkra
Wkra
K. Młyński
K.Młyński
5
239+860
240+076
244+090
9+480
10+110
6
Pielgrzymowo
Borowy Młyn
Piątki
Działdowo
Działdowo
7
Kozłowo
Nidzica
Nidzica
Działdowo
Działdowo
8
nidzicki
nidzica
nidzicki
działdowski
działdowski
Światło
Prze
Nazwa
średnica
Przeznaczenie
pławka
[m]
budowli
9
jaz
jaz
jaz
zastawka
PP
11
26 8
26832
K. Młyński 10+380
Działdowo
Działdowo działdowski stopień
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8324
26 8324
26 8324
26 8324
26 8324
26 8324
26 8324
26 8324
26 8312
26 82
26 82
26 82
Pierławka
Pierławka
Pierławka
Pierławka
Pierławka
Pierławka
Pierławka
Pierławka
Ciek -J
Szkotówka
Szkotówka
Szkotówka
3+300
3+886
5+875
7+835
8+745
10+260
10+805
10+945
4+222
0+164
4+320
12+555
Księży Dwór
Pierławki
Pierławki
Burkat
Burkat
Filice
Niestoja
Niestoja
Petrykozy
Komorniki
Sarnowo
Borowiec
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Kozlowo
Kozłowo
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
nidzicki
nidzica
jaz
stopień .
stopień
stopień .
stopień
stopień .
stopień .
stopień .
stopień .
jaz
jaz
jaz
24
26 8
26 82
Szkotówka
24+780
Szkotowo
Kozłowo
nidzicki
zastawka
25
26
26 8
26 8
26 82
26 828
Szkotówka
Lipowska
26+165
1+800
Kownatki
Wilamowo
Kozłowo nidzicki
zastawka
Działdowo działdowski stopień
10
nawodnienia
zakł. wodny
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
redukcja
spadku
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nieczynny
piętrzenie
jeziora
nawodnienia
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
11
Wys
piętrzenia
[m]
12
3,00
4,50
2,50
2,00
2,20
13
1,10
1,10
1,10
0,85
0,85
6,00
1,00
2,00
1,60
1,60
1,40
1,50
0,90
0,90
0,90
0,80
5,00
4,00
6,80
1,00
0,95
1,15
1,12
1,17
0,99
1,00
1,00
0,94
1,16
1,40
1,60
2,00
1,55
2,00
3,00
1,68
1,14
144
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Numer
budowli Nr
zlewni
w
zlewni
cząst
zlewni
1
2
3
27
26 8
28
26 8
29
26 8
30
26 8
Nazwa
rzeki
4
Struga
Lipowska
26 828
Struga
Lipowska
26 828
Struga
Dopływ
26 8284 spod
Ruszkowa
Dopływ
26 8284 spod
Ruszkowa
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
5
6
7
8
Światło
Prze
Nazwa
średnica
Przeznaczenie
pławka
[m]
budowli
9
10
11
Wys
piętrzenia
[m]
12
13
7+560
Lipówka
Działdowo działdowski stopień
nawodnienia
1,50
1,28
8+300
Lipówka
Działdowo działdowski stopień
nawodnienia
1,50
1,28
8+170
Ruszkowo
Działdowo działdowski stopień
nawodnienia
1,00
0,85
9+220
Ruszkowo
Działdowo działdowski stopień
nawodnienia
1,00
0,85
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
145
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
10.
Zlewnia rzeki Drwęcy (nr 28)
10.1. Charakterystyka warunków hydrograficznych i hydrologicznych zlewni
rzeki Drwęcy i jej dopływów
Rzeka Drwęca jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, do której uchodzi w
km 728+400, w miejscowości Złotoria koło Torunia, na wysokości 36,60 m npm.
Wypływa z jeziora Mińskiego w rejonie Wzgórz Dylewskich na wysokości 191 m
npm. Przy całkowitej długości wynoszącej 230,83 km jej średni spadek wynosi
0,066%. W granicach województwa znajduje się górny bieg rzeki o długości 103,93
km. W przekroju ujścia do Wisły powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5693,00
km2, a na wypływie z województwa warmińsko-mazurskiego, w km 126+900
powierzchnia zlewni wynosi 3119,43 km2. Obszar dorzecza Drwęcy ukształtowany
został podczas zlodowacenia wistuliańskiego - stadium poznańskiego.
Obszar zlewni pokrywa w większości pas moreny dennej z licznymi
pagórkami i wzgórzami morenowymi. Dominującymi pod względem wysokości
formami są moreny Garbu Lubawskiego, osiągające wysokość 312 m npm.
Największe skupisko kemów i ozów występuje pomiędzy Kowalewem Pomorskim a
Golubiem
Dobrzyniem
oraz
na
południe
od
tych
miejscowości.
Sandry i terasy sandrowe występują głównie w północno wschodniej części dorzecza
na granicy województwa warmińsko - mazurskiego oraz w pasie Iława - Nowe
Miasto Lubawskie - Jabłonowo Pomorskie.
Występujące w dorzeczu cieki wodne płyną głęboko wyciętymi rynnami lub
dolinami polodowcowymi. Natomiast głębsze rynny polodowcowe są naturalnymi
zbiornikami wodnymi. Sieć rzeczna na terenie moreny dennej jest słabo rozwinięta.
Niektóre cieki wykorzystujące naturalne obniżenia wytopiskowe, nie mają
połączenia z podstawową siecią rzeczną.
Dolina rzeki w najwęższym odcinku górnego biegu jest wąwozem 20-30 m
głębokości i 8 km długości. Jest to tzw. Czarci Jar. Środkowy odcinek doliny
Drwęcy o szerokości 1 - 3 km, nad którym leży Nowe Miasto, ma przebieg zbliżony
do południkowego i charakter pradoliny, wcięty na 80m w stosunku do przylegającej
wysoczyzny. Spadek poziomu wody na odcinku Nowe Miasto - Brodnica wynosi
0,040 %. Średni przepływ przy ujściu wynosi SQ= 26,00 m3/s, a w przekroju
wyjścia z województwa warmińsko-mazurskiego SQ=17,20 m3/sek. Maksymalna
rozpiętość stanów wody w dolnym biegu 3,50 m.
Ważniejsze dopływy Drwęcy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego to:
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
146
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
•
lewostronne: Grabiczek, Gizela, Elszka, Wel, Brynica,
•
prawostronne: Iławka,
Podstawowe parametry zlewni dopływów Drwęcy w granicach województwa
warmińsko – mazurskiego zestawiono w tabeli nr 34.
Tabela nr 34
Numer
zlewni
1
28
28 12
28 14
28 18
28 32
28 36
28 3634
28 38
28 52
28 54
28 56
28 5614
28 58
28 582
28 584
28 592
28 6
28 6172
28 656
28 66
28 672
28 676
28 68
28 684
28 712
28 714
Nazwa zlewni
2
DRWĘCA w granicach
województwa
Dopływ spod Lichtajn (p)
Dopływ z jez. Platyny (Płatyńskie) (p)
Grabiczek (l)
Szelążnica (p)
Kanał Elblaski (p)
Drela (l)
Iłga (p)
Pobórska Struga (Poburzanka ), (l)
Gizela (l)
Iławka (p)
Zalewka (l)
Sandela (l)
Jesionka (l)
Elszka (p)
Struga (p)
WEL (ORZECHÓWKA)
Mała Wkra (p)
Płośniczanka (l)
Dopływ spod Mroczna (l)
Dopływ z jez. Kiełpińskiego (p)
Kotlewska Struga (Katlewka) (p)
Wólka (Pratnica) (p)
Struga (l)
Groblica (Grobnica), (l)
Dopływ z Nielbarku (l)
Rząd
rzeki
Powierzchnie
Długość
elementarne
rzeki [km]
[km2]
3
4
5
II
103,63
2808,36
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
IV
III
IV
IV
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
III
III
6,35
8,13
25,64
22,24
7,70
18,60
6,08
16,17
19,58
46,31
8,82
17,88
4,85
7,67
14,53
107,45
7,87
16,04
4,12
3,76
13,19
14,79
22,56
9,17
8,48
12,01
11,95
139,70
32,48
429,38
144,76
61,96
53,86
70,77
390,52
61,74
71,66
8,88
18,42
41,63
822,44
48,61
91,29
25,13
25,51
19,74
83,37
53,75
32,81
35,57
Dopływy rzeki Drwęcy w granicach województwa warmińsko – mazurskiego:
Wel jest rzeką III rzędu, lewobrzeżnym dopływem Drwęcy, o długości 107,45 km i
powierzchni zlewni 822,44 km. Za początek rzeki przyjmuje się ciek
uchodzący do jeziora Dąbrowa Wielka. W zlewni rzeki Wel znajduje się
wiele jezior, między innymi: Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Mała, Rumian,
Zarybinek, Tarczyńskie, Grądy, Zakrocz i Lidzbarskie. Największym
dopływem Welu jest Płośniczanka.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
147
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Wel przepływa przez mezoregiony Garb Lubawski i Równinę Urszulewską, a
w dolnym biegu przecina mezoregion Doliny Drwęcy (Kondracki 1998).
Zlewnia Welu w górnym i środkowym biegu zbudowana jest z piasków i
żwirów wodnolodowcowych oraz z glin zwałowych; występują tu tereny
podmokłe i torfowiska. Natomiast w dolnym biegu zlewnię tworzą mady,
piaski, żwiry rzeczne oraz gliny zwałowe. Na takim podłożu wykształciły się
gleby płowe, gleby brunatne wyługowane, gleby odgórnie oglejone;
miejscami występują gleby torfowisk i kompleksy gleb glejowych. W strukturze
użytkowania terenu przeważają grunty orne, mało jest lasów i użytków zielonych.
Gizela jest rzeką III rzędu, lewobrzeżnym dopływem Drwęcy o długości 19,58 km i
powierzchni zlewni 70,77 km2. Wypływa ona z północnej części Wzgórz
Dylewskich, a następnie płynie w kierunku północno-zachodnim i uchodzi do
Drwęcy w km 156+200 jej biegu. Rzeka przepływa przez mezoregiony Garb
Lubawski i Dolinę Drwęcy, wchodzące w skład makroregionu Pojezierze
Chełmińsko-Dobrzyńskie.
Zlewnia rzeki zbudowana jest z glin zwałowych oraz z piasków, miejscami z
domieszką żwirów. Powstały tu głównie gleby płowe i brunatne,
charakteryzujące się zróżnicowaną przepuszczalnością. W strukturze
użytkowania zlewni wyraźnie dominują grunty orne.
Grabiczek jest rzeką III rzędu, lewobrzeżnym dopływem Drwęcy o długości 25,64
km i powierzchni zlewni 139,70 km2. Największym jego dopływem jest
Dylewka. W swym środkowym biegu przepływa przez dwa jeziorka Durąg i
Lichtajny. W południowo-zachodnim krańcu zlewni znajduje się najwyższe
wzniesienie województwa warmińsko-mazurskiego - Dylewska Góra (312 m
n.p.m.). Grabiczek przepływa przez mezoregion Garb Lubawski, wchodzący
w skład makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. Zlewnia
zbudowana jest głównie z glin zwałowych, na których wykształciły się gleby
brunatne i płowe, charakteryzujące się bardzo małą przepuszczalnością. Ma
ona charakter typowo rolniczy. W strukturze użytkowania terenu wyraźnie
dominują grunty orne oraz łąki i pastwiska.
Iławka jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Drwęcy o długości 46,31 km i
powierzchni zlewni 390,52 km2. Iławka w górnym biegu, powyżej jeziora Ewingi,
nosi nazwę Zalewka. Wypływa z dużego, podmokłego obszaru w okolicy Małdyt.
Przepływa przez jeziora: Ewingi, Jeziorak Duży, Iławskie. Na terenie zlewni
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
148
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
znajdują się liczne zbiorniki, między innymi: Dauby, Płaskie, Pozorty, Rucewo
Wielkie, Rucewo Małe, Urowiec i Witoszewskie. Iławka przepływa przez obszar
mezoregionów. Pojezierze Iławskie i Pojezierze Brodnickie, a na odcinku ujściowym
przez Dolinę Drwęcy.
Zlewnia Iławki w północnej części zbudowana jest z glin zwałowych, a w
środkowej i południowej z piasków i żwirów wodnolodowcowych. Na takim
podłożu wykształciły się przede wszystkim gleby brunatne właściwe i
wyługowane oraz rdzawe i bielicowe. W strukturze użytkowania terenu
dominują grunty orne oraz podmokłe łąki i pastwiska. Lasy są silnie
rozdrobnione i porastają małe powierzchnie.
10.2. Ichtiofauna rzeki Drwęcy i jej dopływy
Drwęca jest typową rzeką pojezierną. Na całej długości stanowi rezerwat
wodny zwany "Rzeka Drwęca", utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i
bytujących w nim ryb, a w szczególności dla ochrony środowiska pstrąga, łososia,
troci i certy. Został on powołany w 1961 roku i swoim zasięgiem obejmuje rzekę
Drwęcę wraz z niektórymi odcinkami jej dopływów. Jest to najdłuższy rezerwat
ichtiologiczny w Polsce o powierzchni chronionej 444,38 ha. Dzięki występowaniu
znacznych różnic poziomów pomiędzy Drwęcą i jej dopływami, posiadają one na
wielu odcinkach charakter podgórski. Sprzyja to występowaniu rzadkich gatunków
ryb i minogów - gatunków preferujących wody o dużym stopniu natlenienia.
Badania ichtiologiczne w systemie rzeki Drwęcy przeprowadzone w latach 19571959 wykazały występowanie 34 stanowisk gatunków ryb oraz jednego gatunku
minoga. W trakcie badań wykonanych w latach 1986-1993 dokonano oceny
występowania troci wędrownej w Drwęcy oraz obserwacje przemieszczania się
tarlaków pod jazami w Lubiczu a także przechodzenia ryb przez przepławki. Badania
prowadzono również na podstawie obserwacji wypuszczonego i znakowanego
narybku. Spośród gatunków faunistycznych występujących w rezerwacie "Rzeka
Drwęca", cztery zasługują na uwagę. Są to: minóg rzeczny, głowacz białopłetwy,
głowacz pręgopłetwy i troć. Dużą osobliwością rzeki jest - coraz mniej liczny w
Polsce- minóg rzeczny.
Wśród ryb, które w okresie historycznym zajmowały ważne miejsce w
połowach rzecznych, były wędrowne gatunki łososiowate: łosoś i troć wędrowna.
Nadal naturalną ostoją ryb łososiowatych - łososia, troci wędrownej, pstrąga
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
149
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
potokowego i pstrąga tęczowego, jest Drwęca, gdzie zachowane populacje naturalne
zasilane są osobnikami ze sztucznego wylęgu. Najbardziej charakterystycznym
gatunkiem Drwęcy jest troć, która występuje w rzece w dwóch formach: forma
osiadła - pstrąg potokowy i forma wędrowna - troć wędrowna.
Wybudowanie zapory na Wiśle we Włocławku spowodowało, że Drwęca
stała się jedyną rzeką, dopływem Wisły posiadającym dogodne warunki do odbycia
naturalnego tarła troci. Zapora uniemożliwiła wędrówkę tych ryb na jej podkarpackie
tarliska. Populacja troci w Drwęcy jest częścią najsilniejszego niegdyś stada troci
wiślanej. Cechuje je duże tempo wzrostu. Waga łowionych troci wynosi od 1,5 do 5
kg przy długości od 55 do 80 cm. Największe okazy złowiono w Drwęcy o masie 9,5
kg i ujściu Wisły o wadze 19,5 kg i długości 107,5 cm. W Drwęcy nadal poławiane
są również inne charakterystyczne dla tej rzeki gatunki ryb, takie jak: jaź, kleń jelec i
sumik amerykański. Do bardzo rzadkich ryb górnego biegu Drwęcy należą głowacze
- białopłetwy i relikt polodowcowy - głowacz pręgopłetwy. Występowanie głowaczy
stwierdzono również w Welu, Brynicy, Ruźcu i Strudze Rychnowskiej.
Drwęca ze względu na ochronę pstrąga, łososia, troci i certy uznana została w 1961 r.
za rezerwat przyrody.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
150
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
10.3. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Drwęcy
tabela nr 35
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
Rząd
rzeki
1
28
28 12
28 14
28 18
28 182
28 184
28 186
28 188
28 32
28 3232
2
DRWĘCA w granicach województwa
Dopływ spod Lichtajn (p)
Dopływ z jez. Platyny (Płatyńskie) (p)
Grabiczek (l)
Dopływ powyżej Gierzwałdu
Dopływ spod Wróbli (p)
Dylewka (l)
Dopływ z jez. Selmęt Mały (l)
Szelążnica (p)
Taborzanka (Taborka), (p)
3
II
III
III
III
IV
IV
IV
IV
III
IV
28 3272
Kanał Ostródzki od oddzielenia się od Szelążnicy do jez. Puzy
IV
28 34
28 36
28 3612
28 3614
28 36172
28 2632
28 3634
28 36342
28 363422
28 36344
28 36346
Morlińska Struga (l)
Kanał Elbląski (p)
Dopływ z Dargowa (l)
Dopływ z jez. Budwickiego (p)
Dopływ z Sambrodu (l)
Dopływ w Wilamowie (l)
Drela (l)
Morążek (p)
Dopływ z Łączna (p)
Krela (p)
Wenecja (l)
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
VI
V
V
Długość
rzeki
[km]
4
103,63
6,35
8,13
25,64
11,91
22,24
15,53
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km2]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
2808,36
37,200
17,200
7,320
12,01
0,312
0,106
0,056
11,95
0,311
0,105
0,056
139,70
3,630
1,230
0,660
8,65
7,21
56,52
1,470
0,497
0,266
8,41
32,48
4,120
1,390
0,745
49,72
1,293
0,438
0,234
12,31
7,70
18,60
11,00
13,39
8,85
23,57
429,38
13,33
6,61
17,23
10,86
144,76
43,06
7,29
16,33
26,72
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
0,612
0,207
0,110
3,760
1,120
1,270
0,378
0,680
0,202
0,425
0,695
0,144
0,235
0,077
0,126
151
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
1
28 36348
28 363482
28 3636
28 363612
28 363614
28 3638
28 36392
28 368
28 3686
28 38
28 3812
28 3814
28 3816
28 392
28 52
28 522
28 524
28 54
28 542
28 544
28 552
28 554
28 56
28 5612
28 5614
28 56144
2
Dopływ z Dobrocina (p)
Dopływ z Wilamówka (p)
Dopływ z jez. Bartążek (l)
Dopływ z jez. Tarda
Dopływ z Wenecji (p)
Dopływ z jez. Surzyckiego (p)
Dopływ spod Klonowego Dworu (p)
Korbania (Korbjna) (p)
Dopływ z Malinnika (l)
Iłga (p)
Dopływ z jez. Kocioł (p)
Dopływ spod Sępów (p)
Dopływ z jez. Gulting Duży (p)
Dopływ z Faltyjanek (p)
Pobórska Struga (Poburzanka ), (l)
Brzydowska Struga (p)
Dopływ z Pietrzwałdu (l)
Gizela (l)
Dopływ z Lipowa (p)
Byłczyna (p)
Dopływ z Gromot (p)
Kałdunek (p)
Iławka (p)
Szlazówka (p)
Zalewka (l)
Fiugajka (Jarnołtowski Rów )
Rząd
rzeki
3
V
VI
IV
V
V
IV
IV
IV
V
III
IV
IV
IV
III
III
IV
IV
III
IV
IV
III
III
III
IV
IV
V
Długość
rzeki
[km]
4
10,72
6,57
14,83
7,83
5,46
3,70
16,20
7,44
6,08
1,65
3,73
4,11
16,17
19,58
5,73
8,09
10,42
13,77
46,31
7,04
8,82
13,04
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km2]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
23,73
0,617
0,209
0,112
8,96
0,233
0,079
0,042
59,55
1,550
0,524
0,280
28,06
0,730
0,242
0,132
5,89
0,153
0,052
0,028
16,44
0,427
0,145
0,077
3,00
37,76
0,989
0,419
0,132
12,76
0,334
0,141
0,045
61,96
1,623
0,688
0,217
4,32
0,113
0,048
0,015
10,01
0,262
0,111
0,035
8,61
0,225
0,096
0,030
14,82
53,86
1,411
0,598
0,189
12,62
12,62
70,77
1,854
0,786
0,248
8,86
0,232
0,098
0,031
16,05
0,420
0,178
0,056
22,46
0,588
0,249
0,079
24,21
0,634
0,269
0,085
390,52
2,656
1,093
0,273
8,76
0,060
0,025
0,006
61,74
0,419
0,173
0,043
27,35
0,186
0,077
0,019
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
152
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
28 5652
28 5654
28 56562
28 5658
28 56584
28 56592
28 568
28 58
28 582
28 584
28 592
28 6
28 6132
28 6134
28 6136
28 6138
28 6172
28 61722
28 61724
28 6174
28 6312
28 63122
28 656
28 6562
28 6564
28 6572
Nazwa zlewni
2
Dopływ z Rabit (l)
Dąbrówka (Rów Dąbrowa), (l)
Rucewka (l)
Dopływ z jez. Dauby (l)
Kanał Iławski
Dopływ z jez. Siemiańskiego (p)
Dopływ z jez. Łabędź (l)
Sandela (l)
Jesionka (l)
Elszka (p)
Struga (p)
WEL (ORZECHÓWKA)
Saminiec (l)
Dopływ z Ostrowit (l)
Dopływ z jez. Straszewo (l)
Dopływ z jez. Brzeźno (l)
Mała Wkra (p)
Dopływ z Klonowa (p)
Dopływ spod Elgnowa (p)
Dopływ z jez. Okrągłego (p)
Rumienica (p)
Struga (p)
Płośniczanka (l)
Dopływ z Turzy Wielkiej (p)
Dopływ spod Małego Łęcka (l)
Dopływ poniżej Cibórza
Rząd
rzeki
3
IV
V
V
IV
V
IV
IV
III
IV
IV
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
IV
IV
V
IV
V
V
IV
Długość
rzeki
[km]
4
6,90
13,91
5,90
12,04
10,93
2,38
3,39
17,88
4,85
7,67
14,53
107,45
4,93
4,20
4,13
3,37
7,87
4,71
5,18
10,06
6,36
16,04
6,36
4,07
6,08
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km2]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
