Przywództwo Leadership

advertisement
Przywództwo
Leadership
Leader and her/his ethics
Jarosław Kucharski
[email protected]
Areas of cooperation
Możliwość współpracy
Ze mną można pracować
w obszarach:
• Dylematów etycznych
(lepsze zrozumienie i
rozstrzyganie)
• Rozwój (identyfikacja
obszarów do pracy,
wyznaczanie zadań)
• Zarządzanie czasem
(wypracowywanie
dobrych nawyków)
I can be helpful in:
• Ethical dilemmas
(solving and better
understanding)
• Self - development
(identification of areas
to work on, setting
tasks)
• Time management
(working our with good
practices)
2
Table of content
Spis treści
• Slajd 2: Możliwość
współpracy
• Slajdy 4-9: Jezuicki model
przywództwa
• Slajdy 10-14: Przywództwo:
podstawowe informacje
• Slajdy 15-20: Samopoznanie
• Slajdy 21-24: Elastyczność
• Slajdy 25-35: Coaching
• Slajdy 36-38: Wizja – jak to
się robi
• Slajd 39: Examen
• Slajdy 40-49: Etyka lidera
• Slajdy 50-52: Zarządzanie
czasem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slide 2: Areas of cooperation
Slides 4-9: The Jesuit model of
leadership
Slides 10-14: Leadership:
general information
Slides 15-20: Self - awareness
Slides 21-24: Resiliency
Slides 25-35: Coaching
Slides 36-38: Vision - working
with
Slide 39: Examen
Slides 40-49: Ethics of the
leader
Slides 50-52: Time
management
3
Main pillar of Jesuit Leadership
Filar przywództwa jezuickiego
KAŻDY MOŻE BYĆ PRZYWÓDCĄ!
Odkryj przywódcę w sobie!
4
Zasady przywództwa jezuickiego
Rules of Jesuit leadership
• We are all leaders, and
we are leding all the
time, well or poorly.
• Leadership springs from
whithin.
• Leadership is not an
act. It is a way of living.
• Leadership is an
ongoing process
• Wszyscy jesteśmy
przywódcami- cały
czas przewodzimy
lepiej lub gorzej
• Przywództwo pochodzi
z wewnątrz.
• Przywództwo nie jest
działaniem. Jest
sposobem życia
• Przywództwo to proces
bez końca
5
Self-leadership
Zacznij od siebie
• Zacznij od bycia swoim
własnym przywódcą
• Stwórz swoją osobistą
misję na Ziemi
• Masz możliwości –
musisz je odkryć i
rozwinąć
• Korzystaj z własnych
nawyków i przekonań
• Leadership begins with
self-leadership
• Develop Your personal
mission on Earth
• You have potential – All
You have to do is to
recognize it and
develop
• Build on Your personal
beliefs ant attitudes
6
Main elements of Jesuit Leadership
Filary przywództwa jezuickiego
• Self-awareness
Leaders who understood
their strengths,
weaknesses, values, and
worldview
• Ingenuity
Leaders who confidently
innovated and adapted
to embrace a changing
world
• Samoświadomość:
Liderzy znają swoje silne i
słabe strony, są świadomi
wyznawanych wartości i
światopoglądu
• Pomysłowość
Liderzy potrafią twórczo
dostosować się do
zmieniającego się świata
7
Main elements of Jesuit Leadership
Filary przywództwa jezuickiego
• Love
Leaders who engaged
others with a positive,
loving attitude
• Heroism
Leaders who energized
themselves and others
through heroic ambitions
• Miłość
Liderzy przewodzą za
pomocą długotrwałego,
pozytywnego
nastawienia
• Heroizm
Liderzy stawiają sobie i
innym wymagające i
motywujące cele
8
HEROIZM
HEROISM
MIŁOŚĆ
LOVE
POMMYSŁOWOŚĆ
INGENUITY
SAMOŚWIADOMOŚĆ
SELF-AWERNESS
9
Leadership as a solution to economical problems
Przywództwo a problemy ekonomiczne
• Udział w rynku można
zwiększyć poprzez
polepszenie obsługi
klienta i/lub zmniejszenie
kosztów. Nie da się tego
osiągnąć bez
przywództwa.
• Market share is driven by
speed to market,
customer service, and/or
efficiencies that drive out
cost. These cannot be
done without leadership.
• Bezpieczeństwo,
stabilność i
bezpieczeństwo biorą się
z przywództwa.
(przysłowie Mistrzów Jedi)
• Security, stability and
safety start through the
gateway of leadership.
(Proverb of Jedi
Masters)
10
Managment and Leadership
Zarządzania a przywództwo
• Przewodzisz
Dajesz wizję, potrafisz ja
przetłumaczyć na język
konkretu, motywujesz do
działania
• Zarządzasz
Rozliczasz z wykonania
zadań, pilnujesz, czy
wszystko jest zgodne z
planem
• Lead
You provide a vision, you
can translate it into
practice, you motivate to
work on it
• Manage
You are giving and
checking the tasks,
everything should go as
planed
11
Uniqueness of leadership
Wyjątkowość przywództwa
Przywództwo zawiera sobie
paradoks. Z jednej strony
trzeba działać szybko, bez
zwłoki i skutecznie. Z drugiej,
warunkiem sukcesu jest
czas, którzy liderzy muszą
poświęcić na spokojne i
ciche rozwijanie
samoświadomości.
Występuje silne napięcie
między potrzebą szybkiego
działania i spokojnego
myślenia.
Leadership development
is a paradox. It must be
practical and immediate.
However, to be able to
„do”, leaders must find
quiet time to develop
self-understanding.
There is a strong tension
between the need to act
quickly and the need to
stop and think.
12
A great leader
Wielki przywódca
• Zna swoje silne strony i
potrafi znaleźć ludzi,
którzy posiadają
kompetencje, jakich mu
brakuje
• Wie, że każdy człowiek
jest wyjątkowy i prowadzi
każdego tak, aby
zwiększać jego potencjał.
• REALIZUJE MOŻLIWOŚCI,
KTÓRE SĄ DOSTĘPNE.
• Needs to know, how
leverage the strength she
already has, and to
surround herself with
others to fill her own
gaps.
• Realizes, that each of his
people is unique, and
coaches them to
leverage their own
strengths.
• REALISING THE POTENTIAL,
THAT IS ALREADY THERE
13
Managment and leadership
Zarządzanie i przywództwo
Self - Alignment
Samopoznanie
LEADERSHIP
PRZYWÓDZTWO
Integration
scalanie
Working with others
Współpraca
14
Self-understanding
Samopoznanie
• Definicja umiejętności
• Samoocena
• Ocena 360 stopni
• Identyfikacja silnych i
słabych stron
• Definition of
competency
• Self - Assessment
• 360 degree self assessment
• Identification of
strength and
weaknesses
15
Self-understanding
Samopoznanie
• Motywatory
Dlaczego i Gdzie idziesz?
• Zachowanie
Jak idziesz?
• Nie należy ich oceniać
jako lepszych czy
gorszych
• Nie należy mierzyć
– Inteligencji
– Etyce
– Umiejętnościach
• Motivators:
Why and Where you walk?
• Behaviour
– How you are walking?
• No right or wrong
• Does not measure
– Intelligence
– Ethics
– Skills
16
4 Styles
Cztery style
• Dominacyjny
• Dominator
• Wpływowy
• Influent
• Stabilność
• Stability
• Zgodność
• Consueling
17
Six Attitudes
Sześć postaw
•
•
•
•
•
•
teoretyk
Towarzyski
Praktyczny
Indywidualista
Estetyk
Tradycyjny
•
•
•
•
•
•
Theoretical
Social
Utilitarian
Individualistic
Aesthetic
Traditional
18
How do you communicate?
Jak się porozumiewasz?
Preferowane kanały
przyswajania komunikacji:
Preffered methods of
taking in information
• Wizualny: 62–72 %
• Visual: 62–72 %
• Słuchowy: 12–18 %
• Auditory: 12–18 %
• Ruchowy: 18–30 %
• Kinaesthetic: 18–30 %
19
Managment and leadership
Zarządzanie i przywództwo
Self-awerness, resiliency
Samoświadomość, elastyczność
Customer orientation
Business acumen
Project leadership
Managing change
Orientacja na klienta
Zmysł biznesowy
Przywództwo w projektach
Zarządzanie zmianą
Integration
scalanie
Self-Aligment
Samopoznanie
LEADERSHIP
PRZYWÓDZTWO
Relationship skills
communication
Coaching/mentoring
Actualising vision
Zdolności społeczne
komunikacja
Coaching/mentoring
Aktualizacja wizji
Working with others
Współpraca
20
Resiliency
Elastyczność
• Gotowość na podjęcie
wyzwań
• Szukaj możliwości
działania i poprawy
• Korzystaj z cudzych
pomysłów, jeżeli to
pomoże rozwiązać
problem
• Utrzymuj wysoki poziom
zaangażowania
• Willingness to jump in
and get things started
• Seek opportunities for
performance
improvement and
development
• Build on others’ ideas
for the benefit of the
decision
• Maintain appropriate,
empowered attitude
21
Resiliency
Elastyczność
• Upór w dążeniu do celu i
przezwyciężaniu
trudności
• Aktywne poszukiwanie
nowych możliwości
• Właściwe zarządzanie
czasem i priorytetyzacja
zadań
• Persistence in
managing and
overcoming adversity
• Act proactively in
seeking new
opportunities
• Prioritization, time
management
22
Five traits of resilient people
Elastyczność – pięć nawyków
• Nastawienie elastyczne
(co można tu osiągnąć?)
• Orientacja na przyszłość
• Elastyczne działania
• Wprowadzanie porządku
w chaosie
• Zmiana to nowe
możliwości
• Building the resiliency
attitude
• Looking into the future
• Practising flexibility
• Imposing order upon
chaos
• Seeking opportunities in
change
23
Permanent white water
Ciągła zmiana
• Zadbaj o właściwe
nastawienie
• Nie trać czasu na
poznawanie
alternatyw, których nie
chcesz wykorzystać
• Płyń z prądem
• Sprawdź, co jest za
następnym zakrętem
• Korzystaj z okazji
• Remember to pack
your attitude
• Don’t look where you
don’t want to go
• Go with the flow
• Explore what's around
next bend
• Take time to ‚eddy out’
24
Coaching
Rzeczywistość:
• Fakty zamiast interpretacji
• Obserwowalne
zachowania
• Odczucia podwładnych
LUKA
Czego chcemy:
• Efektów zgodnych z
celami biznesowymi
• Mierzalnych i osiągalnych
• Pożądanych przez
wszystkich
What is reality:
• Fact, no interpretation
• Observable behaviours
• Employee’s feelings
GAP
What is desired:
• Aligned with business
• Measurable,
achievable
• Desirable by all
25
Coaching
• Coaching w
organizacji
Skup się na zmianie, a nie
rozwoju osobistym
• 3 kroki coachingu:
1. Identyfikacja luki
2. Ustalenie
indywidualnych celów
3. Stworzenie planu
działania
Coaching in organisation:
Focus on change, not
personal growth
• 3 steps for coaching:
1. Name the gap
2. Establish individual
goals
3. Establish an action
plan
26
Coaching language
Język coachingu
Unikaj kierowania rozmową
NIE: „To jest zły kierunek.”
Unikaj analiz i interpretacji
NIE: „Wiem, co cię
najbardziej dręczy”
Unikaj odniesień do
przyszłości
NIE: „Zastanów się, jakie
będą twoje relacje?”
Zmieżaj do celu, a nie tylko
do kolejnego etapu
NIE: „Wszystko, czego chcesz,
to awans.”
Avoid directing the discussion
NOT: „No that’s the wrong
goal”
Avoid analysis and
interpretation
NOT: „Yes, I know which part
bothers you the most”
Avoid future in the present
state
NOT: „What will your
relationship be like?”
Push to the end result, not just
next step
NOT: „Promotion is what you
want.”
27
Coaching language
Język coachingu
Pytania coacha:
• Co by się stało, gdybyś
został poproszony o
pomoc w czymś, na czym
się nie znasz?
• Co powstrzymuje cię
przed żądaniem zmiany?
• Gdybyś dzisiaj umarł,
czego być żałował?
• Jak możesz poradzić
sobie z konfliktem bez
uciekania się do postawy
wygrany-przegrany?
