WYBRANE ELEMENTY DIAGNOSTYKI

advertisement
WYBRANE ELEMENTY
DIAGNOSTYKI
RADIOIZTOPOWEJ
Jarosław B. Ćwikła
CMKP i CSK MSWiA Warszawa
• www.snm.org
• www.eanm.org
• www.rakowiak.pl
• [email protected]
1
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA I WENTYLACYJNA PŁUC
• Głównym wskazaniem do wykonania scyntygrafii
perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc (VQ scan) jest:
– podejrzenie zatorowości;
– ocena regresji zmian po przebytej zatorowości.
• Inne mniej częstsze wskazania to:
– Ocena przedoperacyjnej czynności miąższu płucnego;
– Ocena przeszczepionego płuca;
– Przecieki prawo-lewe przy wadach serca.
SCYNTYGRAFIA PŁUC (VQ scan) SPECT
•
Poprawa czułości badania w przypadku prawidłowego obrazu TK i klinicznym
podejrzeniu zatorowości (55% dodatni SPECT w 38% potwierdzony klinicznie);
•
Znaczenie obecności skrzeplin przyściennych w badaniu TK, 50% chorych z
takim rozpoznaniem TK, ma zaburzenia perfuzji widoczne w badaniu SPECT;
•
Znacząco podwyższa czułość badania w porównaniu do badania planarnego w
ocenie zmian subsegmentalnych >90%;
•
Znacząco podwyższa czułość rozpoznania PE dotyczącą seg. Podstawnych;
2
SCYNTYGRAFIA KOŚCI
WSKAZANIA ONKOLOGICZNE
•
Pierwotne guzy kości (mięsak Ewing’a, osteosarcoma);
•
Ocena rozległości (ang. staging) choroby nowotworowej w
kierunku obecności przerzutów do kości;
•
Odpowiedź na leczenie chemiczne;
•
Follow-up guzów pierwotnych oraz przerzutów do kości przy
chorobach uogólnionych;
•
Dystrybucja osteoblastycznej aktywności przed planowaną terapią
paliatywną przerzutów do kości za pomocą (89Sr, 153Sm-EDTMP,
186Re-HEDP).
3
4
SCYNTYGRAFIA KOŚCI
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE
•
Złamania utajone (k. łódeczkowata, zmiany przeciążeniowe, shin splints);
•
Złamania patologiczne;
•
Martwica awaskularna, choroba Perthesa, inne martwice awaskularne dzieci,
dorosłych;
•
Artritis i artropatie (RZS, ZZSK, artropatie seronegatywne np. Reiter’a);
•
Diagnostyka bólów kręgosłupa przy mało diagnsotycznym MR/TK np. zespół
zapalenia stawów międzywyrostkowych (ang. „facet joint syndrome”);
•
Choroba Sudeck'a;
•
Dysplazaja włóknista i inne zespoły wrodzone ;
5
6
SCYNTYGRAFIA KOŚCI
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE cd.
•
Diagnostyka zespołów bólowych po przeszczepach protez stawowych
(biodro, kolano, etc);
•
Infekcje/zapalania kości;
•
Zawały kości;
•
Ocena żywotności przeszczepów kostnych;
•
Niewyjaśnione bóle kostne;
•
Choroby metaboliczne (np. osteodystrofia nerkowa, płucna,
osteoporoza, choroba Pageta etc);
INFEKCJE KOŚCI - RADIOFARMACEUTYKI
• Standardowa scyntygrafia kości MDP 99mTc;
• „Leukoscan” 99mTc i pochodne p.ciała;
• Znakowane 99mTc fragmenty p.ciał;
• Znakowane 99mTc HMPAO leukocyty;
• Znakowane 111In Oxym leukocyty;
•
99mTc
koloid siarczkowy;
• Cytrynian galu - Ga-67.
7
SCYNTYGRAFIA 67Ga
• Diagnostyka infekcji/zapaleń:
– Zapalenia/infekcje kości i tkanek przyległych;
– Diagnostyka z wyboru w zapaleniu/infekcji
kręgosłupa;
– Diagnostyka obecności ropni (np. ropnie
międzypętlowe);
– Zapalenie/infekcja serca;
– Zapalenie/infekcja graftu.
8
9
SCYNTYGRAFIA 67Ga
• Sarkoidoza;
• Gruźlica i atypowa gruźlica: płucna, węzłowa, kostna i
układu moczowego;
• inne śródmiąższowe zapalenia płuc;
• AIDS w obrębie klatki piersiowej oraz w obrębie j.
brzusznej:
– Pneumocystozowe zapalenie płuc - PCP, CMV, bakteryjne,
gruźlicze i atypowe zapalenie płuc;
– Mięsak Kaposiego i chłoniaki w przebiegu AIDS.
sarkoidoza
10
Metody obrazowania ukrwienia, rezerwy
wieńcowej i żywotności mięśnia serca:
W chwili obecnej rezerwa wieńcowa i żywotność mięśnia serca są
oceniane w badaniach SPECT, ECHO z próbą obciążeniową oraz PET
11
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA SERCA Z OCENA
CZYNNOŚCIOWĄ
• Nieinwazyjna ocena ukrwienia m. sercowego w wysiłku i
spoczynku;
• Charakterystyka wielkości, lokalizacji i odwracalności ognisk
niedokrwienia mięśnia LK;
• W nietypowych zawałach mięśnia sercowego lokalizuje strefę
niedokrwienia;
• Porównanie dystrybucji izotopu w wysiłku i spoczynku dostarcza
informacji o żywotności oraz o ogniskach niedokrwienia;
• W technice „bramkowej” dostarcza informacji o globalnym i
regionalnym ukrwieniu serca oraz o czynności serca (EF, przyrost
kurczliwości m. sercowego, etc).
OCENA REFLUXU ŻOŁĄDKOWOŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO
WSKAZANIA
• Ocena jakościowa i ilościowa refluxu żołądkowoprzełykowego;
• Ocena chorych z przepukliną rozworu przełykowego;
• Badanie dzieci (GER):
– astma;
– przewlekły nieżyt oskrzeli;
– zapalenie zachłystowe płuc.
12
OCENA OPRÓŻNIANIA ŻOŁĄDKA
WSKAZANIA
•
Ocena opróżniania żołądkowego wraz z kalkulacją ilościową
stopnia opróżniania się żołądka;
•
Ocena stopnia mechanicznego zaburzenia przechodzenia treści
żołądkowej do jelit;
•
Ocena zaburzeń czynnościowych;
•
Ocena czynności po zabiegach operacyjnych;
•
Wymioty, nudności i utrata wagi o nieustalonej przyczynie.
OCENA KRWAWIENIA Z GÓRNEGO ODCINKA
PRZEWODU POKARMOWEGO
•
Wykrywanie oraz lokalizacja źródła krwawienia z przewodu
pokarmowego u chorych z aktywnym oraz przerywanym krwawieniem z
przewodu pokarmowego (aktywne krwawienie 0,3-0,5ml/min);
•
Wykrywanie i lokalizacja wtórnej utraty krwi;
•
Oznaczanie miejsc aktywnego krwawienia.
OCENA OBECNOŚCI UCHYŁKA MECKEL’A
• Wykrywanie oraz lokalizacja uchyłka Meckel’a
13
BADANIE DYNAMICZNE WĄTROBY ORAZ
DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
WSKAZANIA
•
Podejrzenie wycieku/zacieku żółci;
•
Obecność przetoki;
•
Podejrzenie torbieli dróg żółciowych i innych wad dróg
żółciowych np. atrezja;
•
Podejrzenie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego;
•
Ocena dysfunkcji pęcherzyka żółciowego i dróg
żółciowych (np. dyskineza).
