katedra biotechnologii rozrodu zwierząt i higieny środowiska

advertisement
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
KATEDRA BIOTECHNOLOGII ROZRODU ZWIERZĄT I HIGIENY ŚRODOWISKA
1. Wykorzystanie testu mikrojądrowego w ocenie genotoksyczności wód z wybranych zbiorników
wodnych
2. Ocena zmian w jakości konserwowanego nasienia samców (knur, buhaj) z wykorzystaniem
wybranych testów fluorescencyjnych i metod tradycyjnych
3. Ocena ruchu plemników z wykorzystaniem komputerowego sytemu analizy obrazu i metod
tradycyjnych
4. Ocena wybranych składników płynu pęcherzykowego w zależności od cech morfologicznych
jajnika świni
5. Aktywność wybranych enzymów w płynie bydlęcych pęcherzyków jajnikowych w odniesieniu do
ich aktywności w surowicy krów
6. Stężenie wybranych składników mineralnych w płynie bydlęcych pęcherzyków jajnikowych w
odniesieniu do ich stężeń w surowicy krów
7. Stężenie kwasu moczowego, kreatyniny i bilirubiny w płynie bydlęcych pęcherzyków
jajnikowych w odniesieniu do ich stężeń w surowicy krów
KATEDRA FIZJOLOGII, CYTOBIOLOGII I PROTEOMIKI
1. Poszukiwanie zależności pomiędzy proteomem osocza krwi krów pierwiastek a ich późniejszą
produkcyjnością i stanem zdrowia
2. Identyfikacja oraz analiza ekspresji wybranych białek w rdzeniu i korze nerek różnych gatunków
zwierząt z zastosowaniem techniki Western Blot
3. Identyfikacja oraz analiza ekspresji apolipoproteiny AIV w osoczu krwi i nerkach różnych
gatunków zwierząt z zastosowaniem techniki Western Blot
4. Identyfikacja oraz analiza ekspresji wybranych białek w osoczu krwi różnych gatunków zwierząt
z zastosowaniem techniki Western Blot
5. Dodatkowe funkcje transportowe akwaporyn
6. Akwaporyny w biotechnologii i przemyśle farmaceutycznym
7. Wpływ diety suplementowanej 1% wodnym wyciągiem inuliny na zmiany proteomu jelita
ślepego rosnących świń
8. Analiza proteomu jelita ślepego prosiąt żywionych dietą z dodatkiem 3% inuliny z korzenia
cykorii
9. Analiza widm masowych oraz retrospektywna analiza identyfikacji wybranych białek proteomu
mięśni szkieletowych emu
10. Analiza widm masowych oraz retrospektywna analiza identyfikacji wybranych białek proteomu
jąder emu
11. Analiza widm masowych oraz retrospektywna analiza identyfikacji wybranych białek proteomu
wątroby emu
12. Analiza widm masowych oraz retrospektywna analiza identyfikacji wybranych białek jelita
ślepego świni
13. Analiza widm masowych i opis wybranych białek tkanek zwierząt gospodarskich z
wykorzystaniem 2DE w połączeniu ze spektrometrem masowym typu MALDI-TOF
1
KATEDRA GENETYKI I OGÓLNEJ HODOWLI ZWIERZĄT
Polimorfizm genetyczny a użytkowość rozrodcza loch
Analiza polimorfizmu DNA w odniesieniu do jakości cech tusz wieprzowych
Analiza polimorfizmu genetycznego w odniesieniu do cech użytkowych świń
Mutacje genetyczne w populacji kotów rasy Ragdoll
Gen czynnika transkrypcyjnego MITF kota domowego (Felis catus)
Analizy molekularne z wykorzystaniem DNA mitochondrialnego
Polimorfizm w genie PRKAG3 a cechy użytkowości bydła mięsnego
Zależność między polimorfizmem w genie kortykoliberyny a cechami użytkowości bydła
mięsnego
9. Zależność między polimorfizmem w genie tyreoglobuliny a cechami użytkowości bydła mięsnego
10. Zależność między polimorfizmem w genie (nazwa genu) a cechami użytkowości bydła mięsnego
11. Analiza polimorfizmu genetycznego w odniesieniu do cech użytkowych i funkcjonalnych bydła
12. Analiza polimorfizmu genetycznego w aspekcie możliwości doskonalenia bydła mięsnego
13. Efekty genów zaangażowanych w procesy odporności na infekcje
14. Analiza źródeł zmienności osobniczej w odniesieniu do cech poligenicznych
15. Analiza zafałszowań żywności pochodzenia zwierzęcego z użyciem technik opartych na PCR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ, ŻYWIENIA ZWIERZĄT I ŻYWNOŚCI
1. Efektywność biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie wybranej oczyszczalni
2. Efektywność oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego na przykładzie wybranej
oczyszczalni
3. Możliwość zastosowania fermentacji metanowej do unieszkodliwienia odpadów
biodegradowalnych na terenie Polski
4. Odnawialne źródła energii – możliwości rozwoju w Polsce
5. Związek polimorfizmu genów z cechami użytkowymi świń
6. Możliwości produkcji biogazu z odpadów rolniczych
7. Wpływ ziół na wskaźniki biochemiczne krwi świń
8. Jakość wybranych wód powierzchniowych aglomeracji szczecińskiej
9. Produkty utleniania lipidów a zdrowie człowieka
10. Właściwości przeciwutleniające rokitnika zwyczajnego (owoce/liście)
11. Ocena wartości odżywczej biomasy drożdży Yarrowia lipolytica produkowanych na glicerolu
12. Ocena wartości odżywczej biomasy drożdży Saccharomyces cerevisiae
13. Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania
14. Wartość odżywcza ziela wybranych roślin jagodowych
15. Wpływ parametrów procesu produkcji biogazu na ilość i jakość uzyskiwanego biogazu na
przykładzie wybranej biogazowni rolniczej zlokalizowanej przy fermie trzody chlewnej
16. Wpływ składu substratów do produkcji biogazu na ilość i jakość uzyskiwanego biogazu na
przykładzie wybranej biogazowni rolniczej zlokalizowanej przy fermie trzody chlewnej
17. Wpływ polimorfizmu wybranych genów na poziom użytkowości rozpłodowej stad loch na
przykładzie wybranej fermy
18. Surowce roślinne jako źródło prozdrowotnych substancji o właściwościach antyoksydacyjnych
2
KATEDRA IMMUNOLOGII, MIKROBIOLOGII I CHEMII FIZJOLOGICZNEJ
Ocena potencjału aplikacyjnego bakteriofagów środowiskowych
Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych olejków eterycznych wobec patogenów
Optymalizacja procesu immobilizacji glikohydrolaz na nośnikach polimerowych
Mikrobiologiczna kontaminacja żywności
Diagnostyczne, kliniczne i epidemiologiczne aspekty nosicielstwa gronkowców u zwierząt
domowych
6. Poszukiwanie substancji biologicznie czynnych
7. Wykorzystanie celulozy bakteryjnej jako nośnika do immobilizacji
8. Modyfikacje celulozy bakteryjnej pod kątem impregnacji substancjami bioaktywnymi
1.
2.
3.
4.
5.
PRACOWNIA TOWAROZNAWSTWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
1. Wykorzystanie kultur bakteryjnych SafePro do wydłużenia trwałości mięsa wieprzowego
2. Wpływ bakteryjnych kultur biokonserwujących na kształtowanie się barwy, pH i zapachu mięsa
wieprzowego
3. Wpływ probiotyku BioPlus YC na jakość mięsa tuczników
4. Wpływ temperatury i czasu przechowywania na cechy organoleptyczne i jakość mikrobiologiczną
mlecznych napojów fermentowanych
5. Dodatek naturalnych i syntetycznych przeciwutleniaczy do mięsa na kształtowanie się jego cech
jakościowych w trakcie przechowywania chłodniczego
6. Wpływ wybranych czynników na żywotność kultur probiotycznych w produktach mleczarskich
7. Wpływ zastosowania efektywnych mikroorganizmów (probiotyków) w tuczu świń i drobiu na
wyniki produkcyjne i jakość mięsa
8. Wpływ zastosowania probiotyków w tuczu świń i drobiu na aktywność enzymów mięśniowych,
koncentracje mikro- i makroelementów, profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość cholesterolu
w mięsie
KATEDRA NAUK O ZWIERZĘTACH PRZEŻUWAJĄCYCH
Determinacja płci u ssaków – analiza ekspresji wybranych genów
X, Y, Z…jako markery genetyczne jakości produktów pochodzenia zwierzęcego
X, Y, Z…jako markery genetyczne cech użytkowych bydła
Ocena związku polimorfizmu w genie kinazy Janusowej 2 (JAK2) z wydajnością i składem mleka
wybranych ras bydła
5. Poszukiwanie związku między polimorfizmem w genie receptora insulinopodobnego czynnika
wzrostu 1 a wydajnością mleczną oraz zawartością tłuszczu i białka w mleku
6. Genetyczne podłoże gąbczastej encefalopatii bydła
7. Gen THRSP jako marker jakości tłuszczu mleka u bydła
8. Markery genetyczne cech wydolnościowych gołębi pocztowych
9. Zmienność genów miRNA u bydła
10. Mikromacierze ekspresyjne – analiza danych
11. Mutageneza ukierunkowana w biotechnologii
12. Zmienność genów szlaków lipidomicznych (Bos taurus)
13. Hodowle pierwotne komórek gruczołu mlekowego (BMEC) – analiza poziomu mRNA i białka
14. Hodowle unieśmiertelnionych linii komórek nabłonkowych gruczołu mlekowego – analiza
poziomu mRNA i białka
1.
2.
3.
4.
3
15. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wybranych olejków eterycznych w stosunku do szczepów
Staphylococcus pseudointermedius izolowanych z przypadków klinicznych piodermii psów
ZAKŁAD HODOWLI PTAKÓW UŻYTKOWYCH I OZDOBNYCH
1. Skuteczność hodowli in vitro w zależności od czasu inkubacji in ovo zarodków przepiórek
2. Analiza rozwoju i przeżywalności zarodków wybranych gatunków drobiu hodowanych in vitro
KATEDRA GENETYKI, HODOWLI I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN
1. Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z dominującym genem karłowatości Dw3 u
żyta
2. Wykrywanie polimorfizmów cDNA sprzężonych z dominującym genem karłowatości Dw3 u żyta
3. Wpływ stężenia i rodzaju cukru na rozmnażanie celozji pierzastej w kulturach in vitro
4. Indukowanie mutagenezy chemicznej w kulturach in vitro roślin ozdobnych
5. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na rozwój i kwitnienie roślin rudbekii trójklapowej w
kulturach in vitro
6. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na rozwój i kwitnienie roślin jastrunia właściwego
(Chrysanthemum leucanthemum) w kulturach in vitro
7. Wpływ zasolenia na morfologię systemu korzeniowego żyta w kulturach dojrzałych zarodków in
vitro
8. Indukowanie zmienności somaklonalnej u żyta
9. Poszukiwanie markerów molekularnych dla genów odpowiedzialnych za tworzenie nalotu
woskowego u żyta (S. cereale L.)
10. Poszukiwanie markerów molekularnych dla recesywnego genu karłowatości żyta (S. cereale L.)
11. Ocena zmienności na poziomie mtDNA wśród odmian i linii żyta ozimego
KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOCHEMII
1. Udział kwasu salicylowego w łagodzeniu skutków stresu wywołanego metalami ciężkimi u
zróżnicowanych genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis L.)
2. Wpływ kwasu askorbinowego na cechy fizjologiczne wierzby wiciowej (Salix viminalis L.)
rosnącej w warunkach stresu solnego
CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH
1. Właściwości antymikrobiologiczne folii polilaktydowej pokrytej powłoką aktywną
2. Właściwości antymikrobiologiczne folii polietylenowej pokrytej powłoką aktywną
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards