pekao24makler

advertisement
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
PEKAO24MAKLER
SERWIS MOBILNY
PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA
Spis treści:
1.
ZLECENIA....................................................................................................................2
1.1.
AKCJE, OBLIGACJE i INNE .......................................................................................................................... 2
1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych ........................................................................................................... 5
1.2.
INSTRUMENTY POCHODNE ........................................................................................................................ 7
2.
ZLECENIA BIEśĄCE I ANULOWANIE ZLECEŃ ......................................................10
3.
INSTRUMENTY PREDEFINIOWANE ........................................................................14
1 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
1. ZLECENIA
W sekcji ZLECENIA moŜna składać zlecenia
kupna lub sprzedaŜy na:
•
•
•
•
Akcje
Obligacje
Instrumenty pochodne:
o Kontrakty terminowe
o Opcje
o Jednostki indeksowe
Inne:
o Certyfikaty inwestycyjne i ETF
o Prawa poboru
o Warranty
Sekcja
umoŜliwia
równieŜ
dostęp
do
funkcjonalności
w
zakresie
zarządzania
zleceniami bieŜącymi oraz predefiniowania
instrumentów
finansowych,
które
będą
prezentowane na liście wyboru podczas składania
zleceń.
1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE
Ze względu na podobny zakres funkcjonalny stron umoŜliwiających składanie zleceń na akcje, obligacje
i inne instrumenty finansowe (certyfikaty inwestycyjne i ETF, prawa poboru i warranty) poniŜszy opis
przedstawia zasady składania zleceń dla tych grup instrumentów na przykładzie zlecenia na akcje.
W sekcji Zlecenie na akcje moŜna zdefiniować
parametry zlecenia:
•
•
•
Typ instrumentu (opcja dostępna w sekcji
INNE) - naleŜy wskazać typ instrumentu,
w ramach
którego
będą
realizowane
transakcje. Z listy moŜna wybrać: Certyfikaty
i ETF, Prawa Poboru, Warranty,
Rynek – naleŜy wskazać nazwę rynku, na
którym ma zostać wykonane zlecenie (GPW,
BondSpot, NewConnect). Zdefiniowanie pola
Rynek
spowoduje
ograniczenie
listy
dostępnych papierów wartościowych, które
mogą być zakupione lub sprzedane na danym
rynku,
Typ transakcji – naleŜy wskazać KUPNO dla
zleceń kupna, SPRZEDAś dla zleceń
sprzedaŜy. Wybór typu transakcji wpływa na
zakres papierów wyświetlanych na liście. Przy
zleceniach sprzedaŜy prezentowana jest lista
walorów
posiadanych
na
wskazanym
rachunku, notowanych na danym Rynku.
Zatwierdź
wybrane
<Zatwierdź wybór>
2 | 14
parametry
przyciskiem
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
•
Predefiniowane, Wszystkie, Posiadane –
wybierając jedną z tych opcji moŜna zawęzić
listę instrumentów finansowych wyświetlanych
w polu Wybierz papier,
Predefiniowane to lista do 20 instrumentów
finansowych, które moŜna predefiniować do
formularzy zleceń dostępnych w serwisie
mobilnym.
Funkcja
predefiniowania
instrumentów wyświetlanych w serwisie
mobilnym dostępna jest zarówno w serwisie
mobilnym (zakładka Zlecenia) jak i w opcji
Ustawienia Pekao24Makler w serwisie
internetowym. Instrumenty predefiniowane
prezentowane są na wszystkich rachunkach
inwestycyjnych posiadanych przez klienta,
dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń typu
SPRZEDAś lista zostanie zawęŜona do
instrumentów zaksięgowanych na danym
rachunku inwestycyjnym.
Wszystkie – lista wszystkich instrumentów
dostępnych na wybranym Rynku. Opcja
dostępna dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń
sprzedaŜy,
lista
zawęŜona
jest
do
instrumentów finansowych posiadanych na
rachunku,
Posiadane – lista instrumentów finansowych,
które zaksięgowane są na wybranym
rachunku inwestycyjnym,
• Wybierz papier – umoŜliwia dokonanie
wyboru
konkretnego
instrumentu
finansowego,
Zatwierdź
wybór
instrumentu
przyciskiem <Zatwierdź wybór>
3 | 14
finansowego
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Środki pod zlecenia – wysokość środków
finansowych dostępnych pod zlecenia kupna,
Dostępna ilość – dla zleceń sprzedaŜy
informacja o ilości dostępnych na rachunku
papierów,
Cena zamknięcia – ostatnia cena zamknięcia
wybranego papieru wartościowego,
OTP – zaznaczenie tej opcji umoŜliwia
złoŜenie zlecenia z odroczonym terminem
płatności na instrumenty finansowe, na które
DM PEKAO przyjmuje zlecenia nieopłacone w
całości (opcja dostępna dla Klientów
posiadających podpisany Aneks określający
szczegółowe zasady płatności za transakcje),
Odsetki – wartość odsetek od wybranych
obligacji (opcja widoczna tylko przy
zleceniach na obligacje),
Ilość – naleŜy wskazać liczbę papierów
wartościowych, na jaką ma być złoŜone
zlecenie;
Limit ceny – naleŜy wskazać cenę, po której
ma zostać złoŜone zlecenie;
Wszystkie – zaznaczenie pola pozwoli na
wskazanie do sprzedaŜy wszystkich sztuk
wybranego instrumentu finansowego. Opcja
aktywna wyłącznie dla zleceń sprzedaŜy,
PokaŜ zlecenie na BondSpot – umoŜliwia
pokazanie lub nie zlecenie na rynku
BondSpot. Warunek jest dostępny wyłącznie
dla rynku BondSpot i jest domyślnie
zaznaczony.
Wybranie opcji <Zdefiniuj warunki dodatkowe>,
pozwala definiować dodatkowe warunku zlecenia.
Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem
<Zatwierdź>.
4 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych
•
•
•
•
•
Typ zlecenia – określa zasady, przy jakich
ma być zrealizowane zlecenie; moŜliwe
wartości:
LIM - zlecenie z limitem ceny,
PCR – zlecenie „po cenie rynkowej”,
PCRO - zlecenie „po cenie rynkowej na
otwarcie”,
PKC - zlecenie „ po kaŜdej cenie”,
STOP LIMIT – zlecenie z limitem aktywacji i
określonym limitem wykonania,
STOP LOSS - zlecenie z limitem aktywacji i
limitem wykonania PKC,
Limit ceny – wskazanie limitu ceny w
zleceniu. Pole jest wyświetlane tylko dla
zleceń z limitem ceny (LIM) i STOP LIMIT,
Limit aktywacji – wskazanie limitu aktywacji
zlecenia. Pole jest wyświetlane tylko dla
zleceń STOP limit i STOP loss,
Wielkość minimalna – określenie warunku
minimalnej wielkości wykonania zlecenia.
Zlecenie realizowane jest w całości lub
częściowo, co najmniej
w wielkości
określonej w warunku,
Wielkość ujawniona – wolumen zlecenia
ujawniany w arkuszu zleceń.
Wprowadzone dane
<Zatwierdź wybór>
•
5 | 14
zatwierdź
przyciskiem
WaŜność zlecenia – umoŜliwia określenie
czasu i warunków waŜności zlecenia.
Dostępne Typy waŜności:
Dzień – zlecenie waŜne do końca bieŜącej
sesji giełdowej,
Do dnia – zlecenie waŜne do określonej daty,
Wykonaj i anuluj – zlecenie waŜne do
pierwszego wykonania,
Wykonaj lub anuluj – zlecenie realizowane
jest w całości lub wcale.
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na rynek,
naleŜy kliknąć przycisk <Zatwierdź>. Opcjonalnie
dla Klientów z włączoną opcją potwierdzania
zleceń (definiowaną w serwisie internetowym
w opcji Ustawienia–Pekao24Makler) pojawi się
strona z potwierdzeniem zlecenia, zawierająca
wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na
poprzedniej stronie. Dla Klientów z wyłączoną
opcją potwierdzenia zleceń strona nie będzie
wyświetlana. Zlecenie zostanie automatycznie
przekazane do realizacji.
Dyspozycję potwierdzenia zlecenia naleŜy
zaakceptować
przy
uŜyciu
przycisku
<Zatwierdź>. Po wybraniu przycisku <Zatwierdź>
pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do
realizacji. Zlecenie będzie widoczne na stronie
Zlecenia bieŜące.
6 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
1.2. INSTRUMENTY POCHODNE
Sekcja INSTRUMENTY POCHODNE umoŜliwia składanie zleceń na:
•
•
•
Kontrakty terminowe,
Opcje,
Jednostki indeksowe.
Sekcja Zlecenie na instrumenty pochodne
umoŜliwia
zdefiniowanie
następujących
parametrów zleceń:
•
•
Typ instrumentu – wybranie z listy
rozwijalnej typu instrumentów, na
których będą realizowane transakcje; Z
listy moŜna wybrać następujące typy
papierów: Kontrakty terminowe, Opcje,
Jednostki
indeksowe.
Domyślnie
ustawionym typem instrumentu są
Kontrakty terminowe;
Typ transakcji – naleŜy wskazać typ
zlecenia, tj. wskazać KUPNO dla zleceń
kupna,
SPRZEDAś
dla
zleceń
sprzedaŜy.
•
Wybrane parametry
<Zatwierdź wybór>.
7 | 14
zatwierdź
przyciskiem
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
•
Predefiniowane, Wszystkie, Posiadane –
wybierając jedną z tych opcji moŜna zawęzić
listę
instrumentów
finansowych
wyświetlanych w polu Wybierz papier,
Predefiniowane to lista do 20 instrumentów
finansowych, które moŜna predefiniować do
formularzy zleceń dostępnych w serwisie
mobilnym.
Funkcja
predefiniowania
instrumentów wyświetlanych w serwisie
mobilnym dostępna jest zarówno w serwisie
mobilnym (zakładka Zlecenia) jak i w opcji
Ustawienia Pekao24Makler w serwisie
internetowym. Instrumenty predefiniowane
prezentowane są na wszystkich rachunkach
inwestycyjnych posiadanych przez klienta,
dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń typu
SPRZEDAś lista zostanie zawęŜona do
instrumentów zaksięgowanych na danym
rachunku inwestycyjnym.
Wszystkie – lista wszystkich instrumentów
dostępnych na wybranym Rynku. Opcja
dostępna dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń
sprzedaŜy,
lista
zawęŜona
jest
do
instrumentów finansowych posiadanych na
rachunku,
Posiadane – lista instrumentów finansowych,
które zaksięgowane są na wybranym
rachunku inwestycyjnym,
•
Wybierz papier – umoŜliwia dokonanie
wyboru
konkretnego
instrumentu
finansowego,
Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem
<Zatwierdź wybór>
8 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
•
Środki pod zlecenia – wysokość
środków finansowych dostępnych pod
zlecenia kupna;
• Cena zamknięcia – ostatnia cena
zamknięcia
wybranego
papieru
wartościowego;
• Ilość – naleŜy wskazać liczbę
instrumentów pochodnych na którą ma
zostać złoŜone zlecenie;
• Portfel – opcja daje moŜliwość wyboru
z listy rozwijalnej określonego portfela,
na którym
ma zostać
zawarta
transakcja;
• Limit ceny – naleŜy wskazać cenę po
której ma zostać złoŜone zlecenie;
• <Zdefiniuj
warunki
dodatkowe>,
opcja
umoŜliwiająca
zdefiniowanie
dodatkowych warunków zlecenia;
Wybrane
opcje
zatwierdź
przyciskiem
<Zatwierdź wybór>.
Parametry warunków dodatkowych zostały
omówione w części „Akcje”, „Obligacje”
i „Inne”.
Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na Rynek, naleŜy kliknąć przycisk <Zatwierdź>, pojawi się strona z
potwierdzeniem zlecenia, zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na poprzedniej stronie. W
przypadku, jeśli w opcji Ustawienia–Pekao24Makler zostało wyłączone potwierdzenie zleceń, zlecenie
zostanie przekazane do wykonania bez wyświetlenia strony z potwierdzeniem.
Dyspozycję naleŜy potwierdzić przy uŜyciu przycisku <Zatwierdź>.
Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do realizacji. Zlecenie będzie
widoczne w sekcji Zlecenia bieŜące.
9 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
2. ZLECENIA BIEśĄCE i ANULOWANIE ZLECEŃ
W sekcji Zlecenia bieŜące. Prezentowane jest
zestawienie wszystkich zleceń, aktywnych na
bieŜącej sesji rynkowej, w tym: zlecenia aktywne
(jeszcze niewykonane) oraz zlecenia anulowane
(przez Klienta lub organizatora rynku).
Tabela zleceń bieŜących prezentuje:
•
•
•
•
Status zlecenia,
K/S - strona zlecenia: K (Kupno), S
(SprzedaŜ),
Ilość - liczbę instrumentów finansowych w
zleceniu,
Limit - limit ceny dla zleceń LIM i Stop
limit, dla pozostałych zleceń wyświetlana
jest nazwa zlecenia np. PKC.
Nazwa instrumentu finansowego jest linkiem do
szczegółowych informacji o zleceniu.