BADANIE DYNAMICZNE WĄTROBY ORAZ
DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
• Ocena frakcji wyrzutowej pęcherzyka żółciowego;
• Ocena refluxu żółciowego do żołądka/przełyku;
• Ocena obstrukcji pętli jelitowej po operacji dróg żółciowych
oraz ich rekonstrukcji;
• Ocena znaczenia poszerzenia dróg żółciowych (obstrukcja).
14
SCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA NEREK
•
Ocena perfuzji nerek;
•
Ocena GFR, ERPF;
•
Ocena podzielonej funkcji nerek (lewa/prawa);
•
Podejrzenie obecności obstrukcji oraz ocena znaczenia poszerzenia ukm w
USG;
•
Ocena funkcji pęcherza;
•
Skuteczności leczenia operacyjnego poprzednio rozpoznanej obstrukcji;
•
Podejrzenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (protokół
kaptoprylowy);
•
Choroba refluxowa z wykorzystaniem cystografii mikcyjnej pośredniej
(MCUG);
•
Czynności nerki przeszczepionej.
SCYNTYGRAFIA STATYCZNA NEREK
•
Obecność/podejrzenie zmian w obrębie warstwy miąższowej nerek;
•
Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;
•
Obecność zmian w nerce po 6 m-cach od początku ostrego
odmiedniczkowego zapalenia nerek, wykrycie blizn pozapalnych;
•
Detekcja towarzyszących zmian takich jak: podwójny ukm, mała nerka hipoplazja, dysplazja;
•
Ocena nerki ektopicznej, nerki podkowiastej, pojedynczej nerki;
•
Potwierdzenie niefunkcjonującej nerki w przebiegu wielotorbielowatości.
15
BADANIE TARCZYCY
• Ocena charakteru wyczuwalnego guzka;
• Diagnostyka różnicowa u chorych z nadczynnością
tarczycy (wole miąższowe, wole guzowate);
• Ocena wielkości tarczycy;
• Badanie ektopowo położonej tkanki tarczycowej;
• Ocena wielkości wola zamostkowego;
• Różnicowanie podostrego i przewlekłego zapalenia
tarczycy z MGB;
• Ocena odrostów kikutów po operacji;
• Ocena zmian nowotworowych gromadzących jod.
BADANIE PRZYTARCZYC
• Lokalizacja gruczolaków przy nadczynności przytarczyc;
• Ocena hiperplazji przytarczyc;
• Ocena znaczenia powiększonej przytarczycy w badaniu
USG;
• Określenie lokalizacyjne „metaboliczne nadczynnej”
przytarczycy, przed planowanym zabiegiem operacyjnym;
• ocena ektopicznie położonych przytarczyc oraz
gruczolaków.
16
LIMFOSCYNTYGRAFIA
•
Diagnostyka różnicowa obrzęku limfatycznego od obrzęku żylnego,
śluzakowatego, tłuszczowego, czy obrzęku o innej etiologii;
•
Ocena dróg drenażu chłonki;
•
Identyfikacja węzła wartowniczego u chorych z czerniakiem, rakiem
sutka oraz chorych z rakiem narządów płciowych;
•
Identyfikacja chorych z wysokim ryzykiem rozwinięcia obrzęku
kończyny górnej po operacji pachy z powodu raka piersi;
•
Ocena ilościowa drenażu przez naczynia chłonne.
17
18
BADANIE PERFUZJI MÓZGU
WSKAZANIA
•
Ocena poprawy ukrwienia po zabiegu operacyjnym na tt. Szyjnych,
badanie przed zabiegiem z podaniem i.v. diamoxu ocena rezerwy koła
tętniczego mózgu;
•
Ostra i przewlekła choroba udarowa;
– Ocena komplikacji, rokowanie oraz wybór strategii postępowania.
