15_ Autoprezentacja

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Podstawy przedsiębiorczości
(przedsiębiorczość bez tajemnic)
Temat: Autoprezentacja
Autoprezentacja
W starożytnej Grecji uczono retoryki – sztuki
argumentacji, oraz erystyki – umiejętności
prowadzenia sporów.
Do najwybitniejszych mówców świata
starożytnego należeli między innymi
Protagoras z Abdery (480 – 410 r. p.n.e.),
Demostenes (384 – 322 r. p.n.e.) oraz Cyceron.
Demostenes
Protagoras z Abdery
Autoprezentacja
Autoprezentacja - próba zakomunikowania poprzez nasze wypowiedzi, zachowania
niewerbalne i działania, kim jesteśmy albo za kogo chcielibyśmy być uważani przez
innych.
Pierwszym sposobem jest komunikacja werbalna, czyli
słowny opis swojej osoby, w taki sposób, aby wywrzeć
na innych pożądane wrażenie czy wykreować określony
wizerunek.
Z opisywaniem samego siebie stykamy się zarówno
na rozmowie kwalifikacyjnej, jak również pisząc podanie
o przyjęcie do pracy lub życiorys.
Autoprezentacja
W przypadku autoprezentacji sami decydujemy, które fakty z naszego życia pragniemy
ujawnić, a treść naszej wypowiedzi zależy w dużym stopniu od tego, jakie wrażenie
pragniemy wywrzeć na słuchaczu.
Jeżeli na rozmowie zostaniemy spytani o pełne umiejętności czy doświadczenia, których
nie posiadamy - przyznajemy się do tego, ale od razu rekompensując wypowiedź inną,
posiadana przez nas umiejętnością podobną do wymaganej.
Na rozmowie kwalifikacyjnej możemy spotkać się z wieloma zaskakującymi nas pytaniami,
w odpowiedziach których ukryte są nasze postawy - sugerujących, że dana osoba posiada
takie a nie inne cechy czy też przynależy do określonej grupy ludzi głoszących określone
poglądy. W tej sytuacji nie sterujemy informacją o własnej osobie, ale o ludziach
i rzeczach, z którymi jesteśmy powiązani.
Autoprezentacja
Drugim sposobem prezentacji jest komunikacja
niewerbalna, w skład której wchodzą następujące formy:
1) Forma pozajęzykowa/paralingwistyczna, która wiąże
się z wszystkimi aspektami wymowy (artykulacji),
takimi jak: modulacja, intonacja, zawieszenie głosu,
tonacja, tempo mówienia, barwa głosu.
2) Forma proksemiczna, jest to przekazanie wiadomości
za pomocą aranżacji przestrzeni.
Jej wymiarami są: dystans przestrzenny między nadawcą
a odbiorcą, związana z nim postawa ciała, usadowienie.
3) Forma kinezyjna, są to informacje wysyłane przez
gesty, wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, zmianę postawy,
dotyk.
Te właśnie informacje wchodzą w skład szeroko
rozumianej mowy ciała.
Autoprezentacja
Uważa się bowiem, że informacje przekazywane przez różne sygnały ciała,
szczególnie gdy dotyczą stanów emocjonalnych oraz postaw wobec innych, są
w pewien sposób bardziej obiektywne i prawdziwe.
Wyraz twarzy – odzwierciedla wszelkie zmiany zachodzące podczas rozmowy,
pozwala rozpoznać czy słowa są zrozumiałe, czy słuchacz się z nimi zgadza, jakiego
rodzaju reakcje emocjonalne w nim zachodzą.
Zalecenie – staraj się zwrócić do rozmówcy całą twarzą. Jeśli twój rozmówca zmieni
położenie, podążaj za nim. Ruchy głowy tzn. kiwanie głową, potakiwanie mogą
stanowić zachętę dla rozmówcy do kontynuowania wypowiedzi. Dzięki temu masz
szansę na uzyskanie dalszych ważnych dla ciebie informacji.
Autoprezentacja
Spojrzenie – odzwierciedla emocje, bliskość, chęć nawiązania kontaktu. Odgrywa
szczególną rolę w okazaniu rozmówcy, że go słuchamy.
Zalecenie – utrzymuj cały czas z rozmówcą kontakt wzrokowy. Nie unikaj wzroku
rozmówcy, ale też nie wpatruj się uporczywie w oczy drugiej osoby, gdyż może to ją
krępować.
Uśmiech – uśmiechaj się życzliwie. Sygnalizuj
pracodawcy uśmiechem, gdy mówi o sprawach dla
ciebie ważnych i ciekawych.
Gesty – wykonywane dłońmi plasują się tuż za wyrazem
twarzy, jeśli chodzi o ich znaczenie wśród zachowań
pozawerbalnych. Służą do podkreślenia komunikatów
słownych, a w określonych sytuacjach, w których
używanie słów jest utrudnione, mogą je nawet
zastępować. Są również wskaźnikiem pewnych stanów
emocjonalnych.
Przygotowanie się do prezentacji – wprowadzenie
Pierwszą rzecz jaką powinieneś zrobić szykując treść prezentacji jest przedstawienie celu
wystąpienia i zagadnienia, o których będzie się mówić. To jest jedno, dwa zdania, w
których zawierasz meritum całej prezentacji i przekazujesz swoim słuchaczom
komunikat:
„O tym jest ta prezentacja i to jest to, na czym mi zależy byście zapamiętali”.
Dzięki myśli przewodniej od razu ukierunkowuje się wypowiedź i ułatwia przyswajanie
informacji swoim słuchaczom.
Myśl przewodnia (CEL PREZENTACJI) jest również dużym ułatwieniem podczas tworzenia
prezentacji: jest niczym kompas, który wskazuje właściwy kierunek, jakim należy
podążać, by osiągnąć zamierzony cel. Dzięki temu porządkuje się treści, które chce się
przekazać, podkreśla się te najważniejsze.
Przygotowanie się do prezentacji – wprowadzenie
Plan prezentacji
Napisz wszystko na kartce nie zapominając o najmniejszych detalach. Zapoznaj się dobrze
z treścią a następnie podziel materiał na części, nadając każdej tytuł lub punkt.
Treść podzielona na części
Na początku poinformuj słuchaczy o temacie wystąpienia. Przygotowany plan w
punktach przedstaw tak, aby słuchacze mogli swobodnie śledzić tok prezentacji i trzymaj
się konsekwentnie przedstawionej struktury prezentacji.
Przedstaw główne tezy wystąpienia i dokonaj analizy problemu.
Podsumowanie każdej części
Po omówieniu każdej części przypominasz najważniejsze elementy co służy lepszemu ich
zrozumieniu i zapamiętywaniu.
Przygotowanie się do prezentacji – wprowadzenie
Przejścia do kolejnych części
Przedstawiasz związki występujące między częściami prezentacji, dbając o ich spójność i
logikę.
Zakończenie
Dokonujesz podsumowania całości, wyjaśniasz ewentualne wątpliwości.
Wnioski
Powracasz do głównych tez, podajesz wnioski, uzasadniasz dlaczego prezentowany
projekt jest ważny i wartościowy dla słuchaczy.
Pytania
Poproś swoich odbiorców na początku prezentacji, aby w przypadku wątpliwości
zadawali pytania na koniec prezentacji.
Przygotowanie się do prezentacji – wprowadzenie
Praktyka
Zanim staniesz przed dużą grupą osób i zaczniesz prezentację, poćwicz przed lustrem
oraz przed rodzicami lub przyjaciółmi. Pamiętaj, że im więcej będziesz ćwiczyć tym
pewniej będziesz się czuć przedstawiając swój materiał docelowej grupie osób.
Czas
Powinno się wiedzieć, ile czasu może trwać
prezentacja. Nie może być zbyt długa – maksimum
15 minut. Ważne jest, żeby nie przekroczyć
zaplanowanego czasu prezentacji.
Dlatego ważne jest przećwiczenie przygotowanej
prezentacji.
Prezentacja
Przygotowanie prezentacji
Stwórz swoją prezentację multimedialną ( np. Power Point). Nie zapomnij o dobraniu
odpowiednich kolorów, wykresów, zdjęć oraz innych elementów, które podniosą
wartość Twojego materiału (możesz również dodać dźwięk).
Pamiętaj, że Twoja prezentacja powinna być jak
najbardziej zrozumiała i przedstawiona w taki sposób,
aby przedstawione przez ciebie informacje dotarły do
jak największej liczby osób.
Każdy przyswaja sobie nowe treści w inny sposób dlatego tak ważne są oprócz słowa mówionego, słowo
pisane, wykresy, zdjęcia, animacje czy dźwięk. Nie
przesadzaj jednak z efektami, aby nie odciągnęły one
uwagi odbiorców od najistotniejszych informacji, które
masz im do przekazania.
Prezentacja
Postawa
Podczas prezentacji ważna jest nasza postawa.
Sposób siedzenia, pozostawanie w pozycji stojącej oraz sposób chodzenia mogą stanowić
wyraz stanu emocjonalnego oraz wskazywać na postawę i uczucia wobec siebie samego
i innych osób.
Zalecenie - nie krzyżuj rąk i nóg, nie zaciskaj dłoni np. na długopisie, nie kul się, nie rób
pozycją ciała bariery między tobą a pracodawcą. Sztywna postawa może sprawiać
wrażenie napięcia, niepewności, przeżywanego stresu.
Pochyl się lekko do przodu, w stronę rozmówcy. To sygnalizuje, że utrzymujesz kontakt,
że mówi on rzeczy interesujące. Twoje odchylenie do tyłu może być odebrane jako
dezaprobata.
Prezentacja
Wygląd zewnętrzny - wprowadza ważne elementy do komunikacji.
Ubiór - przekazuje wiadomość o tym, jak postrzegamy samych
siebie. Ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w dużym
stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie.
Zupełnie inaczej będzie postrzegany mężczyzna ubrany w garnitur
niż ten sam odziany w podarte dżinsy.
Podobnie kobieta ubrana w garsonkę w porównaniu
ze strojem znacznie swobodniejszym czy wręcz wyzywającym.
Ponadto ubiór wywiera wpływ nie tylko na obserwatora, ale także
na właściciela - "dobrze wyglądam - dobrze się czuję".
Prezentacja
Mów zrozumiale ponieważ mówisz do ludzi i dla ludzi. Rób wszystko, żeby cię
rozumieli. Rozmawiaj z nimi a nie przemawiaj. Używaj poprawnego języka, bez żargonu
i obcych słów. Załóż, że temat, który omawiasz jest nowy dla twojej publiczności. Mów
powoli i spokojnie (ale nie beznamiętnie). Pokaż jak dobrze znasz się na temacie ale się
nie przechwalaj. Pracuj głosem. Zmieniaj tempo wypowiedzi i natężenie głosu.
Obserwuj reakcje słuchaczy. Wyjaśniaj pojęcia i słowa, które mogą być niezrozumiałe
dla słuchaczy.
Znaj swoją publiczność . Wiedz do kogo
mówisz. Kim są słuchacze. Czego oczekują.
Dlaczego przyszli. Jak do nich trafić. Mów ich
językiem, patrz ich oczami. Wczuj się w ich
sytuację. Dostosuj język prezentacji i poziom
merytoryczny do możliwości słuchaczy.
Struktura wypowiedzi
Należy pamiętać o powitaniu zaproszonych gości i przedstawieniu się. W wypowiedzi
powinny dominować zdania o jasnej i logicznej konstrukcji, niezbyt długie.
Należy pamiętać, że optymalna uwaga słuchacza może utrzymywać się nieprzerwanie
przez około 10 minut.
Wypowiedź nadmiernie przeładowana ozdobnikami przestaje być czytelna i razi
sztucznością.
Ważny jest sposób mówienia. Należy unikać zbyt szybkiego mówienia. Odpowiednia
intonacja głosu i akcentowanie najistotniejszych myśli sprawiają, że wypowiedź staje
się interesująca i przekonująca.
Dyskusja – debata
Do dyskusji i debaty trzeba się przygotować równie starannie, jak do prezentacji lub
przemówienia.
Należy określić własne stanowisko wobec omawianego problemu. W trakcie dyskusji
należy posługiwać się rzeczowymi argumentami, popartymi konkretnymi przykładami.
Nie wolno zmieniać tematu dyskusji ani
atakować przeciwnika personalnie. Należy się
skupić wyłącznie na jego argumentach.
Nie należy przerywać wystąpień innych
mówców.
Uczestnicy debaty powinni wykazać postawę
poszanowania dla odmiennych poglądów.
Techniki wywierania wpływu na innych
Technika
Opis
Technika prośby
Polega na tym, że prosi się kogoś o oddanie przysługi
Technika groźby
Polega na tym, że pracownikowi przedstawia się sankcje, jakie
poniesie, gdy nie będzie się zachowywał zgodnie z naszymi
oczekiwaniami
Technika zaangażowania i
konsekwencji
Polega na umiejętności nakłaniania pracownika do
zaangażowania się w realizację zadań
Technika wzajemności
Polega na tym, że każdy człowiek stara się odwdzięczyć osobie,
która dostarczyła mu jakiegoś dobra
Technika kontrastu
Polega na tym, że przedstawia się pracownikowi dwie
możliwości
Technika niedostępności
Polega na takim przedstawieniu pracownikowi propozycji, z
której wynika, że jeżeli od razu się nie zdecyduje, to będzie ono
dla niego nieosiągalna
Technika sympatii
Unikaj!
• nie podtrzymywania kontaktu
wzrokowego,
• obojętnego wyrazu twarzy,
• zamkniętej pozycji ciała - skrzyżowanie
rąk, nóg, ściskanie przedmiotu,
• wiercenia się na krześle,
• ziewania,
• pocieranie oczu, uszu,
• drapania się w kark,
• poprawiania kołnierzyka,
• dotykania podbródka, policzków,
• trzymania torebek, teczek - ( sprawia
wrażenie bariery między sobą
a rozmówcą; postawa defensywna).
Literatura
1. Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik 2002,
2. Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. II. Operon,
Gdynia 2009,
3. http://pl.wikipedia.org
4. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P.: Przedsiębiorczość
bez tajemnic. Podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum
i technikum. WSiP 2009,
5. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, GWP, Gdańsk, 2001.
Download