Questions in coaching
• What would happen if
you asked for help in this
area, in which you are
not skilled?
• What’s stopping you from
requesting a change?
• If you died today, what
regrets would you have?
• How might you deal with
the conflict without
resorting to a win/lose
posture?
28
Coaching language
Język coachingu
• Dlaczego chcesz być
liderem? Dlaczego ludzie
mieliby za tobą iść?
• Co po sobie zostawisz?
Jaką chciałbyś mieć
opinię, jak nie będziesz już
robił tego, co teraz?
• Jakie są twoje słabe
strony?
• Co możesz zrobić, żeby
odzyskać świeżość? A
twój zespół? A twoja
organizacja?
• Why do you want to
lead, and why should
people follow you?
• What legacy do you
want to leave behind?
What do you want
people to say about you
after you left current role?
• What are your
vulnerabilities?
• What can you do to
renew yourself? Your
team? Your organisation?
29
Skuteczna informacja
zwrotna
• Wygrany – przegrany
Musimy pogadać. Nie dajesz z
siebie wystarczająco przy tym
projekcie. Wydawało mi się że
tak właśnie będzie.
• Wygrany – wygrany
Masz chwilę? Niepokoi mnie
jakość twojego ostatniego
raportu. Ma mnóstwo literówek
i jest nieczytelnie
sformatowany. Zazwyczaj nie
mam do ciebie zastrzeżeń– czy
teraz coś się stało?
• WIN/LOSE
You and I need to talk. You just
don’t care about this project. I
assumed with your
background this would
happen.
• WIN/WIN
Do you have a minute? I’m
concerned about the quality
of the report yopu just turned
in. It had a lot of typos and
format problems. Your work is
usually great – did something
different happen this time?
30
How to disagree?
Jak się nie zgadzać?
Powinienem chyba poświęcić temu
raportowi więcej czasu.
Doceniam twój pomysł, ale muszę
pamiętać o napiętym terminarzu. O
czym ty myślałeś?
Dobre praktyki:
Koncentracja na
problemie
Używanie „Ja”
Prośba / propozycja
pomocy
Próby zrozumienia
Poszukiwanie rozwiązania
wygrany - wygrany
I think, I need to spend more
time on this report.
I appreciate your offer, but I’m
feeling some schedule
pressure. What did you have in
mind?
SYMPTOMS:
Attack problem
Use „I”
Ask for/offer to help
Seek to understand
Seek WIN-WIN
31
Accepting feedback
Przyjmowanie informacji zwrotnej
• PORZĄDEK
Co konkretnie zrobiłem, że
ciężko się ze mną pracuje?
• MGŁA
Może porozmawiamy o tym
przy kawie?
• POWTÓRZENIE
Tak ciężko się ze mną
pracuje?
• DYSTANS
Porozmawiajmy o tym jutro,
jak obie (oboje, obaj) się
uspokoimy
• SORT
What have I done to make
it hart to work for me?
• FOG
Would you like a cup of
coffee while we talk about
this?
• REPEAT
I’m a pain to work for?
• DISTANCE
Let’s talk about this
tomorrow, after we’ve had
a chance to calm down.