•
Padaczka;
– Przedchirurgiczna lateralizacja oraz lokalizacja ognisk epileptycznych;
– Badania „Ictalne” (pogłębione o badanie międzynapadowe) wskazane w ocenie
skroniowych oraz pozaskroniowych ognisk padaczkorodnych, lokalizacja
przed zabiegiem chirurgicznym.
19
BADANIE PERFUZJI MÓZGU
WSKAZANIA
• Otępienia;
– podejrzenia otępienia, diagnostyka różnicowa wczesnych postaci
otępienia;
• Urazy;
– ocena prognostyczna zmian,
– ocena zmian czynnościowych przy prawidłowym obrazie
morfologicznym;
• Zapalenia;
– Podejrzenie zapalenia mózgu, wirusowe encephalitis (HSV),
– vasculitis w twardzinie układowej, w układowym toczniu rumieniowatym
(SLE - systemic lupus erythematosus)
erythematosus) etc,
– encefalopatii HIV etc.
• Ocena śmierci mózgowej.
20
CHOROBY NEURODEGENERACYJNE
• Potwierdzenie lub wykluczenie zaników neuronów
dopaminergicznych w z. parkinsonowskich;
• Wczesne ustalenie rozpoznania (choroba Parkinsona);
• Ocena ciężkości przebiegu choroby Parkinsona;
– Wykorzystanie presynaptycznego wiązania nośnika dopaminy 123I FP –
CIT (DaTSCAN)
– System dopaminergiczny – receptory;
• 5 typów receptora dopaminergicznego w zależności od działania;
• Ligandy D2 (różnicowanie atypowych postaci ch. Parkinsona);
• SPECT 123I iodobenzamide (IBZM).
Transportery dopaminergiczne
123I
CIT
DaTSCAN
Ligandy receptora dopaminergicznego
123I
IBZM
21
SCYNTYGRAFIA 67Ga - ONKOLOGIA
• Obrazy 67Ga w chłoniakach
• Intensywne gromadzenie radioznacznika:
• rozlany chłoniak olbrzymiokomórkowy (włączając rozlany chłoniak
histiocytarny oraz nisko zróżnicowany chłoniak limfatyczny);
• chłoniaki wysokiego i średniego stopnia zróżnicowania, włączając
chłoniak Burkitt'a;
• Inne guzy gromadzące gal: rak płuca, guzy głowy i szyi,
rak wątrobowo-komórkowy, germ cell tumour,
neuroblastoma, mięsak, szpiczak mnogi oraz czerniak
złośliwy.
SCYNTYGRAFIA 67Ga - ONKOLOGIA
Wskazania do scyntygrafii 67Ga w chłoniakach:
•
Diagnostyka wstępna – obecność chłoniaka (ziarnica
złośliwa – HD i NHL).
•
Ocena stadium zaawansowania choroby, szczególnie
cenne przed chemią;
•
Odpowiedź na leczenie chemiczne, szczególnie w ziarnicy
złośliwej (HD);
•
Prognostyka;
•
Ocena wznowy w trakcie klinicznej obserwacji;
•
Przeszacowanie restaging.
22
DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - SPECT
99mTc MIBI, 99mTc NeoSPECT,
NeoSPECT, 201Tl, 123I IMT
•
Poszukiwanie raka o nieustalonym punkcie wyjścia 99mTc MIBI;
•
Ocena wznowy w guzach mózgu 201Tl,
•
Scyntymammografia 99mTc MIBI;
•
Guzy kości i tkanek miękkich 99mTc MIBI;
•
Guzy głowy i szyi , 99mTc MIBI, 201Tl, 123I IMT;
•
Ocena obecności i rozległości chłoniaków Ga-67;
•
Ocena obecności i rozległości choroby - guz płuca 99mTc NeoSPECT;
•
Ocena skuteczności chemoterapii i radioterapii w guzach 99mTc MIBI.
99mTc
MIBI, 123I IMT;
IMT
23
SCYNTYMAMMOGRAFIA – WSKAZANIA
•
Niejednoznaczna (nierozstrzygająca) mammografia i/lub USG;
•
Gęste utkanie gruczołowe piersi przy braku zmian w USG;
•
Palpacyjnie wyczuwalne zmiany, które nie są widoczne lub są
niejednoznaczne w badaniu mammograficznym i USG;
•
Widoczne powiększone węzły chłonne w obrębie pachy z podejrzeniem
obecności raka o niewiadomym punkcie wyjścia;
•
Piersi z wszczepionymi implantami;
•
Zaburzenia architektoniki miąższu piersi w badaniach morfologicznych
szczególnie w MM i USG np. nasilone zmiany dysplastyczne – torbiele.
SCYNTYMAMMOGRAFIA – WSKAZANIA
•
Wątpliwe mikrozwapnienia widoczne w MM bez zmian w USG;
•
Ocena choroby wieloogniskowej czy wielosegmentowej;
•
Ocena piersi po wcześniejszych jatrogennych instrumentacja z
zaburzeniem architektoniki miąższu i braku korelacji MM i USG;
•
Ocena wznowy lokalnej regionalnej oraz ocena przerzutów odległych
przy braku rozstrzygnięcia w badaniu USG czy po operacji BCT i Mx;
•
Ocena odpowiedzi na leczenie chemiczne w szczególności w postaci
lokalnie zaawansowanej przed planowanym leczeniem chirurgicznym
(neoadjuvant chemotherapy przy LABC).
24
SCYNTYGRAFIA MIBG 131I
WSKAZANIA ONKOLOGICZNE
•
Detekcja, lokalizacja, ocena rozległości oraz obrazowy follow-up guzów o typie
NET
– guz chromochłonny (pheochromocytoma), zwojak zarodkowy
(neuroblastoma), przyzwojak zarodkowy (ganglioneuroblastoma), zwojak
(ganglioneuroma), chemodektoma, parazwojak (paraganglioma), generalnie
paraganglioma-pheochromocytoma syndrome - PPS;
– rakowiak - odcinka środkowego prajelita (carcinoid);
– rak rdzeniasty tarczycy (MTC);
– guz z komórek Merkla (Merkel cell tumours);
– ocena odpowiedzi na leczenie 131I mIBG;
– potwierdzenie obecności guza o typie NET w zmianach o niewiadomym
pochodzeniu.
25
SCYNTYGRAFIA MIBG 131I
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE
Badanie scyntygraficzne rdzenia nadnerczy (hiperplazja);
Współczulne odnerwienie mięśnia sercowego;
Gruczoły ślinowe;
Płuca.
BADANIA KORY NADNERCZY NPNP-59 131I
WSKAZANIA
•Ocena lokalizacji i identyfikacji zaburzeń funkcjonowania kory nadnercza w
zespole Cushinga niezależnym od wydzielania ACTH.
•Ocena pierwotnego hiperaldosteronizmu oraz hiperandrogenizmu.
SCYNTYGRAFIA RECEPTORÓW SST - SRS
WSKAZANIA
•
zmiany sympatykomimetyczne nadnerczowe (rdzeń), guz chromochłonny,
paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, etc;
•
sekrecyjne oraz niesekrecyjne NETWD, NECLM i NECHM, guzy trzustki
oraz guzy regionu żołądkowo-dwunstniczo-jelitowego (GEP), rakowiak,
gastrinoma, insulinoma, VIP-oma, ACTH-oma, somatystatynoma etc;
•
rak rdzeniasty tarczycy MCT;
•
inne guzy: rak piersi; czerniak złośliwy, chłoniaki, rak stercza, NSCLC,
mięsak, rak jasnokomórkowy nerki, zróżnicowany rak tarczycy,
astrocytoma (gwiaździak), oponiak, rak jajnika.
26
KLINICZNE WSKAZANIA DO SRS
•
NET i NEC, GEP-NET oraz inna lokalizacja oskrzelowe NET etc;
•
ocena obecności receptorów przed planowanym leczeniem analogami
somatostatyny oraz znakowanymi radioizotopami analogami
somatostatyny;
•
lokalizacja guzów pierwotnych i miejsc przerzutów, ocena rozległości
(staging and restaging);
•
ocena progresji choroby u chorych ze znaną chorobą;
•
ocena skuteczności leczenia chirurgicznego, ctx i radioizotopowego;
•
przewidywanie odpowiedzi na tego typu leczenie.
27
LECZENIE 131I - TARCZYCA
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE ( ZM. ŁAGODNE)
•
Nadczynność tarczycy: MGB, wole wieloguzkowe nadczynne, pojedynczy
nadczynny guzek tarczycy;
•
Nietoksyczne wole wieloguzkowe/rozlane wole miąższowe;
•
Pooperacyjna ablacja pozostałego miąższu tarczycy po operacyjnym usunięciu
wola wieloguzkowego łagodnego;
WSKAZANIA ONKOLOGICZNE
•
Terapia pozostałej tkanki tarczycowej po operacyjnym usunięciu raka tarczycy;
•
Leczenie przerzutów raka tarczycy;
•
Terapia wznowy raka tarczycy lokalnej, regionalnej oraz przerzutów odległych.
SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA 131I
WSKAZANIA
Badanie wykonuje się w przypadku raka tarczycy w celu
zobrazowania ewentualnych przerzutów, wznowy lokalnej
oraz regionalnej.
28
RADIOSYNOWEKTOMIA
• Radiosynowektomia (RS) oznacza leczenie poprzez
podanie dostawowe preparatów takich jak:
– krzemian/cytrynian 90Y (koloid),
– siarczek 186Re,
– cytrynian 169Er,
• Leczenie polega na zlikwidowaniu procesu zapalnego w
obrębie wewnątrzstawowej bł. maziowej w stawach
zawierających taką strukturę.
• Leczenie przynosi korzyść w 60-80% przypadków.
WSKAZANIA DO RADIOSYNOWEKTOMII
• Reumatoidalne zapalenie stawów;
• Hemolityczne zapalenie stawów;
• Spondyloartropatia (reaktywna i/lub łuszczycowa);
• Choroby zapalne stawów o innym podłożu np. Chorba
Lome’a;
• Nawracający wysięk stawowy o nieustalonej etiologii;
• Zapalenie stawów typu artropatii pirofosforanowej (ang.
calcium pyrophosphate dihydrate arthritis - CPPD);
29
WSKAZANIA DO RADIOSYNOWEKTOMII
•
Barwnikowe brodawczakowo-guzkowe zapalenie błony maziowej
(ang. pigmented villonodular synovitis - PNVS);
•
Przetrwałe zapalnie wysiękowe po alloplastyce stawu, lub innych
zabiegach chirurgicznych w obrębie stawu;
•
Zapalenie stawów niezróżnicowane (zapalenie stawów przebiegające z
zapaleniem bł. maziowej, pogrubieniem zapalnym maziówki oraz
wysiękiem;
•
Zapalenie stawu z odkładaniem się wapnia (ang. calcium athritis).
PALIATYWNE LECZENIE BÓLÓW KOSTNYCH Z
POWODU PRZERZUTÓW DO KOŚCI
•
Używane w przypadku leczenia paliatywnego przerzutów do kości przy
wystąpieniu więcej niż jednego miejsca przerzutowego o aktywności
osteoblastycznej;
•
Chorzy którzy nie odpowiadają na standardowe leczenie środkami
p.bólowymi oraz na systemowe leczenie p.nowotworowe (chemoterapia
lub hormonoterapia).
–
89Sr
–
153Sm
–
186
–
177Lu-EDTMP.
(metastron),
lexidronam,
Re etidronate;
30
Dziękuję za uwagę
31
Download