10,20
0,069
0,029
0,007
29,16
0,198
0,082
0,020
34,48
0,234
0,097
0,024
31,54
0,214
0,088
0,022
10,92
0,074
0,031
0,008
7,89
0,054
0,022
0,006
37,17
0,253
0,104
0,026
71,66
1,147
0,494
0,165
8,88
0,142
0,061
0,020
18,42
0,295
0,127
0,042
41,63
0,666
0,287
0,096
822,44
11,270
5,590
2,960
15,60
0,189
0,097
0,051
10,96
0,133
0,068
0,036
17,65
0,214
0,109
0,058
13,77
0,167
0,085
0,045
48,61
0,588
0,301
0,160
9,7
0,117
0,060
0,032
22,82
0,276
0,141
0,075
4,08
52,32
0,633
0,324
0,173
18,14
0,219
0,112
0,060
91,29
1,505
0,566
0,301
43,09
0,521
0,267
0,142
15,74
0,190
0,098
0,052
10,32
0,124
0,064
0,034
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
153
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
28 6574
28 65792
28 66
28 672
28 676
28 678
28 68
28 682
28 684
28 6842
28 712
28 714
2
Dopływ z Miłostajek (l)
Dopływ z jez. Zwórzno
Dopływ spod Mroczna (l)
Dopływ z jez. Kiełpińskiego (p)
Kotlewska Struga (Katlewka) (p)
Bałwanka (Młynówka) (l)
Wólka (Pratnica) (p)
Dopływ w Olszanie (p)
Struga (l)
Dopływ z jez. Zwiniarz (l)
Groblica (Grobnica), (l)
Dopływ z Nielbarku (l)
Powierzchnie Przepływy charakterystyczne
m/s
elementarne
[km2]
SWQ
SSQ
SNQ
5
6
7
8
17,75
0,215
0,110
0,059
7,12
0,086
0,044
0,023
25,13
0,304
0,156
0,083
25,51
0,309
0,158
0,084
19,74
0,270
0,134
0,071
7,9
0,108
0,054
0,028
83,37
1,142
0,567
0,300
3,21
0,044
0,022
0,012
53,75
0,736
0,366
0,194
7,87
0,107
0,054
0,028
32,81
0,433
0,200
0,085
35,57
0,467
0,216
0,092
Długość
rzeki
[km]
4
8,04
3,04
4,12
3,76
13,19
4,47
14,79
2,49
22,56
0,1
9,17
8,48
Rząd
rzeki
Nazwa zlewni
3
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
III
III
10.4. Zabudowa hydrotechniczna rzek w zlewni Drwęcy
Tabela nr 36
Nr
Nr
budowli
zlewni
w zlewni
Numer
zlewni
cząst
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Prze
znaczenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys
piętrzenia
[m]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
1
28
28
Drwęca
2
28
28 6
Wel
0+387 Bratian
3
28
28 6
Wel
1+740 Kaczek
189+700 Idzbark
Ostróda
Nowe
Miasto
Nowe
Miasto
ostródzki
jaz
MEW
X
nowomiejski
jaz
MEW
X
6,42
2,00
nowomiejski
jaz
MEW
X
12,00
3,00
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
2,62
154
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Nr
budowli
zlewni
w zlewni
Numer
zlewni
cząst
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Prze
znaczenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys
piętrzenia
[m]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,68
2,35
1
2
4
5
28
28
28 6
28 6
Wel
Wel
23+120 Lorki
23+245 Lorki
Grodziczno
Grodziczno
nowomiejski
nowomiejski
jaz
jaz
MEW
MEW
X
6
28
28 6
Wel
30+065 Trzcin
Grodziczno
nowomiejski
jaz
MEW
X
7
8
28
28
28 6
28 6
Wel
Wel
35+750 Chełsty
38+450 Kurojady
Lidzbark
Lidzbark
działdowski
działdowski
jaz
jaz
nieczynny
MEW
X
9
28
28 6
Wel
45+740 Lidzbark
Lidzbark
działdowski
jaz
MEW
10
11
28
28
28 6
28 6
76+338 Grabacz
77+480 Tuczki
Rybno
Rybno
działdowski
działdowski
jaz
jaz
MEW
12
28
28 672
Grodziczno
nowomiejski
zastawka
młyn
1,50
5,00
13
14
15
16
17
18
19
28
28
28
28
28
28
28
28 656
28 656
28 656
28 656
28 656
28 656
28 656
Wel
Wel
Struga
Rynek
Płośniczanka
Płośniczanka
Płośniczanka
Płośniczanka
Płośniczanka
Płośniczanka
Płośniczanka
5,60
5,6
4,33 jaz
ulgi 4,25
10
4,75+2,48
16,45
(upust
rob.+upust
jał.)
4,20
8,90
Płosnica
Płosnica
Płosnica
Płosnica
Płosnica
Płosnica
Płosnica
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
działdowski
jaz
stopień
stopień
stopień
stopień
stopień
stopień
3,00
1,60
1,60
1,60
1,40
1,50
1,20
1,19
1,10
0,95
1,15
0,90
1,20
1,20
20
28
28 63121
Jezioro Lesia
0+000 Rumian
Rybno
działdowski
jazomost
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
MEW
nieczynna
3,30
2,18
21
28
28 592
Radomka
4+575 Radomno
Nowe
Miasto
nowomiejski
jaz
3,92
1,06
3+380 Rynek
1+836
4+300
5+100
5+400
7+700
12+230
13+120
Turza Mała
Turza Mała
Turza Mała
Turza Mała
Płośnica
Płośnica
Płośnica
stawy rybne
stawy rybne
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
X
2,35
1,5
2,19
2,11
3,00
1,95
155
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
Nr
budowli
zlewni
w zlewni
Numer
zlewni
cząst
Nazwa
rzeki
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
Nazwa
budowli
Prze
znaczenie
Prze
pławka
Światło
średnica
[m]
Wys
piętrzenia
[m]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3,00
4,55
1,00
1,10
0,80
0,80
0,80
3,00
4,7
1,03
1,03
1,03
3,80
3,00
0,75
3,00
2,10
3,00
3,40
3,00
3,30
1,00
1,03
1
2
22
28
28 58
Sandela
1+365 Lubawa
Lubawa
iławski
jaz
23
28
28 58
Sandela
7+444 Złotowo
Lubawa
iławski
zastawka
24
25
26
27
28
28
28
28
28
28
2856
28 5614
28 5614
28 5614
28 54
5+080
5+186
6+920
9+250
9+070
Dziarnówko
Girgajny
Barty
Pozorty
Kołodziejki
Iława
Zalewo
Zalewo
Zalewo
Lubawa
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
jaz
PP
PP
PP
jaz
29
28
28 52
1+800 Samborowo
Ostróda
ostródzki
jaz
30
28
28 52
4+450 Wirwajdy
Ostróda
ostródzki
jaz
31
28
28 52
9+100 Nastajki
Ostróda
ostródzki
jazomost
32
28
28 52
10+200 Nastajki
Ostróda
ostródzki
jaz
33
28
28 36342
Iławka
Zalewka
Zalewka
Zalewka
Gizela
Poburska
Struga
Poburska
Struga
Poburska
Struga
Poburska
Struga
Morążek
2+332 Morąg
Morąg
ostródzki
PP
MEW
przeciwpożar
owe
MEW
stawy rybne
nawodnienia
nawodnienia
nie wym
MEW
redukcja
nie wym
spadku
redukcja
nie wym
spadku
redukcja
spadku
redukcja
spadku
retencja
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
156
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
11.
Zlewnia rzeki Osy (Nr 29)
11.1. Hydrografia zlewni rzeki Osy
Rzeka Osa jest prawobrzeżnym dopływem II rzędu Wisły, do której uchodzi
w km 842,10 na rzędnej 15,90 m npm, ca 7 km na północ od wsi Trynki. Źródła
rzeki leżą w województwie warmińsko-mazurskim. Osa bierze swój początek z
jeziora Perkun, na wysokości 106 m npm. Całkowita długość wynosi 115,94 km
licząc do Jeziora Gardzień. W granicach województwa warmińsko – mazurskiego
znajduje się jej górny bieg od km 57+440 o długości 57,44 km. W przekroju wyjścia
z województwa warmińsko – mazurskiego powierzchnia zlewni Osy wynosi 493,20
km2, a przy ujściu do Wisły 1600,00 km2. Jest to typowa rzeka pojezierna. Na
odcinku rzeki Osy w granicach województwa przepływa przez kilka jezior z, których
największe to: jezioro Gardzień, Jezioro Zakrzewo, Jezioro Trupel. O reżimie rzeki,
w jej górnym biegu, w znacznym stopniu decydują jeziora Trupel o powierzchni
278,40 ha, Jezioro Płowęż o powierzchni 174,00 ha. Największymi dopływami rzeki
Osy są rzeki:
Gardęga zwana w górnym biegu Gardeją - prawobrzeżny dopływ Osy o długości
51,10 km, w tym 22,0 km na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
i powierzchni zlewni 309,60 km2.
Rzeka II Wypływa z obszaru `położonego na zachód od miejscowości
Babięta Wielkie. Do Osy uchodzi w km 18+000 w miejscowości Rogóźno Zamek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zlewnia zbudowana
głównie z glin piaszczystych. W strukturze użytkowania dominują tereny
rolne. Lasy zajmują 10 % obszaru zlewni.
Osówka- prawobrzeżny dopływ Osy uchodzący do niej w km 88+000, o długości
13,94 km .
Gać -lewobrzeżny dopływ uchodzący do niej przez jezioro Trupel. Jest to niewielki
ciek o długości 7,2 km i powierzchni zlewni 76,42 km2.
Podział hydrograficzny zlewni rzeki Osy w granicach województwa
warmińsko – mazurskiego przedstawiono w tabeli nr 37
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
157
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Tabela nr 37
Numer
zlewni
1
29 6
29 6132
29 6134
29 616
29 6192
29 6194
29 632
29 634
29 652
29 6532
29 654
29 6552
29 6572
29 68
30 68
11.2.
Nazwa zlewni
2
OSA w granicach województwa (p)
Dopływ z jez. Stęgwica (l)
Dopływ z jez. Silim (l)
Osówka (p)
Dopływ z jez.Mózgowskiego (l)
Dopływ spod Gulbi (l)
Dopływ z Ogrodzieńca (p)
Gać (l)
Kakaj (l)
Młynówka (p)
Zlewnia jez. Goryńskiego (p)
Dopływ z jez. Mierzyńskiego (l)
Dopływ z jez. Prątynia (l) w granicach
województwa
Gardęga w granicach województwa
Gardęga przy ujściu do Osy
Powierzchnie
Rząd Długość
elementarne
rzeki rzeki [km]
[km]
3
4
5
II
57,44
493,20
III
6,09
10,96
III
4,2
6,20
III
13,94
32,54
III
5,64
5,54
III
5,07
11,97
III
9,62
24,62
III
7,8
76,42
III
16,82
43,79
III
9,12
28,06
III
8,25
66,91
III
4,45
14,55
III
2,6
10,39
III
III
51,1
309,70
Ichtiofauna rzek w zlewni Osy
W granicach województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się jedynie
górne odcinki rzeki Osy i Gardęgi. Ichtiofauna w tych rzekach i jeziorach
reprezentowana jest przez następujące gatunki ryb: sandacz, szczupak, węgorz, okoń,
karaś, leszcz, płoć, amur, karp, lin. W rzece Osie jak i też w jej dopływach nie
występowały jak i też nie występują ryby dwuśrodowiskowe jak troć, łosoś, certa.
Jedynym przedstawicielem ryb dwuśrodowiskowych jest węgorz.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
158
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
11.3. Przepływy charakterystyczne rzek w zlewni Osy
Tabela nr 38
Numer
zlewni
1
29 6
29 6132
29 6134
29 616
29 6162
29 6192
29 6194
29 632
29 634
29 652
29 6532
29 654
29 6544
29 6552
29 6572
29 68
30 68
Nazwa zlewni
2
OSA w granicach województwa (p)
Dopływ z jez. Stęgwica (l)
Dopływ z jez. Silim (l)
Osówka (p)
Dopływ z Ulnowa (p)
Dopływ z jez.Mózgowskiego (l)
Dopływ spod Gulbi (l)
Dopływ z Ogrodzieńca (p)
Gać (l)
Kakaj (l)
Młynówka (p)
Zlewnia jez. Goryńskiego (p)
Dopływ z jez. Dłużek (l)
Dopływ z jez. Mierzyńskiego (l)
Dopływ z jez. Prątynia (l) w granicach województwa
Gardęga w granicach województwa
Gardęga przy ujściu do Osy
Rząd
rzeki
3
II
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
Długość
rzeki
[km]
4
57,44
6,09
4,2
13,94
7,99
5,64
5,07
9,62
7,8
16,82
9,12
8,25
2,72
4,45
2,6
Powierzchnie
elementarne
[km]
5
493,20
10,96
6,20
32,54
14,10
5,54
11,97
24,62
76,42
43,79
28,06
66,91
10,61
14,55
10,39
51,1
309,70
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Przepływy charakterystyczne
m/s
SWQ
SSQ
SNQ
6
7
8
5,53
2,03
0,557
0,123
0,045
0,013
0,07
0,026
0,007
0,365
0,134
0,038
0,158
0,058
0,016
0,062
0,023
0,006
0,134
0,049
0,014
0,276
0,101
0,029
0,857
0,315
0,089
0,491
0,18
0,051
0,315
0,116
0,033
0,751
0,276
0,078
0,119
0,044
0,012
0,163
0,06
0,017
0,321
0,118
0,033
159
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
11.4. Zabudowa hydrotechniczna
Tabela nr 39
Nr
budowli Nr
Nazwa rzeki
zlewni
w
zlewni
1
2
3
29 Osa
1
29 Osa
2
29 Osa
3
29 Osa
4
29 Osa
5
29 Osa
6
29 Osa
7
29 Osa
8
29 Osa
9
29 Gardęga
10
29 Gardęga
11
29 Gardęga
12
29 Gardęga
13
Dopł z j.
29
14
Goryńskiego
Dopł z j.
29
15
Goryńskiego
Dopł z j.
29
16
Goryńskiego
29 Dopł z j.
17
Km
biegu
rzeki
Miejscowość
Gmina
Powiat
4
69+500
72+781
83+930
94+880
99+370
101+400
102+850
104+900
112+250
34+790
35+700
46+400
48+260
5
Babalice
Słupnica
Czachówki
Mozgowo
Gałdowo
Laseczno
Ząbrowo
Ząbrowo
Gardzień
Galinowo
Limża
Łęgowo
Łęgowo
6
Biskupiec Pom.
Biskupiec Pom.
Biskupiec Pom.
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Kisielice
Kisielice
Kisielice
Kisielice
jaz
PP
jaz
jaz
jaz
jaz
jaz
PP
jaz
jaz
PP
PP
MEW
nawodnienia
nawodnienia
retencja
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
retencja
retencja
stawy rybne
stawy rybne
nawodnienia
nawodnienia
0+070
Osówko
Biskupiec Pomorski nowomiejski PP
1+320
Osówko
Biskupice
Pomorskie
5+850
6+096
Tymawa
Wielka
Tymawa
7
nowomiejski
nowomiejski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
Nazwa
Przeznaczenie
budowli
8
9
Prze
pławka
11
2,00
2,60
1,20
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,80
2,00
2,00
1,50
1,50
12
2,5
0,90
1,00
1,20
1,70
1,70
1,70
1,03
1,00
1,70
2,20
1,30
1,40
nawodnienia
1,60
1,30
nowomiejski PP
nawodnienia
1,60
1,30
Biskupiec Pomorski nowomiejski PP
nawodnienia
1,40
1,10
Biskupiec Pomorski nowomiejski PP
nawodnienia
1,25
0,10
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
10
X
Światło
Wys
średnica piętrzenia
[m]
[m]
160
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Nr
budowli Nr
Nazwa rzeki
w
zlewni
zlewni
1
2
3
Goryńskiego
29 Młynówka
18
29 Osówka
19
29 Osówka
20
29 Osówka
21
29 Osówka
22
29 Osówka
23
29 Osówka
24
Km
biegu
rzeki
4
7+470
5+100
5+692
8+400
9+164
10+120
10+680
Miejscowość
5
Wielka
Piotrowice
Babięty
Babięty
Babięty
Babięty
Redaki
Redaki
Gmina
Powiat
6
7
Biskupiec Pomorski
Susz
Susz
Susz
Susz
Susz
Susz
nowomiejski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
iławski
Nazwa
Przeznaczenie
budowli
8
jaz
PP
PP
PP
PP
PP
PP
9
MEW
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
nawodnienia
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 - 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
Prze
pławka
10
Światło
Wys
średnica piętrzenia
[m]
[m]
11
12
2,85
1,20
0,80
1,20
1,00
0,80
0,80
3,05
1,30
1,40
1,26
1,30
1,23
0,95
161
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
12.
Jakość wody w rzekach województwa warmińsko - mazurskiego
Badania jakości wód powierzchniowych, w tym rzek prowadzi Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie i Delegatury WIOŚ w Elblągu i Giżycku.
Szczegółowa analiza stanu czystości rzek jest zamieszczana w komunikatach "Stan
czystości rzek województwa warmińsko-mazurskiego", a w formie syntetycznej w
raportach o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego, wydawanych w
serii Biblioteki Monitoringu Środowiska.
Z badań publikowanych w corocznych raportach o stanie środowiska wynika, że
w ostatnich latach w rzekach województwa warmińsko – mazurskiego nie stwierdzono
wód o I klasie czystości, w 34 przekrojach badawczych zaliczono je do klasy II, w 110 do klasy III, a w 148 - nie odpowiadały one normom. Nieznacznie lepsza była ocena
hydrobiologiczna i sanitarna.
W klasyfikacji fizykochemicznej o obniżonej jakości wód (klasy III lub poza
klasą) decydował jeden lub kilka wskaźników; przeważnie były to związki fosforu i
azotyny, a w dalszej kolejności wskaźniki zawartości substancji organicznych.
Podwyższoną zawartość związków organicznych stwierdzono w rzece Dreli (poniżej
Morąga), Banówce i w niektórych przekrojach Drwęcy Warmińskiej, a także w
przekrojach przyujściowych rzek, np. Baudy, Biebrzy, Dąbrówki, Dobrskiej Strugi,
Elmy, Fiszewki, Gardyny, Grabianki, Potoku Kraskowo, Liwny, Lubomińskiej Strugi,
Łaźnicy, Młyńskiej Strugi, Narusy, Olszanki, Pisy Północnej, Sajny, Szeląga.
Rzekami zasobnymi w związki azotu były, np. Drela poniżej Morąga, Drwęca w
niektórych przekrojach, Guber poniżej Kętrzyna, Iławka w przekroju po przyjęciu
ścieków z oczyszczalni, Kamienna-Młynówka, Miłakówka (poniżej Miłakowa do ujścia
do Pasłęki), Pisa Północna, Sandela (poniżej Lubawy do ujścia do Drwęcy) oraz
niektóre rzeki w przekrojach przyujściowych (np. Liwna, Sajna, Struga Radomno).
Nadmierne zanieczyszczenie wód związkami fosforu (klasa III lub poza
klasami) stwierdzono w takich rzekach, jak: Babica, Bauda, Burzanka, Drela, Drwęca
(na odcinku od Samborowa do Kurzętnika), Elbląg, Jemiołówka (z wyjątkiem
pierwszego przekroju), Liwna w Ogródkach i Barcianach, Kamienna-Młynówka,
Miłakówka, Pisa Północna, Sandela, Symsarna (poniżej Jezioran do ujścia do Łyny),
Wadąg poniżej Biskupca, Wałsza, Wąska, Wkra, Łyna poniżej Olsztyna do granic
państwa, Iławka poniżej zrzutu ścieków, oraz w niektórych przekrojach Gubra, Pasłęki i
Drwęcy Warmińskiej, a także w przekrojach przyujściowych wielu rzek.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
162
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
W górnym biegu niektórych rzek, pomimo braku punktowych źródeł zanieczyszczeń,
stwierdzano okresowo (głównie latem) znaczne deficyty tlenowe, powodujące obniżenie oceny
jakości wód do klasy III (np. Jemiołówka, Szkwa, Wkra) lub nawet ich dyskwalifikację (np.
Rozoga). Przyczyną tego jest gruntowe zasilanie rzek na tych odcinkach - zwłaszcza w okresie
letnim, przy podwyższonej temperaturze podłoża i niskich stanach wód - wodami
charakteryzującymi się niską zawartością tlenu, obciążonymi związkami humusowymi i
ubogimi w związki biogenne. Niską zawartość tlenu w okresie wegetacyjnym stwierdzano także
w wodach niektórych czystych rzek, obficie porośniętych roślinnością (np. Kiermas-Kośno).
Wykonanie nowych oczyszczalni ścieków i uregulowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja)
na terenach miast, wsi i osiedli spowodowało poprawę jakości wody w niektórych przekrojach
pomiarowo-kontrolnych badanych rzek np.:
•
Iławki (przekroje: poniżej Jezioraka, poniżej zwartej zabudowy Iławy i powyżej
oczyszczalni w Dziarnach);
•
Sawicy (przekroje powyżej jeziora Sasek Mały do ujścia do Omulwi);
•
Wkry (przekroje: powyżej i poniżej Nidzicy oraz na odcinku od Działdowa do Nowego
Dworu);
•
Węgorapy (na odcinku od Ołownika do Mieduniszek);
•
Łyny - obserwuje się pewne symptomy poprawy jakości wód, ale klasyfikacja nadal jest
niekorzystna;
•
Elbląga - wody rzeki nadal nie odpowiadały normom, lecz szczegółowa analiza
wskaźników zanieczyszczeń wskazuje na utrzymywanie się trendów poprawy jakości
wód.
Najbardziej czystymi rzekami województwa warmińsko-mazurskiego były Krutynia i
Omulew. Wody tych rzek charakteryzuje niska zawartość substancji organicznych i związków
biogennych. W Krutyni jedynie na odcinku źródłowym zanotowano wysoki poziom związków
azotu, głównie azotanów. Spowodowane to było zapewne dopływem zanieczyszczeń ze źródeł
obszarowych lub przestrzennych.
Ogólną ocenę jakości wody rzekach przedstawiono poniżej w tabeli nr 40
tabela nr 40
Rzeka
1
Dajna
Drwęca
Guber
Lokalizacja przekroju
2
1. Mrągowo, pon. jez. Czos
2. pow. ujścia do Gubra, Smokowo
1. pon. ujścia Iławki, wodowskaz
Rodzone
1. Salpik
2. pow. Kętrzyna
Km biegu
Ocena
rzeki
ogólna
3
31,0
1,6
4
III
IV
142,6
IV
78,2
59,4
IV
IV
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
163
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Rzeka
Lokalizacja przekroju
1
2
3. pon. Kętrzyna, na drodze BiedaszkiMarszewo
4. pon. Garbna
5. Pomnik
6. pon. rzeki Liwny i rzeki Mamlak,
Lwowiec
7. pon. ujścia Sajny, Prosna
8. pow. ujścia do Łyny, Sępopol
1. rzeka Kośno, pon. jez. Kośno
2. rzeka Kośno, na trasie Purda-Wyrandy
3. rzeka Kiermas, na trasie SkajbotySilice
4. rzeka Kiermas pow. ujścia do Pisy
Warm., Barczewo
1. Warpuny
2. Sorkwity
3. Babięta
4. Spychowo
5. Krutyń
6. Ukta
7. Iznota
1. Ogródki
2. Barciany
3. pow. ujścia do rzeki Guber,
Krelikiejmy
1. pon. Olsztyna, Redykajny
2. na granicy państwa, Stopki
1. Zybułtowo
2. pow. jez. Mielno, Mielno
3. Waplewo
4. pon. wypływu z jez. Maróz
5. pon. Gospodarstwa Rybackiego w
Swaderkach
6. pow. ujścia do Łyny, Kurki
1. pon. jez. Omulew, Kot
2. Wesołowo
3. pow. ujścia rzeki Sawicy, Wielbark
4. Sędrowo
5. Zaręby, na granicy województwa
1. pow. Reszla
2. pon. oczyszczalni ścieków w Reszlu
3. pow. ujścia do rzeki Guber, Sątoczno
1. ujście do rzeki Omulew, Wielbark
1. Szkotowo
Kiermas-Kośno
Krutynia
Liwna
Łyna
Marózka
Omulew
Sajna
Sawica
Szkotówka
Km biegu
Ocena
rzeki
ogólna
3
4
48,6
IV
37,4
29,0
IV
IV
18,2
IV
9,1
0,1
26,1
21,6
IV
IV
III
III
14,4
III
0,5
IV
95,0
86,0
58,0
46,7
25,8
14,3
0,4
27,9
19,5
IV
IV
III
III
III
III
III
IV
IV
1,7
IV
208,4
73,7
33,4
30,5
19,0
7,2
IV
IV
III
IV
III
III
6,7
III
0,8
97,6
76,2
67,0
60,9
55,0
37,6
35,3
0,3
0,2
24,2
III
III
III
III
IV
III
IV
V
IV
IV
III
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
164
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Km biegu
Ocena
rzeki
ogólna
2. Rogóż
3. Sarnowo
1. pow. ujścia do Omulwi, Sędrowo
1. powyżej Elbląga
2. Stare Miasto
3. Nowakowo
1. Elbląg
1. Pięknolas
2. Elbląg-Zatorze
1. Elbląg-Dąbrowa
2. ujście do Kumieli
1. Nowina
2. Gronowo Górne
1. Komorowo
1. Węzina
1. Klekotki
2. Cieszyniec
3. powyżej Pasłęka
4. poniżej Pasłęka
5. Węzina
1. Sałkowice
1. Pasłęk
1. Pasłęk
1. Buczyniec
2. Krasin
3. Dłużyna
3
18,0
3,6
2,3
11,4
9,2
2,5
0,3
11,0
0,2
7,5
0,1
3,3
1,8
2,1
2,1
38,0
24,7
13,4
12,2
2,2
2,5
1,0
0,2
16,1
11,0
3,2
4
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
1. Marwica
5,8
IV
1. Stankowo
1. Nowe Dolno (Dzierzgonka)
1. Krzewsk
1. Raczki Elbląskie
1. Elbląg
1. Kępa Dolna
1. Cieplice
1. Rubno
1. Kamiennica Elbląska (Kamionek
Wielki)
1. Suchacz
1. Kadyny
1. Kadyny
1. Tolkmicko
1. Narusa
5,2
4,6
3,9
3,2
0,2
2,9
2,5
1,0
IV
IV
IV
IV
V
III
IV
IV
0,5
IV
0,1
0,5
2,5
0,4
4,1
IV
V
V
IV
IV
Rzeka
Lokalizacja przekroju
1
2
Wałpusz
Elbląg
Babica
Kumiela
Srebrny Potok
Burzanka
Kowalewka
Elszka
Wąska
Sała
Sirwa
Brzezinka
Kanał Elbląski
Marwicka
Młynówka
Brzeźnica
Dzierzgoń
Balewka
Tina
Fiszewka
Nogat
Cieplicówka
Dąbrówka
Kamionka
Suchacz
Olszanka
Grabianka
Stradanka
Narusa
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
165
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Km biegu
Ocena
rzeki
ogólna
3
4,2
130,8
2,0
54,8
4
IV
III
III
IV
2. poniżej planowanego w Gołdapi
zbiornika retencyjnego
52,7
III
3. poniżej miasta Gołdap
4. Boćwinka
5. poniżej Bań Mazurskich
6. Budzewo
49,0
29,9
18,7
2,0
IV
IV
III
IV
0,1
IV
1,3
IV
0,1
IV
31,9
23,3
16,2
9,1
1,2
0,5
0,6
7,0
IV
V
IV
III
IV
IV
IV
IV
0,5
III
135,9
III
96,5
III
45,7
III
Rzeka
Lokalizacja przekroju
1
2
Bauda
Pasłęka
Gołdapa
1. Frombork
1. Pelnik
2. Nowa Pasłęka
1. wodowskaz Gołdap
Kanał Brożajcki
1. Brożajcie
(odnoga Gołdapy)
Bez nazwy - dopływ
1. powyżej ujścia do rzeki Gołdapy
z Jabłońskich
Dopływ z rejonu
Siedliska (ciek
1. powyżej ujścia do rzeki Gołdapy
Alina)
1. poniżej wypływu z jeziora Wolisko
2. poniżej Orłowa
3. poniżej wypływu z jeziora Gawlik
Gawlik
4. poniżej miejscowości Gawliki Małe
5. wodowskaz Stare Juchy
6. powyżej ujścia do jeziora Rekąty
Kanał Wydmiński
1. powyżej ujścia do rzeki Gawlik
1. Dłużec
Radzieja
2. przed ujściem do jeziora Dargin
(Zatoka Łabap)
1. poniżej Węgorzewa
(sieć Eurowaternet)
Węgorapa
2. Mieduniszki (punkt graniczny)
1. Nowa Wieś Ełcka
Ełk
(sieć Eurowaternet)
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
166
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
13.
Przepływy
charakterystyczne
i
nienaruszalne
rzek
województwa
warmińsko–mazurskiego
W tabeli nr 41 zestawiono wielkości przepływów charakterystycznych SWQ,
SQ, SNQ oraz przepływów nienaruszalnych w rzekach województwa warmińsko –
mazurskiego. Wielkości przepływów charakterystycznych zostały zaczerpnięte z
Programu małej retencji dla województwa warmińsko – mazurskiego opracowanego w
2006 roku przez Hydroprojekt Gdańsk. Na bazie podanych w tym opracowaniu
przepływów średnich niskich ustalono wielkości przepływów nienaruszalnych.
Wielkości przepływów nienaruszalnych określono wg metody uproszczonej
podstawie
kryterium
hydrobiologicznego
z
zależności
między
na
przepływem
nienaruszalnym, a przepływem średnim niskim.
Tabela nr 41
Numer
zlewni
Nazwa zlewni
1
52 2
52 22
2
LIWA w granicach województwa (p)
Stara Liwa (l)
52 6
KANAŁ JAGIELLOŃSKI (KANAŁ
ELBLĄSKI) (p)
ELBLĄG
(gb.
Dzierzgoń)
w
granicach województwa
Dzierzgonka
w
granicach
54 12
województwa (l)
54 356
Młynówka (p)
Kanał
Modry
w
granicach
54 36
województwa (l)
54 38
Balewka w granicach województwa
54 52
Brzeźnica (p)
54 54
Kanał Elbląski (p)
54 56
Wąska (p)
54 565
Wąska od Szuwara do Sały (l)
54 566
Sała (l)
54 568
Sirwa (l)
54 58
Elszka (p)
54 5992 Marwicka Młynówka (p)
Rogowska Struga (db. Kowalewka)
54 5998
(p)
54 59982 Bierutówka (p)
54 59996 Burzanka
TINA (gb. Tina Wysoka, srb. Tina
54 8
Dolna) w granicach województwa
Tina Górna w granicach
54 86
województwa
54
Pow.
zlewni
[km2]
5
225,23
32,71
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
2,252
0,327
7
0,923
0,134
8
0,270
0,039
9
0,270
0,039
36,70
1,360
0,165
0,037
0,037
977,46
45,000
9,300
3,000
3,000
15,77
3,110
0,370
0,120
0,120
16,20
0,486
0,100
0,032
0,032
9,21
0,860
0,196
0,063
0,063
22,68
48,46
53,84
271,68
18,50
83,73
44,94
86,51
31,17
1,158
1,453
3,810
18,000
4,400
5,920
3,170
2,600
0,935
0,264
0,446
0,495
2,330
0,560
0,640
0,350
0,540
0,287
0,085
0,073
0,081
0,390
0,100
0,110
0,060
0,130
0,047
0,085
0,073
0,081
0,390
0,100
0,110
0,060
0,130
0,047
37,07
1,112
0,341
0,056
0,056
8,59
20,11
0,258
0,603
0,210
0,185
0,030
0,030
0,030
0,030
62,42
5,210
1,080
0,347
0,347
14,74
1,270
0,262
0,085
0,085
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
167
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
54 9
54 92
54 922
54 924
54 94
54 96
55 14
55 16
55 2
55 32
55 34
55 36
55 4
55 6
55 8
55 82
55 84
55 854
55 86
56
56 134
56 1346
56 1552
56 2
56 214
56 28
56 288
56 32
56 326
56 3266
56 34
56 36
56 372
56 38
56 392
56 394
56 396
56 4
56 42
56 4212
56 4254
56 6
56 64
56 652
56 654
56 656
Nazwa zlewni
2
ELBLĄG OD TINY DO UJŚCIA w
granicach województwa
Kumiela (p)
Dopływ spod Góry Srebrnej (l)
Kumielka (gb. Srebrny Potok) (l)
Fiszewka (gb. Stary Nogat) w
granicach województwa (l)
Babica (p)
Dąbrówka
Kamionka
Kamienica
Suchacz
Olszanka
Grabianka
Stradanka
NARUSA
BAUDA
Gardyna (p)
Dzikówka (p)
Lisi Parów (l)
Wierzenka (p)
PASŁĘKA
Jemiołka (Jemiołówka) (l)
Świętojańska Młynówka (l)
Dopływ z jez. Mielnik (l)
Giłwa (Giławka) (p)
Kanał Siła (p)
Wrzesinka (Kanał Trojański) (p)
Dopływ spod Naglad (l)
Marąg (l)
Łukta (p)
Dopływ z jez. Łoby (p)
Dopływ z jez. Gamerskiego (p)
Kanał Skolity (p)
Dopływ z Litwy (l)
Dopływ z Konradowa (p)
Dopływ spod Włodowa (l)
Dopływ spod Worławek (p)
Dopływ spod Białej Wody (p)
MIŁAKÓWKA (l)
Naria (Narienka)
Bogaczewo (l)
Dopływ z jez. Wuksniki
DRWĘCA WARMIŃSKA (p)
Ramia (l)
Dopływ spod Kol. Babiak (p)
Dopływ z Mingajn (p)
Opin (l)
Pow.
zlewni
[km2]
5
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
7
8
9
47,9
4,8
18,96
1,437
0,144
0,570
0,460
0,030
0,190
0,070
0,010
0,028
0,070
0,010
0,028
67,11
3,460
0,920
0,300
0,300
8,93
10,16
5,75
11,08
5,49
6,38
19,75
24,79
56,52
342,18
43,57
86,81
27,30
20,00
2321,03
110,77
46,74
26,05
190,75
12,76
61,82
16,25
102,75
39,45
7,39
7,07
39,87
23,64
19,02
9,37
17,58
11,92
184,94
118,00
12,54
7,68
327,89
37,88
16,39
38,35
35,45
0,402
0,762
0,431
0,831
0,412
0,477
1,482
1,859
3,391
28,200
5,259
8,440
2,315
1,696
93,600
1,360
0,575
0,320
2,346
0,157
0,760
0,200
1,264
0,485
0,091
0,087
0,490
0,291
0,234
0,116
0,217
0,147
6,640
4,240
0,450
0,276
17,900
2,075
0,900
2,110
1,946
0,060
0,013
0,081 0,020
0,046 0,012
0,089 0,022
0,044 0,011
0,051 0,013
0,158 0,040
0,198 0,050
0,367 0,113
2,940 0,520
0,390 0,090
0,773 0,191
0,238 0,044
0,174 0,032
18,000 4,010
0,654 0,277
0,276 0,117
0,154 0,065
1,125 0,477
0,075 0,032
0,365 0,155
0,096 0,041
0,606 0,257
0,233 0,099
0,044 0,018
0,042 0,018
0,235 0,100
0,139 0,059
0,112 0,048
0,075 0,019
0,141 0,035
0,095 0,024
1,390 0,518
0,885 0,335
0,094 0,035
0,058 0,022
2,500 0,610
0,288 0,072
0,125 0,031
0,291 0,073
0,269 0,067
0,013
0,020
0,012
0,022
0,011
0,013
0,040
0,050
0,113
0,520
0,090
0,191
0,044
0,032
2,326
0,277
0,117
0,065
0,477
0,032
0,155
0,041
0,257
0,099
0,018
0,018
0,100
0,059
0,048
0,019
0,035
0,024
0,518
0,335
0,035
0,022
0,610
0,072
0,031
0,073
0,067
153,58
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
168
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
56 6562
56 66
56 68
56 72
56 74
56 76
56 78
56 8
56 82
56 86
56 866
56 872
56 912
56 916
56 918
56 952
56 96
56 98
56 992
56 994
56 96
56 998
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Kol. Bieniewo (l)
Lubomińska Struga (Krosna) (l)
Dopływ spod Wójtowa (Kanał F)
Dopływ z Nowego Wikrowa (l)
Dopływ z Klusajn (p)
Młynówka (l)
Młyńska Struga (p)
WAŁSZA
Katławka (l)
Warna (p)
Pokrzywianka (Sawita) (p)
Burdula (Żugienia) (p)
Dopływ z Bardyn (l)
Dopływ spod Strubna (p)
Dopływ spod Płoskini (p)
Stare koryto Pasłęki (p)
Łaźnica (p)
Biebrza (p)
Lipówka (p)
Czerwony Rów (l)
Kanał Obcych Wód (p)
Kanał Rusy (p)
Rów Łąkowy (Kanawa Ługowaja) w
57 12
granicach województwa
BANÓWKA (MAMONOWKA) w
57 2
granicach województwa
Omaza (Ignatjewka) w granicach
57 24
województwa (p)
Ławta (gb. Medrzycka Struga
57 26
Wituszka)
57 28
Gołuba w granicach województwa
Bezleda (Riezwaja) (dopł. Świeżej) (l)
57 42
w granicach województwa
Stradyk (Korniewka) (dopł. Świeżej)
57 44
(l) w granicach województwa
57 442
Wormianka (l)
57 444
Kanał Młyński (l)
Pasmar (Majskaja) (dopł. Stradyka)
57 46
(p) w granicach województwa
57 464
Lubimaja w granicach województwa
PREGOŁA zlewnia w granicach
58
województwa
WĘGORAPA (dopł. Pregoły) (l) w
58 2
granicach województwa
58 2132 Dopływ spod Parcza (l)
58 2152 Radzieja (l)
58 218
Sapina (p)
58 21852 Dopływ z jez. Krzywa Kuta (p)
58 2312 Kanał Młyński (p)
Pow.
zlewni
[km2]
5
20,95
38,88
18,62
7,38
7,11
62,98
99,63
407,04
42,91
107,73
26,49
15,07
11,28
10,35
7,46
3,85
44,65
47,08
31,29
22,51
22,53
9,16
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
1,150
2,134
1,022
0,404
0,389
3,445
3,760
39,000
4,120
10,300
1,700
1,445
0,434
0,398
0,287
0,148
1,777
1,873
1,283
0,930
0,931
0,378
7
0,159
0,320
0,142
0,056
0,054
0,479
0,767
4,140
0,438
0,820
0,181
0,154
0,087
0,080
0,057
0,030
0,250
0,230
0,170
0,178
0,178
0,072
8
0,040
0,080
0,035
0,014
0,014
0,120
0,299
0,440
0,047
0,160
0,020
0,017
0,036
0,033
0,024
0,012
0,050
0,050
0,030
0,041
0,041
0,016
9
0,040
0,080
0,035
0,014
0,014
0,120
0,299
0,440
0,047
0,160
0,020
0,017
0,036
0,033
0,024
0,012
0,050
0,050
0,030
0,041
0,041
0,016
191,44
15,320
1,510
0,383
0,383
35,39
2,830
0,280
0,071
0,071
36,88
2,900
0,299
0,074
0,074
15,74
1,100
0,126
0,032
0,032
56,12
4,490
0,455
0,112
0,112
93,30
6,530
0,746
0,187
0,187
14,60
29,63
1,020
2,190
0,117
0,237
0,029
0,059
0,029
0,059
30,40
2,286
0,305
0,057
0,057
7,40
0,592
0,061
0,011
0,011
7405,05
-
-
-
1683,45
57,040
11,230
2,847
1,651
17,10
49,74
311,85
24,83
15,63
0,564
1,647
10,328
0,822
0,517
0,111
0,324
2,058
0,162
0,102
0,028
0,082
0,515
0,042
0,027
0,028
0,082
0,515
0,042
0,027
3,22
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
169
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
58 232
58 2324
58 234
58 24
58 2416
58 242
58 2432
58 2476
58 2478
58 2492
58 24922
58 252
58 2524
58 26
58 2614
58 28
58 282
58 248
58 2842
58 286
58 4
58 42
58 422
58 42334
58 424
58 428
58 42812
58 438
58 44
58 4412
58 4414
58 4416
58 4432
58 4434
58 44532
58 44572
58 44592
58 446
58 4464
Nazwa zlewni
2
Stara
Gołdapa
(Stare
koryto
Gołdapy) (p)
Dopływ spod Gebałki (l)
Kanał Minocki (p)
Gołdapa (gb. Jarka, db. Kanał
Brożajcki ) w granicach województwa
Dopływ z jez. Bitkowskiego (p)
Dzięgiela (gb. Wilkaska Struga)
Czarna Struga (p)
Alina (l)
Lisówka (l)
Bachutka (p)
Dopływ z jez. Czupowskiego (p)
Stare koryto Węgorapy w granicach
województwa
Irka (p) w granicach województwa
ZLEWNIA PISY w granicach
województwa
Czernica (l) w granicach
województwa
Błędzianka (Rominta) (dopł. Pisy) (l)
w granicach województwa
Bludzia w granicach województwa
Żytkiejmska
Struga
(p)
(Klemierowska, gb. Wobałka) w
granicach województwa
Pstrążna (l)
Czarna
Struga
(Czernaja)
w
granicach województwa
ŁYNA (DOPŁYW PREGOŁY) (L) w
granicach województwa
Marózka (l)
Grunwaldzka Struga (l)
Dopływ spod Wronowa
Dopływ z Pawłowa (l)
Kanał Swaderki (l)
Dopływ z Nadrowa (p)
Kortówka (l)
Wadąg (gb. Kanał Dymerski, srb.
Dadaj, Pisa) (p)
Kanał Jełmuń (p)
Bredynka (p)
Dopływ z jez. Rzeckiego (l)
Czerwonka (gb. Kanał Stryjeński) (p)
Biesówka (Biesowa) (p)
Wrdęga (l)
Kanał Orzyc Duży (p)
Kanał Dąbrąg
Wipsówka (p)
Dopływ spod Kol. Zerbuń (l)
Pow.
zlewni
[km2]
5
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
7
8
9
131,68
5,688
0,917
0,228
0,228
30,77
17,20
1,329
0,570
0,214
0,115
0,053
0,029
0,053
0,029
567,44
24,510
3,953
0,981
0,981
16,88
48,61
29,10
56,02
35,31
18,40
9,79
1,043
3,004
1,880
2,420
1,525
0,795
0,423
0,106
0,306
0,183
0,390
0,246
0,128
0,068
0,019
0,054
0,032
0,097
0,061
0,032
0,017
0,019
0,054
0,032
0,097
0,061
0,032
0,017
50,61
3,097
0,499
0,124
0,124
28,61
0,985
0,206
0,052
0,052
14,50
0,000
14,50
0,627
0,123
0,031
0,031
162,51
10,140
1,474
0,258
0,258
49,19
3,420
0,349
0,066
0,066
59,54
3,680
0,375
0,071
0,071
13,50
0,835
0,085
0,016
0,016
15,53
0,960
0,098
0,019
0,019
5721,60
170,400
304,51
22,58
24,09
27,51
75,00
30,96
40,10
2,950
0,217
0,231
0,264
0,720
0,297
0,425
1,797
0,134
0,143
0,163
0,444
0,183
0,237
0,944
0,080
0,085
0,096
0,264
0,109
0,141
0,944
0,080
0,085
0,096
0,264
0,109
0,141
1210,24
18,020
7,150
2,110
1,224
18,72
28,76
17,86
63,35
44,18
92,56
16,13
16,97
93,34
20,16
0,179
0,275
0,171
0,938
0,654
1,370
0,234
0,251
1,381
0,298
0,111
0,171
0,106
0,358
0,250
0,523
0,091
0,096
0,527
0,114
0,034
0,052
0,032
0,110
0,077
0,161
0,028
0,030
0,162
0,035
0,034
0,052
0,032
0,110
0,077
0,161
0,028
0,030
0,162
0,035
42,510 11,750 5,875
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
170
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
58 4466
Nazwa zlewni
2
Kronowska Struga (p)
Kiermas (gb. Kalwa, srb. Kośnik, db.
58 448
Kanał Kiermas) (l)
58 44836 Dopływ z jez. Małszewskiego
58 44852 Dopływ z jez. Łajskiego (l)
58 44878 Dopływ ze stawów w Silicach (l)
58 4488 Kanał Klebarski (l)
58
Kanał O.Z.O.S. (l)
448834
58 44892 Dopływ z Kol. Klebark Wielki
58 4492 Maruna (p)
58 44952 Orzechówka (Kan. Szynowo) (p)
58 44956 Kanał Elżbiety
58 4512 Kanał Dywity (p)
58 452
Stara Łyna (l)
58 4524 Kanał Bukwałd (l)
58 4532 Kanał Spręcewo (p)
584 534 Kanał Sętal (p)
58 454
Kanał Limajno (l)
58 4552 Barcikowski Kanał (p)
58 456
Kwiela (l)
58 4572 Sunia (l)
58 458
Kirsna (p)
58 4582 Młynówka (p)
58 45822 Dopływ spod Jarandowa(p)
58 4584 Kanał Międzylesie (l)
58 4596 Miałogórska Struga (p)
58 4598 Redy (l)
58 46
Symsarna (p)
58 464
Kanał Frąknowo (p)
58 472
Rogowska Struga (p)
58 474
Elma (l)
58 4746 Górowska Młynówka (p)
58 476
Suszyca (p)
58 4764 Suszyca A (p)
Wirwilcka Młynówka w granicach
58 4772 województwa (l)
58 478
Pisa (p)
58 47814 Rokitnik (p)
58 47816 Kiwicka Struga (l)
58 4782 Pisa B (p)
58 4784 Połapińska Struga (l)
58 4788 Bajdycka Młynówka (p)
58 48
Guber w granicach województwa (p)
58 4814 Dopływ z jez. Siercz (p)
58 482
Dejna (l)
58 4822 Wólecka Struga (l)
58 48222 Nikutowska Struga (l)
Pow.
zlewni
[km2]
5
23,88
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
0,353
7
0,134
8
0,042
9
0,042
420,59
6,225
2,380
0,732
0,732
62,28
52,38
5,49
80,43
0,922
0,764
0,080
1,173
0,352
0,289
0,030
0,444
0,108
0,090
0,009
0,138
0,108
0,090
0,009
0,138
23,94
0,349
0,132
0,041
0,041
5,24
25,61
72,75
18,88
12,01
67,75
25,7
32,66
27,19
16,34
13,77
33,10
98,99
114,92
26,77
6,41
43,62
22,46
30,67
273,59
30,16
20,22
273,66
57,29
56,04
8,84
0,076
0,374
1,061
0,275
0,175
0,988
0,375
0,477
0,365
0,220
0,185
0,045
1,330
1,540
0,360
0,086
0,586
0,302
0,412
13,100
1,450
0,975
11,770
2,460
1,670
0,264
0,029
0,141
0,402
0,104
0,066
0,374
0,142
0,180
0,163
0,098
0,083
0,199
0,595
0,691
0,161
0,039
0,262
0,135
0,184
1,990
0,220
0,148
1,590
0,332
0,415
0,065
0,009
0,044
0,125
0,032
0,021
0,117
0,044
0,056
0,081
0,049
0,041
0,099
0,296
0,344
0,080
0,019
0,131
0,067
0,092
0,356
0,039
0,026
0,624
0,131
0,115
0,018
0,009
0,044
0,125
0,032
0,021
0,117
0,044
0,056
0,081
0,049
0,041
0,099
0,296
0,344
0,080
0,019
0,131
0,067
0,092
0,356
0,039
0,026
0,624
0,131
0,115
0,018
55,22
1,660
0,411
0,114
0,114
316,38
23,88
33,02
35,98
24,47
91,78
1574,60
25,53
349,34
35,10
17,49
9,440
0,712
0,985
1,073
0,730
2,740
59,740
0,960
19,560
1,970
0,979
2,340
0,177
0,244
0,266
0,181
0,679
8,950
0,144
1,990
0,200
0,100
0,649 0,649
0,049 0,049
0,068 0,068
0,074 0,074
0,050 0,050
0,188 0,188
1,910 1,1078
0,031 0,031
0,559 0,559
0,056 0,056
0,028 0,028
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
171
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
58 4824
58
482472
58 48272
58 8298
58 484
58 4854
58 486
58 4864
58 4868
58 488
58 4882
58 4884
58 48846
58 48848
58 48854
58 48856
58 4888
58 492
58 496
58 4962
58 4968
58 498
58 49832
58 49834
58 4986
58 49866
58 49868
58 4988
58 49886
29 6
29 616
29 632
29 634
29 652
29 6532
29 654
29 6544
Nazwa zlewni
2
Muntówka (p)
Kiersztanowska Struga (p)
Dopływ spod Stamy (l)
Bystra (p)
Rawa (p)
Runia (p)
Liwna w granicach województwa (p)
Dopływ z Dębian (l)
Sołka (Zolnaja) (p) w granicach
województwa
Sajna (l)
Reszelski Kanał (l)
Ryn (l)
Dopływ z Kabin (p)
Dopływ z Kol. Wysoka Dabrowa (l)
Dopływ z Wojkowa (l)
Stare koryto Sajny (p)
Korszynianka (p)
Szczurkowska Młynówka (Prawda),
(dopływ Łyny ), (l) w granicach
województwa
Omęt (Omiet, Stogowka), (dopływ
Łyny), (p) w granicach województwa
Czarna Struga (p)
Dopływ z jez. Arlickiego w granicach
województwa
Oświnka (Świnka, Putiłowka, gb.
Rawda), (dopływ Łyny), (p) w
granicach województwa
Ruda (p) w granicach województwa
Dopływ z jez. Osiek
Białka (Biełka), (dopływ Oświnki), (l)
w granicach województwa
Dopływ z Kałeckich Błot (l)
Dopływ z Kol. Łęknica(l) w granicach
województwa
Ilma (Borodinka), (dopływ Oświnki),
(p) w granicach województwa
Kanał
Mazurski
w
granicach
województwa
OSA w granicach województwa (p)
Osówka (p)
Dopływ z Ogrodzieńca (p)
Gać (l)
Kakaj (l)
Młynówka (p)
Zlewnia jez. Goryńskiego (p)
Dopływ z jez. Dłużek (l)
Pow.
zlewni
[km2]
5
87,37
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
4,890
7
0,498
8
0,140
9
0,140
15,33
0,858
0,087
0,025
0,025
17,23
39,35
41,03
33,37
227,74
41,82
0,097
2,200
2,300
1,870
9,060
1,570
0,098
0,224
0,234
0,190
1,350
0,235
0,028
0,063
0,066
0,053
0,289
0,050
0,028
0,063
0,066
0,053
0,289
0,050
59,53
2,730
0,409
0,087
0,087
499,20
63,47
114,62
43,71
20,65
23,19
16,23
49,04
21,030
2,670
4,830
1,840
0,870
0,977
0,684
2,070
3,000
0,381
0,689
0,263
0,124
0,139
0,098
0,295
0,584
0,074
0,134
0,051
0,024
0,027
0,019
0,057
0,584
0,074
0,134
0,051
0,024
0,027
0,019
0,057
42,85
2,180
0,318
0,088
0,088
181,25
9,240
1,350
0,372
0,372
18,43
0,940
0,137
0,038
0,038
38,49
2,020
0,286
0,081
0,081
194,75
9,930
1,450
0,400
0,400
47,17
6,46
2,430
0,329
0,354
0,048
0,098
0,013
0,098
0,013
33,14
1,690
246,000 0,068
0,068
10,61
0,541
0,079
0,022
0,022
3,93
0,229
0,033
0,009
0,009
11,62
0,593
0,086
0,024
0,024
1,78
0,091
0,013
0,004
0,004
493,2
32,54
24,62
76,42
43,79
28,06
66,91
10,61
5,53
0,365
0,276
0,857
0,491
0,315
0,751
0,119
2,03
0,134
0,101
0,315
0,18
0,116
0,276
0,044
0,557
0,038
0,029
0,089
0,051
0,033
0,078
0,012
0,557
0,038
0,029
0,089
0,051
0,033
0,078
0,012
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
172
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
28
28 18
28 32
28 34
28 36
28 2632
28 3634
28 36342
28 36348
28 3636
28 368
28 3686
28 38
28 52
28 54
28 56
28 5614
28 56562
28 5658
28 56584
28 568
28 58
28 584
28 592
28 6
28 6172
28 6312
28 63122
28 656
28 66
28 672
28 676
28 68
28 684
26 8
26 818
26 82
26 826
26 828
26 8282
26 8284
26 8312
26 832
26 8322
26 8324
26 84
Nazwa zlewni
2
DRWĘCA w granicach województwa
Grabiczek (l)
Szelążnica (p)
Morlińska Struga (l)
Kanał Elblaski (p)
Dopływ w Wilamowie (l)
Drela (l)
Morążek (p)
Dopływ z Dobrocina (p)
Dopływ z jez. Bartążek (l)
Korbania (Korbjna) (p)
Dopływ z Malinnika (l)
Iłga (p)
Pobórska Stryga (Poburzanka ), (l)
Gizela (l)
Iławka (p)
Zalewka (l)
Rucewka (l)
Dopływ z jez. Dauby (l)
Kanał Iławski
Dopływ z jez. Łabędź (l)
Sandela (l)
Elszka (p)
Struga (p)
WEL (ORZECHÓWKA)
Mała Wkra (p)
Rumienica (p)
Struga (p)
Płośniczanka (l)
Dopływ spod Mroczna (l)
Dopływ z jez. Kiełpińskiego (p)
Kotlewska Struga (Katlewka) (p)
Wólka (Prątnica) (p)
Struga (l)
WKRA (gb. Nida, srb. Działdówka)
Dopływ spod Zagrzewa (l)
Szkotówka (p)
Sławska Struga (l)
Lipowska Struga (p)
Dopływ spod Gardyn (l)
Dopływ spod Ruszkowa (p)
Dopływ spod Petrykoz (l) w granicach
województwa
Kanał Młyński (p)
Dopływ z Komornik (p)
Pierławka (p)
Mławka w granicach województwa
Pow.
zlewni
[km2]
5
2808,36
139,70
32,48
23,57
429,38
10,86
144,76
43,06
23,73
59,55
37,76
12,76
61,96
53,86
70,77
390,52
61,74
34,48
31,54
10,92
37,17
71,66
18,42
41,63
822,44
48,61
52,32
18,14
91,29
25,13
25,51
19,74
83,37
53,75
874,15
34,46
241
47,82
96,04
6,3
30,59
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
37,200
3,630
4,120
7
17,200
1,230
1,390
8
7,320
0,660
0,745
9
3,660
0,660
0,745
0,612
0,207
0,110
0,110
3,760
1,120
0,617
1,550
0,989
0,334
1,623
1,411
1,854
2,656
0,419
0,234
0,214
0,074
0,253
1,147
0,295
0,666
11,270
0,588
0,633
0,219
1,505
0,304
0,309
0,270
1,142
0,736
20,400
0,805
5,630
1,120
2,240
0,147
0,715
1,270
0,378
0,209
0,524
0,419
0,141
0,688
0,598
0,786
1,093
0,173
0,097
0,088
0,031
0,104
0,494
0,127
0,287
5,590
0,301
0,324
0,112
0,566
0,156
0,158
0,134
0,567
0,366
3,780
0,149
1,040
0,207
0,415
0,027
0,132
0,680
0,202
0,112
0,280
0,132
0,045
0,217
0,189
0,248
0,273
0,043
0,024
0,022
0,008
0,026
0,165
0,042
0,096
2,960
0,160
0,173
0,060
0,301
0,083
0,084
0,071
0,300
0,194
0,675
0,027
0,186
0,037
0,074
0,005
0,024
0,680
0,202
0,112
0,280
0,132
0,045
0,217
0,189
0,248
0,273
0,043
0,024
0,022
0,008
0,026
0,165
0,042
0,096
2,960
0,160
0,173
0,060
0,301
0,083
0,084
0,071
0,300
0,194
0,675
0,027
0,186
0,037
0,074
0,005
0,024
18,36
0,542
0,100
0,018
0,018
86,33
9,56
49,1
95,98
2,020
0,223
1,150
2,250
0,373
0,041
0,212
0,415
0,064
0,007
0,038
0,074
0,064
0,007
0,038
0,074
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
173
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
Nazwa zlewni
2
Szkwa (Rozoga)
w granicach
26 518
województwa
26 51836 Kanał Borek (p)
26 5184 Wilamówka (p)
Kanał
Spaliny
w
granicach
26 5186
województwa
26 52
Rozoga w granicach województwa
26 524
Jerutka (Kanał Wschodni) (l)
26 5244 Kanał Gawrzyjałka (p)
26 5252 Kanał Biały Grunt (l)
26 5254 Kanał Stare Czajki (l)
Radostówka
w
granicach
26 526
województwa
26 54
Omulew w granicach województwa
26 54132 Dopływ z jez. Gim
26 5416 Czarna (l)
26 5418 Rekownica (l)
26 542
Sawica (gb. Kanał Dżwierzucki)
26 54232 Dopływ spod Małszewka (p)
26
Dopływ z jez. Małszeweckiego
542392
26
Dopływ spod Trelkowa
542394
26 54252 Kanał Jęcznik (p)
26 54258 Kanał Domowy (l)
26 54272 Kanał Nowy Dwór
26 5432 Czarka (l)
26 544
Wałpusza (l)
26 5448 Kanał Jesionowiecki (Czarka), (p)
Przeździęcka Struga w granicach
26 5452
województwa
Piwnicka
Struga
w
granicach
26 54528
województwa
26 5454 Lejkowska Struga (l)
26 546
Trybówka w granicach województwa
26 58
Orzyc w granicach województwa
26 5816 Dąbrówka
26 5818 Borowianka (l)
26 582
Dopływ z Jabłonowa (l)
26 5832 Dopływ z bagna Retkowo (l)
26 5834 Dopływ z bagna Sadek (l)
26 5852 Struga Baranowska (l)
26 4
PISA w granicach województwa
26 414
Dopływ z jez. Wojnowo (l)
26 4146 Staświnka
26 4192 Dopływ z jez. Orło (p)
26 4196 Jurzec
Krutynia (gb. Butowo, sb. Babięcka
26 42
Struga, Spychowska Struga)
Pow.
zlewni
[km2]
5
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
7
8
9
178,68
5,090
1,020
0,411
0,411
6,32
25,59
0,180
0,729
0,036
0,146
0,015
0,059
0,015
0,059
18,44
0,526
0,105
0,042
0,042
223,31
27,15
2,47
5,71
26,54
6,140
0,749
0,068
0,158
0,733
1,250
0,153
0,014
0,032
0,149
0,514
0,063
0,006
0,013
0,061
0,514
0,063
0,006
0,013
0,061
59,65
1,650
0,335
0,138
0,138
1123,15
51,07
56,73
27,64
393,25
23,39
18,010
1,130
1,260
0,612
8,700
0,518
6,250
0,284
0,316
0,154
2,190
0,130
2,610
0,119
0,132
0,064
0,914
0,054
1,514
0,119
0,132
0,064
0,914
0,054
12,34
0,273
0,069
0,029
0,029
6,85
0,152
0,038
0,016
0,016
10,17
40,36
55,54
26,15
194,69
53,84
0,225
0,893
1,230
0,579
4,310
1,190
0,057
0,226
0,311
0,146
1,090
0,301
0,024
0,094
0,129
0,061
0,452
0,125
0,024
0,094
0,129
0,061
0,452
0,125
40,91
0,905
0,229
0,095
0,095
33,52
0,742
0,188
0,078
0,078
86,60
42,01
430,21
32,95
41,79
53,96
24,44
15,09
158,71
3544,76
234,30
103,89
19,28
86,42
1,920
0,930
18,000
0,988
1,250
1,620
0,733
0,453
4,760
46,050
3,420
1,520
0,281
1,260
0,485 0,201 0,201
0,235 0,098 0,098
2,990 0,656 0,656
0,164 0,036 0,036
0,208 0,046 0,046
0,269 0,059 0,059
0,122 0,027 0,027
0,075 0,016 0,016
0,790 0,173 0,173
21,800 10,800 5,400
1,440 0,717 0,717
0,639 0,318 0,318
0,119 0,059 0,059
0,531 0,264 0,264
726,02
8,930
4,470
1,600
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
1,600
174
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Jędrychowo
Dopływ z jez.Sarż
11,95
0,147
0,074
0,027
0,027
Krzywy Róg (l)
Piłaki (p)
Babiant (p)
Sadzia (l)
Dopływ z jez. Miętkiego
Dopływ z jez. Krawno
Uklanka (l)
Dobry Las
Dopływ z jez. Kołowinek (l)
Dopływ z jez. Nidzkiego
Dopływ z jez. Jaśkowo (p)
Ruczaj (l)
Nidka (Wigrynia)
Orzysza
Kanał Kozielski (l)
Dopływ ze Starego Krzywego (p)
Dopływ z jez. Łuknajno
Dopływ z jez. Tuchlin
Dopływ w Karwiku (p)
Wyszka (gb. Kanał Śniardwy, śrb.
Białoławka, db. Wilkus)
Dziękałówka
Święcek (l)
Rożynka (p)
Konopka (l)
Białka (l)
Dabrówka (p)
Pisza Woda (gb. Gacka Struga) (l)
Surznka (l)
Bogumiłka (l)
Wincenta
(l)
w
granicach
województwa
Jankowa Struga (p)
Turośl (gb. Turoślanka) w granicach
województwa
Zimna (l) w granicach województwa
Rudna (p) w granicach województwa
BIEBRZA w granicach województwa
Jerzgnia (gb. Lega, db. Kanał
Woźnawiejski)
w
granicach
województwa
Sedranka (Pluskwianka) (p)
Możanka (l)
20,84
36,89
160,72
31,49
9,50
24,57
26,20
21,01
17,58
203,75
32,84
42,09
14,32
377,04
55,58
47,26
53,97
24,28
40,78
0,256
0,454
1,980
0,387
0,117
0,302
0,322
0,258
0,216
2,510
0,404
0,518
0,176
4,640
0,683
0,581
0,664
0,299
0,595
0,128
0,227
0,990
0,194
0,058
0,151
161,000
0,129
0,108
1,250
0,202
0,259
0,088
2,320
0,342
0,291
0,332
0,149
0,251
0,047
0,084
0,364
0,071
0,022
0,056
0,059
0,048
0,040
0,462
0,074
0,095
0,033
0,867
0,128
0,109
0,124
0,056
0,094
0,047
0,084
0,364
0,071
0,022
0,056
0,059
0,048
0,040
0,462
0,074
0,095
0,033
0,867
0,128
0,109
0,124
0,056
0,094
88,64
1,290
0,546
0,204
0,204
54,01
145,81
39,74
134,00
21,05
61,62
47,97
23,61
25,01
0,789
2,130
0,580
1,970
0,307
0,900
0,700
0,345
0,365
0,333
0,898
0,245
0,831
0,130
0,379
0,297
0,146
0,155
0,124
0,335
0,091
0,310
0,048
0,142
0,110
0,054
0,058
0,124
0,335
0,091
0,310
0,048
0,142
0,110
0,054
0,058
87,91
1,210
0,545
0,269
0,269
17,89
0,261
0,111
0,055
0,055
153,85
2,250
0,954
0,470
0,470
53,91
60,53
1963,68
0,787
0,884
0,334
0,375
0,165
0,185
0,165
0,185
696,37
19,200
4,080
0,927
0,927
30,82
43,02
0,956
1,330
0,190
0,265
0,043
0,060
0,043
0,060
43,99
1,360
0,271
0,062
0,062
98,19
3,040
0,604
0,137
0,137
Numer
zlewni
1
26 42352
26
423522
26 42372
26 42374
26 424
26 4246
26 42472
26 42496
26 4274
26 4276
26 4294
26 432
26 43252
26 43256
26 434
26 44
26 44132
26 4474
26 452
26 454
26 4712
26 4752
26 47526
26 4756
26 47564
26 4758
26 47586
26 47588
26 4774
26 47744
26 4778
26 478
26 4788
26 48
26 482
26 484
26 2
26 26
Przepływy charakterystyczne m/s
Pow.
zlewni
[km2]
5
18,38
Nazwa zlewni
2
26 26116
26 26132
26
Kanał Wieliczki (l)
261534
26 2616 Czarna (l)
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
0,23
7
0,113
8
0,042
9
0,042
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
175
Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko - mazurskiego
Numer
zlewni
1
26 26162
26 26166
26 2632
26 2652
Nazwa zlewni
2
Dopływ spod Wasilówki(l)
Czarnówka (l)
Golubica (l)
Pietraszka (gb. Kalinka)
Przepiórka
(l)
w
granicach
26 2678
województwa
Ełk (gb. Czarna Struga, db. Kanał
26 28
Rudzki) w granicach województwa
26 2832 Mazurka
26 28322 Dopływ spod Nasut (p)
26 28324 Dopływ spod Szarejek (l)
Połomka (Połomska Młynówka, gb.
26 2856
Giżanka)
26
Dopływ z jez. Kukowino (l)
285616
26 2872 Dopływ z jez. Krzywego (l)
26 2876 Gawlik (p)
26 28766 Dopływ z jez. Wydmińskiego (p)
26
Dopływ jez. Szóstak (l)
287692
26
Dopływ z jez. Przytulskiego (l)
289132
26 28934 Dopływ z jez. Szarek (p)
26 2896 Różanica w granicach województwa
Pow.
zlewni
[km2]
5
19,79
31,01
12,31
78,75
Przepływy charakterystyczne m/s
SWQ
SSQ
SNQ
Qn
6
0,614
0,962
0,382
2,440
7
0,122
0,191
0,076
0,485
8
0,028
0,043
0,017
0,110
9
0,028
0,043
0,017
0,110
49,32
1,530
0,364
0,083
0,083
1267,31
20,600
6,800
1,980
1,980
113,23
26,30
29,65
2,650
0,616
0,694
0,750
0,174
0,196
0,255
0,059
0,067
0,255
0,059
0,067
168,99
3,960
1,120
0,380
0,380
20,34
0,476
0,135
0,046
0,046
24,53
216,54
36,73
0,574
5,120
0,860
0,163
1,440
0,243
0,055
0,487
0,083
0,055
0,487
0,083
35,57
0,833
0,236
0,080
0,080
39,21
0,918
0,260
0,088
0,088
20,23
72,04
0,341
1,220
0,113
0,448
0,033
0,131
0,033
0,131
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o
60 577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138
176
Download