32
Accepting feedback
Przyjmowanie informacji zwrotnej
PRAWDA
• Unikaj obrony
• Zrozum ich odczucia
• Wyraź żal
• Znajdź punkty wspólne
• Zaproponuj
alternatywy i / lub
rozwiązania
TRUTH
• Avoid defence
• Acknowledge their
feelings
• Express regret
• Find a point of
agreement
• Suggest alternatives,
solutions
33
Feedback pointers
Sposoby udzielania informacji zwrotnej
• UDZIELAJĄC: bądź
GIVING: Be
• Konkretny
• Specific
• Skupiony na faktach
• Descriptive
• Skoncentrowany na
działaniu (nie osobie)
• Powstrzymujący się od
oceniania
• Action-orientated
• Non-judgemental
34
Feedback pointers
Sposoby udzielania informacji zwrotnej
OTRZYMUJĄC:
• Bądź otwarty
• Rób notatki
• Poproś o przykłady
• Staraj się zrozumieć
• Po pewnym czasie
starannie oceń
otrzymaną informację
RECEIVING:
• Be open
• Take notes
• Ask for examples
• Seek to understand
• Triangulate information
later
35
Tworzenie wizji
Creating vision
• Przedstaw jasny i prosty
opis celu
• Dostosuj swoją wizję do
strategii organizacyjnych
• Zamień wizję na
poszcególne etapy
wdrażania
• Przedstaw ją załódze i
sponsorom
• Clear and inspirational
description of the
desired outcome
• Align the vision with
broader organisational
strategies
• Translate the vision into
manageable action
steps
• Communicate the
vision to staff and
sponsors
36
Tworzenie wizji
Creating vision
• Motywuj i naciskaj
• Postaraj się o właściwe
dane
• Pamiętaj o odmiennych
sytylach podejmownai
adecyzji i czynnikach
motywujących
• Zmierzaj do rozwiązań
wygrany-wygrany
• Influence and
encourage
• Gather appropriate
input
• Understand individual
motivators and
decision-making styles
• Facilitate win-win
solution
37
Wdrażanie wizji
Translating the vision into action
• Zrób listę rzeczy do
zrobienia
• Przypisz priorytety
poszczególnym
zadaniom: Wysoki,
Średni i Niski
• Odrzuć zadania o Niskim
priorytecie
• Zaplanuj wykonanie
zadań z priorytetami
Wysokim i Średnim
• List yout „to-do’s”
• Rate the tasks based
on your mission: High
Alignment, Medium
Alignment, Low
Alignment
• Ignore the Low
Alignment
• Schedule the High ad
Medium Alignment
38
Examen
• Krótki pit stop dla
umysłu
• Przypomnij sobie, jakie
są twoje cele (ogólne i
na konkretny dzień)
• Sprawdź, czy właściwie
je realizujesz
• Dzięki examen dajesz
sobie ciągłą informacje
zwrotną.
• Short mental pit stop
• Remind yourself of key
personal goals
• Check, if You are on
the right way to
achieve the goals
• Examen creates an
ongoing feedback
loop.
39
Ethics of the leader
Etyka lidera
• Etyka lidera opiera się
na jego głównych
cechach
• Samoświadomość
o Nie oszukuj samego siebie
o Czy będziesz mógł spojrzeć na
siebie w lustrze po tym, jak
podejmiesz dana decyzję?
o Miej świadomość kim jesteś, co
chcesz osiągnąć, gdzie się
znajdujesz, czego potrzebujesz,
żeby iść dalej?
• Ethics of the leader is
based on hers/his core
abilities:
• Self - awareness:
o Be honest with yourself
o Always ask yourself: can I look
at myself into the mirror after
doing this?
o Know who you are, what You
are looking for, where you are,
what do you need?
40
Ethics of the leader
Etyka lidera
• Odpowiedzialność
• Ludzie, którym
przewodzisz, biorą z
ciebie wzór.
• Czy będziesz
zadowolony, jeżeli
będą się zachowywać
w stosunku do ciebie
tak samo, jak ty do
nich?
• Responsibility
• Your followers are
looking at and learning
from You
• Ask Yourself: Do You
want to be treated in
the same manner, as
You treating others?
41
Ethics of the leader
Etyka lidera
• Czy warto być
przyjaznym liderem?
• Szacunek i wartości
• Możesz iść „po trupach
do celu”, ale to nie jest
postępowanie lidera
• Lider tratuje ludzi tak,
aby nadal chcieli za
nim iść
• Are leaders more
effective when they
are nice to people?
• Respect and values
• You can archive our
goal by any means –
but this wont make You
a leader
• Leader treats other
people as potential
leaders – they still want
to follow her/him
42
Ethics of the leader
Etyka lidera
• Zaufanie
• Bądź przewidywalny –
dotrzymuj danych
obietnic
• Twoi ludzie powinni
czuć Twoje wsparcie
• Braki w wiedzy będą
wybaczone –
nieuczciwość nie
zostanie zapomniana!
• Trust
• Be predictable – let
Your word mean
something!
• Your followers should
know, that You are with
them
• Lack in knowledge can
be forgotten – lack in
integrity – never!
