Załącznik nr 1 do Materiałów Informacyjnych i Szczegółowych

advertisement
Załącznik nr 1 do Materiałów Informacyjnych i Szczegółowych Warunków Konkursu
FORMULARZ OFERTY
I. Dane Oferenta:
1. Pełna nazwa Oferenta
..................................................................................................
…………………………………………………….………..…………
Regon ............................ NIP .............................. Nr wpisu we właściwym rejestrze ……………....……
PESEL ……………………………
2. Adres Oferenta:
ul. ......................................... nr ..…… kod pocztowy ................... miejscowość ....................................
3. Adres zamieszkania Oferenta (jeżeli dotyczy):
ul. ......................................... nr ..…… kod pocztowy ................... miejscowość ....................................
4. Dane kontaktowe:
tel. ............................................... fax ............................................... mail: ………….……….……………
5. Kwalifikacje zawodowe:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
II. Oferowany czas trwania umowy to ……..… miesięcy, preferowany 36 miesięcy.
III. Oferuję termin płatności ............ dni, od dnia otrzymania faktury VAT (rachunku) przez
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu (preferowany to 30 dni).
IV. Oferowany sposób realizacji przedmiotu umowy:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
V. Oferta dodatkowa:
1. Oferuję dodatkowo ponad wymagany standard określony w Materiałach Informacyjnych:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Inne składniki oferty:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................
pieczątka i podpis Oferenta
Dot. postępowania konkursowego obejmującego zamówienie na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych na zlecenie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w zakresie badań diagnostycznych do realizacji pakietu
onkologicznego (pozytonowa tomografia emisyjna PET, scyntygrafia).
Lp
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OFEROWANA CENA BRUTTO ZA
REALIZACJĘ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDRWOTNYCH W ZAKRESIE POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ PET:


1
BADANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PAKIETU ONKOLOGICZNEGO
WYNIK BADANIA DO 4 DNI ROBOCZYCH
CENA ZA 1 BADANIE:
1.1
PET-CT
1.2
znieczulenie ogólne
WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDRWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ SCYNTYGRAFII:


BADANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PAKIETU ONKOLOGICZNEGO
WYNIK BADANIA DO 4-5 DNI ROBOCZYCH
CENA ZA 1 BADANIE:
2
2.1
Scyntygrafia tarczycy Tc-99m
2.2
Scyntygrafia tarczycy I-131 wraz z wyznacznikiem jodochwytności
2.3
Scyntygrafia przytarczyc (SPECT)
2.4
Badanie receptorów somatostyny Tc-99m
2.5
Ocena wielkości przecieku prawo-lewego w obrębie jam serca lub połączeń tętniczożylnych jak i wazodilatacji naczyń kapilarnych w krążeniu płucnym
2.6
Wentrykulografia bramkowa
2.7
Scyntygrafia mięśnia sercowego (SPECT – ocena perfuzji w spoczynku)
2.8
Limfoscyntygrafia
2.9
Scyntygrafia mózgu (SPECT – badanie perfuzji)
SPOSÓB REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(W TYM DNI I GODZINY UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH)
2.10
Cystenografia
2.11
Scyntygrafia płuc (perfuzja)
2.12
scyntygrafia nerek (badanie statyczne)
2.13
Scyntygrafia nerek (sekwencja z testem kaptoprilowym lub furosemidowym)
2.14
Scyntygrafia kości
2.15
Scyntygrafia ślinianek
2.16
Scyntygrafia wątroby (badanie statyczne) + SPECT
2.17
Scyntygrafia wątroby z użyciem znakowanych erytrocytów
2.18
Badanie zarzucania treści żołądkowej do przełyku
2.19
Badanie opróżniania żołądka
2.20
Cholescyntygrafia
2.21
Diagnostyka ektopii błony żołądka (przy podejrzeniu uchyłka Meckela)
2.22
Lokalizacja krwawienia z przewodu pokarmowego
2.23
Lokalizacja ognisk zapalnych
2.24
Lokalizacja guza chromochłonnego
2.25
Znieczulenie ogólne
UWAGA: Udzielający Zamówienie zezwala na modyfikację Formularza Oferty przy zachowaniu minimum informacji, które obecnie on wymaga.
…………………………..
(pieczątka i podpis Oferenta)
Download