Zarządzanie projektami i innowacjami

advertisement
1.Przedmiot: Zarządzanie projektami i innowacjami.
2.Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania;
3.Forma:
Forma
Wykład
Liczba godzin
30
Semestr
7
Rok studiów
IV
Punkty ECTS
4. Prowadzący: dr Ewa Głuszek, tel. (071) 36-80-658, p. 801 „Z”
dr Joanna Kacała tel. (071) 36-80-666, p. 802 „Z”
dr inż. Krystyna Wrzosek tel. (071) 36- 80-660, p. 805 „Z”
5. Program przedmiotu:
1) Projekt - pojęcia wstępne. Pojęcie, rodzaje oraz cechy projektów. Zarządzanie projektem.
Podstawowe warunki powodzenia projektów.
2) Zarządzanie operacyjne projektem. Zarządzanie przebiegiem procesu projektowania:
zarządzanie zakresem projektu, czasem projektu, kosztem projektu, jakością projektu.
Zarządzanie ryzykiem projektu.
3) Organizacja zespołów zadaniowych. Pojęcie, zadania i skład zespołu. Cechy członka
zespołu projektowego. Zadania kierownika zespołu. Zasady pracy zespołu.
4) Zarządzanie wiedzą w organizacji. Rodzaje wiedzy w organizacji. System zarządzania
wiedzą. Lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy. Kreowanie i wykorzystywanie wiedzy.
Ochrona i zachowywanie wiedzy. Pomiar i ocena wiedzy. Praktyka zarządzania wiedzą
we współczesnych organizacjach.
5) Zarządzanie innowacjami. Istota, rodzaje i źródła innowacji. Fazy procesu
innowacyjnego. Czynniki warunkujące procesy innowacyjne. Zarządzanie informacjami
na potrzeby innowacji. Zarządzanie przez innowacje.
6) Zarządzanie projektem innowacyjnym. Strategie innowacji produktu. Cykl życia projektu
innowacyjnego. Tworzenie portfela projektów nowego produktu. Marketing nowego
produktu.
7) Zarządzanie projektem inwestycyjnym. Cechy projektów inwestycyjnych. Fazy projektów
inwestycyjnych. Ryzyko projektów inwestycyjnych. Sposoby reagowania na ryzyko
projektu inwestycyjnego.
8) Specjalne problemy i złożone projekty. Planowanie i kontrola dużych projektów.
Planowanie i kontrola wielu projektów jednocześnie. Planowanie i kontrola projektów
organizowanych na zasadach kontraktu.
6. Metodyka zajęć: wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
7.Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: zapoznanie z zasadami i metodami zarządzania projektami i innowacjami we
współczesnych organizacjach
umiejętności: planowania i organizowania sprawnego przebiegu pracy nad różnymi
rodzajami projektów realizowanych w organizacjach; identyfikowania i kierowania
procesami zarządzania wiedzą i innowacjami.
8. Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
9. Literatura:
Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
Frame J.D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG – PRESS, Warszawa 2001
Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Difin, Warszawa 2000
Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. WN PWN, Warszawa – Łódź 2001
Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
Probst G., Raub S, Romhart K: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002
10.
Rodzaj studiów: dzienne
Wydział: ZI
Kierunek: Zarządzanie i marketing
Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards