Postawami psychologia społeczna zajmuje się

advertisement
a1aPostawami psychologia społeczna zajmuje się już od około 100 lat. Psychologia społeczna jako
nauka zajmuje się wpływem, jaki ludzie wywierają na siebie wzajemnie, na swoje myśli i zachowania.
A postawy kształtują się bardzo często właśnie w kontakcie społecznym, przejmowane są od innych
osób. Zaobserwowano, iż postawy wpływają na nasze zachowania, nasze zachowanie w pewien
sposób jest ich konsekwencją. Jeżeli ludzie mogą wpływać na kształtowanie postaw, a postawy
wpływają na nasze zachowanie, to poprzez postawy możemy wpływać na zachowania innych ludzi.
To przekonanie nie jest do końca takie proste, mając ukształtowaną postawę nie można do końca
przewidzieć postawę człowieka, gdyż nie zawsze postępujemy do końca zgodnie z tymi postawami.
czasem w kontakcie społecznym zachowujemy się inaczej niż można by się tego było spodziewać.
Postawa – ocena pozytywna lub negatywna dotycząca różnych elementów naszej rzeczywistości,
ponieważ człowiek nie jest biernym obserwatorem tego, co się w wokół niego dzieje, ale różnym
elementom rzeczywistości nadaje różne znaczenie. Postawa to ocena utrwalona utrzymująca się
przez jakiś czas.
Wg. Zimbardo
Postawa - względnie trwała zabarwiona emocjonalnie gotowość do reagowania w pewien spójny czy
konsekwentny sposób wobec pewnej osoby grupy czy sytuacji.
Wg. Mikki
Postawa – to względnie stała struktura procesów poznawczych emocjonalnych lub tendencji do
zachowań, w których wyraża się określony stosunek do wybranego przedmiotu.
We wszystkich tych definicjach pojawia się stwierdzenie względnie trwały – oznacza ono, że można ją
zmienić, zmiana ta jednak nie jest łatwa. Jeżeli raz wytworze jakiś stosunek do drugiej osoby to łatwo
go nie zmienię.
BUDOWA POSTAWY
Postawa ma strukturę złożoną i jest zbudowana z komponentów.
Komponenty:
 emocjonalne – reakcje, emocje, uczucia związane z przedmiotem naszej postawy (sympatia
lub antypatia)
 poznawcze - zawierają się tu myśli i przekonania odnośnie przedmiotu postawy (konkretnego
obiektu, przedmiotu – myśli, przekonania, wiedza o przedmiocie postawy) –jakość, ilość, wiedza
(prawda lub fałsz)
 behawioralne – (ang.behawior –zachowanie) komponent ten tyczy się naszego zachowania
wobec przedmiotu postawy. Jeżeli kogoś lubię to nie odwracam się do niego tyłem, nie omijam go
szerokim łukiem, lecz wręcz przeciwnie – szukam kontaktu
Postawy zwykle mają wszystkie te komponenty, lecz niektóre występują w większym stopniu niż
inne.
POSTAWA JEST SKIEROWANA NA PRZEDMIOT POSTAWY. Przedmiotem postawy może
być:
 KTOŚ: ludzie (zróżnicowani ze względu na płeć, wiek, zawody)
 COŚ: zwierzęta, przedmioty, zjawiska, pojęcia – polityka, religia, pieniądze)..
CECHY POSTAWY
 znak postaw:
- dodatni (pozytywna )
- ujemny (negatywna)
- zerowy (neutralna) są one teoretyczne gdyż nie można mówić o całkowitej postawie
zerowej
- ambiwalentne – postawy, w których emocje są zmienne
 siła postaw: polega ona na ocenie, zależy ona od informacji jakie mamy, chodzi tu o natężenie
stosunku. Siła postawy jest o tyle ważna , że im silniejsza postawa tym większa szansa , że ta
postawa ujawni się w naszym zachowaniu . łatwiej zmieniać postawy w obrębie jednego znaku , niż z
pozytywnej na negatywną . Łatwiej zmieniać postawy gdy są słabe .
 treść przedmiotowa:, czego lub kogo dotyczy postawa, np. postawa polityczna – polityki,
rodzicielska – dzieci
 zakres postawy: dotyczy jednego lub więcej przedmiotów
 złożoność postawy: na ile są rozwinięte jej poszczególne elementy
 zwartość postawy: zgodność pomiędzy komponentami ( może być to samo natężenie znaku:
emocje +, zachowanie +; lub rożne natężenie: emocje +, ale zachownaie -  jestem za, ale nie
„ciągnie mnie” ku temu)
 stopień powiązania danej postawy z innymi
 trwaość
cechy stanową kryterium podziału postaw
TYPY (RODZAJE) POSTAW ze względu na:
 znak
o pozytywne (pozytywne emocje)
o negatywne
o neutralne
 natężenie
o silne
o słabe
 trwałość
o trwałe
o nietrwałe
 dominację komponentów
o stereotypy – komponent poznawczy, uproszczona wiedza, nieprawdziw,
schematyczna na temat przedmiotu postawy (Rosjanie są alkoholikami)
o uprzedzenia – komponent emocjonalny, są następstwem stereotypów, nasze
sympatie lub antypatie
MECHANIZMY NABYWANIA POSTAW
Postawy nabywamy w procesie uczenia się (!).Uczymy się postaw w procesach:
 WZMACNIANIA
o pozytywnego (np. szkoła – nagradzanie wyników) automatyczne sprzężenie pomiędzy
komponentami poznawczym i emocjonalnym (lubie i chcę)
o negatywnego ( karanie braków)
 GENERALIZOWANIA – dotyczy grup – jedna postawa wobec wszystkich elementów
tworzących grupę. UOGÓLNIENIA – nie lubię matematyka  nie lubię nauczycieli
 NAŚLADOWANIE –oddziaływanie środowiska rodzinnego, uczenie postaw od starszych,
dziecko nie wchodzi w reakcję z obiektem, tylko biernie naśladuje, imituje.
a1a
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards