Ks. Wolak - Historia filozofii nowożytnej i współczesnej

advertisement
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
Rok studiów: drugi, semestr: zimowy.
Wymiar: 30 h wykłady
ECTS:
pkt.
Prowadzący:
wykład: ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII
Forma zaliczenia wykładu: kolokwia i egzamin.
Opis przedmiotu:
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej wykorzystując nabytą wcześniej przez studenta
wiedzę filozoficzną wprowadza w najważniejsze zagadnienia filozoficzne ostatnich kilku
wieków. Wykład rozpoczyna się od filozofii odrodzeniowej i sięga najnowszych czasów.
Prezentowane są najważniejsze nurty, szkoły, style i postacie, jakie pojawiły się w filozofii
tego okresu.
Wymagane teksty:
Podstawowym tekstem wykorzystywanym na wykładach jest skrypt w postaci notatek i
wypisów z kilku podręczników historii filozofii oraz dzieł filozoficznych. Skrypt jest
stosunkowo obszerny i zawiera materiał, który nie jest przedmiotem wykładów. Daje to
możliwość poszerzenia wiadomości o wiedzę przekraczającą obowiązujący materiał. Studenci
są zachęcani również do korzystania z podręczników historii filozofii oraz oryginalnych prac
omawianych filozofów.
Zamierzone cele dydaktyczne:
Celem wykładów jest też ukazanie możliwie bogatej gamy poglądów, szkół i stylów
filozoficznych, których filozofowie obu tych okresów dostarczyli aż w nadmiarze. Istotne jest
również pokazanie wielorakich związków filozofii z kulturą i teologią oraz nabycie
umiejętności zrozumienia wartości filozoficznej myśli. Może to posłużyć pomocą w
rozwijaniu własnej refleksji filozoficzno-teologicznej zgodnej z najlepszymi wzorcami.
Program:
Przedmiotem wykładów są następujący filozofowie lub systemy filozoficzne:
Mikołaj z Kuzy i Leonardo da Vinci,
Michel de Montaigne, Franciszek de la Rochefoucauld, Franciszek Salezy,
Giordano Bruno,
Franciszek Bacon,
Naturalny system kultury,
Galileusz, Kartezjusz, Pascal,
Malebranche i okazjonalizm,
Hobbes, Spinoza, Leibniz, Newton,
Racjonalizm empiryczny Locke’a,
Idealizm subiektywny Berkeleya,
Racjonalistyczny empiryzm sceptyczny Hume’a,
Filozofia moralna XVIII wieku,
Wolter i filozofia Oświecenia,
La Mettrie i materializm,
Condillac i sensualizm,
D’Alambert i pozytywizm,
Helvetius i etyka Oświecenia, Rousseau,
Reid i Szkoła Szkocka,
Filozofia krytyczna Immanuela Kanta,
Hegel, Schopenhauer,
Pozytywizm Comte’a, empiryzm Milla,
Feurebach i naturalizm,
Marks i Engels, materializm dialektyczny, marksizm-leninizm,
Filozofia życia: Nietzsche, Dilthey, Bergson,
Psychoanaliza: Freud,
Filozofia wiary: Newman,
Empiriokrytycyzm: Avenarius, Mach,
Filozofia polska w XIX wieku,
Pragmatyzm: Peirce, James,
Zagadnienia filozoficzne w nowej logice,
Szkoła Lwowsko-Warszawska,
Roman Ingarden, Henryk Elzenberg,
Zagadnienia filozoficzne w fizyce, psychologii, socjologii,
Fenomenologia i filozofia wartości: Husserl i Scheller,
Filozofia analityczna: Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell,
Pozytywizm Koła Wiedeńskiego,
Filozofia procesu i krytyczny racjonalizm: Whitehead, Popper,
Odnowienie scholastyki, neotomizm,
Egzystencjalizm ateistyczny (Sartre, Camus, Heidegger) i teistyczny (Kierkegaard,
Marcel, Jaspers),
Antropologia personalistyczna,
Filozofia sensu życia i logoterapia,
Strukturalizm i filozofia lingwistyczna,
Dekonstrukcjonizm i postmodernizm.
Wymagania i daty:
.
Krótka bibliografia pomocnicza:
Z. Wolak, Filozofia nowożytna i współczesna. Skrypt: notatki i wypisy,
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2 i 3, Warszawa 1978.
U. Schrade, Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 2003.
E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, Kęty 2004.
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2007.
S. Opara, Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 1994.
Download
Random flashcards
Create flashcards