zasady przygotowania wykazu punktów dla potrzeb oceny

advertisement
ZASADY PRZYGOTOWANIA WYKAZU PUNKTÓW DLA POTRZEB OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW
AGH – 2016
1. Wykaz został przygotowany na podstawie bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH
(BPP) – wg stanu bazy na 29 lutego 2016 roku.
2. W obrębie każdej jednostki wykazano nazwiska i imiona autorów (w układzie alfabetycznym
wg nazwisk). Nazwiska autorów, którzy mają zarejestrowane w bazie BPP publikacje z lat
2012-2015 pojawiają się dwukrotnie:
a) 12/2012-2015 – oznacza, że dla potrzeb oceny okresowej pracownika przyjęto okres
rozliczeniowy działalności publikacyjnej 4 letni (zatem 12 publikacji najwyżej
punktowanych z lat 2012-2015),
b) 6/2014-2015 – oznacza, że dla potrzeb oceny okresowej pracownika przyjęto okres
rozliczeniowy 2 letni (zatem 6 publikacji najwyżej punktowanych z okresu 2014-2015).
3. Jeśli autor nie ma publikacji powstałych w okresie po 2013 roku wówczas w wykazie nazwisko
autora pojawia się tylko raz jako: 12/2012-2015.
4. Jedna kolumna wykazuje liczbę publikacji wziętych pod uwagę przy wyliczaniu sumy punktów
za publikacje. Liczba ta może być mniejsza od 12 (dla okresu rozliczeniowego 4-letniego) i od
6 (dla okresu rozliczeniowego 2-letniego). Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej liczby
publikacji punktowanych zarejestrowanych w BPP.
5. Wykazano nazwiska wszystkich autorów, także takich, którzy nie podlegają ocenie w 2016
roku. Zdecydowano, że lepszym rozwiązaniem będzie wykazanie wszystkich nazwisk, niż
pominięcie informacji dotyczących jakiegoś pracownika. Dane w bazie BPP są rzadko
aktualizowane przez jednostki (Biblioteka Główna zbiera takie informacje raz w roku, jednak
dane te ulegają częstym zmianom). W bazie BPP nie ma również informacji o okresie
zatrudnienia pracownika – zatem w wykazie mogą pojawić się także nazwiska osób już
niepracujących ew. nazwiska osób zatrudnionych krócej niż jeden rok.
6. Brak nazwiska autora na wykazie oznacza brak publikacji punktowanych w ocenianych latach
lub jest spowodowany brakiem aktualizacji danych autora w bazie (np. prace doktorantów,
którzy zostali zatrudnieni w Uczelni). Wśród punktów za publikacje mogą znaleźć się także
punkty za publikacje powstałe w czasie studiów doktoranckich.
7. Wykaz nie obejmuje punktacji za opisy patentowe, zgłoszenia patentowe etc.
W sprawach wykazów punktacji proszę kontaktować się z:
1. Maria Garczyńska – BG AGH – tel. 617-32-08, [email protected]
2. Justyna Stanek – BG AGH – tel. 617-32-15, [email protected]
Download