10 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
W informacjach szczegółowych prezentowane są
dodatkowo:
• Numer zlecenia – unikatowy numer zlecenia
nadany przez system,
• Nazwa – nazwa instrumentu finansowego,
• Rynek - rynek, na który wysłano zlecenie
np. GPW, IPO, SES (sesja specjalna, itp.),
• Zreal. - liczba papierów, która została
zrealizowana,
• LimAkt - limit aktywacji ceny dla zleceń
STOP LIMIT i STOP loss,
• Wielkość ujawniona - wielkość ujawniona,
część zlecenia jaka moŜe zostać ujawniana w
karnecie zleceń,
• Wielkość minimalna – liczba instrumentów
finansowych poniŜej której nie moŜe nastąpić
realizacja zlecenia;
• OTP - informacja, czy zlecenie zostało
złoŜone z odroczonym terminem płatności (T Tak, N - Nie);
• WaŜność - czas trwania zlecenia, w tym:
Data waŜności (data),
Dzień,
Wykonaj i anuluj,
Wykonaj lub anuluj;
• Data sesji – data złoŜenia zlecenia;
• Status - bieŜący status zlecenia.
Z tego poziomu moŜna złoŜyć dyspozycję
anulowania zlecenia. Po wybraniu przyciski
<Anuluj> pojawi się strona potwierdzenia
anulowania zlecenia.
Dostępne są następujące statusy zleceń:
• Wysyłanie - status wyświetlany, jeśli zlecenie jest w trakcie wysyłania,
• Niewysłane - status wyświetlany, jeśli zlecenie nie zostało wysłane,
• Nieznany - status wyświetlany, jeśli nie otrzymano potwierdzenia wysłania zlecenia,
• Wysłane - zlecenie, dla którego potwierdzono status wysłania, lecz nie jest jeszcze aktywne,
• Niezweryf. DM - zlecenie, które nie zostało jeszcze zweryfikowane przez dom maklerski i nie jest jeszcze
zleceniem aktywnym,
• Aktywne DM - zlecenie pozytywnie zweryfikowane przez dom maklerski, ale brakuje jeszcze
potwierdzenia przekazania na rynek,
11 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktywne rynek - zlecenie, które zostało juŜ przekazane na rynek,
Częściowo zreal. - aktywne zlecenie, które jest juŜ częściowo zrealizowane,
Odrzucone DM - zlecenie, które zostało odrzucone przez dom maklerski przed wysłaniem na rynek ze
względu na nieprawidłowo określone warunki zlecenia,
Odrzucone rynek - zlecenie, które zostało odrzucone ze względu na warunki uniemoŜliwiające
przekazanie zlecenia do wykonania. Takie zlecenie moŜe być wysłane ponownie przez Dom Maklerski,
Wyeliminowane - zlecenie straciło waŜność ze względu na określone warunki (opcja dotyczy np.
zlecenia z warunkiem Wykonaj lub anuluj, które w momencie przekazania na rynek nie mogło być
zrealizowane w całości),
W trakcie anul. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję anulowania, ale jeszcze nie ma potwierdzenia
usunięcia z karnetu zleceń,
Anulowane - zlecenie, które zostało pomyślnie anulowane,
W trakcie modyf. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję modyfikacji, ale nie ma jeszcze
potwierdzenia, czy modyfikacja się powiodła,
Zmodyfikowane - zlecenie, które zostało zmodyfikowane na giełdzie,
Zamknięte - zlecenie, którego waŜność wygasła,
Zrealizowane - zlecenie w pełni zrealizowane.
12 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
Strona Potwierdzenie anulowania zlecenia
dostępna jest po kliknięciu przycisku <Anuluj>,
znajdującego się po prawej stronie szczegółów
zlecenia, które ma zostać anulowane.
Aby zatwierdzić dyspozycję anulowania naleŜy
wybrać przycisk <Zatwierdź>. W górnej części
ekranu pojawi się komunikat o przyjęciu
dyspozycji. Status zlecenia, powinien zmienić się
na: W trakcie anul., a następnie na Anulowane.
13 | 14
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
3. INSTRUMENTY PREDEFINIOWANE
W tym miejscu moŜna predefiniować instrumenty finansowe do formularza zleceń.
Aby wyszukać instrument finansowy w pierwszym polu
wpisz jego nazwę a następnie wybierz przycisk
<Szukaj>.
Na liście rozwijalnej pojawią się nazwy instrumentów
spełniające podane kryteria wyszukiwania. Wybierz z
listy odpowiedni instrument finansowy i zatwierdź
przyciskiem <Dodaj> – lista instrumentów zostanie
zaktualizowana.
Aktualnie zdefiniowane instrumenty widoczne są w polu
wyboru nazwy.
Aby usunąć instrument predefiniowany wybierz go z listy
instrumentów. Po pojawieniu się nazwy w polu wyboru
wybierz przycisk <Usuń>.
•
14 | 14
mobilnym.
Download