Badanie wyników z historii.

advertisement
14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce.
(0-4)
monarchia konstytucyjna,
republiki,
rządy dyrektoriatu,
dyktatura jakobinów
W okresie Wielkiej Rewolucji burżuazyjnej we Francji zmieniały się formy rządów. Od
września 1791r Francja stała się …………………………………………………………. We
wrześniu 1792r Konwent proklamował ………………………………. W czerwcu 1793r
władze przejęli jakobini. Ten okres nazywamy ………………………………………………...
Po
strąceniu
Robespierra
w
lipcu
1794r
nastąpił
we
Francji
okres
rządów
…………………………………………………………………………………
15. W którym szeregu wpisane są właściwe przyczyny rewolucji francuskiej?
A. Posiadanie
praw politycznych jedynie przez szlachtę,
(0-1)
niekorzystna dla
społeczeństwa polityka króla
B. Uprzywilejowana pozycja burżuazji, klęska głodu, wyzyskiwanie ludu
C. Popularność idei oświecenia, protesty burżuazji przeciwko nadaniu praw
rzemieślnikom
D. Zbyt częste zwoływanie Stanów Generalnych i wysokie podatki
16. Bastylia była
A. Siedzibą paryskich władz
B. Jednym z królewskich pałaców
C. więzieniem
(0-1)
17. Korzystając z poniższego fragmentu drzewa genealogicznego Jagiellonów, oceń
prawidłowość informacji 1-5. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli
jest fałszywe.
(0-5)
1.
2.
3.
4.
5.
Giedymin był dziadem Władysława II Jagiełły.
P/F
Następcą Władysława III Warneńczyka był jego syn. P / F
W XV wieku trzech Jagiellończyków zostało koronowanych na króla Polski P / F
Zygmunt III Waza był wnukiem Zygmunta Starego. P / F
W Polsce panowało ośmiu władców z dynastii Jagiellonów. P / F
18. Wybitnym XVI-wiecznym filozofem Niderlandów był:
A.
B.
C.
D.
Leonardo da Vinci
Rafael Santi
Ludwik Sforza
Erazm z Rotterdamu
19. Autorem dzieła „O poprawie Rzeczypospolitej” jest
A.
B.
C.
D.
(0-1)
Mikołaj Rej
Mikołaj Kopernik
Andrzej Frycz Modrzewski
Bartłomiej Berecci
(0-1)
20. Sobór w Trydencie obradował w latach 1545-1563 w celu:
A.
B.
C.
D.
Uzdrowienia sytuacji w Kościele
Powołania zakony jezuitów
Ustanowienie nowej sieci szkół parafialnych
Przetłumaczenie Biblii na języki narodowe
21. Spośród wydarzeń (A-D) okresu wielkich odkryć geograficznych wybierz
wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie. Zaznacz
odpowiedzi.
A.
B.
C.
D.
(0-1)
(0-2)
Odkrycie przez Vasco da Gamę drogi morskiej do Indii.
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
Opłynięcie świata dookoła przez Ferdynanda Magellana.
Nazwanie nowego kontynentu Ameryką od imienia Amerigo Vespucciego.
Wydarzenie chronologicznie pierwsze: A / B / C / D
Wydarzenie chronologicznie ostatnie: A / B / C / D
22. Spośród wydarzeń (A-E) z historii XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, wybierz
wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie. Zaznacz
odpowiedzi.
(0-2)
A.
B.
C.
D.
E.
Złożenie hołdu pruskiego.
Uchwalenie konstytucji Nihil novi.
Obrady sejmu walnego za panowania Jana Olbrachta.
Koniec dynastii Jagiellonów – śmierć Zygmunta Augusta
Przyjęcie unii lubelskiej.
Wydarzenie chronologicznie pierwsze: A / B / C / D / E
Wydarzenie chronologicznie ostatnie: A / B / C / D / E
23. Zaznacz T (tak) przy punktach, które poprawnie opisują postanowienia unii
lubelskiej.
(0-4)
W wyniku unii lubelskiej Polska i Litwa:
1. Wprowadziły wspólną monetę
2. Miały wspólne wojsko
3. Obradowały na wspólnych sejmikach
4. Miały jednego, wspólnie wybieranego władcę
5. Posiadały wspólny skarb państwa
6. Prowadziły wspólną politykę zagraniczna
T
T
T
T
T
T
24. Drugim królem elekcyjnym Rzeczypospolitej był:
A.
B.
C.
D.
(0-1)
Stefan Batory
Zygmunt August
Henryk Walezy
Władysław II
25. Sejm konwokacyjny w Polsce to sejm, który:
A.
B.
C.
D.
(0-1)
Wybierał nowego władcę
Wyznaczał termin zwołania sejmików szlacheckich
Prowadził negocjacje między zwaśnionymi magnatami
Określał zasady wyboru nowego króla
26. Ruch egzekucyjny w Polsce
A.
B.
C.
D.
(0-1)
Skupiał przedstawicieli całej szlachty
Dążył do zwiększenia liczby prywatnych armii
Miał na celu ograniczenie wpływów magnaterii
Propagował pełnienie przez jedną osobę jednocześnie kilku ważnych funkcji
państwowych
27. Do podanych w tabeli definicji dopisz odpowiednie pojęcie historyczne. Wybierz
je spośród poniższych pojęć.
(0-2)
wolna elekcja,
demokracja szlachecka,
A. Program polityczny szlachty domagającej się
wykonywania obowiązujących praw
B. Wybór władcy przez ogół szlachty
ruch egzekucyjny,
28. Każdemu tekstowi (1-3) przyporządkuj imię i nazwisko hetmana wybrane
spośród A-D. Zaznacz odpowiedzi w tabeli.
(0-3)
1. Zmarł w czasie oblężenia Chocimia
2. Przez cały okres potopu szwedzkiego pozostał wierny królowi Janowi
Kazimierzowi
3. Odniósł zwycięstwo w bitwie pod Kłuszynem.
A.
B.
C.
D.
Stanisław Żółkiewicz
Stanisław Koniecpolski
Jan Karol Chodkiewicz
Stefan Czarniecki
Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
29. W czasie walk ze Szwedami ślubowania Matce Boskiej we Lwowie dokonał król
(0-1)
A.
B.
C.
D.
Zygmunt III Waza
Jan Kazimierz
Jan III Sobieski
Michał Korybut Wiśniowiecki
30. Rokosz to inaczej
A.
B.
C.
D.
Zwołanie pospolitego ruszenia
Jeńcy brani do niewoli przez Tatarów
Stolica państwa węgierskiego
Bunt szlachty przeciwko królowi
31. Na mocy traktatów welawsko-bydgoskich
A.
B.
C.
D.
(0-1)
Król szwedzki wycofał się z Pomorza
Prusy Książęce uniezależniły się od Polski
Turcy uzyskali Kamieniec Podolski
Rosja zawarła sojusz z Polską
(0-1)
32. Władcom/władczyniom oświecenia (1-5) przyporządkuj notę biograficzna (A-E)
oraz formę rządów (F-H), którą ten władca/ ta władczyni sprawował(-a). Zaznacz
odpowiedzi w tabeli.
(0-10)
Imię władcy
Notatka biograficzna
Forma rządów
1. Maria Teresa
A
B
C
D
E
F
G
H
2. Katarzyna II Wielka
A
B
C
D
E
F
G
H
3. Ludwik XIV
A
B
C
D
E
F
G
H
4. Fryderyk II Wielki
A
B
C
D
E
F
G
H
5. Wilhelm III Orański
A
B
C
D
E
F
G
H
A. Cesarzowa Rosji, „Semiramida Północy”, podziwiana za mądrość, umiłowanie wiedzy
i sprzyjanie oświeceniowym ideom.
B. Władczyni m.in. Austrii, w której wprowadziła wiele zmian gospodarczoadministracyjnych.
C. Panujący we Francji przez 72 lata „Król Słońce”, przypisuje się mu powiedzenie
„Państwo to ja”.
D. Król pruski, miłośnik filozofii, za jego czasów znacznie wzrosło znaczenie Prus w
Europie
E. Pochodzący z Niderlandów król Anglii, który objął władze po Jakubie II Stuarcie.
F. Absolutyzm oświecony
G. Monarchia absolutna
H. Monarchia parlamentarna
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards