PEDIATRIA DOSTĘP DO UKŁADU KRAŻENIA I PŁYNOTERAPIA

advertisement
PEDIATRIA
DOSTĘP DO UKŁADU KRAŻENIA I PŁYNOTERAPIA
Podstawowe płyny w pediatrii:
 u dzieci do lat 3:
2:1 – iniectio glucosi isotonica et
natrii chlorati isotonica – glukoza
33,3g/l, NaCl 3g/l
 u dzieci starszych:
1:1 – iniectio glucosi 5% et natrii
chlorati 0,9% - glukoza 25g/l, NaCl
4,5g/l
Objawy odwodnienia u dzieci:
 u niemowląt pierwszym objawem
jest zapadające się ciemiączko,
 dziecko jest senne bądź
rozdrażnione,
 płacze bez łez,
 ma skąpomocz - rzadkie i skąpe
oddawanie moczu,
 ma suchy język,
 odczuwa wzmożone pragnienie,
W ZRM: PWE, płyn Ringera, glukoza 5%,  ma zapadnięte gałki oczne,
 jest senne bądź rozdrażnione,
NaCl 0,9%
 pojawiają się zmiany na skórze, jej
suchość i wiotkość powłok,
W zaawansowanych zabiegach
resuscytacyjnych: roztwory zawierające  dziecko jest słabe, przelewa się przez
ręce bądź traci przytomność.
0,9% NaCl – hiperglikemia związana jest
z gorszym rokowaniem neurologicznym
Leki w pediatrii
Lek
Wskazanie
Bolus płynowy: 20 ml/kgmc
RKO
Dostęp donaczyniowy:
zapalenie krtani
 zgięcie łokciowe
Adrenalina
 nadgarstek
anafilaksja
 grzbietowa część dłoni
wlew ciągły
 grzbietowa część stopy
 u noworodków żyła pępowinowa
Amiodaron
RKO
Dostęp doszpikowy:
Wskazaniem do uzyskania tej drogi
Bradykardia, RKO
donaczyniowej jest wstrząs
zatrucie środkami
Atropina
zdekompensowany lub zatrzymanie
fosfoorganicznymi,
krążenia u dziecka i niemożność
muskaryną,
uzyskania dostępu dożylnego w ciągu 60
cholinomimetykami
Lidokaina
RKO
sekund
Miejsca wkuć:
 przyśrodkowa część k. piszczelowej
do 6rż – głębokość 0,75-1 cm
6-12 rż – głębokość 1,5 cm
 dystalna część k. piszczelowej
do 6rż – głębokość 0,75 cm
6-12 rż – głębokość 1 cm
 przednia powierzchnia głowy
k.ramiennej
do 6rż – niewskazane
6-12 rż – głębokość 1-1,5 cm
 boczna strona k. udowej
do 6rż – głębokość 1 cm
6-12 rż – głębokość 1,5 cm
Siarczan magnezu
RKO
Glukoza
Salbutamol
Hydrokortyzon
Dekasametazon
Metyloprednizolon
Paracetamol
Ibuprofen
hipoglikemia
obturacja ddo
stan zapalny
stan zapalny
stan zapalny
przeciwgorączkowo
przeciwgorączkowo
Diazepam
drgawki
Klonazepam
Midanium
Dostęp dotchawiczy
Leki podawane dotchawiczo mają
bardzo zmienna absorbcję, jesli nie ma
innej drogi podania stosuj dawkowanie:
 adrenalina 100 mcg/kg
 lidokaina 2-3 mg/kg
 atropina 30 mcg/kg
 nieznana jest optymalna dawka
naloksonu
Lek należy rozpuścić w 5ml soli
fizjologicznej i po podaniu 5-krotnie
rozprężyć płuca
Dawka
10 mcg/kg iv max 1 mg
0,5 mg w 2 ml 0,9% NaCl per inh
do 6 lat – 150 mcg im
6-12 lat – 300 mcg im
pow 12 lat – 500 mcg im
0,1 – 1,5 mcg/ kg/ min
5 mg/kg iv
można powtórzyć do dawki 15
mg/kg iv
20 mcg/kg iv
nie mniej niż 100 mcg jednorazowo
50 mcg/kg iv
nie mniej niż 100 mcg jednorazowo
1 mg/kg iv
25-50 mg/kg iv
maksymalnie 2g w ciągu 10-20 min
400 mg/kg iv
2,5 mg per inh
5-10 mg/kg iv
0,1-0,6 mg/ kg iv
2-4 mg/kg iv
10-15 mg/kg pr
5-10 mg kg pr
20-30 mcg/kg iv
od 7 mż – 0,5 mg/kg pr
10-15kg – 5 mg pr
pow. 15 kg – 10 mg pr
500 mcg iv
50 mcg/kg iv
drgawki
sedacja
wstrząs
Klemastyna
200-750 mcg/k iv, im
anafilaktyczny
Morfina
Przeciwbólowo
100 mcg/kg
odrutka
noworodki 100 mcg/kg
Naloxon
opiaty, opioidy
dzieci 10-100 mcg/kg
Opracował: Krzysztof Palimonka, Katedra Medycyny Ratunkowej, KAiAFM, 2013
Download