43
The model of ethical decision making
Model etycznego podejmowania decyzji
1. Określ problem
2. Określ podstawowe
zasady i wartości
3. Ustal i rozważ
możliwości działania
4. Oceń możliwości
5. Wybierz tryb
postępowania
1. Define the problem
2. Set basic values and
rules
3. Establish and consider
alternative solutions
4. Evaluate the solutions
5. Act!
44
The model of ethical decision making
Model etycznego podejmowania decyzji
1. Zdefiniuj problem
• Z jakiego powodu ta
sytuacja jest trudna?
• Kto jest w nią
włączony? Czy
uwzględniono punkt
widzenia innych osób?
• Jakie jest źródło tej
sytuacji?
1. Define the problem
• Why tis situation is
difficult?
• Who is involved? What
other people think
about this problem?
• What is the
background of the
problem?
45
The model of ethical decision making
Model etycznego podejmowania decyzji
1. Podstawowe reguły i
wartości
• Jakie są Twje
obowiązki?
• Przypomnij sobie
wartości, których
przestrzegasz w życiu?
• Jakie są możliwe
konsekwencje
rozwiązania sytuacji w
sposób nieetyczny?
1. Basic values and rules
• What are Your duties in
this situations?
• What are Your personal
values?
• What could happened
if the situation will be
solve in unethical way?
46
The model of ethical decision making
Model etycznego podejmowania decyzji
1. Ustal i rozważ
możliwości działania
• W jaki sposób każda
możliwość wpłynie na
zainteresowane strony?
• Jakie są ograniczenia
prawne?
• Jeżeli nie jesteś pewien,
zapytaj się kogoś, komu
ufasz i kto jest
autorytetem
1. Establish and consider
alternative solutions
• How each solution will
affect on stakeholders?
• What is allowed by
law?
• If You are not certain
about the answer, feel
free to ask some
people, whom do You
trust
47
The model of ethical decision making
Model etycznego podejmowania decyzji
1. Oceń możliwości
• Jak zostałbyś oceniony
przez swoja rodzinę,
przełożonych, kolegów,
gdyby twoje
postępowanie było
opisane w prasie?
• Jak ocenią cię przyszłe
pokolenia?
• Co mówi Twoje
sumienie?
1. Evaluate the solutions
• What would your
family, authorities,
friends say, if they see
your actions in news?
• What would future
generations say?
• What does your
conscience say?
48
The model of ethical decision making
Model etycznego podejmowania decyzji
• Wybierz tryb
postępowania
• Przyjęte rozwiązanie musi
mieścić się w ramach
prawnych i być zgodne z
kodeksem postępowania
w Twojej organizacji lub
zawodzie
• Musisz umieć każdemu
zainteresowanemu
uzasadnić swoje
zachowanie
• Act!
• Your solution must be
allowed by law and
codes of conduct for
Your organisation or
profession
• You have to be able to
set rationale for your
actions to anyone
49
Time managment
Zarządzanie czasem
Perfect daily planner
Dobowy rozkład czasu
Rodzina
Family
15%
Relaks
Relaxing
15%
Potrzeby
biologiczne
Biological needs
35%
Praca
Work
35%
50
Prioritization
Priorytetyzacja
ZADANIA / TASKS
URGENT AND IMPORTANT
WAŻNE I PILNE
URGENT BUT NOT
IMPORTANT
PILNE ALE NIEWAŻNE
DO WITHOUT HESITATION
ZROBIĆ OD RAZU
DELEGATE
DELEGUJ
IMPORTANT BUT
NOT URGENT
WAŻNE ALE
NIEZBYT PILNE
NOT URGENT AND
NOT IMPORTANT
NIEWAŻNE I
NIEZBYT PILNE
SCHEDULE THEM
ZAPLANUJ CZAS
LEAVE THEM
ZREZYGNUJ
51
80:20 (Pareto’s law)
Zasada Pareto
• 80% efektywności
bierze się z 20 % zadań
• 80% błędów ma swoje
źródło w 20 % wad
organizacji pracy
Należy dążyć do
skoncentrowania się na
20 % zadań, tak aby do
maksimum wykorzystać
ich efektywność!
• 80 % of effectiveness
emerge from 20 % of
tasks
• 80 % of mistakes
emerge from 20 %
faults in organisation of
work
Concentrate of 20 % of
most important tasks to
use their effectiveness.
52
Download