Formularz ofertowy

advertisement
………..……………, dnia .…………..
(miejscowość)
(data)
……………………………..
(pieczęć dostawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.
ul. Półłanki 25
Zamawiający
30-740 Kraków
NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH
OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA
ZE STALIWA BAINITYCZNEGO
Tytuł projektu
………………………………………………………………………………….
(nazwa)
Dane oferenta
………………………………………………………………………………….
(adres)
………………………………………………………………………………….
(telefon / fax.)
………………………………………………………………………………….
(NIP i REGON)
Podmiot
zamówienia
Sprzęt komputerowy
Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne do formatu A3
z możliwością skanowania, kopiowania i drukowania
Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentów
Nazwa parametru
Drukowanie i kopiowanie
Opis przedmiotu
zamówienia
Rozdzielczość
600 x 600 dpi
Pamięć operacyjna
1024 MB
Maksymalny format papieru
A3
Maksymalna prędkość cz-b/kolor A4
45 stron/min
Maksymalna prędkość cz-b/kolor A3
23 stron/min
Pojemność dysku twardego
60 GB
Gramatura papieru
300 g/m2
Automatyczny dupleks
Tak
Skaner
Rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi
Prędkość czarno-biała przy 300 dpi
70 stron/min
Prędkość kolorowa przy 300 dpi
70 stron/min
Skanowanie do następujących formatów
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, szyfrowany
PDF
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Obsługa papieru
Automatyczny podajnik
oryginałów
Do 100 oryginałów, A6 - A3, 35-210 g/m2
Pojemność podajników papieru
3 650 arkuszy
Ilość tac odbioru prac
5 sztuk
Automatyczny dupleks
A5 - A3, 64-256 g/m2
Funkcje zabezpieczeń
Opis przedmiotu
zamówienia
Autoryzacja użytkowników
Tak
Autoryzacja za pomocą kart Mifare
Tak
Wydruk poufny
Tak
Ryczałt wydruków i kopii zapewnionych w ramach umowy serwisowej (A3=2xA4)
Ryczałt wydruków/kopii A4 cz-b
40 000 sztuk
Ryczałt wydruków/kopii A4 kolor
10 000 sztuk
Gwarancja
12-miesięczna na części i robociznę w miejscu eksploatacji.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w
trybie zapytania ofertowego, na realizację przedmiotu zamówienia, oświadczam że:
1. Oferujemy wykonianie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym
za cenę:
a) oferujemy: urządzenie zgodne z opisem podmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………. :
cenę netto wynoszącą ……………………………………………………... zł
(słownie ……………………………………...……………………………... zł),
b) oferujemy: koszt 1 wydruku/kopii A4 (A3=2xA4) cz-b w ramach umowy serwisowej:
cenę netto wynoszącą ………… zł (słownie …………………………….. zł),
c) oferujemy: koszt 1 wydruku/kopii A4 (A3=2xA4) kolor w ramach umowy serwisowej:
cenę netto wynoszącą ………… zł (słownie …………………………….. zł).
2. Powyższe ceny netto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznajemy się
związanych określonymi w nim zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z proponowaną umową serwisową i po wyborze naszej
oferty jesteśmy gotowi na jej podpisanie w proponowanej treści.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r.
6. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobowymi do wykonania zamówienia,
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………..
(podpis osoby upoważnionej)
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Download