Opór

advertisement
OPÓR (1)
Schemat 9
RÓŻNICA MIĘDZY OPOREM BIERNYM A CZYNNYM
OPÓR
DOSŁOWNIE
BIERNY
INTENCJONALNY
OPÓR BIERNY
OPÓR
CZYNNY
Nieumyślne
stwarzanie
przeszkód
i
utrudnień
w
działaniu
innych
podmiotów,
niezastosowanie się
do ich oczekiwań
lub
wymagań
–
samą
obecnością,
zajmowaną pozycją,
sposobem
zachowania,
brakiem reakcji –
wynikające
z
nienawiązania
kontaktu,
niedostrzeżenia lub
niezrozumienia
cudzych
potrzeb,
oddziaływań
i
oczekiwań
Rozmyślne nieuleganie
naciskom (ze względu
na dezaprobatę dla ich
celów
i
skutków);
powstrzymywanie się
od
zachowań
i
czynności
ułatwiających
cudze
działania
lub
spełniających
oczekiwania,
wezwania, wymagania,
nakazy;
ignorowanie
narzucanych
obowiązków,
ostrzeżeń,
gróźb;
faktyczne
unieważnianie
nieakceptowanych
reguł i nakazów przez
ich potraktowanie jak
„niebyłych”
Rozmyślne
podejmowanie
przeciwdziałań
wypowiedzi,
gestów
symbolicznych
i
czynów
utrudniających,
opóźniających
lub
wręcz udaremniających
realizację zamiarów i
planów
nieakceptowanych,
rzucanie wyzwania –
jawna
demonstracja
nieposłuszeństwa
(ostentacyjna odmowa
posłuchu) połączona z
zachowaniami
konfrontacyjnymi;
tudzież
działania
skryte
(np.
zakonspirowane)
o
jednoznacznie
obstrukcyjnym
i
wrogim
ukierunkowaniu (np.
sabotaż)
Schemat 11
CHARAKTER INTENCJI W OPORZE DOSŁOWNIE BIERNYM
TYP OPORU
INERCJA
REAKCJI
INTENCJA OPORU
Opór
nieświadomy
i
niezamierzony
(brak
intencji
oporu)
–
nieumyślne lub mimowolne
niedostosowanie
do
oczekiwań
podmiotu
wywierającego nacisk
Bierna odmowa uczestnictwa –
postanowiony
DYSTANS
brak
gotowości do włączenia się,
uczestnictwa,
pomocy,
zastosowania się do woli
nadawcy.
Schemat 12
TYP OPORU DOSŁOWNIE BIERNEGO A CHARAKTER OPORU
TYP OPORU
CHARAKTER OPORU
Bezwładny (nienadążanie za cudzym
oddziaływaniem),
Opór bezwładny
dosłownie
bierny.
Odbiorca jako przedmiot oddziaływań –
ale niepodatny na wpływy, oporny.
Bierność
zachowania
spowodowana
“umysłową nieobecnością w sytuacji”
Bierne
zachowanie
poprzedzone
intuicyjnym wyborem, świadomymi i
przemyślanymi
odruchem
odczuciami
obronnym
lub
wyrażającym
potrzebę odgrodzenia się. Zignorowanie
Dystans
nacisku – w tym oferty opieki lub
roszczenia do władzy. Nienawiązanie
kontaktu.
Niepodjęcie
Nieodwzajemnienie
“rozmowy”.
zainteresowania.
Niewsłuchanie się w nakaz.
Schemat 13
POWODY BRAKU POSŁUCHU W OPORZE DOSŁOWNIE BIERNYM
TYP OPORU
POWÓD BRAKU POSŁUCHU
Bariery
Inercja
komunikacji.
Brak
posłuchu lub poparcia wynika
z
braku
kontaktu
psychicznego i braku odzewu
Poczucie obcości oraz własnej
samodzielności
i
samowystarczalności.
Przeświadczenie o wzajemnej
Dystans
odrębności
i
niekompatybilności
różne
(“dwa
światy”)
nieodwzajemnienie
=>
intencji
kontaktu. Założenie, że można
sobie
pozwolić
na
niezastosowanie
się
oczekiwań
wymagań
nadawcy.
lub
do
Schemat 14
SKALA PRZEJAWÓW OPORU DOSŁOWNIE BIERNEGO
TYP OPORU
Skala przejawów



INERCJA






DYSTANS



Niedostrzeżenie oddziaływań
lub oczekiwań
niedocenienie istotności sprawy
lub samego nacisku
brak uwagi i skupienia na
cudzym oddziaływaniu
brak zainteresowania (“nas to
nie dotyczy”)
bariera percepcji (niezdolność
zrozumienia )
brak
reakcji
lub
niewspółmierność reakcji do
siły nacisku i oczekiwań
nadawcy
brak
zrozumienia
treści
informacji o oczekiwaniach lub
wymaganiach
brak
zrozumienia
dla
uzasadnienia tej woli
brak
akceptacji
dla
tych
oczekiwań lub wymagań, które
zostały zrozumiane
brak
wzajemności
wobec
nadawcy równorzędnego
brak poparcia dla pretendenta
lub nadawcy w potrzebie,
oczekującego pomocy
brak posłuchu dla nakazów
nadawcy silniejszego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards