Podstawy analizy technicznej, które musisz znać Analiza techniczna

advertisement
Podstawy analizy technicznej, które musisz znać
Analiza techniczna stanowi studium psychologii człowieka, obrazowane poprzez ruchy cen. Badanie tych
ruchów w przeszłości, a więc analiza historyczna, pozwala na uchwycenie ściśle związanych z rynkiem
finansowym lęków i aktów chciwości, które bywają częstym motorem zmienności rynkowej. Rynek
bowiem dąży tam, gdzie kumuluje się najwięcej emocji. Poznanie analizy technicznej obejmuje szeroki
zakres zagadnień – od zapoznania się z obszarami zapalnymi, wokół których tworzą się poziomy wsparcia
i oporu, aż po dane statystyczne, wraz ze wskaźnikiem momentum i przewidywaną realną wartością
rynkową papierów wartościowych. Wizualna reprezentacja ruchu cen i leżąca u ich podstaw psychologia
przedstawiają obraz przyszłych, potencjalnych ruchów rynkowych. W niniejszym artykule omówimy ściśle
związane z konkretnymi ruchami cen ludzkie emocje oraz to, w jaki sposób wpływają one na popyt.
Ruchy cen, jakie miały miejsce w historii, pokazują, co ludzie w danym okresie czuli w związku z danymi
dobrami. Zresztą, wszystkie dostępne na ich temat informacje są odzwierciedlone właśnie w tym, jak
kształtowały się ceny. Gdy tylko pojawiają się nowe wydarzenia czy dane, ludzie zmieniają swoje poglądy,
co natychmiast ma swoje odbicie w wartości akcji lub innych aktywów. Podczas gdy ruchy
krótkoterminowe nie pokazują niemal nic poza chaosem, dystrybucja cenowa w końcu i tak doprowadza
do poziomu równowagi rynkowej.
Istnieje wiele narzędzi pomocnych w pomiarze przeszłych i przewidywaniu przyszłych ruchów cen.
Opierają się na pewnym tworzącym się wzorcu. Chociaż to, co działo się w przeszłości, wcale nie
gwarantuje przyszłych zwrotów, pamięć o tym, w jakim kierunku kiedyś poszły ceny, często staje się dla
inwestora wskazówką, w jakim kierunku być może pójdą one w przyszłości.
Ponieważ ceny kumulują się na konkretnych poziomach (maksima i minima), pociągają za sobą zarówno
popyt, jak i podaż – zakup i sprzedaż. Jeśli występuje wzrost poziomu zakupu przy danej cenie sprzedaży,
zazwyczaj następuje jej podwyżka. Natomiast przy wzroście sprzedaży przy danej cenie zakupu, najczęściej
mamy do czynienia z obniżką. Jednym z najlepszych sposób na śledzenie ruchów cen jest zdefiniowanie
sobie obszarów podaży i popytu, które odnoszą się do poziomu wsparcia i oporu.
Wsparcie i opór
Wsparcie to poziom, przy którym liczba kupujących wzrasta w stosunku do liczby sprzedających, co
wywołuje wzrost cen (przestają spadać). Opór natomiast jest zjawiskiem przeciwnym do wsparcia.
Oznacza on obszar rynku, na którym ceny już nie rosną lub mają z tym problemy. Popyt na instrumenty
finansowe jest silny na poziomie oporu, a sprzedający chętnie zajmują tutaj krótkie pozycje lub likwidują
pozycje długie (Take Profit).
Przy śledzeniu ruchów cen ważna jest identyfikacja dołków i szczytów. Wielu traderów korzysta z
dziennych minimów i maksimów po to, żeby zdefiniować sobie krótkoterminowo poziomy wsparcia lub
oporu. Można też korzystać z tygodniowych lub miesięcznych minimów i maksimów, jak również z sesji
intraday. Innym sposobem na określenie wsparcia i oporu jest sięgnięcie po linie trendu.
Linie trendu
Linia trendu łączy dwa lub więcej istotne punkty (minima i maksima) na graficznej reprezentacji ruchu cen
i tworzy subiektywny obszar – poziom wsparcia lub poziom oporu. Wielu zorientowanych na techniczną
analizę traderów sądzi, że aby narysować linię trendu potrzebne są trzy punkty. Ogólnie rzecz biorąc linie
trendu, tworząc poziom oporu, pochylają się w dół, natomiast gdy tworzą poziom wsparcia, kierują się ku
górze. Im więcej punktów, tym wyraźniejsza linia trendu.
Linia trendu tworząca poziom oporu zazwyczaj pochyla się w dół, chociaż zdarza się opór tworzą także
linie horyzontalne. Nachylenie punktów na linii wskazuje poziomy cen, generując poziom oporu. Linię
trendu można wykreślić poprzez znalezienie maksimów i minimów oraz wyznaczenie linii horyzontalnej.
Kiedy następuje przełamanie linii trendu następuje psychologiczna zmiana na rynku. Zanim nastąpi
przełamanie poziomu wsparcia lub oporu, inwestorzy często zaczynają się czuć bardzo pewnie w związku
z konsolidacją cen na rynku. Jakiekolwiek przełamanie wywołuje zmianę nastrojów rynkowych i wywołuje
szybkie reakcje oparte na strachu przed zmianą w dynamice rynkowej. Inną metodą identyfikacji wsparcia
i oporu jest korzystanie ze średnich.
Średnie krocząca
Średnia krocząca również służy do identyfikacji wsparcia i oporu. Często wykorzystuje się ją do
odczytywania realnej wartości rynkowej aktywów. Wyznacza aktualny trend rynkowy, ale uważa się ją za
wskaźnik opóźniony, bo obliczana jest na podstawie przeszłych danych i należy się nią posługiwać w celu
potwierdzenia już istniejącego trendu. Średnią kroczącą oblicza się, biorąc pod uwagę określony odcinek
czasu. W jaki sposób średnia pomaga szybko wyznaczyć trend? Wystarczy dodać ją do wykresu: jeśli
rośnie, mamy trend wzrostowy, jeśli spada – trend spadkowy, a jeśli jest pozioma – to mamy konsolidację
rynku. Jest to jednak wskaźnik, który czasem daje zbyt późno sygnały sprzedaży czy zakupu. Mimo to
istnieje sposób, żeby zwiększyć skuteczność średnich – trzeba dodać do nich wstęgę Bollingera.
Wstęgi Bollingera®
Stworzoną przez Johna Bollinegra wstęgę Bollingera wyznacza się obliczając najpierw średnią kroczącą, a
następnie dodaje się linie w odległości dwóch odchyleń standardowych, nad i pod średnią. Dzięki temu
cena przebywa w 95% przypadków wewnątrz wstęgi. Gdy cena zbliża się do wstęgi górnej, może to być
sygnał do wykupu (ceny wysokie), a jeśli do dolnej – do wyprzedaży (ceny niskie).
Na przykład, przy 20-dniowej średniej kroczącej dodaje się linie w odległości dwóch odchyleń nad i pod
nią. Cena będzie odbijać się od dolnej i górnej wstęgi i szybko wróci do środka. Wspomniane wyżej 95%
czasu, gdy cena przebywa wewnątrz wstęgi, oznacza, że przez pozostałe 5% może się znaleźć poza nią,
czego obliczenia już nie obejmują. Dlatego aby uniknąć sprzedaży przy trendzie w górę albo zakupów przy
trendzie w dół, trader powinien poszukać potwierdzenia swoich obliczeń za pomocą innych narzędzi, po
to aby znaleźć jak najlepszy punkt wejścia.
Zdefiniowanie wsparcia i oporu to jeden z najlepszych sposobów na rozpoczęcie nauki o zmianach
rynkowych i o tym, jak używać technicznej analizy w ocenianiu przyszłych ruchów cenowych.
Dział Analiz EasyMarkets
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty terminowe, opcje oraz kontrakty CFD (transakcje pozagiełdowe) to produkty wykorzystujące
dźwignię finansową, które są obarczone znacznym ryzykiem straty całej wartości zainwestowanego kapitału i nie są odpowiednie
dla każdego. Konieczne jest poznanie i zrozumienie potencjalnych zagrożeń. Nie należy inwestować pieniędzy, na których stratę
nie można sobie pozwolić. Prosimy zapoznać się z pełną wersją ostrzeżenia o ryzyku. Easy Forex Trading Ltd (CySEC — numer
licencji 079/07).
Download